Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 656kWORD 357k
Вторник, 10 март 2009 г. - Страсбург
Статут на Европейското частно дружество *
P6_TA(2009)0094

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 март 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета относно статута на Европейското частно дружество (COM(2008)0396 – C6-0283/2008 – 2008/0130(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0396),

–   като взе предвид член 308 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0283/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси и становищата на Комисията по икономически и парични въпроси и на Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0044/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава за откриване на процедурата по съгласуване, предвидена в общата декларация от 4 март 1975 г., в случай че Съветът възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента;

5.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

6.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)
(2а) Съществуващите общностни форми на дружество притежават елемент на трансграничност. Този трансграничен характер следва да не бъде пречка за учредяването на Европейско частно дружество ("SPE"). Същевременно, без да се засягат изискванията за регистрация, Комисията и държавите-членки следва в срок от две години след регистрацията да извършат последващ контрол с цел проверка дали SPE има изисквания трансграничен характер;
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Тъй като частното дружество (оттук нататък наричано "SPE"), което може да се учреди в цялата Общност, е предназначено за малки предприятия, следва да се предвиди правна форма, която е възможно най-уеднаквена в цялата Общност и следва да се оставят на договорната свобода на акционерите възможно най-много въпроси, като същевременно се гарантира високо ниво на правна сигурност на акционери, кредитори, служители и най-общо трети страни. При положение, че на акционерите е оставена голяма степен на гъвкавост и свобода да организират вътрешните работи на SPE, частният характер на дружеството следва да се открива във факта, че неговите акции не могат да се предлагат публично или да се разменят на капиталовите пазари, включително да се допускат за търгуване или листване на регулираните пазари.
(3)  Устойчивият и постоянен растеж на вътрешния пазар изисква пълен набор от разпоредби в областта на дружественото право, които са съобразени с нуждите на малките и средните предприятия (МСП). Тъй като частното дружество, което може да се учреди в цялата Общност, е предназначено за малки предприятия, следва да се предвиди правна форма, която е възможно най-уеднаквена в цялата Общност и следва да се оставят на договорната свобода на съдружниците/акционерите възможно най-много въпроси, като същевременно се гарантира високо ниво на правна сигурност на съдружници/акционери, кредитори, работници и служители и най-общо трети страни. При положение, че на акционерите е оставена голяма степен на гъвкавост и свобода да организират вътрешните работи на SPE, частният характер на дружеството следва да се открива във факта, че неговите акции не могат да се предлагат публично или да се разменят на капиталовите пазари, включително да се допускат за търгуване или листване на регулираните пазари.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  За да са способни предприятията да се възползват напълно от предимствата на вътрешния пазар, SPE следва да могат да имат седалище и основно място на дейност в различни държави-членки и да прехвърлят седалището си от една държава-членка в друга, като също така прехвърлят или не централната си администрация или основното си място на дейност.
(4)  За да се даде възможност на предприятията да се възползват напълно от предимствата на вътрешния пазар, SPE следва да могат да имат седалище и основно място на дейност в различни държави-членки и да прехвърлят седалището си от една държава-членка в друга, като същевременно прехвърлят или не централната си администрация или основното си място на дейност. Същевременно, обаче, следва да бъдат предприети мерки за предотвратяване на употребата на SPE за заобикаляне на законови изисквания на държавите-членки.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  За да се намалят разходите и административната тежест при регистрирането на дружества, формалностите за регистриране на SPE следва да се ограничат до онези условия, необходими за осигуряването на правна сигурност, а валидността на документите, подавани при учредяването на SPE, следва да бъде обект на една-единствена проверка, която може да става преди или след регистрирането. За целите на регистрирането е уместно да се използват регистрите, посочени от Първата Директива 68/151/ЕИО на Съвета от 9 март 1968 година относно координирането на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата за защита на интересите на членовете и други по смисъла на член 58, параграф 2 от Договора, с цел тези гаранции да станат равностойни на цялата територия на Общността.
(8)  За да се намалят разходите и административната тежест при регистрирането на дружества, формалностите за регистриране на SPE следва да се ограничат до онези условия, необходими за осигуряването на правна сигурност, а валидността на документите, подавани при учредяването на SPE, следва да бъде обект на една-единствена предварителна проверка. За целите на регистрирането е уместно да се използват регистрите, посочени от Първата Директива 68/151/ЕИО на Съвета от 9 март 1968 година относно координирането на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата за защита на интересите на членовете и други по смисъла на член 58, параграф 2 от Договора, с цел тези гаранции да станат равностойни на цялата територия на Общността.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)
(8а) В съответствие с ангажиментите от страна на Съвета и Комисията, поети във връзка с концепцията за "електронно правосъдие", всички формуляри, свързани с учредяването и регистрацията на SPE, следва да бъдат достъпни онлайн. Освен това, за да се намали двойното попълване на документи, Комисията следва да поддържа централен регистър с електронни връзки към отделните национални регистри на държавите-членки.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 8 б (ново)
(8б) За да гарантира прозрачността и оповестяването на точна информация относно SPЕ, Комисията следва да създаде и координира база данни за SPE, достъпна в интернет, с цел събиране, оповестяване и разпространение на информация и данни относно тяхната регистрация, седалище, основно място на дейност, клонове и евентуално преместванията на седалището им, преобразуването, сливането, разделянето или прекратяването им.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  SPE не следва да подлежи на условие за висок задължителен капитал, защото това би било бариера за създаването на SPE. Кредиторите обаче следва да бъдат предпазвани от извънмерни разпределения към акционерите, което би могло да навреди на способността на SPE да изплаща дълговете си. За тази цел следва да се забранят разпределения, които оставят SPE с пасиви, надвишаващи стойността на активите на SPE. Акционерите обаче също следва да имат свободата да изискват управителния орган на SPE да подпише сертификат за платежоспособност.
(11)  SPE не следва да подлежи на условие за висок задължителен капитал, защото това би било бариера за създаването на SPE. Кредиторите обаче следва да бъдат предпазвани от прекомерни разпределения към акционерите/съдружниците, което би могло да навреди на способността на SPE да изплаща дълговете си. За тази цел следва да се забранят разпределения, които оставят SPE с пасиви, надвишаващи стойността на активите на SPE. Акционерите/съдружниците обаче също следва да имат свободата да изискват изпълнителния управителен орган на SPE да подпише удостоверение за платежоспособност.
