Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0286(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0046/2009

Indgivne tekster :

A6-0046/2009

Forhandlinger :

PV 10/03/2009 - 6
CRE 10/03/2009 - 6

Afstemninger :

PV 10/03/2009 - 8.12
CRE 10/03/2009 - 8.12
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0093

Vedtagne tekster
PDF 1352kWORD 1750k
Tirsdag den 10. marts 2009 - Strasbourg
Industriemissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) ***I
P6_TA(2009)0093A6-0046/2009
Beslutning
 Konsolideret tekst
 Bilag
 Bilag
 Bilag
 Bilag
 Bilag
 Bilag
 Bilag
 Bilag
 Bilag
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. marts 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) (KOM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0844),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0002/2008),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(1),

-   der henviser til skrivelse af 10. september 2008 fra Retsudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, jf. forretningsordenens artikel 80a, stk. 3,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80a og 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Retsudvalget (A6-0046/2009),

A.   der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de eksisterende tekster, udelukkende består i en kodifikation uden indholdsmæssige ændringer,

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen og med de tekniske tilpasninger, der er godkendt af Retsudvalget, og som ændret i det nedenstående;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. marts 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/.../EF om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning)
P6_TC1-COD(2007)0286

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ║,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(2),

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Der skal foretages en række større ændringer i Rådets direktiv 78/176/EØF af 20. februar 1978 om affald fra titandioxidindustrien(4), Rådets direktiv 82/883/EØF af 3. december 1982 om metoder til overvågning af og kontrol med miljøer, der berøres af udledninger fra titandioxidindustrien(5), Rådets direktiv 92/112/EØF af 15. december 1992 om fastsættelse af nærmere regler for harmonisering af programmer for nedbringelse af forureningen fra affald fra titandioxidindustrien med henblik på at bringe den til ophør(6), Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening(7), Rådets direktiv 1999/13/EF af 11. marts 1999 om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg(8), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald(9) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/80/EF af 23. oktober 2001 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg(10). Derfor bør disse direktiver omarbejdes af klarhedshensyn.

(2)  For at forebygge, mindske og så vidt muligt eliminere forurening fra industrielle aktiviteter i overensstemmelse med principperne om, at forureneren betaler, og om forebyggelse af forurening må der fastlægges en samlet ramme for de vigtigste industrielle aktiviteter, hvor der fortrinsvis gribes ind ved kilden, og hvor det sikres, at naturressourcerne udnyttes forsigtigt.

(3)  Overholdelse af emissionsgrænseværdierne i dette direktiv bør betragtes som en nødvendig, men utilstrækkelig betingelse for at nå målene om forebyggelse og begrænsning af forureningen og for at opnå en høj grad af beskyttelse af miljøet, herunder grundvand, luft og jordbund og af befolkningen. For at nå disse mål kan det være nødvendigt at fastsætte strengere grænseværdier for de forurenende stoffer, der er omfattet af dette direktiv, emissionsværdier for andre stoffer og miljøkomponenter samt andre passende betingelser.

(4)  Særskilte strategier til bekæmpelse af emissioner til luft, vand eller jord hver for sig vil kunne fremme overførsel af forurening mellem de forskellige miljømedier frem for at beskytte miljøet som helhed. Derfor bør der fastlægges en helhedsstrategi for integreret forebyggelse og bekæmpelse af emissioner til luft, vand og jordbund, for affaldshåndtering, effektiv energiudnyttelse og forebyggelse af uheld.

(5)  Forskrifterne om industrianlæg bør revideres for at forenkle og tydeliggøre de nuværende bestemmelser, mindske unødige administrative byrder og gennemføre Kommissionens meddelelser om temastrategien for luftforurening(11), temastrategien for jordbundsbeskyttelse(12), temastrategien for affaldsforebyggelse og -genanvendelse(13), der blev vedtaget som opfølgning til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF af 22. juli 2002 om fastlæggelse af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram(14). I disse meddelelser er der opstillet mål for beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet, der ikke kan opfyldes uden yderligere reduktioner af emissionerne fra industrielle aktiviteter.

(6)  For at sikre, at forurening forebygges og bekæmpes, bør hvert enkelt anlæg kun kunne drives, hvis det er i besiddelse af en godkendelse eller, for visse anlæg og aktiviteter, der benytter organiske opløsningsmidler, kun hvis det er i besiddelse af en godkendelse eller er registreret. Generel anvendelse af organiske opløsningsmidler bør reduceres til et minimum.

(7)  For at gøre udstedelsen af godkendelser lettere bør det fastsættes, at medlemsstaterne kan stille krav til visse kategorier af anlæg i almindelige bindende forskrifter.

(8)  For at undgå dobbeltregulering bør godkendelser af anlæg, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet ║(15) ikke fastsætte emissionsgrænseværdier for drivhusgasser, medmindre det er nødvendigt for at sikre mod betydelig lokal forurening, eller anlægget midlertidigt er udelukket fra denne ordning.

(9)  Anlæggenes driftsledere bør ansøge den kompetente myndighed om godkendelse med de oplysninger, der er nødvendige for at fastsætte godkendelsesvilkårene. Når driftslederne indgiver ansøgning om godkendelse, bør de kunne udnytte oplysninger, der er fremkommet ved anvendelse af Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet(16) og Rådets 96/82/EF direktiv af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer(17).

(10)  En godkendelse bør omfatte alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at opnå et højt niveau for beskyttelse af miljøet som helhed, og desuden indeholde emissionsgrænseværdier for forurenende stoffer, relevante krav om jordbunds- og grundvandsbeskyttelse, overvågningskrav og en liste over de anvendte farlige stoffer eller præparater som defineret i Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer(18). Godkendelsesvilkårene bør fastsættes ud fra den bedste tilgængelige teknik.

(11)  Til afgørelse af, hvad der anses for at være bedste tilgængelige teknik, og for at mindske skævheder i Fællesskabet hvad angår omfanget af emissioner fra industrielle aktiviteter, bør Kommissionen offentliggøre referencedokumenter for bedste tilgængelige teknik (BAT-referencedokumenter) på grundlag af en udveksling af oplysninger med de berørte parter. Disse BAT-referencedokumenter bør lægges til grund ved fastsættelsen af godkendelsesvilkår. De kan suppleres med andre kilder.

(12)  Den kompetente myndighed bør kunne tage hensyn til særlige forhold ved at fastsætte emissionsgrænseværdier, tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger, der fører til emissionsniveauer, der kan overstige de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-referencedokumenterne. ▌

(13)  Den kompetente myndighed bør også kunne dispensere midlertidigt fra de emissionsniveauer, der er for bundet med den bedste tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-referencedokumenterne, med det formål at give driftslederne mulighed for at afprøve ny teknik med potentiale for bedre miljøbeskyttelse.

(14)  Ændringer af et anlæg kan føre til øget forurening. Derfor bør den kompetente myndighed orienteres før enhver påtænkt ændring, der kunne belaste miljøet. Væsentlige ændringer af anlæg, der kan medføre betydelige negative virkninger for mennesker eller miljø bør være betinget af en revurdering af godkendelsen, så det sikres, at det pågældende anlæg fortsat lever op til kravene i dette direktiv.

(15)  Spredning af gødning og gylle fra husdyr kan medføre betydelige forringelser af miljøkvaliteten. For at sikre integreret forebyggelse og bekæmpelse af disse forringelser er det nødvendigt, at operatøren eller tredjeparter benytter den bedste tilgængelige teknik til at sprede gødning og gylle, der frembringes ved aktiviteter, der er omfattet af dette direktiv. Det bør for at give medlemsstaterne smidige muligheder for at opfylde disse krav kunne fastsættes i godkendelsen eller i andre foranstaltninger, hvordan kravet om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik skal opfyldes, når driftslederen eller en tredjepart spreder gødning eller gylle.

(16)  For at tage hensyn til udviklingen i den bedste tilgængelige teknik eller andre forandringer i forbindelse med ændringer af et anlæg bør godkendelsesvilkårene jævnligt tages op til nyvurdering og om nødvendigt ajourføres, særlig når Kommissionen vedtager nye eller ajourførte BAT-referencedokumenter.

(17)  Det er nødvendigt at sikre, at driften af et anlæg ikke i væsentlig grad forringer jordbundens og grundvandets kvalitet. Derfor bør godkendelsesvilkårene, hvor det er nødvendigt og hensigtsmæssigt, omfatte bestemmelser om overvågning af jordbund og grundvand og krav om ved definitivt ophør af aktiviteten at sanere anlægsområdet i overensstemmelse med de i fællesskabsretten og national ret fastlagte krav. Så snart der træder fællesskabslovgivning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader(19) eller ny lovgivning om beskyttelse af jordbund og grundvand i kraft, bør Kommissionen tage nærværende direktivs bestemmelser om beskyttelse af jordbund og grundvand op til fornyet overvejelse for at sikre konsistens og undgå overlapning.

(18)  For at sikre en effektiv gennemførelse og håndhævelse af dette direktiv bør det pålægges driftslederne at afgive jævnlige indberetninger til den kompetente myndighed om, hvordan godkendelsesvilkårene overholdes. Medlemsstaterne bør sørge for, at driftsledere overholder disse vilkår, og at driftslederen og den kompetente myndighed træffer de nødvendige foranstaltninger i tilfælde, hvor dette direktiv ikke overholdes, og tilrettelægge et system af miljøinspektioner. Det er op til medlemsstaterne at afgøre, hvilke håndhævelsesordninger der er de mest hensigtsmæssige, herunder hvordan emissionsgrænseværdierne bør overholdes.

(19)  Under henvisning til bestemmelserne i Århuskonventionen(20) er effektiv offentlighed i beslutningsprocessen nødvendig, således at borgerne får mulighed for at fremsætte synspunkter og anliggender, der kan være relevante for beslutningerne, og beslutningstagerne for at tage hensyn til dem; det vil give mere ansvarlighed i beslutningsprocessen og gøre den mere gennemskuelig, og det vil øge offentlighedens opmærksomhed på og opbakning til de trufne beslutninger. Berørte borgere bør have mulighed for at gå rettens vej for at bidrage til beskyttelsen af retten til at leve i et miljø, der er foreneligt med personlig sundhed og velfærd.

(20)  Store fyringsanlæg er stærkt medvirkende til emissionerne af forurenende stoffer i luften og påvirker dermed i høj grad menneskers sundhed og miljøet. For at mindske disse påvirkninger og arbejde frem mod efterlevelse af kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/81/EF af 23. oktober 2001 om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer(21) og mod de mål, Kommissionen har opstillet i meddelelsen om temastrategien for luftforurening, må der sættes strengere emissionsgrænseværdier på fællesskabsniveau for visse kategorier af fyringsanlæg og forurenende stoffer.

(21)  Den kompetente myndighed bør i tilfælde af pludselige afbrydelser af forsyningerne med svovlfattigt brændstof eller gas på grund af alvorlig knaphed kunne fritage de berørte fyringsanlæg midlertidigt fra emissionsgrænseværdierne i dette direktiv.

(22)  Forureningens negative miljøvirkninger bør begrænses, ved at den berørte driftsleder ikke driver et fyringsanlæg i mere end 24 timer efter et svigt eller en fejlfunktion i rensningsudstyret, og ved at drift uden rensning ikke foregår i mere end 120 timer inden for en 12 måneders periode. De kompetente myndigheder bør dog kunne dispensere fra disse tidsgrænser, hvis hensynet til energiforsyningerne vejer tungere, eller hvis det er nødvendigt for at undgå en samlet emissionsstigning på grund af drift af et andet fyringsanlæg.

(23)  Sikringen af et højt niveau for beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed og hensynet til, at overførsler af affald over grænserne til anlæg, der drives med ringere miljønormer, bør udgås, gør det nødvendigt at opretholde og fastsætte strenge driftsvilkår, tekniske krav og emissionsgrænseværdier for anlæg, der forbrænder eller medforbrænder affald i Fællesskabet.

(24)  Brugen af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg medfører emissioner af organiske forbindelser i luften, som bidrager til den lokale og grænseoverskridende dannelse af fotokemiske oxidanter, der skader naturressourcer og menneskers helbred. Derfor må brugen af organiske opløsningsmidler forebygges, og der må stilles krav om overholdelse af emissionsgrænseværdier for organiske forbindelser og af passende driftsvilkår. Det bør være muligt at fritage driftsledere fra at overholde emissionsgrænseværdierne, fordi andre foranstaltninger, som anvendelse af produkter eller teknikker, hvortil der kun bruges få eller ingen opløsningsmidler, giver alternative muligheder for at opnå tilsvarende emissionsgrænser.

(25)  Anlæg, hvor der fremstilles titandioxid, kan medføre betydelig forurening af luft og vand og indebære toksikologiske risici. For at mindske disse belastninger må Fællesskabet fastsætte strengere emissionsgrænseværdier for visse forurenende stoffer.

(26)  De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(22).

(27)  I overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, bør medlemsstaterne fastsætte de sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelser af nærværende direktiv og sikre, at de anvendes. Sanktionerne bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

(28)  For at give bestående anlæg den nødvendige tid til at tilpasse sig teknisk til de nye krav i dette direktiv, bør nogle af de nye krav først finde anvendelse på disse anlæg, når der er gået en vis tid efter den dato, fra hvilken dette direktiv finder anvendelse. For fyringsanlæg kræver det en vis tid at installere det rensningsudstyr, der er nødvendigt for at overholde emissionsgrænseværdierne i bilag V.

(29)  For at afhjælpe de betydelige problemer, der opstår som følge af emissioner af dioxiner, furaner og andre relevante forurenende stoffer fra anlæg, der producerer støbejern og stål og navnlig sintret jernmalm, bør den i dette direktiv fastlagte procedure om mindstekrav finde anvendelse på sådanne anlæg som en prioritet og under alle omstændigheder senest den 31. december 2011.

(30)  Målene for de foranstaltninger, der skal træffes, nemlig at opnå et højt niveau af miljøbeskyttelse og en forbedring af miljøkvaliteten kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne alene, fordi forurening fra industrielle aktiviteter har grænseoverskridende karakter, og kan derfor bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(31)  I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender. Dette direktiv søger særlig at fremme anvendelsen af artikel 37 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(32)  Pligten til at gennemføre dette direktiv i en national ret bør begrænses til de bestemmelser, der rummer en væsentlig ændring i forhold til de tidligere direktiver, som omarbejdes ved dette direktiv. Pligten til at gennemføre de uændrede bestemmelser fremgår allerede af de tidligere direktiver.

(33)  Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne, der er anført i bilag IX, del B -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I

Fælles bestemmelser

Artikel 1

Genstand

Dette direktiv fastsætter regler om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening fra industrielle aktiviteter.

Det fastsætter også regler, der er udformet for at forebygge eller, hvis dette ikke er muligt, at begrænse udledninger til luft, vand og jord samt forebygge, at der opstår affald, for generelt at nå et højt miljøbeskyttelsesniveau.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.  Dette direktiv finder anvendelse på industrielle aktiviteter, der medfører forurening som anført i kapitel II til VI.

2.  Dette direktiv finder ikke anvendelse på forskningsaktiviteter, udviklingsaktiviteter eller afprøvning af nye produkter og processer.

Artikel 3

Definitioner

I dette direktiv gælder følgende definitioner:

  (1) "stof": Grundstoffer og kemiske forbindelser, undtagen:
   a) radioaktive stoffer som defineret i Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. maj 1996 om fastsættelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling(23)
   b) genetisk modificerede mikroorganismer som defineret i Rådets direktiv 90/219/EØF af 23. april 1990 om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer(24)
   c) genetisk modificerede organismer som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer║(25).
   (2) "forurening": Direkte eller indirekte udledning som følge af menneskelige aktiviteter af stoffer, rystelser, varme eller støj i luft-, vand- eller jordbundsmiljøet, der kan skade menneskers sundhed, miljøets kvalitet, eller materielle værdier, forringe rekreative værdier eller forstyrre andre legitime anvendelser af miljøet.
   (3) "anlæg": En stationær teknisk enhed, inden for hvilken der gennemføres én eller flere af de aktiviteter, som er nævnt i bilag I eller i bilag VII, del 1, og enhver anden hermed direkte forbundet aktivitet, der udføres på samme anlægsområde, er teknisk knyttet til de i de nævnte bilag opførte aktiviteter og kan påvirke emissionerne og forureningen.
   (4) "emission": Direkte eller indirekte udledning til luft, vand eller jord af stoffer, rystelser, varme eller støj fra punktkilder eller diffuse kilder på et anlæg.
   (5) "emissionsgrænseværdi": Den emissionsmasse, udtrykt ved bestemte parametre, en bestemt koncentration og/eller et bestemt niveau, der ikke må overskrides i løbet af et eller flere givne tidsrum.
   (6) "miljøkvalitetsnorm": Den række krav, som et bestemt miljø eller en særlig del heraf skal opfylde på et bestemt tidspunkt ifølge Fællesskabets retsforskrifter.
   (7) "godkendelse": En skriftlig tilladelse til at drive et anlæg eller et fyringsanlæg, affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg eller en del heraf.
   (8) "væsentlig ændring": En ændring af et anlægs art eller funktionsmåde eller en udvidelse af et anlæg, herunder et fyringsanlæg, affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg, som kan få negativ og betydelig indvirkning på mennesker eller miljø.
  (9) "bedste tilgængelige teknik": Det mest effektive og avancerede trin i udviklingen af aktiviteter og driftsmetoder, som er udtryk for en given tekniks praktiske egnethed som grundlag for emissionsgrænseværdier og andre godkendelsesvilkår med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, begrænse emissionerne og indvirkningen på miljøet som helhed; herunder
   a) "teknik": både den anvendte teknologi og den måde, hvorpå anlæg konstrueres, bygges, vedligeholdes, drives og nedlægges
   b) "tilgængelig": udviklet i en målestok, der medfører, at den pågældende teknik kan anvendes i den relevante industrisektor på økonomisk og teknisk mulige vilkår, idet der tages hensyn til omkostninger og fordele, uanset om teknikken anvendes eller produceres i den pågældende medlemsstat eller ej, når blot driftslederen kan disponere over teknikken på rimelige vilkår
   c) "bedste": den mest effektive teknik til opnåelse af et højt generelt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed.
   (10) "med bedste tilgængelige teknik forbundne emissionsniveauer" ("BAT-AEL"): De emissionsniveauer, der er forbundet med anvendelsen, under normale driftsforhold, af den bedste tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-referencedokumenterne og udtrykt i form af et gennemsnit for en given periode og på givne referencebetingelser
   (11) "driftsleder": En fysisk eller juridisk person, der driver eller leder et anlæg, herunder et fyrings-, affaldsforbrændings- eller -medforbrændingsanlæg, eller som efter national lovgivning har fået overdraget den afgørende økonomiske dispositionsret over dets tekniske drift.
   (12) "offentligheden": En eller flere fysiske eller juridiske personer og i henhold til national lovgivning eller praksis, disses foreninger, organisationer eller grupper.
   (13) "den berørte offentlighed": Den del af offentligheden, som er berørt af, kan blive berørt af eller har en interesse i beslutningsprocesser om udstedelse eller ajourføring af en godkendelse eller af vilkårene for en godkendelse; for så vidt angår denne definition anses ikke-statslige organisationer, der fremmer miljøbeskyttelse, og som opfylder kravene i relevant national lovgivning, for at have en interesse.
   (14) "ny teknik": En ny teknik til en industriel aktivitet, der vil medføre et generelt hævet niveau for miljøbeskyttelse eller mindst samme niveau for beskyttelse og større omkostningsbesparelser i forhold til de eksisterende bedste tilgængelige teknikker, hvis den viser sig at kunne bruges i industrien og udvikles forretningsmæssigt
   (15) "farlige stoffer": Farlige stoffer og præparater som defineret i ║ direktiv 67/548/EØF ║ og i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater(26).
   (16) "udgangstilstandsrapport": En rapport med kvantificerede oplysninger om jordbundens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening med betydelige mængder relevante farlige stoffer.
   (17) "rutinemæssig inspektion": En miljøinspektion, der udføres som led i et fastlagt inspektionsprogram.
   (18) "ikke-rutinemæssig inspektion": En miljøinspektion, der udføres som følge af en klage eller under efterforskning af et uheld, en hændelse eller et tilfælde af manglende overholdelse af forskrifterne.
   (19) "miljøinspektion": Enhver aktivitet, der indebærer kontrol af, at et anlæg overholder relevante miljøkrav
   (20) "brændsel": Ethvert fast, flydende eller gasformigt brændbart stof, som føder et fyringsanlæg.
   (21) "fyringsanlæg": En teknisk indretning, hvori brændsel oxyderes med henblik på anvendelse af den således frembragte varme.
   (22) "biomasse": Ethvert af følgende produkter:
   a) produkter bestående af vegetabilsk materiale fra landbrug eller skovbrug, der kan anvendes som brændsel for at udnytte energiindholdet
  b) følgende affald, når det anvendes som brændsel:
   i) vegetabilsk affald fra landbrug og skovbrug
   ii) vegetabilsk affald fra levnedsmiddelindustrien, hvis forbrændingsvarmenudnyttes
   iii) fiberholdigt vegetabilsk affald fra fremstilling af jomfrupulp og fremstilling af papir fra pulp, hvis det medforbrændes på produktionsstedet, og forbrændingsvarmen udnyttes
   iv) korkaffald
   v) træaffald undtagen træaffald, der kan indeholde halogenerede organiske forbindelser eller tungmetaller som følge af behandling med træbeskyttelsesmidler eller overfladebehandling.
   (23) "blandet fyringsanlæg": Fyringsanlæg, som kan fødes samtidig eller skiftevis med to eller flere brændselstyper.
   (24) "gasturbine": En roterende maskine, der omdanner termisk energi til mekanisk arbejde, og som hovedsagelig består af en kompressor, en termisk anordning, hvori brændslet oxyderes med henblik på at opvarme arbejdsvæsken, og en turbine.
   (25) "affald": Affald som defineret i artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald(27).
   (26) "farligt affald": Farligt affald som defineret i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2008/98/EF.
   (27) "blandet kommunalt affald ": Husholdningsaffald samt handels-, industri- og institutionsaffald, som på grund af sin natur og sammensætning svarer til husholdningsaffald, bortset fra separat ved kilden indsamlede fraktioner, der er nævnt under pos. 20 01 i bilaget til Kommissionens beslutning 2000/532/EF ║(28) om udarbejdelse af en liste over affald, og andet affald, der er nævnt under pos. 20 02 i samme bilag.
   (28) "affaldsforbrændingsanlæg": Enhver stationær eller mobil teknisk enhed og tilsvarende udstyr, der udelukkende anvendes til varmebehandling af affald med eller uden udnyttelse af forbrændingsvarmen ved forbrænding af affaldet ved oxidering såvel som ved andre varmebehandlingsprocesser, hvis produkterne af denne behandling derefter forbrændes.
   (29) "affaldsmedforbrændingsanlæg": Enhver stationær eller mobil teknisk enhed, hvis hovedformål er at producere energi eller fremstille materielle produkter, og som benytter affald som normalt brændsel eller tilskudsbrændsel, eller behandler affald termisk med henblik på bortskaffelse ved at forbrænde affaldet ved oxidering så vel som ved andre varmebehandlingsprocesser, hvis produkterne af denne behandling derefter forbrændes.
   (30) "nominel kapacitet": Den samlede forbrændingskapacitet i de ovne, som et affaldsforbrændings- eller -medforbrændingsanlæg består af, således som den er specificeret af konstruktøren og bekræftet af driftslederen, under hensyn til affaldets brændværdi, udtrykt ved den mængde affald, der forbrændes i timen.
   (31) "dioxiner og furaner": Alle de polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner, der er opført i bilag VI, del 2.
   (32) "restprodukter": Enhver form for flydende eller fast affald, der frembringes af et affaldsforbrændings- eller -medforbrændingsanlæg.
   (33) "organisk forbindelse": Forbindelse, der mindst indeholder grundstoffet kulstof og et eller flere af stofferne brint, halogen, ilt, svovl, fosfor, silikone eller kvælstof, med undtagelse af kulilte og uorganiske carbonater og bicarbonater.
   (34) "flygtig organisk forbindelse ": Enhver organisk forbindelse og den fraktion af creosot, hvis damptryk ved 293,15 K er mindst 0,01 kPa, eller som har en tilsvarende flygtighed under de særlige anvendelsesforhold.
  (35) "organisk opløsningsmiddel": En flygtig organisk forbindelse, som anvendes til ethvert af følgende formål:
   a) alene eller sammen med andre agenser og uden at undergå kemisk ændring til at opløse råmateriale, produkter eller affaldsmateriale
   b) som rensemiddel til opløsning af urenheder
   c) som opløsningsmiddel
   d) som dispergerende middel
   e) som middel til justering af viskositet
   f) som middel til justering af overfladespænding
   g) som blødgøringsmiddel
   h) som konserveringsmiddel.
   (36) "overfladebehandlingsmiddel": Overfladebehandlingsmiddel som defineret i artikel 2, nr. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF af 21. april 2004 om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering(29).
   (37) "almindelige bindende forskrifter": Emissionsgrænseværdier eller andre vilkår defineret i miljølovgivningen, mindst på sektorniveau, og fastsat med henblik på direkte anvendelse til fastsættelse af godkendelsesvilkår.

Artikel 4

Pligt til at være i besiddelse af en godkendelse

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at intet anlæg, herunder fyrings-, affaldsforbrændings- og -medforbrændingsanlæg drives uden godkendelse.

Som undtagelse fra første afsnit kan medlemsstaterne fastsætte en procedure for registrering af anlæg, der kun er omfattet af kapitel V.

Registreringsproceduren fastsættes i en bindende akt og omfatter i det mindste en underretning fra driftslederen til den kompetente myndighed om planen om at drive et anlæg.

2.  Medlemsstaterne kan beslutte, at en godkendelse kan omfatte to eller flere anlæg eller dele af anlæg beliggende på samme eller forskellige anlægsområder.

Når en godkendelse omfatter to eller flere anlæg, skal hvert enkelt anlæg særskilt opfylde kravene i dette direktiv.

Artikel 5

Driftsledere

Medlemsstaterne kan beslutte, at to eller flere fysiske eller juridiske personer i fællesskab kan varetage driftsledelsen af et anlæg, herunder et fyringsanlæg, affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg, eller ▌ være driftsledere for forskellige dele af et anlæg. Der udpeges én enkelt fysisk eller juridisk person som ansvarlig for opfyldelsen af forpligtelserne i dette direktiv.

Artikel 6

Udstedelse af en godkendelse

1.  Den kompetente myndighed godkender anlægget, hvis det opfylder kravene i dette direktiv.

2.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at godkendelsesprocedurerne og -betingelserne koordineres fuldstændigt, hvis mere end én kompetent myndighed eller mere end én driftsleder er involveret, eller hvis der udstedes mere end én godkendelse, så der sikres en effektiv, integreret fremgangsmåde fra alle de myndigheders side, som er kompetente i forbindelse med denne procedure.

3.  Ved nye anlæg eller væsentlige ændringer, hvor artikel 4 i direktiv 85/337/EØF finder anvendelse, skal alle relevante oplysninger eller konklusioner, der er fremkommet i forbindelse med anvendelsen af artikel 5, 6 og 7 i nævnte direktiv, gennemgås og udnyttes som led i godkendelsesproceduren.

Artikel 7

Almindelige bindende forskrifter

Uden at det indskrænker pligten til at være i besiddelse af en godkendelse, kan medlemsstaterne fastsætte krav til bestemte kategorier af anlæg, fyringsanlæg, affaldsforbrændingsanlæg og affaldsmedforbrændingsanlæg i almindelige bindende forskrifter.

Hvor der gælder almindelige bindende forskrifter, kan godkendelsen nøjes med at henvise til dem.

Artikel 8

Indberetning om overholdelse af godkendelsesvilkårene

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre:

   1) at driftslederen mindst hvert andet år indberetter de relevante data om overholdelsen af godkendelsesvilkårene til den kompetente myndighed, og at disse data straks stilles til rådighed på internettet. Hvis det ved en inspektion efter artikel 25 konstateres, at godkendelsesvilkårene ikke er blevet overholdt, øges indberetningshyppigheden til mindst en gang om året
   2) at driftslederen straks underretter den kompetente myndighed om hændelser eller uheld, der mærkbart berører miljøet.

Artikel 9

Manglende overholdelse af godkendelsesvilkårene

1.  Medlemsstaterne sikrer, at vilkårene i godkendelsen overholdes.

2.  Konstateres det, at kravene i dette direktiv ikke bliver opfyldt, sikrer medlemsstaterne:

   a) at driftslederen omgående underretter den kompetente myndighed
   b) at driftslederen og den kompetente myndighed træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kravene hurtigst muligt atter opfyldes.

Hvis manglende opfyldelse af kravene medfører betydelig fare for menneskers sundhed eller for miljøet, indstilles driften af anlægget, fyringsanlægget, affaldsforbrændingsanlægget eller affaldsmedforbrændingsanlæg indtil kravene atter er opfyldt som følge af foranstaltninger efter første afsnit, litra b).

Artikel 10

Drivhusgasemission

1.  Er drivhusgasemissioner fra et anlæg anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF i tilknytning til en aktivitet i det pågældende anlæg, skal godkendelsen ikke omfatte en emissionsgrænseværdi for direkte emissioner af denne gas, medmindre det er nødvendigt for at forhindre betydelig lokal forurening.

