Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2007/0286(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0046/2009

Testi mressqa :

A6-0046/2009

Dibattiti :

PV 10/03/2009 - 6
CRE 10/03/2009 - 6

Votazzjonijiet :

PV 10/03/2009 - 8.12
CRE 10/03/2009 - 8.12
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2009)0093

Testi adottati
PDF 1735kWORD 2156k
It-Tlieta, 10 ta' Marzu 2009 - Strasburgu
Emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis) (tfassil mill-ġdid) ***I
P6_TA(2009)0093A6-0046/2009
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat
 Anness
 Anness
 Anness
 Anness
 Anness
 Anness
 Anness
 Anness
 Anness
 Anness

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2009 dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis) (tfassil mill-ġdid) (COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: tfassil mill-ġdid)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2007)0844),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2), u l-Artikolu 175(1) tat-Trattat KE, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0002/2008),

–   wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 dwar użu aktar strutturat tat-teknika tar-riformulazzjoni tal-atti legali(1),

–   wara li kkunsidra l-ittra tal-10 ta" Settembru 2008 mill-Kumitat għall-Affarijiet Legali għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel skont l-Artikolu 80a(3) tar-Regoli ta" Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 80a u 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0046/2009),

A.   billi, fl-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, il-proposta preżenti ma fihiex emendi sostanzjali oħra apparti dawk li huma diġà ppreżentati fil-proposta bħala tali, u billi, fir-rigward tal-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-test legali preżenti li ma ġewx mibdula, il-proposta tinkludi kodifikazzjon ċara ta' dawn it-testi mingħajt bidliet sostanzjali,

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif adattata għar-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni li tinkorpora l-emendi tekniċi approvati mill-Kumitat għall-Affarijiet Legali u kif emendata hawn taħt;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sostanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU C 77, 28.3.2002, p. 1.


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-10 ta' Marzu 2009 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva 2009/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis) (tfassil mill-ġdid)
P6_TC1-COD(2007)0286

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 175 (1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw l-proposta tal-Kummissjoni║,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni(2),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat(3),

Billi:

(1)  Għadd ta" bidliet sostanzjali għandhom isiru lid-Direttiva tal-Kunsill 78/176/KEE tal-20 ta" Frar 1978 dwar skart mill-industrija tat-titanju dijossidu [dijossidu tat-titanju](4), id-Direttiva tal-Kunsill 82/883/KEE tat-3 ta" Diċembru 1982 fuq il-proċeduri ta" sorveljanza u monitoraġġ ta" ambjenti milquta mill-iskart tal-industrija tad-dijossidu ta" titanju(5), id-Direttiva tal-Kunsill 92/112/KEE tal-15 ta" Diċembru 1992 dwar proċeduri għall-armonizzar ta" programmi għat-tnaqqis u eventwali eliminazzjoni ta" tniġġis ikkawżat mill-iskart mill-industrija tat-titanium dioxide [dijossidu tat-titanju](6), id-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE tal-24 ta' Settembru 1996 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrat tat-tniġġis(7), id-Direttiva tal-Kunsill 1999/13/KE tal-11 ta' Marzu 1999 dwar il-limitazzjoni ta' taħlit volatili organiku minħabba l-użu ta' solventi organiku f'ċerti attivitajiet u stallazzjonijiet(8), id-Direttiva 2000/76/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Diċembru 2000 dwar l-inċinerazzjoni ta' skart(9) u d-Direttiva 2001/80/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2001 dwar il-limitazzjoni tal-emissjonijiet ta' ċerti tniġġis fl-arja minn impjanti kbar ta" kombustjoni(10). Dawn id-Direttivi għandhom jiġu rriformulati fl-interess taċ-ċarezza.

(2)  Sabiex ikun hemm prevenzjoni u tnaqqis u sa fejn hu possibbli l-eliminazzjoni ta' tniġġis li jkun ġej mill-attivitajiet industrijali, b'konformità mal-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas" u l-prinċipju tal-prevenzjoni tat-tniġġis, jeħtieġ li jiġi stabbilit qafas ġenerali għall-kontroll tal-attivitajiet industrijali ewlenin billi tingħata prijorità lill-intervent f'ras il-għajn u tiġi żgurata l-ġestjoni prudenti tar-riżorsi naturali.

(3)  Il-konformità mal-valuri ta" limitu tal-emissjonijiet kif stipulati f'din id-Direttiva għandha tkun meqjusa bħala kundizzjoni meħtieġa – għalkemm mhix biżżejjed – biex jintlaħqu l-objettivi għall-prevenzjoni u t-tnaqqis tat-tniġġis, u biex jinkiseb livell għoli ta' protezzjoni tal-ambjent, l-ilma, l-arja, il-ħamrija u l-pubbliku. Sabiex jintlaħqu dawk l-objettivi, jista" jkun meħtieġ li jiġu stabbiliti valuri ta" limitu aktar stretti għas-sustanzi li qed iniġġsu koperti minn din id-Direttiva, il-valuri ta" emissjoni għal sustanzi u komponenti ambjentali oħra, kif ukoll kundizzjonijiet oħra xierqa.

(4)  Diversi modi ta" kontroll tal-emissjonijiet fl-ajru, fl-ilma u fil-ħamrija separatament jistgħu jħajru ċ-ċaqliq tat-tniġġis bejn id-diversi mezzi ambjentali pjuttost milli jiġi protett l-ambjent kollu kemm hu. Jixraq għalhekk li jiġi pprovdut approċċ integrat għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-emissjonijiet fl-arja, l-ilma jew il-ħamrija, għall-immaniġġjar tal-iskart, l-użu effiċjenti tal-enerġija u l-prevenzjoni tal-inċidenti.

(5)  Jixraq li tiġi rreveduta l-leġiżlazzjoni marbuta ma" l-istallazzjonijiet industrijali sabiex jiġu ssimplifikati u ċċarati d-dispożizzjonijiet eżistenti, jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi mhux meħtieġa u jiġu implimentati l-konklużjonijiet tal-Komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar l-Istrateġija Tematika għat-Tniġġis tal-Arja(11), l-Istrateġija Tematika għall-Ħarsien tal-Ħamrija(12) u l-Istrateġeija Tematika għall-Prevenzjoni u r-Riċiklaġġ tal-Iskart(13) adottata bħala segwitu għad-Deċiżjoni Nru 1600/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta" Lulju 2002 li tniżżel is-Sitt Programm ta" Azzjoni tal-Komunità Ambjentali(14). Dawn il-komunikazzjonijiet jistipulaw għanijiet għall-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent li ma jkunux jistgħu jintlaħqu mingħajr aktar tnaqqis tal-emissjonijiet li joħorġu mill-attivitajiet industrijali.

(6)  Sabiex jiġu ggarantiti l-prevenzjoni u l-kontroll tat-tniġġis, kull stallazzjoni għandha topera biss jekk ikollha permess jew fil-każ ta' ċerti stallazzjonijiet u attivitajiet tuża solventi organiċi, biss jekk ikollha permess jew jekk tkun irreġistrata. Għandu jitnaqqas l-użu ġenerali tas-solventi organiċi.

(7)  Sabiex tiffaċilita l-għoti tal-permessi, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jistipulaw rekwiżiti għal ċerti kategoriji ta' stallazzjonijiet permezz ta' regoli ġenerali li jorbtu.

(8)  Sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni tar-regolamentazzjoni, il-permess ta" stallazzjoni koperta mid-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta" Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta" kwoti għall-emissjoni tal-gassijiet serra fi ħdan il-Komunità ║(15) ma għandux jinkludi valur limitu tal-emissjonijiet għall-emissjonijiet ta" gassijiet serra għajr jekk meħtieġ sabiex jiġi żgurat illi ma jiġi kkawżat l-ebda tniġġis lokali sinifikanti jew meta stallazzjoni tkun temporanjament eskluża minn dik l-iskema.

(9)  L-operaturi għandhom iressqu applikazzjoni għal permess lill-awtorità kompetenti li jkun fiha l-informazzjoni meħtieġa għall-istipular tal-kundizzjonijiet tal-permess. L-operaturi għandhom ikunu jistgħu jużaw informazzjoni li toħroġ mill-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta' Ġunju 1985 dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent(16) u d-Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE tad-9 ta" Diċembru 1996 dwar il-kontroll ta' perikoli ta' aċċidenti kbar fl-użu ta' sustanzi perikolużi(17) meta titressaq applikazzjoni għal permess.

(10)  Il-permess għandu jinkludi l-miżuri meħtieġa kollha biex jinkiseb livell għoli ta" ħarsien għall-ambjent kollu kemm hu, u għandu wkoll jinkludi valuri limitu tal-emissjonijiet għas-sustanzi niġġiesa, rekwiżiti xierqa għall-ħarsien tal-ħamrija u l-ilma tal-pjan ▌rekwiżiti tal-monitoraġġ u lista tas-sustanzi jew tal-preparazzjonijiet perikolużi użati kif definit fid-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE tas-27 ta" Ġunju 1967 dwar l-approssimazzjoni ta" liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi relatati mal-klassifikazzjoni, l-ippakkjar u l-ittikkettar ta" sustanzi perikolużi(18). Il-kundizzjonijiet tal-permess għandhom ikunu msejsa skont l-aħjar tekniki disponibbli.

(11)  Sabiex jiġi ddeterminat x'jitqies bħala l-aħjar tekniki disponibbli u sabiex jiġu limitati l-iżbilanċi fil-Komunità fir-rigward tal-livell tal-emissjonijiet tal-attivitajiet industrijali, il-Kummissjoni għandha tippubblika d-dokumenti ta" referenza għall-aħjar tekniki disponibbli, minn hawn "il quddiem "dokumenti ta' referenza BAT" bħala riżultat ta' skambju ta' informazzjoni bejn il-partijiet interessati. Dawn id-dokumenti ta" referenza BAT għandhom ikunu r-referenza għall-istipular tal-kundizzjonijiet tal-permessi. Jistgħu jiġu ssupplimentati b'sorsi oħra.

(12)  Sabiex jitqiesu ċerti ċirkostanzi speċifiċi, l-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu jistgħu jistabbilixxu ║valuri limitu tal-tal-emissjonijiet jaqbżu l-livelli tal-emissjoniiet assoċjati ma' l-aħjar tekniki disponibbli kif deskritt fid-dokumenti ta' referenza BAT. ▌

(13)  Sabiex l-operaturi jkunu jistgħu jittestjaw tekniki emerġenti li jkunu jistgħu jipprovdu livell ogħla ta" ħarsien ambjentali, il-proposta tintroduċi wkoll possibbiltà għall-awtorità kompetenti biex tagħti derogi temporanji mil-livelli tal-emissjonijiet assoċjati ma" l-aħjar tekniki disponibbli kif deskritti fid-dokumenti ta" referenza BAT.

(14)  Bidliet fi stallazzjoni jistgħu jagħtu lok għal livelli ogħla ta" tniġġis. L-awtorità kompetenti għandha għalhekk tiġi notifikata b'kull bidla ppjanata li tista' teffettwa l-ambjent. Bidliet sostanzjali għall-istallazzjonijiet li jista" jkollhom effetti negattivi sinifikanti fuq il-bnedmin jew l-ambjent għandhom ikunu suġġetti għar-rikunsiderazzjoni ta" permess sabiex jiġi żgurat li l-istallazzjonijiet ikkonċernati jkomplu jilħqu r-rekwiżiti tad-Direttiva.

(15)  It-tifrix ta" demel tal-bhejjem jista" jwassal għal impatti sinifikanti fuq il-kwalità tal-ambjent. Sabiex jiġu żgurati b'mod integrat il-prevenzjoni u l-kontroll ta' dawn l-impatt, jeħtieġ li d-demel solidu (manure) u likwidu (slurry) iġġenerat minn attivitajiet koperti minn din id-Direttiva jinfirex mill-operatur jew mill-partijiet terzi bl-użu tal-aħjar tekniki disponibbli. Sabiex l-Istati Membri jingħataw il-flessibbiltà biex jilħqu dawn ir-rekwiżiti, l-applikazzjoni tal-aħjar tekniki disponibbli lill-operatur jew lill-parti terza li qed tifrex tista" tiġi speċifikata fil-permess jew f'miżuri oħra.

(16)  Sabiex jitqiesu l-iżviluppi fl-aħjar tekniki disponibbli jew bidliet oħrajn fir-rigward ta" tibdil fi stallazzjoni, il-kundizzjonijiet tal-permess għandhom jiġu kkunsidrati mill-ġdid regolarment u, fejn meħtieġ, aġġornati, partikolarment wara li l-Kummissjoni tadotta dokument ta' referenza BAT ġdid jew aġġornat.

(17)  Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-operat ta' stallazzjoni ma jwassalx għal deterjorazzjoni tal-kwalità sinifikanti tal-ħamrija u tal-ilma tal-pjan. Fejn neċessarju u xieraq, il-kundizzjonijiet tal-permess għandhom għalhekk jinkludu l-monitoraġġ tal-ħamrija u tal-ilma tal-pjan, kif ukoll ir-rekwiżit li s-sit malli l-attivitajiet jintemmu għal kollox skont ir-rekwiżiti stipulati fil-liġi Komunitarja u dik nazzjonali. Kif tidħol fis-seħħ il-leġiżlazzjoni Komunitarja li temenda d-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar ir-responsabbilta' ambjentali f'dak li għandu x'jaqsam mal-prevenzjoni u r-rimedju tad-danni ambjentali(19) jew leġislazzjoni ġdida dwar il-protezzjoni tal-ħamrija u l-ilma ta' taħt l-art, il-Kummissjoni għanha tirrevedi d-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tal-ħamrija jew tal-ilma stipulati f'din id-Direttiva sabiex tkun garantita l-konsistenza u jkunu evitati dispożizzjonijiet li jikkoinċidu.

(18)  Sabiex jiġu żgurati implimentazzjoni u infurzar effettivi ta" din id-Direttiva, l-operaturi għandhom regolarment jirrapurtaw dwar il-konformità mal-kundizzjonijiet tal-permess lill-awtorità kompetenti. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-operaturi jikkonformaw ma" dawk il-kundizzjonijiet u li l-operatur u l-awtorità kompetenti jieħdu l-miżuri meħtieġa fil-każ ta" nuqqas ta" konformità ma" din id-Direttiva u jipprovdu għal sistema ta" spezzjonijiet ambjentali. Huwa f'idejn l-Istati Membri li jiddeterminaw l-aktar skemi adegwati ta" infurzar, inkluż il-mod kif għandu jkun hemm konformità mal-valuri ta" limitu tal-emissjonijiet.

(19)  Jekk wieħed iżomm f'moħħu id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta" Aarhus(20), parteċipazzjoni pubblika effettiva fit-teħid tad-deċiżjonijiet tgħin lill-pubbliku li jesprimi, u lil min jieħu d-deċiżjonijet li jqis, l-opinjonijiet u t-tħassib li jistgħu jkunu rilevanti għal dawn id-deċiżjonijiet, biex b'hekk jiżdiedu l-kontabbiltà u t-trasparenza tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u jikkontribwixxu għall-għarfien tal-kwistjonijiet ambjentali u l-appoġġ għad-deċiżjonijiet meħuda. Il-membri tal-pubbliku kkonċernati għandhom ikollhom aċċess għall-ġustizzja sabiex jikkontribwixxu għall-ħarsien tad-dritt li wieħed jgħix f'ambjent li huwa xieraq għas-saħħa u l-benessri personali.

(20)  Impjanti kbar ta" kombustjoni jikkontribwixxu bil-kbir għall-emissjonijiet tas-sustanzi niġġiesa fl-arja u dan jissarraf f'impatt sinifikattiv fuq saħħet il-bniedem u fuq l-ambjent. Sabiex jitnaqqas dak l-impatt u ssir ħidma lejn l-ilħiq tar-rekwiżiti tad-Direttiva 2001/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2001 dwar il-livelli nazzjonali massimi tal-emissjonijiet ta' ċerti inkwinanti atmosferiċi(21) u l-għanijiet stipulati fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Istrateġija Tematika għat-Tniġġis tal-Ajru, jeħtieġ li jiġu ffissati valuri limitu tal-emissjonijiet aktar stretti fuq il-livell Komunitarju għal ċerti kategoriji ta' impjanti ta" kombustjoni u s-sustanzi niġġiesa.

(21)  Fil-każ ta" interruzzjoni għall-għarrieda fil-provvista ta" karburant jew gass b'kontenut baxx ta" kubrit li tirriżulta minn nuqqas serju fil-provvista, l-awtorità kompetneti għandha tkun tista" tagħti derogi temporanji sabiex tippermetti li l-emissjonijiet mill-impjanti ta" kombustjoni kkonċernati jaqbżu l-valuri limitu tal-emissjonijiet stipulati f'din id-Direttiva.

(22)  L-operatur ikkonċernati m'għandux jopera impjant ta" kombustjoni għal aktar 24 siegħa wara l-ħsara jew il-waqfien tal-apparat tat-tnaqqis, u l-operat mhux imnaqqas m'għandux jaqbeż 120 siegħa f'perjodu ta" tnax-il xahar sabiex jillimita l-effetti negattivi tat-tniġġis fuq l-ambjent. Madankollu, meta jkun hemm ħtieġa urġenti ta" provvisti tal-enerġija jew ikun hemm bżonn li tiġi evitata żieda fl-emissjonijiet minn operazzjoni minn impjant ieħor ta" kombustjoni, l-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu jistgħu jagħtu deroga minn dawn il-limiti ta" żmien.

(23)  Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta" ħarsien ambjentali u tas-saħħa tal-bniedem u sabiex jiġi evitat ċaqliq transkonfinali ta' skart li joperaw bi standards ambjentali aktar baxxi, jeħtieġ li jinżammu u jiġu ffissati kundizzjonijiet operattivi rekwiżiti tekniċi u valuri limitu tal-emissjonijiet stretti għall-impjanti li jinċineraw jew jikkoinċineraw l-iskart fi ħdan il-Komunità.

(24)  L-użu ta" solventi organiċi f'ċerti attivitajiet u stallazzjonijiet jagħti lok lil emissjonijiet ta" komposti organiċi fl-arja li jikkontribwixxi għall-formazzjoni lokali u transkonfinali ta" ossidanti fotokimiċi li jikkawżaw il-ħsara lir-riżorsi naturali u li għandhom effetti ta" ħsara fuq is-saħħa tal-bniedem. Huwa għalhekk meħtieġ li tittieħed azzjoni preventiva kontra l-użu ta" solventi organiċi u li jiġi stabbilit ir-rekwiżit tal-konformità mal-valuri limitu tal-emissjonijiet għall-komposti organiċi u kundizzjonijiet xierqa tal-operat. Għandu jkun possibbli li jingħataw derogi mill-konformità mal-valuri limitu tal-emissjonijiet meta miżuri oħra, bħall-użu ta' prodotti bi ftit solvent u prodotti jew tekniki mingħajr solvent, jipprovdu mezzi alternattivi biex jilħqu tnaqqis ta' emissjonijiet ekwivalenti.

(25)  L-istallazzjonijiet li jipproduċu d-dijossidu tat-titanju jistgħu jagħtu lok għal tniġġis sinifikanti fl-arja u l-ilma u jistgħu joħolqu theddida tossokoloġika. Sabiex jitnaqqsu dawn l-impatti, jeħtieġ li fuq livell Komunitarju jkun hemm valuri limitu tal-emissjonijiet aktar stretti għal ċerti sustanzi niġġiesa.

(26)  Il-miżuri meħtieġa għall-implementazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom jiġu adottati bi qbil mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni(22).

(27)  Skont il-prinċipju ta" "min iħammeġ iħallas' (polluter pays), l-Istati Membri għandhom jagħmlu regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva u jiżguraw li dawn ikunu implimentati. Dawn il-penali għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

(28)  Sabiex l-istallazzjonijiet eżistenti jingħataw biżżejjed żmien biex jadattaw teknikament għar-rekwiżiti l-ġodda ta' din id-Direttiva, xi wħud mir-rekwiżiti l-ġodda għandhom japplikaw għal dawk l-istallazzjonijiet wara perjodu fiss mid-data tal-applikazzjoni ta" dik id-Direttiva. L-impjanti ta" kombustjoni għandhom bżonn żmien biżżejjed biex jistallaw il-miżuri ta" tnaqqis meħtieġa sabiex jintlaħqu l-valuri limitu tal-emissjonijiet stipulati fl-Anness V.

(29)   Sabiex ikunu indirizzati l-problemi sinifikanti mqajma mill-emissjonijiet tad-dijossini, furani u sustanzi li jniġġsu oħra mormija minn stallazzjonijiet li jipproduċu ħadid mill-forġa u azzar u, b'mod partikolari, it-tgħaqqid tal-metall, il-proċedura dwar ir-rekwiżiti minimi stipulata f'din id-Direttiva għandha tapplika għal stallazzjonijiet bħal dawn bħala prijorità u f'kull każ sal-31 ta" Diċembru 2011.

(30)  Billi l-għanijiet tal-azzjoni li għandha tittieħed biex jiġi żgurat livell għoli ta" ħarsien ambjentali u billi t-titjib tal-kwalità ambjentali ma jistgħux jintlaħqu biżżejjed mill-Istati Membri, u għaldaqstant, minħabba r-raġuni tan-natura transkonfinali tat-tniġġis mill-attivitajiet industrijali, jistgħu jintlaħqu aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif imfisser fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa neċesarju sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet.

(31)  Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. B'mod partikolari, dan ir-Regolament ifittex li jippromwovi l-applikazzjoni tal-Artikolu 37 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

(32)  L-obbligazzjoni tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva fil-liġi nazzjonali għandha tkun limitata għal dawk id-dispożizzjonijiet li jirrappreżentaw bidla sostantiva meta mqabbla mad-Direttivi preċedenti mfassla mill-ġdid minn din id-Direttiva. L-obbligazzjoni tat-traspożizzjoni tad-dispożizzjonijiet li ma ġewx emendati toħroġ mid-Direttivi preċedenti.

(33)  Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-Istati Membri marbuta mal-limiti ta' żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi stipulati fil-Parti B tal-Anness IX.

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

KAPITOLU I

 Dispożizzjonijiet komuni

Artikolu 1

 Suġġett 

Din id-Direttiva tistipula regoli dwar prevenzjoni u kontroll integrati ta' tniġġis li jinħoloq mill-attivitajiet industrijali.

Tippreskrivi wkoll regoli maħsuba għall-prevenzjoni jew, meta dan ma jkunx prattiku, għal tnaqqis ta' emissjonijiet fl-arja, fl-ilma u fl-art u biex ikun hemm prevenzjoni tal-ġenerazzjoni tal- iskart, sabiex jinkiseb livell għoli ta' protezzjoni tal-ambjent kollu kemm hu.

Artikolu 2

Ambitu

1.  Din id-Direttiva għandha tapplika għall-attivitajiet industrijali li jagħtu lok lit-tniġġis imsemmi fil-Kapitoli II sa VI.

2.  Din id-Direttiva ma tapplikax għal attivitajiet ta" riċerka, attivitajiet ta" żvilupp u ttestjar ta" prodotti u proċessi ġodda.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

  (1) "sustanza" tfisser kull element kimiku u l-komposti tiegħu, bl-eċċezzjoni tas-sustanzi li ġejjin:
   (a) sustanzi radjuattivi kif definiti mid- Direttiva tal-Kunsill 96/29/Euratom tat-13 ta" Mejju 1996 li tistabbilixxi standards bażiċi ta' sigurtà għall-ħarsien tas-saħħa tal-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali kontra l-perikli li jiġu minn radjazzjoni jonizzanti(23);
   (b) mikro- organiżmi ġenetikament modifikati kif definiti mid- Direttiva tal-Kunsill 90/219/KEE ║tat-23 ta" April dwar l-użu fil-magħluq ta" mikro-organiżmi modifikati ġenetikament (24);
   (c) organiżmi ġenetikament modifikati kif definiti fid- Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta" Marzu 2001 dwar ir-rilaxx deliberat fl-ambjent ta" organiżmi ġenetikament modifikati ║(25);
   (2) "tniġġis" ifisser l-introduzzjoni diretta jew indiretta bħala riżultat ta' attivita umana, ta' sustanzi, vibrazzjonijiet, sħana jew ħsejjes fl-arja, fil-baħar jew fl-art li jistgħu jkunu ta' ħsara għas-saħħa tal-bniedem jew għall-kwalità tal-ambjent, li tirriżulta fi ħsara għal proprjetà materjali, jew tgħarraq jew tfixkel il- faċilitajiet u l-użi oħra leġittimi tal-ambjent;
   (3) "stallazzjoni" tfisser unit teknika stazzjonarja li fiha titwettaq attivit waħda jew aktar minn dawk elenkati fl-Anness I jew fil-Parti I tal-Anness VII, u kull attivit oħra direttament assoċjata fuq l-istess sit li jkollha konnessjoni teknika ma' l-attivitajiet elenkati f'dawk l-Annessi u li jista' jkollha effett fuq emissjonijiet u tniġġis;
   (4) "emissjoni" tfisser ir-rilaxx dirett jew indirett ta' sustanzi, vibrazzjonijiet, sħanat jew ħsejjes minn għejun individwali jew diffużi fl-istallazzjoni għal ġo l-arja, l-ilma jew l-art;
   (5) "valuri limitu tal-emissjonijiet" tfisser il-massa, espressa f'termini ta' ċerti parametri speċifiċi, konċentrazzjoni u/jew livell ta' emissjoni, li ma jistgħux jinqabżu matul perjodu wieħed jew aktar ta' żmien;
   (6) "livell ta' kwalità ambjentali" tfisser is-sett ta' rekwiżiti li għandhom jitħarsu fi żmien partikolari minn ambjent partikolari jew parti partikolari minnu, kif stabbilit fil-leġiżlazzjoni tal-Komunita;
   (7) "permess" tfisser awtorizzazzjoni bil-miktub biex titħaddem stallazzjoni jew impjant ta" kombustjoni, impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew impjant tal-koinċinerazzjoni tal-iskart sħħ jew parti minnhomPermess wieħed jista' jkopri stallazzjoni waħda jew aktar jew partijiet minn stallazzjonijiet fuq l-istess sit imħaddma mill-istess operatur;
   (8) "bidla sostanzjali" tfisser bidla fin-natura jew it-tħaddim, jew estensjoni, ta" stallazzjoni jew impjant ta" kombustjoni, impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew impjant tal-koinċinerazzjoni tal-iskart li jista' jkollha effetti negattivi sinifikanti fuq il-bniedem jew l-ambjent;
  (9) "l-aħjar tekniki disponibbli" tfisser l-istadju l-aktar effettiv u avanzat fl-iżvilupp ta' attivitajiet u l-metodi tagħhom ta' tħaddim li jindika l-adattabilit prattika ta' tekniki partikolari li tipprovdi l-bażi għall-valuri limitu tal-emissjonijiet maħsuba u kundizzjonijiet oħra tal-permessi maħsuba biex jiġu evitati u, fejn dan ma jkunx prattiku, li jitnaqqsu l-emissjonijiet u l-impatt fuq l-ambjent kollu kemm hu:
   (a) "tekniki" tinkludi kemm it-teknoloġija użata u l-mod li bih l-istallazzjoni tkun diżinjata, mibnija, imħaddma u dekommissjonata;
   (b) "tekniki disponibbli" tfisser dawk żviluppati fuq skala li tkun tippermetti l-implimentazzjoni fis-settur relevanti industrijali, taħt kundizzjonijiet ekonomiċi u teknikament vijabbli, waqt li jitqiesu n-nefqiet u l-vantaġġi, sew jekk it-tekniki jkunu ti u prodotti ġewwa l-Istat Membru inkwistjoni sew jekk le, sal-limitu li dawn ikunu raġonevolment aċċessibbli għall-operatur;
   (c) "l-aħjar" tfisser l-aktar waħda effettiva biex jinkiseb livell ġenerali għoli ta' protezzjoni tal-ambjent kollu kemm hu;
   ( 10 "l-aħjar tekniki disponibbli assoċjati mal-livelli tal-emissjonijiet" ('BAT-AELs') ifisser sensiela ta" livelli ta" emissjonijiet li jirriżultaw mill-applikazzjoni, f'kundizzjonijiet ta" operat normali, tal-aħjar tekniki disponibbli kif deskritt fid-dokumenti ta" referenza BAT u espressi fil-forma ta" medja fuq perjodu ta" żmien speċifiku u taħt kundizzjonijiet ta" referenza stipulati;
   ( 11) "operatur" tfisser kull persuna naturali jew ġuridika li topera jew tikkontrolla l-istallazzjoni jew impjant ta" kombustjoni, impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew impjant tal-koinċinerazzjoni tal-iskart jew, fejn dan hu msemmi fil-legiżlazzjoni nazzjonali, li għaliha poter deċiżiv ekonomiku fuq il-funzjonament tekniku tal-istallazzjoni jew l-impjant ikun ġie delegat;
   ( 12) "il-pubbliku" tfisser persuna jew iktar naturali jew ġuridika, u, skond il-leġiżlazzjoni jew il-prattika nazzjonali, l-assoċjazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet jew il-gruppi tagħhom;
   ( 13) "il-pubbliku kkonċernat" tfisser il-pubbliku affettwat jew x'aktarx li jiġi affettwat bil-proċeduri dwar it-tfassil tad- deċiżjonijiet dwar il-ħruġ jew l-aġġornament ta' permess jew ta' kundizzjonijiet ta' permess jew li għandu interess fihom; Għall-iskopijiet ta" din id-definizzjoni, l-organizzazzjonijiet non-governattivi li jippromwovu l-ħarsien tal-ambjent u li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta" kwalunkwe liġi nazzjonali, għandu jkollhom interess;
   ( 14) "teknika emerġenti" tfisser teknika ġdida għal attività industrijali li, jekk pruvata industrijalment u żviluppata kummerċjalment, se tipprovdi livell ġenerali ogħla ta" ħarsien tal-ambjent jew għall-inqas l-istess livell ta" protezzjoni u iffrankar akbar milli l-aħjar tekniki disponibbli eżistenti;
   ( 15) "sustanzi perikolużi" tfisser sustanzi jew preparazzjonijiet perikolużi kif definiti fid-Direttiva ║67/548/KEE ║ u d-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Mejju 1999 li tirrigwarda l-approssimazzjoni tal-liġi, ir-Regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u t-tikkettar ta' preparazzjonijiet perikolużi(26);
   ( 16) "rapport ta" bażi" tfisser informazzjoni kwantifikata dwar il-qagħda tal-kontaminazzjoni tal-ħamrija u l-ilma tal-pjan b'ammonti sinifikanti ta" sustanzi perikolużi relevanti;
   ( 17) "spezzjoni ta" rutina" tfisser spezzjoni ambjentali mwettqa bħala parti minn programm ippjanat ta' spezzjonijiet;
   ( 18) "spezzjoni mhux ta" rutina" tfisser spezzjonijiet ambjentali mwettqa bħala reazzjoni għal ilmenti jew waqt l-investigazzjoni ta' aċċidenti, inċidenti u ġrajjiet ta' nuqqas ta" konformità;
   (19) "spezzjoni ambjentali" tfisser kwalunkwe attività li tinvolvi l-verifika li stallazzjoni tikkonforma mar-rekwiżiti ambjentali relevanti;
   ( 20) "karburant" tfisser kull materjal kombustibbli solidu, likwidu jew ta' gass użat biex iqabbad impjant ta'kombustjoni;
   ( 21) "impjant ta' kombustjoni" tfisser kull apparat tekniku fejn il-karburanti huma ossidizzati sabiex jużaw is-sħana ġenerata;
   ( 22) "bijomassa" tfisser kwalunkwe minn dawn:
   (a) prodotti li jikkonsistu minn kull materja veġetali mill-agrikoltura jew il-forestrija li tista' tiġi ta bħala karburant għall-iskop tal-irkuprar tal-kontenut tal-enerġija tagħha;
  (b) l-iskart li ġej użat bħala karburant:
   (i) skart veġetali mill-agrikoltura u l-forestrija;
   (ii) skart veġetali mill-industrija tal-ipproċessar tal-ikel, jekk is-sħana ġenerata tiġi rkuprata;
   (iii) skart veġetali tal-fibri mill-produzzjoni tal-polpa verġni u mill-produzzjoni ta' karta mill-polpa, jekk hi koinċinerata fil-post tal-produzzjoni u s-sħana ġenerata tiġi rkuprata;
   (iv) skart tas-sufra;
   (v) skart tal-injam ħlief għall-iskart tal-injam li jista' jkun fih komposti organiċi aloġenizzati jew metalli tqal bħala riżultat tat-trattament bi preservattiv jew kisi tal-injam.
   ( 23) "impjant ta" kombustjoni multikarburant" tfisser kull impjant ta' kombustjoni li jista' jitqabbad simultanjament jew alternatament b' żewġ tipi ta' karburant jew iktar;
   ( 24) "turbina tal-gass" tfisser kull magna li ddur li tikkonverti l-enerġija termali f'xogħol mekkaniku, li tikkonsisti prinċipalment minn kumpressur, strument termiku fejn il-karburant huwa ossidizzat sabiex isaħħan il-fluwidu operattiv, u turbina;
   ( 25) "skart" tfisser skart kif definit fl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart(27);
   ( 26) "skart perikoluż" tfisser skart perikoluż kif definit fl-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2008/98/KE;
   ( 27) "skart muniċipali mħallat" tfisser skart mid-djar kif ukoll skart kummerċjali, industrijali w istituzzjonali li minħabba fin-natura u l-kompożizzjoni tiegħu hu simili għal skart mid-djar, imma li jeskludi frazzjonijiet imsemmija taħt l-intestatura 20 01 tal-Anness għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE ║(28) li tistabilixxi Lista Ewropea tal-Iskart skond li jinġabar separament mis-sors u li teskludi l-iskart l-ieħor imsemmi taħt l-intestatura 20 02 ta' dak l-Anness;
   ( 28) "impjant ta' inċinerazzjoni tal-iskart" tfisser kull apparat u tagħmir tekniku stazzjonarju jew mobbli dedikat għat-trattament ta' sħana tal-iskart bi jew mingħajr l-irkupru tas-sħana ġenerata, permezz tal-inċinerazzjoni bl-ossidazzjoni tal-iskart kif ukoll proċessi ta' trattamenti oħra tas-sħana sakemm is-sustanzi li jirriżultaw mit-trattament jiġu sussegwentement inċinerati.
   ( 29) "impjant ta' koinċinerazzjoni tal-iskart " tfisser kull unità teknika stazzjonarja jew mobbli li l-iskop ewlieni tagħha hu l-ġenerazzjoni ta' enerġija jew produzzjoni ta' prodotti materjali u li juża skart bħala karburant regolari jew addizzjonali jew li fih l-iskart huwa ttrattat permezz tas-sħana għall-iskop ta' tneħħija permezz tal-inċinerazzjoni bl-ossidazzjoni tal-iskart kif ukoll proċessi ta' trattamenti oħra tas-sħana sakemm is-sustanzi li jirriżultaw mit-trattament jiġu sussegwentement inċinerati;
   ( 30) "kapaċità nominali" tfisser it-total ta' kapaċitajiet ta' inċinerazzjoni tal-ifran li minnhom jiġi kompost impjant ta' inċinerazzjoni tal-iskart jew impjant ta" koinċinerazzjoni tal-iskart, kif speċifikat mill-kostruttur u kkonfermat mill-operatur, fejn kunsiderazzjoni tingħata għall-valur kalorifiku tal-iskart, espress bħala kwantità tal-iskart inċinerat fis-siegħa;
   ( 31) "dijossini u furani" tfisser id-dijossini dibenżo-p-poliklorinati u dibenżofurani kollha elenkati fil-Parti 2 tal-Anness VI;
   ( 32) "residwu" tfisser kull skart likwidu jew solidu li huwa ġġenerat minn impjant tal-inċinerazzjoni jew impjant tal-koinċinerazzjoni;
   ( 33) "kompost organiku" tfisser kull kompost li jkollu fih minn tal-anqas l-element karbonju u wieħed jew aktar ta' idroġenu, aloġeni, ossiġnu, kubrit, fosfru, silikon jew nitroġenu, bl-eċċezzjoni ta' ossidi tal-karbonju u karbonati u bikarbonati inorganiċi;
   ( 34) "kompost volatili organiku" tfisser kull kompost organiku kif ukoll il-frazzjoni tal-krijożot, li għandu 293,15 K pressjoni ta' fwar ta' 0,01 kPa jew aktar, jew li għandu volatilità korrispondenti taħt il-kundizzjonijiet partikolari tal-użu.
  ( 35) "solvent organiku" tfisser kull kompost organiku volatili li hu użat għal kwalunkwe milli ġejjin:
   (a) waħdu jew magħqud ma' aġenti oħra, u mingħajr ma jgħaddi minn tibdil kimiku, biex jinħallu materjali mhux maħduma, prodotti jew materjali tal-iskart;
   (b) bħala aġent tat-tindif biex iħoll kontaminanti;
   (c) bħala sustanza għat-taħlil; 
   (d) bħala mezz ta' dispersjoni;
   (e) bħala mezz għall-aġġustament tal-viskożità;
   (f) bħala mezz għall-aġġustament tat-tensjoni;
   (g) bħala plastiċizzatur;
   (h) bħala preservattiv;
   ( 36) "kisi' tfisser kisi kif definit fl-Artikolu 2(8) tad-Direttiva 2004/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar il-limitazzjonijiet ta' emissjonijiet ta' kompożizzjonijiet organiċi volatili minħabba l-użu ta' solventi f'ċertu żebgħa u lostri u prodotti ta' lostru mil-ġdid ta' vetturi(29);
   (37) 'regoli ġenerali li jorbtu' tfisser valuri ta" limitu ta' emissjonijiet jew kundizzjonijiet oħrajn, definiti fil-liġijiet ambjentali, mill-inqas fil-livell settorjali, li hima stabbiliti bl-intenzjoni li jintużaw direttament biex jiġu stipulati l-kundizzjonijiet tal-permess.

Artikolu 4

Obbligu ta" pussess ta" permess

1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li ebda stallazzjoni jew impjant ta" kombustjoni, impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew impjant tal-koinċinerazzjoni tal-iskart ma jitħaddmu mingħajr permess.

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jistipulaw proċedura għar-reġistrazzjoni tal-istallazzjonijiet koperti biss mill-Kapitolu V. 

Il-proċedura għar-reġistrazzjoni għandha tkun speċifikata f'att li jorbot u li jinkludi minn tal-inqas notifika lill-awtorità kompetenti mill-operatur tal-intenzjoni li tiġi operata stallazzjoni.