Изменение 74
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Правата на участие на служителите в управлението следва да се управляват от законодателството на държавата-членка, в която SPE има седалище ("държавата-членка на произход"). SPE не следва да се използва с цел заобикаляне на такива права. Когато националното законодателство на държавата-членка, в която SPE прехвърля седалището си, не предвижда поне същото ниво на участие на работниците и служителите, както държавата-членка на произход, участието на работниците и служителите в управлението следва при някои обстоятелства да се обсъди след преместването. В случай че такива обсъждания се провалят, след преместването следва да продължат да се прилагат разпоредбите, прилагани в дружеството преди преместването.
(15)  Правата на участие на работниците и служителите в управлението следва да се уреждат от законодателството на държавата-членка, в която SPE има седалище ("държавата-членка на произход"). Когато законодателството в държавата-членка на произход предвижда права на участие в управлението, всички работници и служители на SPE следва да имат право да избират, назначават, препоръчват или да се противопоставят на назначаването на определен брой членове на административния или надзорния орган на SPE. SPE не следва да се използва с цел заобикаляне на правата на работниците и служителите на участие в управлението. По-специално следва да бъдат създадени подходящи механизми, за да се гарантира, че статутът на SPE не може да се използва от големи дружества като начин за заобикаляне на съществуващи задължения съгласно националното и общностното право, без да се налага прекомерна тежест на малки и средни предприятия, които желаят да учредят SPE поради действителни бизнес причини. Когато значителна част от работната сила обичайно е наета на работа в държава-членка или държави-членки, където се предвижда по-висока степен на участие на работниците и служителите в управлението, отколкото в държавата-членка на произход, дружеството следва да започне преговори с работниците и служителите относно обща система на участие на работниците и служителите в управлението на равнище SPE, в съответствие с разпоредбите на Директива 2001/86/ЕО на Съвета от 8 октомври 2001 г. за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица1. Въпреки това за SPE, които са учредени ex nihilo и в които на работа са наети общо по-малко от 500 работници и служители, следва да се прилагат специфични правила. Преговори относно участието на работниците и служителите в управлението следва да започват само в случай, че преобладаваща част от работната сила обичайно работи при режим на участие в управлението, който е по-благоприятен от този в държавата-членка на произход. Мястото, където даден работник или служител е обичайно нает на работа, следва да се разбира като държавата-членка, в която той обичайно извършва своята трудова дейност, дори ако той временно е командирован на друго място.
__________________________________
ОВ L 294, 10.11.2001 г., стр. 22.
Изменение 75
Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)
(15а) Правилата относно възможните преговори във връзка със споразуменията за участие в управлението следва да не възпрепятстват динамиката на SPE чрез прекалена строгост. Когато броят и/или мястото на извършване на дейност на работната сила в дадено SPE се промени значително, например поради голямо придобиване или прехвърляне на дейност между държави-членки, съществуващите споразумения относно участието в управлението следва да бъдат адаптирани при зачитане на волята на страните. В случай че съществуващите споразумения за участие в управлението не позволяват да бъде извършено необходимото адаптиране, то необходимостта от и, по целесъобразност, съдържанието на споразуменията за участие в управлението следва да бъдат преразгледани съобразно правилата, приложими в случай на учредяване на SPE.
Изменение 76
Предложение за регламент
Съображение 15 б (ново)
(15б) Когато националното законодателство на държавата-членка, в която SPE прехвърля седалището си, не предвижда поне същото ниво на участие на работниците и служителите в управлението като това, приложимо в държавата-членка на произход, участието на работниците и служителите в управлението след преместването следва при някои обстоятелства да се обсъди. С цел последователност и за да бъде избегнато създаването на празноти, правилата относно възможните преговори във връзка с правата на участие в управлението в случай на прехвърляне на седалището, следва да бъдат същите като тези, които са приложими в случай на учредяване на SPE.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Правата на служителите, различни от правата на участие следва да продължат да се подчиняват на Директива 94/45/EО на Съвета от 22 септември 1994 г. за създаване на Европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение, Директива 98/59/EО на Съвета от 20 юли 1998 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на колективните уволнения, Директива 2001/23/EО на Съвета от 12 март 2001 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с гарантирането на правата на служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности и Директива 2002/14/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на служителите в Европейската общност.
(16)  Правата на работниците и служителите следва да продължат да се уреждат от общностното законодателство и актовете по прилагането му в държавите-членки, по-конкретно Директива 94/45/EО на Съвета от 22 септември 1994 г. за създаване на Европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение, Директива 98/59/EО на Съвета от 20 юли 1998 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на колективните уволнения, Директива 2001/23/EО на Съвета от 12 март 2001 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности и Директива 2002/14/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност.
Изменение 77
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Държавите-членки следва да формулират разпоредби за санкциите, приложими към нарушенията на разпоредбите на настоящия регламент, включително нарушенията на задължението да се регулират в учредителния договор на SPE въпросите, предписани от настоящия регламент и следва да гарантират въвеждането им. Санкциите трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.
(17)  Държавите-членки следва да формулират разпоредби за санкциите, приложими към нарушенията на разпоредбите на настоящия регламент, включително нарушенията на задължението да се регулират в устава на SPE въпросите, предписани от настоящия регламент и правилата, приложими към участието на работниците и служителите в управлението и следва да гарантират въвеждането им. Санкциите трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.
Изменение 10
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б
б) "разпределение" е всяка финансова печалба, която даден акционер получава пряко или непряко от SPE, според акциите, които притежава, включително всички прехвърляния на пари или имущество, както и възникването на задължение;
б) "разпределение" е всяка финансова печалба, която даден акционер/съдружник получава пряко или непряко от SPE, според акциите/дяловете, които притежава, включително всички прехвърляния на пари или имущество, както и възникването на задължение, което не е изцяло компенсирано с насрещна претенция за връщане или обезщетение;
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г
г) "управителен орган" е един или повече отделни управляващи директори, управителният съвет (дуалистичен съвет) или административният съвет (монистичен съвет), посочени в учредителния договор на SPE като отговорни за управляването на SPE;
г) "изпълнителен управителен орган" е един или повече отделни управляващи директори, управителният съвет (дуалистичен съвет) или административният съвет (монистичен съвет), посочени в учредителния договор на SPE като отговорни за управляването на SPE;
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д
д) "надзорен орган" е надзорният орган (дуалистичен съвет), посочен в учредителния договор на SPE като отговорен за надзора над управителния орган;
д) "надзорен орган" е надзорният орган (дуалистичен съвет), когато такъв е определен в устава на SPE като отговорен за надзора над управителния орган;
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1 - буква д a (нова)
да) "обхват на участието на работниците и служителите в управлението" е съотношението на представителите на работниците и служителите сред членовете на административния или надзорния орган или комитетите към тях или на управителния съвет, който отговаря за приходните звена на SPE.