2.  For så vidt angår aktiviteter, der er anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, kan medlemsstaterne vælge ikke at fastsætte energieffektivitetskrav for forbrændingsenheder eller andre enheder, som udsender kuldioxid på anlægsområdet.

3.  Om nødvendigt ændrer de kompetente myndigheder godkendelsen i overensstemmelse hermed.

4.  Stk. 1 til 3 finder ikke anvendelse på anlæg, der midlertidigt er udelukket fra Fællesskabets ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i overensstemmelse med artikel 27 i direktiv 2003/87/EF.

KAPITEL II

Særlige bestemmelser for aktiviteter, der er opført i bilag I

Artikel 11

Anvendelsesområde

Dette kapitel finder anvendelse på aktiviteter, der er anført i bilag I, og som i givet fald udføres i et omfang som angivet ved de kapacitetstærskler, der er anført i dette bilag.

Artikel 12

Generelle principper for driftslederens grundlæggende forpligtelser

Medlemsstaterne træffer de nødvendige bestemmelser, således at anlæg drives efter følgende principper:

   1) Alle relevante foranstaltninger træffes for at forebygge forurening.
   2) Den bedste tilgængelige teknik anvendes.
   3) Der forårsages ingen væsentlig forurening.
   4) Affaldsfrembringelse undgås i overensstemmelse med direktiv 2008/98/EF.
   5) Frembringes der alligevel affald, nyttiggøres det, og hvis dette er teknisk og økonomisk umuligt, bortskaffes det på en sådan måde, at enhver miljøbelastning forebygges eller begrænses.
   6) Energien udnyttes effektivt.
   7) Der træffes de nødvendige foranstaltninger for at forebygge uheld og begrænse følgerne af uheld.
   8) Ved endeligt ophør af aktiviteterne træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå al risiko for forurening og bringe anlægsområdet tilbage til en tilfredsstillende tilstand i overensstemmelse med kravene i artikel 23, stk. 2 og 3.

Artikel 13

Ansøgning om godkendelse

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at ansøgningerne indeholder en beskrivelse af:

   a) anlægget og dets aktiviteter
   b) de råstoffer og hjælpematerialer, andre stoffer samt den energi, der anvendes i eller produceres af anlægget
   c) kilderne til emission fra anlægget
   d) forholdene på anlægsområdet
   e) såfremt aktiviteten indebærer anvendelse af betydelige mængder farlige stoffer, en udgangstilstandsrapport med oplysninger om disse stoffer
   f) arten og mængden af de forventelige emissioner fra anlægget til de enkelte miljømedier samt en redegørelse for emissionernes signifikante miljøpåvirkninger
   g) den valgte teknologi og andre teknikker, som kan forebygge eller, såfremt dette ikke er muligt, nedbringe emissionerne fra anlægget
   h) om nødvendigt, foranstaltninger til forebyggelse og nyttiggørelse af affald, der produceres på anlægget
   i) andre påtænkte foranstaltninger til opfyldelse af de generelle principper for driftslederens grundlæggende forpligtelser i medfør af artikel 12
   j) påtænkte foranstaltninger til overvågning af emissionerne til miljøet
   k) de væsentligste relevante alternativer, som ansøgeren har undersøgt, til teknologi, teknikker og foranstaltninger som forslået i ansøgningen, i form af et resumé.

Ansøgningen skal ligeledes indeholde en ikke-teknisk sammenfatning af de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, og, om fornødent, en udgangstilstandsrapport.

2.  Såfremt oplysninger meddelt i overensstemmelse med kravene i direktiv 85/337/EØF eller en sikkerhedsrapport indgivet i henhold til direktiv 96/82/EF eller andre oplysninger meddelt i medfør af andre retsforskrifter opfylder nogen af kravene i stk. 1, kan disse oplysninger indgå i eller vedlægges ansøgningen.

Artikel 14

BAT-referencedokumenter og udveksling af oplysninger

1.  Kommissionen arrangerer udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne, repræsentanter for disses relevante kompetente myndigheder, driftsledere og leverandører af teknik, som repræsenterer den berørte industri, ikke-statslige organisationer, der fremmer miljøbeskyttelse, og Kommissionen om:

   a) a) anlæggenes præstationer med hensyn til emissioner, forurening, forbrug af råmaterialer, råmaterialernes art, brug af energi og produktion af affald, og
   b) b) den benyttede bedste tilgængelige teknik, de dertil knyttede overvågningsforanstaltninger og udviklingen i den bedste tilgængelige teknik.

Med henblik på udvekslingen af oplysninger, jf. dette stk., opretter Kommissionen et forum til udveksling af oplysninger bestående af de i første afsnit nævnte interesserede parter.

Kommissionen fastlægger retningslinjer for udvekslingen af oplysninger, herunder for indsamlingen af data og fastlæggelsen af BAT-referencedokumenternes indhold. Kommissionen offentliggør en evalueringsrapport herom. Rapporten gøres tilgængelig på internettet.

2.  Kommissionen offentliggør resultatet af den i stk. 1 omhandlede udveksling af oplysninger som et nyt eller opdateret BAT-referencedokument.

3.  BAT-referencedokumenterne beskriver under særlig hensyntagen til kriterierne i bilag III navnlig den bedste tilgængelige teknik, de dertil svarende emissions- og forbrugsniveauer og den tilhørende overvågning, overvågningen af jordbund og grundvand og saneringen af anlægsområdet samt nye teknikker, og revisionen afsluttes senest otte år efter offentliggørelsen af den foregående udgave. Kommissionen sikrer, at BAT-konklusionerne i BAT-referencedokumenterne gøres tilgængelige på medlemsstaternes officielle sprog. Efter anmodning fra en medlemsstat gør Kommissionen hele BAT-referencedokumentet tilgængeligt på det ønskede sprog.

Artikel 15

Godkendelsesvilkår

1.  Medlemsstaterne sørger for, at godkendelsen omfatter alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde de i artikel 12 og 19 omhandlede krav.

Foranstaltningerne skal mindst omfatte følgende:

   a) emissionsgrænseværdier for de forurenende stoffer, der er opført på listen i bilag II, samt for andre forurenende stoffer, som under hensyn til deres art og deres potentielle evne til at overføre forurening fra et miljømedium til et andet vil kunne udledes fra det pågældende anlæg i betydelige mængder
   b) om nødvendigt, passende forskrifter til beskyttelse af jordbund og grundvand og foranstaltninger vedrørende forvaltning af affald, der produceres på anlægget
   c) passende krav til overvågning af emissionerne med angivelse af målemetode, målingernes hyppighed og evalueringsprocedure samt pligt til regelmæssigt at oplyse den kompetente myndighed om resultaterne af emissionsovervågningen og om andre forhold, der er nødvendige for kontrollen med, at vilkårene i godkendelsen overholdes
   d) krav om periodisk overvågning af forureningen af jordbund og grundvand på anlægsområdet med relevante farlige stoffer, der kan tænkes at forekomme på området i betydelige mængder
   e) foranstaltninger vedrørende opstart, udslip, svigt, momentane standsninger og definitivt driftsophør
   f) krav om størst mulig begrænsning af forurening over store afstande eller grænseoverskridende forurening.

2.  Som supplement til eller i stedet for emissionsgrænseværdierne i stk. 1, litra a), kan der fastsættes andre parametre eller tekniske foranstaltninger med tilsvarende funktion.

3.  BAT-referencedokumenterne lægges til grund ved fastsættelsen af godkendelsesvilkår.

4.  I situationer, hvor et anlæg eller en del af et anlæg ikke er omfattet af BAT-referencedokumenter, eller hvor disse dokumenter ikke omhandler alle aktivitetens potentielle miljøvirkninger, afgør den kompetente myndighed i samråd med driftslederen og på grundlag af kriterierne i bilag III, hvilke emissionsniveauer der kan opnås ved at anvende den bedste tilgængelige teknik for det pågældende anlæg eller de pågældende aktiviteter, og fastsætter godkendelsesvilkårene i overensstemmelse hermed.

5.  For anlæg, der er opført i bilag I, punkt 6.6, anvendes stk. 1 til 4 uden indskrænkning for retsforskrifterne om dyrevelfærd.

Artikel 16

Emissionsgrænseværdier samt tilsvarende parametre og tekniske foranstaltninger

1.  Emissionsgrænseværdierne for forurenende stoffer gælder på det punkt, hvor emissionerne udledes fra anlægget, og når værdierne bestemmes, ses der bort fra en eventuel fortynding før dette punkt.

Når forurenende stoffer udledes i vand via et rensningsanlæg, kan emissionsgrænseværdierne for det pågældende anlæg fastsættes under hensyntagen til effekten af vandbehandlingsanlægget forudsat, at det med sikkerhed giver en lige så god beskyttelse af miljøet som helhed, og at det ikke påfører miljøet en højere forureningsbelastning.

2.  Uden at artikel 19 berøres heraf, fastsættes emissionsgrænseværdierne og de tilsvarende parametre og tekniske foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1 og 2, på grundlag af den bedste tilgængelige teknik, uden at der foreskrives anvendelse af en bestemt teknik eller teknologi.

Den kompetente myndighed fastsætter emissionsgrænseværdier og overvågnings- og overholdelsesskrav for at sikre, at de med BAT forbundne emissionsniveauer ikke overskrides.

Emissionsgrænseværdier kan suppleres med tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger, forudsat at der kan opnås et tilsvarende miljøbeskyttelsesniveau.

3.  Hvis det ved en vurdering af omkostninger og udbytte i miljømæssig og økonomisk henseende, hvorunder der tages hensyn til det pågældende anlægs tekniske egenskaber, geografiske placering og de lokale miljøforhold, konstateres, at der er tale om et usædvanligt tilfælde, kan den kompetente myndighed dispensere fra stk. 2 ved at fastsætte sådanne emissionsgrænseværdier, tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger og overvågnings- og overholdelseskrav, at de med BAT forbundne emissionsniveauer kan overskrides.

Sådanne emissionsgrænseværdier, tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger må dog ikke være højere end dem, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 68 eller, hvor disse gælder, i bilag V til VIII.

Medlemsstaterne sikrer, at de berørte borgere får tidlig og effektiv mulighed for at deltage i beslutningsprocessen vedrørende den i dette stykke omhandlede dispensation.

Når emissionsgrænseværdier, tilsvarende parametre og tekniske foranstaltninger er fastsat i overensstemmelse med dette stykke, skal grundene til at tillade, at emissionsniveauerne afviger fra de med BAT forbundne emissionsniveauer som beskrevet i BAT-referencedokumenterne, dokumenteres og begrundes i et bilag til godkendelsesvilkårene.

Kommissionen kan fastsætte kriterier for dispensationer i henhold til dette stykke.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 69, stk. 2.

4.  Stk. 2 og 3 finder anvendelse på spredning af husdyrgødning uden for anlægsområdet som anført i bilag I, punkt 6.6, med undtagelse af områder, der falder inden for anvendelsesområdet for Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget(30).

5.  For emissionsstigninger, der skyldes afprøvning af nye teknik kan den kompetente myndighed dispensere midlertidigt fra kravene i stk. 2 og fra artikel 12, ║ nr. 1 og 2, forudsat at brugen af denne nye teknik enten ophører eller fører til emissionsniveauer, der mindst svarer til dem, der opnås med den bedste tilgængelige teknik, inden der er gået seks måneder, efter at dispensationen blev givet.

Artikel 17

Krav om overvågning

1.  De overvågningskrav, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra c) og d), skal i de relevante tilfælde bygge på konklusionerne om overvågning som beskrevet i BAT-referencedokumenterne.

2.  Den kompetente myndighed fastsætter i en godkendelse for hvert enkelt anlæg eller i almindelige bindende forskrifter, hvor hyppigt den periodiske overvågning, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra d), skal finde sted.

Den periodiske overvågning finder sted mindst hvert femte år for grundvand og hvert tiende år for jordbund, medmindre en sådan overvågning baseres på en systematisk vurdering af risikoen for forurening, jf. dog første afsnit.

Kommissionen kan fastsætte kriterier for, hvordan hyppigheden af den periodiske overvågning bestemmes.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 69, stk. 2.

Artikel 18

Almindelige bindende forskrifter

1.  Når medlemsstaterne fastsætter almindelige bindende forskrifter, sikrer de, at der anvendes en integreret fremgangsmåde, og at miljøbeskyttelsesniveauet bliver lige så højt som det, der kan opnås med særskilte godkendelsesvilkår for hvert anlæg.

2.  Almindelige bindende forskrifter bør bygge på de bedste tilgængelige teknikker uden at foreskrive nogen teknik eller bestemt teknologi for at sikre overholdelse af artikel 15 og 16.

3.  Medlemsstaterne sørger for, at almindelige bindende forskrifter holdes ajour med udviklingen i den bedste tilgængelige teknik for at sikre overholdelse af artikel 22.

4.  Almindelige bindende forskrifter, der er vedtaget efter stk. 1 til 3, skal indeholde en henvisning til dette direktiv eller ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning.

Artikel 19

Miljøkvalitetsnormer

Hvor miljøkvalitetsnormer kræver strengere betingelser end dem, der kan opnås ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, fastsættes der yderligere foranstaltninger i godkendelsen, uden at andre foranstaltninger, der kan træffes for at overholde miljøkvalitetsnormerne, berøres heraf.

Artikel 20

Udvikling inden for den bedste tilgængelige teknik

Medlemsstaterne sørger for, at myndighederne følger med i eller underrettes om udviklingen inden for den bedste tilgængelige teknik og om offentliggørelse af nye eller reviderede BAT-referencedokumenter og informerer de berørte borgere.

Artikel 21

Driftsledernes ændringer af anlæg

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at driftslederen oplyser den kompetente myndighed om planlagte ændringer i anlæggets art eller funktionsmåde og om udvidelser af anlægget, når dette kan få følger for miljøet. I påkommende tilfælde ajourfører den kompetente myndighed godkendelsen.

2.  Medlemsstaterne sørger for, at driftslederen ikke gennemfører planlagte væsentlige ændringer, førend ændringen er godkendt i henhold til dette direktiv.

Ansøgningen om godkendelse og den kompetente myndigheds afgørelse skal omfatte de dele af anlægget og de forhold som anført i artikel 13, der kan blive påvirket af den væsentlige ændring.

3.  Enhver ændring af et anlægs art eller funktionsmåde og enhver udvidelse af et anlæg anses for at være væsentlig, når ændringen eller udvidelsen i sig selv har et omfang, der mindst svarer til kapacitetstærsklerne i bilag I.

Artikel 22

Den kompetente myndigheds revurdering og ajourføring af godkendelsesvilkårene

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den kompetente myndighed med mellemrum revurderer alle vilkårene i godkendelsen og ajourfører dem, når det er nødvendigt for at sikre, at direktivet efterleves.

2.  På den kompetente myndigheds forlangende skal driftslederen fremlægge alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne revurdere godkendelsesvilkårene.

Under revurderingen af godkendelsesvilkårene udnytter den kompetente myndighed, hvad der måtte foreligge af oplysninger fra overvågning eller inspektioner.

3.  Når Kommissionen offentliggør et nyt eller ajourført BAT-referencedokument, skal medlemsstaterne senest fire år efter offentliggørelsen sikre, at den kompetente myndighed revurderer og, om nødvendigt, ajourfører godkendelsesvilkårene for de pågældende anlæg.

Første afsnit finder anvendelse også i forbindelse med eventuelle dispensationer i medfør af artikel 16, stk. 3.

4.  Godkendelsesvilkårene revurderes, og ajourføres om nødvendigt, mindst i følgende tilfælde:

   a) hvis den forurening, som anlægget forårsager, er så omfattende, at det er nødvendigt at revidere godkendelsens emissionsgrænseværdier eller indføje nye
   b) hvis væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik gør det muligt at nedbringe emissionerne betydeligt
   c) hvis det af hensyn til driftssikkerheden er påkrævet, at der anvendes andre teknikker
   d) hvis det er nødvendigt for at overholde direktiv 2001/81/EF eller for at opfylde en miljøkvalitetsnorm, jf. artikel 19.

Artikel 23

Lukning af anlæg og sanering af anlægsområdet

1.  Med forbehold af direktiv 2004/35/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/118/EF af 12. december 2006 om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse(31), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet(32) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009 .../.../EF af ... om rammebestemmelser om beskyttelse af jordbunden(33)(34) sikrer den kompetente myndighed, at de godkendelsesvilkår, der skal sikre overholdelse af artikel 12, nr. 8), opfyldes, når aktiviteterne ophører definitivt.

2.  Hvor aktiviteten indebærer, at der bruges, fremstilles eller frigives betydelige mængder relevante farlige stoffer, skal driftslederen med henblik på en mulig forurening af jordbund eller grundvand på anlægsområdet, udarbejde en udgangstilstandsrapport, før ║ driften af et anlæg påbegyndes, eller før godkendelsen af et anlæg ajourføres. Rapporten skal indeholde kvantificerede oplysninger, der gør det muligt at bestemme jordbundens og grundvandets udgangstilstand for så vidt angår forekomsten af betydelige mængder relevante farlige stoffer.

Kommissionen fastsætter de generelle kriterier for udgangstilstandsrapportens indhold.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 69, stk. 2.

3.  Ved definitivt aktivitetsophør underretter driftslederen den kompetente myndighed og vurderer jordbundens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening med farlige stoffer. Hvis anlægget har medført forurening af jordbund eller grundvand med farlige stoffer sammenholdt med den tilstand, der er konstateret i udgangstilstandsrapporten, jf. stk. 2, skal driftslederen sanere anlægsområdet og føre det tilbage til udgangstilstanden.

4.  I de tilfælde, hvor driftslederen ikke har pligt til at udarbejde en udgangstilstandsrapport som anført i stk. 2, træffer driftslederen ved definitivt aktivitetsophør ║ foranstaltninger, der sikrer, at anlægsområdet ikke frembyder nogen væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet.

Artikel 24

Sammenligning af emissioner med de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik

De i artikel 8, nr. 1), omhandlede relevante data om overholdelse af godkendelsesvilkårene skal indeholde en sammenligning mellem emissionerne og de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik som beskrevet i BAT-referencedokumenterne. De relevante data gøres straks tilgængelige på internettet.

Artikel 25

Inspektion

1.  Medlemsstaterne opretter et system for inspektion af anlæggene.

Systemet skal indebære inspektioner på anlægsområdet.

Medlemsstaterne sikrer, at driftslederne yder de kompetente myndigheder al fornøden bistand, så myndighederne kan gennemføre eventuelle inspektioner på anlægsområdet, udtage prøver og indsamle alle oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver i forbindelse med dette direktiv.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at alle anlæg er omfattet af en inspektionsplan.

3.  Hver inspektionsplan skal omfatte:

   a) en generel vurdering af de relevante og væsentlige miljøproblemer
   b) en angivelse af, hvilket geografisk område inspektionsplanen omfatter
   c) et fortegnelse over de anlæg, der er omfattet af inspektionsplanen, og en generel bedømmelse af, hvor godt de opfylder kravene i dette direktiv
   d) bestemmelser om, hvordan den revideres
   e) en oversigt over hovedtrækkene i programmerne for rutinemæssige inspektioner i medfør af stk. 5
   f) procedurer for ikke-rutinemæssige inspektioner i medfør af stk. 6
   g) i givet fald bestemmelser om samarbejde mellem forskellige inspektionsmyndigheder.

4.  Med udgangspunkt i inspektionsplanerne udarbejder den kompetente myndighed jævnligt inspektionsprogrammer, hvori den for forskellige anlægstyper fastsætter, hvor hyppigt anlægsområdet skal inspiceres.

Medlemsstaterne sikrer, at der står tilstrækkeligt kvalificeret personale til rådighed til at foretage inspektionerne.

Programmer skal omfatte mindst én stikprøveinspektion hver attende måned på anlægsområdet for hvert anlæg. Denne hyppighed øges til mindst hver sjette måned, hvis der ved en inspektion er konstateret manglende overholdelse af godkendelsesvilkårene.

Hvis programmerne bygger på en systematisk bedømmelse af den miljømæssige risiko ved det enkelte berørte anlæg, kan hyppigheden reduceres til mindst én inspektion hvert andet år.

Den systematiske bedømmelse af den miljømæssige risiko baseres på objektive kriterier såsom:

   a) a) driftslederens hidtidige overholdelse eller manglende overholdelse af godkendelsesvilkårene
   b) anlæggets indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed
   c) c) driftslederens deltagelse i fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) i henhold til forordning (EF) nr. 761/2001(35) eller i gennemførelsen af tilsvarende miljøledelsessystemer.

Kommissionen kan fastsætte yderligere kriterier for bedømmelsen af den miljømæssige risiko.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 69, stk. 2.

5.  Rutinemæssige inspektioner er tilstrækkelige for undersøgelsen af alle relevante miljøpåvirkninger fra det pågældende anlæg.

Rutinemæssige inspektioner skal sikre, at driftslederen overholder godkendelsesvilkårene.

Rutinemæssige inspektioner skal også tjene til at bedømme, hvor effektive kravene i godkendelsen er.

6.  Der foretages ikke-rutinemæssige stikprøveinspektioner for hurtigst muligt at efterforske alvorlige og begrundede miljøklager, alvorlige miljøuheld, hændelser og tilfælde af manglende efterlevelse eller forhold, der i alvorlig grad berører menneskers sundhed, samt, når det er relevant, før en godkendelse udstedes, revurderes eller ajourføres.

I forbindelse med en sådan ikke-rutinemæssig inspektion kan de kompetente myndigheder pålægge driftslederen at tilvejebringe oplysninger, herunder sundhedsstatistikker, for at gøre det muligt at undersøge omstændighederne ved et uheld, en hændelse eller et tilfælde af manglende efterlevelse.

7.  Efter hver rutinemæssig og ikke-rutinemæssig inspektion udarbejder den kompetente myndighed en rapport, som beskriver, hvordan anlægget opfylder kravene i dette direktiv, og munder ud i en konklusion om, hvorvidt der er behov for at foretage sig yderligere.

Rapporten forelægges for den berørte driftsleder inden for en frist på to måneder. Den kompetente myndighed stiller rapporten til rådighed for offentligheden på internettet senest fire måneder efter, at inspektionen har fundet sted.

Den kompetente myndighed sikrer, at alle de foranstaltninger, som rapporten har udpeget som nødvendige, træffes i løbet af en rimelig periode.

Artikel 26

Adgang til oplysninger og offentlighedens indsigt i godkendelsesproceduren

1.  Medlemsstaterne sikrer, at den berørte offentlighed tidligt og på en effektiv måde får mulighed for at medvirke ved følgende procedurer:

   a) udstedelse af en godkendelse til nye anlæg
   b) udstedelse af en godkendelse til en væsentlig ændring
   c) ajourføring af en godkendelse eller af godkendelsesvilkårene for et anlæg i overensstemmelse med artikel 22, stk. 4, litra a)
   d) ajourføring af en godkendelse eller godkendelsesvilkårene for et anlæg i tilfælde, hvor der skal gives dispensation i medfør af artikel 16, stk. 3.

Denne medvirken foregår efter proceduren i bilag IV.

Ikke-statslige organisationer, der fremmer miljøbeskyttelse, og som opfylder alle krav i henhold til relevant national lovgivning, anses for at have en interesse.

2.  Når der er truffet en afgørelse om udstedelse, revurdering eller ajourføring af en tilladelse ▌, stiller den kompetente myndighed straks følgende oplysninger til rådighed for offentligheden:

   a) afgørelsens indhold, herunder en kopi af godkendelsen og eventuelle senere ajourføringer
   b) begrundelsen for afgørelsen
   c) resultaterne af de høringer, der er gennemført, inden afgørelsen blev truffet, og en redegørelse for, hvordan der er taget hensyn til dem i afgørelsen
   d) titlerne på de BAT-referencedokumenter, der er relevante for det pågældende anlæg eller den pågældende aktivitet
   e) hvordan de i artikel 15 omhandlede godkendelsesvilkår er fastsat i forhold til den bedste tilgængelige teknik og de dertil svarende emissionsniveauer som beskrevet i BAT-referencedokumenterne
   f) i de tilfælde, hvor der er givet dispensation i medfør af artikel 16, stk. 3: den særlige begrundelse for dispensationen på grundlag af de i nævnte stykke fastsatte kriterier og de vilkår, den er givet på
   g) resultaterne af revurderingen af ▌godkendelser, jf. artikel 22, stk. 1, 3 og 4
   h) resultaterne af overvågning af udledninger, der skal foretages i henhold til godkendelsesvilkårene, og som myndigheden er i besiddelse af.

Medlemsstaterne sikrer, at de i litra a) til g) omhandlede oplysninger straks er til rådighed på internettet.

3.  Stk. 1║ og 2 finder anvendelse med de begrænsninger, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger(36), artikel 4, stk. 1 og 2.

Artikel 27

Adgang til klage og domstolsprøvelse

1.  Medlemsstaterne sikrer inden for rammerne af deres relevante nationale lovgivning, at medlemmerne af den berørte offentlighed har adgang til ved en domstol eller ved et andet uafhængigt og upartisk ved lov nedsat organ at få prøvet den materielle og processuelle lovlighed af enhver afgørelse, handling eller undladelse, der er omfattet af artikel 26, når en af følgende betingelser er opfyldt:

   a) de har tilstrækkelig interesse
   b) de gør gældende, at en rettighed er krænket, når dette er en forudsætning i henhold til en medlemsstats forvaltningsretlige regler.

2.  Medlemsstaterne afgør, på hvilket stadium der kan rejses indsigelse mod afgørelser, handlinger eller undtagelser.

3.  Medlemsstaterne fastsætter, hvad der forstås ved tilstrækkelig interesse og krænkelse af en rettighed, i overensstemmelse med målet om at give den berørte offentlighed vidtgående adgang til klage og domstolsprøvelse.

Med henblik herpå anses den interesse, som enhver ikke-statslig organisation, der arbejder for miljøbeskyttelse og opfylder eventuelle krav efter national lovgivning, har, for tilstrækkelig, jf. stk. 1, litra a).

Sådanne organisationer anses også for at have rettigheder, der kan krænkes, jf. stk. 1, litra b).

4.  Stk. 1, 2 og 3 udelukker ikke muligheden af en forudgående klageprocedure ved et forvaltningsorgan, og indskrænker ikke gyldigheden af et eventuelt krav i national lovgivning om, at administrative klagemuligheder skal være udtømt, inden sagen kan indbringes for domstolene.

Sådanne procedurer skal være rimelige, afbalancerede, hurtige og ikke uoverkommeligt dyre.

5.  Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden får praktiske oplysninger om de administrative klagemuligheder og adgangen til domstolsprøvelse.

Artikel 28

Grænseoverskridende virkninger

1.  Konstaterer en medlemsstat, at driften af et anlæg vil kunne få en betydelig, negativ indvirkning på miljøet i en anden medlemsstat, eller fremsætter en medlemsstat, der kunne blive berørt i betydelig grad, en anmodning, fremsender den medlemsstat, på hvis område der blev ansøgt om godkendelse i henhold til artikel 4 eller artikel 21, stk. 2, den anden medlemsstat de oplysninger, der skal gives eller stilles til rådighed i henhold til bilag IV, samtidig med at den stiller disse til rådighed for offentligheden.

Disse oplysninger danner grundlag for nødvendige konsultationer som led i de bilaterale forbindelser mellem de to medlemsstater på baggrund af princippet om gensidighed og lige behandling.

2.  Medlemsstaterne sikrer som led i deres bilaterale forbindelser, at der i de i stk. 1 omhandlede tilfælde også gives offentligheden i den stat, der kan blive berørt, adgang til ansøgningerne i et passende tidsrum, således at den får ret til at udtale sig herom, før den kompetente myndighed træffer sin afgørelse.

3.  Den kompetente myndighed tager hensyn til resultaterne af de konsultationer, der omhandles i stk. 1 og 2, når den træffer afgørelse vedrørende ansøgningen.

4.  Den kompetente myndighed underretter enhver medlemsstat, som er blevet hørt i henhold til stk. 1, om den afgørelse, der er blevet truffet vedrørende ansøgningen, og tilstiller den de oplysninger, der omhandles i artikel 26, stk. 2. Den pågældende medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at disse oplysninger stilles til rådighed på passende vis for den berørte offentlighed på dens eget område.

Artikel 29

Ny teknik

Medlemsstaterne tilrettelægger incitamenter for driftslederne til at udvikle og anvende ny teknik.

Med henblik på stk. 1 vedtager Kommissionen følgende kriterier:

   a) hvilke typer industriaktiviteter, der skal lægges særlig vægt på med henblik på udvikling og ibrugtagning af ny teknik
   b) vejledende mål for medlemsstaterne med henblik på udvikling og ibrugtagning af ny teknik
   c) værktøj til bedømmelse af, hvilke fremskridt der gøres med udvikling og ibrugtagning af ny teknik.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 69, stk. 2.

KAPITEL III

Særlige bestemmelser for fyringsanlæg

Artikel 30

Anvendelsesområde

Dette kapitel vedrører fyringsanlæg, der er bestemt til energiproduktion, med en nominel indfyret termisk effekt på 50 MW og derover, uanset brændselstype.