2.  L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li permess wieħed jista' jkopri żewġ stallazzjonijiet jew aktar jew partijiet minn stallazzjonijiet imħaddma mill-istess operatur fuq l-istess sit jew fuq siti differenti.

Meta permess ikopri żewġ stallazzjonijiet jew aktar, kull stallazzjoni għandha tikkonforma b'mod individwali mar-rekwiżiti tad-Direttiva.

Artikolu 5

Operaturi

L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li żewġ persuni naturali jew ġuridiċi jew aktar huma intitolati li jkunu l-operatur konġunt ta" stallazzjoni jew impjant ta" kombustjoni, impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew impjant tal-koinċinerazzjoni tal-iskart, jew jistgħu jkunu l-operaturi ta' partijiet differenti ta' stallazzjoni jew impjant. Għandha tkun identifikata persuna legali jew naturali waħda biex tieħu r-responsabilità biex jintlaħqu l-obbligi ta' din id-Direttiva.

Artikolu 6

Il-ħruġ ta" permess 

1.  L-awtorità kompetenti għandha tagħti permess jekk stallazzjoni tikkonforma mar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva.

2.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-kundizzjonijiet ta" u l- proċeduri dwar l-għoti ta' permess jiġu koordinati kollha kemm huma meta aktar minn awtorità kompetenti waħda jew aktar minn operatur wieħed ikunu involuti, sabiex jiġi garantit approċċ integrat sħiħ u effettiv mill-awtoritajiet kompetenti kollha għal din il-proċedura.

3.  Fil-każ ta' stallazzjoni ġdida jew bidla sostanzjali fejn japplika l-Artikolu 4 tad-Direttiva 85/337/KEE, kull informazzjoni relevanti miksuba jew konklużjonijiet milħuqa skond l-Artikoli 5, 6, 7 u 9 ta' dik id-Direttiva għandhom jiġu eżaminati u użati għall-għanijiet tal-għoti tal-permess.

Artikolu 7

Regoli ġenerali li jorbtu 

Bla ħsara għall-obbligu ta" pussess ta" permess, l-Istati Membri jistgħu jinkludu rekwiżiti għal ċerti kategoriji ta' stallazzjonijiet jew impjant ta" kombustjoni, impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew impjant tal-koinċinerazzjoni tal-iskart b'regoli li jorbtu b'mod ġenerali.

Meta jiġu adottati reġoli ġenerali li jorbut, il-permess jista" sempliċement jinkludi referenza għal dawn ir-regoli. 

Artikolu 8

Ir-rappurtar dwar il-konformità

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li:

   (1) l-operatur jipprovdi lil-awtorità kompetenti bid-data relevanti dwar il-konformità mal-kundizzjonijiet tal-permess mill-inqas kull 24 xahar, li għandha tkunu disponibbli fuq l-internet mingħajr dewmien. Fil-każ li jkun identifikat ksur fil-kundizzjonijiet tal-permess wara li ssir spezzjoni skont l-Artikolu 25, il-frekwenza tar-rappurtaġġ għandha tiżdied għal mill-inqas kull tnax-il xahar;
   (2) li l-operatur jinforma lill-awtorità kompetenti mingħajr dewmien, b'kull inċident jew aċċident li jaffettwa l-ambjent b'mod sinifikanti.

Artikolu 9

Nuqqas ta' konformità

1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-kundizzjonijiet tal-permess jiġu mħarsa.

2.  Jekk jinstabu każijiet fejn inkisru r-rekwiżiti ta' din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li ġej:

   (a) li l-operatur jinforma minnufih l-awtorità kompetenti;
   (b) li l-operatur u l-awtorità kompetenti jieħdu l- mizuri meħtieġa biex jiżguraw li l-konformità hi restawrata fl-inqas żmien possibbli.

F'każijiet ta' ksur li jikkawża periklu sinifikanti għas-saħħa umana jew għall-ambjent u sakemm il-konformità mhix restawrata skond il-punt (b) tal-ewwel subparagrafu, l- operazzjoni ta' l -istallazzjoni jew l-impjant ta" kombustjoni, impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew impjant tal-koinċinerazzjoni tal-iskart għandha tkun sospiża.

Artikolu 10

Emissjoni ta" gassijiet serra

1.  Meta l-emissjonijiet ta" gassijiet serra minn stallazzjoni jiġu speċifikati fl-Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE fejn tidħol attività mwettqa f'din l-istallazzjoni, il-permess ma għandux jinkludi valur limitu tal-emissjonijiet għall-emissjonijiet diretti ta" dan il-gass għajr jekk meħtieġ sabiex jiġi żgurat illi ma jiġi kkawżat l-ebda tniġġis lokali sinifikanti.

2.  Għall-attivitajiet elenkati fl-Anness I mad-Direttiva 2003/87/KE, l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li ma jimponux rekwiżiti li jkollhom x'jaqsmu ma" l-effiċjenza tal-enerġija rigward l-unitajiet tal-kombustjoni jew emissjonijiet oħra li jemettu d-dijossidu tal-karbonju fuq is-sit.

3.  Meta neċessarju, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jemendaw il-permess kif xieraq.

4.  Il-paragrafi 1 sa 3 ma għandhomx japplikaw għall-istallazzjonijiet esklużi temporanjament mill-iskema għall-iskambju ta" kwoti ta" emissjoni tal-gassijiet serra ġewwa l-Komunità skond l-Artikolu 27 td-Direttiva 2003/87/KE.

KAPITOLU II

 Dispożizzjonijiet speċjali għall-attivitajiet elenkati fl-Anness I

Artikolu 11

Ambitu

Dan il-Kapitolu għandu japplika għall-attivitajiet stipulati fl-Anness I u, fejn applikabbli, jilħaq l-għetiebi tal-kapaċità stipulati fl-Anness.

Artikolu 12

Prinċipji ġenerali li jirregolaw l-obbligi bażiċi tal-operatur

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa li jiddisponu li li l-istallazzjonijiet jitħaddmu skond il-prinċipji li ġejjin:

   (1) il-miżuri kollha xierqa preventivi jittieħdu kontra t-tniġġis;
   (2) l-aħjar tekniċi disponibbli jiġu applikati;
   (3) ma jiġi kkawżat ebda tniġġis sinifikanti;
   (4) tiġi evitata l-produzzjoni ta' skart skond id-Direttiva 2008/98/KE;
   (5) fejn jiġi prodott l-iskart, dan jinġabar lura jew, fejn dan mhux teknikament u ekonomikament possibbli, jintrema waqt li jiġi evitat jew jitnaqqas kull impatt fuq l-ambjent;
   (6) l-enerġija tintuża b'mod effiċjenti;
   (7) għandhom jittieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiġu evitati aċċidenti u jiġu limitati l-konsegwenzi tagħhom;
   (8) jittieħdu l-miżuri meħtieġa fuq il-waqfien definittiv ta' attivitajiet biex jiġi evitat kull riskju ta' tniġġis u biex is-sit tat-tħaddim jiġi lura fi stat sodisfaċenti skond ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 23(2) u (3).

Artikolu 13

Applikazzjonijiet għal permessi

1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li applikazzjoni għal permess tkun tinkludi deskrizzjoni ta' li ġej:

   (a) l-istallazzjoni u l-attivitajiet tagħha;
   (b) il-materja prima u dik awżiljari, sustanzi oħra u l-enerġija użata fi jew ġenerata mill-istallazzjoni;
   (c) l-għejun tal-emissjonijiet mill-istallazzjoni;
   (d) il-kundizzjonijiet tas-sit tal-istallazzjoni;
   (e) jekk l-attività tinvolvi sustanzi perikolużi rilevanti f'ammonti sinifikanti, , rapport ta" bażi li jkun fih l-informazzjoni dawk is-sustanzi;
   (f) in-natura u l-kwantitajiet ta' emissjonijiet imbassra mill-istallazzjoni f'kull mezz kif ukoll l-identifikazzjoni tal-effetti sinifikanti tal-emissjonijiet fuq l-ambjent;
   (g) it-teknoloġija proposta u t-tekniki l-oħra għall-prevenzjoni jew, fejn dan ma jkunx possibbli, għat-tnaqqis ta' emissjonijiet mill-istallazzjoni;
   (h) fejn ikun il-każ, il-miżuri għall-prevenzjoni u l-irkupru tal-iskart iġġenerat mill-istallazzjoni;
   (i) miżuri oħra maħsuba għat-tħaris tal-prinċipji ġenerali tal-obbligi bażiċi tal-operatur kif previsti fl-Artikolu 12;
   (j) miżuri maħsuba għall-osservazzjoni tal-emissjonijiet fl-ambjent;
   (k) l-alternattivi prinċipali relevanti għat-teknoloġija, tekniki u miżuri proposti, studjati f'deskrizzjoni fil-qosor mill-applikant.

Applikazzjoni għal permess għandha tinkludi wkoll sommarju mhux tekniku tad-dettalji msemmija fl-ewwel subparagrafu, u fejn applikabbli rapport ta" bażi.

2.  Meta tagħrif mogħti skond ir-rekwiżiti previsti fid-Direttiva 85/337/KEE jew rapport ta' sigurtà mħejji skond id-Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE jew tagħrif ieħor mogħti b'konformità ma' leġiżlazzjoni oħra jkun jissodisfa xi rekwiżiti tal-paragrafu 1, dak it-tagħrif jista' jiġi inkluż fi, jew mehmuż ma', l-applikazzjoni.

Artikolu 14

Dokumenti ta' referenza BAT u skambju ta" informazzjoni

1.  Il-Kummissjoni għandha torganizza skambji ta" informazzjoni bejn l-Istati Membri, ir-rappreżentanti tal-awtoritajiet kompetenti relevanti tagħhom, l-operaturi u fornituri ta" tekniki li jirrappreżentaw l-industrija kkonċernata, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi li jippromwovu l-ħarsien ambjentali u l-Kummissjoni b'relazzjoni mal-punti li ġejjin:

   (a) il-prestazzjoni ta" stallazzjonijiet f'termini ta" emissjonijiet, tniġġis, konsum u n-natura tal-materja prima, l-użu tal-enerġija jew il-ġenerazzjoni tal-iskart; u
   (b) l-aħjar tekniki disponibbli użati, il-monitoraġġ assoċjat u l-iżviluppi dwar l-aħjar tekniki disponibbli.

Għall-organizzazzjoni tal-iskambju ta' informazzjoni msemmi f'dan il-paragrafu, il-Kummissjoni għandha twaqqaf Forum għall-Iskambju ta" Informazzjoni magħmul mill-partijiet interessati msemmija fl-ewwel subparagrafu.

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi gwida għall-iskambju ta" informazzjoni li tkun tinkludi l-ġbir tad-data u d-determinazzjoni tal-kontenut tad-dokumenti ta" referenza tal-BAT. Il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport ta" evalwazzjoni f'dan ir-rigward. Ir-rapport għandu jkun aċċessibbli fuq l-Internet.

2.  Il-Kummissjoni għandha tippubblika r-riżultat tal-iskambju ta" informazzjoni msemmi f'paragrafu 1 bħala dokument ta" referenza ġdid jew aġġornat tal-BAT.

3.  Id-dokumenti ta" referenza BAT għandhom b'mod partikolari jiddeskrivu l-aħjar tekniki diponibbli, il-livelli ta" emissjonijiet assoċjati, il-livelli tal-konsum u l-monitoraġġ assoċjat, il-monitoraġġ tal-ħamrija u tal-ilma tal-pjan u r-rijabilitazzjoni tas-sit u t-tekniki emerġenti, b'kunsiderazzjoni speċjali għall-kriterji elenkati fl-Anness III, filwaqt li jiffinalizzaw ir-reviżjoni fi żmien tmien snin mill-pubblikazzjoni tal-verżjoni preċedenti. Il-Kummissjoni tiżgura li l-konklużjonijiet BAT għandha tirrevedi u taġġorna d-dokumenti ta" referenza BAT ikunu disponibbli fil-lingwi uffiċjali tal-Istati Membri. Fuq talba ta" Stat Membru, il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli d-dokument ta" referenza BAT kollu fil-lingwa mitluba.

Artikolu 15

Kundizzjonijiet tal-permess

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-permess ikun jinkludi l-miżuri kollha meħtieġa għall-konformità mar-rekwiżiti tal-Artikoli 12 u 19.

Dawn il-miżuri għandu jinkludi mill-inqas dan li ġej:

   (a) il-valuri limitu tal-emissjonijiet għal sustanzi niġġiesa, elenkati fl-Anness II, u għal sustanzi niġġiesa oħra li x'aktarx joħorġu mill-istallazzjoni kkonċernata fi kwantitajiet sinifikanti, wara li tkun ikkunsidrata n-natura u l-potenzjal tagħhom li jitrasferixxu t-tniġġis minn mezz għal ieħor;
   (b) jekk ikun hemm bżonn, rekwiżiti adattati li jiżguraw il-protezzjoni tal-ħamrija u l-ilma ta' taħt l-art u miżuri li jikkonċernaw l-immaniġġar tal-iskart ġenerat mill-istallazzjoni;
   (c) rekwiżiti adattati għall- monitoraġġ tar-rilaxx, li jispeċifikaw il-metodoloġija u l-frekwenza tal-kejl, il-proċedura ta' valutazzjoni u obbligu li l-awtorità kompetenti tingħata regolarment ir-riżultati tal-monitoraġġ tal-emissjonijiet u dejta oħra meħtieġa għall-ivverifikar tal-konformità mal-permess;
   (d) rekwiżiti ta" monitoraġġ perjodu marbuta ma" sustanzi perikolużi relevanti li x'aktarx jinstabu f'ammonti sinifikanti fuq is-sit b'kunsiderazzjoni għall--possibbiltà ta" kontaminazzjoni tal-ħamrija u l-ilma tal-pjan fuq is-sit tal-istallazzjoni;
   (e) miżuri li jirrelataw ma" bidu tat-tħaddim, tnixxijiet minħabba ħsara, waqfien momentarju, u waqfien definittiv tal-operazzjonijiet;
   (f) dispożizzjonijiet dwar it-tnaqqis ta' tniġġis f'distanzi fit-tul jew bejn il-fruntieri.

2.  Għall-għanijiet tal-punt (a) tal-paragrafu 1, il-valuri limitu tal-emissjonijiet jistgħu jiġu supplimentati jew mibdula b'parametri ekwivalenti jew miżuri tekniċi.

3.  Dawn id-dokumenti ta" referenza BAT għandhom ikunu r-referenza għall-istipular tal-kundizzjonijiet tal-permessi.

4.  Meta stallazzjoni jew parti minn stallazzjoni mhix koperta minn dokumenti ta" referenza BAT jew meta dawn id-dokumenti ma jindirizzawx l-effetti ambjentali potenzjali kollha tal-attività, l-awtorità kompetenti, b'konsultazzjoni mal-operatur, għandha tiddetermina l-livelli tal-emissjoni li jistgħu jinkisbu bl-użu l-aħjar tekniki disponibbli għall-istallazzjoni jew l-attivtajiet ikkonċernati, skond il-kriterji elenkati fl-Anness III, u għandha tistipula l-kundizzjonijiet tal-permessi skond dan.

5.  Għall-istallazzjonijiet imsemmija fil-punt 6.6 tal-Anness I, il-paragrafi 1 sa 4 għandhom japplikaw bla ħsara għal-leġiżlazzjoni marbuta mal-benessri tal-annimali.

Artikolu 16

Valuri limitu tal-emissjonijiet, parametri ekwivalenti u miżuri tekniċi

1.  Il-valuri limitu tal-emissjonijiet ta' sustanzi niġġiesa għandhom japplikaw fil-punt meta l-emissjonijiet iħallu l-istallazzjoni u, b'kull dilwizzjoni qabel dak il-punt injorata meta dawk il-valuri jkunu qed jiġu stabbiliti.

Fir-rigward ta' rilaxx indirett ta" sustanzi niġġiesa fl-ilma, jista' jitqies l-effett ta' impjant ta' trattament tal-ilma meta jiġu stabbiliti l-valuri limitu tal-emissjonijiet tal-istallazzjoni kkonċernata, iżda li jiġi garantit livell ekwivalenti ta' protezzjoni tal-ambjent kollu kemm hu u sakemm dan ma jwassalx għal livelli ogħla ta' tniġġis fl-ambjent.

2.  Bla ħsara għall-Artikolu 19, il-valuri limitu tal-emissjonijiet u l-parametri ekwivalenti u l-miżuri tekniċi msemmijin fil-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 15 għandhom jiġu bbażati fuq l-aħjar tekniki disponibbli, mingħajr ma jiġi preskritt l-użu ta' xi teknika jew teknoloġija speċifika.

L-awtorità kompetenti għandha tistipula valuri limiti tal-emissjonijiet u ir-rekwiżiti tal-monitoraġġ u l-konformità biex tiżgura li l-livelli ta" emissjonijiet assoċjati BAT ma jinqabżux.

Valuri ta" limitu tal-emissjonijiet jistgħu jkunu supplimentati minn parametri ekwivalenti jew minn miżuru tekniċi sakemm ikun jista' jinkiseb livell ekwivalenti ta' ħarsien tal-ambjent.

3.  B'deroga mit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 2, l-awtorità kompetenti tista" f'każijiet speċifiċi eċċezzjonali, li jirriżultaw mill-valutazzjoni tal-ispejjeż u l-benefiċċji ambjentali u ekonomiċi billi jitqiesu l-karatteristiċi tekniċi tal-istallazzjoni kkonċernata, il-lokazzjoni ġeografika tagħha u l-kundizzjonijiet ambjentali lokali, tistipula valuri limitu tal-emissjonijiet, parametri ekwivalenti jew miżuri tekniċi, ir-rekwiżiti tal-monitoraġġ u tal- konformità, b'tali mod li l-livelli tal-emissjoniiet assoċjati assoċjati BAT, ikunu jistgħu jinqabżu.

Dawn il-valuri limitu tal-emissjonijiet parametri ekwivalenti jew miżuri tekniċi madankollu m'għandhomx jaqbżu l-valuri limitu tal-emissjonijiet stipulati skont l-Artikolu 68 jew, fejn applikabbli, fl-Annessi V sa VIII.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-pubbliku kkonċernat jingħata opportunitajiet bikrin u effettivi biex jipparteċipaw fil-proċess tat-teħid ta" deċiżjonijiet relatat mal-għoti tad-deroga msemmija f'dan il-paragrafu.

Meta l-valuri limitu tal-emissjonijiet, parametri ekwivalenti jew miżuri tekniċi ekwivalenti jiġu stabbiliti skont dan il-paragrafu, ir-raġunijiet biex jiġu awtorizzati xi livelli ta" emissjonijiet li jiddevjaw mil-livelli ta" emissjonijiet assoċjati BAT, kif deskritt fid-dokumenti ta" referenza BAT, għandhom ikunu ġġustifikati fl-anness dwar il-kundizzjonijiet tal-permess.

Il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi kriterji għall-għoti tad-deroga msemmija f'dan il-paragrafu.

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 69(2).

4.  Il-paragrafi 2 u 3 għandhom japplikaw għat-tifrix tad-demel tal-bhejjem barra s-sit tal-istallazzjoni msemmi fil-punt 6.6 tal-Anness I, bl-eċċezzjoni ta" zoni inklużi fil-kamp ta" applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE tat-12 ta" Diċembru 1991 dwar dwar il-protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli(30).

5.  L-awtorità kompetenti tista" tagħti derogi temporanji mir-rekwiżiti tal-paragrafu 2 u mill-punti (1) u (2) tal-Artikolu 12 għal żidiet fl-emissjonijiet li jirriżultaw mill-ittestjar u l-użu ta" tekniki emerġenti dejjem sakemm fi żmien 6 xhur mill-għoti tad-deroga l-użu ta" dawn it-tekniki jew jitwaqqaf jew inkella l-attività tilħaq il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati ma' l-aħjar tekniki disponibbli.

Artikolu 17

Rekwiżiti tal-monitoraġġ

1.  Ir-rekwiżiti tal-monitoraġġ imsemmija fl-Artikolu 15(1) (c) u (d) għandhom, fejn applikabbli, ikunu bbażati fuq il-konklużjonijiet dwar il-monitoraġġ kif deskritt fid-dokumenti ta' referenza BAT.

2.  Il-frekwenza tal-monitoraġġ perjodiku msemmija fl-Artikolu 15(1) (d) għandha tiġi ddeterminat mill-awtorità kompetenti f'permess għal kull stallazzjoni individwali jew f'regoli ġenerali li jorbtu.

Bla ħsara għall-ewwel subparagrafu, il-monitoraġġ perjodiku tal-ilma tal-pjan u tal-ħamrija għandu jsir mill-inqas darba kull ħames jew għaxar snin rispettivament, sakemm il-monitoraġġ ma jkunx ibbażat fuq stima sistematika tar-riskji ta" kontaminazzjoni.

Il-Kummissjoni tista" tistabbilixxi kriterji għad-determinazzjoni tal-frekwenza tal-monitoraġġ perjodiku.

Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissuplimentawha għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 69(2).

Artikolu 18

Regoli ġenerali li jorbtu

1.  Meta jiġu adottati regoli li jorbtu b'mod, l-Istati Membri għandhom jiżguraw approċċ integrat u jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni għall-ambjent kollu kemm hu ekwivalenti għal dak li jista" jinkiseb b'kundizzjonijiet ta" permess individwali.

2.  Ir-regoli ġenerali li jorbtu għandhom ikunu bbażati fuq l-aħjar tekniki disponibbli, mingħajr il-preskrizzjoni tal-użu ta" kwalunkwe teknika jew teknoloġija speċifika sabiex tkun żgurata konformità mal-Artikoli 15 u 16.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-regoli ġenerali li jorbtu jinżammu aġġornati ma" l-iżviluppi fl-aħjar tekniki disponibbli sabiex tkun żgurata konformità mal-Artikoli 22.

4.  Ir-regoli ġenerali li jorbtu adottati skond il-paragrafi 1 sa 3 għandhom ikollhom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn referenza bħal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom.

Artikolu 19

Livelli ta" kwalità ambjentali

Meta livell ta' kwalità ambjentali jeħtieġ kundizzjonijiet aktar iebsa minn dawk li jistgħu jinkisbu bl-użu tal-aħjar tekniċi disponibbli, kundizzjonijiet addizzjonali għandhom jiġu inklużi fil-permess, bla ħsara għal miżuri oħra li jistgħu jittieħdu biex jitħarsu l-livelli ta' kwalità ambjentali.

Artikolu 20

Żviluppi fl-aħjar tekniki disponibbli

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorità kompetenti ssegwi jew tkun infurmata bl-aħjar tekniċi disponibbli u bil-pubblikazzjoni ta" kwalunkwe dokument ta" referenza BAT ġdid jew aġġornat, kif ukoll għandu jinforma lill-pubbliku kkonċernat.

Artikolu 21

Bidliet minn operaturi għal stallazzjonijiet

1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-operatur jinforma lill- awtorità kompetenti b'kull bidla ppjanata fin-natura jew il-funzjonament, jew estensjoni tal-istallazzjoni li jista" jkollha konsegwenzi għall-ambjent. Meta jkun il-każ, l- awtorità kompetenti għandha taġġorna il-permess.

2.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li ebda tibdil sostanzjali ppjanat mill-operatur ma jsir mingħajr permess maħruġ skond din id-Direttiva.

L-applikazzjoni għal permess u d-deċiżjoni mill-awtorità kompetenti għandhom ikopru dawk il-partijiet tal-istallazzjoni u dawk id-dettalji elenkati fl-Artikolu 13 li jistgħu jiġu effettwati mill-bidla sostanzjali.

3.  Kull bidla fin-natura jew l-operat jew estensjoni ta" stallazzjoni għandhom jitqiesu li jkunu sostanzjali jekk il-bidla jew l-estensjoni fihom infushom jilħqu l-għetiebi tal-kapaċità ddikjarati fl-Anness I.

Artikolu 22

Kunsiderazzjoni mill-ġdid u aġġornament tal-kundizzjonijiet tal-permess mill-awtorità kompetenti

1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-awtorità kompetenti perjodikament tikkunsidra mill-ġdid il-kundizzjonijiet kollha tal-permess u, fejn meħtieġ biex jiżguraw konformità ma" din id-Direttiva, jaġġornaw dawk il-kundizzjonijiet.

2.  Fuq talba tal-awtorità kompetenti, l-awtorità għandha tressaq l-informazzjoni kollha neċessarja bil-għan tal-kunsiderazzjoni mill-ġdid tal-kundizzjoniiet tal-permess.

Meta tkun qed tikkunsidra mill-ġdid il-kundizzjonijiet tal-permess, l-awtorità kompetenti għandha tuża kull infromazzjoni li toħroġ mill-monitoraġġ jew l-ispezzjonijiet.

3.  Meta l-Kummissjoni tippubblika dokument ta" referenza BAR ġdid jew aġġornat, l-Istati Membri għandhom, fi żmien erba" snin mill-pubblikazzjoni, jiżguraw li l-awtorità kompetenti, fejn meħtieġ, tikkunsidra mill-ġdid u taġġorna l-kundizzjonijiet tal-permess għall-istallazzjonijiet ikkonċernati.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika għal kwalunkwe deroga mogħtija skond l-Artikolu 16(3).

4.  Il- kundizzjonijiet tal-permess għandhom jiġu kkunsidrati mill-ġdid u, fejn meħtieġ, jiġu aġġornati mill-inqas fil-każijiet li ġejjin: 

   (a) it-tniġġis ikkawżat mill-istallazzjoni jkun tant kbir li l-valuri limitu eżistenti tal-emissjonijiet tal-permess ikunu jeħtieġu li jiġu riveduti jew valuri ġodda bħal dawk jeħtieġu li jkunu inklużi fil-permess;
   (b) bidliet sinifikanti  fl-aħjar tekniki disponibbli jippermettu t-tnaqqis sinifikanti tal-emissjonijiet;
   (c) is-sigurtà fit-tħaddim teħtieġ li jintużaw tekniki oħra;
   (d) fejn tkun meħtieġa għall-konformità mad-Direttiva 2001/81/KE jew ma" standard tal-kwalità ambjentali skond l-Artikolu 19. 

Artikolu 23

Għeluq u rijabilitazzjoni tas-sit

1.  Bla ħsara għad-Direttiva 2004/35/KE għad-Direttiva 2006/118/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta" Diċembru 2006 dwar il-protezzjoni tal-ilma ta" taħt l-art kontra t-tniġġis u d-deterjorament1, għad-Direttiva 2008/99/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar il-ħarsien tal-ambjent permezz tal-liġi kriminali2 u għad-Direttiva 2009/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-... li tistabbilixxi qafas għall-ħarsien tal-ħamrija║(31)3 l-awtorità kompetenti għandha tiżgura li l-kundizzjonijiet tal-permess imposti biex jiżguraw l-osservanza tal-prinċipju stipulat fil-punt (8) tal-Artikolu 12 jiġu implimentati mal-waqfien definittiv tal-attivitajiet.

2.  Meta l-attività tinvolvi l-użu, il-produzzjoni jew ir-rilaxx ta" ammonti ta" sustanzi perikolużi rilevanti fir-rigward tal-possibbiltà ta" kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma tal-pjan fuq is-sit tal-istallazzjoni, l-operatur għandu jħejji rapport ta" bażi qabel ma jibda jħaddem stallazzjoni jew qabel ma permess għal stallazzjoni jkun ġej aġġornat. Dan ir-rapport għandu jkun fih l-informazzjoni kwantifikata meħtieġa sabiex jiġi ddeterminat l-istat inzijali tal-ħamrija u l-ilma tal-pjan rigward ammonti sinifikanti ta" sustanzi perikolużi rilevanti.

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi il-kriterji ġenerali dwar il-kontenut tar-rapport ta" bażi.

Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissuplimentawha għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 69(2).

3.  Mal-waqfien definittiv tal-attivitajiet, l-operatur għandu jinforma lill-awtorità kompetenti u jivvaluta l-istat tal-kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma tal-pjan minn sustanzi perikolużi. Meta l-istallazzjoni tkun ikkawżat tniġġis minn sustanzi perikolużi tal-ħamrija u tal-ilma tal-pjan meta mqabbel mal-qagħda inizjali stabbilita fir-rapport ta' bażi msemmi fil-paragrafu 2, l-operatur għandu jirrijabilita s-sit u jreġġgħu lura għall-istat inzjali.

4.  Meta l-operatur mhuwiex meħtieġ iħejji rapport ta" bażi msemmi fil-paragrafu 2, l-operatur għandu jieħu l-miżuri l-meħtieġa wara l-waqfien definittiv tal-attivitajiet sabiex jiżgura li s-sit ma joffrix riksju sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.

Artikolu 24

It-tqabbil ta" emissjonijiet mal-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-aħjar tekniki disponibbli

Id-data relevanti dwar il-konformità mal-kundizzjonijiet ta" awtorizzazzjoni msemmija fil-punt (1) tal-Artikolu 8 għandu jinkludi tqabbil tal-operat tal-istallazzjoni, inkluż il-livell tal-emissjonijiet, u l-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-aħjar tekniki disponibbli kif deskritti fid-dokumenti ta' referenza BAT. Id-data relevanti għandha tkun aċċessibbli fuq l-Internet mingħajr dewmien.

Artikolu 25

Spezzjonijiet

1.  L-Istati Membri għandhom iwaqqfu sistema ta" spezzjonijiet tal-istallazzjonijiet.

Dik is-sistema għandha tinkludi spezzjonijiet fuq is-sit.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-operaturi joffru lill-awtoritajiet kompetenti l-għajnuna kollha meħtieġa biex jippermettu lil dawn l-awtoritajiet li jwettqu kull spezzjoni fuq is-sit, jieħdu kampjuni u jiġbru kull tagħrif meħtieġ għat-twettiq tad-dmirijiet tagħhom għall-għanijiet ta' din id-Direttiva.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-istallazzjonijiet kollha huma koperti minn pjan ta" spezzjoni.

3.  Kull pjan ta' spezzjoni għandu jinkludi dan li ġej:

   (a) valutazzjoni ġenerali ta" kwistjonijiet ambjentali sinifikanti rilevanti;
   (b) iż-żona ġeografika koperta mill-pjan ta" spezzjoni;
   (c) reġistru tal-istallazzjonijiet koperti mill-pjan ta" spezzjoni u stima ġenerali tal-istat tal-konformità tagħhom mar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva;
   (d) dispożizzjonijiet għar-reviżjoni tagħha;
   (e) sommarju tal-programmi għall-ispezzjonijiet ta" rutina in segwitu għall-paragrafu 5;
   (f) proċeduri għal spezzjonijiet mhux ta" rutina in segwitu għall-paragrafu 6;
   (g) fejn meħtieġ, dispożizzjonijiet dwar il-kooperazzjoni bejn awtoritajiet ta" spezzjoni differenti.

4.  Skond il-pjani ta" spezzjoni, l-awtorità kompetenti għandha regolarment tfassal programmi ta" spezzjoni, li jiddeterminaw il-frekwenza taż-żjarat fuq is-siti għal tipi differenti ta' stallazzjoni.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun disponibbli għadd suffiċjenti ta" persuni tas-sengħa biex iwettqu dawn l-ispezzjonijiet.

Dawn il-programmi għandhom jinkludu mill-inqas żjara każwali fuq is-sit kull tmintax-il xahar, għal kull stallazzjoni. Il-frekwenza għandha tiżdied għal mill-inqas kull sitt xhur jekk spezzjoni tidentifika każ ta" nuqqas ta" konformità mal-kundizzjonijiet ta" awtorizzazzjoni.

Meta dawk il-programmi jkunu bbażati fuq stima sistematika tar-riskji ambjentali ta" l-istallazzjonijiet partikolari kkonċernati, il-frekwenza taż-żjarat fuq il-post jistgħu jitnaqqsu għal minimu ta" darba kull 24 xhar.

L-evalwazzjoni sistemika tar-riskji ambjentali għandha tkun ibbażata:

   (a) ir-rekord tal-konformità tal-operaturi mal-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni;
   (b) l-impatti tal-istallazzjoni fuq l-ambjent u fuq is-saħħa tal-bniedem;
   (c) Il-parteċipazzjoni tal-operatur fl-iskema tal-verifika u l-eko-mmaniġġjar tal-Komunità (EMAS), skont ir-Regolament (KE) Nru761/2001(32), jew l-implimentazzjoni ta" sistemi ekwivalenti ta" eko-mmaniġġjar.

Il-Kummissjoni tista" tistabbilixxi kriterji ulterjuri dwar l-istima tar-riskji ambjentali.

Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissuplimentawha għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 69(2).

5.  Spezzjonijiet ta" rutina għandhom ikunu suffiċjenti għall-eżami tal-firxa sħiħa tal-effetti ambjentali rilevanti mill-istallazzjoni kkonċernata.

L-ispezzjonijiet ta' rutina għandhom jiżguraw li l-operatur jikkonforma mal-kundizzjonijiet tal-permess.

L-ispezzjonijiet ta' rutina għandhom ukoll iservu biex jivvalutaw l-effettività tar-rekwiżiti tal-permess.

6.  Spezzjonijiet każwali ta" rutina għandhom jitwettqu bies jiġu investigati malajr kemm jista" jkun ilmenti ambjentali serji u kwalifikati, aċċidenti ambjentali serji, inċidenti u ġrajjiet ta' nuqqas ta" konformità jew fatti li jaffettwaw b'mod serju is-saħħa tal-bniedem u, fejn xieraq, qabel il-ħruġ, il-kunsiderazzjoni mill-ġdid jew l-aġġornament ta" permess.

Meta jwettqu spezzjoni mhux ta" rutina, l- awtoritajiet kompetenti jistgħu jitolbu lill- operaturi biex jipprovdu informazzjoni sabiex jinvestigaw il-kontenut ta" aċċident, inċident, jew l-okkorrenza ta" nuqqas ta" konformità, li tinkludi l-istatistika dwar is-saħħa.

7.  Wara kull spezzjoni ta" rutina u mhux ta" rutina, l-awtorità kompetenti għandha tħejji rapport li jiddeskrivi s-sejbiet fir-rigward tal-konformità tal-istallazzjoni mar-rekwiżiti ta" din id-Direttiva u l-konklużjonijiet dwar jekk hijiex meħtieġa aktar azzjoni.

Ir-rapport għandu jkun notifikat lill-operatur fi żmien xahrejn. Ir-rapport għandu jkun disponibbli għall-pubbliku fuq l-internet mill-awtorità kompetenti fi żmien erba" xhur wara li ssir l-ispezzjoni.

L-awtorità kompetenti għandha tiżgura li l-azzjonijiet meħtieġa identifikati fir-rapport jittieħdu fi żmien perjodu raġonevoli.

Artikolu 26

Aċċess għal informazzjoni u parteċipazzjoni pubblika fil-proċedura tal-permess

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi l-pubbliku interessat jingħata opportunitajiet minn kmieni u effettivi sabiex jipparteċipa fil- proċeduri li ġejjin:

   (a) il-ħruġ ta" permess għal stallazzjonijiet ġodda;
   (b) il-ħruġ ta" permess għal kull bidla sostanzjali;
   (c) l-aġġornament ta" permess jew il-kundizzjonijiet ta" permess għal stallazzjoni skond il-punt (a) tal-Artikolu 22(4).
   (d) l-aġġornament ta" awtorizzazzjoni jew tal-kundizzjonijiet ta" awtorizzazzjoni meta tkun se tingħata deroga skont l-Artikolu 16(3).

Il-proċedura ddikjarata fl-Anness IV għandha tapplika għal din il-parteċipazzjoni.

L-organizzazzjonijiet mhux governattivi li jippromwovu l-ħarsien tal-ambjent u li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' kwalunkwe liġi nazzjonali għandhom jitqiesu li għandhom interess.

2.  Meta tkun ittieħdet deċiżjoni dwar l-għoti, il-kunsiderazzjoni mill-ġdid jew l-aġġornament ta" permess, ▌l-awtorità kompetenti għandha tagħmel disponibbli mingħajr dewmien lill-pubbliku t-tagħrif li ġej:

   (a) il-kontenut tad-deċiżjoni, inkluża kopja tal-permess u ta" kull aġġornament sussegwenti;
   (b) ir-raġunijiet li fuqhom tkun imsejsa d-deċiżjoni;
   (c) ir-riżultati tal-konsultazzjonijiet li saru qabel ma ttieħdet id-deċiżjoni u spjegazzjoni ta' kif tqiesu f'dik id-deċiżjoni;
   (d) it-titlu tad-dokumenti ta" referenza BAT rilevanti għall-istallazzjoni jew l-attività kkonċernata;
   (e) kif ▌jkunu ġew determinati l-kundizzjonijiet tal-permess imsemmija fl-Artikolu 15 fir-relazzjoni ma" l-aħjar tekniki disponibbli u l-livelli tal-emissjonijiet assoċjati kif deskritti fif-dokumenti ta" referenza BAT;
   (f) meta deroga tingħata skond l-Artikolu 16(3), ir-raġunijiet speċifiċi għal dik id-deroga bbażati fuq il-kriterji stabbiliti f'dak il-paragrafu u l-kundizzjonijiet imposti;
   (g) ir-riżultat tal-kunsiderazzjoni mill-ġdid ▌tal-permessi kif imsemmija fl-Artikolu 22(1), (3) u (4);
   (h) ir-riżultati tal-monitoraġġ tal-emissjonijiet kif meħtieġ skond il-kundizzjonijiet tal-permess u miżmumin mill-awtorità kompetenti.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni msemmija f'punti (a) sa (g) tkun disponibbli mingħajr dewmien fuq l-internet.

3.  Il-paragrafi 1 ║u 2 għandhom japplikaw suġġett għall-Artikolu 4(1) u (2) tad-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta" Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali(33).

Artikolu 27

L-aċċess għall-ġustizzja

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi, skond is-sistema legali nazzjonali rilevanti, il-membri tal-pubbliku interessati jkollhom aċċess għal proċedura ta" reviżjoni quddiem qorti tal-ġustizzja jew korp ieħor indipendenti u imparzjali stabbilit bil-liġi biex jikkontestaw il-legalità sostantiva jew proċedurali ta" deċiżjonijiet, atti jew omissjonijiet suġġetti għall-Artikolu 26 meta titwettaq waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

   (a) li jkollhom interess suffiċjenti;
   (b) li jżommu t-tnaqqir ta" dritt, meta l-liġi amministrattiva proċedurali ta" Stat Membru teħtieġ dan bħala prekundizzjoni.

2.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu f'liema stadju jistgħu jiġu kkontestati d-deċiżjonijiet, l-atti jew l-omissjonijiet.

3.  Dak li jikkostitwixxi interess suffiċjenti u t-tnaqqir ta" dritt għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri, b'mod konsistenti mal-mira li jingħata aċċess għall-ġustizzja lill-pubbliku interessat.

Għal dan il-fini, l-interess ta" kull organizzazzjoni mhux governattiva li tippromwovi l-ħarsien ambjentali u li tissodisfa kwalunkwe rekwiżit skond il-liġi nazzjonali għandu jitqies biżżejjed għall-għan tal-punt (a) tal-paragrafu 1.

Dawn l-organizzazzjonijiet għandhom jitqiesu wkoll li għandhom drittijiet kapaċi li jiġu indebboliti għall-għan tal-punt (b) tal-paragrafu 1.

4.  Id-dispożizzjonijiet ta" tal-paragrafi 1, 2 u 3 ma għandhomx jeskludu l-possibbiltà ta" proċedura ta" reviżjoni preliminari quddiem awtorità amministrattiva u ma għandhomx jaffettwaw il-ħtieġa tal-eżawriment tal-proċeduri tar- reviżjoni amministrattiva qabel ir-rikors għall-proċeduri tar- reviżjoni ġudizzjarja, meta teżisti din il-ħtieġa taħt il-liġijiet nazzjonali.

Kull proċedura bħal din għandha tkun ġusta, ekwa, f'waqtha u ma tiswiex tant li tkun projbittiva.

5.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi tagħrif prattiku jintgħamel disponibbli lill-pubbliku dwar l-aċċess għall-proċeduri amministrativi u ġudizzjarji tar- reviżjoni.

Artikolu 28

Effetti transkonfinali

1.  Meta Stat Membru jkun konxju illi l-ħidma ta" stallazzjoni x'aktarx li jkollha effetti negattivi sinifikanti fuq l-ambjent ta" Stat Membru ieħor, jew meta Stat Membru li x'aktarx li jiġi affettwat b'mod sinifikanti hekk jitlob, l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu kienet sottomessa l-applikazzjoni għal permess skond l-Artikolu 4 jew l-Artikolu 21(2) għandu jibgħat lill-Istat Membru l-ieħor kull tagħrif meħtieġ li jrid jingħata jew magħmul disponibbli skond l-Anness IV fl-istess waqt li jagħmlu disponibbli lill-pubbliku.

Dak it-tagħrif għandu jservi bħala bażi għal kull konsultazzjoni meħtieġa fil-qafas tar-relazzjonijiet bilaterali bejn iż-żewġ Stati Membri fuq bażi reċiproka u ekwivalenti.

2.  Fil-qafas tar-relazzjonijiet bilaterali tagħhom, l-Istati Membru għandhom jiżguraw li fil-każijiet msemmijin fil-paragrafu 1 l-applikazzjonijiet jitqiegħdu wkoll għal perjodu xieraq ta' żmien għad-dispożizzjoni tal-pubbliku tal-Istat Membru li x'aktarx jiġi affettwat sabiex ikollu d-dritt li jikkummenta dwarhom qabel ma' l-awtorità kompetenti tasal għad-deċiżjoni tagħha.

3.  Għandhom jitqiesu r-riżultati ta" kull konsultazzjoni skond il-paragrafi 1 u 2 meta l-awtorità kompetenti tasal għal deċiżjoni dwar l-applikazzjoni.

4.  L-awtorità kompetenti għandha tgħarraf lil kull Stat Membru, li jkun ġie kkonsultat skond il-paragrafu 1 bid-deċiżjoni meħuda dwar l-applikazzjoni u għandha tibgħatlu t-tagħrif riferit fl-Artikolu 26(2). Dak l-Istat Membru għandu jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżgura illi dan it-tagħrif jiġi magħmul disponibbli f'manjiera xierqa lill-pubbliku interessat fit-territorju tiegħu nnifsu.

Artikolu 29

Tekniki emerġenti

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu inċentivi għall-operaturi biex jiżviluppaw u japplikaw tekniki emerġenti.

Għall-għanijiet tal-ewwel subparagrafu, il-Kummissjoni għandha tadotta l-kriterji li ġejjin:

   (a) it-tip ta" attivitajiet industrijali għall-iżvilupp prijoritizzat u l-applikazzjoni ta" tekniki emerġenti;
   (b) miri indikattivi għall-Istati Membri fir-rigward tal-iżvilupp u l-applikazzjoni ta" tekniki emerġenti;
   (c) l-għodda għall-valutazzjoni tal-progress li jkun sar fl-iżvilupp u l-applikazzjoni ta" tekniki emerġenti.

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 69(2).

KAPITOLU III

Dispożizzjonijiet speċjali għall-impjanti ta" kombustjoni 

Artikolu 30

Ambitu 

Dan il-Kapitolu għandu japplika għal impjanti ta' kombustjoni ddisinjati għall-produzzjoni tal-enerġija, li l- kapaċità termali tagħhom hija ugwali għal jew ikbar minn 50 MW, irrispettivament mit-tip ta' karburant użat (solidu, likwidu jew tal-gass).

Dan il-Kapitolu m'għandux japplika għall-impjanti ta' kombustjoni li ġejjin:

   (a) impjanti fejn il-prodotti tal-kombustjoni huma ti biex isaħħnu direttament, inixxfu, jew xi trattament ieħor ta' oġġetti jew materjali;
   (b) impjanti ta' post-kombustjoni disinjat biex jippurifika l-gassijiet ta' skart bil-kombustjoni li mhumiex operati bħala impjanti ta' kombustjoni indipendenti;
   (c) faċilitajiet għar-riġenerazzjoni ta' katalizzaturi għall-qsim katalitiku;
   (d) faċilitajiet għall-konverżjoni ta' sulfide tal-idroġenu f'kubrit;
   (e) reatturi ti fl-industrija kimika;
   (f) fran coke battery;
   (g) cowpers;
   (h) kull apparat tekniku t fil-propulsjoni ta' vettura, vapur jew ajruplan;
   (i) turbini tal-gass użati fuq pjattaformi barra mill-kosta;
   (j) impjanti li jużaw kwalunkwe skart solidu jew likwidu bħala karburant għajr skart imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 37(2). 

Artikolu 31, Artikolu 32 u Artikolu 35 ta" dan il-kapitolu ma għandhomx japplikaw għal stallazzjonijiet ta" kombustjoni meta dawn huma koperti minn dokumenti ta" referenza BAT speċifiku għas-settur u meta huma esklużi mill-ambitu tad-dokumenti ta" referenza BAT, f'Impjant ta" Kombustjoni Kbir.

Artikolu 31

Regoli ta" aggregazzjoni

1.  Meta l-gassijiet ta" skart ta" żewġ impjanti ta" kombustjoni separati jew aktar joħorġu minn ċumnija komuni, it-tagħqida ffurmata minn dawn l-impjanti għandha titqies bħala impjant ta" kombustjoni uniku u jingħaddu l-kapaċitajiet tagħhom. 

2.  Meta jkunu stallati żewġ jew iktar impjanti ta' kombustjoni separati li ngħataw permess jew li għalihom saret applikazzjoni kompluta wara d-data msemmija fl-Artikolu 72(2), b'mod li, meta wieħed jieħu kont tal-fatturi tekniċi u ekonomiċi, il-gassijiet ta' skart tagħhom jistgħu jkunu skarikati permezz ta' ċumnija komuni, it-tagħqida ffurmata minn dawn l-impjanti għandha titqies bħala impjant ta" kombustjoni uniku u jingħaddu l-kapaċitajiet tagħhom.

Artikolu 32

Valuri limitu tal-emissjonijiet 

1.  Gassijiet tal-iskart minn impjanti ta" kombustjoni għandhom jiġu mneħħija b'mod kontrollat permezz ta' ċumnija, li jkollha tromba jew tnejn, li l-għoli tagħha hu kalkulat b'mod li jissalvagwarda s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.

2.  Il-permessi kollha għall-istallazzjonijiet li għandhom impjanti ta" kombustjoni li ngħataw permess jew li ressqu applikazzjoni kompluta qabel id-data msemmija fl-Artikolu 72(2) dejjem sakemm l-impjant jibda jopera mhux aktar tard minn sena wara d-data għandu jinkludi kundizzjonijiet li jiżguraw li l-emissjonijiet lejn l-arja minn dawn l-impjanti ma jaqbżux il- valuri limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fil-parti 1 tal-Anness V.

3.  Kull permess għall-istallazzjonijiet li għandhom impjanti ta" kombustjoni mhux koperti mill-paragrafu 2 għandhom jinkludu kundizzjonijiet li jiżguraw li l-emissjonijiet lejn l-ajru minn dawn l-impjanti ma jaqbżux il-valuri limitu tal-emissjonijiet stipulati fil-Part 2 tal-Anness V. 

4.  L-awtorità kompetenti tista' tagħti deroga għal massimu ta' sitt xhur mill-obbligu ta' konformità mal-valuri limitu tal-emissjonijiet previsti fil-paragrafi 2 u 3 għad-dijossidu tal-kubrit fir-rigward ta" impjant ta" kombustjoni li għal dan l-iskop normalment juża karburant ta' kubrit baxx, f'każijiet fejn l-operatur ma jistax jikkonforma ma' dawk il-valuri limitu minħabba interruzzjoni fil-forniment ta' karburant ta' kubrit baxx kawżat minn nuqqas serju.

L-Istati Membri għandhom minnufih jgħarrfu lill- Kummissjoni dwar kull deroga mogħtija skond dan is-suparagrafu.

5.  L-awtorità kompetenti tista' tagħti deroga mill-obbligu ta' konformità mal-valuri limitu tal-emissjonijiet provduti fil-paragrafi 2 u 3 f'każijiet fejn impjant ta" kombustjoni li juża biss karburant ta' gass għandu f'każ eċċezzjonali, idur għall-użu ta' karburanti oħra minħabba interruzzjoni f'daqqa fil-forniment tal-gass u għal din ir-raġuni jkollu bżonn ikun mgħammar b'faċilità ta" purifikazzjoni ta" gass ta" skart. Il-perjodu li għalih tingħata deroga bħal din m'għandux jaqbeż 10 ijiem ħlief fejn ikun hemm bżonn urġenti li jinżammu l-provvisti tal-enerġija. 

L-operatur għandu minnufih jgħarraf lill- awtorità kompetenti b'kull każ speċifiku imsemmi fl-ewwel subparagrafu

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni immedjatament b'kull deroga mogħtija skond l-ewwel subparagrafu.

6.  Meta impjant ta" kombustjoni jkun estiż b'mill-inqas 20 MW, il-valuri limitu tal-emissjonijiet speċifikati fil-parti 2 ta'l-Anness V għandhom japplikaw għall-parti tal-impjant effettwata minn din il-bidla u għandhom jiġu ffissati skond il-kapaċità termika tal-impjant ta" kombustjoni kollu.

Artikolu 33

Ħsara jew waqfien tat-tagħmir ta" tnaqqis 

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ssir dispożizzjoni fil-permessi għal proċeduri li għandhom x'jaqsmu mal-ħsara jew il-waqfien tat-tagħmir għat-tnaqqis.

2.  Fil-każ ta' waqfien, l-awtorità kompetenti għandha teħtieġ li l-operatur inaqqas jew jagħlaq l-operazzjonijiet jekk fi żmien 24 siegħa ma jirritornax għan-normali, jew li jopera l-impjant bl-użu ta' karburanti li jniġġsu anqas.

L-operatur għandu jinnotifika lill-awtorità kompetenti fi żmien 48 siegħa wara l-ħsara jew il-waqfien tat-tagħmir għat-tnaqqis.

It-tul kumulattiv ta' operazzjoni mhux imnaqqsa m'għandux jaqbeż il-120 siegħa fi kwalunkwe perjodu ta" tnax il-xahar.

L-awtorità kompetenti tista' tagħti deroga mill- limiti ta' żmien stipulati fl-ewwel u t-tielet subparagrafi f'wieħed mill-każijiet li ġejjin:

   (a) ikun hemm bżonn kbir li jkun mantnut il- provvisti tal-enerġija,
   (b) l-impjant ta" kombustjoni li jieqaf ikun sostitwit għal perjodu limitat minn impjant ieħor li jikkawża żieda globali fl-emissjonijiet.

Artikolu 34

Monitoraġġ ta" emissjonijiet fl-arja 

1.  L-Istati Membri għandhom biex jiżguraw li l-monitoraġġ ta' sustanzi li jniġġsu l-ajru jitwettaq, skond il-Parti 3 tal-Anness V. L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li monitoraġġ bħal dan jitwettaq bi spejjeż għall-operatur.

2.  L-istallazzjoni u t-tħaddim tat-tagħmir awtomatizzat tal-monitoraġġ għandu jkun suġġett għall-kontroll u għal testijiet annwali ta" sorvlejnaza kif stipulat fil-Parti 3 tal-Anness V.

3.  L-awtorità kompetenti għandha tiddetermina fejn għandhom ikunu l-punti ta' kkampjunar jew kejl li għandhom jintużaw għall-monitoraġġ tal-emissjonijiet.

4.  Ir-riżultati kollha tal-kejl għandhom ikunu rrekordjati, ipproċessati u ppreżentati b'mod li jippermettu lill-awtorità kompetenti tivverifikaw l-konformità mal-kundizzjonijiet tal-operat u mal-valuri limitu ta' emissjonijiet li huma inklużi f'dan il-permess.

Artikolu 35

Konformità mal-valuri limitu tal-emissjonijiet 

 Il-valuri limitu tal-emissjonijiet għall-arja għandhom jitqiesu mħarsa jekk il-kundizzjonijiet stipulati fil-Parti 4 tal-Anness V huma mwettqa. 

Artikolu 36

Dispożizzjonijiet tekniċi dwar impjanti ta" kombustjoni multi-karburant

1.  Fil-każ ta' impjant ta" kombustjoni multi-karburant li jinvolvi l-użu simultanju ta' żewġ karburanti jew iktar, l-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi l-valuri limitu tal-emissjonijiet skond il-passi li ġejjin:

   (a) jittieħed il-valur limitu tal-emissjonijiet rilevanti għal kull karburant u sustanza niġġiesa individwali li jikkorrispondi għall- kapaċità termali tal-impjant ta' kombustjoni sħiħ kif stipulat fil-Partijiet 1 u 2 tal-Anness V,
   (b) jiġu ddeterminati l-valuri limitu tal-emissjonijiet skond il-karburant, li jinkisbu bil-multiplikazzjoni tal-valuri limitu tal-emissjonijiet individwali msemmija fil-punt (a) bl-input termiku mogħti minn kull karburant, bir-riżultat tal-multiplikazzjoni jkun diviż bis-somma tal-inputs termiċi mogħtija mill-karburanti kollha,
   (c) jiġu aggregati l-valuri limitu tal-emissjonijiet b'koeffiċjent korrettiv skond il-karburant.

2.  Fil-każ ta" impjanti ta' kombustjoni multi-karburant li jużaw ir-residwi ta' distillazzjoni u konverżjoni mill-irfinar taż-żejt grezz għall-konsum proprju, waħdu jew ma' karburanti oħra, il-Kummissjoni tista" temenda l-paragrafu 1 biex tistipula valur limitu medju tal-emissjonijiet għad-dijossidu tal-kubrit li jkopri l-impjanti kollha bħal dawn b'kapaċità termali ta" 50 MW jew aktar

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw elementi ta" din id-Direttiva li mhumiex essenzjali, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 69(2).

Kapitolu IV

 Dispożizzjonijiet speċjali għall-impjanti ta' inċinerazzjoni tal-iskart u impjanti ta' koinċinerazzjoni tal-iskart 

Artikolu 37

Ambitu 

1.  Dan il-Kapitolu għandu japplika għal impjanti ta' inċinerazzjoni tal-iskart jew ta" koinċinerazzjoni tal-iskart li jinċineraw jew jikkoinċineraw skart solidu jew likwidu. 

Għall-għan ta' dan il-Kapitolu impjanti ta" inċinerazzjoni tal-iskart u impjanti ta' koinċinerazzjoni tal-iskart għandhom jinkludu l-linji kollha tal-inċinerazzjoni jew il-linji ta" koinċinerazzjoni, il-post fejn jintefa' l-iskart, il-ħżin, il-faċilitajiet ta' trattament minn qabel fuq is-sit, sistemi ta' skart tal-kombustibbli u sistemi ta' provvista tal-arja, bojler, faċilitajiet għat-trattamenti tal-gassijiet ta' skart, faċilitajiet fuq is-sit għat-trattament jew ħżin tar-residwi u ta' dranaġġ, ċumnija, apparat u sistemi għall-kontroll ta' operazzjonijiet tal-inċinerazzjoni jew tal-koinċinerazzjoni, ir-reġistrazzjoni u l-monitoraġġ tal-kundizzjonijiet tal-inċinerazzjoni jew tal-koinċinerazzjoni.

Jekk il-koinċinerazzjoni sseħħ b'tali mod li l-iskop ewlieni tal-impjant m'huwiex il-ġenerazzjoni tal-enerġija jew produzzjoni ta' prodotti materjali, imma jikkonċerna trattament ta' skart bis-sħana, l-impjant għandu jiġi meqjus bħala impjant ta' inċinerazzjoni tal-iskart.

2.  Dan il-Kapitolu ma għandux japplika għall-impjanti li ġejjin: 

  (a) impjanti li jittrattaw biss dan l-iskart li ġej:
   (i) skart elenkat fil-punt (b) tal-Artikolu 3(22)
   (ii) skart radjuattiv,
   (iii) karkassi ta' annimali kif regolat mir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tat-3 ta' Ottubru 2002 li jippreskrivi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali mhux maħsuba għall-konsum uman(34),
   (iv) skart li jirriżulta minn esplorazzjoni għal, u esplojtazzjoni ta', riżorsi ta' żjut u gass minn stallazzjonijiet off-shore u inċinerati abbord l-istallazzjoni;
   (b) impjanti tal-esperimenti li huma użati għar-riċerka, żvilupp u ttestjar sabiex b'hekk ikun jista' jiġi mtejjeb il-proċess ta' inċinerazzjoni u li jitrattaw anqas minn 50 tunnellata metrika ta' skart kull sena.

Artikolu 38

Applikazzjoni għal permess

Applikazzjoni għal permess għall-impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew tal-koinċinerazzjoni tal-iskart għandu jinkludi deskrizzjoni tal-miżuri li huma maħsuba li jiggarantixxu illi jintlaħqu r-rekwiżiti li ġejjin:

   (a) l-impjant huwa mfassal, mgħammar u għandu jinżamm u jiġi operat b'mod li r-rekwiżiti ta' dan il-Kapitolu jintlaħqu, filwaqt li jitqiesu l-kategoriji tal-iskart li ser jiġi inċinerat jew koinċinerat;
   (b) is-sħana ġġenerata waqt il-proċess tal-inċinerazzjoni u koinċinerazzjoni tiġi miġbura kemm-il darba jkun prattikabbli il-ġenerazzjoni tas-sħana, tal-fwar jew tal-enerġija elettrika;
   (c) ir-residwi jitnaqqsu fl-ammont u fil-ħsara tagħhom u jiġu riċiklati fejn xieraq;
   (d) ir-rimi tar-residwi li ma jistgħux jiġu mħarsa, imnaqqsa jew riċiklati għandhom jiġu mwettqa bi qbil mal-leġiżlazzjoni nazzjonali jew tal-Komunità.

Artikolu 39

Kundizzjonijiet tal-permess 

1.  Il-permess għandu jinkludi li ġej:

   (a) lista tal-kategoriji kollha tal-iskart li jistgħu jiġu ttrattati li tuża mill-inqas, il-kategoriji tal-iskart iddikjarati fil-Lista Ewropea tal-Iskart mid-Deċiżjoni 2000/532/KE u żżomm informazzjoni fuq il-kwantità ta' kull kategorija ta" skart, fejn xieraq;
   (b) il-kapaċità totali l-iskart li l-impjant jista' jinċenera jew jikkoinċenera;
   (c) il-valuri limitu tal-emissjonijiet għall-emissjonijiet fl-arja u fl-ilma;
   (d) ir-rekwiżiti pH, temperatura u l-fluss tal-iskariki tad-dranaġġ;
   (e) il-proċeduri u l-frekwenzi tal-kampjunar u l-kejl użati biex ikun hemm konformità mal-kundizzjonijiet iffissati għall-monitoraġġ tal-emissjonijiet;
   (f) il-perjodu massimu permessibbli ta' kwalunkwe twaqqif tekniku inevitabbli, disturbanzi, jew waqfien tal-apparat ta' purifikazzjoni jew l-apparat ta' kejl, li matulu l- emissjonijiet fl-arja u l-iskariki tad-dranaġġ jistgħu jaqbżu l-valuri limitu tal-emissjonijiet preskritti.

2.  Flimkien mar-rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 1, il-permess mogħti lil impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew koinċinerazzjoni tal-iskart li juża l-iskart perikoluż, għandu jinkludi li ġej:

   (a) lista tal-kwantitajiet tal-kategoriji differenti tal-iskart perikoluż li jista' jiġi ttrattat;
   (b) il-flussi minimi u massimi tal-massa tal-iskart perikoluż, l-inqas u l-ogħla valuri kalorifiċi u l-kontenuti massimi PCB, PCP, klorin, florin, kubrit, u metalli tqal u sustanzi niġġiesa oħra.

3.  L-Istati Membri jistgħu jniżżlu l-kategoriji tal-iskart li għandhom jiġu inklużi fil-permess li jistgħu jiġu koinċinerati f'kategoriji ċerti ta' impjanti tal-koinċinerazzjoni tal-iskart.

4.  L-awtorità kompetenti għandha tikkunsidra perjodikament u fejn neċessarju, taġġorna l-kundizzjonijiet tal-permessi.

Artikolu 40

Kontroll tal-emissjonijiet

1.  Il-gassijiet ta" skart minn impjanti ta" inċinerazzjoni tal-iskart jew impjanti ta" koinċinerazzjoni tal-iskart għandhom jiġu mormija b'mod kontrollat permezz ta' ċumnija b'tul li huwa kkalkulat b'tali mod li jissalvagwardja s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.

2.  L-emissjonijiet għall-arja minn impjanti ta" inċinerazzjoni tal-iskart u impjanti tal-koinċinerazzjoni tal-iskart m'għandhomx jaqbżu l-valuri limitu tal-emissjonijiet stipulati fil-partijiet 3 u 4 tal-Anness VI jew determinati skond il-parti 4 tal-Anness.

Jekk f'impjant ta' koinċinerazzjoni tal-iskart jirriżulta li iżjed mill-40 % tal-ħelsien tas-sħana jiġi minn skart perikoluż, jew l-impjant jikkoinċinera skart muniċipali mħallat mhux ittrattat, il-valuri limitu tal-emissjonijiet preskritti fil-Parti 3 tal-Anness VI għandhom jgħoddu.

3.  Skariki fl-ambjent akkwatiku, ta' dranaġġ li jirriżulta w mit-tindif tal-gassijiet tal- iskart għandu jiġi llimitat, sa fejn prattikabbli u l-konċentrazzjonijiet tas-sustanzi niġġiesa m'għandhomx jaqbżu l-valuri limitu tal-emissjonijiet preskritti fil-Parti 5 tal-Anness VI.

4.  Il-valuri limitu tal-emissjonijiet għandhom ikunu applikabbli fiż-żmien meta d-dranaġġ li jiġi mit-tindif tal-gassijiet tal- l-iskart jintrema mill-impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew l-impjant tal- koinċinerazzjoni tal-iskart.

Meta id-dranaġġ li ġej mit-tindif tal-gassijiet tal- iskart li fih sustanzi li jniġġsu msemmija huwa ttrattat barra mill-impjanti tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew impjanti tal-koinċinerazzjoni tal-iskart f'impjant tat-trattament maħsub biss għat-trattament ta' dan it-tip ta' dranaġġ, il-valuri limitu tal-emissjonijiet stipulati fil-Parti 5 tal-AnnessVI għandhom jiġu applikati fiż-żmien meta d-dranaġġ joħroġ mill-impjant tat-trattament. Meta d-dranaġġ ġej mit-tindif tal-gassijiet ta" skart jiġi ttrattat kollettivament ma' sorsi oħra ta' dranaġġ, fuq il-post jew le, l-operatur għandu jagħmel il-kalkoli tal-bilanċ tal-massa xieraq, billi juża r-riżultati tal-kejl stipulati fil-punt 2 tal-Parti 6 tal-Anness VI sabiex jistabbilixxi l-livelli tal-emissjonijiet fl-aħħar skargu tad-dranaġġ li jistgħu jiġu attribwiti lid-dranaġġ li ġej mit-tindif tal-gassijiet tal- iskart.

Taħt l-ebda ċirkustanzi m'għandu jkun hemm dilwizzjoni ta' dranaġġ għar-raġunijiet ta' konformità mal-valuri limitu tal-emissjonijiet stipulati fil-Parti 5 tal-Anness VI.

5.  Siti tal-impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew koinċinerazzjoni tal-iskart, flimkien maż-żoni ta' ħżin assoċjati għall-iskart, għandhom jitfasslu u operati b'tali mod biex jevitaw kull rilaxx mhux awtorizzat jew aċċidentali ta' sustanzi li jniġġsu fil-ħamrija, fl-ilma tal-wiċċ u fl-ilma tal-pjan.

Għandha tkun ipprovduta kapaċità ta' ħażna għall-ilma tax-xita ġieri kontaminat li jiskarga minn siti ta' impjanti tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew koinċinerazzjoni tal-iskart jew għall-ilma kontaminat li jiskarga mit-tixrid jew mill-operazzjonijiet tat-tifi tan-nar. Il-kapacità ta' ħżin għandha tkun adegwata sabiex tiżgura li dan l-ilma jista' jiġi eżaminat u ttrattat qabel ma jiġi skargat fejn ikun meħtieġ.

6.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 44(4)(c), l-impjant ta' inċinerazzjoni tal-iskart jew koinċinerazzjoni tal-iskart jew fran individwali li jkunu parti minn impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew impjant ta" koinċinerazzjoni tal-iskart m'għandhomx taħt l-ebda ċirkostanza jkomplu jinċeneraw l-iskart għall-perjodu ta' iktar minn erbgħa sigħat mingħajr interruzzjoni fejn il-valuri limitu tal-emissjonijiet jinqabżu.

Id-dewmien kumulattiv tal-operazzjoni taħt dawn il-kundizzjonijiet f'temp ta' sena m'għandhiex taqbeż 60 siegħa.

Il-limitu ta" żmien stipulat fit-tieni subparagrafu għandu japplika għal dawk l-ifran li huma konnessi ma' apparat uniku tat-tindif tal-gass tal-iskart taċ-ċumnija.

Artikolu 41

Waqfien bi ħsara 

Fil-każ ta' ksur, l-operatur għandu jnaqqas jew jagħlaq l-operazzjonijiet kemm jista' jkun malajr sakemm l-operazzjoni normali tista' tiġi rrestawrata.

Artikolu 42

Monitoraġġ tal-emissjonijiet 

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-monitoraġġ tal-emissjonijiet iseħħ skond il-Partijiet 6 u 7 tal-Anness VI.

2.  L-istallazzjoni xierqa u l-funzjonament tal-apparat awtomatizzat għall-kejl għandhom ikunu suġġetti għall-kontroll u għat-testijiet ta' kull sena tas-sorveljanza kif stipulati fil-punt 1 tal-Parti 6 tal-Anness VI.

3.  L-awtorità kompetenti għandha tiddetermina l -post tal-punti ta' kampjunar jew ta' kejl li għandhom jintużaw għall-monitoraġġ tal-emissjonijiet.

4.  Ir-riżultati kollha tal- monitoraġġ għandhom ikunu rrekordjati, ipproċessati u ppreżentati b' tali mod li l- awtorità tkun tista" tivverifika l-qbil mal-kundizzjonijiet tal-ħidma u mal-valuri limitu ta' emissjonijiet li huma inklużi fil-permess.

5.  Il-Kummissjoni għandha, hekk kif tekniċi xierqa ta' kejl ikunu disponibbli fil-Komunità, tistipula d-data minn meta l-emissjonijiet fl-arja ta" metalli tqal, dijossini u furani għandhom jitwettqu.

Dawk il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissuplimentawha, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 69(2).

Artikolu 43

Konformità mal-valuri limitu tal-emissjonijiet 

Il-valuri limitu tal-emissjonijiet għall-arja u l-ilma għandhom jitqiesu mħarsa jekk il-kundizzjonijiet deskritti fil-Parti 8 tal-Anness VI jitwettqu.

Artikolu 44

Kundizzjonijiet tal-operat

1.  L-impjanti tal-inċinerazzjoni tal-iskart għandhom jitħaddmu sabiex jinkiseb livell tal-inċinerazzjoni biex il-kontenut tal- Karbonju Organiku Totali tal-gagazza u tal-irmied ta" taħt ikun inqas mit-3 % jew it-telf tagħhom meta jitqabbdu bin-nar huwa inqas mill-5 % tal-użin tal-materjal niexef. Jekk huwa neċessarju, tekniki ta" ta' trattamenti minn qabel tal-iskart għandhom jiġu użati.

2.  Impjanti tal-inċinerazzjoni tal-iskart u impjanti ta" koinċinerazzjoni tal-iskart għandhom ikunu mfassla, mgħammra, mibnija u mħaddma b'tali mod li l-gass li jirriżulta mill-inċinerazzjoni jew il-koinċinerazzjoni tal-iskart jiġi mtella', wara l-aħħar injezzjoni ta' arja tal-kombustjoni, b'mod kontrollat u omoġenju u anke taħt kundizzjonijiet l-iżjed sfavorevoli, għal temperatura ta' mill-inqas 850 °C għal mill-inqas żewġ sekondi.

Jekk skart perikoluż b'kontenut ta' iżjed minn 1 % ta' sustanzi aloġenati organiċi, espressi bħala klorin, jiġi inċinerat jew koinċinerat, it-temperatura meħtieġa għall-konformità ma" l-ewwel subparagrafu għandha tkun ta" mill-inqas 1100°C.

F'impjanti tal-inċinerazzjoni tal-iskart, it-temperaturi stipulati fl-ewwel u t-tieni subparagrafi għandhom jitkejlu fejn il-ħajt ta" ġewwa L-awtorità kompetenti tista" tawtorizza l-kejl f'punt rappreżentattiv ieħor tal-kamra ta" kombustjoni. 

3.  Kull kamra tal-kombustjoni ta' impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart għandha tkun mgħammra mill-inqas b'burner awżiljarju wieħed. Dan il-burner għandu jixtegħel awtomatikament meta t-temperatura tal-gassijiet kombustibbli, wara l-aħħar injezzjoni ta' arja kombustibbli, taqa' taħt it-temperaturi stipulati fil-paragrafu 2. Dan jiġi użat ukoll waqt l-operazzjonijiet li jixegħlu u li jitfu l-impjant sabiex jiġi żgurat li dawk it-temperaturi jinżammu il-ħin kollu matul dawn l-operazzjonijiet u sakemm hemm skart mhux maħruq fil-kamra tal-kombustjoni.

M'għandhomx jingħataw karburanti lill-burner awżiljarju, li jistgħu jikkawżaw emissjonijiet ogħla minn dawk li jirriżultaw mill-ħruq taż-żejt tal-gass kif imniżżel fl-Artikolu 1(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 93/12/KEE tat-23 ta' Marzu 1993 dwar il-kontenut tal-kubrit ta' ċerti karburanti likwidi(35) gass likwidu jew gass natural.

4.  L-impjanti tal-inċinerazzjoni tal-iskart u l-impjanti ta" koinċinerazzjoni tal-iskart għandhom joperaw sistema awtomatika li tipprevjeni l-iskart li jidħol f'dawn is-sitwazjonijiet li ġejjin:

   (a) fil-bidu, sakemm jilħqu t-temperatura stipulata fil-paragrafu 2 jew it-temperatura skond l-Artikolu 45(1);
   (b) kull meta ma tinżammx it-temperatura stipulata fil-paragrafu 2 jew it-temperatura skond l-Artikolu 45(1);
   (c) kull meta l-miżuri kontinwi juru li xi valur limitu tal-emissjonijiet inqabeż minħabba disturbi jew nuqqasijiet tal-mezzi ta' tindif tal-gass ta" skart.

5.  Kull tip ta' sħana ġġenerata mill-impjanti tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew impjanti tal- koinċinerazzjoni tal-iskart għandha tiġi rkuprata sa fejn huwa prattikabbli.

6.  L-iskart kliniku infettiv għandu jitpoġġa direttament fil-fran, mingħajr ma jiġi mħallat ma' kategoriji oħra ta' skart u mingħajr ġarr dirett.

7.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart u koinċinerazzjoni tal-iskart tkun operata minn persuna naturali li hija kompetenti li tamministra l-impjant.

Artikolu 45

Awtorizzazzjoni biex jinbidlu l-kundizzjonijiet tal-operat

1.  Kundizzjonijiet differenti minn dawn imniżżla fil-paragrafiu 1, 2 u 3 tal-Artikolu 44, rigward it-temperatura, fil-paragrafu 4 ta" dak l-Artikolu u speċifikati fil-permess għal ċerti kategoriji tal-iskart jew għal ċerti proċessi tas-sħana jistgħu jkunu awtorizzati mill-awtorità kompetenti, sakemm jintlaħqu r-rekwiżiti ta' dan il-Kapitolu.L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu regoli li jirregolaw dawn l-awtorizzazzjonijiet.

2.  Għall-impjanti tal-inċinerazzjoni tal-iskart, il-bidla fil-kundizzjonijiet fl-operat m'għandhiex tikkawża iżjed residwi jew residwi b'kontenut ogħla ta' sustanzi niġġiesa li jniġġsu meta mqabbla ma' dawk ir-residwi li jistgħu jkunu mistennija taħt il-kundizzjonijiet imniżżlin fil-paragrafi 1, 2 u 3 tal-Artikolu 44.

3.  L-impjanti ta" koinċinerazzjoni tal-iskart, awtorizzati li jibdlu l-kundizzjonijiet operattivi skond il-paragrafu 1 għandhom jikkonformaw ma" mill-inqas il-valuri limitu tal-emissjonijiet stipulati fil-Parti 3 tal-Anness VI għall-karbonju organiku totali u CO. 

Bojlers fl-industrija tal-karta u l-polpa li jikkoinċineraw skart tal-qoxra tas-siġra fil-post tal-produzzjoni tagħha li kienu qed joperaw u li kellhom permess qabel it-28 ta' Diċembru 2002 u li huma awtorizzati jibdlu l-kundizzjonijiet operattivi skond il-paragrafu 1 għandhom jikkonformaw ma', il-ħarsien tad-dispożizzjonijiet għal valuri limitu tal-emissjonijiet preskritti fil-Parti 3 tal-Anness VI għall- karbonju organiku totali.

4.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni il-kundizzjonijiet kollha tal-operat awtorizzati skond il-paragrafi 1, 2 u 3 u r-riżultati ta' verifiki magħmula bħala parti mit-tagħrif ipprovdut bi qbil mar-rekwiżiti tar-rappurtar skond l-Artikolu 66.

Artikolu 46

Il-kunsinna u r-riċeviment tal-iskart

1.  L-operatur tal-impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew tal- koinċinerazzjoni tal-iskart għandu jieħu l-prekawzjonijiet neċessarji kollha li jikkonċernaw il-kunsinna u r-riċeviment tal-iskart sabiex jipprevjeni jew jillimita sa fejn hu prattikabbli t-tniġġis tal-arja, tal-ħamrija, tal-ilma tal-wiċċ u tal-ilma tal-pjan kif ukoll effetti negattivi oħra fuq l-ambjent, l-irwejjaħ u l-istorbju, u r-riskji diretti għas-saħħa tal-bniedem.

2.  Qabel l-iskart fl-impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew l-impjant tal- koinċinerazzjoni tal-iskart jiġi aċċettat, l-operatur għandu jistabbilixxi l-massa ta' kull kategorija ta' skart skond il-lista Ewropea tal-iskart stabbilita mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE.

3.  Qabel skart perikoluż jiġi aċċettat fl-impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew l-impjant tal- koinċinerazzjoni tal-iskart, l-operatur għandu jiġbor tagħrif dwar l-iskart bil-għan li jivverifika l-konformità mar-rekwiżiti speċifikati fl-Artikolu 39(2).

Dan it-tagħrif għandu jkopri li ġej:

   (a) it-tagħrif amministrattiv kollu fuq il-proċess tal-ġenerazzjoni li jinsab fid-dokumenti msemmija fil-paragrafu 4(a);
   (b) il-kompożizzjoni fiżika u sa fejn huwa prattikabbli, il-kompożizzjoni kimika tal-iskart u t-tagħrif kollu neċessarju biex jiġi evalwat kemm ikun tajjeb għall-proċess maħsub tal-inċinerazzjoni:
   (c) il-karatteristiċi perikolużi tal-iskart, is-sustanzi perikolużi li magħhom ma jistax jitħallat, u l-prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu fl-immaniġġjar tal-iskart.

4.  Qabel l-iskart perikoluż jiġi aċċettat fl-impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew l-impjant tal-koinċinerazzjoni tal-iskart, l-operatur għandu jwettaq, mill-inqas, il-proċeduri li ġejjin:

   (a) l-iċċekkjar tad-dokumenti meħtieġa mid-Direttiva 2008/98/KE u, fejn applikabbli, dawk meħtieġa mir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 259/93 tal-1 ta' Frar 1993 dwar is-superviżjoni u l-kontroll ta" vjaġġi bil-baħar ta" skart fi, għal u mill-Komunità Ewropea(36) u mil-leġiżlazzjoni dwar it-trasport ta' oġġetti perikolużi;
   (b) it-teħid ta' kampjuni rappreżentattivi, għajr jekk mhumiex xierqa sa fejn hu prattikabbli qabel il-ħatt, biex jiġi vverifikat il-konformità mat-tagħrif ipprovdut fil-paragrafu 3 billi jitwettqu kontrolli u biex l-aworitajiet kompetenti jkunu jistgħu jidentifikaw in-natura tal-iskart ittrattat.

Il-kampjuni msemmija fil-punt (b) għandhom jinżammu mill-inqas xahar wara l-inċinerazzjoni jew koinċinerazzjoni tal-iskart ikkonċernat.

5.  L-awtorità kompetenti jistgħu jagħtu eżenzjonijiet mill-paragrafi 2, 3 u 4 lill-impjanti tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew l-impjanti tal-koinċinerazzjoni tal-iskart li huma parti minn stallazzjoni koperta bil-Kapitolu II jew li jinċineraw jew jikkoinċineraw biss skart iġġenerat f'dik l-istallazzjoni.

Artikolu 47

Residwi

1.  Ir-residwi għandhom jitnaqqsu fl-ammont u fil-ħsara tagħhom. Ir-residwi għandhom jiġu riċiklati, fejn xieraq, direttament fl-impjant jew barra.

2.  It-trasport u l-ħżin intermedju tar-residwi nexfin f'forma ta' trab għandu jsir b'tali mod li jevitaw it-tixrid fl-ambjent ta" dawn ir-residwi.

3.  Qabel ma jiġu stabbiliti ir-rotot għat-tneħħija jew ir-riċiklaġġ tar-residwi, għandhom jsiru testijiet xierqa biex jiġu stabbiliti l-karatteristiċi fiżiċi u kimiċi u l-potenzjal tat-tniġġis ta' residwi. Dawn it-testijiet għandhom jirrigwardaw il-frazzjoni solubbli totali u l-frazzjoni solubbli tal-metalli tqal.

Artikolu 48

Tibdil sostanzjali 

Bidla ta" operat ta' impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew impjant tal- koinċinerazzjoni li jittratta biss skart mhux perikoluż fi stallazzjoni koperta mill-Kapitolu II li tinvolvi l-inċinerazzjoni jew koinċinerazzjoni ta' skart perikoluż għandu jitqies bħala bidla sostanzjali.

Artikolu 49

Rappurtar u informazzjoni pubblika dwar impjanti tal-inċinerazzjoni tal-iskart u impjanti tal-koinċinerazzjoni tal-iskart

1.  Applikazzjonijiet għal permessi ġodda ta' impjanti tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew impjanti tal-koinċinerazzjoni tal-iskart għandhom jkunu disponibbli għall-pubbliku f'lokazzjoni waħda jew aktar li huma aċċessibbli għall-pubbliku għal perjodu xieraq sabiex il-pubbliku jista' jikkummenta dwar l-applikazzjonijiet qabel l-awtorità kompetenti tilħaq deċiżjoni. Dik id-deċiżjoni, li tinkludi mill-anqas kopja waħda tal-permess, u kwalunkwe aġġornamenti li jiġu wara, għandom ukoll jiġu disponibbli għall-pubbliku.

2.  Għall-impjanti tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew l-impjanti tal- koinċinerazzjoni tal-iskart, b'kapaċità nominali ta' żewġ tunnellati metriċi jew aktar fis-siegħa, ir-rapport imsemmi fl-Artikolu 66 għandu jinkludi informazzjoni dwar il-ħidma u l-monitoraġġ tal-impjant u għandu jagħti kont tal-ġestjoni tal-proċess tal-inċinerazzjoni jew tal-koinċinerazzjoni u l-livell tal-emissjonijiet fl-arja u fl-ilma bi tqabbil mal-valuri limitu tal-emissjonijiet. Din l-informazzjoni għandha tkun disponibbli għall-pubbliku.

3.  Lista tal-impjanti tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew impjanti tal-koinċinerazzjoni tal-iskart b'kapaċità nominali ta' inqas minn żewġ tunnellati metriċi fis-siegħa għandha tkun imħejjija mill-awtorità kompetenti u għandha tkun disponibbli għall-pubbliku.

Kapitolu V

Dispożizzjonijiet speċjali għall-istallazzjonijiet u l-attivitajiet li jużaw solventi organiċi 

Artikolu 50

Ambitu 

Dan il-Kapitolu għandu japplika għall-attivitajiet elenkati fil-Parti 1 tal-Anness VII u, fejn applikabbli, dawk li jilħqu l-għetiebi tal-konsum stipulati fil-Parti 2 ta" dak l-Anness. 

Artikolu 51

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta' dan il-Kapitolu japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

   (1) "stallazzjoni eżistenti" tfisser stallazzjoni li qed taħdem li ngħatat permess qabel l-1 ta" April 2001 jew li ressqet applikazzjoni kompluta għal permess qabel l-1 ta" April 2001 basta l-istallazzjoni bdiet taħdem mhux aktar tard mill-1 ta" April 2002;
   (2) "gassijiet ta" skart" tfisser l-iskariku aħħari forma ta" gass li jkollu fih komposti volatili organiċi jew sustanzi niġġiesa oħra minn ċumnija jew tagħmir għat-tnaqqis lejn l-arja;
   (3) "emissjonijiet maħruba" tfisser kwalunkwe emissjonijiet mhux f'gassijiet ta" skart ta' komposti volatili organiċi fl-arja, fil-ħamrija u fl-ilma kif ukoll, solventi kontenuti fi kwalunkwe prodott ħlief jekk iddikjarat mod ieħor fil-Parti 2 tal-Anness VII. Huma jinkludu emissjonijiet m'humiex maqbuda mferrxa fl-ambjent ta' barra permezz ta' twieqi, bibien, ventilaturi u fetħiet simili;
   (4) "emissjonijiet totali" tfisser is-somma ta' emissjonijiet maħruba f'gassijiet li ġejjin mill-iskart;
   (5) "taħlita" tfisser taħlita kif iddefinita fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH)(37);
   (6) "adeżiv" tfisser kull taħlita, inkluż is-solventi organiċi kollha jew taħlitiet li jkollhom fihom solventi organiċi neċessarji għall-applikazzjoni xierqa tagħha, li hi użata biex twaħħal partijiet separati tal-prodott;
   (7) "linka" tfisser taħlita, inkluż kull solvent organiku jew preparazzjonijiet li jkollhom fihom solventi organiċi neċessarji għall-applikazzjoni xierqa tagħha, li hi użata fl-attività tal-istampar biex tistampa test jew immaġni fuq il-wiċċ;
   (8) "verniċ" ifisser kisja trasparenti;
   (9) "konsum" tfisser l-input totali ta' solventi organiċi fi stallazzjoni għall kull sena kalendarja, jew kull perjodu ta' 12-il xahar, bit-tnaqqis ta' kull kompost organiku volatili li huwa rkuprat biex jerġa" jintuża;
   (10) "input" tfisser il-kwantità ta' solventi organiċi u l-kwalità tagħhom fil- taħlitiet użati meta' ssir attività, inkluż is-solventi reċiklati fil-, u barra, l-istallazzjoni, u li huma magħduda kull darba li jintużaw biex issir l-attività;
   (11) "użu mill-ġdid" tfisser l-użu ta' solventi organiċi miġbura minn stallazzjoni għal kull għan tekniku jew kummerċjali u inkluż użu bħala karburant imma mingħajr ir-rimi finali ta' solventi bħal dawn miġbura bħala skart;
   (12) "kundizzjonijiet kontenuti" tfisser kundizzjonijiet taħt liema stallazzjoni hi operata b'mod li l-komposti organiċi volatili maħruġa mill-attività huma kkontrollati u mormija f'mod kontrollat jew permezz ta' ċumnija jew tagħmir ta" tnaqqis u huma għalhekk mhux għal kollox maħruba;
   (13) "operazzjonijiet ta" bidu u ta" għeluq" tfisser operazzjonijiet minbarra faċilitjiet ta" attività regolarment oxxillanti waqt li attività, parti ta' tagħmir jew tank ikunu qed jinġiebu jaħdmu jew ma jaħdmux jew fi stat wieqaf jew le,

Artikolu 52

Sostituzzjoni ta" sustanzi perikolużi 

Sustanzi jew taħlitiet li, minħabba l-kontenut ta' komposti organiċi volatili tagħhom huma kklassifikati bħala karċinoġeni, mutaġeniċi, jew tossiċi għar-riproduzzjoni taħt id-Direttiva 67/548/KEE, huma assenjati jew iridu jġorru l-frażijiet ta' riskju R45, R46, R49, R60, R61, għandhom jinbidlu, mill-aktar bogħod possibbli minn sustanzi jew taħlitiet anqas ta' ħsara sa l-anqas ħin possibbli.

Artikolu 53

Kontroll tal-emissjonijiet 

1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa kwalunkwe waħda milli ġejjin:

   (a) l-emissjoni ta" komposti volatili organiċi minn stallazzjonijiet m'għandhomx jaqbżu l-valuri limitu ta' emissjoni f'gassijiet li ġejjin mill-iskart u valuri ta' emissjonijiet maħruba, jew il-valuri limitu totali ta' emissjonijiet, u rekwiżiti oħra mniżżla fl-Anness IIA;
   (b) stallazzjonijiet li jikkonformaw mal- ħtigijiet tal-iskema ta' tnaqqis stipulati fil-Parti 5 tal-Anness VII dejjem sakemm tnaqqis ekwivalenti ta" emissjonijiet jintlaħaq meta mqabbel ma' dak milħuq permezz tal-applikazzjoni tal-valuri limitu tal-emissjonijiet imsemmija fil-punt (a).

L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni skond l-Artikolu 66(1) dwar il-progress fil-ksib tat-tnaqqis ekwivalenti tal-emissjonijiet imsemmija fil-punt (b). 

2.  B'deroga mill-punt (a) tal-paragrafu 1, meta l-operatur juri lill- awtorità kompetenti li għall-istallazzjoni individwali il-valur limitu tal-emissjonijiet għal emissjonijiet maħruba m'humiex teknikament u ekonomikament possibbli, l-awtorità kompetenti tista" tippermetti lil-emissjonijiet jaqbżu l-valur limitu tal-emissjonijiet kemm-il darba r-riskji partikolari għas-saħħa umana u l-ambjent m'humiex mistennija u li l-operatur juri lill- awtorità kompetenti li l-aqwa tekniki disponibbli qed jintużaw;

3.  B'deroga mill-paragrafu 1, għal attivitajiet ta" kisi koperti mill-punt tat-Tabella fil-Parti 2 tal-Anness VII li ma jistgħux jitwettqu f'kundizzjonijiet ikkontrollati, l-awtorità kompetenti tsita" tippermetti li l-emissjonijiet tal-istallazzjoni ma jikkonformawx mar-rekwiżiti stipulati f'dak il-paragrafu jekk l-operatur juri lill-awtorità kompetenti li din il-konformità mhix teknikament jew ekonomikament vijabbli u li qed jintużaw l-aħjar tekniki disponibbli. 

4.  L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni dwar derogi msemmija fil-paragrafi 2 u 3 bi qbil ma' l-Artikolu 66(2).

5.  L-emissjonijiet ta' komposti organiċi volatili li huma assenjati jew li jeħtieġu jkollhom fuqhom il-frażijiet tar-riskju R40, R45, R46, R49, R60, R61 jew R68 għandhom ikunu kontrollati taħt kundizzjonijiet kontenuti sakemm hu teknikament u ekonomikament possibbli biex tigi salvagwardjata s-saħħa pubblika u l-ambjent u m'għandhomx jaqbżu l-valuri limitu tal-emissjonijiet stipulati fil-Parti 4 tal-Anness VII.

6.  Kwalunkwe stallazzjoni fejn qed issir attività jew aktar li jaqbżu l- għetiebi fl- Parti 2 tal-Anness VII għandhom:

   (a) rigward is-sustanzi speċifikati fil-paragrafu 5, jilqgħu individwalment ir-rekwiżiti ta' dak il-paragrafu għal kull attività;
  (b) rigward is-sustanzi kollha l-oħra, jew:
   (i) jilqgħu individwalment ir-rekwiżiti ta' paragrafu 1 għal kull attività; jew
   (ii) ikollhom emissjoni totali ta" komposti organiċi volatili li ma taqbiżx dawk li kieku rriżultaw kieku kellhom punt (i) jew applikati.

7.  Il-prekawzjonijiet xierqa kollha għandhom jittieħdu biex jitnaqqsu emissjonijiet ta" komposti volatili organiċi waqt operazzjonijiet ta" bidu u ta" għeluq.

Artikolu 54

Monitoraġġ ta" emissjonijiet fl-arja

L-Istati Membri għandhom, jew bi speċifikazzjoni tal-kundizzjonijiet tal-permess jew b'regoli ġenerali li jorbtu, jiżguraw li l-kejl tal-emissjonijiet jitwettaq skond il-Parti 6 tal-Anness VII. 

Artikolu 55

Konformità ma' limitu tal-emissjonijiet

Il-valuri limitu tal-emissjonijiet għandhom jitqiesu bħala li qed jiġu osservati jekk jitwettqu l-kundizzjonijiet stipulati fil-Parti 8 tal-Anness VII. 

Artikolu 56

Ir-rappurtar dwar il-konformità 

Ir-rapport dwar il-konformità, imsemmi fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 8, għandu jagħti xhieda tal-konformità ma' kwalunkwe waħda milli ġejjin:

   (a) valuri limitu tal-emissjonijiet f'gassijiet ta" skart, valuri limitu tal- emissjonijiet maħruba u valuri limitu tal-emissjonijiet totali;
   (b) ir-rekwiżiti tal-iskema tat-tnaqqis taħt l-Anness IIB Parti 5 tal-Anness VII;
   (c) id-derogi mogħtija skond il-paragrafi 2 u 3 tal-Artikolu 53

Ir-rapport dwar il-konformità jista" jinkludi pjanijiet ta' ġestjoni tas-solventi mħejjija skond il-Parti 7 tal-Anness VII.

Artikolu 57

Bidla sostanzjali għal stallazzjonijiet eżistenti 

1.  Bidla fl-input ta" massa massimu ta' solventi organiċi minn stallazzjoni eżistenti bħala medja fuq ġurnata, jekk l-istallazzjoni hija operata b'rendiment li għalih ġiet disinjata, taħt kundizzjonijiet għajr ta' operazzjonijiet ta" xegħil u ta" tifi u manutenzjoni ta" tagħmir, għandha titqies bħala sostanzjali jekk twassal għal żieda fl-emissjonijiet tal-komposti orgnaiċi voltali ta' aktar minn: 

–  25 % għal stallazzjoni li għandha attivitajiet li jidħlu fl-għatba l-baxxa tal-grupp ta' oġġetti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 jew 17 tal-Parti 2 tal-Anness VII jew, għall-attivitajiet l-oħra tal-Parti 2 tal-Anness VII, li għandhom konsum tas-solvent ta' anqas minn 10 tunnellati metriċi/sena; 

–  10 % għall-istallazzjonijiet l-oħra kollha. 

2.  Fejn stallazzjoni eżistenti tgħaddi minn tibdil sostanzjali, jew fi ħdan l-iskop tidħol fl-ambitu ta' din id-Direttiva għall-ewwel darba wara t-tibdil sostanzjali, dik il-parti tal-istallazzjoni li tgħaddi minn taħt tibdil sostanzjali għandha tiġi trattata jew bħala stallazzjoni ġdida jew bħala stallazzjoni eżistenti, provdut li l-emissjonijiet totali tal-istallazzjoni kollha ma jaqbżux dawk li jirriżultaw li kellhom il-parti mibdula sostanzjalment u li jiġu trattati bħala stallazzjoni ġdida.

3.  Fil-każ ta" tibdil sostanzjali, l-awtorità kompetenti għandha tivverifika l- konformità tal-istallazzjoni mar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva.

Artikolu 58

Bdil ta" tagħrif dwar is-sostituzzjoni ta" solventi organiċi

Il-Kummissjoni għandha torganizza skambju ta' informazzjoni ma" l-Istati Membri, l-industrija kkonċernata u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi li jippromwovu l-ħarsien ambjentali dwar l-użu ta' solventi orġaniċi u s-sostituzzjonijiet potenzjali tagħhom. u t-tekniki li għandhom l-inqas effetti potenzjali fuq l-arja, l-ilma, il-ħamrija, l-ekosistemi u s-saħħa tal-bniedem. 

L-iskambju tal-informazzjoni għandu jiġi organizzati fuq dawn li ġejjin kollha: 

   (a) li huma tajbin għall-użu;
   (b) effetti potenzjali fuq is-saħħa umana u b'mod partikolari espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol;
   (c) effetti potenzjali fuq l-ambjent;
   (d) il-konsegwenzi ekonomiċi, partikolarment l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-għażliet disponibbli.

Artikolu 59

Aċċess għall-informazzjoni

1.  Id-deċiżjoni tal-awtorità kompetenti, inkluża minn tal-inqas kopja tal-permess, u kull aġġornamenti ta' wara, għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku.

Ir-regoli ġenerali vinkolanti applikabbli għall-istallazzjonijiet u l-lista ta' stallazzjonijiet suġġetti għall-permessi u r-reġistrazzjoni għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku.

2.  Ir-riżultati tal-monitoraġġ ta' emissjonijiet kif meħtieġa taħt l-Artikolu 54 u miżmuma mill-awtorità kompetenti għandhom ikunu disponibbli lill-pubbliku.

3.  Il-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw, suġġett għar-restrizzjonijiet imniżżla fl- Artikolu 4(1) u (2) tad-Direttiva 2003/4/KE.

Kapitolu VI

Dispożizzjonijiet speċjali għall-istallazzjonijiet li jipproduċun d-dijossidu tat-titanju 

Artikolu 60

Ambitu

 Dan il-Kapitolu għanu japplika għall-istallazzjonijiet li jipproduċu d-dijossidu tat-titanju 

Artikolu 61

Projbizzjoni ta" rimi ta" skart 

L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu r-rimi l-iskart li ġej fi kwalunkwe ilmijiet, baħar jew oċejan:

   (1) ta" skart solidu;
   (2) il-likuri omm li jirriżultaw mill-fażi ta' filtrazzjoni wara l- idroliżi tas-soluzzjoni tat- titanil sulfat minn stallazzjonijiet li japplikaw il-proċess tas-sulfat; inkluż l-iskart aċidu assoċjat ma" dawn il-likuri, li kumplessivament ikollu aktar minn 0,5% aċidu sulfuriku ħieles u diversi metalli tqal, inkluż skart aċidu li jkun ġie dilwit sakemm ikollu 0,5% jew inqas aċidu sulfuriku ħieles;
   (3) skart minn stallazzjonijiet li japplikaw il-proċess tal-klorur li jkun fih aktar minn 0,5% aċidu idrokloriku ħieles u diversi metalli tqal, inkluż skart bħal dan li jkun ġie dilwit sakemm ikunn fih 0,5% jew inqas aċidu sulfuriku ħieles;
   (4) melħ tal-filtrazzjoni, ħama u skart likwidu li jirriżulta mit-trattament (konċentrazzjoni jew newtralizzazzjoni) tal-iskart imsemmi fil-paragrafi (2) u (3) u li jkun fih diversi metalli tqal, iżda ma jinkludix skart newtralizzat u iffiltrat jew imferra" li jkun fih biss traċċi ta" metall tqil u li, qabel kull taħlit, ikollu valur ta" pH aktar minn 5,5.

Artikolu 62

Il-kontroll tal-emissjonijiet fl-ilma 

1.  L-emissjonijiet fl-ilma mill-istallazzjonijiet m'għandhomx jaqbżu l-valuri limitu tal-emissjonijiet stipulati fil-Parti 1 tal-Anness VIII.

2.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li t-testijiet tat-tossiċità akuta jitwettqu skond il-punt 1 tal-Parti 2 tal-Anness VIII u li r-riżultati ta" dawk it-testijiet jikkonformaw mal-valuri stipulati fil-punt 2 tal-Parti 2 tal-Anness VIII.

Artikolu 63

Prevezjoni u kontroll ta" emissjonijiet fl-arja 

1.  L-emissjoni ta" qtar aċiduż mill-istallazzjonijiet għandha tinżamm milli sseħħ;

2.  L-emissjonijiet mill-istallazzjonijiet fl-ilma m'għandhomx jaqbżu l-valuri limitu tal-emissjonijiet stipulati fil-Parti 3 tal-Anness VIII. 

Artikolu 64

Monitoraġġ ta" emissjonijiet u l-ambjent 

1.  ║1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-monitoraġġ tal-emissjonijiet fl-ilma sabiex jippermettu lill-awtorità kompetentil tivverifika l-kundizzjonijiet tal-permess u l-Artikolu 62.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-monitoraġġ tal-emissjonijiet fl-ilma sabiex jippermettu lill-awtorità kompetenti tivverifika l-kundizzjonijiet tal-permess u l-Artikolu 63.

Tali monitoraġġ għandu jinkludi tal-anqas monitoraġġ tal-emissjonijiet stipulati fil-Parti 5 tal-Anness VII.

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l- monitoraġġ tal-ambjent affettwat minn skariki ta" skart minn stallazzjonijiet li jipproduċu dijossidu tat-titanju fl-ilma skond il-Parti 4 tal-Anness VIII.

4.  Il-monitoraġġ għandu jsir skond standards CEN jew, jekk l-istandards CEN mhumiex disponibbli, l-istandards ISO, nazzjonali jew internazzjonali li jiżguraw l-għotja ta' dejta ta' kwalità xjentifika ekwivalenti

Kapitolu VII

Dispożizzjonijiet tal-kumitat, tranżitorji u finali 

Artikolu 65

L-awtoritajiet kompetenti

L-Istati Membri għandhom jaħtru l-awtoritajiet u l-korpi kompetenti responsabbli mit-twettiq tal-obbligi li joriġinaw minn din id-Direttiva.

Artikolu 66

Rappurtaġġ mill-Istati Membri

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tingħamel disponibbli għall-Kummissjoni, ma" l-implimentazzjoni ta" din id-Direttiva, l-informazzjoni dwar dejta rappreżentattiva dwar l-emissjonijiet u effetti ambjentali oħra, dwar il-valuri limitu tal-emissjonijiet u dwar l-applikazzjoni tal-aħjar tekniki disponibbli skond l-Artikolu 15 u 16 u dwar id-derogi mogħtija skont l-Artikolu 16(3).

L-Istati Membri għandhom jiżviluppaw u regolarment jaġġornaw is-sistemi nazzjonali tal-informazzjoni biex l-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu tingħamel disponibbli lill-Kummissjoni f'format elettroniku. L-Istati Membri għandhom jagħmlu sommarju tat-tagħrif fornut disponibbli għall-pubbliku.

2.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi t-tip u l-format tal-informazzjoni li l-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli skond il-paragrafu 1.

Dawk il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissuplimentawha, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 69(2).

3.  Fi żmien tliet snin mid-data msemmija fl-Artikolu 71(1), u kull tliet snin sussegwenti, il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill rapport dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva abbażi tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 akkumpanjat minn proposta leġiżlattiva fejn xieraq.

Artikolu 67

Emendi għall-Annessi

1.  Fuq il-bażi tal-aħjar tekniki disponibbli kif deskritt fid-dokumenti ta" referenza BAT ikkonċernati, il-Kummissjoni għandha, fi żmien tnax –il xahar mill-pubblikazzjoni ta" dokument ta" referenza BAT skont l-Artikolu 14 ibbażat fuq il-konklużjonijiet BAT fid-dokument ta" referenza BAT, taġġusta l-Annessi V, VI, VII, VIII billi tistipula l-valuri ta" limitu tal-emissjonijiet bħala rekwiżiti minimi. Valuri ta" limitu tal-emissjonijiet jistgħu jkunu supplimentati minn parametri ekwivalenti jew minn miżuru tekniċi u minn rekwiżiti tal-monitoraġġ u tal-konformita sakemm ikun jista' jinkiseb livell ekwivalenti ta' ħarsien tal-ambjent.

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw elementi ta" din id-Direttiva li mhumiex essenzjali, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 69(2).

2.  Qabel l-adozzjoni tal-miżuri msemmija fl-ewwel paragrafu, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-industrija relevanti u lill-organizzazzjonijiet mhux governattivi li jippromwovu l-ħarsien tal-ambjent u għandha tirrapporta r-riżultat tal-konsultazzjonijiet u kif dawn kienu kkunsidrati.

Artikolu 68

Rekwiżiti minimi

1.  Mingħajr ħsara għal Artikolu 67, il-Kummissjoni għandha, fi żmien tnax –il xahar mill-pubblikazzjoni ta" dokument ta" referenza BAT skont l-Artikolu 14, ibbażat fuq il-konklużjonijiet BAT fid-dokument ta" referenza BAT, tistipula l-valuri ta" limitu tal-emissjonijiet kif ukoll ir-rekwiżiti tal-monitoraġġ u l-konformità bħala rekwiżiti minimi. Valuri ta" limitu tal-emissjonijiet jistgħu jkunu supplimentati minn parametri ekwivalenti jew minn miżuru tekniċi meta jkun jista' jinkiseb livell ekwivalenti ta' ħarsien tal-ambjent minn parametri ekwivalenti bħal dawn.

Rekwiżiti minimi bħal dawn għandhom ikunu indirizzati għal impatti ambjentali sinifikanti tal-attivitajiet jew stallazzjonijiet ikkonċernati u għandhom ikunu bbażati fuq BAT/AEL.

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw elementi ta" din id-Direttiva li mhumiex essenzjali, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 69(2).

2.  Qabel l-adozzjoni tal-miżuri ta" implimentazzjoni msemmija fl-ewwel paragrafu, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-organizzazzjonijiet tal-industrija relevanti u lill-organizzazzjonijiet mhux governattivi li jippromwovu l-ħarsien tal-ambjent u għandha tirrapporta r-riżultat tal-konsultazzjonijiet u kif dawn kienu kkunsidrati.

3.  Skont il-paragrafi 1 u 2, il-Kummissjoni għandha, b'mod partikolari, tistipula sal-31 ta" Diċembru 2011 il-valuri ta" limitu tal-emissjonijiet kif ukoll ir-rekwiżiti tal-monitoraġġ u l-konformità għall-emissjonijiet tad-dijossini u l-furani minn stallazzjonijiet li jkunu qed iwettqu l-attivitajiet msemmija f'punti 2.1 u 2.2 ta" Anness I.

L-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti tagħhom jistgħu jistipulaw valuri ta" limitu tal-emissjoni iktar stretti għal emissjonijiet tad-dijossini u l-furani.

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw elementi ta" din id-Direttiva li mhumiex essenzjali, għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 69(2).

Artikolu 69

Proċedura tal-Kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat.

2.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5a (1) sa (4), u Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b'kunsiderazzjoni għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 70

Penali

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-penali applikabbli għal ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skond din id-Direttiva. Il-penali hekk previsti għandhom ikunu effikaċi, proporzjonali u disswassivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard minn .... u għandhom jinnotifikawha mingħajr dewmien dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwahom.

Artikolu 71

Traspożizzjoni

1.  L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji għall-konformità ma" l-Artikoli 2, 3(4), 3(15)-(18), (20), 4(2), 5, 6, 8(1), 9(2) b), 12(8), 13(1) e), 14, 15(1) d), 15(3)-(5), 16(2)-(5), 17, 18 (2)-(4), 22(2)-(3), 22(4) b) u d), 23, 24, 25, 26 (1) d), 26(2) c)-g), 29, 31, 32(3), 34(2)-(4), 35, 36(2), 42(5), 64(2), 64(4), 65-66 u 70, u fl-Annessi, il-punti 1.1, 2.5(c), 3.5, 4.7, 5.2, 5.3, 6.1(c), 6.4(b), 6.6, 6.9, 6.10 tal-Anness I, il-punt 1(b) tal-Anness IV, il-Partijiet 1-4 tal-Anness V, il-punt b) tal-Parti 1, il-punti, 3.1 u 3.2 tal-Parti 4, il-punti 2.5 u 2.6 tal-Parti 6 tal-Anness VI il-punt 3 tal-Parti 7 tal-Anness VII, il-punt 1 u 2(c) tal-Parti 1 u l-punti 2-3 tal-Parti 3 tal-Anness VIII sa mhux aktar tard minn ...(38). Huma għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta" dawn id-dispożizzjonijiet u t-tabella ta" korrelazzjoni bejn dawn id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet minn ...(39). Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, huma għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew jiġu akkumpanjati minn tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir referenza bħal din.

2.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-kamp kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 72

Tħassir

1.  Id-Direttivi 78/176/KEE, 82/883/KEE, 92/112/KEE, 96/61/KE, 1999/13/KE u 2000/76/KE, kif emendati bl-atti elenkati fl-Anness IX, il-Parti A, u huma abrogati b'effett minn...** , bla ħsara għall-obbligi tal-Istati Membri fir-rigward tal-limiti ta" żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi stipulati fl-Anness IX, il-Parti B.

2.  Id-Direttiva 2001/80/KE, kif emendata bl-atti elenkati fl-Anness IX, il-parti A, hija abrogata b'effett mill-1 ta" Jannar 2016, bla ħsara għall-obbligi tal-Istati Membri fir-rigward tal-limiti ta' ħin għal trasposizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi stabbiliti fl-Anness IX, il-parti B.

3.  Referenzi magħmula għad-Direttivi mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skond it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness X.

Artikolu 73

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali

1.  Fir-rigward ta" stallazzjonijiet imsemmija fl-Anness I, fil-punti 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 sa 2.4, il-punti (a) u (b) tal-punt 2.5, il-punti 2.6, 3, 4.1 to 4.6, 5.1, 5.2, il-punti (a) u (b) tal-punt 5.3, il-punt 5.4, il-punti (a) u (b) tal-punt 6.1, il-punti 6.2 sa 6.5, il-punti (b) u (c) tal-punt 6.6, il-punti 6.7 u 6.8 kif ukoll istallazzjonijiet msemmija fil-punt 1.1 b'kapaċità termali klassifikata ta' 50 MW jew aktar u stallazzjonijiet imsemmija fil-punt (a) tal-punt 6.6 b'aktar minn 40 000 post għal tjur tal-farm u li qed jiffunzjonaw u għandhom permess jew li ssottomettew applikazzjoni kompleta għal permess qabel id-data msemmija fl-Artikolu 71(1), sakemm dawk l-istallazzjonijiet jibdew jiffunzjonaw mhux aktar tard minn sena wara dik id-data, l-Istati Membri għandhom japplikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi adottati skond l-Artikolu 71(1) minn ...(40).

2.  Fir-rigward ta" stallazzjonijiet imsemmija fl-Anness I, fil-punt (c) tal-punt 2.5, il-punti (c), (d) u (e) tal-punt 5.3, il-punt (c) tal-punt 6.1, il-punti 6.9 u 6.10 kif ukoll stallazzjonijiet imsemmija fil-punt 1.1 b'kapaċità termali kklassifikata taħt il-50MW u stallazzjonijiet imsemmija fil-punt (a) tal-punt 6.6 b'anqas minn 40 000 post għal tjur tal-farm u li bdew jiffunzjonaw qabel id-data msemmija fl-Artikolu 71(1), l-Istati Membri għandhom japplikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi adottati skond l-Artikolu 71(1) minn ...(41)*.

3.  Fir-rigward tal-impjanti ta' kombustjoni koperti mill-Kapitolu III, l-Istati Membri għandhom japplikaw il-liġijiet, ir-regolament u d-dispożizzjonijiet amministrattivi adottati skond l-Artikolu 71(1) mill-1 ta' Jannar 2016.

4.  Fir-rigward tal-impjanti ta" kombustjoni li jikkoinċineraw l-iskart, il-punt 3.1 tal-Parti 4 tal-Anness VI għandu japplika sal-31 ta" Diċembru 2015.

Madankollu, mill-1 ta' Jannar 2016 il-punt 3.2 tal-Parti 4 tal-Anness VI għandu japplika fir-rigward ta' dawk l-impjanti.

Artikolu 74

Id-dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak li fih tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 75

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi ,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

(1) Opinjoni tal-14 ta' Jannar 2009.
(2) ĠU C 325, 19.12.2008, p. 60.
(3) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2009.
(4) ĠU L 54, 25.2.1978, p. 19. ║
(5) ĠU L 378, 31.12.1982, p. 1. ║
(6) ĠU L 409, 31.12.1992, p. 11.
(7) ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26. ║
(8) ĠU L 85, 29.3.1999, p. 1. ║
(9) ĠU L 332, 28.12.2000, p. 91.
(10) ĠU L 309, 27.11.2001, p. 1. ║
(11) COM(2005)0446║.
(12) COM(2006)0231║.
(13) COM(2005)0666║.
(14) ĠU L 242, 10.9.2002, p. 1.
(15) ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32. ║
(16) ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40. ║
(17) ĠU L 10, 14.1.1997, p. 13. ║
(18) ĠU 196, 16.8.1967, p. 1.
(19) ĠU L 143, 30.4.2004, p. 56.
(20) Konvenzjoni dwar aċċess għal informazzjoni, parteċipazzjoni pubblika fit-teħid ta' deċiżjonijiet u aċċess għal ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali tal-1998.
(21) ĠU L 309, 27.11.2001, p. 22. ║
(22) ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. ║
(23) ĠU L 159, 29.6.1996, p. 1.
(24) ĠU L 117, 8.5.1990, p. 1.
(25) ĠU L 106, 17.4.2001, p. 1.
(26) ĠU L 200, 30.7.1999, p. 1.
(27) ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3.
(28) Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE tat-3 ta' Mejju 2000 li tissostitwixxi d-Deċiżjoni 94/3/KE li tistabbilixxi lista ta' skart skond l-Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE dwar l-iskart u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/904/KE li tistabbilixxi lista ta' skart perikoluż skond l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE dwar l-iskart perikoluż (ĠU L 226, 6.9.2000, p. 3).
(29) ĠU L 143, 30.4.2004, p. 87
(30) ĠU L 375, 31.12.1991, p. 1.
(31)+ ĠU: Daħħal in-numru, id-data u r-referenza tal-publikazzjoni.
(32)1 Regolament (KE) Nru 761/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Marzu 2001 li jippermetti l-parteċipazzjoni volontarja ta' organizzazzjonijiet fl-iskema Komunitarja għall-immaniġġjar tal-ambjent u verifika (EMAS) (ĠU L 114, 24.4.2001, p. 1).
(33) ĠU L 41, 14.2.2003, p. 26.
(34) ĠU L 273, 10.10.2002, p. 1.
(35) ĠU L 74, 27.3.1993, p. 81.
(36) ĠU L 30, 6.2.1993, p. 1.
(37) ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.
(38)* 18-il xahar mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
(39)** 3 snin wara id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
(40)* 3 snin wara id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
(41)** 54 xahar mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.


ANNESS I

Kategoriji ta" attivitajiet industrijali msemmija fl-Artikolu 11

Il-valuri tal-għetiebi mogħtija hawn taħt ġeneralment jirreferu għall-kapaċitajiet jew ir-rendiment tal-produzzjoni. Meta numru ta" attivitajiet li jidħlu fl-istess punt jitħaddmu fl-istess stallazzjonijiet, il-kapaċitajiet ta" dawn l-attivitajiet jiġu miżjuda flimkien.

Meta tkun qed tiġi kkalkulata l-kapaċità termali kklassifikata totali ta" stallazzjonijiet msemmija f'punt 1.1, għall-impjanti ta" kombustjoni użati fil-faċilitajiet tal-kura tas-saħħa, il-kapaċità tal-ġestjoni tal-proċess biss se tkun inkluża għall-iskop ta" dak il-kalkolu.

Meta tiġi kkalkulata l-kapaċità termali kklassifikata totali tal-istallazzjonijiet imsemmi fil-punt 1.1, l-impjanti ta' kombustjoni b'kapaċità termali kklassifikata ta' 3 MW m'għandhomx jiġu inklużi għall-finijiet ta" dan il-kalkolu.

Meta tiġi kkalkulata l-kapaċità termali kklassifikata totali tal-istallazzjonijiet imsemmi fil-punt 1.1, l-impjanti ta' kombustjoni b'kapaċità termali kklassifikata taħt il-50 MW u joperaw mhux aktar minn 500 siegħa fis-sena m'għandhomx jiġu inklużi għall-finijiet ta" dan il-kalkolu.

1.  L-industriji tal-enerġija

1.1  Kombustjoni ta" karburanti fi stallazzjonijiet b' kapaċità termali totali ta" 20 MW jew aktar 

1.2.  Raffinar ta" taż-żejt minerali u gass

1.3.  Produzzjoni ta" faħam (kowk) tal-faħam

1.4.  Gassifikazzjoni jew tidwib tal- karburanti

2.  Il-produzzjoni u l-ipproċessar tal-metalli

2.1.  Xiwi jew tagħqid bis-sħana l-minerali tal-metall (inkluż il-mineral tas-sulfid)

2.2.  Produzzjoni ta' ħadid mill-forġa jew azzar (fużjoni primarja jew sekondarja) inkluż l-ikkastjar kontinwu, b'kapaċità li teċċedi t-2,5 tunellati fis-siegħa

2.3.  Ipproċessar tal-metalli tal-ħadid:

   (a) it-tħaddim ta" hot-rolling mills b'kapaċità li teċċedi l-20 tunellata metrika ta' azzar mhux maħdum kull siegħa;
   (b) it-tħaddim ta" foroġ bl-imrietel li l-enerġija tagħhom teċċedi l-50 kilojoule kull martell, meta l-enerġija kalorifika użata teċċedi l-20 MW;
   (c) l-applikazzjoni ta' passati protettivi ta' metall magħqud b'input li jeċċedi 2 tunellati metriċi ta' azzar mhux maħdum fis-siegħa.

2.4.  Tħaddim ta" funderiji ta' metall tal-ħadid b'kapaċità ta' produzzjoni li teċċedi l-20 tunnellata metrika ta" kkastjar tajjeb kuljum

2.5.  Ipproċessar tal-metalli mhux tal-ħadid:

   (a) produzzjoni ta' metalli mhux tal-ħadid mis-sors ta' metall mhux maħdum, konċentrati jew materja prima sekondarja bi proċessi metallurġiċi, kimiċi jew elettrolitiċi;
   (b) tidwib, inkluż it-taħlit ma' metalli oħra, ta' metalli mhux tal-ħadid, inklużi prodotti rkuprati b'kapaċità ta' tidwib li teċċedi l-4 tunnellati metriċi kuljum għal ċomb u kadmju jew 20 tunnellata metrika kuljum għall-metalli l-oħra kollha u eskluż t-tħaddim ta" funderiji; 
   (c) tħaddim ta" funderiji ta' metalli mhux ferrużi li jipproduċu prodotti tal-fondut b'kapaċità ta' tidwib ta' iktar minn 2.4 tunnellati metriċi kuljum għal ċomb u kadmju jew 12-il tunnellata metrika kuljum għall-metalli l-oħra kollha.

2.6.  Trattament tal- wiċċ ta' metalli jew materjali tal-plastik bl-użu ta' proċess elettrolitiku jew kimiku fejn il-volum tal-btieti tat-trattament jeċċedi t-30 m3

3.  L-industrija minerarja

3.1.  Produzzjoni ta' gagazza tas-siment fi fran li jduru b'kapaċità ta' produzzjoni li teċċedi l-500 tunnellata metrika kuljum jew ta' ġir fi fran li jduru jew fran oħra b'kapaċità ta' produzzjoni li teċċedi l-50 tunnellata metrika kuljum

3.2.  Produzzjoni tal-asbestos jew l-manifattura ta' prodotti bażati fuq l-asbestos

3.3.   manifattura tal-ħġieġ inkluża fibra tal-ħġieġ b'kapaċità ta' tidwib li teċċedi l-20 tunnellata metrika kuljum

3.4.  Tidwib ta' sustanzi minerali inkluża l-produzzjoni ta' fibra minerali b'kapaċità ta' tidwib li teċċedi l-20 tunnellata metrika kuljum

3.5.   manifattura bin-nar ta' prodotti taċ-ċeramika, mod partikolari madum tal-bjut, knaten, katen ta' tip refractory, madum, oġġetti tal-ġebel jew porċellana, b'kapaċità ta' produzzjoni li teċċedi l-75 tunnellata ║kuljum u b'densità ssettjata għal kull forn li teċċedi t-300 kg/m3

4.  L-industrija tal-kimiki

Għall-finijiet ta" din it-taqsima, produzzjoni skond it-tifsira tal-kategoriji ta' attivitajiet li jinsabu f'din it-taqsima tfisser il-produzzjoni fuq skala industrijali permezz ta' pproċessar kimiku jew bijoloġiku tas-sustanzi jew gruppi ta' sustanzi elenkati punti 4.1 sa 4.7

4.1.  Produzzjoni ta' kimiki organiċi, bħal:

   (a) idrokarburi sempliċi (lineari jew ċikliċi, saturati jew mhux saturati, alifatiċi jew aromatiċi);
   (b) idrokarburi li jkun fihom l-ossiġnu bħal alkoħol, aldeidi, ketoni, aċidi karbosiliċi, esteri, aċetati, eteri, perossidi, reżini epossidiċi;
   (c) idrokarburi bil-kubrit;
   (d) idrokarburi tan-nitroġenu bħal amini, amidi, komposti nitrużi, komposti nitro jew komposti tan-nitrati, nitrili, ċjanati, isoċjanati;
   (e) idrokarburi li jkun fihom il-fosfru;
   (f) idrokarburi aloġeniċi;
   (g) komposti organometalliċi;
   (h) materjali bażiċi tal-plastik (polimeri fibri sintetiċi u fibri b'bażi taċ-ċellulojde);
   (i) lastiku sintetiku;
   (j) koloranti (żebgħat) u pigmenti;
   (k) aġenti attivi tal-wiċċ u surfattanti.

4.2.  Produzzjoni ta' kimiċi inorganiċi, bħal:

   (a) gassijiet, bħall-ammonja, il-klorin jew klorur tal-idroġenu, fluworin jew fluworidu tal-idroġenu, ossidi tal-faham, komposti tal-kubrit, ossidi tan-nitroġenu, idroġenu, dijossidu tal-kubrit, klorur tal-karbonil;
   (b) aċidi, bħal aċidu kromiku, aċidu idrofluworiku, aċidu fosforiku, aċidu nitriku, aċidu idrokloriku, aċidu tal-kubrit, oleu, aċidi bil-kubrit;
   (c) bażijiet bħal idrossidu tal-ammonju, idrossidu tal-potassju, idrossidu tas-sodju;
   (d) melħ, bħal klorut tal-ammonju, klorat tal-potassju, karbonat tal-potassju, karbonat tas-sodju, perborat, nitrat tal-fidda;
   (e) mhux metalli, ossidi tal-metall jew komposti inorganiċi oħra bħal karbur tal-kalċju, silikon, karbur tas-silikon.

4.3.  Produzzjoni ta' fertilizzanti bażati fuq il-fosfru, in-nitroġenu jew il-potassju (fertilizzanti sempliċi jew komposti)

4.4.  Produzzjoni ta' prodotti għas-saħħa tal-pjanti jew bijoċidi

4.5.  Produzzjoni ta' prodotti farmaċewtiċi inkluż intermedji 

4.6.  Produzzjoni ta' splussivi

4.7.  Produzzjoni ta" kimiki għall-użu bħala karburanti jew lubrikanti

5.  L-immaniġġjar tal-iskart

5.1.  Rimi jew ġbir lura ta' skart perikoluż b'kapaċità li teċċedi l-10 tunnellati metriċi kull jum li jinvolvu l-attivitajiet li ġejjin: 

   (a) trattament bijoloġiku; 
   (b) trattament fiżikokimiku; 
   (c) inċinerazzjoni jew koinċinerazzjoni;
   (d) taħlit jew taħwid; 
   (e) ripakkettar; 
   (f) maħżen b'kapaċità li teċċedi l-10 tunellati metriċi ta" ħżin; 
   (g) użu prinċipalment bħala karburant jew mezzi oħra li jiġġeneraw l-enerġija; 
   (h) riklamazzjoni/riġenerazzjoni ta' solventi; 
   (i) riċiklaġġ/riklamazzjoni ta" materjali inorganiċi barra l-metalli jew komposti tal-metall; 
   (j) riġenerazzjoni ta' aċidi jew bażijiet; 
   (k) irkupru tal-komponenti użati fit-taffija tat-tniġġis; 
   (l) irkupru ta' komponenti mill-katalizzaturi; 
   (m) raffinar mill-ġdid taż-żjut jew użi oħra mill-ġdid taż-żjut. 

5.2.  Inċinerazzjoni u ko-inċinerazzjoni ta' skart mhux perikoluż b'kapaċità li teċċedi t-3 tunnellati metriċi fis-siegħa.

5.3.  Rimi jew irkupru ta' skart mhux perikoluż b'kapaċità li teċċedi l-50 tunnellata metrika kuljum li jinvolvu l-attivitajiet li ġejjin: 

   (a) trattament bijoloġiku; 
   (b) trattament fiżikokimiku, bl-esklużjoni ta" attivitajiet koperti mid-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE tal-21 ta" Mejju 1991 dwar it-trattament tad-drenaġġ urban(1) u li jirriżulta biss f'ħama trattat (treated sludge), kif definit fid-Direttiva tal-Kunsill 86/278/KEE tat-12 ta" Ġunju 1986 dwar il-protezzjoni tal-ambjent u b'mod partikolari dwar il-protezzjoni tal-ħamrija, meta ħama mid-drenaġġ tintuża għall-agrikoltura(2). Din l-esklużjoni tapplika biss f'każijiet meta għall-inqas ikun intlaħaq l-istess livell ta" protezzjoni tal-ambjent kif stipulat f'din id-Direttiva;
   (c) trattament minn qabel ta" skart għall-koinċinerazzjoni;
   (d) trattament tal-gagazza u rmied mhux kopert b'kategoriji oħrajn ta" attivitajiet industrijali;
   (e) trattament tal-metall skreppjat fi "shredders".

5.4  Postijiet ta' radam li jirċievu aktar minn 10 tunnellati metriċi kuljum b'kapaċità totali li teċċedi l-25 000 tunnellata metrika, esklużi postijiet ta' radam għal skart inert

6.  Attivitajiet oħra

6.1.  Produzzjoni fi stallazzjonijiet industrijali ta':

   (a) polpa minn injam jew materjali fibrużi oħra;
   (b) karta jew kartun b'kapaċità ta' produzzjoni li teċċedi l-20 tunnellata metrika kuljum;

(c)   panewwijiet mill-injam, għajr plywood, b'kapaċità ta' produzzjoni li teċċedi l-600 m3 kuljum.

6.2.  Trattament minn qabel (operazzjonijiet ta' ħasil, ibbliċjar, illustrar) jew tiżbigħ ta' fibri tat-tessuti jew ta" tessuti fejn il-kapaċità tat-trattament teċċedi l-10 tunnellati metriċi kuljum

6.3.  Ikkunzar tal-ġlud fejn il-kapaċità tat-trattament teċċedi t-12-il tunnellata metrika ta' prodotti lesti kuljum

6.4.  (a) Tħaddim ta" biċċeriji b'kapaċità ta' produzzjoni ta' karkassi ta' aktar minn 50 tunnellata metrika kuljum

(b)  Trattament u proċessar, barra l-ippakkjar esklussiv, tal-materja prima li ġejjin, kemm jekk ġewx proċessati jew le qabel, maħsub għall-produzzjoni ta' prodotti tal-ikel għall-bnedmin jew għall-annimali minn:

   (i) materja prima tal-annimali (barra minn esklussivament ħalib) b'kapaċità ta' produzzjoni ta' prodotti lesti akbar minn 75 tunnellata metrika kuljum
   (ii) materja prima veġetali b'kapaċità ta' produzzjoni ta' prodotti lesti akbar minn 300 tunellata metrika kuljum
   (iii) taħlita ta" materja prima tal-annimali u tal-ħaxix b'kapaċità ta' produzzjoni ta' prodotti lesti f'tunnellati metriċi kuljum akbar minn:

75 jekk A jkun daqs jew aktar minn 10; jew

– [300- (22,5 x A)] fi kwalunkwe każ ieħor

fejn "A" hija porzjon ta" materjal mill-annimali (f'perċentwal) mill-kapaċità ta" produzzjoni ta" prodotti lesti.

Il-pakkett m'għandux jiġi inkluż fil-piż finali tal-prodott.

Din is-subtaqsima m'għandhiex tapplika fejn il-materja prima tkun ħalib biss.

(c)  Trattament u pproċessar ta' ħalib biss, fejn il-kwantità ta' ħalib riċevut tkun aktar minn 200 tunnellata metrika kuljum (valur medju fuq bażi annwali);

6.5.  Rimi jew riċiklaġġ ta' karkassi ta' annimali jew skart tal-annimali b'kapaċità ta' trattament li teċċedi l-10 tunnellati metriċi kuljum

6.6  Trobbija intensiva tat-tjur tal-farm jew tal-ħnieżer b'iktar minn:

(a)  40 000 post għat-tjur tal-farm,

(b)  2 000 post għal majjali ta' produzzjoni (aktar minn 30 kg), jew

(c)  750 post għal ħanżiriet.

Fil-każijiet ta" speċijiet ta" tjur tal-farm oħra barra dawk imsemmija fil-punt (a) jew tipi differenti ta" speċijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) imrobbija fl-istess stallazzjoni, il-limitu massimu għandu jiġi kkalkulat abbażi tal-fatturi ekwivalenti ta" eskrement tan-nitroġenu mqabbel ma" l-għetiebi stipulati hawn fuq. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi gwida dwar il-kalkolu tal-limiti u d-determinazzjoni ta" fatturi ekwivalenti ta" emissjonijiet tan-nitroġenu.

6.7  Trattament fil-wiċċ ta' sustanzi, oġġetti jew prodotti bl-użu ta' solventi orġaniċi, b'mod partikolari għat-tiżjin, stampar, kisi, tneħħija tal-grass, waterproofing u sizing, tiżbigħ, tindif jew mili, b'kapaċità ta' konsum ta' solvent organiku aktar minn 150 kg fis-siegħa jew aktar minn 200 tunellata metrika fis-sena.

6.8  Produzzjoni ta' faħam (faħam hard-burnt) jew elettrografit permezz ta' ħruq jew grafitizzazzjoni.

6.9  Prodotti ta" preservazzjoni tal-injam u tal-injam b'kapaċità ta" produzzjoni li teċċedi l-50 m3 kuljum.

6.10  Trattament tad-dranaġġ lil hinn mis-sors mhux kopert bid-Direttiva 91/271/KEE u r-rimi minn stallazzjoni koperta mill-Kapitolu I.

(1)1 ĠU L 135, 30.5.1991, p. 40.
(2) ĠU L 181, 4.7.1986, p. 6.


ANNESS II

Lista ta" sustanzi niġġiesa 

ARJA

1.  Dijossidu tal-kubrit u komposti oħra tal-kubrit

2.  Ossidi tan-nitroġenu u komposti oħra tan-nitroġenu

3.  Monossidu tal-karbonju

4.  Komposti organiċi volatili

5.  Metalli u l-komposti tagħhom

6.  Trab inkluż materja partikolata fina 

7.  Asbestos (partikoli f'sospensjoni, fibri)

8.  Klorin u l-komposti tiegħu

9.  Fluworin u l-komposti tiegħu

10.  Arseniku u l-komposti tiegħu

11.  Ċjanuri

12.  Sustanzi u preparazzjonijiet li jkun ġie ppruvat li jkun fihom proprjetajiet karċinoġeniċi jew mutaġeniċi jew proprjetajiet li jistgħu jaffettwaw ir-riproduzzjoni permezz tal-arja

13.  Dibenzodijossini poliklorinati u dibenzofurani polikolorinati

L-ILMA

1.  Komposti organoaloġeni u sustanzi li jistgħu jiffurmaw komposti bhal dawn fl-ambjent akwatiku

2.  Komposti organofosfori

3.  Komposti organotini

4.  Sustanzi u preparazzjonijiet li jkun ġie ppruvat li fihom proprjetajiet karċinoġeniċi jew mutaġeniċi jew proprjetajiet li jistgħu jaffettwaw ir-ripproduzzjoni permezz tal-ambjent akwatiku

5.  Idrokarburi persistenti u sustanzi organiċi tossiċi persistenti u bijoakkumulabbli

6.  Ċjanuri

7.  Metalli u l-komposti tagħhom

8.  Arseniku u l-komposti tiegħu

9.  Bijoċidi u prodotti għas-saħħa tal-pjanti

10.  Materjali f'sospensjoni

11.  Sustanzi li jikkontribwixxu għall-ewtrofikazzjoni (b'mod partikolari, nitrati u fosfati)

12.  Sustanzi li għandhom influwenza mhux favorevoli fuq il-bilanċ tal-ossiġnu (u jistgħu jitkejlu bl-użu ta" parametri bħal BOD, COD, eċċ.)

13.  Is-sustanzi mniżżla fl-Anness X tad-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma(1).

(1) ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.


ANNESS III

Kriterji biex jiġu ddeterminati l-aqwa tekniki disponibbli 

1.   l-użu ta' teknoloġija ta' skart baxx fl-ammont;

2.   l-użu ta' sustanzi anqas perikolużi;

3.   it-tkomplija tal-ġbir lura u r-riċiklaġġ ta' sustanzi ġenerati u użati fil-proċess u ta' skart, fejn xieraq;

4.   proċessi paragunabbli, faċilitajiet u metodi għat-tħaddim li jkunu ġew ippruvati b'suċċess fuq skala industrijali;

5.   teknoloġiji avvanzati u tibdil fl-għerf u fil-fehim xjentifiku;

6.   in-natura, effetti u volumi tal-emissjonijiet konċernati;

7.   id-dati tal-ikkumissjonar ta' stallazzjonijiet ġodda jew eżistenti;

8.   it-tul ta' żmien meħtieġ għall-introduzzjoni tal-aħjar teknika disponibbli;

9.   il-konsum u n-natura tal-materja prima (inkluż l-ilma) użata fil-proċess u l-effiċjenza ta' enerġija tagħhom;

10.   il-ħtieġa tal-prevenzjoni jew tnaqqis għall-minimu tal-impatt ġenerali ta' emissjonijiet fuq l-ambjent u r-riskji għalih;

11.   il-ħtieġa ta' prevenzjoni ta' aċċidenti u l-imminimizzar tal-konsegwenzi għall-ambjent.


ANNESS IV

Il-parteċipazzjoni tal-pubbliku fit-tfassil tad-deċiżjonijiet

1.  Il-pubbliku għandu jiġi mgħarraf (b'avviżi pubbliċi jew b'mezzi oħra xierqa bħalma hija l-midja elettronika meta disponibbli) dwar il-materji li ġejjin kmieni fil-proċeduri tat-teħid ta' deċiżjonijiet jew, l-iktar tard hekk kif dan it-tagħrif ikun jista' jiġi pprovvdut b'mod raġjonevoli:

   (a) l-applikazzjoni għal permess jew, skond kif ikun il-każ, il-proposta għall-aġġornament ta' permess jew tal-kundizzjonijiet ta' permes skond l-Arikolu 22, inkluża d-deskrizzjoni tal-elementi elenkati fl-Artikolu 13(1);
   (b) l-iżvilupp ta" regoli ġenerali vinkolanti ġodda jew aġġornati skond l-Artikolu 18, inkluż ir-rekwiżiti proposti tar-regoli u s-sommarju mhux tekniku tal-qafas ġuridiku u amministratttiv li fih ir-regoli se jiġu applikati;
   (c)  fejn applikabbli, il-fatt illi deċiżjoni hija bla ħsara għal valutazzjoni tal-impatt ambjentali nazzjonali jew li jaqsam il-fruntieri jew għal konsultazzjonijiet bejn l-Istati Membri skond l-Artikolu 28;
   (d) id-dettalji tal-awtoritajiet kompetenti responsabbli mit-teħid tad-deċiżjonijiet, dawk li minnhom jista' jinkiseb tagħrif rilevanti, dawk li lilhom jistgħu jiġu sottomessi kummenti jew mistoqsijiet, u d-dettalji dwar l-iskeda taż-żmien għat-trasmissjoni tal-kummenti jew il-mistoqsijiet;
   (e) in-natura tad-deċiżjonijiet possibbli jew, meta jkun hemm wieħed, l-abbozz tad-deċiżjoni;
   (f) meta japplikaw, id-dettalji li għandhom x'jaqsmu ma' proposta sabiex jiġu aġġornati permess jew il-kundizzjonijiet ta' permess;
   (g) indikazzjoni dwar iż-żmenijiet jew il-postijiet meta, u li permezz tagħhom. it-tagħrif irid jiġi magħmul disponibbli;
   (h) id-dettalji tal-arranġamenti għall-parteċipazzjoni u l-konsultazzjoni tal-pubbliku magħmula skond il-punt 5.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi, fi perjodi xierqa taż-żmien, dan li jintgħamel disponibbli għall-pubbliku interesat:

   (a) skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali, ir-rapporti prinċipali u l-pariri maħruġa lill-awtorità jew lill-awtoritajiet kompetenti fiż-żmien meta l-pubbliku interessat jiġi mgħarraf skond il-punt 1;
   (b) skond id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2003/4/KE, it-tagħrif għajr dak riferit fil-punt 1 li jkun rilevanti għad-deċiżjoni skond l-Artikolu 6 u li jintgħamel disponibbli biss wara ż-żmien li l-pubbliku interessat ikun ġie mgħarraf skond il-punt 1.

3.  Il-pubbliku interessat għandu jkun intitolat li jesprimi kummenti u opinjonijiet lill-awtorità kompetenti qabel ma tittieħed deċiżjoni.

4.  Ir-riżultati tal-konsultazzjonijiet miżmuma skond dan l-Anness iridu jitqiesu kif mistħoqq fit-teħid ta' deċiżjoni.

5.  L-arranġamenti ddettaljati sabiex il-pubbliku jiġi mgħarraf (per eżempju bit-twaħħil tal-kartelluni f'ċertu raġġ jew bil-pubblikazzjoni fil-gazzetti lokali) u sabiex il-pubbliku interessat jiġi kkonsultat (pereżempju b'sottomissjonijiet bil-miktub jew permezz ta' inkjesta pubblika) għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri. Għandhom jiġu pprovvduti perjodi raġjonevoli taż-żmien għall-fażijiet differenti, billi jiġi permess żmien biżżejjed sabiex il-pubbliku u l-pubbliku interessat jiġu mgħarrfa sabiex iħejju ruħhom u jipparteċipaw b'mod effettiv fit-tfassil tad-deċiżjonijiet dwar l-ambjent bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Anness.


ANNESS V

 Dispożizzjonijiet tekniċi dwar l-impjanti ta" kombustjoni 

Parti 1

Valuri limitu tal-emissjonijiet għall-impjanti ta" kombusjoni msemmija fl-Artikolu 32(2)

1.  Il-valuri limitu kollha tal-emissjonijiet għandhom jiġu kkalkolati f'temperatura ta" 273,15 K, pressjoni ta" 101,4 kPa u wara korrezzjoni għall-kontenut ta' fwar fil-gassijiet ta" skart u b'kontennut standardizzat ta" O2 ta" 6 % ta" karburanti solidi, 3 % għall-bojlers bl-użu ta" karburanti likwidi jew gassużi u 15% għal turbini tal-gass u magni tal-gass. 

Fil-każ ta" turbini tal-gas b'ċiklu konġunt (CCGT) bi ħruq supplimentari, il-kontenut standardizzat ta" O2 jista' jiġi ddefenit mill-awtorità kompetenti, billi jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi għall-istallazzjoni kkonċernata.

2.  Valuri limitu tal-emissjonijiet (mg/Nm3) għal SO2 mill-bojlers li jużaw karburanti solidi jew likwidi 

Kapaċità termali (MWth)

Faħam u linjite

Bijomassa

Pit

Karburanti likwidi

 50-100 

 400 

200

 300 

 350 

 100-300 

 250 

200

 300 

 250 

 > 300 

 200 

200

 200 

 200 

Impjanti ta" kombustjoni b'kapaċità termali ikklassifikata bħala inqas minn 500 MW, li jużaw karburanti solidi li nħarġilhom permess qabel is-27 ta" Novembru 2002, u li ma joperawx iktar minn 1500 siegħa fis-sena bħala medja tul perjodu ta' ħames snin, għandhom ikunu suġġetti għal valur limitu tal-emissjonijiet tad-SO2 ta' 800 mg/Nm3.

3.  Il-valuri limitu tal-emissjonijiet (mg/Nm3) għall-SO2 għall-bojlers li jużaw karburanti tal-gass

Ġeneralment

35

Gass likwifikat

5

Gassijiet kalorifiċi baxxi mill-forn tal-faħam

400

Gassijiet kalorifiċi baxxi mill-blast furnace

200 

Il-valuri limitu tal-emissjonijiet (mg/Nm3) għall-NO2 għall-bojlers li jużaw karburanti solidi jew likwidi 

Kapaċità termali (MWth)

Faħam u linjite

Bijomassa u pit

Karburanti likwidi

50-100

300

450 fil-każ ta" kombustjoni tal-linjite pulverizzat

300

450

100-300

200

250

200

> 300

200

200

150

║Impajnti ta" kombustjoni li jużaw karburanti solidi jew likwidi u b'kapaċità termali li ma taqbiżx 500 MW li nħarġilhom permess qabel is-27 ta" Novembru 2002 u li ma joperawx iktar minn 1500 siegħa fis-sena bħala medja li tinbidel tul perjodu ta' ħames snin, għandhom ikunu suġġetti għall-valur limitu tal-emissjonijiet għal NOx ta' 450 mg/Nm3.

Impjanti ta" kombustjoni li jużaw karburanti solidi jew likwidi u b'kapaċità termali ta" 500 MW jew aktar, li nħarġilhom permess qabel l-1 ta" Lulju 1987, u li ma joperawx iktar minn 1500 siegħa fis-sena bħala medja tul perjodu ta' ħames snin, għandhom ikunu suġġetti għal valur limitu tal-emissjonijiet tad-NOx ta' 450 mg/Nm3.

5.  Il-valuri limitu tal-emissjonijiet (mg/Nm3) għal NOx u CO għall-impjanti ta' kombustjoni mħaddma bil-gass 

 NOx 

 CO 

 Bojlers mħaddma bil-gass 

100(5)

 100 

 Turbini tal-gass (inkluż CCGT), li jużaw il-gass naturali(1) bħala karburant 

 50(2)(3)

 100 

 Turbini tal-gass (inkluż CCGT), li jużaw karburant ieħor barra l-gass naturali(4) 

 90 

 100 

 Magni tal-gass 

 100 

 100 

Noti:

(1)  Il-gass naturali huwa metan li jinħoloq naturali b'mhux iktar minn 20 % (skond il-volum) ta' inerti u kostitwenti oħrajn.

(2)  75 mg/Nm3 fil-każijiet li ġejjin, fejn l-effiċjenza tat-turbina tal-gass hi determinata mill-kundizzjonijiet tat-tagħbija bażi ISO:

   (i) turbini tal-gass, użati f'sistemi ta' sħana u power kombinati li għandhom effiċjenza globali ta' iktar minn 75 %;
   (ii) turbini tal-gass, użati f'impjanti ta' ċiklu konġunti li għandhom effiċjenza elettrika globali medja annwali ta' iktar minn 55 %;
   (iii) turbini tal-gass għal tħaddim mekkaniku.

(3)  Għal turbini tal-gass ta' ċiklu wieħed li ma jaqgħu f'ebda waħda mill-kategoriji msemmija fil-nota (2), iżda li għandhom effiċjenza ta' iktar minn 35 % - determinati bil-kundizzjonijiet ta' tagħbija bażi ISO - il-valur limitu tal-emissjonijiet għal NOx għandu jkun 50xη/35 fejn η hija l-effiċjenza tat-turbin tal-gass f'kundizzjonijiet ta" tagħbija bażi ISO espressa bħala perċentwali.

(4)  Dawn il-valuri limitu tal-emissjonijiet japplikaw ukoll għal turbini tal-gass li jużaw distillati ħfief u medji bħala karburanti likwidi.

 Għal turbini tal-gas (inkluż CCGT), il-valuri limitu tal-emissjonijiet tal-NOx u CO stipulati f'dan il-punt japplikaw biss f'tagħbija ogħla minn 70%.

Turbini tal-gass jew magni tal-gass għal użu ta' emerġenza li joperaw inqas minn 500 siegħa fis-sena m'humiex koperti mill- valuri limitu tal-emissjonijiet. L-operatur ta' dawn l-impjanti għandu jirreġistra l-ħin ta" operat użat.

(5)  Għall-impjanti,kif imsemmija fl-Artikolu 4(1) u 4(3) tad-Direttiva 2001/80/KE, għall-użu tal-gass mill-blast furnaces u/jew tal-gass mill-fornijiet tal-faħam, għad-diossidu tan-nitroġenu u għall-monossidu tan-nitroġenu, imkejjel bħala diossidu tan-nitroġenu, għandu japplika valur limitu tal-emissjonijiet ta' 135 mg/Nm3.

6.  Valuri limitu tal-emissjonijiet (mg/Nm3) għat-trab mill-bojlers li jiżaw karburanti solidi jew likwidi

Kapaċità termali (MWth)

Faħam u linjite

Bijomassa u pit

Karburanti likwidi

50-100

30

30

30

100-300

25

20

25

> 300

20

20

20

7. Valuri limitu tal-emissjonijiet (mg/Nm3) għat-trab mill-bojlers li jużaw karburanti gassużi

Ġeneralment 

5

Gass ta' blast furnace

10

Gassijiet prodotti mill-industrija tal-azzar li jistgħu jintużaw imkien ieħor

30

 Parti 2 

 Valuri limitu tal-emissjonijiet għall-impjanti ta" kombustjoni msemmija fl-Artikolu 32(3) 

1.  Il-valuri limitu kollha tal-emissjonijiet għandhom jiġu kkalkolati f'temperatura ta" 273,15 K, pressjoni ta" 101,3 kPa u wara korrezzjoni għall-kontenut ta' fwar fil-gassijiet ta" skart u b'kontenut standardizzat ta" O2 ta" 6 % ta" karburanti solidi, 3 % għall-bojlers bl-użu ta'karburanti likwidi jew gassużi u 15 % għal turbini tal-gass u magni tal-gass. 

Fil-każ ta" turbini tal-gass b'ċiklu konġunt (CCGT) bi ħruq supplimentari, il-kontenut standardizzat ta" O2 jista' jiġi ddefenit mill-awtorità kompetenti, billi tqis il-karatteristiċi speċifiċi għall-istallazzjoni kkonċernata.

2.  Valuri limitu tal-emissjonijiet (mg/Nm3) għal SO2 mill-bojlers li jużaw karburanti solidi jew likwidi 

Kapaċità termali (MWth)

Faħam u linjite

Bijomassa

Pit

Karburanti likwidi

 50-100 

 400

200

 300 

 350 

 100-300 

 200 

200

 300

250 fil-każ ta" kombustjoni b'sodda fluwidifikata 

 200 

 > 300 

 150

200 fil-każ ta" kombustjoni b'sodda fluwidifikata b'ċirkulazzjoni jew ippressata 

 150 

 150 

200 fil-każ ta" kombustjoni b'sodda fluwidifikata 

 150 

Valuri limitu tal-emissjonijiet (mg/Nm3) għal SO2 għal bojlers li jużaw karburanti gassużi

Ġeneralment 

35

Gass likwifikat

5

Gassijiet kalorifiċi baxxi minn forn tal-coke

400

Gassijiet kalorifiċi baxxi minn blast furnace

200

 

 Kapaċità termali (MWth) 

 Faħam u linjite 

 Bijomassa u pit 

 Karburanti likwidi 

 50-100 

 300 

 400 fil-każ ta" kombustjoni b'linjite pulverizzat 

 250 

 300 

 100-300 

 200 

 200 

 150 

 > 300 

 150

200 fil-każ ta" kombustjoni b'linjite pulverizzat 

 150 

 100 

4.  Valuri limitu tal-emissjonijiet (mg/Nm3) għal NOx mill-bojlers li jużaw karburanti solidi jew likwidi 

 NOx 

 CO 

 Bojlers mħaddma bil-gass 

 100 

 100 

 Turbini tal-gas (inkluż CCGT)(1) 

 50(2) 

 100 

 Magni tal-gass 

 75 

 100 

Valuri limitu tal-emissjonijiet (mg/Nm3) għal NOx u CO għall-impjanti ta" kombustjoni mħaddma bil-gass 

(1)  Noti

(1)  Għat-turbini tal-gass li jużaw distillati ħfief u medji bħala karburanti likwidi, japplikaw ukoll il-valuri limitu tal-emissjonijiet għal NOx u għal CO stipulati f'dan il-punt. 

Għal turbini tal-gass ta' ċiklu wieħed li għandhom effiċjenza ta' iktar minn 35 % - determinata bil-kundizzjonijiet ta' tagħbija bażi ISO - il-valur tal-limitu tal-emissjonijiet għal NOx għandu jkun 50xη/35 fejn η hija l-effiċjenza tat-turbin tal-gass, bil-kundizzjonijiet ta' tagħbija bażi ISO, espressa bħala perċentwali.

Għal turbini tal-gas (inkluż CCGT), il-valuri limitu tal-emissjonijiet tal-NOx u CO stipulati f'dan il-punt japplikaw biss f'tagħbija ogħla minn 70 %.

6.  Turbini tal-gass jew magni tal-gass għal użu ta' emerġenza li joperaw inqas minn 500 siegħa fis-sena m'humiex koperti mill- valuri limiti tal-emissjonijiet. L-operatur ta' dawn l-impjanti għandu jirreġistra l-ħin ta" operat użat.

Kapaċità termali (MWth)

50- 300

20

> 300

10

20 għal bijomassa u pit

6.  Valuri limitu tal-emissjonijiet (mg/Nm3) għat-trab mill-bojlers li jużaw karburanti solidi jew likwidi 

Ġeneralment 

5

Gass ta' blast furnace

10

Gassijiet prodotti mill-industrija tal-azzar li jistgħu jintużaw imkien ieħor

30

7.Valuri limitu tal-emissjonijiet (mg/Nm3) għat-trab mill-bojlers li jużaw karburanti solidi jew likwidi 

Parti 3

1.   Monitoraġġ tal-emissjonijiet

Il- konċentrazzjonijiet ta' SO2, NOx, CO u trab f" gassijiet ta' skart minn kull impjant ta' kombustjoni b' kapaċità termali ta' 100 MW jew iktar għandha titkejjel kontinwament.

2.  ▌

   2. L-awtorità kompetenti tista" tiddeċiedi li ma tkunx teħtieġ il-kejl kontinwu msemmi fil-punt 1 fil-każijiet li ġejjin:
   (a) għal impjanti ta' kombustjoni b'ħajja ta' inqas minn 10 000 siegħa operattiva;
   (b) għal SO2 u trab minn impjanti ta" kombustjoni li jaħarqu gass naturali;
   (c) għal SO2 minn impjanti ta" kombustjoni li jaħarqu żejt b'kontenut magħruf tal-kubrit f'każijiet meta ma hemm ebda tagħmir ta' desulfurizzazzjoni ta" gass tal-iskart;

(d)   għal SO2 minn impjanti ta" kombustjoni li jaħarqu l-bijomassa jekk l-operatur jista' jipprova li l-emissjonijiet SO2 ma jistgħu taħt ebda ċirkostanzi jkunu ogħla mill-valuri limitu tal-emissjonijiet stabbiliti.

3.  Fejn mhux meħtieġ kejl kontinwu, għandu jkun meħtieġ kejl ta" SO2, NOx, trab u, għal impjanti mħaddma bil-gass, għal CO ukoll mill-inqas darba kull sitt xhur.

Għal impjanti ta" kombustjoni li jaħarqu faħam jew linjite, l-emissjonijiet ta" merkurju totali għandhom jitkejlu tal-anqas darba fis-sena.

5.  Bħala alternattiva għal kejl ta" SO2 u NOx mesmmija fil-punt 3, proċeduri oħra, verifikati u approvati mill- awtorità kompetenti, jistgħu jintużaw biex jiġu ddeterminati l-emissjonijiet ta" SO2 u NOx. Dawn il-proċeduri għandhom jużaw standards rilevanti CEN jew jekk CEN standards mhumiex disponibbli, l-istandards ISO, standards nazzjonali jew internazzjonali li jiżguraw l-għotja ta' dejta ta' kwalità xjentifika ekwivalenti għandhom japplikaw.

6.  L-awtorità kompetenti għandha tkun infurmata bil-bidliet sinifikanti fit-tip ta' karburant użat jew bil-mod tal-operat tal-impjant. L-awtorità kompetenti għandha tiddeċiedi jekk ir-rekwiżiti ta' monitoraġġ stabbiliti fil-punti 1 sa 4 għadhomx adegwati jew jeħtieġux adattament.

7.  Il-kejl kontinwu mwettaq b'konformità mal-punt 1 għandu jinkludi l-kejl tal-kontenut tal-ossiġnu, it-temperatura, il-pressa u l-kontenut tal-fwar tal-ilma fil-gassijiet ta" skart. Il-kejl kontinwu tal-kontenut tal-fwar tal-ilma tal-gassijiet tal- iskart m'għandhomx ikunu meħtieġa, sakemm il-gass tal- iskart meħud bħala kampjun ikun imnixxef qabel ma l-emissjonijiet ikunu analizzati.

Kampjunar u l-analiżi ta" sustanzi niġġiesa relevanti u kejl tal- parametri ta' proċess kif ukoll il-garanzija tal-kwalità tas-sistemi ta' kejl awtomizzati u l-metodi ta' kejl ta' referenza biex jikkalibraw dawk is-sistemi għandhom jitwettqu skond l-istandards CEN. Jekk CEN standards mhumiex disponibbli, l-ISO standards, standards nazzjonali jew internazzjonali li jiżguraw l-għotja ta' dejta ta' kwalità xjentifika ekwivalenti għandhom japplikaw.

Is-sistemi awtomizzati ta' kejl għandhom ikunu suġġetti għal kontroll permezz ta' kejl parallel mal-metodi ta' referenza mill-inqas darba fis-sena.

9.  L-operatur għandu jinforma lill-awtorità kompetenti dwar ir-riżultati tal-verifika tas-sistemi awtomizzati tal-kejl.

Monossidu tal-karbonju 

10 % 

Dijossidu tal-kubrit

20 %

Ossidi tan-nitroġenu

20 %

Trab

30 %

9.  Fil-livell tal-valur limitu tal-emissjonijiet ta' kull jum, il-valuri tal-intervalli ta' konfidenza ta' 95 % ta' riżultat imkejjel wieħed m'għandhomx jeċċedu l-perċentwali li ġejjin tal-valuri limitu tal-emissjoni:

Il-valuri medji validati kull siegħa u kuljum għandhom ikunu stabbiliti mill-valuri medji mkejla validati kull siegħa wara t-tnaqqis tal-valur tal-intervall ta' kunfidenza speċifikat fil-punt 9.

Kull jum li fih ikunu invalidi iktar minn tlett valuri medji kull siegħa minħabba tħaddim ħażin jew manutenzjoni tas-sistema awtomizzata ta' kejl għandu jkun invalidat. Jekk ikunu invalidati iktar minn għaxart ijiem matul sena għal dawn is-sitwazzjonijiet, l-awtorità kompetenti għandha teħtieġ li l-operatur jieħu miżuri adegwati biex itejjeb l-affidabbiltà tas-sistema awtomizzata ta" kejl.

Parti 4

1.   Valutazzjoni tal-konformità mal-valuri limitu tal-emissjonijiet 

   1. Fil-każ ta' kejl kontinwu, il-valuri limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2 għandhom jitqiesu bħala li kien hemm konformità magħhom, jekk l-evalwazzjoni tar-riżultati tal-kejl jindikaw li, għas-sigħat ta' operazzjoni f'sena kalendarja, ġew sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
  

(a) l-ebda valur medju validat ta' jum ma jeċċedi l-valuri limitu rilevanti tal-emissjonijiet stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2;

b)  ▌

95 % tal-valuri medji validati fis-siegħa matul is-sena ma jeċċedux 200 % tal-valuri limitu rilevanti ta" l-emissjonijiet stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2.

2.  Fejn ma jkunx meħtieġ kejl kontinwu, il-valuri limitu ta' l-emissjonijiet stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2 għandhom jitqiesu li kien hemm konformità magħhom jekk ir-riżultati ta' kull waħda mis-serje ta' kejl jew ta' proċeduri oħra definiti u deċiżi skond ir-regoli stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti ma jeċċedux il-valuri limitu ta' l-emissjonijiet.


ANNESS VI

 Dispożizzjonijiet tekniċi b'rabta ma" impjanti tal-inċinerazzjoni tal-iskart u impjanti tal-koinċinerazzjoni tal-iskart 

Parti 1

Definizzjonijiet

Għall-fini ta' dan l-Anness id-defenizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw:

  (a) "impjant ta' inċinerazzjoni tal-iskart" tfisser wieħed mill- impjanti tal-inċinerazzjoni li ġejjin: 
   (i) li kien qiegħed jaħdem u li kellu permess maħruġ bi qbil mal-leġiżlazzjoni tal-Komunità applikabbli qabel it-28 ta' Diċembru 2002,
   (ii) li kien awtorizzat jew irreġistrat għall-inċinerazzjoni tal-iskart u li kellu permess maħruġ qabel it-28 ta' Diċembru 2002 bi qbil mal-leġiżlazzjoni applikabbli tal-Komunità, basta li l-impjant kien beda jaħdem mhux aktar tard mit-28 ta' Diċembru 2003,
   (iii) li, skond l-awtorità kompetenti, kien is-suġġett ta' talba sħiħa għall- awtorizzazzjoni, qabel it-28 ta' Diċembru 2002, basta li l-impjant kien beda jaħdem mhux aktar tard mit-28 ta' Diċembru 2004;
   (b) "impjant ġdid tal-inċinerazzjoni tal-iskart' tfisser kwalunkwe impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart mhux kopert mill-punt (a).

Parti 2

Fatturi tal-ekwivalenza għad-dibenzo-p-dijossini u dibenzofurani

Għad-determinazzjoni tal-konċentrazzjoni totali tad-dijossini u furani, il-konċentrazzjonijiet massi tad-dibenzo-p-dijossini u dibenzofurani li ġejjin għandhom jiġu mmultiplikati bil-fatturi tal-ekwivalenza li ġejjin qabel jingħaddu:

Fatturi tal-ekwivalenza tossiċi

2,3,7,8 ‐ Tetrachlorodibenzodioxin (TCDD)

1

1,2,3,7,8 ‐ Pentachlorodibenzodioxin (PeCDD)

0,5

1,2,3,4,7,8 ‐ Hexachlorodibenzodioxin (HxCDD)

0,1

1,2,3,6,7,8 ‐ Hexachlorodibenzodioxin (HxCDD)

0,1

1,2,3,7,8,9 ‐ Hexachlorodibenzodioxin (HxCDD)

0,1

1,2,3,4,6,7,8 ‐ Heptachlorodibenzodioxin (HpCDD)

0,01

Octachlorodibenzodioxin (OCDD)

0,001

2,3,7,8 ‐ Tetrachlorodibenzofuran (TCDF)

0,1

2,3,4,7,8 ‐ Pentachlorodibenzofuran (PeCDF)

0,5

1,2,3,7,8 ‐ Pentachlorodibenzofuran (PeCDF)

0,05

1,2,3,4,7,8 ‐ Hexachlorodibenzofuran (HxCDF)

0,1

1,2,3,6,7,8 ‐ Hexachlorodibenzofuran (HxCDF)

0,1

1,2,3,7,8,9 ‐ Hexachlorodibenzofuran (HxCDF)

0,1

2,3,4,6,7,8 ‐ Hexachlorodibenzofuran (HxCDF)

0,1

1,2,3,4,6,7,8 ‐ Heptachlorodibenzofuran (HpCDF)

0,01

1,2,3,4,7,8,9 ‐ Heptachlorodibenzofuran (HpCDF)

0,01

Octachlorodibenzofuran (OCDF)

0,001

Parti 3

Valuri limitu tal-emissjonijiet fl-arja mill-impjanti tal-inċinerazzjoni tal-iskart

1.  Il-valuri limitu kollha tal-emissjonijiet għandhom jiġu kkalkulati ║f'temperatura ta" 273,15 K, pressjoni ta" 101,3 kPa, u wara li ssir korrezzjoni għall-kontenut tal-fwar tal-ilma fil-gassijiet ta" skart.

Dawn huma standardizzati għal 11 % tal-ossignu fil-gass tal-iskart ħlief fil-każ ta" inċinerazzjoni ta" żejt skart minerali kif definit fl-Artikolu 3(3) tad-Direttiva 2008/98/KE, meta jkunu standardizzati għal 3 % tal-ossiġnu, u fil-każijiet imsemmija fil-Punt 2.7 tal-Parti 6.

1.1  Valuri limitu medji ta' kull jum tal-emissjonijiet għas-sustanzi niġġiesa li ġejjin (mg/Nm³)

Trab totali

10

Sustanzi organiċi gassużi u vaporużi, espressi bħala karbonju organiku totali (TOC) 

10

Klorur tal-idroġenu (HCl)

10

Fluworur tal-idroġenu (HF)

1

Dijossidu tal-kubrit (SO2)

50

Monossidu tan-nitroġenu (NO) u dijossidu tan-nitroġenu (NO2), espressi bħala NO2 għall-impjanti eżistenti tal-inċinerazzjoni tal-iskart b'kapacità nominali li taqbeż 6 tunnellati metriċi kull siegħa jew għall-impjanti ġodda tal-inċinerazzjoni tal-iskart.

200

Monossidu tan-nitroġenu (NO) u dijossidu tan-nitroġenu (NO2), espressi bħala NO2 għall-impjanti eżistenti tal-inċinerazzjoni tal-iskart b'kapaċità nominali ta' 6 tunnellati metriċi jew inqas kull siegħa.

400

1.  2 Valuri limitu medji ta' nofs siegħa tal-emissjonijiet għas-sustanzi niġġiesa li ġejjin (mg/Nm³)

(100 %) A

(97 %) B

Trab totali

30

10

Sustanzi organiċi gassużi u vaporużi, espressi bħala karbonju organiku totali (TOC)

20

10

Klorur tal-idroġenu (HCl)

60

10

Fluworur tal-idroġenu (HF)

4

2

Dijossidu tal-kubrit (SO2)

200

50

Monossidu tan-nitroġenu (NO) u dijossidu tan-nitroġenu (NO2), espressi bħala NO2 għall-impjanti eżistenti tal-inċinerazzjoni tal-iskart b'kapacità nominali li taqbeż 6 tunnellati metriċi kull siegħa jew għall-impjanti ġodda tal-inċinerazzjoni tal-iskart.

400

200

1.3  Il-valuri limitu medji tal-emissjonijiet (mg/Nm³) għall-metalli tqal li ġejjin fuq il-perjodu tal-kampjunar ta' 30 minuta bħala minimu u ta' 8 siegħat bħala massimu:

Kadmju u l- komposti tiegħu, espress bħala kadmju (Cd)

total: 0,05 

Tallju u l- komposti tiegħu, espress bħala talljum (Tl)

Merkurju u l- komposti tiegħu, espress bħala merkurju (Hg)

0,05 

Antimonju u l- komposti tiegħu, espress bħala antimonju (Sb)

total: 0,5

Arseniku u l- komposti tiegħu, espress bħala arseniku (As)

Ċomb u l- komposti tiegħu, espress bħala ċomb (Pb)

Kromjum u l- komposti tiegħu, espress bħala kromju (Cr)

Kobalt u l- komposti tiegħu, espress bħala kobalt (Co)

Ram u l- komposti tiegħu, espress bħala ram (Cu)

Manganeżju u l- komposti tiegħu, espress bħala manganeżju (Mn)

Nikil u l- komposti tiegħu, espress bħala nikel (Ni)

Vanadju u l- komposti tiegħu, espress bħala vanadju (V)

Dawn il-valuri medji jkopru wkoll il-forom ta' gass u fwar tal-emissjonijiet relevanti tal-metalli tqal kif ukoll il-komposti tagħhom.

1.4  Il-valuri limitu medji tal-emissjonijiet (ng/Nm³) għal dijossini u furani fuq perjodu ta' kampjunar ta' 6 siegħat bħala minimu u 8 siegħat bħala massimu. Il-valur limitu tal-emissjonijiet jirreferi għal konċentrazzjoni totali ta' dijossini u furani skond il-Parti 2.

Dijossini u furani

0,1 

1.5  Il-valuri limitu tal-emissjonijiet (mg/Nm³) għall-monossidu tal-karbonju (CO) fil-gassijiet tal-iskart:

(a)  50 bħala valur medju ta' kuljum;

(b)  100 bħala l-valur medju ta' nofs siegħa;

(c)  150 bħala l-valuri medji tal-10 minuti.

 L-awtorità kompetenti tista" tawtorizza eżenzjonijiet mill-valuri limitu tal-emissjonijiet stipulati f'dan il-punt għall-impjanti tal-inċinerazzjoni tal-iskart li jużaw it-teknoloġija tas-sodda fluwidifikata sakemm il-permess jistipula bil-quddiem il-valur limitu tal-emissjonijiet tal-monossidu tal-karbonju (CO) ta' mhux iktar minn 100 mg/Nm3 bħala valur medju ta' kull siegħa.

2.  Valuri limitu tal-emisssjonijiet fiċ-ċirkostanzi deskritti fl-Artikoli 40(5) u 41.

Il- konċentrazzjoni kollha tat-trab fl-emissjonijiet fl-arja ta' impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart m'għandux jaqbeż taħt l-ebda ċirkostanza l-150 mg/Nm3 espressi bħala medja ta' kull nofs siegħa. Il-valuri limitu tal-emissjonijiet fl-arja għal TOC u CO stipulati fil-punti 1.2 u 1.5(b) m'għandhomx jinqabżu.

3.  L-Istati Membri jistgħu jniżżlu regoli li jiggvernaw l-eżenzjonijiet ipprovduti f'dan l-Anness.

Parti 4

Determinazzjoni tal-valuri limitu tal-emissjonijiet għall-koinċinerazzjoni tal-iskart

1.  Il-formola li ġejja (regola tat-taħlit) għandha tiġi applikata kull meta valur speċifiku tal-limitu tal-emissjonijiet "C" ma ġietx imniżżla f'tabella f'din il-Parti.

Il-valur limitu tal-emissjonijiet ta' kull sustanza niġġiesa relevanti u CO fil-gass tal-iskart li joħorġu mill-koinċinerazzjoni tal-skart għandhom jkunu kkalkolati kif ġej:

 20090310-P6_TA(2009)0093_MT-p0000001.fig 

Vskart

:

il-volum tal-gass tal-iskart li joħroġ mill-inċinerazzjoni tal-iskart iddeterminat biss mill-iskart bl-inqas valur kalorifiku speċifikat fil-permess u standardizzat fil-kundizzjonijiet mogħtija f'din id-Direttiva.

Jekk ir-rilaxx tas-sħana li joħroġ mill-inċinerazzjoni tal-iskart perikoluż jammonta għal inqas mill-10 % tal-ħruġ totali tas-sħana fl-impjant, Vskart għandu jkun ikkalkolat minn kwantità (mistħajla) ta' skart li meta jkun inċinerat ir-rilaxx tas-sħana jkun indaqs għall-10 %, bir-rilaxx totali tas-sħana ffissat.

Cskart

:

il-valuri limtu tal-emissjonijiet għall-impjanti tal-inċinerazzjoni tal-iskart stipulati fil-Parti 3.

Vproċ

:

il-volum tal-gass tal-iskart li joħroġ mill-proċess tal-impjant li jinkludi l-kombustjoni ta' karburanti awtorizzati li huma użati normalment (bl-esklużjoni tal-iskart) stabbilit fuq il-bażi ta' kontenuti tal-ossiġnu li fuqhom l-emissjonijiet jridu jiġu standardizzati kif stipulat leġiżlazzjoni tal-Komunità jew nazzjonali. Fin-nuqqas ta' leġiżlazzjoni għal dan it-tip ta' impjant, għandu jiġi użat il-kontenut tal-ossiġnu reali fil-gass tal-iskart mingħajr ma jiġi mraqqaq biż-żieda ta' arja mhiex neċċessarja għall-proċess.

Cproċ

:

il-valuri limitu tal-emissjonijiet stipulati f" fit-tabelli ta' din il-Parti għal ċerti attivitajiet industrijali jew f'każ ta' nuqqas ta' tali valuri, valuri limitu tal-emissjonijiet ta' kontaminanti relevanti u monossidu tal-karbonju fil-gass taċ-ċuminija tal-impjanti li jħarsu l-liġijiet, ir-regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi nazzjonali għal dawk l-impjanti meta jaħarqu l-karburanti normalment awtorizzati (eskluż l-iskart). Fin-nuqqas ta' dawn il-miżuri għandhom jiġu użati l-valuri limitu tal-emissjonijiet stipulati fil-permess. Fin-nuqqas ta' dawn il-valuri fil-permess għandhom jiġu użati l-konċentrazzjonijiet massi reali.

C

:

il-valuri limitu tal-emissjonijiet totali b" kontenut tal-ossiġnu kif stipulati f'din il-Parti għal ċerti attivitajiet tal-industrija u għal ċerti sustanzi niġġiesa jew, f'każ ta' nuqqas ta' dawk il-valuri, valuri limitu tal-emissjonijiet totali li jieħdu l-post tal-valuri limitu tal-emissjonijiet kif stipulat fl-Annessi speċifiċi ta' din id-Direttiva. Il-kontenut tal-ossiġnu totali li għandu jissostitwixxi l-kontenut tal-ossiġnu għal l-istandardizzazzjoni huwa kkalkolat fuq il-bażi tal-kontenut hawn fuq u jirrispetta l-volumi parżjali.

 Il-valuri limitu kollha tal-emissjonijiet għandhom jiġu kkalkulati f'temperatura ta" 273,15K, pressjoni ta" 101,3 kPa u wara li ssir korrezzjoni għall-kontenut tal-fwar tal-ilma fil-gassijiet ta" skart. 

L-Istati Membri jistgħu jistipulaw regoli li dwar l-eżenzjonijiet ipprovduti f'din il-Parti.

2.  Dispożizzjonijiet speċjali għall-fran tas-siment li jikkoinċineraw l-iskart

2.1  Il-valuri limitu tal-emissjonijiet stipulati fil-punti 2.2 u 2.3 japplikaw bħala valuri medji ta" kull jum għat-total ta" trab, HCI, HF, NOx, SO2 u TOC ( għal kejl kontinwu), bħala valuri medji fuq il-perjodu ta" kampjunar b'minimu ta" 30 minuta u massimu ta" 8 sigħat għall-metalli tqal u bħala valuri medji fuq il-perjodu ta" kampjunar b'minimu ta" 6 sigħat u massimu ta" 8 sigħat għad-dijossini u furani. 

Il- valuri kollha huma standardizzati bi: 10 % ossiġnu.

Valuri medji ta' nofs siegħa huma meħtieġa biss biex jikkalkulaw il-valuri medji ta' kull jum.

2.2  C - valuri limitu tal-emissjonijiet totali (mg/Nm3 ħlief għad-dijossini u furani) għas-sustanzi niġġiesa li ġejjin 

Sustanza niġġiesa 

C

Trab totali

30

HCl

10

HF

1

NOx

 500

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5

Dijossini u furani (ng/Nm3) 

0,1

2.3  C - valuri limitu tal-emissjonijiet totali (mg/Nm³) għal SO2 U TOC

Sustanza niġġiesa

C

SO2

50

TOC

10

L-awtorità kompetenti tista" tagħti derogi għall-valuri limitu tal-emissjonijiet stipulati f'dan il-punt f'każijiet fejn TOC U SO2 ma joħorġux mill-inċinerazzjoni tal-iskart.

3.  Dispożizzjonijiet speċjali għall-impjanti kombustivi li jikkoinċineraw l-iskart

3.1.  Cproc espressi bħala valuri medji ta" kull jum (mg/Nm³) validi sal-31 ta" Diċembru 2015

Għad-determinazzjoni tal-kapaċità termali tal-impjanti ta" kombustjoni, għandhom japplikaw ir-regoli ta" aggregazzjoni kif definiti fl-Artikolu 31

Valuri medji ta' nofs siegħa huma meħtieġa biss biex jikkalkulaw il-valuri medji ta' kull jum.

Cproċ għall- karburanti solidi bl-eċċezzjoni tal-bijomassa (kontenut tal-O2 ta' 6 %):

Sustanza niġġiesa 

>50 MWth:

50 sa 100 MWth

100 sa 300 MWth:

>300 MWth:

SO2

-

 850 

 200 

 200 

NOx

-

400

 200

200

Trab

50

50

30

30

Cproċ għall-bijomassa (kontenut tal-O2 ta' 6 %):

Sustanza niġġiesa 

>50 MWth:

50 sa 100 MWth:

100 sa 300 MWth:

>300 MWth:

SO2

-

200

200

200

NOx

-

350

300

 200

Trab

50

50

30

30

Cproċ għall-karburanti likwidi (kontenut O2 ta' 3 %):

Sustanza niġġiesa 

>50 MWth:

50 sa 100 MWth:

100 sa 300 MWth:

>300 MWth:

SO2

-

850

 400 sa 200

(tnaqqis lineari minn 100 sa 300 MWth)

200

NOx

-

400

 200

200

Trab

50

50

30

30

3.2  Cproc espressi bħala valuri medji ta" kull jum (mg/Nm³) validi mill-1 ta" Jannar 2016

Għad-determinazzjoni tal-kapaċità termali tal-impjanti ta" kombustjoni, għandhom japplikaw ir-regoli ta" aggregazzjoni kif definiti fl-Artikolu 31. Valuri medji ta' nofs siegħa huma meħtieġa biss biex jikkalkulaw il-valuri medji ta' kull jum.

3.2.1  Cproc għal impjanti ta" kombustjoni msemmija fl-Artikolu 32 (2)

Cproc għall-karburanti solidi bl-eċċezzjoni tal-bijomassa (kontenut tal-O2 ta' 6 %):

Sustanza niġġiesa

>50 MWth:

50 sa 100 MWth

100 sa 300 MWth:

>300 MWth:

SO2

-

400

għal pit 300

200

200

NOx

-

300

għal linjite pulverizzat 400

200

200

Trab

50

30

25

għal pit 20

20

Cproc għall-bijomassa (kontenut O2 ta" 6 %)

Sustanza niġġiesa

>50 MWth:

50 sa 100 MWth:

100 sa 300 MWth:

>300 MWth:

SO2

-

200

200

200

NOx

-

300

250

200

Trab

50

30

20

20

Cproc għall-karburanti likwidi (kontenut O2 ta" 3 %)

Sustanza niġġiesa

>50 MWth:

50 sa 100 MWth:

100 sa 300 MWth:

>300 MWth:

SO2

-

350

250

200

NOx

-

400

200

150

Trab

50

30

25

20

3.2.2  Cproc għal impjanti ta" kombustjoni msemmija fl-Artikolu 32(3)

Cproc għall-karburanti solidi bl-eċċezzjoni tal-bijomassa (kontenut tal-O2 ta' 6 %):

Sustanza niġġiesa

>50 MWth:

50 sa 100 MWth

100 sa 300 MWth:

>300 MWth:

SO2

-

400

għal pit 300

200

għal pit 300, ħlief fil-każ ta" kombustjoni b'sodda fluwidifikata 250

150

għal kombustjoni b'sodda fluwidifikata b'ċirkulazzjoni jew ippressata jew, fil-każ tat-tqabbid tal-pit, għall-kombutsjonijiet kollha b'sodda fluwidifikata: 200

NOx

-

300

għal pit 250

200

150

għal kombustjoni ta" linjite pulverizzat 200

Trab

50

20

20

10

għal pit 20

Cproc għall-bijomassa (kontenut O2 ta" 6 %)

Sustanza niġġiesa

>50 MWth:

50 sa 100 MWth:

100 sa 300 MWth:

>300 MWth:

SO2

-

200

200

150

għal kombustjoni b'sodda fluwidifikata 200

NOx

-

250

200

150

Trab

50

20

20

20

Cproc għall-karburanti likwidi (kontenut O2 ta" 3 %)

Sustanza niġġiesa

>50 MWth:

50 sa 100 MWth:

100 sa 300 MWth:

>300 MWth:

SO2

-

350

200

150

NOx

-

300

150

100

Trab

50

30

25

20

3.1.  C ‐ valuri limitu tal-emissjonijiet totali għal metalli tqal (mg/Nm³) 

espressi bħala valuri medji fuq il-perjodu ta" kampjunar ta' 30 minuta bħala minimu u 8 siegħat bħala massimu (kontenut ta" O2 ta" 6 % għal karburanti solidi u 3 % għal karburanti likwidi).

Sustanza niġġiesa 

C

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5

3.4  C – valur limitu tal-emissjonijiet totali (ng/Nm3)

għad- dijossini u l-furani espressi bħalail-valur medju tul il-perjodu ta" kampjunar ta' 6 sigħat bħala minimu u 8 sigħat bħala massimu (kontenut ta" O2 ta" 6 % għal karburanti solidi u 3 % għal karburanti likwidi).

Sustanza niġġiesa 

C

Dijossini u furani

0,1

4.  Dispożizzjonijiet speċjali għall-impjanti ta" koinċinerazzjoni fis- setturi industrijali mhux koperti taħt il-Punti 2 u 3 ta" din il-Parti

4.1.  C ‐ valur limitu tal-emissjonijiet totali (mg/Nm³)

għad-dijossini u furani espressi bħala Il-valur medju tul il-perjodu tal-kampjunar ta' 6 siegħat bħala minimu u 8 siegħat bħala massimu:

Sustanza niġġiesa 

C

Dijossini u furani

0,1

 4.2  C ‐ valuri limitu tal-emissjonijiet totali (mg/Nm³)

għal metalli tqal espressi bħala il-valuri medji fuq il-perjodu ta" kampjunar ta' 30 minuta bħala minimu u 8 siegħat bħala massimu:

Sustanza niġġiesa 

C

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Parti 5

Valuri limitu tal-emissjonijiet għar-rimi ta" dranaġġ ġej mit-tindif tal-gassijiet ta' skart

Sustanzi niġġiesa 

Valuri limitu tal-emissjonijiet tal-kampjuni mhux iffiltrati (mg/l ħlief għad-dijossini u l-furani) 

1. Solidi sospiżi totali kif imniżżlin fl-Anness I tad-Direttiva 91/271/KEE

(95 %)

30

(100 %)

45

2. Merkurju u l- komposti tiegħu, espress bħala merkurju (Hg)

0,03

3. Kadmju u l- komposti tiegħu, espress bħala kadmju (Cd)

0,05

4. Tallju u l- komposti tiegħu, espress bħala talljum (Tl)

0,05

5. Arseniku u l- komposti tiegħu, espress bħala arseniku (As)

0,15

6. Ċomb u l- komposti tiegħu, espress bħala ċomb (Pb)

0,2

7. Kromju u l- komposti tiegħu, espress bħala kromju (Cr)

0,5

8. Ram u l- komposti tiegħu, espress bħala ram (Cu)

0,5

9. Nikil u l- komposti tiegħu, espress bħala nikel (Ni)

0,5

10. Żingu u l- komposti tiegħu, espress bħala żingu (Zn)

1,5

11. Dijossini u furani

0,3 ng/l

Parti 6 

Monitoraġġ tal-emissjonijiet 

1.  Tekniki ta' kejl

1.1  Kejl għad-determinazzjoni tal-konċentrazzjonijiet ta' sustanzi niġġiesa l-arja u l-ilma għandhom jitwettqu f'mod rappreżentattiv.

1.2  Kampjunar u analiżi tas-sustanzi niġġiesa kollha li jinkludi dijossini u furani kif ukoll l-garanzija ta" kwalità ta" sistemi ta" kejl awtomizzati u l- metodi ta' kejl ta' referenza biex tikkalibra hom għandhom jitwettqu skond is- CEN-standards. Jekk CEN standards mhumiex disponibbli, l-ISO standards, standards nazzjonali jew internazzjonali li jiżguraw l-għotja ta' dejta ta' kwalità xjentifika ekwivalenti għandhom japplikaw. Is-sistemi ta' kejl awtomizzati għandhom ikunu suġġetti għal kontroll permezz ta' kejl parallel mal-metodi ta' referenza mill-inqas darba fis-sena. 

1.3  Fil-livell tal-valur tal-limitu tal-emissjonijiet ta' kull jum, il-valuri tal-95 % f'intervalli li tafdahom ta' riżultat wieħed imkejjel m'għandux jaqbeż il-persentaġġi tal-valuri limitu tal-emissjonijiet li ġejjin:

Monossidu tal-karbonju:

10 %

Dijossidu tal-kubrit:

20 %

Dijossidu tan-nitroġenu:

20 %

Trab totali:

30 %

Karbonju organiku totali:

30 %

Klorur tal-idroġenu:

40 %

Fluworur tal-idroġenu:

40 %.

Kejl perjodiku ta' emissjonijiet fl-arja u fl-ilma għandhom jitwettqu bi qbil mal-punti 1.1 u 1.2.

2.  Kejl b'rabta mas-sustanzi ta" tniġġis tal-arja 

2.1.  Il-kejl li ġej b'rabta ma" sustanzi li jniġġsu l-arja għandu jitwettaq:

   (a) kejl kontiwu ta' dawn is-sustanzi li ġejjin: NOx, basta li l-valuri limitu tal-emissjonijiet huma mfassla, CO, trab totali, TOC, HC1, HF, SO2;
   (b) kejl kontiwu tal-parametri tal-proċessi tal-ħdima li ġejjin: it-temperatura biswit il-ħajt ta' ġewwa jew xi punt ieħor rappreżentattiv ieħor tal-qasam tal-kombustjoni kif awtorizzat mill-awtorità kompetenti, il-konċentrazzjoni ta' ossiġnu, pressjoni, temperatura u l-kontenut tal-fwar tal-ilma fil-gass tal- iskart;
   (c) mill-inqas żewġ tikjiliet kull sena tal-metalli tqal, dijossini u furani; madankollu mill-inqas kejl wieħed kull tlett xhur għandu jitwettaq għall-ewwel tnax-il xahar tal-operazzjoni. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu perjodi ta' kejl fejn ġew imfassla l-valuri limitu tal-emissjonijiet għall-idrokarburi aromatiċi poliċikliċi jew sustanzi li jniġġsu oħra.

2.2.  Il-ħin tar-residenza kif ukoll it-temperatura minima u l-kontenut tal-ossiġnu ta' gassijiet tal- iskart għandhom jiġu suġġetti għal verifikazzjoni xierqa, mill-inqas darba kull meta l-impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew koinċinerazzjoni tal-iskart jibda jaħdem u taħt l-iktar kundizzjonijiet ta' tħaddim sfavorevoli antiċipati.

2.3.  Il-kejl kontinwu tal-HF jista' jitħalla barra jekk l-istadji tat-trattament tal-HCl huma użati li jiżguraw li m'hemmx qabża tal-valuri limitu tal-emissjonijiet. F' dak il-każ l-emissjonijiet tal-HF għandhom ikunu suġġetti għal kejl perjodiku kif inhu preskritt fil- punt 2.1 (c).

2.4.  Il-kejl kontinwu tal-kontenut tal-fwar tal-ilma ma għandux ikun meħtieġ jekk il-kampjun tal-gass tal- iskart huwa mnixxef qabel jiġu analizzati l-emissjonijiet.

2.5.  L-awtorità kompetenti tista" tiddeċiedi li ma teħtieġx kejl kontinwu ta" HCI, HF u SO2 fl-iskart fl-impjanti tal-inċinerazzjoni jew impjanti tal-koinċinerazzjoni tal-iskart, u li teħtieġ kejl perjodiku kif stipulat fil-punt 2.1(c) ▌jew l-ebda kejl jekk l-operatur juri li l-emissjonijiet ta' dawk is-sustanzi li jniġġsu ma jistgħux ikunu, taħt l-ebda ċirkostanza ogħla mill-valuri limitu tal-emissjonijiet preskritti. Din id-deroga ma għandhiex tkun applikata f'każijiet ta" skart imħallat maħruq minn sorsi differenti.

2.6.  L-awtorità kompetenti tista" tiddeċiedi li teħtieġ wieħed fis-sena biss għal metalli tqal u għad-disjossini jew furani fil-każijiet li ġejjin: 

   (a) l-emissjonijiet li jirriżultaw mill-inċinerazzjoni jew koinċinerazzjoni tal-iskart huma f'kull każ inqas mill-50 % tal-valuri limitu tal-emissjonijiet;
   (b) l-iskart li jrid jiġi inċinerat jew koinċinerat jikkonsisti biss f'ċerti frazzjonijiet kombustibbli magħżula ta' skart mhux riskjuż li mhux addattat għar-riċiklaġġ u li jippreżentaw ċertu karatteristiċi, u li jkun iktar speċifikat fuq bażi tal-valutazzjoni msemmija fil-punt (c);
   (c) l-operatur jista' juri abbażi ta' tagħrif dwar il-kwalità tal-iskart ikkonċernat u l-monitoraġġ tal-emissjonijiet li l-emissjonijiet huma fi kwalunkwe ċirkostanza konsiderevolment anqas mill-valuri limitu tal-emissjonijiet għal metalli tqal, dijossini u furani; 
   (d) l-operatur jista" jagħti evidenza li la skart elettroniku jew elettriku u lanqas skart li fih komponenti klorinati mhu qed ikun trattat.

2.7.  Ir-riżultati tal-kejl għandhom jiġu standardizzati bl-użu ta" konċentrazzjonijiet standard tal-ossiġnu msemmija fil-Parti 3 jew ikkalkulati skond il-Parti 4 u billi tiġi applikata l–formula mogħtija fil-Parti 7.

Meta l-iskart huwa inċinerat jew koinċinerat f'atmosfera arrikkita fl-ossiġnu, ir-riżultati tal-kejl jistgħu jiġu standardizzati f'kontenut ta' ossiġnu mniżżel mill-awtorità kompetenti li jirriflettu ċ-ċirkustanzi speċjali tal-każ individwali.

Meta l-emissjonijiet tas-sustanzi niġġiesa huma mnaqqsa bit-trattament tal-gass tal- iskart f" impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew impjant tal- koinċinerazzjoni tal-iskart li jittratta skart riskjuż, l-istandardizzazzjoni fir-rigward ta' kull kontenut tal-ossiġnu pprovdut fl-ewwel sottoparagrafu għandu jkun magħmul biss jekk il-kontenut tal-ossiġnu mkejjel matul l-istess u mfassal għas-sustanzi niġġiesa in kwistjoni jaqbeż il-kontenut tal-ossiġnu tal-istandard rilevanti.

3.  Kejl b'rabta mas-sustanzi tat-tniġġis tal-ilma 

3.1  Il-kejl li ġej għandu jitwettaq fil-punt tar-rimi tad-dranaġġ:

   (a) kejl kontinwu tal- pH, temperatura u l-fluss;
   (b) kejl kuljum tal-kampjuni fuq il-post ta' solidi sospiżi jew kejl ta" kampjun rappreżentattiv proporżjonali għall-fluss tul 24 siegħa;
   (c) mill-anqas kejl kull xahar ta' kampjun rappreżentattiv ta' fluss proporzjonali tar-rimi matul perjodu ta' 24 siegħa Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Ni u Zn;
   (d) mill-anqas kull sitt xhur kejl ta' dijossini u furani; għalkemm kejl wieħed għal mill-inqas kull tliet xhur għandu jitwettaq għall-ewwel tnax-il xahar ta' ħidma.

3.2  Meta d-dranaġġ li ġej mit-tindif tal-gassijiet ta' skart jiġi ttrattat kollettivament fuq il-post flimkien ma' sorsi oħrajn ta' dranaġġ li ġej minn fuq il-post, l-operatur għandu jieħu l-miżuri:

   (a) fuq in-nixxiegħa tad-dranaġġ li ġej mill-proċess tat-tindif tal-gassijiet ta' skart qabel id-dħul fl-impjant tat-trattament kollettiv tad-dranaġġ;
   (b) fuq in-nixxiegħa jew nixxigħat oħra ta' dranaġġ qabel id-dħul tagħha jew tagħhom fl-impjant tat-trattament kollettiv tad-dranaġġ;
   (c) fiż-żmien ta' skargar finali tad-dranaġġ, wara t-trattament, mill-impjant tal-inċinerazzjoni jew koinċinerazzjoni tal-iskart.

Parti 7

Il-formula biex tiġi kkalkulata l-konċentrazzjoni tal-emissjonijiet fil-persentaġġ standard tal-konċentrazzjoni tal-ossiġnu

20090310-P6_TA(2009)0093_MT-p0000003.fig

ES

=

il-konċentrazzjoni tal-emissjonijiet ikkalkulati fil-persentaġġ standard tal-konċentrazzjoni tal-ossiġnu

EM 

=

il-konċentrazzjoni tal-emissjonijiet ikkalkulat

OS

=

il-konċentrazzjoni standard tal-ossiġnu

OM 

=

il-konċentrazzjoni tal-ossiġnu kkalkulat

Parti 8

 Valutazzjoni tal-konformità mal-valuri limitu tal-emissjonijiet 

1.  Valuri limitu tal-emissjonijiet għall-arja 

1.1.  Il-valuri limitu tal-emissjonijiet għall-arja għandhom jitqiesu bħala mħarsa jekk:

   (a) l-ebda mill-valuri medji ta' kuljum ma jaqbżu kwalunkwe mill-valuri limitu tal-emissjonijiet stipulati fil-punt 1.1 tal-Parti 3 jew fil-Parti 4 jew ikkalkulati skond il-Parti 4;
   (b) jew l-ebda mill-valuri medji ta' kull nofs siegħa ma jaqbżu l-ebda mill-valuri limitu tal-emissjonijiet imniżżla fil-kolonna A tat-tabella fil-punt 1.2 tal-Parti 3 jew, fejn relevanti, is-97 % tal-valuri medji ta' kull nofs siegħa matul is-sena ma jaqbżux l-ebda mill-valuri limitu tal-emissjonijiet imfassla fil-kolonna B tat-tabella fil-punt 1.2 tal-Parti 3;
   (c) l-ebda mill-valuri medji matul il-perjodu tal-kampjunar stipulati għall-metalli tqal u għad-dijossini u għall-furani ma jaqbżu l-valuri limitu tal-emissjonijiet imniżżla fil-punti 1.3 u 1.4 tal-Parti 3 jew fil-Parti 4 jew ikkalkulati skond il-Parti 4;
   (d) għall-monoossidu tal-karbonju (CO)
   (i) fil-każ tal-impjanti tal-inċinerazzjoni tal-iskart: 
   - tal-anqas 97 % tal-valuri medji ta" kull jum matul is-sena ma jeċċedux il-valur limitu tal-emissjonijiet stipulat fil-pint 1.5(a) tal-Parti 3;  
  

   - tal-anqas 95% tal-valuri kollha fuq għaxar minuti meħuda fi kwalunkwe perjodu ta" 24 siegħa jew tal-valuri medji kollha ta" nofs siegħa meħuda fl-istess perjodu ma jeċċedux il-valuri limitu tal-emissjonijiet stipulati fil-punti 1.5(b) u (c) tal-Parti 3; 
   (ii) fil-każ tal-impjanti tal-koinċinerazzjoni tal-iskart: id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4 intlaħqu. 

1.2.  Il-valuri medji ta' kull nofs siegħa u l-medji tal-għaxar minuti għandhom jiġu ddeterminati matul il-ħin tal-ħidma effettiv (il-perjodi ta' x'ħin jinxtgħel u jintefa' huma esklużi jekk m'hemmx skart li qiegħed jiġi inċinerat) mill-valuri mkejla wara li jiġi mnaqqas il-valur tal-intervall kunfidenzjali speċifikat fil-punt 1.3 tal-Parti 6. Il-valuri medji ta' kull jum għandhom jiġu ddeterminati minn dawk il-valuri medji validati.

Biex jinkiseb valur medju validu ta' kuljum, mhux iżjed mill-valuri medji ta' ħames nofs siegħat f'kwalunkwe ġurnata m'għandhom jiġu mormija minħabba l-malfunzjoni jew manutenzjoni tas-sistema kontinwa ta' kejl. Mhux aktar minn għaxar valuri medji kull jum għal kull sena għandhom jiġu mormija minħabba l-malfunzjoni jew manutenzjoni tas-sistemi kontinwi ta' kejl.

1.3.  Il-valuri medji matul il-perjodu tal-kampjunar u l-valuri medji fil-każ tal-kejl perjodiku tal-HF, HCL u SO2 għandhom jiġu ddeterminati bi qbil mar-rekwiżiti tal-Artikoli 39(1)(e) u 42(3) u l-punt 1 tal-Parti 6.

2.  Valuri limitu tal-emissjonijiet għall-ilma 

Il-valuri limitu tal-emissjonijiet għall-ilma għandhom jitqiesu bħala mħarsa jekk:

   (a) għat-total tas-solidi sospiżi il-95 % u l-100 % tal-valuri mkejlin ma jaqbżux il-valuri rispettivi limitu tal-emissjonijiet kif stipulat fil-Parti 5;
   (b) għall-metalli tqal (Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni u Zn) mhux aktar minn kejl wieħed fis-sena jaqbeż il-valuri limitu tal-emissjonijiet stipulati fil-Parti 5; jew, jekk l-Istat Membru jipprovdi għal aktar minn 20 kampjun fis-sena, mhux aktar mill-5 % tal-kampjuni jaqbżu l-valuri limitu tal-emissjonijiet stipulati fil-Parti 5;
   (c) għad-dijossini u għall-furani, ir-riżultati tal-kejl ma jaqbżux il-valur limitu tal-emissjonijiet stipulat fil-Parti 5.


ANNESS VII

Parti 1

Attivitajiet

1.  F'kull każ F'kull wieħed minn punti li ġejjin, l-attività tinkludi t-tindif ta' tagħmir imma mhux t-tindif ta' prodotti sakemm mhux speċifikat mod ieħor.

2.  Kisi li jwaħħal

Kull attività li fiha kolla kienet applikata mal-wiċċ, bl-eċċezzjoni ta' kisi li jwaħħal u laminati assoċjati ma' attivitajiet ta' stampar.

3.  Attività ta' kisi

Kwalunkwe attività li fiha applikazzjoni waħda jew multipla ta' film kontinwu ta' kisi hu applikat ma':

  (a)  wieħed minn dan li ġej vetturi:
   (i) karrozzi ġodda, definiti bħala vetturi fil-kategorija M1 fid-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Settembru 2007 li li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta" vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta" sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (Direttiva Kwadru)(1), u ta' kategorija N1 sakemm miksija fl-istess stallazzjoni bħall- vetturi M1;
   (ii) kabini tat-trakkijiet, definiti bħala l-housing għas-sewwieq, u housing integrat għat-tagħmir tekniku, ta' vetturi ta' kategoriji N2 u N3 fid-Direttiva 2007/46/KE;
   (iii) vannijiet u trakkijiet, definiti bħala vetturi f'kategoriji N1, N2 u N3 fid-Direttiva 2007/46/KE, imma mhux inklużi kabini tat-trakkijiet;
   (iv) karrozzi tal-linja, definiti bħala vetturi f'kategoriji M2 u M3 fid-Direttiva 2007/46/KE;
   (v) trejlers, definiti f'kategoriji O1, O2, O3 u O4 fid-Direttiva 2007/46/KE;
   (b) uċuħ metalliċi u tal-plastik inkluż uċuħ tal-ajruplani, bastimenti, ferroviji, eċċ.;
   (c) uċuħ tal-injam;
   (d) uċuħ tat-tessuti, tad-drapp, tal-film u tal-karti;
   (e) ġilda.

Attivitajiet ta" kisi ma jinkludux il-kisi ta' sottostrat b' metalli b'tekniki ta' sprejjar eletrofertiċi jew kimiċi. Jekk l-attività tal-kisi tinkludi pass li fih l-istess oġġett hu stampat minn kull tip ta' teknika użata, dak il-pass ta' stampar hu meqjus parti mill-attività tal-kisi. Madankollu, attivitajiet tal-istampar operati bħala attività separata m'humiex inklużi, imma jistgħu jkunu koperti mill-Kapitolu V ta" din id-Direttiva jekk l-attività tal-istampar taqa' fl-iskop tagħha.

4.  Kisi tal-kojl

Kwalunkwe attività fejn azzar ikkojljat, stainless steel, azzar miksi, l-liegi tar-ramm jew strixxa tal-aluminju hi miksija jew b'kisi ta' formazzjoni ta' film jew laminat bi proċess kontinwu.

5.  Dry cleaning

Kwalunkwe attività industrijali jew kummerċjali li jużaw komposti organiċi volatili fi stallazzjoni għall-ilbies nodfa, għamara u oġġetti simili tal-konsumatur bl-eċċezzjoni ta' tneħħija manwali ta' tbajja jew tikkek fl-industrija tal-ilbies u tat-tessuti.

6.  Manifattura tax-xedd ir-riġlejn

Kwalunkwe attività ta' produzzjoni ta' xedd ir-riġlejn kompleti jew partijiet tagħhom.

7.  Manifattura ta' taħlit għal kisi, verniċ, linka u kolla

Il-manifattura tal-prodotti finali msemmija hawn fuq, u intermedji kienu maħduma fl-istess sit, permezz ta' taħlit ta' pigmenti, reżini u materjali li jwaħħlu b'solventi organiċi jew ġarr ieħor, inklużi attivitajiet ta' firxa u predispersjoni, aġġustamenti ta' viskożità u tinta u operazzjonijiet għall- mili bil- prodott finali fil-kontenitur tiegħu.

8.  Manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi

Is-sinteżi kimika, fermentazzjoni, estrazzjoni, formulazzjoni u tlestija ta' prodotti farmaċewtiċi u fejn maħduma fl-istess post, il-manifattura ta' prodotti intermedji.

9.  Stampar

Kwalunkwe attività ta' riproduzzjoni ta' test u/jew immaġni li fiha, bl-użu ta' ġarr ta' immaġni, l-linka hi trasferita f'kull tip ta' wiċċ. Hi tinkludi tekniki ta' verniċjar, kisi u laminar. Madankollu, is-sottoproċessi li ġejjin biss huma suġġetti għall-Kapitolu 5:

   (a) fleksografija - attività ta' stampar li tuża ġarr ta' immaġni jew fotopolimeri tal-gomma jew lasktu fejn iż-żoni ta' stampar huma fuq iż-żoni li m'għandomx jiġu stampati, bl-użu tal-linka likwidi li tinxef permezz ta' evaporazzjoni;
   (b) heatset web offset - attività ta' stampar permezz tal-web bl-użu ta' ġarr tal-immaġni li fiha ż-żona ta' stampar u ta' mingħajr stampar huma fl-istess linja, fejn web-fed ifisser li l-materjal li jrid jiġi stampat jingħata lil magna minn rukkell kif distint minn karti separati. Iż-żona fejn m'hemmx stampar hi trattata biex tiġbed l-ilma u b'hekk tirriġetta l-linka. Iż-żona ta' stampar hi trattata biex tirċievi u titrażmetti l-linka għall-wiċċ li jrid jiġi stampat. Evaporazzjoni ssir ġo forn fejn tintuża arja sħuna biex issaħħan il-materjal stampat;
   (c) laminazzjoni assoċjata ma' attività tal-istampar - it-twaħħil flimkien ta' tnejn jew aktar materji flessibbli biex jipproduċu laminat;
   (d) rotogravure ta' pubblikazzjoni - attività ta' stampar rotogravure użata biex tistampa karti għar-rivisti, fuljetti, katalgi u prodotti simili, permezz ta' linka bbażata fuq it-toluwene;
   (e) rotogravure - attività tal-istampar permezz ta' ġarr ta' immaġni ċilindrika li fiha ż-żona ta' stampar hi taħt iż-żona li mhix stampata, permezz ta' linka likwida li tinxef permezz ta' evaporazzjoni. Ir-recesses huma mimlija bil-linka u li jibqa' huwa mnaddaf miż-żona li mhix stampata qabel li l-wiċċ li jrid jiġi stampat imiss iċ-ċilindru u tittella' l-linka mir-recesses;

(f)  Stampar bl-iskrin li jdur - attività ta' stampar web-fed li fiha l-linka hi mmexxija fuq il-wiċċ li jrid jiġi stampat billi tisfurzah f'ġarr ta' immaġni porous, fejn iż-żona ta' stampar hi miftuħa u ż-żona li mhix stampata hi magħluqa, bl-użu ta' linka likwida li tinxef biss permezz ta' evaporazzjoni. Web-fed tfisser li l-materjal li jrid jiġi stampat hu mogħti lil magna minn rukkell kif distint minn karti separati;

   (g) verniċjar - attività li fiha verniċ jew kisi li twaħħal bil-għan li tissiġilla l-materjal ippakkjat hi applikata ma' materjal flessibbli.

10.  Konverżjoni tal-gomma

Kwalunkwe attività ta' taħlit, dħin, tgħawwiġ, illixxar u vulkanizzar ta' gomma naturali jew sintetika u kull operazzjoni inċirata għall-konverżjoni ta' gomma naturali jew sintetika fi prodott lest.

11.  Tindif tal-wiċċ

Kwalunkwe attività minbarra dry cleaning li tuża solventi orġaniċi biex titneħħa tniġġis mill-wiċċ ta' materjal inkluż tneħħija tax-xaħmijiet. Attività ta' tindif li tikkonsisti minn pass wieħed jew aktar qabel jew wara attività oħra għandhom jiġu kkunsidrati bħala attività ta' tindif ta' wiċċ wieħed. Din l-attività ma' tirreferix għat-tindif ta' tagħmir imma għat-tindif tal-uċuħ tal-prodotti.

12.  Estrazzjoni taż-żejt veġetali u xaħam tal-annimali u attivitajiet ta' raffinament taż-żejt veġetali

Kwalunkwe attività biex jinġibed żejt veġetali miż-żerriegħa u affarijiet veġetali, l-ipproċessar ta' residwi niexfa biex jipproduċu ikel tal-annimal, il-purifikazzjoni tax-xaħmijiet u żjut veġetali li ġejjin miż-żerriegħa, affarijiet veġetali u/jew affarijiet annimaleski.

13.  Rifinizzjoni ta' vetturi

Kwalunkwe attività ta' kisi industrijali jew kummerċjali u attivitajiet assoċjati ma' tneħħija tax-xaħmijiet li jagħmlu wieħed milli ġej:

   (a) il-kisi oriġinali tal-vetturi tat-triq kif definit fid-Direttiva 2007/46/KE jew parti minnhom b'materjali tat-tip ta' rifinament, fejn dan qed isir 'il bogħod mil-linja oriġinali ta' manifattura;
   (b) il-kisi ta' trejlers (inklużi nofs trejlers) (kategorija O fid-Direttiva 2007/46/KE).

14.  Kisi tal-wajer tat-tkebbib

Kull attività ta' kisi ta' kondutturi metalliċi għall-aggruppar tal-kojl fit-trasformers u muturi, eċċ.

15.  Saturazzjoni tal-injam

Kull attività li tagħti tgħabbija ta' preservattiv fl-injam lest biex jinħadem.

16.  Laminazzjoni tal-injam jew tal-plastik

Kull attività biex jitwaħħal flimkien injam u/jew plastik biex jipproduċu prodotti laminati.

Parti 2

Għetiebi u valuri limitu tal-emissjonijiet

Il-valuri limitu kollha tal-emissjonijiet għandhom jiġu kkalkulati f"273,15 K, pressjoni ta' 101,3 kPa u wara li ssir korrezzjoni għall-kontenut tal-fwar tal-ilma fil-gassijiet ta" skart.

Attività

(limitu tal-konsum tas-solvent f'tunnelati/sena)

 Għatba

( għatba tal-konsum tas-solvent f'tunnelati/sena)

Valuri limitu tal-emissjonijiet f'gassijiet ta' skart (mg C/Nm3)

Valuri limitu tal-emissjonijiet maħruba (persentaġġ l-input tas-solvent)

Valuri limitu ta' emissjoni

Dispożizzjonijiet speċjali

Stallazzjonijiet ġodda 

 Stallazzjonijiet eżistenti

Stallazzjonijiet ġodda 

 Stallazzjonijiet eżistenti

1

Stampat heatset web offset

(> 15)

15‐25

> 25

100

20

30 (1)

30 (1)

(1) Residwu tas-solvent fi prodott lest m'għandux jitqies bħala parti mill-emissjonijiet maħruba.

2

Rotogravure tal-pubblikazzjoni

(> 25)

75

10

15

3

Rotogravure ieħor, fleksografija, stampar ta' skrin li jdur, uniti ta' laminazzjoni jew tal-lustrar (> 15)

stampar tal-iskrin li jdur fuq it-tessut/kartonċin (> 30)

15‐25

> 25

> 30 (1)

100

100

100

25

20

20

(1) Għatba għall-istampar ta' skrin li jdur fuq it-tessut jew kartonċin

4

Tindif tal-wiċċ bl-użu ta" komposti speċifikati fl-Artikolu 53(5)

(> 1)

1‐5

> 5

20 (1)

20 (1)

15

10

(1) Il- valur limitu jirreferi għall-massa tat-taħlit f'mg/Nm3, u mhux għall-karbonju totali.

5

Tindif tal-wiċċ ieħor

(> 2)

2‐10

> 10

75 (1)

75 (1)

20 (1)

15 (1)

(1) Stallazzjonijet li juru għall-awtorità kompetenti li l-kontenut medju tas-solvent tal-materjal tat-tindif kollu użat ma" jaqbiżx it-30 % mill-użin huma eżenti mill-applikazzjoni ta" dawn il-valuri.

6

Kisi tal-vettura (< 15) u rifiniment tal-vettura

> 0,5

50 (1)

25

(1) Konformità bi qbil mal-punt 2 tal-Parti 8 għandha tintwera bbażati fuq il- kejl medji ta" 15-il minuta

7

Kisi tal-kojl

(> 25)

50 (1)

5

10

(1) Għall-istallazzjonijiet li jużaw tekniki li jikkonċedu l-użu mill-ġdid ta" solventi miġbura, il- valur limitu tal-emissjonijiet għandu jkun 150.

8

Kisi ieħor, inkluż metall, plastik, tessuti(5), drapp, film u kisi tal-karti

(> 5)

5‐15

> 15

100 (1) (4)

50/75 (2) (3) (4)

25 (4) 

20 (4)

(1) Il-valur limitu tal-emissjonijiet japplika għall-applikazzjoni tal-kisi u għall-proċess tat-tnixxif operat taħt kundizzjonijiet ikkontenuti.

(2) L-ewwel valur tal-limitu tal- emissjonijiet japplika għall-proċess tat-tnixxif, it-tieni għall-proċess ta" applikazzjoni tal-kisi

(3) Għall-istallazzjonijiet tal-kisi tat-tessuti li jikkonċedu l-użu mill-ġdid ta" solventi rikoverati, il- valur limitu tal- emissjonijiet applikat għall-applikazzjoni tal-kisi u l-proċess tat-tnixxif meħuda flimkien għandu jkun 150.

(4) L-attivitajiet tal-kisi li ma jistgħux ikunu mwettqa taħt kundizzjonijiet kontenuti (bħal bini tal-vapuri, u żeba" tal-inġenji tal-ajru) jistgħu jkunu eżenti minn dawn il-valuri, bi qbil ma" l-Artikolu 53(3).

(5) Stampar ta" skrin li jdur fuq it-tessut hu miksi minn attività Nru 3.

9

Kisi tal-wajer tat-tkebbib

(> 5)

10g/kg(1)

5k/kg(2)

(1) Tapplika għall-istallazzjonijiet fejn id-dijametru medju tal-wajer ≤ 0,1 mm.

(2) Tapplika għall-istallazzjonijiet l-oħra kollha.

10

Kisi ta' wċuħ tal-injam

(> 15)

15‐25

> 25

100 (1)

50/75 (2)

25

20

(1) Il-valur limitu tal- emissjonijiet japplika għall-applikazzjoni tal-kisi u għall-proċess tat-tnixxif operat taħt kundizzjonijiet ikkontenuti.

(2) L-ewwel valur japplika għall-proċess tat-tnixxif, it-tieni għall-proċess tal-applikazzjoni tal-kisi.

11

Dry cleaning

20 g/kg(1)(2)(3)

(1) Espress fil-massa tas-solvent emmess għal kull kilogramma tal-prodott imnaddaf u mnixxef

(2) Il- valur limitu tal-emissjonijiet fil-punt 2 tal-Parti 4 ma japplikax għal din l-attività.

12

Saturazzjoni tal-injam

(> 25)

100 (1)

45

11 kg/m3

(1) Il-valur limitu tal-emissjonijiet ma japplikax għal taqqil bil-kreosote.

13

Kisi tal-ġilda

(> 10)

10‐25

> 25

> 10 (1)

85 g/m2

75 g/m2

150 g/m2

Il- valur limitu tal-emissjonijiet espressi fi grammi tas-solvent ammess għal kull m2 ta' prodott magħmul.

(1) Għall-attivitajiet ta" kisi tal-ġilda fit-tagħmil u oġġetti talġilda partikolari użati bħala oġġetti tal-konsumatur żgħar bħal basktijiet, ċintorini, kartieri, eċċ.

14

Manifattura tax-xedd ir-riġlejn

(> 5)

25 g għal kull par

Il-valur limitu tal-emissjonijiet totali huwa espress fi grammi ta' solvent ammess għal kull par ta' xedd ir-riġlejn prodotti.

15

Laminazzjoni tal-injam jew tal-plastik

(> 5)

30 g/m2

16

Kisi li jwaħħal

(> 5)

5‐15

> 15

50 (1)

50 (1)

25

20

(1) Jekk it-tekniki huma użati li jikkonċedu l-użu mill-ġdid ta" solvent miġbur, il-valur limitu tal-emissjoni f'gassijiet ta" skart għandu jkun 150.

17

Manifattura ta' taħlit għal kisi, verniċ, linka u kolla

(> 100)

100‐1 000

> 1 000

150

150

5

3

5 % tal-input tas-solvent

3 % tal-input tas-solvent

Il-valur limitu tal-emissjonijiet maħruba ma' jinkludix solvent mibjugħ bħala parti ta' preparazzjonijiet ta' kisi f'kontenitur issiġillat.

18

Konverżjoni tal-gomma

(> 15)

20 (1)

25 (2)

25 % tal-input tas-solvent

(1) Jekk it-tekniki huma użati li jikkonċedu l-użu mill-ġdid ta" solvent miġbur, il-valur limitu tal-emissjoni f'gassijiet ta" skart għandu jkun 150.

(2) Il-valur limitu l-emissjonijiet maħruba ma" jinkludix solvent mibjugħ bħala parti ta" taħlit għal kisi f'kontenitur issiġillat.

19

Estrazzjoni taż-żejt veġetali u xaħam tal-annimali u attivitajiet ta' raffinament taż-żejt veġetali

(> 10)

Xaħam tal-annimali:

1,5 kg/tunnelata metrika 

Riġnu:

3 kg/tunnelata metrika 

Żerriegħa tal-lift:

1 kg/tunnelata metrika 

Żerriegħa tal-warda tax-xemx:

1 kg/tunnelata metrika 

Fażola tas-sojja (tifrik normali):

0,8 kg/tunnelata metrika 

Fażola tas-sojja (frak abjad): 1,2 kg/tunnelata metrika 

Żerriegħa u affarijiet veġetali oħrajn:

3 kg/tunnellata metrika (1)

1,5 kg/tunnellata metrika (2)

4 kg/tunnellata metrika (3)

(1) Il-valuri limitu tal-emissjonijiet totali għall-istallazzjonijiet li jipproċessaw qabdiet individwali ta" żerriegħa u affarijiet veġetali oħra għandhom jitqiegħdu mill-awtorità kompetenti fuq bażi ta" każ b" każ, u japplikawl-aħjar tekniki disponibbli.

(2) Tapplika għall-proċessi ta" frazzjonazzjoni kollha minbarra degommar (it-tneħħija tal-gomma miż-żejt).

(3) Tapplika għad-degommar.

20

Manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi

(> 50)

20 (1)

5 (2)

15 (2)

5 % tal-input tas-solvent

15 % tal-input tas-solvent

(1) Jekk it-tekniki huma użati li jikkonċedu l-użu mill-ġdid ta" solvent miġbur, il-valur limitu tal-emissjoni f'gassijiet ta" skart għandu jkun 150.

(2) Il-valur tal-emissjonijiet maħruba ma" jinkludix solvent mibjugħ bħala parti ta" taħlit għal kisi f'kontenitur issiġillat.

Parti 3

 Valuri limitu tal-emissjonijiet għal stallazzjonijiet tal-indusrija tal-kisi tal-vetturi

1.  Il-valuri limitu tal-emissjonijiet totali huma espressi f'termini ta' grammi ta' solvent emmess f'relazzjoni ma' l-arja tal-wiċċ ta' prodott f'metri kwadri u f'kilogrammi ta' solvent organiku emmess f'relazzjoni mal-karozzerija tal-karrozza.

2.  Iż-żona tal-wiċċ ta' kull prodott maħruġa fit-tabella taħt il-punt 3 hawn taħt hi definita kif ġejja:

   - iż-żona tal-wiċċ ikkalkulata miż-żona ta' kisi elettroforetiku, u l-erja tal-wiċċ ta' kull parti li jistgħu jiżdiedu mal-frażijiet suċċessivi li ġejjin tal-proċess ta' kisi li huma miksija bl-istess kisi bħal dawk użati għall-prodott inkwistjoni, jew iż-żona totali tal-wiċċ tal-prodott miksi fl-istallazzjoni.

Il-wiċċ taż-żona ta' kisi elettroforetiku hu kkalkulat permezz tal-formula li ġejja:

2 x il-piż totali tal-qoxra tal-prodott

ħxuna medja tal-folja tal-metall × id-densità tal-folja tal-metall

Dan il-metodu għandu wkoll jiġi applikat għall-partijiet miksija l-oħra magħmulha minn folji.

Computer aided design jew metodi ekwivalenti oħra għandhom jintużaw biex jikkalkulaw iż-żona tal-wiċċ tal-partijiet l-oħra miżjuda, jew iż-żona tal-wiċċ totali miksija fl-istallazzjoni.

3.  Il-valuri limitu tal-emissjonijiet fit-tabella li ġejja jirreferu għall-istadji kollha tal-proċess magħmulha fl-istess stallazzjoni minn kisi elettroforetiku, jew kull tip ta' proċess ta' kisi ieħor, mill-illustrar u l-ippolixjar finali tal-kisi ta' fuq inklussiv, kif ukoll solvent użat fit-tindif tat-tagħmir tal-proċess, inkluż kabini tal-isprejjar u tagħmir fiss ieħor, it-tnejn li huma waqt u barra l-ħin ta' produzzjoni.

Attività

( għatba tal-konsum tas-solvent f'tunnelati/sena)

 Għatba tal-produzzjoni

(tirreferi għall-produzzjoni annwali tal-oġġett miksi)

Valur tal-limitu totali tal-emissjonijiet

Stallazzjonijiet ġodda 

 Stallazzjonijiet eżistenti

Kisi ta' karrozzi ġodda (> 15)

> 5 000

45 g/m2 jew 1.3 kg/karrozzerija + 33 g/m2

60 g/m2 jew 1.9 kg/karrozzerija + 41 g/m2

≤ 5000 monocoque jew >3500 chassis-built

90 g/m2 jew 1.5 kg/karrozzerija + 70 g/m2

90 g/m2 jew 1.5 kg/karrozzerija + 70 g/m2

 Valur limitu tal-emisjonijiet totali (g/m2)

Kisi tal-kabini tat-trakkijiet ġodda (> 15)

≤ 5 000

65

85

> 5 000

55

75

Kisi ta' vannijiet u trakkijiet ġodda (> 15)

≤ 2 500

90

120

> 2 500

70

90

Kisi ta' karrozzi tal-linja ġodda (> 15)

≤ 2 000

210

290

> 2 000

150

225

4.  Stallazzjonijiet ta' kisi tal-vetturi taħt l-għetiebi ta' konsum tas-solvent imsemmija fit-tabella taħt il-punt 3 għandhom jilqgħu r-rekwiżiti għas-settur tar-raffinitura tal-vetturi fil-Parti 2.

Parti 4

 Valuri limitu tal-emissjonijiet dwar il-komposti organiċi volatili bi frażijiet tar-risjku speċifiċi 

1.  Għall- emissjonijiet tal-komposti organiċi volatili imsemmija fl-Artikolu 52, fejn il-fluss tal-massa tas-somma tal-komposti li joħolqu t-tikkettjar imsemmi f'dak l-Artikolu huwa akbar minn, jew daqs, 10 g/h, valur limitu tal-emissjonijiet ta' 2 mg/Nm3 għandhom jitħarsu. Il-valur limitu tal-emissjonijiet jirreferi għas-somma tal-massa tal-kompostiindividwali.

2.  Għall- emissjonijiet tal-komposti organiċi volatili alloġenati li huma assenjati l-frażi ta' riskju R40 jew R68, fejn il-fluss tal-massa tas-somma tal-taħlit li jikkawżaw it-tikkettjar R40 or R68 huwa akbar minn, jew daqs, 100 g/h, valur limitu tal-emissjonijiet ta' 20 mg/Nm3 għandhom jitħarsu. Il-valur limitu tal-emissjonijiet jirreferi għas-somma tal-massa tal-kompostiindividwali.

Parti 5

Skema ta" tnaqqis

1.  Fil-każ ta' applikazzjoni tal-kisi, verniċi, kolla jew linka, l-iskema li ġejja tista' tintuża. Fejn il-metodu li ġej mhux xieraq l-awtorità kompetenti tista' tħalli operatur japplika skema ta' alternattiva li tilħaq tnaqqisiet ekwivalenti fl-emissjonijiet għal dawk miksuba jekk il-valuri limitu tal-emissjonijiet fil-Partijiet 2 u 3 jkunu applikati. Id-disinn tal-iskema jieħu kunsiderazzjoni tal-fatti li ġejjin:

   (a) fejn sostituti li jkollhom fihom ftit jew l-ebda solvent għadhom qed jiżviluppaw, estenzjoni taż-żmien għandha tingħata lill-operatur biex jimplimenta l-pjanijiet tat-tnaqqis tal-emissjoni tiegħu;
   (b) il-punt ta' referenza għat-tnaqqis tal-emissjoni għandhom jikkorrispondu mill-aktar viċin possibbli ma' l-emissjonijiet li jirriżultaw li ma ħadux azzjoni tat-tnaqqis.

2.  L-iskema li ġejja għandha topera għall-istallazzjonijiet li għalihom kontenut solidu u kostanti ta' prodott jistgħu jiġu maħsuba:

(a)  L-emissjoni ta' referenza annwali hi kalkulata kif ġejja:

(i)  Il-massa totali ta' solidi fil-kwantità tal-kisi u/jew linka, verniċ jew kolla konsmata f'sena hi determinata. Solidi huma materjali fil-kisi, linka, verniċ u kolla li jsiru solidi meta l-ilma jew taħlit volatili organiku jevapora.

(ii)  L-emissjonijiet ta' referenza annwali huma kalkulati billi tkun multiplikata l-massa determinata (i) mill-fattur xieraq imniżżel fit-tabella hawn taħt. Awtoritajiet kompetenti jistgħu jirranġaw dawn il-fatturi għall-istallazzjonijiet individwali biex jirriflettu effiċjenza miżjuda dokumentata fl-użu ta' solidi.

Attività

Fattur ta' multiplikazzjoni għall-użu l-punt (a)(ii)

Stampar rotogravure; stampar tal-fleksografija; laminazzjoni bħala parti ta' attività tal-istampar; verniċjar bħala parti ta' attività tal-istampar; kisi tal-injam; kisi tat-tessuti, film tad-drapp jew tal-karta; kisi jwaħħal

4

Kisi tal-kojl, rifiniment tal-vettura

3

Kisi ta' kuntatt ma' l-ikel, kisi aerospazjali

2,33

Kisi ieħor u stampar bl-iscreen li jdur

1,5

(b)  L-emissjoni mmirata hi daqs l-emissjoni ta' referenza annwali multiplikata minn persentaġġ daqs:

   (1) (il-valur limitu tal-emissjonijiet maħruba + 15), għall-istallazzjonijiet li jaqgħu mal-filliera 6 u l-grupp tal-għetiebi tal-limiti baxxi ta' fillieri 8 u 10 tal-Parti 2,
   (2) (il-valur limitu ta' emissjonijiet maħruba + 5) għal kull stallazzjonijiet oħrajn.

(c)  Konformità tintlaħaq jekk l-emissjoni tas-solvent attwali determinata mill-pjan ta' mmaniġġjar tas-solvent hi inqas jew daqs l-emissjoni mmirata.

Parti 6

Monitoraġġ tal-emissjonijiet 

1.  1. Kanali li għalihom tagħmir ta" tnaqqis hu mqabbad, u li fil-punti finali tar-rimi jemetti aktar mill-medja ta' 10 kg/h karbonju organiku totali, għandhom ikunu mmonitorjati kontinwament għal konformità.

2.  Fil-każijiet l-oħra, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jsir kejl kontinwu jew perjodiku. Għall-kejl perjodiku minn tal-inqas tliet valuri ta" kejl għandhom jinkisbu waqt kull eżerċizzju ta' kejl.

3.  Il-kejl m'huwiex meħtieġ fil-każ fejn tagħmir imnaqqas end-of-pipe mhux meħtieġ biex jikkonforma ma' din id-Direttiva.

Parti 7 

Pjan ta" mmaniġġjar tas-solvent

1.  Prinċipji

Il-pjan ta' mmaniġġjar tas-solvent għandu jintuża għal:

   (a) verifika tal- konformità kif speċifikati fl-Artikolu 56;
   (b) identifikazzjoni ta' għażliet ta' tnaqqis futuri; 
   (c)  biex jiġi permess il-provvista ta' informazzjoni dwar konsum tas-solventi, emissjonijiet tas-solventi u konformità ma r-rekwiżiti tal- Kapitolu V għall-pubbliku.

2.  Definizzjonijiet

Id-definizzjonijiet li ġejjin jipprovdu qafas għall-eżerċizzju tal-bilanċ tal-massa.

Inputs fuq solventi organiċi (I):

I1. Il-kwalità ta' solventi organiċi jew il-kwalità tagħhom f'taħlitiet mixtrija li huma użati bħala input fil-proċess fil-qafas taż-żmien li fuqu l-bilanċ tal-massa qed jiġi kkalkulat.

I2. Il-kwantità ta' solventi organiċi jew il-kwalità tagħhom f'taħlitiet miġbura u li reġgħu ġew użati bħala input tas-solvent fil-proċess. Is-solvent riċiklat hu magħdud kulmeta hu użat biex issir l-attività.

Produzzjoni ta' solventi organiċi (O):

O1 Emissjonijiet f'gassijiet li ġejjin mill-iskart.

O2 Solventi organiċi mitlufa fl-ilma, b'kunsiderazzjoni tat-trattament tad-dranaġġ meta qed jiġi kkalkulat l-O5.

O3 Il-kwantità ta' solventi organiċi li jibqgħu bħala tniġġis jew residwi fl-output ta' prodotti mill-proċess.

O4 Emissjonijiet m'humiex maqbuda ta' solventi organiċi fl-arja. Dan jinkludi l-ventilazzjoni fil-kmamar, fejn arja hi maħruġa fl-ambjent ta' barra permezz ta' twieqi, bibien, ventilaturi u fetħiet simili.

O5 Solventi organiċi u/jew komposti organiċi mitlufa minħabba reazzjonijiet kimiċi jew fiżiċi (inkluż dawk li huma meqruda, permezz ta' inċinerazzjoni jew gass li ġej mill-iskart ieħor jew trattamenti tal-ilma tal-iskart, jew maqbuda, sakemm m'humiex magħduda taħt O6, O7 jew O8).

O6 Solventi organiċi fi skart miġbur.

O7 Solventi organiċi, jew solventi organiċi kontenuti f'taħlitiet, li huma mibjugħa jew huma maħsuba biex jinbiegħu bħala prodott prezzjuż kummerċjali.

O8 Solventi organiċi kontenuti f'taħlitiet miġbura biex jerġgħu jintużaw imma mhux bħala input fil-proċess, sakemm m'humiex magħduda taħt O7.

O9 Solventi organiċi meħlusa f'modi oħra.

3.  Użu tal- pjan ta' mmaniġġjar tas-solvent għall-verifika tal-konformità.

L-użu magħmul mill-pjan ta' mmaniġġjar tas-solvent għandu jiġi ddeterminat minn rekwiżit partikolari li għandu jiġi vverifikat, kif ġej:

(a)   verifika tal-konformità ma" l-iskema tat-tnaqqis stipulata fil-Parti 5, ma" valur limitu totali tal-emissjonijiet attwali espress f'emissjonijiet tas-solvent għal kull prodott unit, jew kif imsemmi fil-Partijiet 2 u 3.

(i)   għal attivitajiet kollha li jużaw l-iskemi ta" tnaqqis stipulati fil- Parti 5 il-pjan ta' immaniġġjar tas-solventi għandu jsir ta' kull sena biex jiġi determinat il-konsum (C). Il -konsum għandu jiġi kkalkulat skond l-ekwazzjoni li ġejja:

C = I1 - O8

Eżerċizzju parallel għandu wkoll jittieħed biex jiddetermina solidi użati fil-kisi sabiex toħroġ l-emissjoni ta' referenza annwali u l-emissjoni mmirata ta' kull sena.

(ii)   għall- valutazzjoni tal-konformità mal-valur ta' limitu tal-emissjonijiet espress f'emissjonijiet tas-solvent għal kull prodott unit jew kif imsemmi fil-Partijiet 2 u 3, il-pjan ta' mmaniġġjar tas-solvent għandu jsir ta' kull sena biex jiddetermina l-emissjonijiet (E). L- emissjonijiet għandhom jiġu kkalkulati skond l-ekwazzjoni li ġejja:

E = F + O1

Fejn F hi l-emissjoni maħruba ddefinita fil-punt (b)(i). Iċ-ċifra tal-emissjoni għandha tiġi diviża bil-parametru tal-prodott rilevanti.

(iii)   għall-istima tal-konformità mar-rekwiżiti tal-Artikolu 53, il-pjan ta' mmaniġġjar tas-solvent għandu jsir ta' kull sena biex jiddetermina l-emissjonijiet totali mill-attivitajiet kollha konċernati, u dik il-figura għandha mbagħad titqabbel ma' l-emissjonijiet totali li jirriżultaw li għandhom ir-rekwiżiti tal-Partijiet 2, 3 u 5 u li ġew milqugħa għal kull attività separatament.

(b)  Determinazzjoni ta' emissjonijiet maħruba għal tqabbil mal- valuri limitu tal-emissjonijiet maħruba fil-Parti 2:

(i)  L-emissjonijiet maħruba għandhom kalkulati skond waħda mil l-ekwazzjonijiet li ġejjin:

F = I1 − O1 − O5 − O6 − O7 − O8

jew

F = O2 + O3 + O4 + O9

 F għandha tiġi determinata jew minn miżuri diretti tal-kwantitajiet jew permezz ta" metodu jew kalkolu ekwivalenti pereżempju billi tintuża l-effettività tal-qabda tal-proċess.

Il-valur limitu tal-emissjonijiet maħruba hu espress bħala proporzjon tal-input, li għandu jiġi kkalkulat skond l-ekwazzjoni li ġejja:

I = I1 + I2

(ii)  Id-determinazzjoni tal-emissjonijiet maħruba għandha ssir minn ġabra qasira imma komprensiva ta' miżuri u m 'hemmx bżonn li terġa" ssir sakemm it-tagħmir jkun modifikat.

Parti 8

 Valutazzjoni tal- konformità ma' valuri limitu tal-emissjonijiet fil-gassijiet ta" skart 

1.  Fil-każ ta' miżuri kontinwi l-valuri limitu tal-emissjonijiet għandhom jiġu kunsidrati biex jitħarsu jekk:

   (a) l-ebda medja aritmetika tal-qari validu kollu meħud tul kwalunkwe perjodu ta" 24 siegħa ta" operazzjoni ta" stallazzjoni jew attività ħlief l-operazzjonijiet tax-xegħil jew tfih u l-manutenzjoni tat-tagħmir jaqbżu l-valuri limiti tal-emissjonijiet,
   (b) l-ebda medju ta' kull siegħa ma jaqbeż il-valuri limiti ta' emissjoni b'aktar minn fattur ta' 1,5.

2.  Fil-każ ta' miżuri perjodiċi l-valuri limiti tal-emissjonijiet għandhom jiġu kunsidrati biex jinħarsu jekk, f'eżerċizzju ta' kontroll:

   (a) il-medja tal- valuri tal-kejl kollha ma taqbiżx il-valuri limitu tal-emissjonijiet, u
   (b) l-ebda medja ta' kull siegħa ma taqbeż il-valur ta' limitu tal-emissjonijiet b'aktar minn fattur ta' 1,5.

3.  Konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Parti 4 għandhom jiġu vverifikati fuq il-bażi tas-somma tal-konċentrazzjoni tal-massa tal-komposti volatili organiċi kkonċernati. Għall-każijiet l-oħra kollha, konformità għandha tkun verifikata fuq il-bażi tal-massa totali ta' karbonju organiku emess sakemm speċifikat mod ieħor fil-Parti 2.

4.  Volumi ta' gass jistgħu jiżdiedu mal-gass li ġej mill-għan ta' tkessiħ jew taħlit fejn teknikament ġustifikat imma m'għandux jiġi kunsidrat meta tiġi determinata l-konċentrazzjoni massa tal-kontaminatur fil-gass li ġej mill-iskart.

(1) ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1.


 ANNESS VIII

 Dispożizzjonijiet tekniċi dwar l-istallazzjonijiet li jipproduċu dijossidu tat-titanju 

Parti 1

 Il-valuri limitu tal-emissjonijiet għall-emissjonijiet fl-ilma 

1.  Fil-każ ta" stallazzjonijiet li jużaw il-proċess tas-sulfat (bħala medja annwali):

550 kg ta" sulfat totali kull tunnellata metrika ta" dijossidu tat-titanju prodotta;

2.  Fil-każ ta" stallazzjonijiet li jużaw il-proċess tal- kloridu(bħala medja annwali):

(a)  130 kg kloridu għal kull tunnellata metrika ta" dijossidu tat-titanju prodott fejn jintuża r-rutile newtrali,

(b)  228 kg kloridu għal kull tunnellata metrika ta" dijossidu tat-titanju prodott fejn jintuża r-rutile sintetiku,

(c)  330 kg kloridu għal kull tunnellata metrika ta" dijossidu tat-titanju prodott fejn tintuża l-kagazza,

3.  Għal stallazzjonijiet li jużaw il-proċess tal-kloridu u li jużaw aktar minn tip wieħed jew mineral, il-valuri limitu tal-emissjonijiet fil-punt 2 għandhom japplikaw fi proporzjon tal-kwantità tal- minerali użati.

Parti 2

 Testijiet għat-tossiċità akuta

1.  Testijiet għal tossiċità akuta għandhom jitwettqu fuq ċerti speċijiet ta" molluski, krustaċei, ħut u plankton, li jinsabu normalment fiż-żoni ta" rimi. Apparti dan, għandhom isiru testijiet fuq kampjuni tal-ispeċijiet ta" gambli tal-ilma mielaħ (Artemia salina).

2.  Il-mortalità massima li tirriżulta mit-testijiet fil-punt 1, fuq perjodu ta" 36 siegħa u b'dilwazzjoni effluwenti ta" 1/5 000:

   (a) għal forom adulti tal-ispeċijiet ittestjati 20% mortalità,
   (b) għal-forom li jkunu larva mill-ispeċijiet ittestjati mortalità li teċċedi dik ta" grupp ta" kontroll.

Parti 3

 Valuri limitu tal-emissjonijiet għall-arja 

1.  Il-valuri limitu kollha tal-emissjonijiet li huma espressi bħala konċentrazzjonijiet f'massa kull metru kubu (Nm3) għandhom jiġu kkalkulati temperatura ta' 273,15 K u pressjoni ta' 101,3 kPa u wara li ssir korrezzjoni għall-kontenut tal-fwar tal-ilma fil-gassijiet ta" skart.

2.  Għat-trab: 50 mg/Nm3 as an hourly average;

3.  Għal dijossidi u trijossidi tal-kubrit gassużi, inkluż qtajriet ta" aċidu meqjusa bħala ekwivalenti tal-SO2

(a)  6 kg għal kull tunellata ta" dijossidu tat-titanju prodott bħala medja annwali;

(b)  500 mg/Nm3 bħala rata ta" kull siegħa għal impjanti għall-konċentrazzjoni ta" aċidi mill-iskart;

4.  Għall-klorin fil-każ ta' stallazzjonijiet li jużaw il-proċess tal- kloridu:

(a)  5 mg/Nm3 bħala medja ta" kuljum

(b)  40 mg/Nm3 fi kwalunkwe ħin.

Parti 4

 Monitoraġġ tal-ambjent affettwat bir-rimi tal-iskart fl-ilma minn stallazzjonijiet li jipproduċu d-dijossidu tat-titanju 

1.  Il-kolonna tal-ilma għandha tiġi mmonitorjata tal-anqas tliet darbiet fis-sena, bil-monitoraġġa jew tal-ilma mhux iffiltrat jew tal-ilma ffiltrat, billi jiġu ddeterminati l-parametri li ġejjin: 

   (a) fil-każ tal-monitoraġġ tal-ilma mhux iffiltrat: it-temperatura, salinità jew konduttività ta" 20°C, pH, O2 dissolut, turbidità jew materja sospiża, Fe dissolut u sospiż, Ti; 
   (b) fil-każ tal-monitoraġġ tal-ilma ffiltrat: 
   (i) fl-ilma ffiltrat minn filtru bil-membrana bil-pori ta" 0,45 μm: Fe dissolut; 
   (ii) fis-solidi sospiżi li jibqa" fil-filtru bil-membrana bil-pori ta" 0,45 μm: Fe, ossidi idratati u idroossidi tal-ħadid. 

2.  Is-sedimenti għandhom jiġu mmonitorjati tal-anqas darba fis-sena billi jittieħdu kampjuni mis-saff ta" fuq tas-sediment kemm jista" jkun qrib il-wiċċ u billi jiġu ddeterminati l-paramentri li ġejjin minn dawn il-kampjuni: Ti, Fe, ossidi idratati u idroossidi tal-ħadid. 

3.  Organiżmi ħajjin għandhom jiġu mmonitorjati tal-anqas darba fis-sena billi tiġi ddeterminata l-konċentrazzjoni tas-sustanzi li ġejjin fi speċijiet rappreżentattivi tas-sit: Ti, Cr, Fe, Ni, Zn, Pb, u billi jiġu ddeterminati d-diversità u l-abbundanza relattiva tal-fawna bentika, u l-preżenza ta" feriti morbużi u anatomiċi fil-ħut.

4.  Matul l-operazzjonijiet ta" kampjunar suċċessivi, il-kampjuni għandhom jittieħdu mill-istess post u fond u taħt l-istess kundizzjonijiet.

Parti 5

Monitoraġġ tal-emissjonijiet

Il-monitoraġġ tal-emissjonijiet fl-arja għandu jinkludi tal-anqas monitoraġġ kontinwu ta":

(a)  SO2 minn impjanti għall-konċentrazzjoni tal-aċidi tal-iskart fi stallazzjonijiet li jużaw il-proċess tas-sulfat;

   (b) klorin minn stallazzjonijiet li jużaw il-proċess tal-kolorur;
   (c) trab minn sorsi maġġuri.


ANNESS IX

Parti A

Direttivi mħassra inkluż l-emendi suċċessivi tagħhom

(imsemmija fl-Artikolu 72)

Id-Direttiva tal-Kunsill 78/176/KEE

(ĠU L 54, 25.2.1978, p. 19)

Id-Direttiva tal-Kunsill 83/29/KEE

(ĠU L 32, 3.2.1983, p. 28)

Id-Direttiva tal-Kunsill 91/692/KEE

(ĠU L 377, 31.12.1991, p. 48)

il-punt (b) biss tal-Anness I

Id-Direttiva tal-Kunsill 82/883/KEE

(ĠU L 378, 31.12.1982, p. 1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 807/2003

(ĠU L 122, 16.5.2003, p. 36)

il-punt 34 biss tal-Anness III

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/112/KEE

(ĠU L 409, 31.12.1992, p. 11).

Id-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE

(ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26)

Id-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 156, 25.6.2003, p. 17)

l-Atrikolu 4 u l-Anness II biss

Id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32)

l-Artikolu 26 biss

Ir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1)

il-punt 61 biss tal-Anness III

Ir-Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 33, 4.2.2006, p. 1)

l-Artikolu 21(2) biss

Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/13/KE

(ĠU L 85, 29.3.1999, p. 1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1)

il-punt 17 biss tal-Anness III

Id-Direttiva 2004/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 143, 30.4.2004, p. 87)

l-Artikolu 13(1) biss

Id-Direttiva 2000/76/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 332, 28.12.2000, p. 91)

Id-Direttiva 2001/80/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 309, 27.11.2001, p. 1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/105/KE

(ĠU L 363, 20.12.2006, p. 368)

il-punt 2 biss tal-parti B tal-Anness

Parti B

Lista ta" limiti ta" żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali (imsemmija fl-Artikolu 72)

Id-Direttiva

Limit ta' żmien għat-traspożizzjoni

Limiti ta' żmien għall-applikazzjoni

78/176/KEE

il-25 ta" Frar 1979

82/883/KEE

il-31 ta" Diċembru 1984

92/112/KEE

il-15 ta" Ġunju 1993

96/61/KE

it-30 ta" Ottubru 1999

1999/13/KE

l-1 ta" April 2001

2000/76/KE

it-28 ta" Diċembru 2000

it-28 ta" Diċembru 2002

it-28 ta" Diċembru 2005

2001/80/KE

is-27 ta" Novembru 2002

is-27 ta" Novembru 2004

2003/35/KE

il-25 ta' Ġunju 2005

2003/87/KE

il-31 ta" Diċembru 2003


ANNESS X

It-tabella ta" korrelazzjoni

Direttiva 78/176/KEE

Direttiva 82/883/KEE

Direttiva 92/112/KEE

Direttiva 96/61/KE

Direttiva 1999/13/KE

Direttiva 2000/76/KE

Direttiva 2001/80/KE

Direttiva

Artikolu 1(1)

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 1, l-ewwel paragrafu

Artikolu 1

Artikolu 1(2), punt (a)

Artikolu 2(2)

Artikolu 3(2)

Artikolu 1(2), punt (b)

Artikolu 3(1)

Artikolu 3(25)

Artikolu 1(2), punti (c), (d) u (e)

---

Artikolu 2

Artikolu 61

Artikolu 3

Artikolu 12, punti (4) u (5)

Artikolu 4

Artikolu 4

Artikolu 3, kliem introduttorju u (1)

Artikolu 4(1)

Artikolu 4(1), l-ewwel subparagrafu

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 5

Artikolu 5

Artikolu 12, punti (4) u (5)

Artikolu 6

Artikolu 12, punti (4) u (5)

Artikolu 7(1)

Artikolu 64(1) u 64(2), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 7(2) u (3)

---

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 64(2), it-tieni subparagrafu

Artikolu 8(1)

Artikolu 62(2)

Artikolu 8(2)

Artikolu 28(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 9

---

Artikolu 10

---

Artikolu 11

Artikolu 13

Artikolu 12

---

Artikolu 13(1)

Artikolu 66

Artikolu 13(2), (3) u (4)

---

Artikolu 14

---

Artikolu 15

Artikolu 14

Artikolu 12

Artikolu 21

Artikolu 15

Artikolu 21

Artikolu 18(1) u (3)

Artikolu 71

Artikolu 16

Artikolu 15

Artikolu 13

Artikolu 23

Artikolu 17

Artikolu 23

Artikolu 20

Artikolu 75

Anness I

---

Anness IIA kliem introduttorju u punt 1

---

Anness IIA punt 2

Anness VIII, Parti 2

Anness IIB

---

Artikolu 2

---

Artikolu 3

---

Artikolu 4(1) u 4(2), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 64(3)

Artikolu 4(2), it-tieni subparagrafu

Anness VIII, Parti 4

Artikolu 4(3) u (4)

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 64(4)

Artikolu 5

---

Artikolu 6

---

Artikolu 7

---

Artikolu 8

---

Artikolu 9

---

Artikolu 10

Artikolu 69

Artikolu 11(1)

Artikolu 19(1)

Artikolu 13(1)

Artikolu 17(1)

Artikolu 69(1)

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 69(2)

Artikolu 11(2) u (3)

---

Artikolu 12

---

Artikolu 13

---

Anness I

---

Anness II

Anness VIII, Parti 4

Anness III

Anness VIII, Parti 4

Anness IV

---

Anness V

---

Artikolu 2(1), kliem introduttorju

---

Artikolu 2(1)(a), kliem introduttorju u l-ewwel inċiż

---

Artikolu 2(1)(a), it-tieni inċiż

Artikolu 61(2)

Artikolu 2(1)(a), it-tielet inċiż u 2(1)(b), it-tielet inċiż

Artikolu 61(4)

Artikolu 2(1)(a), ir-raba', il-ħames, is-sitt u is-seba' inċiż

---

Artikolu 2(1)(b), kliem introduttorju u l-ewwel, ir-raba', il-ħames, is-sitt u is-seba' inċiż

---

Artikolu 2(1)(b), it-tieni inċiż

Artikolu 61(3)

Artikolu 2(1)(c)

---

Artikolu 2(2)

---

Artikolu 3

Artikolu 61

Artikolu 4

Artikolu 61

Artikolu 5

---

Artikolu 6, l-ewwel paragrafu, kliem introduttorju

Artikolu 62(1)

Artikolu 6, l-ewwel paragrafu, punt (a)

Anness VIII, Parti 1, punt (1)

Artikolu 6, l-ewwel paragrafu, punt (b)

Anness VIII, Parti 1, punt (2)

Artikolu 6, it-tieni paragrafu

Anness VIII, Parti 1, punt (3)

Artikolu 7

---

Artikolu 8

---

Artikolu 9(1) kliem introduttorju

Artikolu 63(2)

Artikolu 9(1)(a), kliem introduttorju

---

Artikolu 9(1)(a)(i)

Anness VIII, Parti 3, punt (2)

Artikolu 9(1)(a)(ii)

Anness VIII, Parti 3, punt (3), kliem introduttorju, u punt (3)(a)

Artikolu 9(1)(a)(iii)

Artikolu 63(1)

Artikolu 9(1)(a)(iv)

Anness VIII, Parti 3, punt (3)(b)

Artikolu 9(1)(a)(v)

---

Artikolu 9(1) b)

Anness VIII, Parti 3, punt (4)

Artikolu 9(2) u (3)

---

Artikolu 10

Artikolu 64

Artikolu 11

Artikolu 12, punti (4) u (5)

Anness

---

Artikolu 2, kliem introduttorju

Artikolu 3, kliem introduttorju

Artikolu 2(1)

Artikolu 2(14)

Artikolu 3(1)

Artikolu 2(3)

Artikolu 2(1)

Artikolu 3(3)

Artikolu 2(4)

---

Artikolu 2(5)

Artikolu 2(9)

Artikolu 3(8)

Artikolu 2(1)

Artikolu 3(4)

Artikolu 2(6)

Artikolu 2(13)

Artikolu 3(9)

Artikolu 2(3), l-ewwel parti

Artikolu 3(5)

Artikolu 2(7)

Artikolu 3(6)

Artikolu 2(8)

Artikolu 2(5)

Artikolu 65

Artikolu 2(9), l-ewwel sentenza

Artikolu 2(7)

Artikolu 3(12)

Artikolu 3(7)

Artikolu 2(9), it-tieni sentenza

Artikolu 4(2), l-ewwel subparagrafu

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 4(2), it-tieni subparagrafu

Artikolu 2(10)(a)

---

Artikolu 2(10)(b), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 3(8)

Artikolu 2(10)(b), it-tieni subparagrafu

Artikolu 21(3)

Artikolu 2(11), l-ewwel subparagrafu u l-ewwel, it-tieni u it-tielet inċiż

Artikolu 3(9)

Artikolu 2(11), it-tieni subparagrafu

Artikolus 14(2) u 15(4)

Artikolu 2(12)

Artikolu 2(6)

Artikolu 3(11)

Artikolu 2(5)

Artikolu 3(11)

Artikolu 2(13)

Artikolu 3(12)

Artikolu 2(14)

Artikolu 3(13)

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 3(14), (15), (16), (17) u (18)

Artikolu 3, l-ewwel subparagrafu, kliem introduttorju

Artikolu 12, kliem introduttorju

Artikolu 3, l-ewwel subparagrafu, punt (a)

Artikolu 12(1) u (2)

Artikolu 3 l-ewwel subparagrafu, punt (b)

Artikolu 12(3)

Artikolu 3 l-ewwel subparagrafu, punt (c)

Artikolu 12(4) u (5)

Artikolu 3 l-ewwel subparagrafu, punt (d)

Artikolu 12(6)

Artikolu 3 l-ewwel subparagrafu, punt (e)

Artikolu 12(7)

Artikolu 3 l-ewwel subparagrafu, punt (f)

Artikolu 12(8)

Artikolu 3, it-tieni subparagrafu

---

Artikolu 5(1)

Artikolu 73(1) u (2)

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 73(3) u (4)

Artikolu 5(2)

Artikolu 71(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 6(1), kliem introduttorju

Artikolu 13(1), kliem introduttorju

Artikolu 6(1), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 13(1) a)

Artikolu 6(1), l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 13(1) b)

Artikolu 6(1), l-ewwel subparagrafu, it-tielet inċiż

Artikolu 13(1) c)

Artikolu 6(1), l-ewwel subparagrafu, ir-raba' inċiż

Artikolu 13(1) d)

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 13(1) e)

Artikolu 6(1), l-ewwel subparagrafu, il-ħames inċiż

Artikolu 13(1) f)

Artikolu 6(1), l-ewwel subparagrafu, is-sitt inċiż

Artikolu 13(1) g)

Artikolu 6(1), l-ewwel subparagrafu, is-seba' inċiż

Artikolu 13(1) h)

Artikolu 6(1), l-ewwel subparagrafu, it-tmin inċiż

Artikolu 13(1) i)

Artikolu 6(1), l-ewwel subparagrafu, id-disa' inċiż

Artikolu 13(1) j)

Artikolu 6(1), l-ewwel subparagrafu, l-għaxar inċiż

Artikolu 13(1) k)

Artikolu 6(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 13(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 6(2)

Artikolu 13(2)

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 14

Artikolu 7

Artikolu 6(2)

Artikolu 8, l-ewwel paragrafu

Artikolu 4(3)

Artikolu 6(1)

Artikolu 8, it-tieni paragrafu

---

Artikolu 9(1), l-ewwel parti tas-sentenza

Artikolu 15(1), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 9(1), it-tieni parti tas-sentenza

---

Artikolu 9(2)

Artikolu 6(3)

Artikolu 9(3), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel u it-tieni sentenza

Artikolu 15(1), it-tieni subparagrafu, kliem introduttorju u punti (a) u (b)

Artikolu 9(3), l-ewwel subparagrafu, it-tielet sentenza

Artikolu 15(2)

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 15(3), (4) u (5)

Artikolu 9(3), it-tieni subparagrafu

---

Artikolu 9(3), it-tielet subparagrafu

Artikolu 10(1)

Artikolu 9(3), ir-raba' subparagrafu

Artikolu 10(2)

Artikolu 9(3), il-ħames subparagrafu

Artikolu 10(3)

Artikolu 9(3), is-sitt subparagrafu

Artikolu 10(4)

Artikolu 9(4), l-ewwel parti tal-ewwel sentenza

Artikolu 16(2), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 9(4), it-tieni parti tal-ewwel sentenza

Artikolu 16 (3), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 9(4), it-tieni sentenza

Artikolu 15(1), it-tieni subparagrafu, punt (f)

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 16(2), it-tieni subparagrafu

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 16 (3), it-tieni subparagrafu u (4) u (5)

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 17

Artikolu 9(5), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 15(1), it-tieni subparagrafu, punt (c)

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 15(1), it-tieni subparagrafu, punt (d)

Artikolu 9(5), it-tieni subparagrafu

---

Artikolu 9(6), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 15(1), it-tieni subparagrafu, punt (e)

Artikolu 9(6), it-tieni subparagrafu

---

Artikolu 9(7)

---

Artikolu 9(8)

Artikolus 7 u 18(1)

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 18(2), (3) u (4)

Artikolu 10

Artikolu 19

Artikolu 11

Artikolu 20

Artikolu 12(1)

Artikolu 21(1)

Artikolu 12(2), l-ewwel sentenza

Artikolu 21(2), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 12(2), it-tieni sentenza

Artikolu 21(2), it-tieni subparagrafu

Artikolu 12(2), it-tielet sentenza

---

Artikolu 13(1)

Artikolu 22(1)

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 22(2) u (3)

Artikolu 13(2), kliem introduttorju

Artikolu 22(4), kliem introduttorju

Artikolu 13(2), l-ewwel inċiż

Artikolu 22(4)(a)

Artikolu 13(2), it-tieni inċiż

Artikolu 22(4)(b)

Artikolu 13(2), it-tielet inċiż

Artikolu 22(4)(c)

Artikolu 13(2), ir-raba' inċiż

---

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 22(4)(d)

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 23

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 24

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 25(1), l-ewwel u it-tieni subparagrafu

Artikolu 14, kliem introduttorju

Artikolu 9(1), l-ewwel parti tas-sentenza u Artikolu 25(1), it-tielet subparagrafu, kliem introduttorju

Artikolu 14, l-ewwel inċiż

Artikolu 9(1), it-tieni parti tas-sentenza

Artikolu 14, it-tieni inċiż

Artikolu 8, punt (2) u Artikolu 15(1), punt (c)

Artikolu 14, it-tielet inċiż

Artikolu 25(1), it-tielet subparagrafu

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 25(2) to (7)

Artikolu 15(1), kliem introduttorju u l-ewwel u it-tieni inċiż

Artikolu 12(1), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 26(1), l-ewwel subparagrafu u punti (a) u (b)

Artikolu 15(1), it-tielet inċiż

Artikolu 26(1), l-ewwel subparagrafu, punt (c)

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 26(1)(d)

Artikolu 15(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 26(1), it-tieni subparagrafu

---

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 15(2)

Artikolu 26(2)(h)

Artikolu 15(4)

Artikolu 26(3)

Artikolu 15(5)

Artikolu 26(2), kliem introduttorju u punti (a) u (b)

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 26(2), punti (c) to (g)

Artikolu 15a, l-ewwel paragrafu

Artikolu 27(1)

Artikolu 15a, it-tieni paragrafu

Artikolu 27(2)

Artikolu 15a, it-tielet paragrafu

Artikolu 27(3)

Artikolu 15a, ir-raba' u il-ħames paragrafu

Artikolu 27(4)

Artikolu 15a, is-sitt paragrafu

Artikolu 27(5)

Artikolu 16(1)

Artikolu 11(1), l-ewwel sentenza u 11(2)

Artikolu 66(1), l-ewwel subparagrafu

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 66(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 16(2), l-ewwel sentenza

Artikolu 29, kliem introduttorju

Artikolu 16(2), it-tieni sentenza

---

Artikolu 16(3), l-ewwel sentenza

Artikolu 11(1), it-tieni sentenza

Artikolu 66(2)

Artikolu 16(3), it-tieni sentenza

---

Artikolu 16(3), it-tielet sentenza

Artikolu 11(3)

Artikolu 66(3)

Artikolu 16(4)

---

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 67

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 29

Artikolu 17

Artikolu 11

Artikolu 28

Artikolu 18(1)

---

Artikolu 18(2)

Artikolu 16(3), it-tieni subparagrafu

Artikolu 19(2) u (3)

---

Artikolu 20(1) u (2)

---

Artikolu 20(3)

Artikolu 18

Artikolu 17

Artikolu 72

Artikolu 22

Artikolu 16

Artikolu 22

Artikolu 19

Artikolu 74

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 2(1)

Anness I, l-ewwel paragrafu tal-kliem introduttorju

Artikolu 2(2)

Anness I, it-tieni paragrafu tal-kliem introduttorju

Anness I, l-ewwel subparagrafu tal-kliem introduttorju

---

---

---

---

---

---

---

Anness I, it-tieni u it-tielet subparagrafu tal-kliem introduttorju

Anness I, punt 1

Anness I, punt 1

Anness I, punti 2.1 – 2.5(b)

Anness I, punti 2.1 – 2.5(b)

---

---

---

---

---

---

---

Anness I, punt 2.5(c)

Anness I, punt 2.6

Anness I, punt 2.6

Anness I, punt 3

Anness I, punt 3

Anness I, punti 4.1 – 4.6

Anness I, punti 4.1 – 4.6

---

---

---

---

---

---

---

Anness I, punt 4.7

Anness I, punt 5, kliem introduttorju

---

Anness I, punti 5.1 – 5.3(b)

Anness I, punti 5.1 – 5.3(b)

---

---

---

---

---

---

---

Anness I, punti 5.3 (c) to (e)

Anness I, punt 5.4

Anness I, punt 5.4

Anness I, punti 6.1(a) u (b)

Anness I, punti 6.1(a) u (b)

---

---

---

---

---

---

---

Anness I, punt 6.1 (c)

Anness I, punti 6.2 – 6.4(b)

Anness I, punti 6.2 – 6.4(b)(ii)

---

---

---

---

---

---

---

Anness I, punt 6.4 (b)(iii)

Anness I, punti 6.4(c) – 6.6(c)

Anness I, punti 6.4(c) – 6.6(c)

---

---

---

---

---

---

---

Anness I, punt 6.6(c), l-aħħar sentenza

Anness I, punti 6.7 - 6.8

Anness I, punti 6.7 - 6.8

---

---

---

---

---

---

---

Anness I, punti 6.9 u 6.10

Anness II

---

Anness III

Anness II

---

---

---

---

---

---

---

Anness II, punt 13

Anness IV, kliem introduttorju

Artikolu 3(9)

Anness IV, punti 1 to 11

Anness III

Anness IV, punt 12

---

Anness V 1(a)

Anness IV 1(a)

---

---

---

---

---

---

---

Anness IV, punt 1(b)

Anness V 1(b)-(g)

Anness IV, 1(c)-(h)

Anness V, punti 2 to 5

Anness IV, punti 2 to 5

Artikolu 2(2)

Artikolu 51(1)

Artikolu 2(3)

---

Artikolu 2(4)

Artikolu 57(1)

Artikolu 2(8)

Artikolu 4(1), it-tielet subparagrafu

Artikolu 2(10)

Artikolu 51(3)

Artikolu 2(11)

Artikolu 51(2)

Artikolu 2(12)

Artikolu 51(4)

Artikolu 2(15)

Artikolu 51(5)

Artikolu 2(16)

Artikolu 3(33)

Artikolu 2(17)

Artikolu 3(34)

Artikolu 2(18)

Artikolu 3(35)

Artikolu 2(19)

---

Artikolu 2(20)

Artikolu 3(36)

Artikolu 2(21)

Artikolu 51(6)

Artikolu 2(22)

Artikolu 51(7)

Artikolu 2(23)

Artikolu 51(8)

Artikolu 2(24)

Artikolu 51(9)

Artikolu 2(25)

Artikolu 51(10)

Artikolu 2(26)

Artikolu 51(11)

Artikolu 2(27)

---

Artikolu 2(28)

Artikolu 57(1)

Artikolu 2(29)

---

Artikolu 2(30)

Artikolu 51(12)

Artikolu 2(31)

Anness VII, Parti 2, l-ewwel sentenza

Anness VIII, Parti 3, punt 1

Artikolu 2(32)

---

Artikolu 2(33)

Artikolu 51(13)

Artikolu 3(2)

Artikolu 4(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 4(1) to (3)

Artikolu 4(1), l-ewwel u it-tieni subparagrafu

Artikolu 4(4)

Artikolu 57(2)

Artikolu 5(1)

Artikolu 53(1), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 5(2)

Artikolu 53(1)(a) u (b)

Artikolu 5(3)(a)

Artikolu 53(2)

Artikolu 5(3)(b)

Artikolu 53(3)

Artikolu 5(3), it-tielet subparagrafu

Artikolu 53(4)

Artikolu 5(4)

---

Artikolu 5(5)

Artikolu 53(6)

Artikolu 5(6)

Artikolu 52

Artikolu 5(7)

Anness VII, Parti 4, punt 1

Artikolu 5(8) l-ewwel subparagrafu

Anness VII, Parti 4, punt 2

Artikolu 5(8) it-tieni subparagrafu

Artikolu 53(5)

Artikolu 5(9)

---

Artikolu 5(10)

Artikolu 53(7)

Artikolu 5(11), (12) u (13)

---

Artikolu 6

---

Artikolu 7(1), kliem introduttorju u l-ewwel, it-tieni, it-tielet u ir-raba' inċiż

Artikolu 58

Artikolu 7(1), it-tieni parti

---

Artikolu 7(2)

---

Artikolu 8(1)

Artikolu 8, kliem introduttorju u punt (1)

Artikolu 8(2)

Anness VII, Parti 6, punt 1

Artikolu 8(3)

Anness VII, Parti 6, punt 2

Artikolu 8(4)

Anness VII Parti 6, punt 3

Artikolu 8(5)

---

Artikolu 9(1), kliem introduttorju

Artikolu 56(1), kliem introduttorju

Artikolu 9(1), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel, it-tieni u it-tielet inċiż

Artikolu 56, l-ewwel paragrafu, punti (a), (b) u (c)

Artikolu 9(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 56, it-tieni subparagrafu

Artikolu 9(1), it-tielet subparagrafu

Anness VII, Parti 8, punt 4

Artikolu 9(2)

Artikolu 57(3)

Artikolu 9(3)

Anness VII, Parti 8, punt 1

Artikolu 9(4)

Anness VII, Parti 8, punt 2

Artikolu 9(5)

Anness VII, Parti 8, punt 3

Artikolu 10

Artikolu 4(9)

Artikolu 9(2)

Artikolu 11(1), it-tielet to is-sitt sentenzas

---

Artikolu 12(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 59(1), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 12(1), it-tielet subparagrafu

Artikolu 59(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 12(2)

Artikolu 59(2)

Artikolu 12(3)

Artikolu 59(3)

Artikolu 13(2) u (3)

---

Artikolu 14

Artikolu 19

Artikolu 16

Artikolu 70

Anness I, l-ewwel u it-tieni sentenza tal-kliem introduttorju

Artikolu 50

Anness I, it-tielet sentenza tal-kliem introduttorju u lista tal-activities

Anness VII, Parti 1

Anness IIA, Parti I

Anness VII, Parti 2

Anness IIA, Parti 2

Anness VII, Parti 3

Anness IIA, Parti II, l-aħħar sentenza tal-paragrafu 6

---

Anness IIB, punt 1, l-ewwel u it-tieni sentenzas

Artikolu 53(1)(b)

Anness IIB, punt 1, it-tielet sentenza

Artikolu 53(1), it-tieni subparagrafu

Anness IIB, punt 2

Anness VII, Parti 5

Anness IIB, punt 2, it-tieni subparagrafu (i) u tabella

---

Anness III, punt 1

---

Anness III, punt 2

Anness VII, Parti 7, punt 1

Anness III, punt 3

Anness VII, Parti 7, punt 2

Anness III, punt 4

Anness VII, Parti 7, punt 3

Artikolu 1, it-tieni paragrafu

---

Artikolu 2(1)

Artikolu 37(1), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 2(2), kliem introduttorju

Artikolu 37(2), kliem introduttorju

Artikolu 2(2)(a), kliem introduttorju

Artikolu 37(2)(a), kliem introduttorju

Artikolu 2(2)(a), punti (i) to (v)

Artikolu 37(2)(a), punt (i)

Artikolu 2(2)(a), punt (vi)

Artikolu 37(2)(a), punt (ii)

Artikolu 2(2)(a), punt (vii)

Artikolu 37(2)(a), punt (iii)

Artikolu 2(2)(a), punt (viii)

Artikolu 37(2)(a), punt (iv)

Artikolu 2(2)(b)

Artikolu 37(2)(b)

Artikolu 3(2), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 3(26)

Artikolu 3(2), it-tieni subparagrafu

---

Artikolu 3(3)

Artikolu 3(27)

Artikolu 3(4), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 3(28)

Artikolu 3(4), it-tieni subparagrafu

Artikolu 37(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 3(5), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 3(29)

Artikolu 3(5), it-tieni subparagrafu

Artikolu 37(1), it-tielet subparagrafu

Artikolu 3(5), it-tielet subparagrafu

Artikolu 37(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 3(6)

Anness VI, Parti 1, punt (a)

Artikolu 3(7)

Artikolu 3(30)

---

---

---

---

---

---

---

Anness VI, Parti 1, punt (b)

Artikolu 3(10)

Artikolu 3(31)

Artikolu 3(13)

Artikolu 3(32)

Artikolu 4(2)

Artikolu 38

Artikolu 4(4), kliem introduttorju u punti (a) u (b)

Artikolu 39 (1), kliem introduttorju u punti (a) u (b)

Artikolu 4(4), punt (c)

Artikolu 39 (1),punt (e)

Artikolu 4(5)

Artikolu 39(2)

Artikolu 4(6)

Artikolu 39(3)

Artikolu 4(7)

Artikolu 39(4)

Artikolu 4(8)

Artikolu 48

Artikolu 5

Artikolu 46

Artikolu 6(1), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 44(1)

Artikolu 6(1), it-tieni subparagrafu u 6(2)

Artikolu 44(2)

Artikolu 6(1), it-tielet subparagrafu

Artikolu 44(3), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 6(1), ir-raba' subparagrafu

Artikolu 44(3), it-tieni subparagrafu

Artikolu 6(3)

Artikolu 44(4)

Artikolu 6(4), l-ewwel u it-tieni sentenzas tal-ewwel subparagrafu u Artikolu 6(4), it-tieni subparagrafu

Artikolu 45(1)

Artikolu 6(4), it-tielet sentenza tal-ewwel subparagrafu

Artikolu 45(2)

Artikolu 6(4), it-tielet subparagrafu

Artikolu 45(3), it-tieni subparagrafu

Artikolu 6(4), ir-raba' subparagrafu

Artikolu 45(4)

Artikolu 6(5)

Artikolu 40(1)

Artikolu 6(6)

Artikolu 44(5)

Artikolu 6(7)

Artikolu 44(6)

Artikolu 6(8)

Artikolu 44(7)

Artikolu 7(1) u Artikolu 7(2), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 40(2), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 7(2), it-tieni subparagrafu

Artikolu 40(2), it-tieni subparagrafu

Artikolu 7(3) u Artikolu 11(8), l-ewwel subparagrafu, kliem introduttorju

Anness VI, Parti 6, l-ewwel parti tal-punt 2.7

Artikolu 7(4)

Artikolu 40(2), it-tieni subparagrafu

Artikolu 7(5)

---

Artikolu 8(1)

Artikolu 39(1), punt (c)

Artikolu 8(2)

Artikolu 40(3)

Artikolu 8(3)

---

Artikolu 8(4), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 40(4), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 8(4), it-tieni subparagrafu

Anness VI, Parti 6, l-ewwel parti tal-punt 3.2

Artikolu 8(4), it-tielet subparagrafu

Anness VI, Parti 6, it-tieni parti tal-punt 3.2

Artikolu 8(4), ir-raba' subparagrafu

---

Artikolu 8(5)

Artikolu 40(4), it-tieni u it-tielet subparagrafu

Artikolu 8(6)

Artikolu 39 (1), punti (c) u (d)

Artikolu 8(7)

Artikolu 40(4)

Artikolu 8(8)

---

Artikolu 9, l-ewwel subparagrafu

Artikolu 47(1)

Artikolu 9, it-tieni subparagrafu

Artikolu 47(2)

Artikolu 9, it-tielet subparagrafu

Artikolu 47(3)

Artikolu 10(1) u (2)

---

Artikolu 10(3), l-ewwel sentenza

Artikolu 42(2)

Artikolu 10(3), it-tieni sentenza

---

Artikolu 10(4)

Artikolu 42(3)

Artikolu 10(5)

Anness VI, Parti 6, it-tieni parti tal-punt 1.3

Artikolu 11(1)

Artikolu 42(1)

Artikolu 11(2)

Anness VI, Parti 6, punt 2.1

Artikolu 11(3)

Anness VI, Parti 6, punt 2.2

Artikolu 11(4)

Anness VI, Parti 6, punt 2.3

Artikolu 11(5)

Anness VI, Parti 6, punt 2.4

Artikolu 11(6)

Anness VI, Parti 6, punt 2.5

Artikolu 11(7), l-ewwel parti tal-ewwel sentenza tal-ewwel subparagrafu

Anness VI, Parti 6, l-ewwel parti tal-punt 2.6

Artikolu 11(7), it-tieni parti tal-ewwel sentenza tal-ewwel subparagrafu

Anness VI, Parti 6, punt 2.6(a)

Artikolu 11(7), it-tieni sentenza tal-ewwel subparagrafu

---

Artikolu 11(7), it-tieni subparagrafu

---

Artikolu 11(7), punt (a)

Anness VI, Parti 6, punt 2.6(b)

Artikolu 11(7), punti (b) u (c)

---

Artikolu 11(7), punt (d)

Anness VI, Parti 6, punt 2.6(c)

Artikolu 11(7), punti (e) u (f)

---

Artikolu 11(8), l-ewwel subparagrafu, punti (a)u (b)

Anness VI, Parti 3, punt 1, l-ewwel u it-tieni subparagrafu

Artikolu 11(8)(c)

Anness VI, Parti 6, it-tieni parti tal-punt 2.7

Artikolu 11(8)(d)

Anness VI, Parti 4, punt 2.1, it-tieni subparagrafu

Artikolu 11(8), it-tieni subparagrafu

Anness VI, Parti 6, it-tielet parti tal-punt 2.7

Artikolu 11(9)

Artikolu 42(4)

Artikolu 11(10), punti (a), (b) u (c)

Anness VI, Parti 8, punti (a), (b) u (c) tal-punt 1.1

Artikolu 11(10)(d)

Anness VI, Parti 8, punt (d) tal-punt 1.1

Artikolu 11(11)

Anness VI, Parti 8, punt 1.2

Artikolu 11(12)

Anness VI, Parti 8, punt 1.3

Artikolu 11(13)

Artikolu 42(5), l-ewwel subparagrafu

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 42(5) it-tieni subparagrafu

Artikolu 11(14)

Anness VI, Parti 6, punt 3.1

Artikolu 11(15)

Artikolu 39(1), punt (e)

Artikolu 11(16)

Anness VI, Parti 8, punt 2

Artikolu 11(17)

Artikolu 9(2), punt (a)

Artikolu 12(1)

Artikolu 49(1)

Artikolu 12(2), l-ewwel sentenza

Artikolu 49(2)

Artikolu 12(2), it-tieni sentenza

---

Artikolu 12(2), it-tielet sentenza

Artikolu 49(3)

Artikolu 13(1)

Artikolu 39 (1), punt (f)

Artikolu 13(2)

Artikolu 41

Artikolu 13(3)

Artikolu 40(5)

Artikolu 13(4)

Anness VI, Parti 3, punt 2

Artikolu 14

---

Artikolu 15

---

Artikolu 16

---

Artikolu 17(2) u (3)

---

Artikolu 20

---

Anness I

Anness VI, Parti 2

Anness II, l-ewwel parti (mingħajr numerazzjoni)

Anness VI, Parti 4, punt 1

Anness II, punt 1, kliem introduttorju

Anness VI, Parti 4, punt 2.1

Anness II, punti 1.1 – 1.2

Anness VI, Parti 4, punti 2.2 - 2.3

Anness II, punt 1.3

---

Anness II, punt 2.1

Anness VI, Parti 4, punt 3.1

---

---

---

---

---

---

---

Anness VI, Parti 4, punt 3.2

Anness II, punt 2.2

Anness VI, Parti 4, punt 3.3

Anness II, punt 3

Anness VI, Parti 4, punt 4

Anness III

Anness VI, Parti 6, punt 1

Anness IV, table

Anness VI, Parti 5

Anness IV, l-aħħar sentenza

---

Anness V, punt (a), tabella

Anness VI, Parti 3, punt 1.1

Anness V, punt (a), l-aħħar sentenzi

---

Anness V, punt (b), tabella

Anness VI, Parti 3, punt 1.2

Anness V, punt (b), l-aħħar sentenza

---

Anness V, punt (c)

Anness VI, Parti 3, punt 1.3

Anness V, punt (d)

Anness VI, Parti 3, punt 1.4

Anness V, punt (e)

Anness VI, Parti 3, punt 1.5

Anness V, punt (f)

Anness VI, Parti 3, punt 3

Anness VI

Anness VI, Parti 7

Artikolu 1

Artikolu 30

Artikolu 2(2)

Anness V, Parti 1, punt 1 u Parti 2, punt 1

Artikolu 2(3) it-tieni parti

Anness V, Parti 1, punt 1 u Parti 2, punt 1

---

---

---

---

---

---

---

Anness V, Parti 1, l-aħħar sentenza tal-punt 1

Artikolu 2(4)

---

Artikolu 2(6)

Artikolu 3(20)

Artikolu 2(7), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 3(21)

Artikolu 2(7), it-tieni subparagrafu u punti (a) to (i)

Artikolu 30, it-tieni subparagrafu

Artikolu 2(7), it-tieni subparagrafu, punt (j)

---

Artikolu 2(7), it-tielet subparagrafu

---

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 31(1)

Artikolu 2(7), ir-raba' subparagrafu

Artikolu 31(2)

Artikolu 2(8)

Artikolu 3(23)

Artikolu 2(9)

Artikolu 31(2)

Artikolu 2 (10)

---

Artikolu 2(11)

Artikolu 3(22)

Artikolu 2(12)

Artikolu 3(24)

Artikolu 2(13)

---

Artikolu 3

---

Artikolu 4(1)

---

Artikolu 4(2)

Artikolu 32(2)

Artikolu 4(3) to (8)

---

Artikolu 5(1)

Anness V, Parti 1, punt 2, l-aħħar sentenza

Artikolu 5(2)

---

Artikolu 6

---

Artikolu 7(1)

Artikolu 33

Artikolu 7(2)

Artikolu 32(4)

Artikolu 7(3)

Artikolu 32(5)

Artikolu 8(1)

Artikolu 36(1)

Artikolu 8(2), l-ewwel parti tal-ewwel subparagrafu

Artikolu 36(2), l-ewwel parti tal-ewwel subparagrafu

Artikolu 8(2), it-tieni parti tal-ewwel subparagrafu

---

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 36(2), it-tieni parti tal-ewwel subparagrafu

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 36(2), it-tieni subparagrafu

Artikolu 8(2), it-tieni subparagrafu

---

Artikolu 8(2), punti (a) to (d)

---

Artikolu 8(3) u (4)

---

Artikolu 9

Artikolu 32(1)

Artikolu 10(1), l-ewwel sentenza

Artikolu 32(6)

Artikolu 10(1), it-tieni sentenza

---

Artikolu 10(2)

---

Artikolu 12

Artikolu 34(1)

---

---

---

---

---

---

---

Artikolu 34(2), (3) u (4)

Artikolu 13

Anness V, Parti 3, it-tielet parti tal-punt 8

Artikolu 14

Anness V, Parti 4

Artikolu 15

---

Artikolu 18(2)

---

Anness I

---

Anness II

---

Anness III u IV

Anness V, punt 2 tal-Parti 1 u Parti 2

Anness V A

Anness V, Parti 1, punt 3

Anness V B

Anness V, Parti 2, punt 3

Anness VI A

Anness V, Parti 1, punti 4 u 5

Anness VI B

Anness V, Parti 2, punti 4 u 5

Anness VII A

Anness V, Parti 1, punti 6 u 7

Anness VII B

Anness V, Parti 2, punti 6 u 7

Anness VIII A punt 1

---

Anness VIII A punt 2

Anness V, Parti 3, l-ewwel parti tal-punt 1 u punti 2, 3 u 5

---

---

---

---

---

---

---

Anness V, Parti 3, it-tieni parti tal-punt 1

---

---

---

---

---

---

---

Anness V, Parti 3, punt 4

Anness VIII A punt 3

---

Anness VIII A punt 4

Anness V, Parti 3, punt 6

Anness VIII A punt 5

Anness V, Parti 3, punti 7 u 8

Anness VIII A punt 6

Anness V, Parti 3, punti 9 u 10

---

---

---

---

---

---

---

Anness V, Parti 4

Anness VIII B

---

Anness VIII C

---

Anness IX

Anness IX

Anness X

Anness X

Avviż legali - Politika tal-privatezza