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1
1.  Европейското частно дружество отговаря на следните условия:
1.  Европейското частно дружество е юридическо лице, което притежава правосубектност и отговаря на следните условия:
а) капиталът му е разделен на акции,
a) капиталът му е разделен на акции/дялове,
б) никой акционер не отговаря за повече от сумата, която е записал или се е съгласил да запише,
б) акционерите/съдружниците отговарят за не повече от сумата, която са записали или са се съгласили да запишат,
в) притежава юридическа правосубектност,
г) акциите му не се предлагат или търгуват публично,
г) акциите/дяловете му не са обект на общо публично предлагане и не се търгуват публично; това, обаче, не съставлява забрана за предлагането им на работниците и служителите,
д) може да бъде формирано от едно или повече физически лица и/или юридически субекти, наричани оттук нататък "учредителни акционери".
д) може да бъде учредено от едно или повече физически лица и/или юридически субекти, наричани оттук нататък "учредителни акционери/съдружници".
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - буква в а (нова)
да) има трансграничен характер, изразен чрез едно от следните условия:
- намерение за трансгранична стопанска дейност или предмет,
- намерение за значителна активност в повече от една държава-членка,
- клонове в различни държави-членки, или
- дружество-майка, регистрирано в друга държава-членка.
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 7
Европейското частно дружество има седалище и централна администрация или основно място на дейност на територията на Общността.
Европейското частно дружество има седалище и централно управление или основно място на дейност на територията на Общността.
Европейското частно дружество не е задължено да разполага централната си администрация или основното си място на дейност в държавата-членка, в която е седалището му.
Европейското частно дружество не е задължено да разполага централното си управление или основното си място на дейност в държавата-членка, в която е седалището му. Ако централното управление или основното място на дейност на SPE е разположено на територията на държава-членка, различна от тази, в която е седалището му, SPE заявява за вписване данните, посочени в член 10, параграф 2, букви а), б) и в), в регистъра на държавата-членка, където се намира централното управление или основното място на дейност. Сведенията, вписани в регистъра, се считат за точни.
Подаването на документи за вписване в европейски централен регистър изпълнява изискванията за заявяване на документи за вписване съгласно втората алинея.
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3а (нов)
Седалището е адресът, на който се връчват всички юридически документи, свързани със SPE.
Изменение 20 и 79
Предложение за регламент
Член 8
2.  Учредителният договор на SPE се изготвя в писмен вид и се подписва от всеки учредителен акционер.
2.  Уставът на SPE се изготвя в писмен вид и се подписва от всеки учредителен акционер/съдружник. Възможно е да се предвидят допълнителни формалности съгласно действащото приложимо национално законодателство, освен ако SPE използва официален образец за устав.
3.  Позовавания на учредителния договор и всякакви изменения към него могат да се правят, както следва:
3.  Позовавания на устава и всякакви изменения към него могат да се правят, както следва:
а) по отношение на акционерите и управителния орган на SPE и надзорния му орган, ако има такъв, от датата, на която са подписали или, ако става дума за изменения, приети;
а) по отношение на акционерите/съдружниците и изпълнителния управителен орган на SPE и надзорния му орган, ако има такъв, от датата, на която са подписали или, ако става дума за изменения, приети;
б) по отношение на трети страни, в съответствие с разпоредбите на приложимото национално законодателство в изпълнение на член 3, параграфи 5, 6 и 7 от Директива 68/151/ЕИО.
б) по отношение на трети лица, в съответствие с разпоредбите на приложимото национално законодателство за прилагане на член 3, параграфи 2, 5, 6 и 7 от Директива 68/151/ЕИО.
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3а (нов)
3a.  Екземпляри от всяка регистрация на SPE и от всички последващи изменения към нея се изпращат от съответните национални регистри и се съхраняват в европейски регистър, управляван от Комисията и компетентните национални органи. Комисията осъществява контрол върху данните, вписани в този регистър, по-специално с оглед избягване на възможни злоупотреби и грешки. В случай че SPE не може да докаже в срок от две години след регистрацията, че отговаря на изискванията по член 3, параграф 1, буква да), то се преобразува в подходящата национална правна форма.
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 10
1.  Молба за регистрация се подава от учредителните акционери на SPE или от всяко упълномощено от тях лице. Тази молба може да бъде в електронен формат.
1.  Заявление за регистрация се подава от учредителните акционери/съдружници на SPE или от всяко упълномощено от тях лице. Това заявление може да бъде в електронен формат съгласно разпоредбите на приложимото национално право във връзка с член 3, параграф 2 от Директива 68/151/ЕИО.
2.  Държавите-членки не изискват никакви данни и документи да се представят при молбата за регистрация на SPE, освен следните:
2.  Държавите-членки не изискват никакви данни или документи да се представят при заявлението за регистрация на SPE, освен следните:
а) наименованието на SPE и адреса на седалището му;
а) наименованието на SPE и адреса на седалището му;
б) имената, адресите и всякаква друга информация, необходима за идентифициране на лицата, упълномощени да представляват SPE при взаимоотношенията му с трети страни и при съдебни процедури, или да вземат участие в администрирането, надзора или контрола над SPE;
б) имената, адресите и всякаква друга информация, необходима за идентифициране на лицата, които са членове на управителния орган, както и на лицата, упълномощени да представляват SPE при взаимоотношенията му с трети лица и при съдебни процедури, или да вземат участие в администрирането, надзора или контрола над SPE;
ба) целта на дружеството, включително описание на трансграничния характер на стопанската цел на SPE, ако има такъв;
в) деловия капитал на SPE;
в) акционерния/дяловия капитал на SPE;
ва) списъка на акционерите/съдружниците в съответствие с член 15;
г) класовете акции и броя на акциите във всеки клас акции;
г) класовете акции и броя на акциите във всеки клас акции;
д) общия брой акции;
д) общия брой акции/дялове;
е) номиналната или счетоводната стойност на акциите;
е) номиналната или счетоводната стойност на акциите/дяловете;
ж) учредителния договор на SPE;
ж) устава на SPE;
з) когато SPE е било учредено вследствие на преобразуване, сливане или разделяне на дружества, решението за преобразуване, сливане или разделяне, което е довело до създаването на SPE.
