Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2182(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0003/2009

Внесени текстове :

A6-0003/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/03/2009 - 8.10
CRE 10/03/2009 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0091

Приети текстове
PDF 291kWORD 52k
Вторник, 10 март 2009 г. - Страсбург
Равно третиране и равен достъп на мъжете и жените в сферата на сценичните изкуства
P6_TA(2009)0091A6-0003/2009

Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2009 г. относно равното третиране и равния достъп на мъжете и жените в сферата на сценичните изкуства (2008/2182(INI))

Европейският парламент,

-   като взе предвид Директива 2002/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 г. за изменение на Директива 76/207/ЕИО на Съвета за прилагането на принципа на равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионално обучение и повишаване, и условията на труд(1),

-   като взе предвид Директива 97/80/ЕО на Съвета от 15 декември 1997 г. относно тежестта на доказване в случаите на дискриминация, основана на пола(2),

-   като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

-   като взе предвид своите резолюции от 7 юни 2007 г. относно социалния статус на дейците на изкуството(3) и от 3 септември 2008 г. относно равенството между жените и мъжете – 2008 г.(4),

-   като взе предвид член 45 от своя правилник,

-   като взе предвид доклада на Комисията по правата на жените и равенството между половете (A6-0003/2009),

А.   като има предвид, че в сферата на сценичните изкуства се усеща осезаемо и продължава да се наблюдава неравенство по отношение на възможностите за трудова заетост и шансовете за жените и мъжете;

Б.   като има предвид, че следва да се извърши сериозен анализ на механизмите, които пораждат това неравенство между жените и мъжете;

В.   като има предвид, че принципът на равенство между мъжете и жените трябва да се прилага за всички актьори в областта на сценичните изкуства, във всички дисциплини, всички видове структури (продукция, разпространение и преподаване) и всички области на дейност (художествена, техническа и административна);

Г.   като има предвид, че мъжете и жените не упражняват в еднаква степен различните професии от сферата на сценичните изкуства и че към тази първа проява на неравенство се прибавя и разликата в условията на труд и заетост, както и в доходите;

Д.   като има предвид, че във всички дисциплини на сценичните изкуства се забелязва различна степен на неравенство по отношение на достъпа до функциите по вземане на решения, до средствата за продукция и мрежите за разпространение;

Е.   като има предвид, че целта за постигане на равенство на професиите от сферата на сценичните изкуства предполага систематично въвеждане на балансирано представяне на двата пола;

Ж.   като има предвид, че художествената стойност на произведението или успехът в професионалната кариера не се обясняват само с таланта и че по-доброто отчитане на дела на мъжете и жените в професиите от сферата на сценичните изкуства може да доведе до по-голяма динамика в целия сектор;

З.   като има предвид следователно, че трябва да се промени настоящото положение на сегрегация, която продължава да се наблюдава във всички сценични изкуства, не само посредством модернизиране и демократизиране на този сектор, а и чрез определяне на реалистични цели за постигането на равенство, които насърчават социалната справедливост;

И.   като има предвид, че констатираните неравенства водят до непълноценно използване на уменията и таланта на дейците на изкуството и вредят на творческата динамика, на разцвета и икономическото развитие на този сектор на дейност;

Й.   като има предвид, че продължават да се наблюдават предразсъдъци, водещи твърде често до дискриминиращо поведение спрямо жените в процеса на подбор и назначаване, както и в трудовите отношения и че жените, въпреки по-високите си ниво на образование, образователни интереси и мрежи от социални контакти, често получават по-ниски доходи в сравнение с мъжете;

К.   като има предвид, че препятствията за постигането на равенство между жените и мъжете в този сектор на дейност се преодоляват особено трудно и оправдават възприемането на специфичен подход за намаляване на установените неравенства, при отчитане и на въздействието, което това може да окаже върху обществото като цяло;

Л.   като има предвид, че съществуват сериозни пропуски в социалната закрила на дейците на изкуството, както по отношение на мъжете, така и по отношение на жените, и че в резултат на това особено жените се намират в по-лошо положение по отношение на доходите;

1.  Подчертава мащаба и продължаващото съществуване на неравенството между мъжете и жените в сферата на сценичните изкуства и въздействието, което пораждащият неравенство начин на организация на този сектор може да има върху цялото общество, предвид особеното естество на дейностите в сектора;

2.  Подчертава абсолютната необходимост да се утвърждава и насърчава достъпът на жените до всички професии в областта на изкуствата, където те все още са малцинство;

3.  Припомня, че делът на заетите жени в професии в областта на изкуствата и в официалния сектор на културата е много малък и че жени, заемащи ръководни длъжности в културни институции, както и в академии и университети са недостатъчно представени;

4.  Признава необходимостта от възприемане на специфичен за този сектор на дейност подход, за да се изяснят механизмите и поведението, които пораждат тези неравенства;

5.  Припомня, че единствено принципът на балансирано присъствие на двата пола води до промяна в начина на поведение по отношение на взаимно допълване на гледните точки, възприятията, методите и интересите;

6.  Подчертава необходимостта от утвърждаване на достъпа на жените до всички професии в сферата на изкуствата и до всички професии в областта на сценичните изкуства, където те все още са по-слабо представени, и насърчава държавите-членки да премахнат всички пречки пред достъпа на жените до ръководни длъжности в културните институции, както и в академиите и университетите;

7.  Подчертава, че дискриминацията на жените спъва развитието на сектора на културата, като го лишава от таланти и умения, и отбелязва, че за да получат признание, талантите се нуждаят от контакт с публиката;

8.  Изисква предприемането на мерки с цел увеличаване дела на жените в ръководството на институциите, по-специално чрез утвърждаване на равенството в рамките на предприятията и организациите в областта на културата и на професионалните организации;

9.  Приканва културните дейци да увеличат дела на жените-творци и техните произведения в културните програми, представянето на колекции, издаването на произведения или предоставянето на консултации;

10.  Отбелязва, че постигнатият напредък в областта на равенството между жените и мъжете ще даде възможност за постепенното въвеждане на принципа за балансираното присъствие на двата пола при съставянето на работните екипи, при програмните дейности и професионалните събрания, които понастоящем често функционират съгласно системата на разделение на половете, която не е много съвместима с изискванията на нашето общество;

11.  Подчертава значението на гарантирането на анонимност на кандидатурите винаги, когато това е възможно, и отново подчертава необходимостта от запазване на практиката за прослушване зад параван при наемането на оркестранти, благодарение на която жени са успели да се включат в такива ансамбли;

12.  Приканва Комисията и държавите-членки да предвидят отсега един първи реалистичен етап в борбата с неравенствата в сферата на сценичните изкуства, който да осигури присъствието на поне една трета от лицата от по-слабо представения пол във всички сектори на културата;

13.  Насърчава държавите-членки:

   а) да обмислят заедно със своите институции, работещи в областта на културата, начини за по-добро определяне на механизмите, пораждащи неравенства, за да се избегне в най-голяма степен всяка дискриминация, свързана с пола;
   б) да премахнат всички пречки пред достъпа на жените до ръководни длъжности на най-авторитетните институции и организации в областта на културата;
   в) да установят в този сектор нови начини на организация на работата, на делегиране на отговорности и управление на времето, които да отчитат ограниченията, произтичащи от личния живот на жените и мъжете;
   г) да осъзнаят, че тъй като в този сектор нерегламентираното работно време, високата мобилност и уязвимостта, свързана с работата са правило и в това отношение жените са по-уязвими, следва да се намерят общи решения, за да се осигури грижата за децата (отваряне на ясли в културните институции с работно време, адаптирано към часовете на репетиции и представления);

14.  Припомня на институциите в областта на културата абсолютната необходимост от прилагане на практика на демократичния принцип, съгласно който за равен труд се полага еднакво заплащане за мъжете и жените и който невинаги се прилага в областта на изкуствата, както и в редица други сектори;

15.  Накрая насърчава държавите-членки да въведат в сектора на сценичните изкуства сравнителни анализи на актуалното положение в отделните държави-членки на Съюза, за да се улесни разработването и изпълнението на общи политики, да се съставят статистики и да се съпостави и измери постигнатия напредък;

16.  Призовава държавите-членки да подобрят социалното положение на заетите лица в областта на изкуството и културата, като отчитат различните категории професионални отношения и да гарантират по-добра социална закрила;

17.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ L 269, 5.10.2002 г., стр. 15.
(2) ОВ L 14, 20.1.1998 г., стр. 6.
(3) ОВ C 125 E, 22.5.2008 г., стр. 223.
(4) Приети текстове, P6_TA(2008)0399.

Правна информация - Политика за поверителност