Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2196(INL)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0040/2009

Ingediende teksten :

A6-0040/2009

Debatten :

PV 09/03/2009 - 18
CRE 09/03/2009 - 18

Stemmingen :

PV 10/03/2009 - 8.5
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0086

Aangenomen teksten
PDF 146kWORD 53k
Dinsdag 10 maart 2009 - Straatsburg
Grensoverschrijdende overplaatsingen van zetels van vennootschappen
P6_TA(2009)0086A6-0040/2009
Resolutie
 Bijlage

Resolutie van het Europees Parlement van 10 maart 2009 met aanbevelingen aan de Commissie betreffende grensoverschrijdende overplaatsingen van zetels van vennootschappen (2008/2196(INI))

Het Europees Parlement,

–   gelet op artikel 192, tweede alinea, van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikelen 43 en 48 van het EG-Verdrag,

–   gezien de mededeling van de Commissie van 21 mei 2003 getiteld "Modernisering van het vennootschapsrecht en verbetering van de Corporate Governance in de Europese Unie − Een actieplan" (COM(2003)0284),

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 21 april 2004 over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement − Modernisering van het vennootschapsrecht en verbetering van de Corporate Governance, in de Europese Unie(1) − Een actieplan,

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 4 juli 2006 over recente ontwikkelingen en vooruitzichten op het gebied van het vennootschapsrecht(2),

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 25 oktober 2007 over de Europese besloten vennootschap en de veertiende richtlijn over vennootschapsrecht inzake verplaatsing van de maatschappelijke zetel(3),

–   gezien de arresten van het Hof van Justitie in de zaken Daily Mail and General trust(4), Centros(5), Überseering(6), Inspire Art(7), SEVIC Systems(8) en Cadbury Schweppes(9),

–   gelet op de artikelen 39 en 45 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en het advies van de Commissie economische en monetaire zaken (A6-0040/2009),

A.   overwegende dat vennootschappen vrijheid van vestiging in de interne markt moeten genieten, zoals vastgelegd in het EG-Verdrag en uitgelegd in de jurisprudentie van het Hof van Justitie,

B.   overwegende dat grensoverschrijdende overplaatsing van vennootschappen een van de cruciale elementen voor de voltooiing van de interne markt is,

C.   overwegende dat een grensoverschrijdende overplaatsing van de statutaire zetel van een vennootschap geen aanleiding mag geven tot de ontbinding van de vennootschap of tot enige andere onderbreking of verlies van de rechtspersoonlijkheid,

D.   overwegende dat een grensoverschrijdende overplaatsing van de statutaire zetel van een vennootschap niet tot het omzeilen van wettelijke, sociale en fiscale verplichtingen mag leiden,

E.   overwegende dat de rechten van andere belanghebbenden waarvoor de overplaatsing consequenties heeft, zoals minderheidsaandeelhouders, werknemers en schuldeisers, enz., moeten worden gewaarborgd,

F.   overwegende dat het toepasselijke acquis communautaire over grensoverschrijdende rechten inzake informatie, raadpleging en medezeggenschap van de werknemers en de bestaande medezeggenschapsrechten voor werknemers (Richtlijnen 94/45/EG(10) en 2005/56/EG(11)) onverkort in stand moeten worden gehouden en dat als gevolg daarvan de overplaatsing van de statutaire zetel van een vennootschap niet mag leiden tot het verlies van deze bestaande rechten,

G.   overwegende dat een bepaling volgens welke een bedrijf zijn hoofdkantoor en zijn statutaire zetel in dezelfde lidstaat moet hebben in strijd zou zijn met de jurisprudentie van het Hof van Justitie betreffende de vrijheid van vestiging en derhalve in strijd zou zijn met EG-wetgeving,

1.   verzoekt de Commissie het Parlement uiterlijk op 31 maart 2009, op basis van artikel 44 van het EG­Verdrag, een wetgevingsvoorstel voor te leggen voor een richtlijn inzake de vaststelling van maatregelen voor de coördinatie van de nationale wetgevingen van de lidstaten teneinde de grensoverschrijdende overplaatsing binnen de Gemeenschap van de statutaire zetel van een vennootschap die in overeenstemming met de wetgeving van een lidstaat is opgericht (de veertiende vennootschapsrichtlijn) te vergemakkelijken, en verzoekt dit voorstel op te stellen in het kader van de interinstitutionele beraadslagingen en aan de hand van bijgaande, gedetailleerde aanbevelingen;