з) когато SPE е било учредено вследствие на преобразуване, сливане или разделяне на дружества, решението за преобразуване, сливане или разделяне, което е довело до създаването на SPE.
3.  Документите и данните, посочени в параграф 2, се осигуряват на езика, изискван от приложимото национално законодателство.
3.  Документите и данните, посочени в параграф 2, се предоставят на езика, изискван от приложимото национално законодателство.
4.  Регистрацията на SPE може да бъде обект само на едно от следните условия:
4.  Регистрацията на SPE се подчинява най-малко на едно от следните изисквания:
а) контрол от административен или юридически орган върху законността на документите и данните на SPE;
а) контрол от административен или съдебен орган върху законосъобразността на документите и данните на SPE;
б) сертифициране на документите и данните на SPE.
б) заверяване или удостоверяване на документите и данните на SPE.
5.  SPE докладва в регистъра за всяка промяна в данните или документите, посочени в букви а)‐ж) на параграф 2 в рамките на 14 календарни дни от датата, на която е извършена промяната. След всяко изменение към учредителния договор, SPE предава пълния му текст в регистъра в актуализирания му вид.
5.  SPE представя за вписване в регистъра всяка промяна в данните или документите, посочени в букви а)‐ж) на параграф 2 в срок от 14 календарни дни от датата, на която е извършена промяната. След всяко изменение на устава, SPE предава пълния му текст в регистъра в актуализирания му вид. Параграф 1, изречение второ и параграф 4 се прилагат mutatis mutandis.
6.  Регистрацията на SPE се оповестява.
6.  Регистрацията на SPE се оповестява.
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква б
б) наименованието на дружеството, местонахождението на неговото седалище, а когато е уместно, и факта, че дружеството е в процес на прекратяване.
б) наименованието на дружеството, местонахождението на неговото седалище, а когато е уместно, подробна информация за неговото централно управление или основното място на дейност, наличието на клонове и факта, че дружеството е в процес на прекратяване.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква б a (нова)
ба) подробна информация за членовете на управителния орган на SPE.
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 15
1.  Управителният орган на SPE съставя списък на акционерите. Списъкът съдържа минимум следната информация:
1.  Управителният орган на SPE съставя списък на акционерите/съдружниците. Списъкът съдържа минимум следната информация:
а) име и адрес на всеки акционер;
а) име и пощенски адрес на всеки акционер/съдружник;
б) брой акции, притежавани от съответния акционер, номиналната им или счетоводна стойност;
б) брой акции/дялове, притежавани от съответния акционер/съдружник, номиналната им или счетоводна стойност;
в) когато дадена акция е собственост на повече от едно лице, имената и адресите на съсобствениците и на общия представител;
в) когато дадена акция/даден дял е собственост на повече от едно лице, имената и адресите на съсобствениците и на общия представител;
г) дата на придобиване на акциите;
г) дата на придобиване на акциите/дяловете;
д) сума от всяка апортна вноска в брой, ако има такава, платена или която се заплаща от съответния акционер;
д) стойност всяка апортна парична вноска, ако има такава, платена или дължима от съответния акционер/съдружник;
е) стойност и характер на всяка апортна вноска в натура, ако има такава, която се осигурява от съответния акционер;
е) стойност и характер на всяка апортна вноска в натура, ако има такава, която се предоставя от съответния акционер/съдружник;
ж) дата, на която даден акционер престава да бъде член на SPE.
ж) дата, на която даден акционер/съдружник престава да бъде член на SPE.
2.  Списъкът на акционерите, до доказване на противното, представлява доказателство за автентичността на въпросите, изброени в букви от а) до ж) на параграф 1.
2.  Списъкът на акционерите/съдружниците, регистриран съгласно член 10, представлява доказателство за достоверността на сведенията, изброени в букви от а) до ж) на параграф 1, доколкото тя не е доказана по друг начин.
3.  Списъкът на акционерите и всички изменения към него се водят от управителния орган и могат да се преглеждат от акционерите или трети страни при поискване.
3.  Списъкът на акционерите/съдружниците, регистриран съгласно член 10, и всички изменения към него се водят от изпълнителния управителен орган и могат да се преглеждат от акционерите/съдружниците или трети лица при поискване.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 16 - параграф 3
3.  При уведомяване за прехвърляне управителният орган без неоснователно забавяне вписва акционера в списъка, посочен в член 15, при условие че прехвърлянето се е извършило съгласно настоящия регламент и учредителния договор на SPE и акционерът представи разумни доказателства за законното си притежание на акцията.
3.  При уведомяване от страна на акционера/съдружника за прехвърляне, изпълнителния управителен орган без неоснователно забавяне вписва акционера/съдружника в списъка, посочен в член 15 и регистриран съгласно член 10, при условие че прехвърлянето е извършено съгласно настоящия регламент и устава на SPE и акционерът/съдружникът представи разумни доказателства за законно притежание на акцията/дела.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – буква a
а) относно SPE, в деня, в който акционерът уведоми SPE за прехвърлянето;
а) относно SPE, в деня, в който новият акционер/съдружник уведоми SPE за прехвърлянето;
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 – буква б
б) относно трети страни, в деня, в който акционерът е вписан в списъка, посочен в член 15.
б) по отношение на трети лица, в деня, в който акционерът/съдружникът е вписан в списъка, посочен в член 15, или качеството му на акционер/съдружник бъде публикувано в регистъра в съответствие с член 9.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 18 - параграф 1
1.   Акционерите имат правото да се оттеглят от SPE, ако дейността на последното е или е била извършвана по начин, който сериозно уврежда интересите на акционера, вследствие на едно или повече от следните събития:
1.   Правото на оттегляне може да бъде упражнено от акционери/съдружници, които не са участвали във вземането на решения относно:
а) SPE се е лишило от значителна част от своите активи;
а) операции, които лишават SPE от значителна част от неговите активи;
б) седалището на SPE се е преместило в друга държава-членка;
б) операции, обуславящи съществена промяна в дейността на SPE;
в) дейността на SPE се е изменила значително;
в) преместването на седалището на SPE в друга държава-членка;
г) не е бил разпределян дивидент поне през последните 3 години, въпреки че финансовото състояние на SPE би позволило подобно разпределение.