Dette kapitel finder ikke anvendelse på følgende fyringsanlæg:

   a) anlæg, hvor forbrændingsprodukterne anvendes til direkte opvarmning, tørring eller enhver anden behandling af genstande eller materialer
   b) efterforbrændingsanlæg, som er bestemt til at rense røggassen ved forbrænding, og som ikke drives som uafhængige fyringsanlæg
   c) anlæg til regenerering af katalysatorer til katalytisk krakning
   d) anlæg til omdannelse af hydrogensulfid til svovl
   e) reaktorer, der bruges i den kemiske industri
   f) koksovnsblokke
   g) cowpers
   h) tekniske anordninger, der anvendes til fremdrift af køretøjer, skibe eller fly
   i) gasturbiner, der anvendes på offshoreplatforme
   j) anlæg, der fyres med andet fast eller flydende affald end det, der henvises til i artikel 37, stk. 2, litra a).

Artikel 31, 32 og 35 finder ikke anvendelse på fyringsanlæg, når disse er dækket af sektorspecifikke BAT-referencedokumenter, og når de udelukket fra anvendelsesområdet for BAT-referencedokumentet for store fyringsanlæg.

Artikel 31

Regler om sammenlægning af udledninger

1.  Når røggas fra to eller flere særskilte fyringsanlæg udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt fyringsanlæg, og deres samlede kapacitet betragtes under et.

2.  Installeres to eller flere særskilte fyringsanlæg, som der udstedt godkendelse til eller indgivet fuldstændig ansøgning for efter den i artikel 72, stk. 2, omhandlede dato, således, at røggassen herfra, under hensyntagen til både tekniske og økonomiske forhold, kan udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt fyringsanlæg, og deres samlede kapacitet betragtes under et.

Artikel 32

Emissionsgrænseværdier

1.  Røggas fra fyringsanlæg udledes under kontrollerede forhold gennem en skorsten med en eller flere røgkanaler, hvis højde beregnes på en sådan måde, at menneskers sundhed og miljøet beskyttes.

2.  Alle godkendelser af anlæg, der indeholder fyringsanlæg, for hvilke der er udstedt en godkendelse eller indgivet en fuldstændig ansøgning inden den dato, der er anført i artikel 72, stk. 2, skal, hvis fyringsanlæggene sættes i drift senest et år efter denne dato, indeholde vilkår, der sikrer, at fyringsanlæggenes emissioner til luften ikke overskrider emissionsgrænseværdierne i bilag V, del 1.

3.  Alle godkendelser af anlæg, der indeholder fyringsanlæg, som ikke er omfattet af stk. 2, skal indeholde vilkår, der sikrer, at fyringsanlæggenes emissioner til luften ikke overskrider emissionsgrænseværdierne i bilag V, del 2.

4.  Den kompetente myndighed kan i op til seks måneder dispensere fra pligten til at overholde de i stk. 2 og 3 omhandlede emissionsgrænseværdier for svovldioxid for et fyringsanlæg, der med henblik herpå normalt anvender svovlfattigt brændsel, når driftslederen ikke kan overholde disse grænseværdier på grund af en forsyningsafbrydelse, der skyldes alvorlig knaphed på svovlfattigt brændsel.

Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om dispensationer efter første afsnit.

5.  Den kompetente myndighed kan dispensere fra pligten til at overholde de i stk. 2 og 3 omhandlede emissionsgrænseværdier i tilfælde, hvor et fyringsanlæg, der normalt anvender gasformigt brændsel undtagelsesvis må anvende andet brændsel på grund af en pludselig afbrydelse i gasforsyningen og derfor ellers ville være nødt til at installere et røggasrensningsanlæg. En sådan dispensation kan højst gives for ti dage, medmindre hensynet til opretholdelsen af energiforsyningerne vejer tungere.

Driftslederen underretter straks den kompetente myndighed om hvert enkelt tilfælde som omhandlet i første afsnit.

Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om enhver dispensation som omhandlet i første afsnit.

6.  Når et fyringsanlægs effekt udvides med mindst 20 MW, gælder emissionsgrænseværdierne i bilag V, del 2, for den del af anlægget, der berøres af ændringen, og de fastsættes i forhold til det samlede fyringsanlægs nominelle indfyrede termiske effekt.

Artikel 33

Driftsforstyrrelse eller svigt i rensningsudstyret

1.  Medlemsstaterne sikrer, at det af godkendelserne fremgår, hvilke procedurer der skal anvendes i tilfælde af, at rensningsudstyret ikke fungerer korrekt eller svigter.

2.  Hvis udstyret svigter, kræver den kompetente myndighed, at driftslederen indskrænker eller standser driften, såfremt der ikke er opnået normal drift i løbet af 24 timer, eller driver anlægget med brændsel, der ikke forurener meget.

Driftslederen underretter den kompetente myndighed senest 48 timer efter, at rensningsudstyret begyndte at fungere unormalt eller svigtede.

Den samlede varighed af drift uden rensning må ikke overskride 120 timer i nogen 12-måneders periode.

Den kompetente myndighed kan dispensere fra fristerne i første og tredje afsnit, hvis der foreligger et af følgende tilfælde:

   a) Hensynet til opretholdelsen af energiforsyningen vejer tungere.
   b) Det fyringsanlæg, hvor der er sket et svigt, vil i en begrænset periode blive erstattet af et andet anlæg med en samlet emissionsforøgelse til følge.

Artikel 34

Kontrol af emissioner til luft

1.  Medlemsstaterne sikrer, at overvågningen af de luftforurenende stoffer gennemføres i overensstemmelse med bilag V, del 3. Medlemsstaterne kan kræve, at en sådan overvågning sker på driftslederens bekostning.

2.  Det kontrolleres, at det automatiske overvågningsudstyr er installeret og fungerer, som det skal, ved årlige efterprøvninger som anført i bilag V, del 3.

3.  Den kompetente myndighed afgør, hvor der skal tages prøver eller foretages målinger til brug for overvågningen af emissionerne.

4.  Alle overvågningsresultater registreres, bearbejdes og præsenteres på en sådan måde, at den kompetente myndighed kan kontrollere, om godkendelsens driftsvilkår og emissionsgrænseværdier overholdes.

Artikel 35

Overholdelse af emissionsgrænseværdierne

Emissionsgrænseværdierne for luft anses for overholdt, hvis vilkårene i bilag V, del 4, er opfyldt.

Artikel 36

Blandede fyringsanlæg

1.  For blandede fyringsanlæg, der benytter to eller flere brændselstyper samtidig, fastsætter den kompetente myndighed emissionsgrænseværdierne i følgende trin:

   a) ║ Den emissionsgrænseværdi for hver brændselstype og hvert forurenende stof, der svarer til hele anlæggets nominelle indfyrede termiske effekt, som angivet i bilag V, del 1 og 2, benyttes
   b) De brændselstypevægtede emissionsgrænseværdier bestemmes ved at gange hver af de i litra a) omhandlede emissionsgrænseværdier med den indfyrede termiske effekt fra hver brændselstype og dividere resultatet af hver multiplikation med summen af den indfyrede termiske effekt fra samtlige brændselstyper
   c) De brændselstypevægtede grænseværdier lægges sammen.

2.  For blandede fyringsanlæg, hvor der alene eller sammen med andet brændsel anvendes destillations- og omdannelsesrestprodukter fra råolieraffinering til eget forbrug, kan Kommissionen ændre stk. 1 og fastsætte en gennemsnitlig emissionsgrænseværdi for SO2, der omfatter alle anlæg af denne art med en nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 69, stk. 2.

Kapitel IV

Særlige bestemmelser for affaldsforbrændingsanlæg og affaldsmedforbrændingsanlæg

Artikel 37

Anvendelsesområde

1.  Dette kapitel finder anvendelse på affaldsforbrændingsanlæg og affaldsmedforbrændingsanlæg, der forbrænder eller medforbrænder fast eller flydende affald.

Med henblik på anvendelsen af dette kapitel omfatter affaldsforbrændingsanlæg og affaldsmedforbrændingsanlæg samtlige forbrændingslinjer eller medforbrændingslinjer, aflæsnings- og oplagringsanlæg samt forbehandlingsanlæg på anlægsområdet, affalds-, brændsels- og lufttilførselssystemer, kedel, anlæg til behandling af røggas, anlæg på stedet til behandling eller oplagring af restprodukter og spildevand, skorsten, udstyr og systemer til kontrol med forbrændingen hhv. medforbrændingen og til overvågning og registrering af forbrændings- eller medforbrændingsbetingelserne.

Hvis medforbrændingen finder sted på en sådan måde, at anlæggets hovedformål ║ er termisk behandling af affald og ikke at producere energi eller fremstille materielle produkter, betragtes anlægget som et affaldsforbrændingsanlæg.

2.  Dette kapitel finder ikke anvendelse på følgende anlæg:

   a) Anlæg, der kun behandler følgende affaldstyper:
   i) affald, der er anført i artikel 3, nr. 22, litra b)
   ii) radioaktivt affald
   iii) dyrekroppe som omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum(37)
   iv) affald, der stammer fra prospektering efter og udnyttelse af olie- og gasressourcer på offshoreanlæg, og som forbrændes der.
   b) Forsøgsanlæg, der anvendes til forskning, udvikling og testning for at forbedre forbrændingsprocessen, og som behandler under 50 tons affald om året.

Artikel 38

Ansøgning om godkendelse

En ansøgning om godkendelse af et affaldsforbrændings- eller -medforbrændingsanlæg skal indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal sikre, at følgende krav opfyldes:

   a) Anlægget skal være udformet og udstyret samt vedligeholdes og drives således, at kravene i dette kapitel opfyldes, idet der tages hensyn til de kategorier af affald, der skal forbrændes eller medforbrændes.
   b) Den varme, der genereres ved forbrændingen og medforbrændingen, skal udnyttes i den udstrækning, det er praktisk muligt ved produktion af varme, damp eller elektricitet.
   c) Restprodukter skal reduceres mest muligt i mængde og skadelighed og genanvendes, hvor det er relevant.
   d) Uundgåelige restprodukter, som ikke kan begrænses eller genanvendes, skal bortskaffes i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats og Fællesskabets lovgivning.

Artikel 39

Godkendelsesvilkår

1.  Godkendelsen skal indeholde:

   a) en liste over alle de affaldskategorier, som må behandles, på grundlag af, som minimum, affaldskategorierne i EU's liste over affald som fastsat ved Kommissionens beslutning 2000/532/EF, og med oplysninger om mængden af hver kategori af affald, hvor det er relevant
   b) anlæggets samlede affaldsforbrændings- eller -medforbrændingskapacitet
   c) grænseværdierne for emissioner til luft og vand
   d) kravene til spildevandsudledningers pH, temperatur og gennemstrømning
   e) de prøvetagnings- og målemetoder og -hyppigheder, der skal benyttes for at opfylde vilkårene med hensyn til emissionsovervågning
   f) den længste tilladte periode, hvor emissionerne til luft og udledningerne af spildevand må overskride de fastsatte emissionsgrænseværdier på grund af teknisk uundgåelige standsninger, forstyrrelser eller svigt i rensningsanlæg eller måleanordninger.

2.  En godkendelse til et affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg, der anvender farligt affald, skal foruden kravene i stk. 1 indeholde:

   a) en liste over, hvilke mængder af de forskellige kategorier af farligt affald der kan behandles
   b) mindste og største massestrøm for det farlige affald, dets laveste og højeste brændværdi og dets største indhold af PCB, PCP, chlor, fluor, svovl og tungmetaller og andre forurenende stoffer.

3.  Medlemsstaterne kan til brug for en godkendelse udarbejde en liste over affaldskategorier, som kan medforbrændes i bestemte kategorier af affaldsmedforbrændingsanlæg.

4.  Den kompetente myndighed revurderer regelmæssigt godkendelsesvilkårene og ajourfører dem om nødvendigt.

Artikel 40

Kontrol med emissionerne

1.  Røggas fra affaldsforbrændingsanlæg og affaldsmedforbrændingsanlæg udledes under kontrollerede forhold gennem en skorsten, hvis højde beregnes således, at menneskers sundhed og miljøet sikres.

2.  Emissionerne fra affaldsforbrændingsanlæg og affaldsmedforbrændingsanlæg til luften må ikke overskride de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i bilag VI, del 3 og 4, eller fastsat i overensstemmelse med samme bilags del 4.

Hvis over 40 % af varmeafgivelsen i et affaldsmedforbrændingsanlæg stammer fra farligt affald, eller anlægget medforbrænder ubehandlet blandet kommunalt affald, finder emissionsgrænseværdierne i bilag VI, del 3, anvendelse.

3.  Udledning i vandmiljøet af spildevand fra røggasrensning skal begrænses i videst muligt omfang, og koncentrationerne af forurenende stoffer må ikke ligge højere end emissionsgrænseværdierne i bilag VI, del 5.

4.  Emissionsgrænseværdierne gælder på det punkt, hvor spildevand fra røggasrensning udledes fra affaldsforbrændingsanlægget eller affaldsmedforbrændingsanlægget.

Når spildevand fra røggasrensning behandles uden for affaldsforbrændingsanlægget eller affaldsmedforbrændingsanlægget på et rensningsanlæg, der kun har til opgave at behandle denne form for spildevand, finder emissionsgrænseværdierne i bilag VI, del 5, anvendelse på det punkt, hvor spildevandet udledes fra rensningsanlægget. Når spildevand fra røggasrensning behandles sammen med spildevand fra andre kilder enten på eller uden for anlægsområdet, foretager driftslederen passende massebalanceberegninger ud fra resultaterne af de målinger, der er, fastsat i bilag VI, del 6, punkt 2, for at bestemme de emissionsniveauer i den endelige spildevandsudledning, der kan tilskrives spildevand fra røggasrensning.

Der må under ingen omstændigheder ske en fortynding af spildevandet med henblik på opfyldelse af emissionsgrænseværdierne i bilag VI, del 5.

5.  Anlægsområder for affaldsforbrændings- og -medforbrændingsanlæg, herunder tilhørende oplagringspladser til affald, skal udformes og drives således, at ikke-godkendte og utilsigtede udslip af forurenende stoffer til jord, overfladevand og grundvand undgås.

Der skal være kapacitet til oplagring af forurenet regnvandsafstrømning fra affaldsforbrændingsanlæggets henholdsvis affaldsmedforbrændingsanlæggets område og af forurenet vand, der skyldes spild eller brandslukning. Denne opbevaringskapacitet skal være tilstrækkelig til, at vandet om nødvendigt kan kontrolleres og renses inden udledning.

6.  Med forbehold af artikel 44, stk. 4, litra c),affaldsforbrændingsanlægget eller affaldsmedforbrændingsanlægget eller de enkelte ovne, som indgår i et sådant anlæg under ingen omstændigheder forbrænde affald i et uafbrudt tidsrum på over 4 timer, hvis emissionsgrænseværdierne overskrides.

Drift under sådanne betingelser må samlet ikke overstige 60 timer i løbet af et år.

Tidsgrænsen i andet afsnit gælder for de ovne, der er knyttet til et og samme røggasrensningsanlæg.

Artikel 41

Havari

Driftslederen skal i tilfælde af havari, så snart det er praktisk muligt, indskrænke eller standse driften, indtil normal drift kan genoptages.

Artikel 42

Overvågning af emissionerne

1.  Medlemsstaterne sikrer, at emissionerne overvåges efter anvisningerne i bilag VI, del 6 og 7.

2.  Det kontrolleres, at de automatiske målesystemer er installeret og fungerer, som det skal, ved årlige efterprøvninger som anført i bilag VI, del 6.

3.  Den kompetente myndighed afgør, hvor de prøveudtagnings- og målepunkter, der skal benyttes til overvågning af emissionerne, skal placeres.

4.  Alle overvågningsresultater skal registreres, bearbejdes og forelægges på en måde, så den kompetente myndighed kan kontrollere, at de driftsbetingelser og emissionsgrænseværdier, der er fastsat i godkendelsen, overholdes.

5.  Så snart brugbar måleteknik forefindes i Fællesskabet, fastsætter Kommissionen fra hvilket tidspunkt der skal foretages kontinuerlige målinger af emissionerne af tungmetaller, dioxiner og furaner til luft.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 69, stk. 2.

Artikel 43

Overholdelse af emissionsgrænseværdierne

Emissionsgrænseværdierne for luft og vand betragtes som overholdt, hvis betingelserne i bilag VI, del 8 er opfyldt.

Artikel 44

Driftsbetingelser

1.  Affaldsforbrændingsanlæg skal drives således, at der opnås et udbrændingsniveau, hvor det samlede organiske kulstofindhold i slaggen og bundasken er under 3 %, eller glødetabet er under 5 % af materialets tørvægt. Om nødvendigt forbehandles affaldet.

2.  Affaldsforbrændingsanlæg og affaldsmedforbrændingsanlæg skal udformes, udstyres, opføres og drives således, at de gasser, der opstår ved forbrænding eller medforbrænding af affald, efter den sidste indblæsning af forbrændingsluft opvarmes på kontrolleret og ensartet vis, selv under de mest ugunstige forhold, til en temperatur, der i mindst to sekunder holdes på mindst 850 °C.

Hvis der forbrændes farligt affald med et indehold på mere end 1 % halogenerede organiske stoffer udtrykt som chlor, skal temperaturen nå op på mindst 1 100 °C, før kravet i første afsnit er opfyldt.

I affaldsforbrændingsanlæg måles de i første og andet afsnit anførte temperaturer nær den indre væg i forbrændingskammeret. Den kompetente myndighed kan godkende, at målingerne foretages på et andet repræsentativt punkt i forbrændingskammeret.

3.  Hvert forbrændingskammer i et affaldsforbrændingsanlæg skal være forsynet med mindst en støttebrænder. Denne brænder skal gå i gang automatisk, når forbrændingsgassernes temperatur efter den sidste indblæsning af forbrændingsluft falder til under de temperaturer, der er anført i stk. 2. Den skal også benyttes i antændings- og udbrændingsfasen for at sikre, at disse temperaturer opretholdes på ethvert tidspunkt under disse faser, og så længe der stadig er uforbrændt affald i forbrændingskammeret.

Støttebrænderen må ikke få tilført brændstof, som kan medføre større emissioner end dem, der skyldes fyring med gasolie svarende til definitionen i artikel 1, stk. 1, i Rådets direktiv 93/12/EØF af 23. marts 1993 om svovlindholdet i visse flydende brændselsstoffer(38).

4.  Affaldsforbrændingsanlæg og affaldsmedforbrændingsanlæg skal drives med et automatisk system, som forhindrer affaldsindfyringen i følgende situationer:

   a) under antændingen, indtil temperaturen har nået det niveau, der er foreskrevet i stk. 2 eller i en godkendelse som omhandlet i artikel 45, stk. 1
   b) når temperaturen ikke opretholdes på det niveau, der er foreskrevet i stk. 2 eller i en godkendelse som omhandlet i artikel 45, stk. 1
   c) når de kontinuerlige målinger viser, at en emissionsgrænseværdi overskrides som følge af forstyrrelser eller svigt i røggasrensningsanlægget.

5.  Al varme, der genereres af affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg, udnyttes i den udstrækning det er praktisk muligt.

6.  Klinisk risikoaffald placeres direkte i ovnen, uden at det først blandes med andet affald og uden direkte håndtering.

7.  Medlemsstaterne sikrer, at affaldsforbrændingsanlæg og affaldsmedforbrændingsanlæg drives og ledes af en fysisk person med de fornødne kvalifikationer.

Artikel 45

Tilladelse til at fastsætte andre driftsvilkår

1.  Den kompetente myndighed kan tillade vilkår, der afviger fra betingelserne i artikel 44, stk. 1, 2 og 3, og, for så vidt angår temperatur, i artikel 44, stk. 4, og som er fastsat i godkendelsen for bestemte affaldskategorier eller bestemte termiske processer, forudsat at de øvrige krav i dette kapitel opfyldes. Medlemsstaterne kan fastsætte regler for disse tilladelser.

2.  For affaldsforbrændingsanlæg må ændringer af driftsbetingelserne ikke skabe flere restprodukter eller restprodukter med et større indhold af organiske forurenende stoffer end de restprodukter, der kunne forventes under betingelserne i artikel 44, stk. 1, 2 og 3.

3.  Affaldsmedforbrændingsanlæg, der har fået tilladelse til at ændre driftsvilkårene som anført i stk. 1, skal mindst opfylde de emissionsgrænseværdier, der er fastsat for samlet organisk kulstof og CO i bilag VI, del 3.

Inden for papirmasse- og papirindustrien, skal kedler, der medforbrænder barkaffald på det sted, hvor det produceres, som var i drift og havde en godkendelse inden den 28. december 2002, og som har tilladelse til ændrede driftsvilkår som anført i stk. 1, i det mindste opfylde de emissionsgrænseværdier for samlet organisk kulstof, der er fastsat i bilag VI, del 3.

4.  Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om alle driftsbetingelser, der tillades i henhold til stk. 1, 2 og 3, og om resultaterne af den udførte kontrol sammen med de oplysninger, der skal gives ifølge indberetningskravene i artikel 66.

Artikel 46

Levering og modtagelse af affald

1.  Affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæggets driftsleder tager alle de nødvendige forholdsregler i forbindelse med levering og modtagelse af affald for i det videst mulige, praktisk gennemførlige omfang at forebygge eller begrænse forurening af luft, jord, overfladevand og grundvand såvel som andre miljøskader, lugt og støj samt direkte fare for menneskers sundhed.

2.  Driftslederen bestemmer massen af hver affaldskategori, jf. EU's liste over affald som fastsat ved Kommissionens beslutning 2000/532/EF, inden affaldet modtages i affaldsforbrændingsanlægget eller affaldsmedforbrændingsanlægget.

3.  Inden det farlige affald modtages i affaldsforbrændingsanlægget eller affaldsmedforbrændingsanlægget, skal driftslederen indsamle foreliggende oplysninger om affaldet for at kontrollere, om kravene i godkendelsen, jf. artikel 39, stk. 2, overholdes.

Disse oplysninger skal omfatte:

   a) alle de administrative oplysninger om affaldets oprindelse, der findes i de dokumenter, der er nævnt i stk. 4, litra a)
   b) affaldets fysiske og så vidt muligt dets kemiske sammensætning samt alle andre nødvendige oplysninger til at vurdere, om det er egnet til den påtænkte forbrændingsproces
   c) affaldets farlige egenskaber, hvilke stoffer det ikke må blandes med, samt forholdsregler ved håndtering af affaldet.

4.  Inden det farlige affald modtages i affaldsforbrændingsanlægget eller affaldsmedforbrændingsanlægget, skal driftslederen mindst gennemføre følgende procedurer:

   a) kontrol af de nødvendige dokumenter efter direktiv 2008/98/EF, samt i givet fald, efter Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 af 1. februar 1993 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab(39) og efter bestemmelser om transport af farligt gods
   b) udtagning af repræsentative prøver, medmindre det er uhensigtsmæssigt, så vidt muligt inden aflæsning, for gennem kontrol at bekræfte overensstemmelsen med de i henhold til stk. 3 forelagte oplysninger, og for at give de kompetente myndigheder mulighed for at få kendskab til arten af det behandlede affald.

De i litra b) omhandlede prøver skal opbevares i mindst en måned efter forbrændingen eller medforbrændingen af det pågældende affald.

5.  Den kompetente myndighed kan indrømme undtagelser fra stk. 2, 3 og 4 for affaldsforbrændings- eller -medforbrændingsanlæg, som er en del af et anlæg, der er omfattet af kapitel II, og kun forbrænder eller medforbrænder affald, som dette anlæg selv frembringer.

Artikel 47

Restprodukter

1.  Restprodukter skal begrænses til det mindst mulige for så vidt angår mængde og skadelighed. Restprodukterne genanvendes, hvor det er hensigtsmæssigt, på selve anlægget eller udenfor.

2.  Transport og midlertidig oplagring af tørre restprodukter i form af støv skal finde sted på en sådan måde, at de ikke spredes i miljøet.

3.  Inden det afgøres, hvordan restprodukterne ║ bortskaffes eller genanvendes, foretages der ║ passende tests for at bestemme restprodukternes fysiske og kemiske egenskaber og forureningspotentiale. Testene skal vedrøre det samlede indhold af opløselige stoffer og indholdet af opløselige tungmetaller.

Artikel 48

Væsentlig ændring

En ændring af et affaldsforbrændings- eller -medforbrændingsanlæg, der kun behandler ufarligt affald på et anlæg, der er omfattet af kapitel II, således at der også forbrændes eller medforbrændes farligt affald, betragtes som en væsentlig ændring.

Artikel 49

Indberetning og oplysning af offentligheden om affaldsforbrændingsanlæg og affaldsmedforbrændingsanlæg

1.  Ansøgninger om nye godkendelser af affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg gøres tilgængelige for offentligheden ét eller flere steder, i et passende tidsrum, således at offentligheden kan fremsætte bemærkninger til ansøgningerne, før den kompetente myndighed træffer afgørelse. Denne afgørelse skal offentliggøres og skal mindst indeholde kopi af godkendelsen og alle senere ændringer.

2.  For affaldsforbrændings- eller -medforbrændingsanlæg med en nominel kapacitet på to tons eller mere i timen skal den i artikel 66 omhandlede rapport indeholde oplysninger om, hvordan anlægget fungerer og overvåges, samt gøre rede for, hvordan forbrændings- eller medforbrændingsprocessen drives, og hvor store emissionerne til luft og vand er i forhold til emissionsgrænseværdierne. Disse oplysninger offentliggøres.

3.  Den kompetente myndighed udarbejder og offentliggør en liste over affaldsforbrændingsanlæg og affaldsmedforbrændingsanlæg med en nominel kapacitet på mindre end to tons i timen.

Kapitel V

Særlige bestemmelser om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler

Artikel 50

Anvendelsesområde

Dette kapitel finder anvendelse på aktiviteter, der er anført i bilag VII, del 1, og som i givet fald udføres i et omfang som angivet ved de forbrugstærskler, der er anført i bilag VII, del 2.

Artikel 51

Definitioner

I dette kapitel gælder følgende definitioner:

   (1) "bestående anlæg": et anlæg, som er i drift, og som der enten er udstedt godkendelse til inden den 1. april 2001 eller indsendt en komplet ansøgning om godkendelse for inden den 1. april 2001, forudsat at anlægget er sat i drift senest den 1. april 2002
   (2) "spildgas": endelig gasformig udledning, som indeholder flygtige organiske forbindelser eller andre forurenende stoffer, fra skorsten eller rensningsudstyr til luften
   (3) "diffus emission": emission af flygtige organiske forbindelser, der ikke er indeholdt i spildgasser, til luft, jord og vand, samt opløsningsmidler indeholdt i produkter, medmindre andet fremgår af bilag VII, del 2
   (4) " samlede emissioner": summen af diffuse emissioner og emissioner i spildgasser
   (5) "blanding": blanding som anført i definitionen i artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)(40)
   (6) "klæbemiddel": blanding, som anvendes til at sammenføje enkeltdele af et produkt, herunder organiske opløsningsmidler eller blandinger, der indeholder organiske opløsningsmidler, som er nødvendige for blandingens rette anvendelse
   (7) "trykfarve": blanding, som anvendes i en trykproces til at trykke tekst eller billeder på en overflade, herunder organiske opløsningsmidler eller blandinger, der indeholder organisk opløsningsmidler, som er nødvendige for blandingens rette anvendelse
   (8) "lak": gennemsigtigt overfladelag
   (9) "forbrug": det samlede input af organiske opløsningsmidler i et anlæg pr. kalenderår eller anden 12-måneders periode, minus eventuelle flygtige organiske forbindelser, som genvindes med henblik på genbrug
   (10) "input": mængden af organiske opløsningsmidler samt mængden heraf i blandinger, der bruges under en aktivitet, herunder opløsningsmidler, der genanvendes i og uden for anlægget, og som medregnes hver gang, de anvendes til at udøve aktiviteten
   (11) "genbrug ": anvendelse af organiske opløsningsmidler, der er genvundet fra et anlæg, med henblik på teknisk eller erhvervsmæssig anvendelse, herunder anvendelse som brændstof, men ikke endelig bortskaffelse af genvundne organiske opløsningsmidler som affald
   (12) "indesluttede vilkår": vilkår for driften af et anlæg, der betyder, at flygtige organiske forbindelser, der frigives fra aktiviteten, opsamles og udledes under kontrollerede forhold enten gennem en skorsten eller gennem rensningsudstyr, således at emissionerne af flygtige organiske forbindelser ikke som helhed er diffuse.
   (13) "opstart og nedlukning": operationer, hvorunder en aktivitet, udstyrsdel eller beholder sættes i eller ud af drift eller tomgang, dog ikke regelmæssigt svingende procesfaser.

Artikel 52

Erstatning af farlige stoffer

Stoffer eller blandinger, som på grund af deres indhold af flygtige organiske forbindelser er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske efter direktiv 67/548/EØF og har fået tildelt eller bør tildeles risikosætningerne R45, R46, R49, R60 eller R61, skal så vidt muligt snarest erstattes af mindre skadelige stoffer eller blandinger.

Artikel 53

Kontrol af emissionerne

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre enten:

   a) at anlæggenes emissioner af flygtige organiske forbindelser ikke overskrider grænseværdierne for emission af spildgasser og for diffus emission eller grænseværdierne for samlet emission og andre krav i bilag VII, del 2 og 3 overholdes, eller
   b) at anlæggene opfylder kravene i reduktionsprogrammet i bilag VII, del 5, forudsat at der opnås en reduktion, der svarer til den, der opnås ved at anvende de i litra a) nævnte emissionsgrænseværdier.

Medlemsstaterne underretter i overensstemmelse med artikel 66, stk. 1, Kommissionen om fremskridtene med at opnå den tilsvarende emissionsreduktion som anført i litra b).

2.  Påviser driftslederen over for den kompetente myndighed, at det ikke er teknisk og økonomisk gennemførligt at overholde emissionsgrænseværdien for diffuse emissioner, kan den kompetente myndighed dispensere fra stk. 1, litra a), og tillade, at emissionerne overstiger denne emissionsgrænseværdi, under forudsætning af, at der ikke forventes signifikante risici for menneskers sundhed eller miljøet, og at driftslederen godtgør over for den kompetente myndighed, at den bedste tilgængelige teknik er anvendt.

3.  Den kompetente myndighed kan dispensere fra stk. 1 for overfladebehandling, der er omfattet af punkt 8 i tabellen i bilag VII, del 2, og som ikke kan udføres under indesluttede vilkår, og tillade, at anlæggets emissioner ikke opfylder kravene i nævnte stykke, hvis driftslederen godtgør over for den kompetente myndighed, at disse krav er uopfyldelige af tekniske og økonomiske grunde, og at den bedste tilgængelige teknik er anvendt.

4.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de i stk. 2 og 3 omhandlede dispensationer efter bestemmelserne i artikel 66, stk. 2.

5.  Emissioner af flygtige organiske forbindelser, som har fået tildelt eller bør tildeles risikosætning R40, R45, R46, R49, R60, R61 eller R68, skal af hensyn til folkesundheden og miljøet håndteres under indesluttede vilkår, så vidt det er teknisk og økonomisk muligt, og de må ikke overstige de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i bilag VII, del 4.

6.  Anlæg, hvor der udføres to eller flere aktiviteter, som hver for sig overskrider tærsklerne i bilag VII, del 2, skal:

   a) for stoffer anført i stk. 5 opfylde kravene heri for hver enkelt aktivitet
  b) skal for alle andre stoffer enten:
   i) opfylde kravene i stk. 1 for hver enkelt aktivitet eller
   ii) fungere således, at de samlede emissioner af flygtige organiske forbindelser, ikke overskrider de emissioner, der ville være forekommet, hvis nr. i) var blevet anvendt.

7.  Alle egnede forholdsregler skal træffes for at reducere emissionerne af flygtige organiske forbindelser til det mindst mulige under opstart og nedlukning.

Artikel 54

Overvågning af emissionerne

Medlemsstaterne sikrer enten ved udtrykkelige angivelser i godkendelsens vilkår eller ved almindelige bindende forskrifter, at der udføres målinger af emissionerne efter reglerne i bilag VII, del 6.

Artikel 55

Overholdelse af emissionsgrænseværdierne

Emissionsgrænseværdierne i spildgas anses for overholdt, betingelserne i bilag VII, del 8, er opfyldt.

Artikel 56

Indberetning om overholdelse af godkendelsesvilkårene

I den indberetning om overholdelse af godkendelsesvilkårene, der er omhandlet i artikel 8, nr. 1, skal overholdelsen påvises i forhold til enten:

   a) grænseværdierne for emission i spildgasser, for diffus emission og for samlet emission
   b) kravene i reduktionsprogrammet i henhold til bilag VII, del 5, eller
   c) dispensationer i medfør af artikel 53, stk. 2 og 3.

Indberetningen om overholdelse af godkendelsesvilkårene kan omfatte en plan for forvaltning af opløsningsmidler udarbejdet efter reglerne i bilag VII, del 7.

Artikel 57

Væsentlig ændring af bestående anlæg

1.  En ændring af den maksimale input-masse af organiske opløsningsmidler i et bestående anlæg som gennemsnit over en dag anses, hvis anlægget drives ved designoutput og hverken er under opstart, nedlukning eller vedligeholdelse af udstyr, ║ for at være væsentlig, hvis den fører til en stigning i emissionerne af flygtige organiske forbindelser på mere end:

-  25 % for anlæg, hvor der foregår aktiviteter, som henhører under de laveste tærskelområder i punkt 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 eller 17 i bilag VII, del 2, eller for de andre aktiviteter af bilag VII, del 2, som har et forbrug af opløsningsmidler på mindre end 10 tons pr. år 

-  10 % for alle andre anlæg.

2.  Hvis et bestående anlæg efter væsentlige ændringer falder ind under dette direktivs anvendelsesområde for første gang, betragtes den del af anlægget, der ændres væsentligt, som et nyt anlæg, medmindre de samlede emissioner fra hele anlægget ikke overskrider de emissioner, der ville forekomme, hvis den væsentligt ændrede del blev betragtet som et nyt anlæg, i hvilket tilfælde det betragtes som et bestående anlæg.

3.  Når der foretages en væsentlig ændring, kontrollerer den kompetente myndighed, at anlægget opfylder kravene i dette direktiv.

Artikel 58

Udveksling af oplysninger om erstatning af organiske opløsningsmidler

Kommissionen tilrettelægger udveksling af oplysninger med medlemsstaterne, den berørte industri og ikke-statslige organisationer, der arbejder for miljøbeskyttelse, om brugen af organiske opløsningsmidler, deres mulige erstatningsstoffer og teknikker, som har det mindste potentiale for at belaste luft, vand, jordbund, økosystemer og menneskers sundhed. 

Der udveksles oplysninger om alle følgende forhold:

   a) brugsegnethed
   b) mulige virkninger på menneskers sundhed i almindelighed, og erhvervsmæssig eksponering i særdeleshed
   c) potentielle miljøbelastninger
   d) økonomiske følger, herunder omkostninger og udbytte ved de foreliggende muligheder.

Artikel 59

Adgang til oplysninger

1.  Den kompetente myndigheds afgørelse, der i det mindste skal omfatte en genpart af godkendelsen og eventuelle senere ajourføringer af denne, stilles til rådighed for offentligheden.

De almindelige bindende forskrifter for anlæg og listen over anlæg, der kræver godkendelse og registrering, stilles til rådighed for offentligheden.

2.  De resultater af emissionsovervågningen efter artikel 54, som den kompetente myndighed ligger inde med, stilles til rådighed for offentligheden.

3.  Stk. 1 og 2 finder anvendelse med de samme indskrænkninger som dem, der er fastsat i ║ artikel 4, stk. 1 og 2, i direktiv 2003/4/EF.

Kapitel VI

Særlige bestemmelser om anlæg, der producerer titandioxid

Artikel 60

Anvendelsesområde

Dette kapitel finder anvendelse på anlæg, der fremstiller titandioxid.

Artikel 61

Forbud mod udledning og dumpning af affald

Medlemsstaterne forbyder udledning og dumpning af følgende former for affald i vandforekomster, have og oceaner:

   1) fast affald
   2) moderlud, der opstår i filtreringsfasen efter hydrolyse af titanylsulfatopløsningen, fra anlæg, der anvender sulfatprocessen, herunder syreholdigt affald i forbindelse med denne moderlud, med et samlet indhold på mere end 0,5 % fri svovlsyre og forskellige tungmetaller, herunder også syreholdigt affald, der er blevet fortyndet, til det indeholder 0,5 % fri svovlsyre eller mindre
   3) affald fra anlæg, der anvender chloridprocessen, med et indhold på mere end 0,5 % fri saltsyre og forskellige tungmetaller, inklusive affald af denne art, der er blevet fortyndet til det indeholder 0,5 % fri svovlsyre eller mindre
   4) filtrersalte, slam og flydende affald, der opstår ved behandling (koncentrering eller neutralisering) af det under nr. 2 og 3 omhandlede affald, og som indeholder forskellige tungmetaller, men ikke neutraliserede og filtrerede eller dekanterede restprodukter, som kun indeholder spor af tungmetaller, og som inden enhver fortynding har en pH-værdi på over 5,5.

Artikel 62

Kontrol af emissioner til luft

1.  Emissioner fra anlæg til vand må ikke overstige emissionsgrænseværdierne i bilag VIII, del 1.

2.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at toksicitetsprøver udføres i overensstemmelse med bilag VIII, del 2, punkt 1, og at resultaterne af disse prøver stemmer overens med værdierne i bilag VIII, del 2, punkt 2.

Artikel 63

Forebyggelse og bekæmpelse af emissioner til luft

1.  Emission af syreblærer fra anlæggene skal forebygges.

2.  Emissioner fra anlæg til luft må ikke overstige emissionsgrænseværdierne i bilag VIII, del 3.

Artikel 64

Overvågning af emissionerne og af miljøet

1.  Medlemsstaterne sikrer, at emissionerne til vand overvåges, således at den kompetente myndighed kan kontrollere overholdelsen af godkendelsesvilkårene og artikel 62.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at emissionerne til luft overvåges, således at den kompetente myndighed kan kontrollere overholdelsen af godkendelsesvilkårene og artikel 63.

Denne overvågning omfatter som et minimum overvågning af emissionerne som anført i bilag VII, del 5.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at det miljø, der berøres af udledning til vand af affald fra titaniumproducerende anlæg, overvåges efter anvisningerne i bilag VIII, del 4.

4.  Overvågningen udføres efter CEN's standarder, hvis de foreligger, og ellers efter ISO-standarder eller nationale eller internationale standarder, som sikrer, at der fremskaffes oplysninger af tilsvarende videnskabelig kvalitet.

Kapitel VII

Udvalg, overgangsbestemmelser, afsluttende bestemmelser

Artikel 65

Kompetente myndigheder

Medlemsstaterne udpeger myndigheder og organer med kompetence til at varetage opgaverne i medfør af dette direktiv.

Artikel 66

Indberetning fra medlemsstaterne

1.  Medlemsstaterne sikrer, at Kommissionen forsynes med oplysninger om gennemførelsen af dette direktiv, om repræsentative data vedrørende emissionerne og andre miljøpåvirkninger, om emissionsgrænseværdier, om anvendelsen af bedste tilgængelige teknik i overensstemmelse med artikel 15 og 16 og om dispensationer i medfør af artikel 16, stk. 3.

Medlemsstaterne udvikler og opgraderer jævnligt deres nationale informationssystemer for at kunne stille de i første afsnit omhandlede oplysninger til rådighed elektronisk for Kommissionen. Medlemsstaterne stiller et sammendrag af oplysningerne til rådighed for offentligheden.

2.  Kommissionen fastsætter, hvilke typer af oplysninger medlemsstaterne skal stille til rådighed i medfør af stk. 1, og i hvilken form det skal ske.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 69, stk. 2.

3.  Senest tre år efter datoen i artikel 71, stk. 1, og derefter hvert tredje år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af dette direktiv på grundlag af de i stk. 1 omhandlede oplysninger, i givet fald ledsaget af et forslag til retsakt.

Artikel 67

Ændring af bilagene

1.  På grundlag af den bedste tilgængelige teknik som beskrevet i de relevante BAT-referencedokumenter tilpasser Kommissionen senest 12 måneder efter offentliggørelsen af et BAT-referencedokument i medfør af artikel 14 og på grundlag af BAT-konklusionerne i BAT-referencedokumentet bilag V, VI, VII og VIII ved at fastsætte emissionsgrænseværdier som mindstekrav. Emissionsgrænseværdier kan suppleres med tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger, forudsat at der kan opnås et tilsvarende miljøbeskyttelsesniveau.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 69, stk. 2.

2.  Inden vedtagelsen af de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger hører Kommissionen de relevante industriorganisationer og ikke-statslige organisationer, der fremmer miljøbeskyttelse, og aflægger beretning om resultatet af høringerne og om, hvorledes der er taget hensyn til dem.

Artikel 68

Mindstekrav

1.  Uden at det berører artikel 67, fastsætter Kommissionen, senest 12 måneder efter offentliggørelsen af et BAT-referencedokument i medfør af artikel 14 og på grundlag af BAT-konklusionerne i BAT-referencedokumentet, emissionsgrænseværdier samt overvågnings- og overholdelseskrav som mindstekrav. Emissionsgrænseværdier kan suppleres med tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger, forudsat at der kan opnås et tilsvarende miljøbeskyttelsesniveau ved hjælp af sådanne tilsvarende parametre.

Sådanne mindstekrav fastsættes med tanke på betydelige miljøbelastninger forårsaget af de pågældende aktiviteter eller anlæg og baseres på BAT-AEL.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 69, stk. 2.

2.  Inden vedtagelsen af de i stk. 1 omhandlede gennemførelsesforanstaltninger hører Kommissionen de relevante industriorganisationer og ikke-statslige organisationer, der fremmer miljøbeskyttelse, og aflægger beretning om resultatet af høringerne og om, hvorledes der er taget hensyn til dem.

3.  I overensstemmelse med stk. 1 og 2 fastsætter Kommissionen senest den 31. december 2011 navnlig emissionsgrænseværdier samt overvågnings- og overholdelseskrav for emissioner af dioxiner og furaner fra anlæg, der udfører de i punkt 2.1 og 2.2. i bilag I omhandlede aktiviteter.

Medlemsstaterne eller deres kompetente myndigheder kan fastsætte strengere emissionsgrænseværdier for emissioner af dioxiner og furaner.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 69, stk. 2.

Artikel 69

Udvalgsprocedure

1.  Kommissionen bistås af et udvalg.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes forskriftsproceduren i artikel 5a, stk. 1 til 4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 70

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes ved overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i henhold til dette direktiv. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om disse bestemmelser senest den ... og underretter den omgående om efterfølgende ændringer.

Artikel 71

Gennemførelse

1.  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel 2, artikel 3, stk. 4, artikel 3, stk. 15-18 og stk. 20, artikel 4, stk. 2, artikel 5 og 6, artikel 8, stk. 1, artikel 9, stk. 2, litra b), artikel 12, stk. 8, artikel 13, stk. 1, litra e), artikel 14, artikel 15, stk. 1, litra d), artikel 15, stk. 3-5, artikel 16, stk. 2-5, artikel 17, artikel 18, stk. 2-4, artikel 22, stk. 2-3, artikel 22, stk. 4, litra b) og d), artikel 23, 24 og 25, artikel 26, stk. 1, litra d), artikel 26, stk. 2, litra c)-g), artikel 29, artikel 31, artikel 32, artikel 34, stk. 2-4, artikel 35, artikel 36, stk. 2, artikel 42, stk. 5, artikel 64, stk. 2, artikel 64, stk. 4, artikel 65, stk. 6, og artikel 70 samt bilag I, punkt 1.1, 2.5, litra c), 3.5, 4.7, 5.2, 5.3, 6.1, litra c), 6.4, litra b), 6.6, 6.9 og 6.10, bilag IV, punkt 1, litra b), bilag V, del 1-4, bilag VI, del 1, litra b), del 4, punkt 2.2, 3.1 og 3.2, del 6, punkt 2.5 og 2.6, bilag VII, del 7, punkt 3, samt bilag VIII, del 1, punkt 1 og 2 litra c) og del 3, punkt 2-3 senest den ...(41) . De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser og en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og nærværende direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den ...*. Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til nærværende direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere regler for henvisningen.

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 72

Ophævelse

1.  Direktiverne 78/176/EEC, 82/883/EEC, 92/112/EEC, 96/61/EC, 1999/13/EC og 2000/76/EC, som ændret ved de retsakter, der er anført i bilag IX, del A, ophæves med virkning fra den ...(42)*, uden at dette indskrænker medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til fristerne for gennemførelse i national ret og anvendelse af de direktiver, der er anført i bilag IX, del B.

2.  Direktiv 2001/80/EF som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag IX, del A, ophæves med virkning fra den 1. januar 2016, uden at dette indskrænker medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne, der er anført i bilag IX, del B.

3.  Henvisninger til de ophævede direktiver gælder som henvisninger til dette direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag X.

Artikel 73

Overgangsbestemmelser

1.  For så vidt angår de anlæg, der er omhandlet i bilag I, i punkt 1.2, 1.3, 1.4 og 2.1 til 2.4, punkt 2.5, litra a) og b), punkt 2.6, 3, 4.1 til 4.6, 5.1, 5.2, punkt 5.3, litra a) og b), punkt 5.4, punkt 6.1, litra a) og b), punkt 6.2 til 6.5, punkt 6.6, litra a) og b), punkt 6.7 og 6.8, samt de anlæg, der er omhandlet i punkt 1.1 med en nominel termisk indfyret effekt på 50 MW eller derover, og de anlæg, der er omhandlet i punkt 6.6, litra a), med over 40.000 pladser til fjerkræ, og som er i drift og i besiddelse af en godkendelse eller har indgivet en fuldstændig ansøgning om godkendelse inden den dato, der er omhandlet i artikel 71, stk. 1, forudsat at disse anlæg er sat i drift senest et år efter denne dato, anvender medlemsstaterne de nødvendige love og administrative bestemmelser, der er vedtaget i medfør af artikel 71, stk. 1, fra ...(43).

2.  For så vidt angår de anlæg, der er omhandlet i bilag I, punkt 2.5, litra c), punkt 5.3, litra c) og d), punkt 6.1, litra c), punkt 6.9 og 6.10, samt de anlæg, der er omhandlet i punkt 1.1, med en nominel termisk indgangseffekt på under 50 MW og de anlæg, der er omhandlet i punkt 6.6, litra a), med mindre end 40.000 pladser til fjerkræ, og som er i drift inden den dato, der er omhandlet i artikel 71, stk. 1, anvender medlemsstaterne de love og administrative bestemmelser, der er vedtaget i medfør af artikel 71, stk. 1, fra ...(44)*.

3.  For så vidt angår fyringsanlæg, der er omfattet af kapitel III, anvender medlemsstaterne de love og administrative bestemmelser, der er vedtaget i medfør af artikel 71, stk. 1, fra den 1. januar 2016.

4.  For så vidt angår fyringsanlæg, der medforbrænder affald, finder bilag VI, del 4, punkt 3.1, anvendelse indtil den 31. december 2015.

Fra den 1. januar 2016 finder derimod bilag VI, del 4, punkt 3.2, anvendelse for sådanne anlæg.

Artikel 74

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 75

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i ║

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) Udtalelse af 14.1.2009.
(2) EUT C 325 af 19.12.2008, s. 60.
(3) Europa-Parlamentets holdning af 10.3.2009.
(4) EFT L 54 af 25.2.1978, s. 19. ║
(5) EFT L 378 af 31.12.1982, s. 1. ║
(6) EFT L 409 af 31.12.1992, s. 11.
(7) EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26. ║
(8) EFT L 85 af 29.3.1999, s. 1. ║
(9) EFT L 332 af 28.12.2000, s. 91.
(10) EFT L 309 af 27.11.2001, s. 1. ║
(11) KOM(2005)0446 ║.
(12) KOM(2006)0231 ║.
(13) KOM(2005)0666 ║.
(14) EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1.
(15) EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32. ║
(16) EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40. ║
(17) EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13. ║
(18) EFT 196 af 16.8.1967, s. 1.
(19) EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56.
(20) Konventionen af 1998 om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet.
(21) EFT L 309 af 27.11.2001, s. 22.
(22) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. ║
(23) EFT L 159 af 29.6.1996, s. 1.
(24) EFT ║ L 117 af 8.5.1990, s. 1.
(25) EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1.
(26) EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1.
(27) EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.
(28) Kommissionens beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3).
(29) EUT L 143 af 30.4.2004, s. 87.
(30) EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1.
(31) EUT L 372 af 27.12.2006, s. 19.
(32) EUT L 328 L af 6.12.2008, s. 28.
(33) EUT L ...
(34)+ EUT: Indsæt venligst nummer, dato og EUT-reference.
(35) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 af 19. marts 2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (EFT L 114 af 24.4.2001, s. 1).
(36) EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.
(37) EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1.
(38) EFT L 74 af 27.3.1993, s. 81.
(39) EFT L 30 af 6.2.1993, s. 1.
(40) EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.
(41)* 18 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.
(42)** 3 år efter dette direktivs ikrafttræden.
(43)* 3 år efter dette direktivs ikrafttræden.
(44)** 54 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.


BILAG I

Kategorier af industriaktiviteter som omhandlet i artikel 11

De nedenfor nævnte tærskelværdier vedrører generelt produktionskapacitet eller ydelse. Når flere aktiviteter, der henhører under samme punkt, udføres på samme anlæg, lægges kapaciteten af disse aktiviteter sammen.

Når den samlede nominelle indfyrede termiske effekt for anlæg henhørende under punkt 1.1. skal beregnes, medregnes for fyringsanlæg, der bruges i sundhedsvæsnet, kun den normale driftskapacitet.

Når den samlede nominelle indfyrede termiske effekt for anlæg henhørende under punkt 1.1 skal beregnes, medregnes ikke fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på under 3 MW.

Når den samlede nominelle indfyrede termiske effekt for anlæg henhørende under punkt 1.1 skal beregnes, medregnes ikke fyringsanlæg, der har en nominel indfyret termisk effekt på under 50 MW og drives i højst 500 timer om året.

1.  Energiindustri

1.1.  Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret effekt på 20 MW eller derover.

1.2.  Raffinering af mineralolie og gas.

1.3.  Produktion af koks.

1.4.  Forgasning eller likvefaktion af brændsel.

2.  Produktion og forarbejdning af metaller

2.1.  Ristning eller sintring af malm, herunder svovlholdigt malm.

2.2.  Produktion af støbejern eller stål (første eller anden smeltning) med dertil hørende strengstøbning og med en kapacitet på mere end 2,5 tons/time.

2.3.  Forarbejdning af jernmetaller:

   a) varmvalsning med en råstålkapacitet på mere end 20 tons/time
   b) smedning med hamre med slagenergi på mere end 50 kJ pr. hammer, når den afgivne varme er på mere end 20 MW
   c) anbringelse af beskyttelseslag af smeltet metal med en råstålkapacitet på mere end 2 tons/time.

2.4.  Drift af jernmetalstøberier med en produktionskapacitet på over 20 tons støbegods om dagen.

2.5.  Forarbejdning af non-ferro-metaller:

   a) udvinding af non-ferro råmetaller af malme, koncentrater eller sekundære råstoffer ved hjælp af metallurgiske, kemiske eller elektrolytiske processer
   b) smeltning af non-ferro-metaller inkl. legering, herunder genindvindingsprodukter, med en smeltekapacitet på mere end 4 tons om dagen for bly og cadmium eller 20 tons om dagen for alle andre metaller; omfatter ikke drift af støberier
   c) drift af non-ferro-metalstøberier, der fremstiller støbte metalprodukter, og hvis smeltekapacitet er større end 2,4 tons ▌om dagen for bly og cadmium eller 12 tons om dagen for alle andre metaller.

2.6.  Behandling af overflader på metaller eller plastmaterialer ved en elektrolytisk eller kemisk proces, hvis behandlingskarrenes volumen er på mere end 30 m3.

3.  Mineralindustri

3.1.  Fremstilling af cementklinker i roterovne med en produktionskapacitet på mere end 500 tons/dag, eller kalk i roterovne eller andre ovne med en produktionskapacitet på mere end 50 tons/dag.

3.2.  Udvinding af asbest eller fremstilling af produkter af asbest.

3.3.  Fremstilling af glas inklusive glasfibre, med en smeltekapacitet på mere end 20 tons/dag.

3.4.  Smeltning af mineralske stoffer, inklusive fremstilling af mineralfibre, med en smeltekapacitet på mere end 20 tons/dag.

3.5.  Fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn, med en produktionskapacitet på mere end 75 tons/dag, og en sættetæthed pr. ovn på mere end 300 kg/m3.

4.  Kemisk industri

I dette afsnit forstås ved fremstilling, anvendt om de i dette afsnit omhandlede aktivitetskategorier, fremstilling i industriel målestok ved kemisk eller biologisk forarbejdning af de i punkt 4.1-4.7 nævnte stoffer eller grupper af stoffer.

4.1.  Fremstilling af organiske kemikalier, som f.eks.:

   a) simple kulbrinter, (lineære eller cykliske, mættede eller umættede, alifatiske eller aromatiske)
   b) iltholdige kulbrinter som f.eks. alkohol, aldehyder, ketoner, kulstofsyrer, estere, acetater, ethere, peroxider, epoxyharpikser
   c) svovlholdige kulbrinter
   d) kvælstofholdige kulbrinter som f.eks. aminer, amider, nitrøse forbindelser, nitro- eller nitratforbindelser, nitriler, cyanater, isocyanater
   e) fosforholdige kulbrinter
   f) halogenholdige kulbrinter
   g) organiske metalforbindelser
   h) basisplastmaterialer (polymerer, kunstfibre, cellulosederivater)
   i) syntetisk gummi
   j) farvestoffer og pigmenter
   k) overfladeaktive stoffer og tensider.

4.2.  Fremstilling af uorganiske kemikalier som f.eks.:

   a) gasser som f.eks. ammoniak, klor eller hydrogenchlorid, fluor og fluorbrinte, kulilter, svovlforbindelser, kvælstofilter, brint, svovldioxid, carbonyldichlorid
   b) syrer som f.eks. chromsyre, flussyre, fosforsyre, salpetersyre, saltsyre, svovlsyre, oleum, svovlholdige syrer
   c) baser som f.eks. ammoniumhydroxid, kaliumhydroxid, natriumhydroxid
   d) salte som f.eks. ammoniumklorid (salmiak), kaliumklorat, kaliumkarbonat (potaske), natriumkarbonat (soda), perborater, sølvnitrat
   e) ikke-metaller, metaloxider eller andre uorganiske forbindelser som f.eks. kalciumkarbid, silicium, siliciumkarbid.

4.3.  Fremstilling af phosphat-, kvælstof- eller kaliumholdig kunstgødning (herunder blandingsgødning).

4.4.  Fremstilling af plantebeskyttelsesmidler eller biocider.

4.5.  Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter.

4.6.  Fremstilling af sprængstoffer.

4.7.  Fremstilling af kemikalier til anvendelse som brændsel eller smøremidler.

5.  Affaldshåndtering

5.1.  Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag, og hvorunder der foregår følgende aktiviteter:

   a) biologisk behandling
   b) fysisk-kemisk behandling
   c) forbrænding eller medforbrænding
   d) blanding
   e) rekonditionering
   f) oplagring med en oplagringskapacitet på ovre 10 tons
   g) anvendelse hovedsagelig som brændstof eller andet middel til energifremstilling
   h) genvinding/regenerering af opløsningsmidler
   i) genanvendelse/genvinding af uorganiske materialer undtagen metaller eller metalforbindelser
   j) regenerering af syrer eller baser
   k) genvinding af produkter, der har været brugt til forureningsbekæmpelse
   l) genvinding af komponenter fra katalysatorer
   m) genraffinering eller andre former for genbrug af olie

5.2.  Forbrænding og medforbrænding af ufarligt affald hvor kapaciteten er større end 3 tons/time.

5.3.  Bortskaffelse eller nyttiggørelse af ufarligt affald hvor kapaciteten er større end 50 tons/dag, og hvorunder følgende aktiviteter finder sted:

   a) biologisk behandling
   b) fysisk-kemisk behandling, med undtagelse af de aktiviteter, der er omfattet af Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand(1), og som kun resulterer i behandlet slam som defineret i Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg(2). Denne undtagelse gælder kun i tilfælde, hvor der vil blive opnået mindst samme miljøbeskyttelsesniveau som med dette direktiv
   c) forbehandling af affald med henblik på medforbrænding
   d) behandling af slagger og aske, der ikke er omfattet af andre kategorier af industriaktiviteter
   e) behandling af metalskrot i findelere.

5.4.  Deponier, som modtager over 10 tons/dag, eller har en samlet kapacitet på over 25 000 tons, undtagen deponier til inert affald.

6.  Andre aktiviteter

6.1.  Fremstilling i industrianlæg af:

   a) papirmasse af træ eller andre fibermaterialer
   b) papir eller pap, hvor produktionskapaciteten er større end 20 tons/dag

c)   træbaserede plader undtagen krydsfiner, hvor produktionskapaciteten er større end 600 m3/dag.

6.2.  Forudgående forarbejdning (vask, blegning, mercerisering) eller farvning af tekstilfibre eller tekstilstoffer, hvor behandlingskapaciteten er større end 10 tons/dag.

6.3.  Garvning af huder og skind, hvor behandlingskapaciteten for færdige produkter er større end 12 tons/dag.

6.4.  a) Drift af slagterier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe på mere end 50 tons/dag.

b)  Behandling og forarbejdning, medmindre den kun består i emballering, af følgende råvarer, uanset om de har været forarbejdet før eller er uforarbejdede, med henblik på fremstilling af levnedsmidler eller foder på basis af:

   i) animalske råstoffer (bortset fra ublandet mælk) med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 tons/dag
   ii) vegetabilske råstoffer med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons/dag
   iii) en blanding af animalske og vegetabilske råstoffer med en kapacitet til produktion af færdige produkter, som målt i tons/dag er større end:

75, hvis A er lig med 10 eller mere eller

- [300- (22,5 x A)]i alle andre tilfælde

hvor "A" er andelen af animalsk materiale (i procent) i kapaciteten til produktion af færdige produkter.

Emballage indgår ikke i produktets slutvægt.

Dette underpunkt finder ikke anvendelse, hvor råstoffet er ublandet mælk.

c)  Behandling og forarbejdning af ublandet mælk, når den modtagne mælkemængde er over 200 tons/dag (gennemsnit på årsbasis).

6.5.  Destruktion eller udnyttelse af dyrekroppe eller dele heraf eller animalsk affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag.

6.6.  Intensiv fjerkræavl eller svineavl med mere end:

a)  40 000 pladser til fjerkræ

b)  2 000 pladser til avls-/fedesvin (over 30 kg), eller

c)  750 pladser til søer.

Avles der andre fjerkræarter end nævnt under punkt a) eller andre typer af arter end anført under punkt a), b) og c) på samme anlæg, beregnes tærskelværdien ud fra nitrogenekskretionsfaktorer, der svarer til ovenstående tærskelværdier. Kommissionen fastlægger retningslinjer for beregningen af tærskelværdierne og bestemmelsen af tilsvarende nitrogenekskretionsfaktorer.

6.7.  Behandling af overflader på stoffer, genstande eller produkter under anvendelse af organiske opløsningsmidler, navnlig med henblik på appretering, påtrykning, påføring af overfladelag, affedtning, imprægnering, kachering, lakering, rensning eller vædning, med en forbrugskapacitet med hensyn til opløsningsmiddel på mere end 150 kg/time eller mere end 200 tons/år.

6.8.  Fremstilling af kulstof (fuldbrændt kul) eller elektrografit ved forbrænding eller grafitisering.

6.9.  Beskyttelse af træ og træprodukter, hvor produktionskapaciteten er større end 50 m3/dag.

6.10.  Rensning uden for anlægsområdet af spildevand, der ikke er omfattet af ║ direktiv 91/271/EØF ║, og som udledes af et anlæg under kapitel I.

(1) EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40.
(2) EFT L 181 af 4.7.1986, s. 6.


BILAG II

Liste over forurenende stoffer

LUFT

1.  Svovldioxider og andre svovlforbindelser

2.  Nitrogenoxider og andre nitrogenforbindelser

3.  Carbonmonoxid

4.  Flygtige organiske forbindelser

5.  Metaller og metalforbindelser

6.  Støv, herunder fine partikler

7.  Asbest (svævestøv, fibre)

8.  Chlor og chlorforbindelser

9.  Fluor og fluorforbindelser

10.  Arsen og arsenforbindelser

11.  Cyanider

12.  Stoffer og præparater, hvis kræftfremkaldende, mutagene eller eventuelt forplantningspåvirkende egenskaber gennem luft er påvist

13.  Polychlordibenzodioxin og polychlordibenzofuraner

VAND

1.  Organiske halogenforbindelser og stoffer, der kan danne sådanne forbindelser i vand

2.  Organiske phosphorforbindelser

3.  Organiske tinforbindelser

4.  Stoffer og præparater, hvis kræftfremkaldende, mutagene eller eventuelt forplantningspåvirkende egenskaber i eller gennem vand er påvist

5.  Persistente carbonhydrider og persistente og bioakkumulerbare giftige organiske stoffer

6.  Cyanider

7.  Metaller og metalforbindelser

8.  Arsen og arsenforbindelser

9.  Biocider og plantebeskyttelsesmidler

10.  Opslemmede materialer

11.  Stoffer, der bidrager til eutrofiering (især nitrater og phosphater)

12.  Stoffer, der har en negativ indflydelse på iltbalancen (og som kan måles med parametre som f.eks. BOD, COD)

13.  Stoffer, der er opført på listen i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger(1).

(1) EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.


BILAG III

Kriterier for fastlæggelse af den bedste tilgængelige teknik

1.  Anvendelse af teknologi, der resulterer i mindst muligt affald

2.  Anvendelse af mindre farlige stoffer

3.  Fremme af teknikker til genvinding og genanvendelse af stoffer, der produceres og forbruges i processen, og i affald, hvor det er hensigtsmæssigt

4.  Sammenlignelige processer, indretninger eller driftsmetoder, som er gennemprøvet med et tilfredsstillende resultat i industriel målestok

5.  Teknologiske fremskridt og udviklingen i den videnskabelige viden

6.  De pågældende emissioners art, virkninger og omfang

7.  Datoerne for nye eller bestående anlægs ibrugtagning

8.  Den tid, der er nødvendig for indførelse af bedst tilgængelig teknik

9.  Forbruget og arten af råstoffer (herunder vand), der forbruges i processen, og energieffektiviteten

10.  Behovet for at forhindre eller begrænse emissionernes samlede indvirkning på og risiko for miljøet til et minimum

11.  Behovet for at forhindre uheld og begrænse følgerne for miljøet til et minimum.


BILAG IV

Offentlig deltagelse i beslutningsprocessen

1.  Offentligheden informeres tidligt i en beslutningsprocedure (ved offentlig bekendtgørelse eller ved egnede midler såsom elektroniske medier, hvor det er muligt), eller senest så snart oplysningerne med rimelighed kan foreligge, om følgende:

   a) ansøgning om godkendelse eller eventuelt forslag om ajourføring af en godkendelse eller godkendelsesvilkårene i overensstemmelse med artikel 22 herunder en beskrivelse af de punkter, der er anført i artikel 13, stk. 1
   b) udarbejdelse af nye eller ajourførte almindelige bindende forskrifter, jf. artikel 18, herunder de krav, det foreslås, at forskrifterne skal omfatte, og en ikke-teknisk sammenfatning af de juridiske og forvaltningsmæssige rammer for anvendelsen af forskrifterne
   c) i relevante tilfælde det forhold, at en afgørelse er omfattet af en national eller grænseoverskridende procedure til vurdering af virkningerne på miljøet eller konsultationer mellem medlemsstater i overensstemmelse med artikel 28
   d) oplysninger om den kompetente myndighed, der har ansvaret for at træffe afgørelsen, hvorfra alle relevante oplysninger kan indhentes, hvortil kommentarer eller spørgsmål kan rettes og nærmere oplysninger om fristerne for fremsendelse af bemærkninger og spørgsmål
   e) karakteren af mulige afgørelser eller udkast til afgørelsen, hvis en sådan foreligger
   f) eventuelt oplysninger vedrørende et forslag til ajourføring af en tilladelse eller vilkårene for tilladelsen
   g) angivelse af hvornår, hvor og hvordan de relevante oplysninger vil blive stillet til rådighed
   h) oplysninger om hvilke foranstaltninger der er truffet for offentlig deltagelse og konsultation i henhold til punkt 5.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at den berørte offentlighed får adgang til følgende inden for passende tidsfrister:

   a) i overensstemmelse med national lovgivning til de vigtigste rapporter og anbefalinger, der er indgivet til den eller de kompetente myndigheder på det tidspunkt, hvor den berørte offentlighed informeres i overensstemmelse med punkt 1
   b) i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2003/4/EF, adgang til andre oplysninger end de i punkt 1 omhandlede, som har relevans for afgørelsen i overensstemmelse med artikel 6, og som først er til rådighed, efter at den berørte offentlighed blev informeret i henhold til punkt 1.

3.  Den berørte offentlighed har ret til at fremsætte kommentarer og udtalelser til den kompetente myndighed, inden der træffes en afgørelse.

4.  Ved den endelige afgørelse skal der tages behørig hensyn til resultaterne af de konsultationer, der er afholdt i henhold til dette bilag.

5.  De detaljerede ordninger til information af offentligheden (f.eks. ved opslag inden for en vis radius eller offentliggørelse i lokale dagblade) og høring af den berørte offentlighed (f.eks. ved skriftlige forelæggelser eller ved offentlig høring) fastlægges af medlemsstaterne. Der skal fastsættes rimelige tidsrammer for de forskellige faser, der giver tilstrækkelig tid til at informere offentligheden og til, at den berørte offentlighed kan forberede sig på og opnå reel deltagelse i de miljøbeslutningsprocedurer, der er omfattet af dette bilag.


BILAG V

Tekniske bestemmelser om fyringsanlæg

Del 1

Emissionsgrænseværdier for fyringsanlæg som omhandlet i artikel 32, stk. 2

1.  Alle emissionsgrænseværdier beregnes ved en temperatur på 273,15 K, et tryk på 101,3 kPa og efter korrektion for vanddampindhold i røggassen samt ved et standardiseret O2-indhold på 6 % for fast brændsel, 3 % for flydende og gasformigt brændsel og 15 % for gasturbiner og gasmotorer.

For gasturbiner med kombineret cyklus (CCGT) og med supplerende fyring kan den kompetente myndighed fastsætte det standardiserede O2-indhold under hensyntagen til det pågældende anlægs særlige egenskaber.

2.  Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af SO2 fra kedler, der fyres med fast eller flydende brændsel

Nominel indfyret termisk effekt (MWth)

Sten- og brunkul

Biomasse

TØRV

Flydende brændsel

50-100

400

200

300

350

100-300

250

200

300

250

> 300

200

200

200

200

For fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på under 500 MW, der fyres med flydende brændsel og er godkendt før den 27. november 2002, og som ikke er i drift i mere end 1 500 timer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for SO2 på 800 mg/Nm3.

3.  Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for SO2 fra kedler, der fyres med gasformigt brændsel

Generelt

35

Flydende gas

5

Gasser med lav brændværdi fra koksværker

400

Højovnsgas med lav brændværdi

200

4. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af NOx fra kedler, der fyres med fast eller flydende brændsel

Nominel indfyret termisk effekt (MWth)

Sten- og brunkul

Biomasse og tørv

Flydende brændsel

50-100

300

450 ved fyring med brunkulspulver

300

450

100-300

200

250

200

> 300

200

200

150

║ For fyringsanlæg, der fyres med fast eller flydende brændsel og har en nominel indfyret termisk effekt på ikke over 500 MW og er godkendt før den 27. november 2002, og som ikke er i drift i mere end 1 500 timer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 450 mg/Nm3.

For fyringsanlæg, der fyres med fast eller flydende brændsel og har en nominel indfyret termisk effekt på 500 MW eller mere, som er godkendt før den 1. juli 1987, og som ikke er i drift i mere end 1 500 timer om året som rullende gennemsnit over en femårs periode, gælder en emissionsgrænseværdi for NOx på 450 mg/Nm3.

5.   missionsgrænseværdier (mg/Nm3) for NOx og CO fra gasfyrede fyringsanlæg

NOx

CO

Gasfyrede kedler

100(5)

100

Gasturbiner (herunder CCGT) der fyres med naturgas

50(2)(3)

100

Gasturbiner (herunder CCGT) der fyres med andet end naturgas(4)

90

100

Gasmotorer

100

100

Noter:

(1)  Ved naturgas forstås naturligt forekommende methan med højst 20 % (volumenprocent) af inerte stoffer og andre forbindelser.

(2)  75 mg/Nm3 i følgende tilfælde, hvor gasturbineeffektiviteten er bestemt ved ISO-basisbelastningsvilkår:

   i) gasturbiner, der anvendes i et kombineret kraftvarmesystem, der har en samlet effektivitet på over 75 %
   ii) gasturbiner, der anvendes i kombinerede anlæg, der i gennemsnit har en samlet årlig elvirkningsgrad på over 55 %
   iii) gasturbiner til mekaniske drev.

(3)  For gasturbiner med enkelt cyklus, der ikke falder ind under nogen af de under note 2 nævnte kategorier, men som har en virkningsgrad på over 35 % - bestemt ved ISO-basisbelastningsvilkår - skal emissionsgrænseværdien for NOx være på 50xη/35, hvor η er gasturbineeffektiviteten ved ISO-basisbelastningsvilkår udtrykt som procentsats.

(4)  Disse emissionsgrænseværdier gælder også for gasturbiner, som fyres med lette og halvtunge destillater som flydende brændsel.

For gasturbiner (herunder CCGT) gælder de emissionsgrænseværdier for NOx og CO, der er anført i tabellerne i dette punkt, kun ved belastninger på over 70 %.

Gasturbiner eller gasmotorer til nødsituationer, der er i drift i mindre end 500 timer årligt, er ikke omfattet af de i dette punkt fastsatte emissionsgrænseværdier. Driftslederen for sådanne anlæg registrerer driftstiden.

(5)  For anlæg, jf. artikel 4, stk. 1 og 3, i direktiv 2001/80/EF, til højovnsgas og/eller koksværksgas, til nitrogendioxid og nitrogenmonoxid, målt som nitrogendioxid, gælder en emissionsgrænseværdi på 135 mg/Nm³.

6.  Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for støv fra kedler, der fyres med fast eller flydende brændsel

Nominel indfyret termisk effekt (MWth)

Sten- og brunkul

Biomasse og tørv

Flydende brændsel

50-100

30

30

30

100-300

25

20

25

> 300

20

20

20

7. Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for støv fra kedler, der fyres med gasformigt brændsel

Generelt

5

Højovnsgas

10

Industrigas fra jern- og stålindustrien, som kan anvendes

andre steder

30

Del 2

Emissionsgrænseværdier for fyringsanlæg som omhandlet i artikel 32, stk. 3

1.  Alle emissionsgrænseværdier beregnes ved en temperatur på 273,15 K, et tryk på 101,3 kPa og efter korrektion for vanddampindhold i røggassen samt ved et standardiseret O2-indhold på 6 % for fast brændsel, 3 % for flydende og gasformigt brændsel og 15 % for gasturbiner og gasmotorer.

For gasturbiner med kombineret cyklus og med supplerende fyring kan den kompetente myndighed fastsætte det standardiserede O2-indhold under hensyntagen til det pågældende anlægs særlige egenskaber.

2.  Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af SO2 fra kedler, der fyres med fast eller flydende brændsel

Nominel indfyret termisk effekt (MWth)

Sten- og brunkul

Biomasse

Tørv

Flydende brændsel

 50-100

 400

200

 300 

 350 

 100-300 

 200 

200

 300

250 ved fluid bed-forbrænding 

 200 

 > 300 

 150

200 ved cirkulerende eller tryksat fluid bed-forbrænding 

 150 

 150

200 ved fluid bed-forbrænding 

 150 

Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for SO2 fra kedler, der fyres med gasformigt brændsel

Generelt

35

Flydende gas

5

Koksværksgas med lav brændværdi

400

Højovnsgas med lav brændværdi

200

4. Grænseværdier (mg/Nm3) for emission af NOx fra kedler, der fyres med fast eller flydende brændsel

 Nominel indfyret termisk effekt (MWth) 

 Sten- og brunkul 

 Biomasse og tørv 

 Flydende brændsel 

 50-100 

 300 

 400 ved fyring med brunkulspulver 

 250 

 300 

 100-300 

 200 

 200 

 150 

 > 300 

 150

200 ved fyring med brunkulspulver 

 150 

 100 

5.  Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for NOx og CO fra gasfyrede fyringsanlæg 

 NOx 

 CO 

 Gasfyrede kedler 

 100 

 100 

 Gasturbiner (herunder CCGT)(1) 

 50(2) 

 100 

 Gasmotorer 

 75 

 100 

Noter:

(1)  For gasturbiner, som fyres med lette og halvtunge destillater som flydende brændsel, finder de emissionsgrænseværdier for NOx og CO, der er fastsat i dette punkt, også anvendelse.

(2)  For gasturbiner med enkelt cyklus og en virkningsgrad på over 35% - bestemt ved ISO-basisbelastningsvilkår - skal emissionsgrænseværdien for NOx være på 50xη/35, hvor η er gasturbineeffektiviteten ved ISO-basisbelastningsvilkår udtrykt som procentsats.

For gasturbiner (herunder CCGT) gælder de emissionsgrænseværdier for NOx og CO, der er anført i dette punkt, kun ved belastninger på over 70 %.

Gasturbiner eller gasmotorer til nødsituationer, der er i drift i mindre end 500 timer årligt, er ikke omfattet af de i dette punkt fastsatte emissionsgrænseværdier. Driftslederen for sådanne anlæg registrerer driftstiden.

6.  Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for støv fra kedler, der fyres med fast eller flydende brændsel

Nominel indfyret termisk effekt (MWth)

50- 300

20

> 300

10

20 for biomasse og tørv

7.  Emissionsgrænseværdier (mg/Nm3) for støv fra kedler, der fyres med gasformigt brændsel

Generelt 

5

Højovnsgas

10

Industrigas fra jern- og stålindustrien, som kan anvendes andre steder

30

Del 3

Emissionsovervågning

1.  Koncentrationerne af SO2, NOx, CO og støv i røggas fra alle fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på 100 MW eller derover måles kontinuerligt.

2.  Den kompetente myndighed kan beslutte, at det ikke er nødvendigt at foretage den i punkt 1 omhandlede kontinuerlige måling i følgende tilfælde:

   a) for fyringsanlæg med en levetid på mindre end 10.000 driftstimer
   b) for SO2 og støv fra fyringsanlæg, der fyres med naturgas
   c) for SO2 fra fyringsanlæg, der fyres med olie med kendt svovlindhold, hvis der ikke forefindes røggasafsvovlingsudstyr
   d) for SO2 fra fyringsanlæg, der fyres med biomasse, hvis driftslederen kan bevise, at SO2-emissionerne under ingen omstændigheder kan være højere end de foreskrevne emissionsgrænseværdier.

3.  Hvor der ikke kræves kontinuerlig måling, skal der kræves målinger af SO2, NOx, støv og for gasfyrede anlæg desuden CO mindst en gang hver sjette måned.

4.  For fyringsanlæg, der fyres med sten- eller brunkul, måles de samlede kviksølvemissioner mindst en gang om året.

Som alternativ til de i punkt 3 anførte målinger af SO2 og NOx kan der benyttes andre fremgangsmåder, som den kompetente myndighed har verificeret og godkendt, til at bestemme emissionen af SO2 og NOx. I disse fremgangsmåder skal der anvendes relevante CEN-standarder eller, hvis der ikke foreligger CEN-standarder, ISO-standarder eller nationale eller internationale standarder, der sikrer data af tilsvarende videnskabelig kvalitet.

6.  Den kompetente myndighed skal underrettes om mere betydelige ændringer med hensyn til anvendt brændselstype eller anlæggenes driftsform. Den kompetente myndighed afgør, om de i punkt 1 til 4 omhandlede bestemmelser om overvågning fortsat er fyldestgørende eller skal tilpasses.

7.  De kontinuerlige målinger, der gennemføres i medfør af punkt 1, skal omfatte måling af røggassens iltindhold, temperatur, tryk og vanddampindhold. Kontinuerlig måling af vanddampindholdet i røggassen er ikke nødvendig, forudsat at gasprøven tørres, inden emissionerne analyseres.

8.  Prøveudtagning og analyse, af relevante forurenende stoffer og måling af driftsparametre samt kvalitetssikring af de automatiske målesystemer og referencemålemetoderne, som benyttes til kalibrering af disse systemer, skal gennemføres i overensstemmelse med CEN's standarder. Hvis der ikke foreligger CEN-standarder, finder ISO-standarder, nationale eller internationale standarder, som sikrer, at der fremskaffes oplysninger af tilsvarende videnskabelig kvalitet, anvendelse.

De automatiske målesystemer skal underkastes kontrol ved hjælp af parallelle målinger med referencemetoder mindst en gang om året.

Driftslederen underretter den kompetente myndighed om resultaterne af afprøvningen af de automatiske målesystemer.

9.  Hvad angår emissionsgrænseværdierne, må værdierne af 95 %-konfidensintervallerne i forbindelse med et enkelt måleresultat ikke overskride følgende procentdele af emissionsgrænseværdierne:

CO

10 %

SO2

20 %

NOx

20 %

Støv

30 %

10.  De validerede gennemsnitsværdier pr. time og pr. dag bestemmes fra de gyldigt målte timegennemsnitsværdier efter fratrækning af værdien af det i punkt 9 specificerede konfidensinterval.

Dage, hvor mere end tre timegennemsnitsværdier er ugyldige, fordi det automatiske målesystem ikke fungerer korrekt eller er under vedligeholdelse, valideres ikke. Såfremt mere end ti dage over et år ikke valideres på grund af sådanne forhold, kræver den kompetente myndighed, at driftslederen træffer passende foranstaltninger til at gøre det automatiske målesystem mere pålideligt.

Del 4

Vurdering af overholdelsen af emissionsgrænseværdierne

1.  Når der foretages kontinuerlige målinger, anses emissionsgrænseværdierne i del 1 og 2 for overholdt, når en vurdering af måleresultaterne for driftstiden inden for et kalenderår viser, at alle følgende betingelser er overholdt:

   a) Ingen af de validerede daglige gennemsnitsværdier overskrider de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 og 2.
  

b)  95 % af alle de validerede timegennemsnitsværdier i årets løb overskrider ikke 200 % af de relevante emissionsgrænseværdier som fastsat i del 1 og 2.

2.  Hvor der ikke kræves kontinuerlige målinger, anses emissionsgrænseværdierne i del 1 og 2 for at være overholdt, hvis resultaterne af hver serie af målinger eller andre fremgangsmåder, som er defineret og fastlagt efter de kompetente myndigheders forskrifter, ikke overskrider emissionsgrænseværdierne.


BILAG VI

Tekniske bestemmelser om affaldsforbrændingsanlæg og affaldsmedforbrændingsanlæg

Del 1

Definitioner

I dette direktiv gælder følgende definitioner:

  a) "bestående affaldsforbrændingsanlæg:" et af følgende:
   i) et affaldsforbrændingsanlæg, der var i drift og havde en godkendelse i overensstemmelse med gældende fællesskabslovgivning inden den 28. december 2002
   ii) et affaldsforbrændingsanlæg, som har fået tilladelse eller er registreret til affaldsforbrænding og har fået udstedt en godkendelse inden den 28. december 2002 i overensstemmelse med gældende fællesskabslovgivning, forudsat at anlægget er sat i drift senest den 28. december 2003
   iii) et affaldsforbrændingsanlæg, som efter den kompetente myndigheds opfattelse havde indsendt en komplet tilladelsesansøgning inden den 28. december 2002, forudsat at anlægget er sat i drift senest den 28. december 2004.
   b) "nyt affaldsforbrændingsanlæg": ethvert affaldsforbrændingsanlæg, der ikke er omfattet af litra a)

Del 2

Ækvivalensfaktorer for dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner

Til bestemmelse af den samlede koncentration af dioxiner og furaner multipliceres massekoncentrationerne af følgende dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner med følgende ækvivalensfaktorer, før de sammenlægges:

Toksicitetsækvivalensfaktor

2,3,7,8 - Tetrachlordibenzodioxin (TCDD)

1

1,2,3,7,8 - Pentachlordibenzodioxin (PeCDD)

0,5

1,2,3,4,7,8 - Hexachlordibenzodioxin (HxCDD)

0,1

1,2,3,6,7,8 - Hexachlordibenzodioxin (HxCDD)

0,1

1,2,3,7,8,9 - Hexachlordibenzodioxin (HxCDD)

0,1

1,2,3,4,6,7,8 - Heptachlordibenzodioxin (HpCDD)

0,01

Octachlordibenzodioxin (OCDD)

0,001

2,3,7,8 Tetrachlordibenzofuran (TCDF)

0,1

2,3,4,7,8 - Pentachlordibenzofuran (PeCDF)

0,5

1,2,3,7,8 - Pentachlordibenzofuran (PeCDF)

0,05

1,2,3,4,7,8 - Hexachlordibenzofuran (HxCDF)

0,1

1,2,3,6,7,8 - Hexachlordibenzofuran (HxCDF)

0,1

1,2,3,,7,8,9 - Hexachlordibenzofuran (HxCDF)

0,1

2,3,4,6,7,8 - Hexachlordibenzofuran (HxCDF)

0,1

1,2,3,4,6,7,8 - Heptachlordibenzofuran (HpCDF)

0,01

1,2,3,4,7,8,9 - Heptachlordibenzofuran (HpCDF)

0,01

Octachlordibenzofuran (OCDF)

0,001

Del 3

Grænseværdier for emission til luft fra affaldsforbrændingsanlæg

1.  Alle emissionsgrænseværdier beregnes ved en temperatur på 273,15 K, et tryk på 101,3 kPa og efter korrektion for røggassens vanddampindhold,

De standardiseres til et iltindhold i røggas på 11 %, undtagen hvor der forbrændes mineralolieaffald som defineret i artikel 3, stk. 3, i direktiv 2008/98/EF, idet de i så fald standardiseres til 3 % iltindhold, og undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i del 6, punkt 2.7.

1.1  Emissionsgrænseværdier som gennemsnit per døgn for følgende forurenende stoffer (mg/Nm³)

Total støv

10 

Gasformige og dampformige organiske stoffer udtrykt som total organisk kulstof (TOC) 

10 

Hydrogenchlorid (HCl)

10 

Hydrogenfluorid (HF)

Svovldioxid (SO2)

50 

Nitrogenmonoxid (NO) og nitrogendioxid (NO2) udtrykt som NO2 for bestående affaldsforbrændingsanlæg med en nominel kapacitet på over 6 tons pr. time eller nye affaldsforbrændingsanlæg

200 ║

Nitrogenmonoxid (NO) og nitrogendioxid (NO2) udtrykt som (NO2) for bestående affaldsforbrændingsanlæg med en nominel kapacitet på over 6 tons i timen eller derunder

400 ║

1.2  Emissionsgrænseværdier som gennemsnit per halve time for følgende forurenende stoffer (mg/Nm³)

(100 %) A

(97 %) B

Total støv

30 

10 

Gasformige og dampformige organiske stoffer udtrykt som total organisk kulstof (TOC) 

20 

10 

Hydrogenchlorid (HCl)

60 

10 

Hydrogenfluorid (HF)

Svovldioxid (SO2)

200 

50 

Nitrogenmonoxid (NO) og nitrogendioxid (NO2) udtrykt som NO2 for bestående affaldsforbrændingsanlæg med en nominel kapacitet på over 6 tons pr. time eller nye affaldsforbrændingsanlæg

400 ║

200 ║

1.3  Gennemsnitlige emissionsgrænseværdier (mg/Nm³) for følgende tungmetaller i en prøvetagningsperiode på mindst 30 minutter og højst otte timer

Cadmium og cadmiumforbindelser udtrykt som cadmium (Cd)

I alt: 0,05 

Thallium og thalliumforbindelser udtrykt som thallium (Tl)

Kviksølv og kviksølvforbindelser udtrykt som kviksølv (Hg)

0,05 

Antimon og antimonforbindelser udtrykt som antimon (Sb)

I alt: 0,5 

Arsenik og arsenikforbindelser udtrykt som arsenik (As)

Bly og blyforbindelser udtrykt som bly (Pb)

Chrom og chromforbindelser udtrykt som chrom (Cr)

Kobolt og koboltforbindelser udtrykt som kobolt (Co)

Kobber og kobberforbindelser udtrykt som kobber (Cu)

Mangan og manganforbindelser udtrykt som mangan (Mn)

Nikkel og nikkelforbindelser udtrykt som nikkel (Ni)

Vanadium og vanadiumforbindelser udtrykt som vanadium (V)

Disse middelværdier omfatter også gasformige og dampformige emissioner af de relevante tungmetaller samt forbindelser heraf.

1.4  Gennemsnitlig emissionsgrænseværdi (mg/Nm³) for dioxiner og furaner i en prøvetagningsperiode på mindst seks timer og højst otte timer Emissionsgrænseværdierne refererer til den samlede koncentration af dioxiner og furaner beregnet i overensstemmelse med del 2.

Dioxiner og furaner

0,1 

1.5  Emissionsgrænseværdier (mg/Nm³) for carbonmonoxid (CO) i røggassen:

a)  50 som døgnmiddelværdi

b)  100 som halvtimesmiddelværdi

c)  150 som timinuttersmiddelværdi.

Den kompetente myndighed kan tillade undtagelser fra de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i dette punkt, for affaldsforbrændingsanlæg, som benytter fluid-bed-teknologi, hvis der i godkendelsen fastsættes en emissionsgrænseværdi for carbonmonoxid (CO) på højst 100 mg/Nm3 som timemiddelværdi.

2.  Emissionsgrænseværdier gældende under de forhold, der er beskrevet i artikel 40, stk. 5, og artikel 41.

Koncentrationen af total støv i et affaldsforbrændingsanlægs emissioner til luft må under ingen omstændigheder overskride 150 mg/Nm3 udtrykt som halvtimesgennemsnit. De grænseværdier for emission af TOC og CO til luft, der er fastsat i punkt 1.2 og 1.5, litra b), må ikke overskrides.

3.  Medlemsstaterne kan fastlægge regler for de afvigelser, der er omhandlet i dette bilag.

Del 4

Bestemmelse af grænseværdier for emissioner til luft ved medforbrænding af affald

1.  Følgende formel (blandingsregel) anvendes, når der ikke er anført en specifik samlet emissionsgrænseværdi "C" i en tabel i denne del.

Emissionsgrænseværdien for hvert enkelt af de relevante forurenende stoffer og for CO i røggassen fra medforbrænding af affald beregnes således:

 20090310-P6_TA(2009)0093_DA-p0000001.fig 

Vaffald

:

Røggasmængde fra affaldsforbrændingen udelukkende bestemt på grundlag af det affald, som i godkendelsen er angivet med den laveste brændværdi, og standardiseret til dette direktivs betingelser.

Hvis varmeafgivelsen fra forbrændingen af farligt affald ikke overstiger 10 % af den samlede varmeafgivelse i anlægget, skal Vaffald beregnes på grundlag af en (teoretisk) affaldsmængde, som, når den forbrændes, vil svare til 10 % af varmeafgivelsen, idet den samlede varmeudledning er fast.

Caffald

:

Emissionsgrænseværdier for forbrændingsanlæg fastsat i del 3.