2.   stelt vast, dat ondernemingen hun zetel thans alleen kunnen verplaatsen door ontbinding en een nieuwe rechtspersoon op te richten in de lidstaat van bestemming, of door een nieuwe rechtspersoon op te richten in de lidstaat van bestemming en vervolgens beide ondernemingen te fuseren; stelt verder vast, dat dit proces gepaard gaat met administratieve hindernissen, kosten en sociale gevolgen, en geen rechtszekerheid biedt;

3.   wijst op de vrijheid van vestiging die voor ondernemingen in artikel 48 van het EG-Verdrag is gewaarborgd, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie(12);

4.   wijst erop dat een zetelverplaatsing gepaard gaat met een verplaatsing van het toezicht; onderstreept dat, in de context van het opstellen van de veertiende vennootschapsrechtrichtlijn betreffende de grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel, de handhaving van bestaande rechten van aandeelhouders, schuldeisers en werknemers gewaarborgd moet worden en het bestaande evenwicht bij het beheer van de onderneming ("corporate governance") in stand moet blijven;

5.   stelt voor om in de nieuwe richtlijn te verwijzen naar Richtlijn 94/45/EG en naar Richtlijn 2005/56/EG om de coherentie en de kern van de processen voor deelname van werknemers bij de toepassing van vennootschapsrechtelijke richtlijnen van de EU te waarborgen;

6.   is van mening dat een zetelverplaatsing moet plaatsvinden na het opstellen van een voorstel tot zetelverplaatsing en een verslag waarin de juridische en economische aspecten en eventuele gevolgen van de verplaatsing voor de vennoten en werknemers toegelicht en gemotiveerd worden; wijst erop dat zowel het voorstel tot zetelverplaatsing als het verslag tijdig aan alle betrokkenen ter beschikking moet worden gesteld;

7.   wijst op de positieve effecten van fiscale concurrentie voor de economische groei in het kader van de Lissabonstrategie;

8.   wijst erop dat een zetelverplaatsing belastingneutraal dient te zijn;

9.   stelt voor om de informatie-uitwisseling en de administratieve bijstand tussen belastingdiensten te verbeteren;

10.   dringt aan op transparantie met betrekking tot de toepassing van de nieuwe richtlijn in de lidstaten en stelt derhalve voor een meldingsplicht tegenover de Commissie in te voeren voor lidstaten, krachtens welke ondernemingen die hun statutaire zetel conform de richtlijn verplaatsen, in een Europees ondernemingsregister moeten worden opgenomen; wijst erop dat bij de omzetting van de meldingsplicht in nationaal recht een overdaad aan informatie ("overkill") met het oog op een betere wetgeving moet worden voorkomen, mits voldoende informatie wordt gewaarborgd;

11.   constateert dat deze aanbevelingen in overeenstemming zijn met het subsidiariteitsbeginsel en de grondrechten van de burger;

12.   is van oordeel dat het verlangde voorstel geen financiële gevolgen heeft;

13.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en bijgaande gedetailleerde aanbevelingen te doen toekomen aan de Commissie en de Raad, alsmede aan de parlementen en regeringen van de lidstaten.

(1) PB C 104 E van 30.4.2004, blz. 714.
(2) PB C 303 E van 13.12.2006, blz. 114.
(3) PB C 263 E van 16.10.2008, blz. 671.
(4) Zaak 81/87, Daily Mail and General trust, Jurisprudentie 1988, 5483.
(5) Zaak C-212/97, Centros, Jurisprudentie 1999, I-1459.
(6) Zaak C-208/00, Überseering, Jurisprudentie 2002, I-9919.
(7) Zaak C-167/01, Inspire Art, Jurisprudentie 2003, I-10155.
(8) Zaak C-411/03, SEVIC Systems, Jurisprudentie 2005, I-10805.
(9) Zaak C-196/04, Cadbury Schweppes, Jurisprudentie 2006, I-7995.
(10) Richtlijn 94/45/EG van de Raad van 22 september 1994 inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers (PB L 254 van 30.9.1994, blz. 64).
(11) Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen (PB L 310 van 25.11.2005, blz. 1).
(12) Arrest in de zaak Centros, reeds aangehaald.


BIJLAGE

GEDETAILLEERDE AANBEVELINGEN VOOR DE INHOUD VAN HET VERLANGDE VOORSTEL

Het Europees Parlement verzoekt de Commissie een voorstel voor een richtlijn voor te leggen dat de volgende elementen bevat:

Aanbeveling 1 (effecten van een grensoverschrijdende overplaatsing van de statutaire zetel)

De grensoverschrijdende overplaatsing van de statutaire zetel van een vennootschap mag geen aanleiding geven tot ontbinding van de betreffende vennootschap of tot enige andere onderbreking of verlies van rechtspersoonlijkheid; de vennootschap behoudt derhalve haar rechtspersoonlijkheid, en al haar activa, passiva en contractuele verhoudingen blijven ongemoeid. Verder leidt de overplaatsing niet tot het omzeilen van wettelijke, sociale en fiscale bepalingen. De overplaatsing gaat in op de dag van registratie in de lidstaat waar de zetel gevestigd wordt. Vanaf de datum van registratie in de lidstaat van bestemming valt de vennootschap onder de wetgeving van deze lidstaat.

Aanbeveling 2 (overplaatsingsprocedure binnen de vennootschap)

De directie of het bestuur van een vennootschap die de statutaire zetel wil overplaatsen is verplicht een overplaatsingsvoorstel op te stellen. Dit voorstel bevat ten minste:

   a) de rechtsvorm, naam en statutaire zetel van de vennootschap in de lidstaat van oorsprong;
   b) de voorgenomen rechtsvorm, naam en statutaire zetel van de vennootschap in de lidstaat van bestemming;
   c) de voorgenomen statuten van de vennootschap in de lidstaat van bestemming;
   d) de planning van de overplaatsing;
   e) de datum vanaf wanneer de transacties van de vennootschap die haar statutaire zetel wil overplaatsen, voor boekhoudkundige doeleinden worden behandeld als plaatsvindend in de lidstaat van bestemming;
   f) indien van toepassing, gedetailleerde informatie over de overplaatsing van het hoofdbestuur of de hoofdvestiging;
   g) de gewaarborgde rechten van de deelnemers in de vennootschap, werknemers en schuldeisers of voorgestelde desbetreffende maatregelen;
   h) indien het bedrijf wordt gevoerd op basis van werknemersmedezeggenschap en indien de nationale wetgeving van de lidstaat van bestemming niet een dergelijke regeling voorschrijft, informatie over de procedures volgens welke de regelingen voor werknemersmedezeggenschap zijn bepaald.

Het overplaatsingsvoorstel wordt voorgelegd aan de leden en de vertegenwoordigers van de werknemers van de vennootschap voor behandeling binnen een redelijke periode vóór de datum van de aandeelhoudersvergadering van de vennootschap.

Een vennootschap die haar statutaire zetel wil overplaatsen moet ten minste de volgende gegevens bekend maken volgens de toepasselijke nationale wetgeving, in overeenstemming met Richtlijn 68/151/EEG(1):

   a) de rechtsvorm, naam en statutaire zetel van de vennootschap in de lidstaat van oorsprong, alsmede de voorgenomen rechtsvorm, naam en statutaire zetel in de lidstaat van bestemming;
   b) het register waarin de in artikel 3, lid 2 van Richtlijn 68/151/EEG genoemde akten en gegevens zijn opgenomen met betrekking tot de vennootschap, en het registratienummer;
   c) een opgave van de regelingen voor schuldeisers en minderheidsaandeelhouders om hun rechten uit te oefenen, en het adres waar volledige informatie over deze regelingen gratis kan worden opgevraagd.

De directie of het bestuur van de vennootschap die een overplaatsing plannen, stellen tevens een rapport op waarin de juridische en economische aspecten worden toegelicht en gemotiveerd, en waarin de gevolgen voor de deelnemers in de vennootschap, de schuldeisers en de werknemers worden aangegeven, tenzij anders is overeengekomen.

Aanbeveling 3 (overplaatsingsbesluit door de aandeelhoudersvergadering)

De aandeelhoudersvergadering hecht haar goedkeuring aan het overplaatsingsvoorstel in overeenstemming met de vastgelegde regelingen en met de meerderheid die is vereist voor een verandering van de statuten krachten de toepasselijke wetgeving voor de vennootschap in de lidstaat van oorsprong.

Indien het bedrijf wordt gevoerd op basis van werknemersmedezeggenschap, kan de aandeelhoudersvergadering aan de uitvoering van de overplaatsing de voorwaarde verbinden dat zij haar uitdrukkelijke goedkeuring moet geven aan de regelingen voor werknemersmedezeggenschap.

Aanbeveling 4 (bestuurlijke overplaatsingsprocedure en controle)

De lidstaat van oorsprong verifieert de wettigheid van de overplaatsingsprocedure, in overeenstemming met zijn nationale wetgeving. De bevoegde instantie die is aangewezen door de lidstaat van oorsprong geeft een certificaat af met een afdoende verklaring dat alle vereiste handelingen en formaliteiten zijn vervuld.

Het certificaat, een afschrift van de voorziene statuten voor de onderneming in de nieuwe lidstaat van bestemming en een afschrift van het overplaatsingsvoorstel worden binnen een redelijke termijn ingediend bij de instantie die verantwoordelijk is voor de registratie in de lidstaat van bestemming. Deze bescheiden zijn voldoende voor de onderneming om zich te laten registreren in de lidstaat van bestemming. De bevoegde registratie-instantie in de lidstaat van nieuwe vestiging verifieert dat de materiële en formele voorwaarden voor de overplaatsing zijn vervuld.

De bevoegde instantie in de lidstaat van bestemming stelt de respectieve instanties in de lidstaat van oorsprong onmiddellijk in kennis van de registratie. Daarna verwijdert de instantie van de lidstaat van oorsprong de onderneming uit zijn register.

De registratie in de lidstaat van bestemming en de verwijdering uit het register van de lidstaat van oorsprong worden gepubliceerd. In de publicatie zijn ten minste de volgende gegevens vermeld:

   a) de registratiedatum;
   b) het nieuwe en voormalige registratienummer in de respectieve registers van de lidstaat van oorsprong en van bestemming.

Aanbeveling 5 (werknemersmedezeggenschap)

De werknemerszeggenschap valt onder de wetgeving van de lidstaat van bestemming.

De wetgeving van de lidstaat van bestemming geldt echter niet:

   a) indien deze in de lidstaat van nieuwe vestiging niet voorziet in tenminste dezelfde mate van medezeggenschap als in de onderneming in de lidstaat van oorspronkelijke vestiging; of
   b) indien de wetgeving van de lidstaat van bestemming de werknemers van de vestigingen van de onderneming in andere lidstaten niet dezelfde rechten tot uitoefening van medezeggenschap geeft als die welke deze werknemers vóór de overplaatsing genoten.

In deze gevallen zijn de bepalingen van artikel 16 van Richtlijn 2005/56/EG van toepassing.

Aanbeveling 6 (derde partijen waarvoor de overplaatsing consequenties heeft)

Een vennootschap waartegen een procedure voor ontbinding, liquidatie, insolvabiliteit of surseance van betalingen of soortgelijke procedures zijn gestart mag geen grensoverschrijdende overplaatsing van haar statutaire zetel uitvoeren binnen de Gemeenschap.

In het kader van lopende gerechtelijke of administratieve procedures die vóór de overplaatsing van de statutaire zetel zijn gestart, wordt de onderneming geacht haar statutaire zetel in de lidstaat van oorsprong te hebben.

(1) Eerste Richtlijn 68/151/EEG van de Raad van 9 maart 1968 strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de Lid-Staten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 58 van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks ten einde die waarborgen gelijkwaardig te maken (PB L 65 van 14.3.1968, blz. 8).

Juridische mededeling - Privacybeleid