г) неразпределяне на дивиденти в продължение на най-малко три години, въпреки че финансовото положение на SPE е позволявало извършването на такова разпределение.
Уставът на SPE може да предвижда допълнителни основания за оттегляне.
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 18 - параграф 3
3.  Управителният орган на SPE, при получаване на уведомлението, посочено в параграф 2, поисква без неоснователно забавяне решение на акционерите за купуване на акциите на акционера от другите акционери или от самото SPE.
3.  Изпълнителният управителен орган на SPE, при получаване на уведомлението, посочено в параграф 2, поисква без неоснователно забавяне решение на акционерите/съдружниците за купуване на акциите/дяловете на акционера/съдружника от другите акционери/съдружници или от самото SPE..
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 18 - параграф 4
4.  Когато акционерите на SPE не успеят да приемат решението, посочено в параграф 3 или отхвърлят причините за оттеглянето на акционера в рамките на 30 календарни дни от подаване на уведомлението, посочено в параграф 2, управителният орган без неоснователно забавяне уведомява акционера за този факт.
4.  Когато акционерите/съдружниците на SPE не успеят да приемат решението, посочено в параграф 3 или отхвърлят причините за оттеглянето на акционера/съдружника в рамките на 30 календарни дни от подаване на уведомлението, посочено в параграф 2, управителният орган без неоснователно забавяне уведомява акционера/съдружника за този факт.
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 19 - параграф 4
4.  Капиталът на SPE е най-малко 1 EUR.
4.  Капиталът на SPE е най-малко 1 EUR, при условие че уставът изисква изпълнителният управителен орган да подписва удостоверение за платежоспособност, както е предвидено в член 21. Когато уставът не съдържа подобна разпоредба, капиталът на SPE е най-малко 8 000 EUR.
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 20 - параграф 3
3.  Без да се нарушават разпоредбите на параграфи 1 и 2, задължението на акционерите за заплатена или осигурена апортна вноска се управлява от приложимото национално законодателство.
3.  В случай че стойността на апортната вноска не достига размера на придобитата в замяна акция/придобития в замяна дял, акционерът/съдружникът трябва да направи парична вноска в размер на липсващата сума. Претенцията на дружеството за изпълнение е с давност осем години след регистриране на дружеството.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 21 - параграф 1
1.  Без да се засягат разпоредбите на член 24, SPE може, въз основа на предложение на управителния орган, да направи разпределение за акционерите, при условие че след разпределението активите на SPE напълно покриват пасивите му. SPE не може да разпределя резервите, които не могат да бъдат разпределяни съгласно учредителния му договор.
1.  Без да се засягат разпоредбите на член 24, SPE може, въз основа на предложение на изпълнителния управителен орган, да направи разпределение между акционерите/съдружниците, при условие че след разпределението активите на SPE напълно покриват пасивите му. SPE не може да разпределя резервите, които не могат да бъдат разпределяни съгласно устава му. Разпределенията са допустими само в случай, че оставащият капитал не спада под минималния капитал по член 19, параграф 4.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 21 - параграф 2
2.  Ако учредителният договор изисква така, управителният орган на SPE, освен че действа съгласно параграф 1, подписва декларация, наричана оттук нататък "сертификат за платежоспособност", преди да се извърши разпределение, в която удостоверява, че SPE е в състояние да изплати дълговете си при падежа им в нормалния ход на дейност в рамките на една година от датата на разпределението. Сертификатът за платежоспособност се осигурява на разположение на акционерите преди да се вземе решението за разпределението, посочено в член 27.
2.  Ако уставът изисква така, изпълнителният управителен орган на SPE, освен че действа съгласно параграф 1, подписва декларация, наричана оттук нататък "удостоверение за платежоспособност", преди да се извърши разпределение, в която удостоверява, че SPE е в състояние да изплати дълговете си при падежа им в нормалния ход на дейност в рамките на една година от датата на разпределението. Удостоверението за платежоспособност се предоставя на разположение на акционерите/съдружниците преди да се вземе решението за разпределението, посочено в член 27.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 22
Всеки акционер, който е получил разпределения в противоречие с член 21, следва да ги върне на SPE, при условие че SPE докаже, че акционерът е знаел или с оглед на обстоятелствата е следвало да осъзнава нередността на този факт.
Всеки акционер/съдружник, който е получил разпределения в противоречие с член 21, следва да ги върне на SPE.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 24 - параграф 1
1.  В случай на намаляване на дяловия капитал на SPE, членове 21 и 22 се прилагат, mutatis mutandis.
1.  В случай на намаляване на акционерния/дяловия капитал на SPE, членове 21 и 22 се прилагат, mutatis mutandis. Намаляване на акционерния/дяловия капитал е допустимо само в случай, че оставащият капитал не спада под минималния капитал по член 19, параграф 4.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 25 - параграф 1
1.  Европейското частно дружество подлежи на условията на приложимото национално законодателство по отношение на подготовката, архивирането, одитирането и публикуването на сметките.
1.  Европейското частно дружество подлежи на изискванията на приложимото национално законодателство по отношение на подготовката, архивирането, одитирането и публикуването на законоустановените сметки.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 25 - параграф 2
2.  Управителният орган води счетоводството на SPE. Счетоводството на SPE се управлява от приложимото национално законодателство.
2.  Изпълнителният управителен орган води счетоводството на SPE. Счетоводството на SPE се управлява от приложимото национално право.
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 26 - параграф 1
1.  Европейското частно дружество има управителен орган, отговорен за управлението на SPE. Управителният орган може да упражнява всички правомощия на SPE, които настоящият регламент или учредителният договор не изискват да бъдат упражнявани от акционери.
1.  Европейското частно дружество има управителен орган, отговорен за управлението на SPE. Изпълнителният управителен орган може да упражнява всички правомощия на SPE, които настоящият регламент или уставът не изискват да бъдат упражнявани от акционерите/съдружниците. Решенията на акционерите/съдружниците са обвързващи за изпълнителния управителен орган във вътрешните им взаимоотношения.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 27 - параграф 2
2.  Решенията по въпросите, посочени в букви а), б), в), и), л), м), н), о) и п) от параграф 1 се вземат с квалифицирано мнозинство.
2.  Решенията по въпросите, посочени в букви а), б), в), з), и), л), м), н), о) и п) от параграф 1 се вземат с квалифицирано мнозинство.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 27 - параграф 3
3.  Приемането на решения не изисква организирането на общо събрание. Управителният орган осигурява на всички акционери предложенията за решения наред с достатъчно информация, за да са в състояние да вземат информирано решение. Решенията се записват. Копия от взетите решения се изпращат на всеки акционер.
3.  Приемането на решения не изисква организирането на общо събрание. Изпълнителният управителен орган осигурява на всички акционери/съдружници предложенията за решения наред с достатъчно информация, за да са в състояние да вземат информирано решение. Решенията се изготвят в писмена форма. Копия от взетите решения се изпращат на всеки акционер/съдружник.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 27 - параграф 4
4.  Решенията на акционерите са в съответствие с настоящия регламент и учредителния договор на SPE.
4.  Решенията на акционерите/съдружниците са в съответствие с настоящия регламент и устава на SPE.
Правото на акционерите да оспорват решенията се управлява от приложимото национално законодателство.
Решенията на акционерите/съдружниците могат да бъдат обявени за недействителни поради нарушения на разпоредбите на устава, на настоящия регламент или на приложимото законодателство единствено чрез иск до съда, в чиято юрисдикция се намира седалището на SPE.
Искът може да бъде внесен в срок от един месец от датата на решението, от всеки акционер/съдружник, който не е гласувал в подкрепа на решението, в случай че дружеството не отстрани самó недостатъка на решението и жалбоподателят не гласува впоследствие в подкрепа на решението. Уставът може да предвижда по-дълъг срок за обжалване.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 7 – буква a
а) по отношение на акционерите, управителния орган на SPE и надзорния му орган, ако има такъв, на датата, на която те са приети,
а) по отношение на акционерите/съдружниците, изпълнителния управителен орган на SPE и надзорния му орган, ако има такъв - на датата, на която те са приети,
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 28 - параграф 1
1.  Акционерите имат правото да бъдат надлежно информирани и да задават въпроси на управителния орган за решения, годишно приключване и всички други въпроси по отношение на дейността на SPE.
1.  Акционерите/съдружниците имат правото да бъдат надлежно информирани и да задават въпроси на изпълнителния управителен орган за решения, годишно приключване и всички други въпроси по отношение на дейността на SPE.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 28 - параграф 2
2.  Управителният орган може да откаже да даде достъп до информацията, само ако това би причинило сериозна вреда на търговските интереси на SPE.
2.  Изпълнителният управителен орган може да откаже да даде достъп до информацията, само ако това би причинило сериозна вреда на търговските интереси на SPE.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 29 - параграф 1
1.  Акционери с 5 % от акциите с право на глас на SPE имат правото да поискат управителният орган да направи предложение за решение пред акционерите.
1.  Акционери/съдружници с 5 % от акциите/дяловете с право на глас на SPE имат правото да поискат изпълнителният управителен орган да направи предложение за решение пред акционерите/съдружниците.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 29 - параграф 1 – алинея 3
Ако искането бъде отхвърлено или ако управителният орган не направи предложение в рамките на 14 календарни дни след получаване на искането, тогава заинтересованите акционери могат да направят предложение за решение по съответните въпроси пред акционерите.
Ако искането бъде отхвърлено или ако изпълнителният управителен орган не направи предложение в рамките на 14 календарни дни след получаване на искането, тогава заинтересованите акционери/съдружници могат да направят предложение за решение по съответните въпроси пред акционерите/съдружниците.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – алинея 2
На експерта се разрешава достъп до документите и архивите на SPE и да изисква информация от управителния орган.
На експерта се разрешава достъп до документите и архивите на SPE и да изисква информация от изпълнителния управителен орган.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 31 - параграф 4
4.   Директорът на SPE е отговорен пред дружеството за всяко действие или пропуск, които са в нарушение на задълженията му, произтичащи от настоящия регламент, учредителния договор на SPE или решение на акционерите, което причинява вреда или щета на SPE. Когато такова нарушение е направено от повече от един директор, всички съответни директори са солидарно отговорни.
4.   Директорите са солидарно отговорни пред дружеството за вреди, причинени на SPE, произтичащи от неизпълнение на възложените им задължения съгласно настоящия регламент, устава на SPE или решение на акционерите/съдружниците. Директорите, които могат да докажат своята невиновност и са оповестили своето несъгласие с неизпълнението на задълженията, не носят такава отговорност.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 31 - параграф 5
5.  Без да се засягат разпоредбите на настоящия регламент, отговорността на директорите се управлява от приложимото национално законодателство.
5.  Директорите изплащат обезщетение, в частност ако в нарушение на член 21 са извършени плащания или в нарушение на член 23, параграф 2 са закупени собствени дялове от дружеството. Изискването директорите да обезщетят кредиторите на дружеството не се отменя поради факта, че те са действали в съответствие с решение на акционерите/съдружниците.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 5а (нов)
5a.  Правото на иск съгласно настоящия член се погасява четири години след датата на неговото възникване.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 33
1.  SPE се представлява пред трети страни от един или повече директори. Действията, предприети от директорите, са обвързващи за SPE, дори ако не съвпадат с предмета на дейност на дружеството.
1.  SPE се представлява пред трети лица от един или повече членове на изпълнителния управителен орган. Действията, предприети от членовете на изпълнителния управителен орган, са обвързващи за SPE, дори ако не съвпадат с предмета на дейност на дружеството.
2.  Учредителният договор на SPE може да предвижда, че директорите следва да упражняват съвместно общата представителна власт. Всяко друго ограничение на властта на директорите, последващо от учредителния договор, решение на акционерите или решение на управителния или надзорния орган, ако има такъв, не може да се използва за позоваване срещу трети страни, дори ако са били оповестени.
2.  Уставът на SPE може да предвижда, че членовете на изпълнителния управителен орган следва да упражняват съвместно общата представителна власт. Всяко друго ограничение на властта на директорите, последващо от устава, решение на акционерите/съдружниците или решение на управителния или надзорния орган, ако има такъв, не може да се използва за позоваване срещу трети лица, дори ако са били оповестени.
3.  Директорите може да делегират правото да се представлява SPE в съответствие с учредителния договор.
3.  Членовете на изпълнителния управителен орган могат да делегират правото да се представлява SPE в съответствие с устава.
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1
1.  SPE се подчинява на разпоредбите за участие на служителите, ако има такива, приложими в държавата-членка, в която е седалището му, обект на разпоредбите на настоящия член.
1.  SPE се подчинява на разпоредбите за участие на работниците и служителите, ако има такива, приложими в държавата-членка, в която е седалището му, обект на разпоредбите на настоящия член. Ако има такива разпоредби, те се прилагат за цялата работна сила на SPE.
1a.  Параграф 1 не се прилага когато:
a) в SPE са наети на работа общо над 1000 работници и служители, и повече от една четвърт (25%) от общата работна сила обичайно работи в държава-членка или държави-членки, които предвиждат по-висока степен на участие на работниците и служителите, отколкото държавата-членка, в която е седалището на SPE. В такъв случай разпоредбите относно участието на работниците и служителите съгласно Директива 2001/86/EО се прилагат mutatis mutandis. В допълнение SPE могат също да прилагат член 16, параграф 4 от Директива 2005/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност1;
б) в SPE са наети на работа общо между 500 и 1000 работници и служители, и повече от една трета (33⅓ %) от общата работна сила обичайно работи в държава-членка или държави-членки, които предвиждат по-висока степен на участие на работниците и служителите, отколкото държавата-членка, в която е седалището на SPE. В такъв случай разпоредбите относно участието на работниците и служителите съгласно Директива 2001/86/EО и член 16, параграф 3, буква д), и параграфи 4 и 5 от Директива 2005/56/EО се прилагат mutatis mutandis;
в) SPE е учредено съгласно буква б), буква в) или буква г) от член 5, параграф 1 и в него са наети на работа общо под 500 работници и служители, и повече от една трета (33⅓ %) от общата работна сила обичайно работи в държава-членка или държави-членки, които предвиждат по-висока степен на участие на работниците и служителите, отколкото държавата-членка, в която е седалището на SPE. В такъв случай разпоредбите относно участието на работниците и служителите съгласно Директива 2001/86/EО и член 16, параграф 3, буква д), и параграфи 4 и 5 от Директива 2005/56/EО се прилагат mutatis mutandis;
г) SPE е учредено съгласно буква а) от член 5, параграф 1 и в него са наети на работа общо под 500 работници и служители, и повече от половината (50%) от общата работна сила обичайно работи в държава-членка или държави-членки, които предвиждат по-висока степен на участие на работниците и служителите, отколкото държавата-членка, в която е седалището на SPE. В такъв случай разпоредбите относно участието на работниците и служителите съгласно Директива 2001/86/EО и член 16, параграф 3, буква д), и параграфи 4 и 5 от Директива 2005/56/EО се прилагат mutatis mutandis.
__________________________________
ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 1.
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 34 a (нов)
Член 34a
Клауза за адаптиране
При липса на разпоредби относно участието на работниците и служителите се прилага член 34, параграф 1а, ако поради промяна в броя на работниците и служителите са изпълнени условията на същия член.
Ако условията на член 34, параграф 1а престанат да бъдат изпълнени, управителният съвет на SPE може да прилага член 34, параграф 1.
Ако има разпоредби за участието, те остават в сила до влизането в сила на новите разпоредби.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – встъпителна част
1.  Управителният орган на SPE, което планира преместване, съставя предложение за преместване, което включва най-малко следната информация:
1.  Изпълнителният управителен орган на SPE, което планира преместване, съставя предложение за преместване, което включва най-малко следната информация:
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – встъпителна част
2.  Най-малко един месец преди решението на акционерите, посочено в параграф 4, да бъде взето, управителният орган на SPE:
2.  Най-малко един месец преди решението на акционерите/съдружниците, посочено в параграф 4, да бъде взето, изпълнителният управителен орган на SPE:
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 36 - параграф 3
3.  Управителният орган на SPE съставя доклад за акционерите, разясняващ и обосноваващ правните и икономическите аспекти на предлаганото преместване и разясняващ въздействието на преместването за акционерите, кредиторите и служителите. Докладът се подава на акционерите и представителите на служителите, или ако няма такива, на самите служители заедно с предложението за преместване.
3.  Изпълнителният управителен орган на SPE съставя доклад за акционерите/съдружниците, разясняващ и обосноваващ правните и икономическите аспекти на предлаганото преместване и разясняващ въздействието на преместването за акционерите/съдружниците, кредиторите и служителите и работниците. Докладът се подава на акционерите/съдружниците и представителите на служителите, или ако няма такива, на самите служители и работници заедно с предложението за преместване.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3 – алинея 2
Когато управителният орган получи навреме становището на представителите на служителите, това становище се предава на акционерите.
Когато изпълнителният управителен орган получи навреме становището на представителите на служителите или работниците, това становище се предава на акционерите/съдружниците.
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 38
1.  Считано от датата на регистрацията, Европейското частно дружество се подчинява на действащите разпоредби в приемащата държава-членка, ако има такива, относно условията за участието на служители.
1.  Считано от датата на регистрацията, Европейското частно дружество се подчинява на действащите разпоредби в приемащата държава-членка, ако има такива, относно условията за участието на работници и служители.
2.  Параграф 1 не се прилага, когато служителите на SPE в държавата-членка на произход представляват минимум една трета от общия брой служители на SPE, включително филиали или клонове на SPE в която и да било държава-членка, и когато е изпълнено някое от следните условия:
2.  Параграф 1 не се прилага, когато са изпълнени условията, посочени в член 34, параграф 1а. Ако това е така, член 34, параграф 1а се прилага mutatis mutandis.
а) законодателството на приемащата държава-членка не предвижда най-малко същата степен на представителство, каквато е функционирала в SPE в държавата-членка на произход преди регистрацията в приемащата държава-членка. Степента на участие на работниците и служителите се измерва като съотношение на представителите на работниците и служителите сред членовете на административния или надзорния орган или комитетите към тях, или на управителния съвет, който отговаря за приходните звена на SPE, съобразно условията на представителство на работниците и служителите;
б) законодателството на приемащата държава-членка не предвижда за работниците и служителите от предприятия на SPE, разположени в други държави-членки, същите ред и условия за упражняване на правата на участие в управлението, с каквито тези работници и служители са се ползвали преди преместването.
3.  Когато едно от условията, изложени в букви а) или б) от параграф 2, е изпълнено, управителният орган на SPE предприема необходимите стъпки, възможно в най-скоро време след оповестяването на предложението за преместване, за да започне преговори с представителите на служителите на SPE с оглед да постигне споразумение относно условията за участието на служителите.
4.  Споразумението между управителния орган на SPE и представителите на служителите уточняват:
а) обхвата на споразумението;
б) когато по време на преговорите страните решат да установят условията за участие в SPE след преместването, съдържанието на разпоредбите, включително, при необходимост, броя на членовете на административния или надзорния орган, които служителите имат право да изберат, назначат, препоръчат или да отхвърлят, процедурите за избиране, назначаване, препоръчване или отхвърляне на такива членове от служителите, както и правата на тези членове;
в) датата на влизане в сила на споразумението и неговия срок на действие, и всички случаи, при които споразумението следва да бъде договорено отново и процедурата за това предоговаряне.
5.  Преговорите се ограничават до срок от шест месеца. Страните могат да се договорят да продължат преговорите след изтичането на този срок за допълнителен шестмесечен срок. Преговорите иначе се управляват от законодателството на държавата-членка на произход.
6.  При липса на споразумение се поддържат условията за участие, съществуващи в държавата-членка на произход.
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 42 - параграф 1
1.  Държави-членки, в които не се прилага третата фаза от икономическия и валутен съюз (ИВС), може да изискат SPE със седалище на тяхна територия да изразяват капитала си в националната им валута. SPE може също да изрази капитала си в евро. Обменният курс на националната валута към еврото е такъв, какъвто е бил на последния ден от месеца, предхождащ регистрацията на SPE.
1.  Държави-членки, в които не се прилага третата фаза от икономическия и валутен съюз (ИВС), може да изискат SPE със седалище на тяхна територия да изразяват капитала си в националната им валута. Такива SPE изразяват капитала си също така в евро. Обменният курс на националната валута към еврото е такъв, какъвто е бил на последния ден от месеца, предхождащ регистрацията на SPE.
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 42 - параграф 2
2.  Европейското частно дружество може да подготви и публикува годишните си, и по целесъобразност, консолидираните си отчети в евро в държавите-членки, където не се прилага третата фаза от икономическия и валутен съюз (ИВС). Въпреки това тези държави-членки могат също да поискат Европейските частни дружества да подготвят и публикуват годишните си, и по целесъобразност, консолидираните си отчети в националната валута в съответствие с приложимото национално законодателство.
2.  Европейското частно дружество подготвя и публикува годишните си, и по целесъобразност, консолидираните си отчети както в националната валута, така и в евро в държавите-членки, където не се прилага третата фаза от икономическия и валутен съюз (ИВС).
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 42 a (нов)
Член 42a
Арбитражна клауза
1.  Уставът може да предвижда, под формата на арбитражна клауза, сезиране на арбитри за всеки спор, възникнал между акционерите/съдружниците или между акционерите/съдружниците и SPE по повод на дружествените отношения. Уставът може да предвижда също така арбитражната клауза да важи и за спорове с директорите. В такъв случай, арбитражната клауза има обвързваща сила за директорите, след като те приемат да изпълняват длъжността.
2.  Всички изменения на учредителния акт, с които се въвежда или премахва арбитражната клауза посредством решение на акционерите/съдружниците съгласно член 27, трябва да бъдат одобрени от акционерите/съдружниците, представляващи най-малко две трети от акционерния/дяловия капитал.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 43 a (нов)
Член 43a
Частична недействителност
Всяка клауза на устава, която е недействителна, е частично недействителна и останалите клаузи на устава продължават да са в сила. Недействителната клауза се заменя със съответната клауза от примерния устав, докато не бъде коригирана с решение на акционерите/съдружниците. Ако примерният устав не предвижда съответна клауза, то недействителната клауза се попълва от законодателството на държавата-членка относно дружествата с ограничена отговорност, в която се намира седалището на SPE.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 45
Държавите-членки уведомяват Комисията за формата на дружества с ограничена отговорност, посочена в член 4, параграф 2 най-късно до 1 юли 2010 г.
До 1 юли 2010 г. държавите-членки уведомяват Комисията за формата на дружества с ограничена отговорност, посочена в член 4, параграф 2, за последиците, съгласно националното им законодателство, от неспазване на някоя от разпоредбите на настоящия регламент и за всички допълнителни разпоредби на дружественото им право, които са приложими за SPE.
Комисията публикува тази информация в Официален вестник на Европейския съюз.
Комисията публикува тази информация в Официален вестник на Европейския съюз.
Освен това, държавите-членки поддържат уебстраници, на които са изброени регистрираните на тяхна територия SPE и всички съдебни решения, свързани с дейността на SPE на тяхна територия. Комисията поддържа уебстраница, предоставяща електронна връзка към тези отделни национални уебстраници.
Изменение 65
Предложение за регламент
Приложение І – глава IV – Капитал – тире 7
– дали от управителния орган се изисква да подпише сертификат за платежоспособност, преди да се направи разпределение, и приложимите условия;
– дали от изпълнителния управителен орган се изисква да подпише удостоверение за платежоспособност, преди да се направи разпределение, и приложимите условия;
Изменение 66
Предложение за регламент
Приложение I – глава V – Организация на SPE – тире 10
– дали управителният орган на SPE е съставен от един или повече отделни управляващи директори, управителен съвет (дуалистичен съвет) или административен съвет (монистичен съвет);
– дали изпълнителния управителен орган на SPE е съставен от един или повече отделни управляващи директори, управителен съвет (дуалистичен съвет) или административен съвет (монистичен съвет);
Изменение 67
Предложение за регламент
Приложение I – глава V – Организация на SPE – тире 13
– когато съществува управителен съвет (дуалистичен съвет) или един или повече управляващи директори, дали SPE има надзорен орган, и ако е така, неговия състав и организация и неговите взаимоотношения с управителния орган;
– когато съществува управителен съвет (дуалистичен съвет) или един или повече управляващи директори, дали SPE има надзорен орган, и ако е така, неговия състав и организация и неговите взаимоотношения с изпълнителния управителен орган;
Изменение 68
Предложение за регламент
Приложение I – глава V – Организация на SPE – тире 20
– разпоредбите за представляване на SPE от управителния орган, по-специално ако директорите имат правото да представляват SPE съвместно или поотделно и всякакво делегиране на това право;
– разпоредбите за представляване на SPE от изпълнителния управителен орган, по-специално ако директорите имат правото да представляват SPE съвместно или поотделно и всякакво делегиране на това право;
Изменение 69
Предложение за регламент
Приложение I – глава V – Организация на SPE – тире 21
– разпоредбите за делегиране на всякакви управителни пълномощия на друго лице.
– разпоредбите за делегиране на всякакви изпълнителни управителни пълномощия на друго лице.
Правна информация - Политика за поверителност