Vproc

:

Røggasmængde fra forbrændingsprocessen, herunder forbrændingen af det tilladte brændsel, der normalt anvendes i anlægget (ikke affald), bestemt på grundlag af det iltindhold, som emissionerne skal standardiseres til efter Fællesskabets eller det pågældende lands lovgivning. Findes der ingen bestemmelser for denne art anlæg, skal grundlaget være det faktiske iltindhold i røggassen uden fortynding ved tilførsel af luft, der er unødvendig for processen.

Cproc

:

De emissionsgrænseværdier, som i denne dels tabeller er fastsat for bestemte industriaktiviteter, eller, hvis sådanne værdier ikke findes, emissionsgrænseværdierne for anlæg, der overholder nationale love og administrative forskrifter for sådanne anlæg ved forbrænding af normalt, godkendt brændsel (ikke affald). Hvis der ikke findes sådanne bestemmelser, anvendes de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i godkendelsen. Indeholder tilladelsen ikke sådanne værdier, anvendes de faktiske massekoncentrationer.

C

:

De samlede emissionsgrænseværdier ved et iltindhold som fastsat i denne del for bestemte industriaktiviteter og bestemte forurenende stoffer, eller, hvis sådanne værdier ikke findes, de samlede emissionsgrænseværdier, som træder i stedet for emissionsgrænseværdierne i dette direktivs særlige bilag. Det samlede iltindhold, der kan erstatte standardiltindholdet, beregnes på grundlag af det ovennævnte indhold under hensyntagen til delmængderne.

 Alle emissionsgrænseværdier beregnes ved en temperatur på 273,15 K, et tryk på 101,3 kPa, og efter at der er korrigeret for røggassens vanddampindhold. 

Medlemsstaterne kan fastlægge regler for de undtagelser, der er fastsat i denne del.

2.  Særlige bestemmelser for cementovne, der medforbrænder affald

2.1.  De emissionsgrænseværdier, der er fastsat i punkt 2.2 og 2.3 finder anvendelse som døgnmiddelværdier for total støv, HCl, HF, NOx, SO2 og TOC (ved kontinuerlige målinger), som middelværdier for en prøvetagningsperiode på mindst 30 minutter og højst 8 timer for tungmetaller og som middelværdier for en prøvetagningsperiode på mindst 6 timer og højst 8 timer for dioxiner og furaner.

Alle værdier standardiseres til et iltindhold på 10 %.

Halvtimesmiddelværdier er kun nødvendige med henblik på beregning af døgnmiddelværdierne.

2.2.  C - Samlede emissionsgrænseværdier (mg/Nm3 undtagen for dioxiner og furaner) for følgende forurenende stoffer

Forurenede stof

C

Total støv

30

HCl

10

HF

1

NOx f

500

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5

Dioxiner og furaner (ng/Nm³) 

0,1

2.3.  C - Samlede emissionsgrænseværdier (mg/Nm³) for SO2 og TOC

Forurenende stof

C

SO2

50

TOC

10

Den kompetente myndighed kan dispensere fra de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i dette punkt, når TOC og SO2 ikke stammer fra affaldsforbrændingen.

3.  Særlige bestemmelser for fyringsanlæg, som medforbrænder affald

3.1.  Cproc udtrykt som døgnmiddelværdier (mg/Nm³) gyldige indtil den 31. december 2015

Ved bestemmelse af fyringsanlæggenes nominelle termiske indfyringseffekt anvendes reglerne om sammenlægning af udledninger som fastsat i artikel 31.

Halvtimesmiddelværdier er kun nødvendige med henblik på beregning af døgnmiddelværdierne.

Cproc for fast brændsel undtagen biomasse (O2-indhold 6 %):

Forurenede stof

< 50 MWth

50-100 MWth

100-300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

850

200

200

NOx

-

400

200

200

støv

50

50

30

30

Cproc for fast brændsel (O2-indhold 6 %):

Forurenede stof

< 50 MWth

50-100 MWth

100-300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

200

200

200

NOx

-

350

300

200

støv

50

50

30

30

Cproc for flydende brændsel (O2 indhold 3 %):

Forurenede stof

< 50 MWth

50-100 MWth

100-300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

850

400 -200

(lineært fald fra 100 til 300 MWth)

200

NOx

-

400

200

200

støv

50

50

30

30

3.2.  Cproc udtrykt som døgnmiddelværdier (mg/Nm³), gyldige fra 1. januar 2016

Ved bestemmelse af fyringsanlæggenes nominelle termiske indfyringseffekt anvendes reglerne om sammenlægning af udledninger som fastsat i artikel 31. Halvtimesmiddelværdier er kun nødvendige med henblik på beregning af døgnmiddelværdierne.

3.2.1.  Cproc for fyringsanlæg som omhandlet i artikel 32, stk. 2

Cproc for fast brændsel undtagen biomasse (O2-indhold 6 %):

Polluting substance

< 50 MWth

50-100 MWth

100-300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

400

for tørv: 300

200

200

NOx

-

300

for brunkulspulver: 400

200

200

støv

50

30

25

for tørv: 20

20

Cproc for biomasse (O2-indhold 6 %):

Forurenende stof

< 50 MWth

50-100 MWth

100-300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

200

200

200

NOx

-

300

250

200

støv

50

30

20

20

Cproc for flydende brændsel (O2-indhold 3 %):

Forurenende stof

< 50 MWth

50-100 MWth

100-300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

350

250

200

NOx

-

400

200

150

støv

50

30

25

20

3.2.2.  Cproc for fyringsanlæg som omhandlet i artikel 32, stk. 3

Cproc for fast brændsel undtagen biomasse (O2-indhold 6 %):

Forurenen-de stof

< 50 MWth

50-100 MWth

100-300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

400

for tørv: 300

200

for tørv: 300, undtagen ved fluid-bed-forbrænding 250

150

for cirkulerende eller tryksat fluid bed-forbrænding eller, ved fyring med tørv, for al fluid-bed-forbrænding: 200

NOx

-

300

for tørv: 250

200

150

for fyring med brunkulspulver: 200

støv

50

20

20

10

for tørv: 20

Cproc for biomasse (O2-indhold 6 %):

Forurenen-de stof

< 50 MWth

50-100 MWth

100-300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

200

200

150

for fluid-bed-forbrænding: 200

NOx

-

250

200

150

støv

50

20

20

20

Cproc for flydende brændsel (O2-indhold 3 %):

Forurenen-de stof

< 50 MWth

50-100 MWth

100-300 MWth

> 300 MWth

SO2

-

350

200

150

NOx

-

300

150

100

støv

50

30

25

20

3.3.  C - samlede emissionsgrænseværdier for tungmetaller (mg/Nm3)

udtrykt som middelværdier i en prøvetagningsperiode på mindst 30 minutter og højst otte timer (O2-indhold 6 % for fast brændsel og 3 % for flydende brændsel):

Forurenede stof

C

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5

3.4.  C - samlet emissionsgrænseværdi (ng/Nm3) for dioxiner og furaner

udtrykt som middelværdi i en prøvetagningsperiode på mindst seks timer og højst otte timer (O2-indhold 6 % for fast brændsel og 3 % for flydende brændsel):

Forurenede stof

C

Dioxiner og furaner

0,1

4.  Særlige bestemmelser for affaldsmedforbrændingsanlæg i industrisektorer, der ikke er omfattet af punkt 2 eller 3 i denne del

4.1.  C - samlet emissionsgrænseværdi (mg/Nm3)

for dioxiner og furaner udtrykt som middelværdi i en prøvetagningsperiode på mindst seks timer og højst otte timer:

Forurenede stof

C

Dioxiner og furaner

0,1

4.2.  C - samlede emissionsgrænseværdier (mg/Nm3)

for tungmetaller udtrykt som middelværdier i en prøvetagningsperiode på mindst 30 minutter og højst otte timer:

Forurenede stof

C

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Del 5

Emissionsgrænseværdier for udledning af spildevand fra røggasrensning

Forurenende stoffer

Emissionsgrænseværdier for ufiltrerede prøver (mg/l undtagen for dioxiner and furaner) 

1. Samlet mængde suspenderet stof som fastsat i direktiv 91/271/EØF, bilag I

(95 %)

30

(100 %)

45

2. Kviksølv og kviksølvforbindelser udtrykt som kviksølv (Hg)

0,03

3. Cadmium og cadmiumforbindelser udtrykt som cadmium (Cd)

0,05

4. Thallium og thalliumforbindelser udtrykt som thallium (Tl)

0,05

5. Arsenik og arsenikforbindelser udtrykt som arsenik (As)

0,15

6. Bly og blyforbindelser udtrykt som bly (Pb)

0,2

7. Chrom og chromforbindelser udtrykt som chrom (Cr)

0,5

8. Kobber og kobberforbindelser udtrykt som kobber (Cu)

0,5

9. Nikkel og nikkelforbindelser udtrykt som nikkel (Ni)

0,5

10. Zink og zinkforbindelser udtrykt som zink (Zn)

1,5

11. Dioxiner og furaner

0,3 ng/l

Del 6

Overvågning af emissionerne

1.  Måleteknikker

1.1.  Målinger til bestemmelse af koncentrationer af luft- og vandforurenende stoffer udføres repræsentativt.

1.2.  Prøveudtagning og analyse af samtlige forurenende stoffer, herunder dioxiner og furaner, samt kvalitetssikring af de automatiske målesystemer og referencemålemetoder til kalibrering af disse systemer udføres efter CEN-standarder. Hvis der ikke foreligger CEN-standarder, finder ISO-standarder, nationale eller internationale standarder, som sikrer, at der fremskaffes oplysninger af tilsvarende videnskabelig kvalitet, anvendelse. Automatiske målesystemer underkastes kontrol ved hjælp af parallelle målinger med referencemetoder mindst en gang om året.

1.3.  For så vidt angår det daglige grænseværdiniveau må værdierne af 95 %-konfidensintervallerne for et enkelt måleresultat ikke overskride følgende procent af emissionsgrænseværdierne:

Carbonmonoxid:

10 %

Svovldioxid:

20 %

Nitrogendioxid:

20 %

Total støv:

30 %

Total organisk kulstof:

30 %

Hydrogenchlorid:

40 %

Hydrogenfluorid:

40 %

Periodiske målinger af emissionerne til luft og vand skal foretages i overensstemmelse med punkt 1.1 og 1.2.

2.  Måling vedrørende luftforurenende stoffer 

2.1.  Der udføres følgende målinger vedrørende luftforurenende stoffer:

   a) kontinuerlige målinger af følgende stoffer: NOx, hvis der er fastsat emissionsgrænseværdier, CO, total støv, TOC, HCl, HF, SO2
   b) kontinuerlige målinger af følgende driftsparametre: temperatur nær den indre væg eller et andet repræsentativt punkt i forbrændingskammeret som tilladt af den kompetente myndighed, iltkoncentration, tryk, røggassens temperatur og vanddampindhold
   c) mindst to målinger om året af tungmetaller, dioxiner og furaner; dog foretages mindst én måling hver tredje måned i de første tolv måneder, anlægget er i drift.

2.2.  Røggassernes opholdstid, minimumstemperatur og iltindhold kontrolleres mindst én gang, når affaldsforbrændings- eller -medforbrændingsanlægget tages i brug og under de værst tænkelige driftsbetingelser.

2.3.  Kontinuerlige målinger af HF kan undlades, hvis behandlingen af HCl omfatter behandlingstrin, som sikrer, at emissionsgrænseværdien for HCl ikke overskrides. I så fald foretages der periodiske målinger af HF-emissionerne som fastsat i punkt 2.1, litra c).

2.4.  Kontinuerlige målinger af vanddampindholdet er ikke nødvendige, hvis røggasprøven tørres, inden emissionerne analyseres.

2.5.  Den kompetente myndighed kan vedtage, at der ikke kræves kontinuerlige målinger for HCl, HF og SO2 i affaldsforbrændings- eller -medforbrændingsanlæg, og i stedet forlange periodiske målinger som fastsat i punkt 2.1, litra c) ▌, hvis driftslederen kan godtgøre, at emissionerne af disse stoffer under ingen omstændigheder kan komme over de fastsatte emissionsgrænseværdier. Denne undtagelse gælder ikke for forbrænding af blandet affald fra forskellige kilder.

2.6.  Den kompetente myndighed kan træffe afgørelse om kun at kræve én måling om året ▌for tungmetaller og for dioxiner og furaner i følgende tilfælde:

   a) emissionerne fra medforbrænding eller forbrænding af affald ligger under alle forhold under 50 % af emissionsgrænseværdierne
   b) det affald, der skal medforbrændes eller forbrændes, kun består af bestemte sorterede brændbare fraktioner af ufarligt affald, der ikke egner sig til genanvendelse og har bestemte karakteristika, og som specificeres yderligere på grundlag af den vurdering, der henvises til i litra c)
   c) driftslederen kan godtgøre på grundlag af oplysninger om det pågældende affalds egenskaber og emissionsovervågningen, at emissionerne under alle omstændigheder ligger betydeligt under emissionsgrænseværdierne for tungmetaller, dioxiner og furaner.
   d) d) driftslederen kan godtgøre, at der ikke behandles hverken elektrisk eller elektronisk affald eller affald indeholdende klorforbindelser.

2.7.  Måleresultaterne standardiseres til de iltkoncentrationer, der er nævnt i del 3 eller beregnet efter fremgangsmåden i del 4, og ved anvendelse af formlen i del 7.

Hvis der foretages forbrænding eller medforbrænding af affald i en atmosfære tilsat ilt, kan måleresultaterne standardiseres til et iltindhold, der fastsættes af de kompetente myndigheder, og som afspejler de særlige omstændigheder ved det pågældende tilfælde.

Hvis emissionen af forurenende stoffer mindskes ved røggasbehandling i et affaldsforbrændings- eller -medforbrændingsanlæg, der behandler farligt affald, foretages standardiseringen til det i første afsnit omhandlede iltindhold kun, hvis det iltindhold, som måles i den samme periode som for det pågældende forurenende stof, overstiger det relevante standardiltindhold.

3.  Måling vedrørende vandforurenende stoffer

3.1.  Følgende målinger foretages ved spildevandsudledningspunktet:

   a) kontinuerlige målinger af pH, temperatur og gennemstrømning
   b) daglige målinger i stikprøveform af den samlede mængde suspenderede stoffer eller målinger af en i forhold til gennemstrømningen repræsentativ døgnprøve;
   c) mindst månedlige målinger af en i forhold til gennemstrømningen repræsentativ døgnprøve af udledningen af Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Ni og Zn;
   d) målinger mindst hvert halve år af dioxiner og furaner; der skal dog foretages en måling hver tredje måned i de første 12 måneder, anlægget er i drift.

3.2.  Hvis spildevand fra røggasrensning renses i anlægget sammen med spildevand fra andre kilder på samme anlæg, foretager driftslederen målingerne:

   a) på spildevandet fra røggasrensningsprocessen, før det ledes ind i det fælles spildevandsrensningsanlæg
   b) på det andet spildevand, før det ledes ind i det fælles spildevandsrensningsanlæg
   c) ved punktet for den endelige spildevandsudledning fra affaldsforbrændings- eller -medforbrændingsanlægget efter rensningen.

Del 7

Formel til beregning af emissionskoncentrationen ved standardprocenten for iltkoncentration

20090310-P6_TA(2009)0093_DA-p0000003.fig

ES

=

beregnet emissionskoncentration ved standardprocenten for iltkoncentration

EM

=

målt emissionskoncentration

OS

=

standardiltkoncentration

OM

=

målt iltkoncentration.

Del 8

Vurdering af overholdelsen af emissionsgrænseværdierne

1.  Grænseværdier for emission til luft

1.1.  Grænseværdierne for emission til luft betragtes som overholdt, hvis:

   a) ingen af døgnmiddelværdierne overskrider emissionsgrænseværdierne i del 3, punkt 1.1, eller del 4 eller beregnet i overensstemmelse med del 4
   b) enten ingen af halvtimesmiddelværdierne overstiger emissionsgrænseværdierne i del 3, punkt 1.2, tabellens kolonne A, eller, hvor det er relevant, 97 % af halvtimesmiddelværdierne i løbet af året ikke overstiger emissionsgrænseværdierne i del 3, punkt 1.2, kolonne B
   c) ingen af middelværdierne for tungmetaller, dioxiner og furaner i prøvetagningsperioden overskrider de emissionsgrænseværdier, der er anført i del 3, punkt 1.3 og 1.4, eller del 4, eller beregnet efter fremgangsmåden i del 4
   d) for carbonmonoxid (CO):
   i) ved affaldsforbrændingsanlæg:
   - mindst 97 % af døgnmiddelværdierne i årets løb ikke overskrider de emissionsgrænseværdier, der er anført i del 3, punkt 1.5, litra a)
  

og

   - mindst 95 % af alle timinuttersmiddelværdier en hvilken som helst 24-timers periode eller alle halvtimesmiddelværdier i samme periode ikke overskrider de emissionsgrænseværdier, der er anført i del 3, punkt 1.5, litra b) og c).
   i) ved affaldsmedforbrændingsanlæg: bestemmelserne i del 4 opfyldes.

1.2.  Halvtimesmiddelværdierne og timinuttersmiddelværdierne bestemmes inden for den faktiske driftstid (der ikke omfatter antændings- og udbrændingsfasen, hvis der ikke forbrændes affald) ud fra de målte værdier, efter at den i del 6, punkt 1.3, fastsatte værdi af konfidensintervallet er fratrukket. Døgnmiddelværdierne bestemmes ud fra disse validerede middelværdier.

For at få en gyldig døgnmiddelværdi må der kun kasseres fem halvtimesmiddelværdier om dagen på grund af fejlfunktioner eller vedligeholdelse af det kontinuerlige målesystem. Kun 10 døgnmiddelværdier må kasseres om året på grund af fejlfunktioner eller vedligeholdelse af det kontinuerlige målesystem.

1.3.  Middelværdierne i prøvetagningsperioden og middelværdierne i tilfælde af periodiske målinger af HF, HCl og SO2 bestemmes under iagttagelse af kravene i artikel 39, stk. 1, litra e), og artikel 42, stk. 3, samt del 6, punkt 1.

2.  Grænseværdier for emission til vand

Emissionsgrænseværdierne for vand anses for overholdt, hvis:

   a) for den samlede mængde af suspenderede stoffer 95 % og 100 % af de målte værdier ikke overskrider de respektive emissionsgrænseværdier i del 5
   b) for tungmetaller (Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni og Zn) højst én måling om året overskrider emissionsgrænseværdierne i del 5, eller, hvis medlemsstaterne forlanger mere end 20 prøver om året, højst 5 % af disse overskrider emissionsgrænseværdierne i del 5
   c) for dioxiner og furaner, måleresultaterne ikke overskrider emissionsgrænseværdien i del 5.


BILAG VII

Del 1

Aktiviteter

1.  I hvert af nedenstående punkter omfatter aktiviteten rensning af udstyr, men ikke rensning af produkter, medmindre dette er angivet.

2.  Påføring af klæbestoffer

Aktiviteter, hvorunder klæbestoffer påføres en overflade, med undtagelse af påføring af klæbestof og laminering i forbindelse med grafiske processer.

3.  Overfladebehandling

Aktiviteter, hvorunder en eller flere påføringer af kontinuerlige overfladelag foretages på:

  a) enhver af følgende køretøjstyper:
   i) nye biler, defineret som køretøjer i klasse M1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer ("Rammedirektiv"(1)) og i klasse N1, for så vidt de behandles i samme anlæg som køretøjer i klasse M1
   ii) førerhuse til lastvogne, defineret som førerens kabine, og alle integrerede indretninger til teknisk udstyr, i køretøjer af klasse N2 og N3 i direktiv 2007/46/EF
   iii) varevogne og lastvogne, defineret som køretøjer i klasse N1, N2 og N3 i direktiv 2007/46/EF, med undtagelse af førerhuse til lastvogne
   iv) busser, defineret som køretøjer i klasserne M2 og M3 i direktiv 2007/46/EF
   v) påhængskøretøjer, defineret i klasse O1, O2, O3 og O4 i direktiv 2007/46/EF
   b) metal- og plastoverflader, herunder overflader på fly, skibe, tog osv.
   c) træoverflader
   d) tekstil, stof, film og papiroverflader
   e) læder.

Disse overfladebehandlingsaktiviteter omfatter ikke overfladebehandling af substrater med metaller ved elektroforese og kemisk sprøjtning. Hvis behandlingsaktiviteten omfatter et trin, hvor den pågældende artikel trykkes, anses trykningen, uanset den anvendte teknik, som en del af overfladebehandlingen. Trykning som særskilt aktivitet er dog ikke omfattet, men kan være dækket af kapitel V i dette direktiv, hvis trykningen som aktivitet falder ind under dets anvendelsesområde.

4.  Coil coating

Aktiviteter, hvor coiled stål, rustfri stål, overfladebehandlet stål, kobberlegeringer eller aluminiumstrimmel påføres enten filmdannende lag eller laminat i en kontinuert proces.

5.  Kemisk rensning

Industrielle eller kommercielle aktiviteter, hvor der bruges flygtige organiske forbindelser i anlæg til rensning af beklædningsgenstande, møbler og lignende forbrugsvarer, med undtagelse af manuel pletrensning i tekstil- og beklædningsindustrien.

6.  Fremstilling af fodtøj

Aktiviteter, hvorunder der fremstilles færdigt fodtøj eller dele heraf.

7.  Fremstilling af blandinger til overfladebehandling, lakker, trykfarve og klæbemidler

Fremstilling af ovennævnte færdige produkter og af mellemprodukter på samme anlæg, ved blanding af farvestoffer, harpiks og klæbematerialer med organiske opløsningsmidler eller andre bærere, herunder dispersion og forspredning, justering af viskositet og farve, samt påfyldning af det færdige produkt i beholder.

8.  Fremstilling af farmaceutiske produkter

Kemisk syntese, gæring, ekstraktion, formulering og færdiggørelse af farmaceutiske produkter og, når de fremstilles på samme anlæg, mellemprodukter.

9.  Trykning (grafisk industri)

Reproduktion af tekster og/eller billeder, hvorunder trykfarve under anvendelse af billedbærer overføres til en hvilken som helst overflade, herunder tilknyttede teknikker til lakering, overfladebehandling og laminering. Kapitel V omfatter dog kun følgende underprocesser:

   a) flexografi - trykning med billedbærer af gummi eller elastiske polymerer, hvor trykområdet ligger over de trykfri områder, og under anvendelse af flydende trykfarve, som tørrer ved fordampning
   b) heatset web offset - web-baseret trykning med billedbærer, hvor områder med og uden tryk ligger på samme plan; web-baseret betyder, at materialet, der skal påføres tryk, føres ind i maskinen fra en bane, i modsætning til enkeltark. Det trykfri område behandles, så det tiltrækker vand og skyr trykfarve. Trykområdet behandles, så det modtager og overfører trykfarve til den overflade, der skal påføres tryk. Fordampning sker i en ovn, hvori varm luft blæses hen over papirbanen
   c) laminering i tilknytning til trykning - sammenklæbning af to eller flere bøjelige materialer, så der frembringes laminater
   d) dybtryk af publikationer - fototrykning til trykpapir til blade, brochurer, kataloger eller lignende publikationer, under anvendelse af toluen-baseret trykfarve
   e) rotogravure - trykning med anvendelse af cylindrisk billedbærer, hvor trykområdet ligger under området, der ikke skal påføres tryk, med anvendelse af flydende trykfarve, som tørrer ved fordampning. Fordybningerne fyldes med trykfarve, og overskudsfarve renses af trykfri områder, inden overfladen, der skal påføres tryk, bringes i kontakt med cylinderen og løfter trykfarven fra fordybningerne

f)   serigrafi - web-baseret trykning, hvor trykfarve påføres overfladen, der skal påføres tryk, ved passage gennem en porøs ramme, hvor trykområdet er frit og det trykfri område er lukket af, under anvendelse af flydende trykfarve, som tørrer udelukkende ved fordampning. Web-baseret betyder, at materialet, der skal trykkes, føres til maskinen fra en bane og ikke i enkeltark

   g) lakering - proces, hvor lak eller klæber påsmøres et bøjeligt materiale med henblik på forsegling af emballage.

10.  Gummiforarbejdning

Blanding, formaling, opblanding, kalandrering, ekstrusion og vulkanisering af naturlig eller syntetisk gummi og andre hjælpeoperationer til omdannelse af naturlig eller syntetisk gummi til færdigt produkt.

11.  Overfladerensning

Aktiviteter, bortset fra kemisk rensning, med anvendelse af organiske opløsningsmidler til fjernelse af urenheder fra materialers overflade, herunder affedtning. Renseaktiviteter bestående af mere end ét trin før eller efter eventuelle andre aktiviteter anses som én overfladerensningsaktivitet. Aktiviteten vedrører overfladerensning af produkter, ikke rensning af udstyr.

12.  Ekstraktion af vegetabilsk olie og animalsk fedt samt raffinering af vegetabilsk olie

Ekstraktion af vegetabilsk olie fra frø og andet vegetabilsk materiale, forarbejdning af tørstoffer til fremstilling af foder, rensning af fedt og vegetabilsk olie hidrørende fra frø, vegetabilsk materiale og/eller animalsk materiale.

13.  Autoreparationslakering

Industrielle eller kommercielle overfladebehandlingsaktiviteter med tilhørende affedtningsaktiviteter, hvor noget af følgende udføres:

   a) oprindelig overfladebehandling af køretøjer bestemt til færdsel på vej, som defineret i direktiv 2007/46/EF, eller dele heraf med efterbehandlingsmaterialer, som ikke foretages i tilknytning til den oprindelige fremstillingsproces
   b) overfladebehandling af påhængskøretøjer (herunder sættevogne) (klasse O i direktiv 2007/46/EF).

14.  Overfladebehandling af beviklingstråd

Overfladebehandling af metalliske ledere, som anvendes til bevikling af spoler i bl.a. transformere og motorer.

15.  Træimprægnering

Aktiviteter, hvorunder der tilføres konserveringsmiddel til træ.

16.  Træ- og plastlaminering

Sammenføjning af træ og/eller plast til fremstilling af laminat.

Del 2

Tærskler og emissionsgrænseværdier

Emissionsgrænseværdierne i spildgas beregnes ved en temperatur på 273,15 Kelvin, et tryk på 101,3 kPa og efter korrektion for vanddampindhold i spildgassen

Aktivitet

(tærskel for forbrug, tons/år)

Tærskel

(tærskel for forbrug, tons/år)

Emissionsgrænseværdier i spildgas (mg C/Nm3)

Emissionsgrænseværdier for diffuse emissioner (% af input)

Samlede emissionsgrænseværdier

Særlige bestemmelser

Nye anlæg 

Bestående anlæg 

Nye anlæg 

Bestående anlæg 

1

Heatset web

(> 15)

15‐25

> 25

100

20

30 (1)

30 (1)

(1) Opløsningsmiddelrest i færdigt produkt medregnes ikke under diffus emission.

2

Rotogravure af publikationer

(> 25)

75

10

15

3

Anden rotogravure, flexografi, rotationsskærmtryk, laminering eller lakering (> 15), rotationsskærmtryk på tekstil/karton (> 30)

15‐25

> 25

> 30 (1)

100

100

100

25

20

20

(1) Tærskel for rotationsskærmtryk på tekstil og på karton.

4

Overfladerensning ved brug af forbindelser anført i artikel 53, stk. 5 ..

(> 1)

1‐5

> 5

20 (1)

20 (1)

15

10

(1) Grænseværdien refererer til massen af forbindelser i mg/Nm3 og ikke til total kulstof.

5

Anden overfladerensning

(> 2)

2‐10

> 10

75 (1)

75 (1)

20 (1)

15 (1)

(1) Anlæg, som godtgør over for den kompetente myndighed, at det gennemsnitlige indhold af organiske opløsningsmidler i alle anvendte rensemidler ikke overskrider 30 vægtprocent, er undtaget fra disse værdier.

6

Lakering (< 15) og reparationslakering af køretøjer

> 0,5

50 (1)

25

(1) Overholdelsen, jf. del 8, punkt 2, dokumenteres på grundlag af gennemsnittet af målinger i 15 minutter.

7

Coil coating

(> 25)

50 (1)

5

10

(1) For anlæg med genvinding og genbrug af opløsningsmidler er emissionsgrænseværdien 150.

8

Anden overfladebehandling, herunder af metal, plast, tekstil (5), stof, film og papir

(> 5)

5‐15

> 15

100 (1) (4)

50/75 (2) (3) (4)

25 (4) 

20 (4)

(1) Emissionsgrænseværdi for overfladebehandling og tørring under indeslutning.

(2) Første emissionsgrænseværdi gælder for tørring, anden for overfladebehandling.

(3) For anlæg til overfladebehandling af tekstil med genvinding og genbrug af opløsningsmidler er emissionsgrænseværdien for overfladebehandling og tørring tilsammen 150 mg.

(4) Overfladebehandling, der ikke kan foregå under indeslutning (såsom skibsbygning, maling af fly), kan fravige disse værdier, jf. artikel 53, stk. 3.

(5) Rotationsskærmtryk på tekstil er omfattet af aktivitet nr. 3

9

Overfladebehandling af beviklingstråd

(> 5)

10 g/kg (1)

5 g/kg (2)

(1) Anvendes i anlæg med gennemsnitlig tråddiameter ≤ 0,1 mm.

(2) Gælder for alle andre anlæg.

10

Overfladebehandling af træ

(> 15)

15‐25

> 25

100 (1)

50/75 (2)

25

20

(1) Emissionsgrænseværdi for overfladebehandling og tørring under indeslutning.

(2) Første værdi gælder for tørring, anden for overfladebehandling

11

Kemisk rensning

20 g/kg (1) (2)

(1) Udtrykt som masse af opløsningsmiddel, der udsendes pr. kg renset og tørret produkt

(2) Emissionsgrænseværdien i del 4, punkt 2, gælder ikke for denne aktivitet.

12

Træimprægnering

(> 25)

100 (1)

45

11 kg/m3

(1) Emissionsgrænseværdien gælder ikke for imprægnering med creosot.

13

Overfladebehandling af læder

(> 10)

10‐25

> 25

> 10 (1)

85 g/m2

75 g/m2

150 g/m2

Emissionsgrænseværdier udtrykkes i gram opløsningsmiddel udledt pr. kvadratmeter produceret vare.

(1) For overfladebehandling af læder til møbler og særlige lædervarer, der anvendes som små forbrugsvarer som tasker, bælter, tegnebøger osv.

14

Fremstilling af fodtøj

(> 5)

25 g pr. par

 Den samlede emissionsgrænseværdi udtrykkes i gram opløsningsmiddel, der udledes pr. sæt færdigt fodtøj.

15

Træ- og plastlaminering

(> 5)

30 g/m2

16

Påføring af klæbestoffer

(> 5)

5‐15

> 15

50 (1)

50 (1)

25

20

(1) Benyttes der metoder, der tillader genvinding og genbrug af opløsningsmidler er emissionsgrænseværdien i spildgas 150 mg.

17

Fremstilling af blandinger til overfladebehandling, lakker, trykfarve og klæbemidler

(> 100)

100‐1 000

> 1 000

150

150

5

3

5 % af input af opløsningsmiddel

3 % af input af opløsningsmiddel

Grænseværdien for diffus emission gælder ikke for opløsningsmidler, der sælges som bestanddel i en overfladebehandlingsblanding i en forseglet beholder.

18

Gummiforarbejdning

(> 15)

20 (1)

25 (2)

25 % af input af opløsningsmiddel

(1) Benyttes der metoder, der tillader genvinding og genbrug af opløsningsmidler er emissionsgrænseværdien i spildgas 150 mg.

(2) Grænseværdien for diffus emission gælder ikke for opløsningsmidler, der sælges som bestanddel i produkter eller blandinger i en forseglet beholder.

19

Ekstraktion af vegetabilsk olie og animalsk fedt samt raffinering af vegetabilsk olie

(> 10)

Animalsk fedt:

1,5 kg/ton

Amerikansk olie:

3 kg/ton

Rapsfrø:

1 kg/ton

Solsikkefrø:

1 kg/ton

Sojabønne (normal formaling):

0,8 kg/ton

Sojabønne (hvide flager): 1,2 kg/ton

Andre frø og andet vegetabilsk materiale:

3 kg/ton (1)

1,5 kg/ton (2)

4 kg/ton (3)

(1) De samlede emissionsgrænseværdier for anlæg, der forarbejder individuelle partier af frø eller af andet vegetabilsk materiale, fastsættes af den kompetente myndighed i hvert enkelt tilfælde under anvendelse af de bedste tilgængelige teknikker.

(2) Gælder for al neddeling, med undtagelse af afkogning af gummi fra olien.

(3) Gælder for fjernelse af gummi

20

Fremstilling af farmaceutiske produkter

(> 50)

20 (1)

5 (2)

15 (2)

5 % af input af opløsningsmiddel

15 % af input af opløsningsmiddel

(1) Benyttes der metoder, der tillader genvinding og genbrug af opløsningsmidler er emissionsgrænseværdien i spildgas 150 mg.

(2) Grænseværdien for diffus emission gælder ikke for opløsningsmidler, der sælges som bestanddel i produkter eller blandinger i en forseglet beholder.

Del 3

Emissionsgrænseværdier for anlæg til lakering af køretøjer

1.  De samlede emissionsgrænseværdier udtrykkes i gram organisk opløsningsmiddel, der udledes, i forhold til produktets overfladeareal i kvadratmeter og i kilogram organisk opløsningsmiddel, der udledes, i forhold til karosseriet.

2.  Overfladearealet af produkter anført i tabellen under punkt 3 defineres således:

   - overfladearealet beregnet ud fra den samlede overflade, der skal behandles ved elektroforese, og overfladearealet af eventuelle dele, som tilføjes i efterfølgende faser af behandlingsprocessen, og som gennemgår samme overfladebehandlinger som dem, der anvendes på selve produktet, eller det samlede overfladeareal af produktet, der behandles i anlægget.

Overfladen af det areal, der skal behandles ved elektroforese, beregnes ved hjælp af følgende formel:

2 × produktets samlede vægt

metalpladens gennemsnitlige tykkelse × massefylde

Denne metode anvendes også for andre behandlede dele fremstillet af plade.

Computerstøttet design (cad) eller andre tilsvarende metoder anvendes til beregning af overfladearealet af andre tilføjede dele, eller af det samlede overfladeareal, som behandles i anlægget.

3.  De samlede emissionsgrænseværdier i nedenstående tabel refererer til alle procesfaser, som udføres i samme anlæg, fra elektroforetisk behandling eller anden overfladebehandling frem til slutbehandling med voks og polering af toplag, samt opløsningsmiddel, der anvendes ved rensning af procesudstyr, herunder sprøjterum og andet fast udstyr såvel under som før og efter produktion.

Aktivitet

(tærskel for forbrug, tons/år)

Produktionstærskel

(refererer til årlig produktion af behandlede emner)

Samlet emissionsgrænseværdi

Nye anlæg 

Bestående anlæg 

Lakering af nye personbiler (> 15)

> 5 000

45 g/m2 eller 1,3 kg/karosseri + 33 g/m2

60 g/m2 eller 1,9 kg/karosseri + 41 g/m2

≤ 5 000 selvbærende eller > 3 500 chassis

90 g/m2 eller 1,5 kg/karosseri + 70 g/m2

90 g/m2 eller 1,5 kg/karosseri + 70 g/m2

Samlet emissionsgrænseværdi (g/m2)

Lakering af nye førerhuse til lastvogne (> 15)

≤ 5 000

65

85

> 5 000

55

75

Lakering af nye varevogne og lastvogne (> 15)

≤ 2 500

90

120

> 2 500

70

90

Lakering af nye busser (> 15)

≤ 2 000

210

290

> 2 000

150

225

4.  Anlæg til lakering af køretøjer, som ligger under tærsklen for forbrug af opløsningsmidler, jf. tabellen i punkt 3, skal opfylde de krav til autoreparationslakering, der er anført i del 2.

Del 4

Emissionsgrænseværdier i forbindelse med flygtige organiske forbindelser med særlige risikosætninger

1.  For emission af de flygtige organiske forbindelser, der er omhandlet i artikel 52, dvs. emission, hvor massestrømmen af summen af forbindelser, der giver anledning til den i artikel 53 angivne mærkning, er lig med eller højere end 10 g/time, gælder en emissionsgrænseværdi på 2 mg/Nm3. Emissionsgrænseværdien refererer til massesummen af de enkelte forbindelser.

2.  For emission af halogenerede flygtige organiske forbindelser, der har fået tildelt risikosætning R40 eller R68, dvs. emission, hvor massestrømmen af summen af forbindelser, der giver anledning til mærkning med R40 eller R68, er lig med eller højere end 100 g/time, gælder en emissionsgrænseværdi på 20 mg/Nm3. Emissionsgrænseværdien refererer til massesummen af de enkelte forbindelser.

Del 5

Reduktionsprogram

1.  Ved anvendelse af overfladebehandlingsmidler, lakker, klæbemidler eller trykfarver kan nedenstående program anvendes. Når nedenstående metode ikke er hensigtsmæssig, kan den kompetente myndighed tillade en driftsleder at anvende enhver alternativ ordning, der medfører emissionsreduktioner, som svarer til dem, der opnås ved anvendelse af emissionsgrænseværdierne i del 2 og 3. Ved udformningen af planen skal følgende forhold inddrages:

   a) hvis alternative stoffer, som indeholder ringe mængder af eller ingen opløsningsmidler, stadig er under udvikling, skal driftslederen have forlænget tidsfristen for gennemførelse af sine emissionsreduktionsplaner
   b) referencepunktet for emissionsreduktioner skal så nøjagtigt som muligt svare til den emission, som ville være forekommet, hvis der ikke var blevet gjort en reduktionsindsats.

2.  Følgende program gælder for anlæg, for hvilke der kan antages et konstant tørstofindhold i produktet:

a)  Den årlige referenceemission beregnes på følgende måde:

i)  Der foretages en bestemmelse af den samlede masse af tørstoffer i mængden af overfladebehandlingsmiddel og/eller trykfarve, lak eller klæbemiddel, der forbruges pr. år. Tørstoffer er alt materiale i overfladebehandlingsmidler, trykfarver, lak og klæbestoffer, der bliver faste, når vand og flygtige organiske forbindelser er fordampet.

ii)  Den årlige referenceemission beregnes ved at multiplicere massen under nr. i) med den relevante faktor fra nedenstående tabel. De kompetente myndigheder kan tilpasse faktorerne til de enkelte anlæg, så de afspejler en påvist effektivitetsstigning i anvendelsen af tørstoffer:

Aktivitet

Multiplikationsfaktor til brug for litra a), nr. ii)

Rotogravure, flexografi, laminering som del af trykkerivirksomhed, lakering som del af trykkerivirksomhed, overfladebehandling af træ, overfladebehandling af tekstiler, stof, film eller papir, overfladebehandling med klæbemiddel

4

Coil coating, reparation af køretøjer

3

Behandling af overflader, der kommer i kontakt med levnedsmidler, overfladebehandling inden for luft- og rumfart

2,33

Anden overfladebehandling og rotationsskærmtryk

1,5

b)  Målemissionen svarer til den årlige referenceemission multipliceret med en procentdel lig med:

   1) for anlæg under punkt 6 og de laveste tærskelområder i del 2, punkt 8 og 10: (grænseværdi for diffus emission + 15)
   2) for alle andre anlæg: (grænseværdi for diffus emission + 5).

c)  Kravene er opfyldt, hvis den faktiske emission af opløsningsmiddel, bestemt ud fra planen for forvaltning af opløsningsmidler, er mindre end eller lig med målemissionen.

Del 6

Emissionsovervågning

1.  Det overvåges løbende, om emissioner fra kanaler med tilknyttet rensningsudstyr, som på det endelige udledningspunkt udsender en samlet mængde organisk kulstof på over 10 kg/time, overholder emissionsgrænseværdierne.

2.  I andre tilfælde sikrer medlemsstaterne, at der foretages enten kontinuerlige eller periodiske målinger. Ved periodiske målinger skal hver måleoperation resultere i mindst tre måleværdier.

3.  Målinger er ikke påkrævet, hvis end-of-pipe-rensningsudstyr ikke er nødvendigt for at overholde direktivet.

Del 7

Plan for forvaltning af opløsningsmidler

1.  Principper

Planen for forvaltning af opløsningsmidler anvendes til:

   a) at kontrollere at artikel 56 overholdes
   b) at identificere fremtidige reduktionsmuligheder
   c) at tilvejebringe et grundlag for oplysning af offentligheden om forbrug og emission af opløsningsmidler og om overholdelsen af kravene i kapitel V.

2.  Definitioner

Følgende definitioner danner grundlag for beregningen af massebalance:

Input (I) af organiske opløsningsmidler:

I1 Mængde organiske opløsningsmidler eller mængde i den købte blanding, som anvendes som input til processen i det tidsrum, som massebalancen beregnes for.

I2 Mængde organiske opløsningsmidler eller mængde blandinger, der genvindes og genbruges som input til processen. Det recirkulerede opløsningsmiddel medregnes, hver gang det anvendes til gennemførelse af aktiviteten.

Output (O) af organiske opløsningsmidler:

O1 Emissioner i spildgasser.

O2 Organiske opløsningsmidler, som går tabt i vand, idet der tages hensyn til spildevandsbehandlingen ved beregning af O5.

O3 Mængden af organiske opløsningsmidler, der er tilbage som forurening eller reststoffer i de produkter, der fremstilles under processen.

O4 Emission af uopfangede organiske opløsningsmidler til luften, herunder almindelig ventilation af lokaler, hvor luften udledes til det udendørs miljø gennem vinduer, døre, ventilationskanaler og lignende åbninger.

O5 Organiske opløsningsmidler og/eller organiske forbindelser, der undslipper som følge af kemiske eller fysiske reaktioner (herunder midler eller forbindelser, som destrueres ved forbrænding eller anden behandling af spildgas eller spildevand, eller som opfanges, medmindre de medregnes i O6, O7 eller O8).

O6 Organiske opløsningsmidler, som er indeholdt i indsamlet affald.

O7 Organiske opløsningsmidler eller organiske opløsningsmidler indeholdt i blandinger, der sælges eller agtes solgt som produkt med handelsværdi.

O8 Organiske opløsningsmidler indeholdt i blandinger, der genvindes til genbrug, men ikke som input i processen, medmindre de medregnes i O7.

O9 Organiske opløsningsmidler, der udledes på anden vis.

3.  Brug af planen for forvaltning af opløsningsmidler til kontrol af kravenes overholdelse

Hvordan planen for forvaltning af opløsningsmidler skal anvendes afhænger af, hvilke krav, der skal kontrolleres:

a)  Kontrol af overholdelse af reduktionsprogrammet, jf. del 5, med en samlet emissionsgrænseværdi udtrykt som emission af opløsningsmiddel pr. produktenhed eller på anden måde anført i del 2 og 3.

i)  For alle aktiviteter, hvor reduktionsprogrammet, jf., del 5, finder anvendelse, udarbejdes der en årlig plan for forvaltning af opløsningsmidler, til bestemmelse af forbruget (C). , Forbruget beregnes efter følgende ligning:

C = I1 − O8

Sideløbende hermed bestemmes mængden af tørstoffer i overfladebehandling, med henblik på at udlede den årlige referenceemission og målemissionen for hvert år.

ii)  Til vurdering af overholdelse af en samlet emissionsgrænseværdi udtrykt i emission af opløsningsmiddel pr. produktenhed eller på anden måde anført i del 2 og 3 udarbejdes planen for forvaltning af opløsningsmidler årligt til brug for bestemmelse af emissionen (E). Emissionen beregnes efter følgende ligning:

E = F + O1

hvor F er diffus emission som defineret i punkt b), nr. i). Emissionstallet divideres derefter med det relevante produktparameter.

iii)  Til vurdering af, om kravene i artikel 53, stk. 6, litra b), nr. ii), overholdes, udarbejdes der en årlig plan for forvaltning af opløsningsmidler til brug for bestemmelse af den samlede emission fra alle berørte aktiviteter, og dette tal sammenholdes derefter med den samlede emission, som ville være forekommet, hvis kravene i del 2, 3 og 5 var blevet opfyldt for hver aktivitet for sig.

b)  Bestemmelse af diffus emission, der sammenholdes med grænseværdierne for diffus emission i del 2:

i)  Diffus emission beregnes efter en af følgende ligninger:

F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8

eller

F = O2 + O3 + O4 + O9

F bestemmes enten ved direkte måling af mængderne eller ved en tilsvarende metode eller beregning, f.eks. på grundlag af effektiviteten, hvormed emissioner opfanges under processen.

Grænseværdien for diffus emission udtrykkes som en andel af input, som beregnes ved følgende ligning:

I = I1 + I2

ii)  Diffus emission bestemmes ved en kort, men omfattende serie målinger, som ikke behøver at blive gentaget, før udstyret ændres.

Del 8

Vurdering af overholdelsen af emissionsgrænseværdierne i spildgas

1.  For kontinuerlige målinger anses emissionsgrænseværdierne for overholdt, hvis

   a) ingen af de aritmetiske gennemsnit af alle gyldige aflæsninger foretaget inden for enhver 24-timers periode under driften af et anlæg eller udførelsen af en aktivitet bortset fra opstart, nedlukning og vedligeholdelse af udstyret overskrider emissionsgrænseværdierne
   b) intet timegennemsnit overskrider grænseværdierne med mere end en faktor på 1,5.

2.  For periodiske målinger anses emissionsgrænseværdierne for overholdt, hvis i en måleoperation

   a) gennemsnittet af alle målte værdier ikke overskrider emissionsgrænseværdierne
   b) intet timegennemsnit overskrider emissionsgrænseværdierne med mere end en faktor på 1,5.

3.  Overholdelse af bestemmelserne i del 4 kontrolleres på grundlag af summen af massekoncentrationerne af de enkelte flygtige organiske forbindelser. I alle andre tilfælde kontrolleres overholdelse på grundlag af den totale masse af organisk kulstof, der udledes, medmindre andet er angivet i del 2.

4.  Der kan tilsættes gasmængder til spildgassen med henblik på køling eller fortynding, når det er teknisk berettiget, men de indgår ikke i bestemmelsen af massekoncentrationen af det forurenende stof i spildgassen.

(1) EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.


BILAG VIII

Tekniske bestemmelser om anlæg, der producerer titandioxid

Del 1

Emissionsgrænseværdier for emission til vand

1.  Anlæg, som anvender sulfatprocessen (årsgennemsnit):

550 kg sulfat pr. ton produceret titandioxid

2.  Anlæg, som anvender chloridprocessen (årsgennemsnit):

a)  130 kg chlorid pr. ton produceret titandioxid, når der anvendes naturligt rutil

b)  228 kg chlorid pr. ton produceret titandioxid, når der anvendes syntetisk rutil

c)  330 kg chlorid pr. ton produceret titandioxid, når der anvendes slagge.

3.  Såfremt virksomheden For anlæg, der anvender chloridprocessen og mere end én type malm, gælder emissionsgrænseværdierne i punkt 2 i forhold til mængden af de anvendte malmtyper.

Del 2

Prøver for akut toksicitet

1.  Prøver for akut toksicitet 1. Der udføres prøver for akut toksicitet på visse arter af bløddyr, skaldyr, fisk og plankton, som er almindeligt forekommende på udledningsstedet. Desuden udføres der prøver på eksemplarer af arten artemia salina.

2.  Maksimal mortalitet i henhold til prøverne i punkt 1 over en periode på 36 timer og ved en fortynding af de udtømte stoffer på 1/5 000:

   a) for voksne eksemplarer af de arter, prøven omfatter, 20 % mortalitet
   b) for larver af de arter, prøven omfatter, en højere mortalitet end i en kontrolgruppe.

Del 3

Emissionsgrænseværdier for emission til luft

1.  Emissionsgrænseværdierne, der udtrykkes som koncentrationer i masse per kubikmeter (Nm3), beregnes ved en temperatur på 273,15 Kelvin, et tryk på 101,3 kPa og efter korrektion for vanddampindhold i de udledte gasser.

2.  For støv: 50 mg/Nm3 som timegennemsnit

3.  For gasformig svovldioxid og svovltrioxid, herunder syreblærer, beregnet som SO2-ækvivalenter

a)  6 kg pr. ton produceret titandioxid som årsgennemsnit 

b)  500 mg/Nm3 som timegennemsnit for anlæg til koncentration af affaldssyrer

4.  For chlor fra anlæg, som anvender chloridprocessen:

a)  5 mg/Nm3 som dagsgennemsnit

b)  40 mg/Nm3 på noget tidspunkt.

Del 4

Overvågning af miljøer, der påvirkes af udledning i vand af affald fra anlæg, der producerer titandioxid

1.  Vandsøjlen kontrolleres mindst tre gange om året ved kontrol af enten ufiltreret eller filtreret vand, hvorunder følgende parametre bestemmes:

   a) ved kontrol af ufiltreret vand: temperatur, saltholdighed eller ledningsevne ved 20°C, pH-værdi, opløst O2, uklarhed eller opslæmmede stoffer, opløst og opslæmmet Fe, Ti
   b) ved kontrol af filtreret vand:
   i) i vand filtreret gennem en membran med en porøsitet på 0,45 µm: opløst Fe
   ii) i opslæmmede faste stoffer opfanget af en membran med en porøsitet på 0,45 µm: Fe, hydroxid og jernhydroxid.

2.  Aflejringerne kontrolleres mindst en gang om året ud fra prøver, som udtages i det øverste aflejringslag så nær overfladen som muligt og bestemmes med hensyn til følgende parametre: Ti, Fe, hydroxid og jernhydroxid.

3.  Levende organismer kontrollere mindst en gang om året ved bestemmelse af koncentrationen af følgende stoffer i arter, der er repræsentative for stedet: Ti, Cr, Fe, Ni, Zn og Pb, samt ved bestemmelse af mangfoldigheden og den relative rigelighed af bundlevende dyr og forekomsten af anatomisk-patologiske læsioner i fisk.

4.  Under på hinanden følgende prøvetagninger skal prøverne tages på samme sted og samme dybde og under samme forhold.

Del 5

Emissionsovervågning

Overvågningen af emission til luft skal mindst omfatte løbende overvågning af:

a)  SO2 fra anlæg til koncentration af affaldssyrer, hvor sulfatprocessen anvendes

   b) chlor fra anlæg, hvor chloridprocessen anvendes
   c) støv fra større støvkilder.


BILAG IX

Del A

Ophævede direktiver med ændringer

(jf. artikel 72)

Rådets Direktiv 78/176/EØF

(EFT L 54 af 25.2.1978, s. 19)

Rådets Direktiv 83/29/EØF

(EFT L 32 af 3.2.1983, s. 28)

Rådets Direktiv 91/692/EØF

(EFT L 377 af 31.12.1991, s. 48)

kun bilag I, punkt b)

Rådets Direktiv 82/883/EØF

(EFT L 378 af 31.12.1982, s. 1)

Rådets forordning (EF) nr. 807/2003

(EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36)

kun bilag III, punkt 34

Rådets Direktiv 92/112/EØF

(EFT L 409 af 31.12.1992, s. 11)

Rådets Direktiv 96/61/EF

(EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26)

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2003/35/EF

(EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17)

kun artikel 4 og bilag II

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2003/87/EF

(EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32)

kun artikel 26

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003

(EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1)

kun bilag III, punkt 61

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006

(EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1)

kun artikel 21, stk. 2

Rådets Direktiv 1999/13/EF

(EFT L 85 af 29.3.1999, s. 1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003

(EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1)

kun bilag I, punkt 17

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2004/42/EF

(EUT L 143 af 30.4.2004, s. 87)

kun artikel 13, stk. 1

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2000/76/EF

(EFT L 332 af 28.12.2000, s. 91)

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2001/80/EF

(EFT L 309 af 27.11.2001, s. 1)

Rådets Direktiv 2006/105/EF

(EUT L 363 af 20.12.2006, s. 368)

kun bilaget, del B, punkt 2

Del B

Liste over frister for gennemførelse i national ret (jf. artikel 72)

Direktiv

Frist for gennemførelse

Frist for anvendelse

78/176/EØF

25. februar 1979

82/883/EØF

31. december 1984

92/112/EØF

15 juni 1993

96/61/EF

30. oktober 1999

1999/13/EF

1. april 2001

2000/76/EF

28. december 2000

28. december 2002

28. december 2005

2001/80/EF

27. november 2002

27. november 2004

2003/35/EF

25. juni 2005

2003/87/EF

31. december 2003


BILAG X

Sammenligningstabel

Direktiv 78/176/EØF

Direktiv 82/883/EØF

Direktiv 92/112/EØF

Direktiv 96/61/EF

Direktiv 1999/13/EF

Direktiv 2000/76/EF

Direktiv 2001/80/EF

Dette direktiv

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 1, første afsnit

Artikel 1

Artikel 1, stk. 2, litra a)

Artikel 2, stk. 2

Artikel 3, stk. 2

Artikel 1, stk. 2, litra b)

Artikel 3, stk. 1

Artikel 3, stk. 25

Artikel 1, stk. 2, litra c), d) og e)

---

Artikel 2

Artikel 61

Artikel 3

Artikel 12, nr. 4) og 5)

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 3, indledning og nr. 1)

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 1, første afsnit

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 12, nr. 4) og 5)

Artikel 6

Artikel 12, nr. 4) og 5)

Artikel 7, stk. 1

Artikel 64, stk. 1, og artikel 64, stk. 2, første afsnit

Artikel 7, stk. 2 og 3

---

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 64, stk. 2, andet afsnit

Artikel 8, stk. 1

Artikel 62, stk. 2

Artikel 8, stk. 2

Artikel 28, stk. 1, andet afsnit

Artikel 9

---

Artikel 10

---

Artikel 11

Artikel 13

Artikel 12

---

Artikel 13, stk. 1

Artikel 66

Artikel 13, stk. 2, 3 og 4

---

Artikel 14

---

Artikel 15

Artikel 14

Artikel 12

Artikel 21

Artikel 15

Artikel 21

Artikel 18, stk. 1 og 3

Artikel 71

Artikel 16

Artikel 15

Artikel 13

Artikel 23

Artikel 17

Artikel 23

Artikel 20

Artikel 75

Bilag I

---

Bilag IIA, indledning og nr. 1

---

Bilag IIA, punkt 2

Bilag VIII, del 2

Bilag IIB

---

Artikel 2

---

Artikel 3

---

Artikel 4, stk. 1, og artikel 4, stk. 2, første afsnit

Artikel 64, stk. 3

Artikel 4, stk. 2, andet afsnit

Bilag VIII, del 4

Artikel 4, stk. 3 og 4

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 64, stk. 4

Artikel 5

---

Artikel 6

---

Artikel 7

---

Artikel 8

---

Artikel 9

---

Artikel 10

Artikel 69

Artikel 11, stk. 1

Artikel 19, stk. 1

Artikel 13, stk. 1

Artikel 17, stk. 1

Artikel 69, stk. 1

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 69, stk. 2

Artikel 11, stk. 2 og 3

---

Artikel 12

---

Artikel 13

---

Bilag I

---

Bilag II

Bilag VIII, del 4

Bilag III

Bilag VIII, del 4

Bilag IV

---

Bilag V

---

Artikel 2, stk. 1, indledning

---

Artikel 2, stk. 1, litra a), indledning og første led

---

Artikel 2, stk. 1, litra a), andet led

Artikel 61, stk. 2

Artikel 2, stk. 1, litra a), tredje led, og artikel 2, stk. 2, litra b), tredje led

Artikel 61, stk. 4

Artikel 2, stk. 1, litra a), fjerde, femte, sjette og syvende led

---

Artikel 2, stk. 1, litra b), indledning, samt første, fjerde, femte, sjette og syvende led

---

Artikel 2, stk. 1, litra b), andet led

Artikel 61, stk. 3

Artikel 2, stk. 1, litra c)

---

Artikel 2, stk. 2

---

Artikel 3

Artikel 61

Artikel 4

Artikel 61

Artikel 5

---

Artikel 6, første afsnit, indledning

Artikel 62, stk. 1

Artikel 6, første afsnit, litra a)

Bilag VIII, del 1, punkt 1

Artikel 6, første afsnit, litra b)

Bilag VIII, del 1, punkt 2

Artikel 6, andet afsnit

Bilag VIII, del 1, punkt 3

Artikel 7

---

Artikel 8

---

Artikel 9, stk. 1, indledning

Artikel 63, stk. 2

Artikel 9, stk. 1, litra a), indledning

---

Artikel 9, stk. 1, litra a), nr. i)

Bilag VIII, del 3, punkt 2

Artikel 9, stk. 1, litra a), nr. ii)

Bilag VIII, del 3, punkt 3, indledning og litra a)

Artikel 9, stk. 1, litra a) nr. iii)

Artikel 63, stk. 1

Artikel 9, stk. 1, litra a) nr. iv)

Bilag VIII, del 3, punkt 3, litra b)

Artikel 9, stk. 1, litra a) nr. v)

---

Artikel 9, stk. 1, litra b)

Bilag VIII, del 3, punkt 4

Artikel 9, stk. 2 og 3

---

Artikel 10

Artikel 64

Artikel 11

Artikel 12, nr. 4) og 5)

Bilag

---

Artikel 2, indledning

Artikel 3, indledning

Artikel 2, nr. 1

Artikel 2, nr. 14

Artikel 3, nr. 1

Artikel 2, nr. 3

Artikel 2, nr. 1

Artikel 3, nr. 3

Artikel 2, nr. 4

---

Artikel 2, nr. 5

Artikel 2, nr. 9

Artikel 3, nr. 8

Artikel 2, nr. 1

Artikel 3, nr. 4

Artikel 2, nr. 6

Artikel 2, nr. 13

Artikel 3, nr. 9

Artikel 2, nr. 3, første del

Artikel 3, nr. 5

Artikel 2, nr. 7

Artikel 3, nr. 6

Artikel 2, nr. 8

Artikel 2, nr. 5

Artikel 65

Artikel 2, nr. 9, første punktum

Artikel 2, nr. 7

Artikel 3, nr. 12

Artikel 3, nr. 7

Artikel 2, nr. 9, andet punktum

Artikel 4, stk. 2, første afsnit

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 4, stk. 2, andet afsnit

Artikel 2, nr. 10, litra a)

---

Artikel 2, nr. 10, litra b), første afsnit

Artikel 3, nr. 8

Artikel 2, nr. 10, litra b), andet afsnit

Artikel 21, stk. 3

Artikel 2, nr. 11, første afsnit samt første, andet og tredje led

Artikel 3, nr. 9

Artikel 2, nr. 11, andet afsnit

Artikel 14, stk. 2, og artikel 15 og stk. 4

Artikel 2, nr. 12

Artikel 2, nr. 6

Artikel 3, nr. 11

Artikel 2, nr. 5

Artikel 3, nr. 11

Artikel 2, nr. 13

Artikel 3, nr. 12

Artikel 2, nr. 14

Artikel 3, nr. 13

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 3, nr. 14, 15, 16, 17 og 18

Artikel 3, første afsnit, indledning

Artikel 12, indledning

Artikel 3, første afsnit, litra a)

Artikel 12, stk. 1 og 2

Artikel 3, første afsnit, litra b)

Artikel 12, stk. 3

Artikel 3, første afsnit, litra c)

Artikel 12, stk. 4 og 5

Artikel 3, første afsnit, litra d)

Artikel 12, stk. 6

Artikel 3, første afsnit, litra e)

Artikel 12, stk. 7

Artikel 3, første afsnit, litra f)

Artikel 12, stk. 8

Artikel 3, andet afsnit

---

Artikel 5, stk. 1

Artikel 73, stk. 1 og 2

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 73, stk. 3 og 4

Artikel 5, stk. 2

Artikel 71, stk. 1, andet afsnit

Artikel 6, stk. 1, indledning

Artikel 13, stk. 1, indledning

Artikel 6, stk. 1, første afsnit, første led

Artikel 13, stk. 1, litra a)

Artikel 6, stk. 1, første afsnit, andet led

Artikel 13, stk. 1, litra b)

Artikel 6, stk. 1, første afsnit, tredje led

Artikel 13, stk. 1, litra c)

Artikel 6, stk. 1, første afsnit, fjerde led

Artikel 13, stk. 1, litra d)

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 13, stk. 1, litra e)

Artikel 6, stk. 1, første afsnit, femte led

Artikel 13, stk. 1, litra f)

Artikel 6, stk. 1, første afsnit, sjette led

Artikel 13, stk. 1, litra g)

Artikel 6, stk. 1, første afsnit, syvende led

Artikel 13, stk. 1, litra h)

Artikel 6, stk. 1, første afsnit, ottende led

Artikel 13, stk. 1, litra i)

Artikel 6, stk. 1, første afsnit, niende led

Artikel 13, stk. 1, litra j)

Artikel 6, stk. 1, første afsnit, tiende led

Artikel 13, stk. 1, litra k)

Artikel 6, stk. 1, andet afsnit

Artikel 13, stk. 1, andet afsnit

Artikel 6, stk. 2

Artikel 13, stk. 2

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 14

Artikel 7

Artikel 6, stk. 2

Artikel 8, første afsnit

Artikel 4, stk. 3

Artikel 6, stk. 1

Artikel 8, andet afsnit

---

Artikel 9, stk. 1, første sætningsdel

Artikel 15, stk. 1, første afsnit

Artikel 9, stk. 1, anden sætningsdel

---

Artikel 9, stk. 2

Artikel 6, stk. 3

Artikel 9, stk. 3, første afsnit, første og andet punktum

Artikel 15, stk. 1, andet afsnit, indledning samt litra a) og b)

Artikel 9, stk. 3, første afsnit, tredje punktum

Artikel 15, stk. 2

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 15, stk. 3, 4 og 5

Artikel 9, stk. 3, andet afsnit

---

Artikel 9, stk. 3, tredje afsnit

Artikel 10, stk. 1

Artikel 9, stk. 3, fjerde afsnit

Artikel 10, stk. 2

Artikel 9, stk. 3, femte afsnit

Artikel 10, stk. 3

Artikel 9, stk. 3, sjette afsnit

Artikel 10, stk. 4

Artikel 9, stk. 4, første punktum, første sætningsdel

Artikel 16, stk. 2, første afsnit

Artikel 9, stk. 4, første punktum, anden sætningsdel

Artikel 16, stk. 3, første afsnit

Artikel 9, stk. 4, andet punktum

Artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra f)

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 16, stk. 2, andet afsnit

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 16, stk. 3, andet afsnit, samt stk. 4 og 5

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 17

Artikel 9, stk. 5, første afsnit

Artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra c)

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra d)

Artikel 9, stk. 5, andet afsnit

---

Artikel 9, stk. 6, første afsnit

Artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra e)

Artikel 9, stk. 6, andet afsnit

---

Artikel 9, stk. 7

---

Artikel 9, stk. 8

Artikel 7 og artikel 18, stk. 1

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 18, stk. 2, 3 og 4

Artikel 10

Artikel 19

Artikel 11

Artikel 20

Artikel 12, stk. 1

Artikel 21, stk. 1

Artikel 12, stk. 2, første punktum

Artikel 21, stk. 2, første afsnit

Artikel 12, stk. 2, andet punktum

Artikel 21, stk. 2, andet afsnit

Artikel 12, stk. 2, tredje punktum

---

Artikel 13, stk. 1

Artikel 22, stk. 1

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 22, stk. 2 og 3

Artikel 13, stk. 2, indledning

Artikel 22, stk. 4, indledning

Artikel 13, stk. 2, første led

Artikel 22, stk. 4, litra a)

Artikel 13, stk. 2, andet led

Artikel 22, stk. 4, litra b)

Artikel 13, stk. 2, tredje led

Artikel 22, stk. 4, litra c)

Artikel 13, stk. 2, fjerde led

---

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 22, stk. 4, litra d)

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 23

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 24

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 25, stk. 1, første og andet afsnit

Artikel 14, indledning

Artikel 9, stk. 1, første sætningsdel, samt artikel 25, stk. 1, tredje afsnit, indledning

Artikel 14, første led

Artikel 9, stk. 1, anden sætningsdel

Artikel 14, andet led

Artikel 8, nr. 2, og artikel 15, stk. 1, litra c)

Artikel 14, tredje led

Artikel 25, stk. 1, tredje afsnit

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 25, stk. 2 til 7

Artikel 15, indledning, samt første og andet led

Artikel 12, stk. 1, første afsnit

Artikel 26, stk. 1, første afsnit, samt litra a) og b)

Artikel 15, stk. 1, tredje led

Artikel 26, stk. 1, første afsnit, litra c)

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 26, stk. 1, litra d)

Artikel 15, stk. 1, andet afsnit

Artikel 26, stk. 1, andet afsnit

---

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 15, stk. 2

Artikel 26, stk. 2, litra h)

Artikel 15, stk. 4

Artikel 26, stk. 3

Artikel 15, stk. 5

Artikel 26, stk. 2, indledning samt litra a) og b)

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 26, stk. 2, litra c) til g)

Artikel 15a, stk. 1

Artikel 27, stk. 1

Artikel 15a, stk. 2

Artikel 27, stk. 2

Artikel 15a, stk. 3

Artikel 27, stk. 3

Artikel 15a, stk. 4 og 5

Artikel 27, stk. 4

Artikel 15a, stk. 6

Artikel 27, stk. 5

Artikel 16, stk. 1

Artikel 11, stk. 1, første punktum, og artikel 11, stk. 2

Artikel 66, stk. 1, første afsnit

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 66, stk. 1, andet afsnit

Artikel 16, stk. 2, første punktum

Artikel 29, indledning

Artikel 16, stk. 2, andet punktum

---

Artikel 16, stk. 3, første punktum

Artikel 11, stk. 1, andet punktum

Artikel 66, stk. 2

Artikel 16, stk. 3, andet punktum

---

Artikel 16, stk. 3, tredje punktum

Artikel 11, stk. 3

Artikel 66, stk. 3

Artikel 16, stk. 4

---

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 67

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 29

Artikel 17

Artikel 11

Artikel 28

Artikel 18, stk. 1

---

Artikel 18, stk. 2

Artikel 16, stk. 3, andet afsnit

Artikel 19, stk. 2 og 3

---

Artikel 20, stk. 1 og 2

---

Artikel 20, stk. 3

Artikel 18

Artikel 17

Artikel 72

Artikel 22

Artikel 16

Artikel 22

Artikel 19

Artikel 74

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 2, stk. 1

Bilag I, indledningens første afsnit

Artikel 2, stk. 2

Bilag I, indledningens andet afsnit

Bilag I, indledningens første afsnit

---

---

---

---

---

---

---

Bilag I, indledningens andet og tredje afsnit

Bilag I, punkt 1

Bilag I, punkt 1

Bilag I, punkt 2.1 - 2.5.b)

Bilag I, punkt 2.1 - 2.5.b)

---

---

---

---

---

---

---

Bilag I, punkt 2.5.c)

Bilag I, punkt 2,6

Bilag I, punkt 2,6

Bilag I, punkt 3

Bilag I, punkt 3

Bilag I, punkt 4.1 - 4.6

Bilag I, punkt 4.1 - 4.6

---

---

---

---

---

---

---

Bilag I, punkt 4,7

Bilag I, punkt 5, indledning

---

Bilag I, punkt 5,1 - 5,3.b)

Bilag I, punkt 5,1 - 5,3.b)

---

---

---

---

---

---

---

Bilag I, punkt 5.3.c) til e)

Bilag I, punkt 5,4

Bilag I, punkt 5,4

Bilag I, punkt 6.1.a) og b)

Bilag I, punkt 6.1.a) og b)

---

---

---

---

---

---

---

Bilag I, punkt 6,1.c)

Bilag I, punkt 6,2 - 6,4.b)

Bilag I, punkt 6.2 til 6.4 b) ii)

---

---

---

---

---

---

---

Bilag I, punkt 6.4 b) iii)

Bilag I, punkt 6.4.c) til 6.6 c)

Bilag I, punkt 6.4.c) til 6.6 c)

---

---

---

---

---

---

---

Bilag I, punkt 6.6 c) afsluttende punktum

Bilag I, punkt 6.7 til 6.8

Bilag I, punkt 6.7 til 6.8

---

---

---

---

---

---

---

Bilag I, punkt 6.9 til 6.10

Bilag II

---

Bilag III

Bilag II

---

---

---

---

---

---

---

Bilag II, punkt 13

Bilag IV, indledning

Artikel 3, stk. 9

Bilag IV, punkt 1 til 11

Bilag III

Bilag IV, punkt 12

---

Bilag V 1 a)

Bilag IV 1 a)

---

---

---

---

---

---

---

Bilag IV, punkt 1 b)

Bilag V 1 b)-g)

Bilag IV, punkt 1 c)-h)

Bilag V, punkt 2 til 5

Bilag IV, punkt 2 til 5

Artikel 2, nr. 2

Artikel 51, nr. 1

Artikel 2, nr. 3

---

Artikel 2, nr. 4

Artikel 57, stk. 1

Artikel 2, nr. 8

Artikel 4, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 2, nr. 10

Artikel 51, nr. 3

Artikel 2, nr. 11

Artikel 51, nr. 2

Artikel 2, nr. 12

Artikel 51, nr. 4

Artikel 2, nr. 15

Artikel 51, nr. 5

Artikel 2, nr. 16

Artikel 3, nr. 33

Artikel 2, nr. 17

Artikel 3, nr. 34

Artikel 2, nr. 18

Artikel 3, nr. 35

Artikel 2, nr. 19

---

Artikel 2, nr. 20

Artikel 3, nr. 36

Artikel 2, nr. 21

Artikel 51, nr. 6

Artikel 2, nr. 22

Artikel 51, nr. 7

Artikel 2, nr. 23

Artikel 51, nr. 8

Artikel 2, nr. 24

Artikel 51, nr. 9

Artikel 2, nr. 25

Artikel 51, nr. 10

Artikel 2, nr. 26

Artikel 51, nr. 11

Artikel 2, nr. 27

---

Artikel 2, nr. 28

Artikel 57, stk. 1

Artikel 2, nr. 29

---

Artikel 2, nr. 30

Artikel 51, nr. 12

Artikel 2, nr. 31

Bilag VII, del 2, første punktum

Bilag VIII, del 3, punkt 1

Artikel 2, nr. 32

---

Artikel 2, nr. 33

Artikel 51, nr. 13

Artikel 3, stk. 2

Artikel 4, stk. 1, andet afsnit

Artikel 4, stk. 1 til 3

Artikel 4, stk. 1, første og andet afsnit

Artikel 4, stk. 4

Artikel 57, stk. 2

Artikel 5, stk. 1

Artikel 53, stk. 1, første afsnit

Artikel 5, stk. 2

Artikel 53, stk. 1, litra a) og b)

Artikel 5, stk. 3, litra a)

Artikel 53, stk. 2

Artikel 5, stk. 3, litra b)

Artikel 53, stk. 3

Artikel 5, stk. 3, tredje afsnit

Artikel 53, stk. 4

Artikel 5, stk. 4

---

Artikel 5, stk. 5

Artikel 53, stk. 6

Artikel 5, stk. 6

Artikel 52

Artikel 5, stk. 7

Bilag VII, del 4, punkt 1

Artikel 5, stk. 8, første afsnit

Bilag VII, del 4, punkt 2

Artikel 5, stk. 8, andet afsnit

Artikel 53, stk. 5

Artikel 5, stk. 9

---

Artikel 5, stk. 10

Artikel 53, stk. 7

Artikel 5, stk. 11, 12 og 13

---

Artikel 6

---

Artikel 7, stk. 1, indledning, samt første, andet, tredje og fjerde led

Artikel 58

Artikel 7, stk. 1, anden del

---

Artikel 7, stk. 2

---

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, indledning og nr. 1)

Artikel 8, stk. 2

Bilag VII, del 6, punkt 1

Artikel 8, stk. 3

Bilag VII, del 6, punkt 2

Artikel 8, stk. 4

Bilag VII, del 6, punkt 3

Artikel 8, stk. 5

---

Artikel 9, stk. 1, indledning

Artikel 56, stk. 1, indledning

Artikel 9, stk. 1, første afsnit samt første, andet og tredje led

Artikel 56, stk. 1, første afsnit, litra a), b) og c)

Artikel 9, stk. 1, andet afsnit

Artikel 56, andet afsnit

Artikel 9, stk. 1, tredje afsnit

Bilag VII, del 8, punkt 4

Artikel 9, stk. 2

Artikel 57, stk. 3

Artikel 9, stk. 3

Bilag VII, del 8, punkt 1

Artikel 9, stk. 4

Bilag VII, del 8, punkt 2

Artikel 9, stk. 5

Bilag VII, del 8, punkt 3

Artikel 10

Artikel 4, stk. 9

Artikel 9, stk. 2

Artikel 11, stk. 1, tredje til sjette punktum

---

Artikel 12, stk. 1, andet afsnit

Artikel 59, stk. 1, første afsnit

Artikel 12, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 59, stk. 1, andet afsnit

Artikel 12, stk. 2

Artikel 59, stk. 2

Artikel 12, stk. 3

Artikel 59, stk. 3

Artikel 13, stk. 2 og 3

---

Artikel 14

Artikel 19

Artikel 16

Artikel 70

Bilag I, indledningens første og andet punktum

Artikel 50

Bilag I, indledningens tredje punktum samt aktivitetsliste

Bilag VII, del 1

Bilag IIA, del I

Bilag VII, del 2

Bilag IIA, del II

Bilag VII, del 3

Bilag IIA, del II, sjette afsnit, sidste punktum

---

Bilag IIB, punkt 1, første og andet punktum

Artikel 53, stk. 1, litra b)

Bilag IIB, punkt 1, tredje punktum

Artikel 53, stk. 1, andet afsnit

Bilag IIB, punkt 2

Bilag VII, del 5

Bilag IIB, punkt 2, andet afsnit, nr. i) og tabel

---

Bilag III, punkt 1

---

Bilag III, punkt 2

Bilag VII, del 7, punkt 1

Bilag III, punkt 3

Bilag VII, del 7, punkt 2

Bilag III, punkt 4

Bilag VII, del 7, punkt 3

Artikel 1, andet afsnit

---

Artikel 2, stk. 1

Artikel 37, stk. 1, første afsnit

Artikel 2, stk. 2, indledning

Artikel 37, stk. 2, indledning

Artikel 2, stk. 2, litra a), indledning

Artikel 37, stk. 2, litra a), indledning

Artikel 2, stk. 2, litra a) nr. i) til v)

Artikel 37, stk. 2, litra a), nr. i)

Artikel 2, stk. 2, litra a), nr. vi)

Artikel 37, stk. 2, litra a), nr. ii)

Artikel 2, stk. 2, litra a), nr. vii)

Artikel 37, stk. 2, litra a) nr. iii)

Artikel 2, stk. 2, litra a), nr. viii)

Artikel 37, stk. 2, litra a), nr. iv)

Artikel 2, stk. 2, litra b)

Artikel 37, stk. 2, litra b)

Artikel 3, nr. 2, første afsnit

Artikel 3, stk. 26

Artikel 3, nr. 2, andet afsnit

---

Artikel 3, nr. 3

Artikel 3, stk. 27

Artikel 3, nr. 4, første afsnit

Artikel 3, stk. 28

Artikel 3, nr. 4, andet afsnit

Artikel 37, stk. 1, andet afsnit

Artikel 3, nr. 5, første afsnit

Artikel 3, stk. 29

Artikel 3, nr. 5, andet afsnit

Artikel 37, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 3, nr. 5, tredje afsnit

Artikel 37, stk. 1, andet afsnit

Artikel 3, nr. 6

Bilag VI, del 1, litra a)

Artikel 3, nr. 7

Artikel 3, stk. 30

---

---

---

---

---

---

---

Bilag VI, del 1, litra b)

Artikel 3, nr. 10

Artikel 3, stk. 31

Artikel 3, nr. 13

Artikel 3, stk. 32

Artikel 4, stk. 2

Artikel 38

Artikel 4, stk. 4, indledning samt litra a) og b)

Artikel 39, stk. 1, indledning samt litra a) og b)

Artikel 4, stk. 4, litra c)

Artikel 39, stk. 1, litra e)

Artikel 4, stk. 5

Artikel 39, stk. 2

Artikel 4, stk. 6

Artikel 39, stk. 3

Artikel 4, stk. 7

Artikel 39, stk. 4

Artikel 4, stk. 8

Artikel 48

Artikel 5

Artikel 46

Artikel 6, stk. 1, første afsnit

Artikel 44, stk. 1

Artikel 6, stk. 1, andet afsnit, og artikel 6, stk. 2

Artikel 44, stk. 2

Artikel 6, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 44, stk. 3, første afsnit

Artikel 6, stk. 1, fjerde afsnit

Artikel 44, stk. 3, andet afsnit

Artikel 6, stk. 3

Artikel 44, stk. 4

Artikel 6, stk. 4, første afsnit, første og andet punktum, og artikel 6, stk. 4, andet afsnit

Artikel 45, stk. 1

Artikel 6, stk. 4, første afsnit, tredje punktum

Artikel 45, stk. 2

Artikel 6, stk. 4, tredje afsnit

Artikel 45, stk. 3, andet afsnit

Artikel 6, stk. 4, fjerde afsnit

Artikel 45, stk. 4

Artikel 6, stk. 5

Artikel 40, stk. 1

Artikel 6, stk. 6

Artikel 44, stk. 5

Artikel 6, stk. 7

Artikel 44, stk. 6

Artikel 6, stk. 8

Artikel 44, stk. 7

Artikel 7, stk. 1, og artikel 7, stk. 2, første afsnit

Artikel 40, stk. 2, første afsnit

Artikel 7, stk. 2, andet afsnit

Artikel 40, stk. 2, andet afsnit

Artikel 7, stk. 3, og artikel 11, stk. 8, første afsnit, indledning

Bilag VI, del 6, punkt 2.7, første del

Artikel 7, stk. 4

Artikel 40, stk. 2, andet afsnit

Artikel 7, stk. 5

---

Artikel 8, stk. 1

Artikel 39, stk. 1, litra c)

Artikel 8, stk. 2

Artikel 40, stk. 3

Artikel 8, stk. 3

---

Artikel 8, stk. 4, første afsnit

Artikel 40, stk. 4, første afsnit

Artikel 8, stk. 4, andet afsnit

Bilag VI, del 6, punkt 3,2, første del

Artikel 8, stk. 4, tredje afsnit

Bilag VI, del 6, punkt 3.2, anden del

Artikel 8, stk. 4, fjerde afsnit

---

Artikel 8, stk. 5

Artikel 40, stk. 4, andet og tredje afsnit

Artikel 8, stk. 6

Artikel 39, stk. 1, litra c) og d)

Artikel 8, stk. 7

Artikel 40, stk. 4

Artikel 8, stk. 8

---

Artikel 9, første afsnit

Artikel 47, stk. 1

Artikel 9, andet afsnit

Artikel 47, stk. 2

Artikel 9, tredje afsnit

Artikel 47, stk. 3

Artikel 10, stk. 1 og 2

---

Artikel 10, stk. 3, første punktum

Artikel 42, stk. 2

Artikel 10, stk. 3, andet punktum

---

Artikel 10, stk. 4

Artikel 42, stk. 3

Artikel 10, stk. 5

Bilag VI, del 6, punkt 1,3, anden del

Artikel 11, stk. 1

Artikel 42, stk. 1

Artikel 11, stk. 2

Bilag VI, del 6, punkt 2.1

Artikel 11, stk. 3

Bilag VI, del 6, punkt 2.2

Artikel 11, stk. 4

Bilag VI, del 6, punkt 2.3

Artikel 11, stk. 5

Bilag VI, del 6, punkt 2.4

Artikel 11, stk. 6

Bilag VI, del 6, punkt 2.5

Artikel 11, stk. 7, første afsnit, første punktum, første sætningsdel

Bilag VI, del 6, punkt 2.6, første del

Artikel 11, stk. 7, første afsnit, første punktum, anden sætningsdel

Bilag VI, del 6, punkt 2.6, litra a)

Artikel 11, stk. 7, første afsnit, andet punktum

---

Artikel 11, stk. 7, andet afsnit

---

Artikel 11, stk. 7, litra a)

Bilag VI, del 6, punkt 2.6, litra b)

Artikel 11, stk. 7, litra b) og c)

---

Artikel 11, stk. 7, litra d)

Bilag VI, del 6, punkt 2.6, litra c)

Artikel 11, stk. 7, litra e) og f)

---

Artikel 11, stk. 8, første afsnit, litra a) og b)

Bilag VI, del 3, punkt 1, første og andet afsnit

Artikel 11, stk. 8, litra c)

Bilag VI, del 6, punkt 2,7, anden del

Artikel 11, stk. 8, litra d)

Bilag VI, del 4, punkt 2.1, andet afsnit

Artikel 11, stk. 8, andet afsnit

Bilag VI, del 6, punkt 2.7, tredje del

Artikel 11, stk. 9

Artikel 42, stk. 4

Artikel 11, stk. 10, litra a), b) og c)

Bilag IV, del 8, punkt 1.1, litra a), b) og c)

Artikel 11, stk. 10, litra d)

Bilag VI, del 8, punkt 1.1, litra d)

Artikel 11, stk. 11

Bilag VI, del 8, punkt 1.2

Artikel 11, stk. 12

Bilag VI, del 8, punkt 1.3

Artikel 11, stk. 13

Artikel 42, stk. 5, første afsnit

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 42, stk. 5, andet afsnit

Artikel 11, stk. 14

Bilag VI, del 6, punkt 3.1

Artikel 11, stk. 15

Artikel 39, stk. 1, litra e)

Artikel 11, stk. 16

Bilag VI, del 8, punkt 2

Artikel 11, stk. 17

Artikel 9, stk. 2, litra a)

Artikel 12, stk. 1

Artikel 49, stk. 1

Artikel 12, stk. 2, første punktum

Artikel 49, stk. 2

Artikel 12, stk. 2, andet punktum

---

Artikel 12, stk. 2, tredje punktum

Artikel 49, stk. 3

Artikel 13, stk. 1

Artikel 39, stk. 1, litra f)

Artikel 13, stk. 2

Artikel 41

Artikel 13, stk. 3

Artikel 40, stk. 5

Artikel 13, stk. 4

Bilag VI, del 3, punkt 2

Artikel 14

---

Artikel 15

---

Artikel 16

---

Artikel 17, stk. 2 og 3

---

Artikel 20

---

Bilag I

Bilag VI, del 2

Bilag II, første del (uden nummerering)

Bilag VI, del 4, punkt 1

Bilag I, punkt 1, indledning

Bilag VI, del 4, punkt 2.1

Bilag I, punkt 1.1 og 1.2

Bilag VI, del 4, punkt 2.2 og 2.3

Bilag II, punkt 1.3

---

Bilag II, punkt 2.1

Bilag VI, del 4, punkt 3.1

---

---

---

---

---

---

---

Bilag VI, del 4, punkt 3.2

Bilag II, punkt 2.2

Bilag VI, del 4, punkt 3.3

Bilag II, punkt 3

Bilag VI, del 4, punkt 4

Bilag III

Bilag VI, del 6, punkt 1

Bilag IV, tabel

Bilag VI, del 5

Bilag IV, sidste punktum

---

Bilag V, litra a), tabel

Bilag VI, del 3, punkt 1.1

Bilag V, litra a), sidste punktummer

---

Bilag V, litra b), tabel

Bilag VI, del 3, punkt 1.2

Bilag V, litra b), sidste punktum

---

Bilag V, litra c)

Bilag VI, del 3, punkt 1.3

Bilag V, litra d)

Bilag VI, del 3, punkt 1.4

Bilag V, litra e)

Bilag VI, del 3, punkt 1.5

Bilag V, litra f)

Bilag VI, del 3, punkt 3

Bilag VI

Bilag VI, del 7

Artikel 1

Artikel 30

Artikel 2, nr. 2

Bilag V, del 1, punkt 1, og del 2, punkt 1

Artikel 2, nr. 3, anden del

Bilag V, del 1, punkt 1, og del 2, punkt 1

---

---

---

---

---

---

---

Bilag V, del 1, punkt 1, sidste punktum

Artikel 2, nr. 4

---

Artikel 2, nr. 6

Artikel 3, stk. 20

Artikel 2, nr. 7, første afsnit

Artikel 3, stk. 21

Artikel 2, nr. 7, andet afsnit, samt litra a) og i)

Artikel 30, andet afsnit

Artikel 2, nr. 7, andet afsnit, litra j)

---

Artikel 2, nr. 7, tredje afsnit

---

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 31, stk. 1

Artikel 2, nr. 7, fjerde afsnit

Artikel 31, stk. 2

Artikel 2, nr. 8

Artikel 3, stk. 23

Artikel 2, nr. 9

Artikel 31, stk. 2

Artikel 2, nr. 10

---

Artikel 2, nr. 11

Artikel 3, stk. 22

Artikel 2, nr. 12

Artikel 3, stk. 24

Artikel 2, nr. 13

---

Artikel 3

---

Artikel 4, stk. 1

---

Artikel 4, stk. 2

Artikel 32, stk. 2

Artikel 4, stk. 3 til 8

---

Artikel 5, stk. 1

Bilag V, del 1, punkt 2, sidste punktum

Artikel 5, stk. 2

---

Artikel 6

---

Artikel 7, stk. 1

Artikel 33

Artikel 7, stk. 2

Artikel 32, stk. 4

Artikel 7, stk. 3

Artikel 32, stk. 5

Artikel 8, stk. 1

Artikel 36, stk. 1

Artikel 8, stk. 2, første afsnit, første del

Artikel 36, stk. 2, første afsnit, første del

Artikel 8, stk. 2, første afsnit, anden del

---

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 36, stk. 2, første afsnit, anden del

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 36, stk. 2, andet afsnit

Artikel 8, stk. 2, andet afsnit

---

Artikel 8, stk. 2, litra a) til d)

---

Artikel 8, stk. 3 og 4

---

Artikel 9

Artikel 32, stk. 1

Artikel 10, stk. 1, første punktum

Artikel 32, stk. 6

Artikel 10, stk. 1, andet punktum

---

Artikel 10, stk. 2

---

Artikel 12

Artikel 34, stk. 1

---

---

---

---

---

---

---

Artikel 34, stk. 2, 3 og 4

Artikel 13

Bilag V, del 3, punkt 8, tredje del

Artikel 14

Bilag V, del 4

Artikel 15

---

Artikel 18, stk. 2

---

Bilag I

---

Bilag II

---

Bilag III og IV

Bilag V, del 1, punkt 2, og del 2

Bilag V A

Bilag V, del 1, punkt 3

Bilag V B

Bilag V, del 2, punkt 3

Bilag VI A

Bilag V, del 1, punkt 4 og 5

Bilag VI B

Bilag V, del 2, punkt 4 og 5

Bilag VII A

Bilag V, del 1, punkt 6 og 7

Bilag VII B

Bilag V, del 2, punkt 6 og 7

Bilag VIII A, punkt 1

---

Bilag VIII A, punkt 2

Bilag V, del 3, punkt 1, første del, og punkt 2, 3 og 5

---

---

---

---

---

---

---

Bilag V, del 3, punkt 1, anden del

---

---

---

---

---

---

---

Bilag V, del 3, punkt 4

Bilag VIII A, punkt 3

---

Bilag VIII A, punkt 4

Bilag V, del 3, punkt 6

Bilag VIII A, punkt 5

Bilag V, del 3, punkt 7 og 8

Bilag VIII A, punkt 6

Bilag V, del 3, punkt 9 og 10

---

---

---

---

---

---

---

Bilag V, del 4

Bilag VIII B

---

Bilag VIII C

---

Bilag IX

Bilag IX

Bilag X

Bilag X

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik