Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2196(INL)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0040/2009

Predkladané texty :

A6-0040/2009

Rozpravy :

PV 09/03/2009 - 18
CRE 09/03/2009 - 18

Hlasovanie :

PV 10/03/2009 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0086

Prijaté texty
PDF 376kWORD 68k
Utorok, 10. marca 2009 - Štrasburg
Cezhraničné premiestňovanie sídiel spoločností
P6_TA(2009)0086A6-0040/2009
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2009 s odporúčaniami pre Komisiu o cezhraničnom premiestňovaní sídiel spoločností (2008/2196(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 192 druhý odsek Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na články 43 a 48 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. mája 2003 s názvom Modernizácia práva obchodných spoločností a rozšírenie riadenia podnikov v Európskej únii - Plán posunu vpred (KOM(2003)0284),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 21. apríla 2004 o oznámení Komisie Rade a Európskemu parlamentu s názvom Modernizácia práva obchodných spoločností a rozšírenie riadenia podnikov v Európskej únii - Plán posunu vpred(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2006 o najnovšom vývoji a výhľadoch v oblasti práva obchodných spoločností(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2007 o európskej súkromnej spoločnosti a o štrnástej smernici o práve obchodných spoločností týkajúcej sa presunu sídla spoločnosti(3),

–   so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora vo veciach Daily Mail and General Trust(4), Centros(5), Überseering(6), Inspire Art(7), SEVIC Systems(8) a Cadbury Schweppes(9),

–   so zreteľom na články 39 a 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0040/2009),

A.   keďže spoločnosti by mali mať možnosť využívať slobodu usadiť sa v rámci vnútorného trhu, tak ako je zakotvená v zmluve o ES a ako ju vykladá Súdny dvor,

B.   keďže cezhraničná migrácia spoločností je jedným z kľúčových prvkov pri dokončovaní vnútorného trhu,

C.   keďže cezhraničné premiestnenie sídla spoločnosti by nemalo byť dôvodom jej zrušenie ani iné prerušenie, alebo stratu jej právnej subjektivity,

D.   keďže cezhraničné premiestnenie sídla by nemalo obchádzať právne, sociálne a fiškálne požiadavky,

E.   keďže treba chrániť práva ďalších zainteresovaných strán, ktorých sa premiestnenie týka, napríklad menšinových akcionárov, zamestnancov a veriteľov atď.,

F.   keďže príslušné acquis communautaire, ktoré ustanovuje cezhraničné informovanie, konzultovanie a práva účasti zamestnancov, ako aj ochranu už existujúcich práv účasti zamestnancov (smernice 94/45/ES(10) a 2005/56/ES(11)) by sa malo zachovať v plnom rozsahu a keďže následkom premiestnenia sídla spoločnosti by tieto existujúce práva nemali zaniknúť,

G.   keďže pravidlo, ktoré požaduje, aby spoločnosti ponechali svoje ústredie a sídlo v rovnakom členskom štáte, je v rozpore s judikatúrou Súdneho dvora o slobode usadiť sa, a preto porušuje právne predpisy ES,

1.   žiada Komisiu, aby do 31. marca 2009 predložila Európskemu parlamentu na základe článku 44 Zmluvy o ES legislatívny návrh smernice stanovujúcej opatrenia na koordináciu vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov s cieľom uľahčiť v rámci Spoločenstva cezhraničné premiestňovanie sídiel spoločností založených v súlade s právnymi predpismi členského štátu (14. smernica v oblasti práva obchodných spoločností) a žiada, aby sa tento návrh vypracoval v rámci rokovaní medzi inštitúciami a na základe nižšie uvedených podrobných odporúčaní;

2.   konštatuje, že v súčasnosti môžu podniky premiestniť svoje sídlo iba rozpustením a vytvorením nového právneho subjektu v členskom štáte určenia alebo vytvorením nového právneho subjektu v členskom štáte určenia a následne zlúčením oboch podnikov; berie ďalej na vedomie, že tento postup je spojený s administratívnymi ťažkosťami, nákladmi a so sociálnymi následkami a nie je zaručená právna istota;

3.   upozorňuje na slobodu usadiť sa, ktorú podnikom zaručuje článok 48 Zmluvy o ES, ktorého výklad poskytol Súdny dvor Európskych spoločenstiev(12);

4.   konštatuje, že premiestnenie sídla spoločnosti so sebou prináša presun dohľadu; pripomína, že v kontexte vypracovania 14. smernice v oblasti práva obchodných spoločností o cezhraničnom premiestnení sídel sa musí zaručiť zachovanie existujúcich práv akcionárov, veriteľov a pracovníkov a jestvujúca rovnováha v manažmente spoločnosti ("riadení podniku");

5.   navrhuje, aby sa v novej smernici uviedol odkaz na smernicu 94/45/ES a na smernicu 2005/56/ES, aby sa zaručila súdržnosť a podstata postupov účasti zamestnancov pri uplatňovaní európskych smerníc v oblasti práva obchodných spoločností;

6.   zastáva názor, že premiestneniu sídla spoločnosti musí predchádzať vydanie plánu premiestnenia a vypracovanie správy, v ktorej sa vysvetlia a odôvodnia právne a hospodárske hľadiská a akékoľvek dôsledky premiestnenia na akcionárov a zamestnancov; poukazuje na to, že plán premiestnenia a správa sa musia dať v primeranom čase k dispozícii všetkým zúčastneným stranám;

7.   zdôrazňuje pozitívne účinky daňovej súťaže na hospodársky rast v súvislosti s lisabonskou stratégiou;

8.   konštatuje, že premiestnenie sídla spoločnosti by sa malo uskutočniť daňovo neutrálnym spôsobom;

9.   navrhuje, aby sa zlepšila výmena informácií a vzájomná pomoc medzi daňovými úradmi;

10.   požaduje transparentnosť v otázke uplatňovania novej smernice v členských štátoch, a navrhuje preto oznamovaciu povinnosť členských štátov voči Komisii, podľa ktorej musia byť podniky, ktoré premiestňujú svoje sídlo v zmysle ustanovení smernice, zaregistrované v európskom registri spoločností; upozorňuje na to, že v záujme lepšej tvorby právnych predpisov treba pri transponovaní oznamovacej povinnosti do vnútroštátneho práva zabrániť poskytovaniu nadmerného množstva informácií za predpokladu, že sú zaručené dostatočné informácie;

11.   potvrdzuje, že tieto odporúčania sú v súlade so zásadou subsidiarity a základnými právami občanov;

12.   domnieva sa, že požadovaný návrh nemá žiadne finančné dôsledky;

13.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie spolu s podrobnými odporúčaniami uvedenými v prílohe postúpil Komisii, Rade a parlamentom a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 104 E, 30.4.2004, s. 714.
(2) Ú. v. EÚ C 303 E, 13.12.2006, s. 114.
(3) Ú. v. EÚ C 263 E, 16.10.2008, s. 671.
(4) Vec 81/87 Daily Mail a General Trust, Zb. 1988, s. 5483.
(5) Vec C-212/97 Centros, Zb. 1999, s. I - 1459.
(6) Vec C-208/00 Überseering Zb. 2002, s.. I-9919.
(7) Vec C-167/01 Inspire Art, Zb. 2003, s. I - 10155.
(8) Vec C-411/03 SEVIC Systems, Zb. 2005, s. I - 10805.
(9) Vec C-196/04 Cadbury Schweppes, Zb. 2006, s. I - 7995.
(10) Smernica Rady 94/45/ES z 22. septembra 1994 o zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo postupe informovania zamestnancov a konzultovania s nimi v podnikoch alebo skupinách podnikov pôsobiacich v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 254, 30.9.1994, s. 64).
(11) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES z 26. októbra 2005 o cezhraničných zlúčeniach alebo splynutiach kapitálových spoločností (Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2005, s. 1).
(12) Rozsudok vo veci Centros, citovaný vyššie.


PRÍLOHA K UZNESENIU:

PODROBNÉ ODPORÚČANIA K OBSAHU POŽADOVANÉHO NÁVRHU

Európsky parlament žiada Komisiu, aby predložila návrh smernice, ktorá by obsahovala nasledujúce prvky:

Odporúčanie 1 (dôsledky cezhraničného premiestnenia sídla)

Cezhraničné premiestnenie sídla nespôsobí zrušenie príslušnej spoločnosti ani akékoľvek prerušenie alebo stratu jej právnej subjektivity; spoločnosť si teda zachová svoju právnu subjektivitu a všetok jej majetok, záväzky a zmluvné vzťahy ostanú nedotknuté. Okrem toho premiestnenie neobíde právne, sociálne a fiškálne podmienky. Premiestnenie nadobúda účinnosť dňom registrácie v hostiteľskom členskom štáte. Od dátumu registrácie v hostiteľskom členskom štáte sa spoločnosť riadi jeho právnymi predpismi.

Odporúčanie 2 (postup premiestnenia v rámci spoločnosti)

Vedenie spoločnosti plánujúcej premiestnenie je povinné vypracovať jeho návrh. Návrh obsahuje aspoň:

   a) právnu formu, meno a sídlo spoločnosti v domovskom členskom štáte;
   b) navrhovanú právnu formu, meno a sídlo spoločnosti v hostiteľskom členskom štáte;
   c) zmluvu o založení a stanovy určené pre spoločnosť v hostiteľskom členskom štáte;
   d) predpokladaný časový plán premiestnenia;
   e) dátum, od ktorého sa budú transakcie spoločnosti, ktorá mieni premiestniť svoje sídlo na daňové účely, považovať za transakcie spoločnosti so sídlom v hostiteľskom členskom štáte;
   f) prípadne podrobné informácie o presune ústredia alebo hlavného miesta podnikania;
   g) práva garantované spoločníkom, zamestnancom a veriteľom alebo príslušné navrhované opatrenia;
   h) ak je spoločnosť riadená systémom účasti zamestnancov, a ak takýto systém nie je zakotvený vo vnútroštátnych právnych predpisov hostiteľského členského štátu, určia sa informácie o postupoch, ktorými sa účasť zamestnancov upraví.

Návrh na premiestnenie sa predloží spoločníkom a zástupcom zamestnancov na preskúmanie v dostatočnom predstihu pred valným zhromaždením spoločnosti.

Spoločnosť plánujúca premiestnenie je povinná zverejniť prinajmenšom nasledujúce informácie v zmysle platných vnútroštátnych právnych predpisov, v súlade so smernicou 68/151/EHS(1):

   a) právnu formu, meno a sídlo spoločnosti v domovskom členskom štáte, ako aj rovnaké údaje navrhované pre spoločnosť v hostiteľskom členskom štáte;
   b) register, v ktorom sú uložené dokumenty a údaje o  spoločnosti podľa článku 3 ods. 2 smernice 68/151/EHS, ako aj číslo zápisu v tomto registri;
   c) základné informácie o opatreniach, na základe ktorých môžu veritelia a menšinoví akcionári spoločnosti uplatňovať svoje práva, a adresu, z ktorej možno o týchto opatreniach bezplatne získať úplné informácie.

Vedenie spoločnosti, ktorá plánuje premiestnenie, vypracuje tiež správu, v ktorej vysvetlí a zdôvodní právne a ekonomické aspekty návrhu a naznačí dôsledky pre spoločníkov, veriteľov a zamestnancov, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Odporúčanie 3 (rozhodnutie valného zhromaždenia o premiestnení)

Návrh premiestnenia schvaľuje valné zhromaždenie v súlade s ustanovenými opatreniami väčšinou hlasov, ktorá je v zmysle príslušných právnych predpisov platných v domovskom členskom štáte potrebná na vykonanie zmeny a doplnenia zmluvy o založení spoločnosti a stanov.

Ak je spoločnosť riadená systémom účasti zamestnancov, valné zhromaždenie môže ukončenie postupu presunu sídla podmieniť vyjadrením svojho výslovného súhlasu s opatreniami v oblasti účasti zamestnancov.

Odporúčanie 4 (administratívny postup premiestnenia a overenie)

Domovský členský štát v súlade so svojimi právnymi predpismi preverí zákonnosť premiestnenia. Príslušný orgán určený domovským členským štátom vystaví potvrdenie, v ktorom preukáže, že všetky požadované postupy a formality boli vykonané.

Potvrdenie, kópia zmluvy o založení spoločnosti a stanov určených pre spoločnosť v hostiteľskom členskom štáte a kópia návrhu premiestnenia sa predložia v príslušnej lehote orgánu zodpovednému za registráciu v hostiteľskom členskom štáte. Uvedené dokumenty postačujú na registráciu spoločnosti v hostiteľskom členskom štáte. Orgán hostiteľského členského štátu zodpovedný za registráciu overí, či sú splnené obsahové a formálne podmienky premiestnenia.

Zodpovedný orgán v hostiteľskom členskom štáte okamžite o registrácii upovedomí príslušný orgán v domovskom členskom štáte. Orgán v domovskom členskom štáte následne vymaže spoločnosť z registra.

Registrácia v hostiteľskom členskom štáte a odstránenie z registra v domovskom členskom štáte sa zverejní. Musia sa uviesť prinajmenšom nasledujúce údaje:

   a) dátum zápisu do registra;
   b) nové a bývalé číslo zápisu v príslušných registroch v domovskom a hostiteľskom členskom štáte.

Odporúčanie 5 (účasť zamestnancov)

Účasť zamestnancov upravujú právne predpisy hostiteľského členského štátu.

Právne predpisy hostiteľského členského štátu sa však neuplatňujú v prípadoch:

   a) ak hostiteľský členský štát nezabezpečí prinajmenšom rovnakú úroveň účasti, akú spoločnosť poskytovala v domovskom členskom štáte, alebo
   b) ak právne predpisy hostiteľského členského štátu neposkytujú zamestnancom prevádzok spoločnosti, ktoré sú umiestnené v iných členských štátoch, rovnaký nárok na uplatnenie práv na účasť, ako mali títo zamestnanci pred presunom sídla.

V týchto prípadoch sa primerane uplatňujú ustanovenia článku 16 smernice 2005/56/ES.

Odporúčanie 6 (tretie strany dotknuté premiestnením)

Žiadna spoločnosť, proti ktorej bolo začaté konanie zamerané na jej zrušenie alebo likvidáciu alebo konanie z dôvodu jej platobnej neschopnosti alebo pozastavenia platieb, alebo bolo proti nej začaté iné podobné konanie, nebude mať možnosť uskutočniť cezhraničné premiestnenie svojho sídla v rámci Spoločenstva.

Na účely prebiehajúcich súdnych alebo administratívnych konaní, ktoré začali pred premiestnením sídla, sa bude spoločnosť považovať za takú, ktorá má svoje sídlo v domovskom členskom štáte.

(1) Prvá smernica Rady 68/151/EHS z 9. marca 1968 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 58 zmluvy s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto ochranných opatrení v rámci celého Spoločenstva (Ú. v. ES L 65, 14.3.1968, s. 8).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia