Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2196(INL)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0040/2009

Indgivne tekster :

A6-0040/2009

Forhandlinger :

PV 09/03/2009 - 18
CRE 09/03/2009 - 18

Afstemninger :

PV 10/03/2009 - 8.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0086

Vedtagne tekster
PDF 37kWORD 64k
Tirsdag den 10. marts 2009 - Strasbourg
Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted
P6_TA(2009)0086A6-0040/2009
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers vedtægtsmæssige hjemsted (2008/2196(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 192, stk. 2,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 43 og 48,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. maj 2003 med titlen "Modernisering af selskabsretten og forbedret virksomhedsledelse i Den Europæiske Union - vejen frem" (KOM(2003)0284),

-   der henviser til sin beslutning af 21. april 2004 om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet: modernisering af selskabsretten og forbedret virksomhedsledelse i Den Europæiske Union - vejen frem(1),

-   der henviser til sin beslutning af 4. juli 2006 om den seneste udvikling og udsigter i relation til selskabsret(2),

-   der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2007 om europæiske private selskab og det fjortende selskabsretsdirektiv om flytning af registreringssted(3),

-   der henviser til Domstolens domme i sagerne Daily Mail and General Trust(4), Centros(5), Überseering(6), Inspire Art(7), SEVIC Systems(8) og Cadbury Schweppes(9),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 39 og 45,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0040/2009),

A.   der henviser til, at selskaber bør kunne nyde gavn af etableringsfrihed inden for det indre marked således som fastsat i EF-traktaten og fortolket af Domstolen,

B.   der henviser til, at grænseoverskridende flytning af selskaber er et af de centrale elementer i gennemførelsen af det indre marked,

C.   der henviser til, at grænseoverskridende flytning af et selskabs vedtægtsmæssige hjemsted ikke bør give anledning til selskabets opløsning eller andre forstyrrelser eller tab af status som juridisk person,

D.   der henviser til, at der ved grænseoverskridende flytning af et selskabs vedtægtsmæssige hjemsted ikke bør ske omgåelse af retlige, sociale og skattemæssige bestemmelser,

E.   der henviser til, at de rettigheder, der tilkommer andre parter, der er berørt af en grænseoverskridende flytning, f.eks. minoritetsaktionærer, arbejdstagere, kreditorer osv., bør sikres,

F.   der henviser til, at den relevante gældende fællesskabsret med bestemmelser om medarbejdernes ret til grænseoverskridende information, høring og medbestemmelse og beskyttelse af medarbejdernes allerede eksisterende medbestemmelsesret (direktiv 94/45/EF(10) og 2005/56/EF(11)) bør bevares fuldt ud, og til, at flytning af det vedtægtsmæssige hjemsted følgelig ikke bør resultere i tab af disse eksisterende rettigheder,

G.   der henviser til, at en regel om, at et selskab skal have sit hovedkontor og sit vedtægtsmæssige hjemsted i den samme medlemsstat, ville stride mod Domstolens retspraksis vedrørende etableringsfrihed og dermed mod fællesskabsretten,

1.   anmoder Kommissionen om på grundlag af EF-traktatens artikel 44 og senest den 31. marts 2009 at forelægge Parlamentet et forslag til direktiv om fastlæggelse af foranstaltninger til samordning af medlemsstaternes nationale lovgivninger med henblik på at lette grænseoverskridende flytning inden for Fællesskabet af det vedtægtsmæssige hjemsted for selskaber, som er oprettet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning (14. selskabsdirektiv), og anmoder om, at dette forslag udarbejdes inden for rammerne af interinstitutionelle drøftelser og i overensstemmelse med de detaljerede henstillinger i bilaget;

2.   konstaterer, at selskaber i øjeblikket kun kan flytte deres hjemsted enten ved at opløse sig og oprette et nyt selskab i destinationsmedlemsstaten eller ved at oprette et nyt selskab i destinationsmedlemsstaten og efterfølgende fusionere de to selskaber; konstaterer endvidere, at denne fremgangsmåde er forbundet med administrative hindringer, omkostninger og sociale følger samt manglende retssikkerhed;

3.   henleder opmærksomheden på etableringsfriheden, der er sikret for selskaber ved EF-traktatens artikel 48 som fortolket af Domstolen(12);

4.   konstaterer, at flytning af et selskabs hjemsted indebærer flytning af tilsyn; understreger, at der i forbindelse med udarbejdelsen af 14. selskabsdirektiv om grænseoverskridende flytning af vedtægtsmæssige hjemsteder skal opstilles garanti for opretholdelsen af aktionærers, kreditorers og medarbejderes eksisterende rettigheder og for bevarelsen af den eksisterende balance i virksomhedsledelsen ("corporate governance");

5.   foreslår, at der i det nye direktiv henvises til direktiv 94/45/EF og 2005/56/EF for i forbindelse med gennemførelsen af EU's direktiver om selskabsret at sikre sammenhængen i og den substantielle karakter af procedurerne for medarbejdernes medbestemmelse;

6.   mener, at der forud for flytningen af et selskabs hjemsted skal forelægges en plan for flytningen og en rapport, som redegør for og begrunder de juridiske og økonomiske aspekter samt for flytningens eventuelle konsekvenser for aktionærer og medarbejdere; pointerer, at både planen og rapporten skal forelægges alle berørte parter i god tid;

7.   understreger skattekonkurrences positive indvirkning på økonomisk vækst som led i Lissabon-strategien;

8.   henleder opmærksomheden på, at flytning af et selskabs hjemsted bør være skatteneutral;

9.   foreslår, at skattemyndighedernes udveksling af oplysninger og gensidige bistand forbedres;

10.   kræver gennemsigtighed i medlemsstaternes anvendelse af det nye direktiv og foreslår derfor, at medlemsstaterne pålægges indberetningspligt over for Kommissionen, således at selskaber, der flytter deres vedtægtsmæssige hjemsted i henhold til direktivet, kan opføres i et europæisk selskabsregister; pointerer, at det af hensyn til bedre lovgivning må undgås at opstille for strenge (overdrevne) oplysningskrav i forbindelse med gennemførelsen af indberetningspligten i national ret, forudsat at det sikres, at der gives fyldestgørende oplysninger;

11.   konstaterer, at henstillingerne i bilaget respekterer subsidiaritetsprincippet og borgernes grundlæggende rettigheder;

12.   finder, at det forslag, hvorom der anmodes, er uden finansielle følgevirkninger;

13.   pålægger sin formand at sende denne beslutning og de detaljerede henstillinger i bilaget til Kommissionen og Rådet samt til medlemsstaternes parlamenter og regeringer.

(1) EUT C 104 E af 30.4.2004, s. 714.
(2) EUT C 303 E af 13.12.2006, s. 114.
(3) EUT C 263 E af 16.10.2008, s. 671.
(4) Sag 81/87 Daily Mail and General Trust, sml. 1988, s. 5483.
(5) Sag C-212/97 Centros, sml. 1999, s. I-1459.
(6) Sag C-208/00 Überseering, sml. 2002, s. I-9919.
(7) Sag C-167/01 Inspire Art, sml. 2003, s. I-10155.
(8) Sag C-411/03 SEVIC Systems, sml. 2005, s. I-10805.
(9) Sag C-196/04 Cadbury Schweppes, sml. 2006, s. I-7995.
(10) Rådets direktiv 94/45/EF af 22. september 1994 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne (EFT L 254 af 30.9.1994, s. 64).
(11) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar (EFT L 310 af 25.11.2005, s. 1).
(12) Se ovennævnte Centros-dom.


BILAG TIL BESLUTNINGEN:

DETALJEREDE HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DET FORSLAG, DER ANMODES OM

Europa-Parlamentet anmoder Kommissionen om at forelægge et forslag til direktiv, som bør indeholde følgende elementer

Henstilling 1 (virkninger af grænseoverskridende flytning af det vedtægtsmæssige hjemsted)

Grænseoverskridende flytninger af vedtægtsmæssige hjemsteder må ikke give anledning til det berørte selskabs opløsning eller til andre forstyrrelser eller tab af selskabets status som juridisk person. Selskabet beholder derfor sin juridiske identitet, og alle dets aktiver, passiver og kontraktmæssige forhold berøres ikke. Endvidere må flytningen ikke indebære omgåelse af retlige, sociale og skattemæssige bestemmelser. Flytningen træder i kraft på datoen for registrering i værtsmedlemsstaten. Fra datoen for registrering i værtsmedlemsstaten er selskabet underlagt denne stats lovgivning.

Henstilling 2 (flytningsprocedure internt i selskabet)

Ledelsen eller bestyrelsen i et selskab, der planlægger en flytning, har pligt til at udarbejde et forslag om flytning. Forslaget omfatter mindst:

   a) selskabets juridiske virksomhedsform, navn og vedtægtsmæssige hjemsted i hjemmedlemsstaten
   b) selskabets påtænkte juridiske virksomhedsform, navn og vedtægtsmæssige hjemsted i værtsmedlemsstaten
   c) stiftelsesoverenskomst og vedtægter påtænkt for selskabet i værtsmedlemsstaten
   d) påtænkt tidsplan for flytningen
   e) den dato, fra hvilken transaktionerne i det selskab, der agter at flytte sit vedtægtsmæssige hjemsted, regnskabsmæssigt anses for at have fundet sted i værtslandet
   f) om nødvendigt, detaljerede oplysninger om flytningen af den centrale administration eller hovedvirksomhedsstedet
   g) selskabsdeltagernes, medarbejdernes og kreditorernes garanterede rettigheder eller de foreslåede relevante foranstaltninger
   h) for så vidt selskabet ledes på grundlag af medarbejdermedbestemmelse, og for så vidt værtsmedlemsstatens nationale lovgivning ikke indeholder krav om en sådan medbestemmelsesordning, oplysninger om procedurerne for fastlæggelse af ordninger for medarbejdermedbestemmelse.

Forslaget om flytning forelægges selskabsdeltagernes og medarbejdernes repræsentanter med henblik på gennemsyn inden for en passende frist forud for datoen for selskabets aktionærmøde.

Et selskab, som planlægger en flytning, skal som et minimum offentliggøre følgende oplysninger i henhold til gældende national lovgivning, jf. direktiv 68/151/EØF(1):

   a) selskabets juridiske virksomhedsform, navn og vedtægtsmæssige hjemsted i hjemmedlemsstaten og påtænkte juridiske virksomhedsform, navn og vedtægtsmæssige hjemsted i værtsmedlemsstaten
   b) det register, hvori de i artikel 3, stk. 2, i direktiv 68/151/EØF omhandlede dokumenter og oplysninger vedrørende selskabet er indført, og registreringsnummeret i dette register
   c) oplysning om ordningerne for selskabets kreditorers og minoritetsaktionærers udøvelse af deres rettigheder og om den adresse, hvor der gratis kan indhentes udførlige oplysninger om disse ordninger.

Ledelsen eller bestyrelsen i det selskab, der planlægger en flytning, udarbejder ligeledes en rapport, medmindre andet er aftalt, med en redegørelse og begrundelse for forslagets juridiske og økonomiske aspekter og med oplysninger om flytningens konsekvenser for selskabsdeltagere, kreditorer og medarbejdere.

Henstilling 3 (beslutning om flytning truffet på aktionærmødet)

Forslaget om flytning godkendes af aktionærmødet i overensstemmelse med de fastlagte ordninger og med det flertal, der kræves for at ændre stiftelsesoverenskomsten og vedtægterne i henhold til gældende lovgivning for selskabet i hjemmedlemsstaten.

Hvis selskabet ledes på grundlag af medarbejdermedbestemmelse, kan aktionærmødet gøre gennemførelsen af flytningen betinget af sin udtrykkelige godkendelse af ordningerne for medarbejdermedbestemmelse.

Henstilling 4 (administrativ procedure for flytning og kontrol heraf)

Hjemmedlemsstaten kontrollerer, om flytningsproceduren opfylder kravene i hjemmedlemsstatens lovgivning. Den af hjemmedlemsstaten udpegede kompetente myndighed udsteder et certifikat indeholdende en endegyldig erklæring om, at alle fornødne handlinger og formaliteter er foretaget.

Certifikatet, en kopi af den stiftelsesoverenskomst og de vedtægter, der påtænkes for selskabet i værtsmedlemsstaten, og en kopi af forslaget om flytning forelægges inden for en passende frist det organ, der er ansvarligt for registreringen i værtsmedlemsstaten. Disse dokumenter skal gøre det muligt for selskabet at blive registreret i værtsmedlemsstaten. Den kompetente registreringsmyndighed i værtsmedlemsstaten skal kontrollere, om de materielle og formelle betingelser for flytningen er opfyldt.

Værtsmedlemsstatens kompetente myndighed underretter straks hjemmedlemsstatens tilsvarende myndighed om registreringen. Herefter sletter hjemmedlemsstatens myndighed selskabet af sit register.

Registreringen i værtsmedlemsstaten og slettelsen af registret i hjemmedlemsstaten offentliggøres. Der skal mindst anføres følgende oplysninger:

   a) registreringsdato
   b) det nye og det tidligere registreringsnummer i værtsmedlemsstatens og hjemmedlemsstatens respektive registre.

Henstilling 5 (medarbejdermedbestemmelse)

Medarbejdermedbestemmelse er underlagt værtsmedlemsstatens lovgivning.

Værtsmedlemsstatens lovgivning finder dog ikke anvendelse:

   a) hvis der i værtsmedlemsstaten ikke gælder mindst samme niveau for medbestemmelse som det, selskabet anvender i hjemmedlemsstaten, eller
   b) hvis værtsmedlemsstatens lovgivning ikke giver medarbejderne i selskabets virksomheder i andre medlemsstater samme ret til at udøve deres medbestemmelsesret, som disse medarbejdere nød godt af inden flytningen.

I disse tilfælde bør bestemmelserne i artikel 16 i direktiv 2005/56/EF finde tilsvarende anvendelse.

Henstilling 6 (tredjeparter berørt af flytningen)

Et selskab, mod hvilket der er indledt retlige procedurer med henblik på opløsning, likvidation, insolvens eller betalingsstandsning eller andre lignende retlige procedurer, kan ikke få tilladelse til at foretage en grænseoverskridende flytning af sit vedtægtsmæssige hjemsted inden for Fællesskabet.

For så vidt angår igangværende retlige eller administrative procedurer, der påbegyndtes før flytningen af det vedtægtsmæssige hjemsted, anses selskabet for at have sit vedtægtsmæssige hjemsted i hjemmedlemsstaten.

(1) Rådets første direktiv 68/151/EØF af 9. marts 1968 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 58, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (EFT L 65 af 14.3.1968, s. 8).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik