Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 334kWORD 284k
Tirsdag den 10. marts 2009 - Strasbourg
Statutten for det europæiske private selskab *
P6_TA(2009)0094

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. marts 2009 om forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private selskab (KOM(2008)0396 - C6-0283/2008 - 2008/0130(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0396),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 308, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0283/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A6-0044/2009),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)
(2a)  Bestående europæiske selskabsformer har et grænseoverskridende element. Dette grænseoverskridende element bør ikke være en hindring for at oprette et europæisk privat selskab (SPE-selskab). Kommissionen og medlemsstaterne bør imidlertid uanset kravene om registrering og senest to år efter registreringen gennemføre en efterfølgende kontrol med henblik på at undersøge, hvorvidt SPE-selskabet har det krævede grænseoverskridende element.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  Eftersom et privat selskab (i det følgende benævnt "SPE-selskabet"), som vil kunne oprettes i hele EU, er beregnet for små virksomheder, bør der etableres en retlig form, som er så ensartet som mulig i hele EU, og så mange anliggender som muligt bør overlades til selskabsdeltagernes aftalefrihed, samtidig med at der garanteres aktionærer, kreditorer, ansatte og tredjemand generelt en høj grad af retssikkerhed. Selskabsdeltagerne vil få stor fleksibilitet og frihed til at organisere SPE-selskabets interne anliggender, og selskabets private karakter bør derfor også komme til udtryk ved, at dets andele ikke må udbydes til offentligheden eller handles på kapitalmarkederne, herunder optages til handel eller noteres på regulerede markeder.
(3)  Det indre markeds bæredygtige og stabile vækst kræver en omfattende erhvervslovgivning, som er skræddersyet til de små og mellemstore virksomheders (SMV) behov. Eftersom et privat selskab, som vil kunne oprettes i hele EU, er beregnet for små virksomheder, bør der etableres en retlig form, som er så ensartet som mulig i hele EU, og så mange anliggender som muligt bør overlades til selskabsdeltagernes aftalefrihed, samtidig med at der garanteres aktionærer, kreditorer, ansatte og tredjemand generelt en høj grad af retssikkerhed. Selskabsdeltagerne vil få stor fleksibilitet og frihed til at organisere SPE-selskabets interne anliggender, og selskabets private karakter bør derfor også komme til udtryk ved, at dets andele ikke må udbydes til offentligheden eller handles på kapitalmarkederne, herunder optages til handel eller noteres på regulerede markeder.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  For at gøre det muligt for virksomheder at udnytte fordelene ved det indre marked fuldt ud bør SPE-selskabet kunne have sit vedtægtsmæssige hjemsted og hovedvirksomhed i forskellige medlemsstater og flytte sit vedtægtsmæssige hjemsted fra en medlemsstat til en anden uden også at skulle flytte sit hovedkontor eller hovedvirksomhed.
(4)  For at gøre det muligt for virksomheder at udnytte fordelene ved det indre marked fuldt ud bør SPE-selskabet kunne have sit vedtægtsmæssige hjemsted og hovedvirksomhed i forskellige medlemsstater og flytte sit vedtægtsmæssige hjemsted fra en medlemsstat til en anden uden også at skulle flytte sit hovedkontor eller hovedvirksomhed. Samtidig bør der imidlertid tages skridt til at forhindre, at SPE-selskaber bruges til omgåelse af medlemsstaternes berettigede lovkrav.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)  For at mindske de omkostninger og administrative byrder, som er forbundet med registrering af et selskab, skal formaliteterne ved registrering af SPE-selskabet være begrænset til kun at omfatte de krav, som er nødvendige for at sikre retssikkerheden, og gyldigheden af de dokumenter, som skal indgives ved oprettelsen af et SPE-selskab, skal underkastes en kontrol, som vil kunne foretages enten før eller efter registrering. Hvad registrering angår, bør de registre anvendes, som blev udpeget i Rådets første direktiv 68/151/EØF af 9. marts 1968 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 58, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde i hele EU.
(8)  For at mindske de omkostninger og administrative byrder, som er forbundet med registrering af et selskab, skal formaliteterne ved registrering af SPE-selskabet være begrænset til kun at omfatte de krav, som er nødvendige for at sikre retssikkerheden, og gyldigheden af de dokumenter, som skal indgives ved oprettelsen af et SPE-selskab, skal underkastes en enkelt forebyggende kontrol. Hvad registrering angår, bør de registre anvendes, som blev udpeget i Rådets første direktiv 68/151/EØF af 9. marts 1968 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 58, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde i hele EU.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)
(8a)  I overensstemmelse med Rådets og Kommissionens forpligtelse over for begrebet digital retspleje (e-justice) bør alle formularer vedrørende oprettelse og registrering af et SPE-selskab være tilgængelige online. For at begrænse tilfælde, hvor dokumenter indgives parallelt, bør Kommissionen desuden opretholde et centralt register med elektroniske link til de enkelte nationale registre i medlemsstaterne.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 8 b (ny)
(8b)  For at sikre gennemsigtighed og adgang til nøjagtige oplysninger om SPE-selskaber bør Kommissionen oprette og koordinere en database for SPE-selskaber, som er tilgængelig via internettet, med henblik på at indsamle, offentliggøre og sprede oplysninger og detaljer om deres registrering, vedtægtsmæssige hjemsted, hovedaktivitet, filialer, evt. flytning af vedtægtsmæssigt hjemsted, omdannelse, fusion, spaltning og opløsning.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  SPE-selskabet bør ikke være underlagt store obligatoriske kapitalkrav, eftersom det vil udgøre en barriere for oprettelsen af SPE-selskaber. Kreditorer bør imidlertid beskyttes mod meget store udlodninger til selskabsdeltagere, som kan påvirke SPE-selskabets mulighed for at opfylde sine gældsforpligtelser. Udlodninger, som resulterer i, at SPE-selskabets passiver overstiger værdien af SPE-selskabets aktiver, bør derfor være forbudt. Selskabsdeltagerne bør imidlertid også frit kunne forlange, at SPE-selskabets ledelsesorgan underskriver en solvenserklæring.
(11)  SPE-selskabet bør ikke være underlagt store obligatoriske kapitalkrav, eftersom det vil udgøre en barriere for oprettelsen af SPE-selskaber. Kreditorer bør imidlertid beskyttes mod meget store udlodninger til selskabsdeltagere, som kan påvirke SPE-selskabets mulighed for at opfylde sine gældsforpligtelser. Udlodninger, som resulterer i, at SPE-selskabets passiver overstiger værdien af SPE-selskabets aktiver, bør derfor være forbudt. Selskabsdeltagerne bør imidlertid også frit kunne forlange, at SPE-selskabets forretningsledelsesorgan underskriver en solvenserklæring.
Ændring 74
Forslag til forordning
Betragtning 15
(15)  De ansattes medbestemmelsesret omfattes af lovgivningen i den medlemsstat, hvor SPE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted ("hjemlandet"). SPE-selskabet må ikke anvendes med det formål at omgå disse rettigheder. Giver den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvortil SPE-selskabet flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted, ikke som minimum samme niveau af medarbejdermedbestemmelse som hjemlandet, bør de ansattes medbestemmelse i virksomheden efter flytningen under visse omstændigheder forhandles. Afbrydes forhandlingerne uden resultat, finder de bestemmelser, som var gældende i selskabet før flytningen, fortsat anvendelse efter flytningen.
(15)  De ansattes medbestemmelsesret omfattes af lovgivningen i den medlemsstat, hvor SPE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted ("hjemlandet"). Hvis hjemlandets lovgivning indeholder bestemmelser om medbestemmelsesret, bør hele SPE-selskabets arbejdsstyrke have ret til at vælge, udpege, anbefale eller modsætte sig udpegelsen af et antal medlemmer af SPE-selskabets administrations- eller tilsynsorgan. SPE-selskabet må ikke anvendes med det formål at omgå de ansattes medbestemmelsesret. Der bør navnlig indføres passende garantier, således at store virksomheder ikke kan anvende statutten for SPE-selskabet med henblik på at omgå eksisterende forpligtelser i henhold til den nationale lovgivning og EU-lovgivningen, uden at små og mellemstore virksomheder, der ønsker at oprette et SPE-selskab af reelle forretningsmæssige årsager, overbebyrdes. Hvis en betydelig del af arbejdsstyrken sædvanligvis er beskæftiget i en medlemsstat eller medlemsstater med medarbejderindflydelse, som er mere omfattende end graden af medbestemmelse i hjemlandet, bør virksomheden indlede forhandlinger med de ansatte om en ensartet medbestemmelsesordning i SPE-selskabet i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. oktober 2001 om fastsættelse af supplerende bestemmelser til statut for det europæiske selskab (SE) for så vidt angår medarbejderindflydelse1. Der bør dog gælde skræddersyede regler for SPE-selskaber, der oprettes helt fra bunden, og som samlet beskæftiger under 500 ansatte. Der bør kun indledes forhandlinger om medarbejderindflydelse, hvis en overvejende del af arbejdsstyrken sædvanligvis er beskæftiget under en gunstigere medbestemmelsesordning end den, der finder anvendelse i hjemlandet. Ved det sted, hvor en ansat sædvanligvis er beskæftiget, bør forstås den medlemsstat, hvor han normalt udfører sit arbejde, selv om han midlertidigt er udstationeret et andet sted.
1 EFT L 294 af 10.11.2001, s. 22.
Ændring 75
Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)
(15a)  Bestemmelserne om eventuelle forhandlinger om medbestemmelsesordninger bør ikke hæmme SPE-selskabets dynamik ved at være for usmidige. Hvis der sker betydelige ændringer med hensyn til størrelsen af et SPE-selskabs arbejdsstyrke og/eller det sted, hvor de ansatte er beskæftiget, for eksempel som følge af en større erhvervelse eller overførsel af aktiviteter mellem medlemsstaterne, bør de eksisterende medbestemmelsesordninger tilpasses, samtidig med at de berørte parters ønsker respekteres. Hvis de eksisterende medbestemmelsesordninger ikke åbner mulighed for, at den nødvendige tilpasning gennemføres, bør behovet for og, hvor det er relevant, indholdet af medbestemmelsesordninger revurderes på baggrund af de regler, der finder anvendelse ved oprettelsen af et SPE-selskab.
Ændring 76
Forslag til forordning
Betragtning 15 b (ny)
(15b)  Giver den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvortil SPE-selskabet flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted, ikke som minimum samme niveau af medarbejdermedbestemmelse som det, der finder anvendelse i hjemlandet, bør de ansattes medbestemmelse i virksomheden efter flytningen under visse omstændigheder forhandles. Af hensyn til sammenhængen i bestemmelserne og for at undgå, at der skabes smuthuller, bør reglerne om eventuelle forhandlinger om medbestemmelsesret i tilfælde af overførsel af det vedtægtsmæssige hjemsted svare til dem, der finder anvendelse ved oprettelse af et SPE-selskab.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 16
(16)  Medarbejderes rettigheder ud over medbestemmelsesret bør fortsat være omfattet af Rådets direktiv 94/45/EF af 22. september 1994 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne, Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser, Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab.
(16)  Medarbejderes rettigheder bør fortsat være omfattet af fællesskabsretten og dens gennemførelse i medlemsstaterne, i særdeleshed Rådets direktiv 94/45/EF af 22. september 1994 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne, Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser, Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab.
Ændring 77
Forslag til forordning
Betragtning 17
(17)  Medlemsstaterne bør indføre sanktioner for overtrædelse af denne forordnings bestemmelser, herunder for manglende overholdelse af forpligtelsen til i SPE-selskabets vedtægter at regulere de anliggender, som denne forordning foreskriver, og sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes art og have afskrækkende virkning.
(17)  Medlemsstaterne bør indføre sanktioner for overtrædelse af denne forordnings bestemmelser, herunder for manglende overholdelse af forpligtelsen til i SPE-selskabets vedtægter at regulere de anliggender, som denne forordning foreskriver, og bestemmelserne om medarbejderindflydelse, og sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes art og have afskrækkende virkning.
Ændring 10
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b
b) "udlodning": enhver finansiel fordel, som en selskabsdeltager direkte eller indirekte har ved SPE-selskabet, svarende til vedkommendes andel, herunder enhver overførsel af penge eller formuegoder og opstået gæld
b) "udlodning": enhver finansiel fordel, som en selskabsdeltager direkte eller indirekte har ved SPE-selskabet, svarende til vedkommendes andel, herunder enhver overførsel af penge eller formuegoder og opstået gæld, og som ikke modsvares af et fuldt krav om kompensation eller tilbagebetaling
Ændring 12
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d
d) "ledelsesorgan": en eller flere administrerende direktører, bestyrelsen (tostrenget ledelse) eller det administrative organ (enstrenget ledelse), som SPE-selskabets vedtægter har udnævnt som ansvarlig for ledelsen af SPE-selskabet
d) "forretningsledelsesorgan": en eller flere administrerende direktører, bestyrelsen (tostrenget ledelse) eller det administrative organ (enstrenget ledelse), som SPE-selskabets vedtægter har udnævnt som ansvarlig for ledelsen af SPE-selskabet
Ændring 13
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra e
e) "tilsynsorgan": det tilsynsorgan (tostrenget ledelse), som SPE-selskabets vedtægter har udnævnt som ansvarlig for tilsynet med ledelsesorganet
e) "tilsynsorgan": tilsynsorgan (tostrenget ledelse), når SPE-selskabets vedtægter har udnævnt det som ansvarlig for tilsynet med ledelsesorganet
Ændring 14
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra e a (ny)
ea) "omfang af medarbejderindflydelse": andelen af medarbejderrepræsentanter blandt medlemmerne af administrations- eller tilsynsorganet, udvalg eller ledelsesgrupper, herunder i SPE-selskabets profitcentre
Ændring 15
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
1.  Et SPE-selskab skal opfylde følgende krav:
1.  Et SPE-selskab har status som juridisk person og skal opfylde følgende krav:
a) dets kapital er opdelt i andele
a) dets kapital er opdelt i andele
b) en selskabsdeltager hæfter kun for et beløb svarende til den kapital, den pågældende har tegnet eller givet tilsagn om at tegne
b) selskabsdeltagere hæfter kun for et beløb svarende til den kapital, de pågældende har tegnet eller givet tilsagn om at tegne
c) det har status som juridisk person
d) dets andele må ikke udbydes til offentligheden og må ikke handles offentligt
d) dets andele må ikke gøres til genstand for almindelige offentlige udbud og må ikke handles offentligt; dette forbyder dog ikke udbud til ansatte
e) det er stiftet af en eller flere fysiske personer og/eller juridiske enheder, i det følgende benævnt "stiftere".
e) det er stiftet af en eller flere fysiske personer og/eller juridiske enheder ("stiftere")
Ændring 70
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (nyt)
ea) det har et grænseoverskridende element i kraft af et af følgende karakteristika:
- en grænseoverskridende mening og et grænseoverskridende formål med virksomheden
- et mål om at have betydelig virksomhed i mere end en medlemsstat
- etableringer i forskellige medlemsstater eller
- et moderselskab, der er registreret i en anden medlemsstat.
Ændring 18
Forslag til forordning
Artikel 7
Et SPE-selskab har sit vedtægtsmæssige hjemsted og sit hovedkontor eller hovedforretningsted i Fællesskabet.
Et SPE-selskab har sit vedtægtsmæssige hjemsted og sit hovedkontor eller hovedforretningsted i Fællesskabet.
Et SPE-selskab er ikke forpligtet til at have sit hovedkontor eller hovedforretningssted i den medlemsstat, hvor den har sit vedtægtsmæssige hjemsted.
Et SPE-selskab er ikke forpligtet til at have sit hovedkontor eller hovedforretningssted i den medlemsstat, hvor den har sit vedtægtsmæssige hjemsted. Såfremt hovedkontoret eller hovedforretningsstedet befinder sig i en anden medlemsstat end den, hvor selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, skal SPE-selskabet indgive de oplysninger, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2, litra a), b) og c), til registret i den medlemsstat, hvor selskabet har sit hovedkontor eller hovedforretningssted. Oplysningerne i registret anses for at være korrekte.
Indgivelse af dokumenter til et europæisk centralregister opfylder kravene til indgivelse af dokumenter i overensstemmelse med andet stykke.
Ændring 19
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)
Det vedtægtsmæssige hjemsted er den adresse, hvor samtlige retlige dokumenter vedrørende SPE-selskabet skal forkyndes.
Ændring 20 og 79
Forslag til forordning
Artikel 8 - stk. 2 og 3
2.  Et SPE-selskabs vedtægter skal være skriftlige og være underskrevet af hver enkelt stifter.
2.  Et SPE-selskabs vedtægter skal være skriftlige og være underskrevet af hver enkelt stifter. Yderligere formaliteter kan fastsættes i gældende nationale ret, medmindre SPE-selskabet anvender officielle standardvedtægter.
3.  Vedtægterne og ændringer heraf kan gøres gældende:
3.  Vedtægterne og ændringer heraf kan gøres gældende:
a) over for SPE-selskabets selskabsdeltagere og ledelsesorgan og eventuelle tilsynsorgan fra datoen for deres undertegnelse, eller, i tilfælde af ændringer, deres vedtagelse
a) over for SPE-selskabets selskabsdeltagere og forretningsledelsesorgan og eventuelle tilsynsorgan fra datoen for deres undertegnelse, eller, i tilfælde af ændringer, deres vedtagelse
b) over for tredjemand i overensstemmelse med bestemmelserne i den gældende nationale ret, der gennemfører stk. 5, 6 og 7 i artikel 3 i direktiv 68/151/EØF.
b) over for tredjemand i overensstemmelse med bestemmelserne i den gældende nationale ret, der gennemfører stk. 2, 5, 6 og 7 i artikel 3 i direktiv 68/151/EØF.
Ændring 21
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)
3a.  En kopi af enhver registrering af et SPE-selskab og kopier af efterfølgende ændringer hertil sendes af de respektive nationale registre til et europæisk register, der føres af Kommissionen og de kompetente nationale myndigheder, og kopierne opbevares i dette europæiske register. Kommissionen fører tilsyn med de data, der indføres i registeret, især med henblik på at undgå eventuelle misbrug og fejl. Hvis SPE-selskabet ikke kan godtgøre, at det senest to år efter registreringen opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, litra ea), omdannes det til en passende national retlig form.
Ændring 22
Forslag til forordning
Artikel 10
1.  Anmodning om registrering foretages af SPE-selskabets stiftere eller eventuelt af enhver person, som de har givet bemyndigelse hertil. Anmodningen kan foretages elektronisk.
1.  Anmodning om registrering foretages af SPE-selskabets stiftere eller eventuelt af enhver person, som de har givet bemyndigelse hertil. Anmodningen kan foretages elektronisk i overensstemmelse med bestemmelserne i den gældende nationale ret, der gennemfører artikel 3, stk. 2, i direktiv 68/151/EØF.
2.  Medlemsstaterne kræver i forbindelse med anmodningen om registrering af et SPE-selskab kun følgende oplysninger eller dokumenter tilvejebragt:
2.  Medlemsstaterne kræver i forbindelse med anmodningen om registrering af et SPE-selskab kun følgende oplysninger eller dokumenter tilvejebragt:
a)  SPE-selskabets navn og adressen på dets vedtægtsmæssige hjemsted
a)  SPE-selskabets navn og adressen på dets vedtægtsmæssige hjemsted
b) navne, adresser og alle andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af de personer, der har bemyndigelse til at repræsentere SPE-selskabet i forhandlinger med tredjeparter og i retsforfølgning eller deltage i administrationen af eller tilsynet eller kontrol med SPE-selskabet
b) navne, adresser og alle andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af de personer, der er medlem af forretningsledelsesorganet, og de personer, der har bemyndigelse til at repræsentere SPE-selskabet i forhandlinger med tredjeparter og i retsforfølgning eller deltage i administrationen af eller tilsynet eller kontrol med SPE-selskabet
ba) selskabets formål, herunder angivelse af det grænseoverskridende element i SPE-selskabets formålsparagraf, hvis dette er relevant
c)  SPE-selskabets selskabskapital
c)  SPE-selskabets selskabskapital
ca) liste over selskabsdeltagere i overensstemmelse med artikel 15
d) kategorier af andele og antallet af andele i hver kategori af andele
d) kategorier af andele og antallet af andele i hver kategori af andele
e) det samlede antal andele
e) det samlede antal andele
f) andelenes nominelle værdi eller bogførte pariværdi
f) andelenes nominelle værdi eller bogførte pariværdi
g)  SPE-selskabets vedtægter
g)  SPE-selskabets vedtægter
h) er SPE-selskabet stiftet som følge af omdannelse, fusion eller spaltning af selskaber, den beslutning om omdannelse, fusion eller spaltning, som førte til selskabets oprettelse.
h) er SPE-selskabet stiftet som følge af omdannelse, fusion eller spaltning af selskaber, den beslutning om omdannelse, fusion eller spaltning, som førte til selskabets oprettelse.
3.  De dokumenter og oplysninger, som er nævnt i stk. 2, skal foreligge på det sprog, den gældende nationale ret foreskriver.
3.  De dokumenter og oplysninger, som er nævnt i stk. 2, skal foreligge på det sprog, den gældende nationale ret foreskriver.
4.  Registrering af et SPE-selskab er kun underlagt et af følgende krav:
4.  Registrering af et SPE-selskab er underlagt mindst et af følgende krav:
a) kontrol foretaget af et administrativt organ eller en retsinstans af lovligheden af dokumenter og oplysninger vedrørende SPE-selskabet
a) kontrol foretaget af et administrativt organ eller en retsinstans af lovligheden af dokumenter og oplysninger vedrørende SPE-selskabet
b) attestering af dokumenter og oplysninger vedrørende SPE-selskabet.
b) attestering eller officiel bekræftelse af dokumenter og oplysninger vedrørende SPE-selskabet.
5.  SPE-selskabet fremsender enhver ændring i de under stk. 2, litra a) til g), nævnte oplysninger og dokumenter til registret inden for fjorten kalenderdage efter ændringen. Efter enhver ændring i vedtægterne fremsender SPE-selskabet den fulde tekst til registret i den ændrede ordlyd.
5.  SPE-selskabet fremsender enhver ændring i de under stk. 2, litra a) til g), nævnte oplysninger og dokumenter til registret inden for fjorten kalenderdage efter ændringen. Efter enhver ændring i vedtægterne fremsender SPE-selskabet den fulde tekst til registret i den ændrede ordlyd. Stk. 1, andet punktum, og stk. 4 finder tilsvarende anvendelse.
6.  Registreringen af et SPE-selskab offentliggøres.
6.  Registreringen af et SPE-selskab offentliggøres.
Ændring 23
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – litra b
b)  SPE-selskabets navn, adressen på det vedtægtsmæssige hjemsted samt, i givet fald den omstændighed, at selskabet er under afvikling.
b)  SPE-selskabets navn, adressen på det vedtægtsmæssige hjemsted samt, i givet fald oplysninger om dets hovedkontor eller hovedforretningssted, eventuelle filialer og den omstændighed, at selskabet er under afvikling
Ændring 24
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – litra b a (nyt)
ba) oplysninger om medlemmerne af SPE-selskabets forretningsledelsesorgan.
Ændring 25
Forslag til forordning
Artikel 15
1.  SPE-selskabets ledelsesorgan udarbejder en liste over selskabsdeltagere. Listen skal mindst indeholde:
1.  SPE-selskabets forretningsledelsesorgan udarbejder en liste over selskabsdeltagere. Listen skal mindst indeholde:
a) navn og adresse på hver selskabsdeltager
a) navn og postadresse på hver selskabsdeltager
b) antallet af andele, som den pågældende selskabsdeltager ejer, og deres nominelle værdi eller bogførte pariværdi
b) antallet af andele, som den pågældende selskabsdeltager ejer, og deres nominelle værdi eller bogførte pariværdi
c) ejes en andel af flere personer, anføres navn og adresse på medejerne og den fælles repræsentant
c) ejes en andel af flere personer, anføres navn og adresse på medejerne og den fælles repræsentant
d) tidspunktet for erhvervelse af andelene
d) tidspunktet for erhvervelse af andelene
e) beløbet for hvert eventuelt indskud i kontanter, som den pågældende selskabsdeltager har indbetalt eller skal indbetale
e) beløbet for hvert eventuelt indskud i kontanter, som den pågældende selskabsdeltager har indbetalt eller skal indbetale
f) værdien og arten af hvert eventuelt indskud i form naturalier, som den pågældende selskabsdeltager har ydet eller skal yde
f) værdien og arten af hvert eventuelt indskud i form naturalier, som den pågældende selskabsdeltager har ydet eller skal yde
g) tidspunktet for, hvornår en selskabsdeltager ophører med at være medlem af et SPE-selskab
g) tidspunktet for, hvornår en selskabsdeltager ophører med at være medlem af et SPE-selskab.
2.  Listen over selskabsdeltagere er, medmindre det modsatte fastslås, bevis for rigtigheden af de forhold, der anføres i stk. 1, litra a) til g).
2.  Den i henhold til artikel 10 registrerede liste over selskabsdeltagere er, medmindre det modsatte fastslås, bevis for rigtigheden af de forhold, der anføres i stk. 1, litra a) til g).
3.  Listen over selskabsdeltagere og ændringer heri opbevares af ledelsesorganet og kan konsulteres af selskabsdeltagerne eller tredjeparter på forlangende.
3.  Den i henhold til artikel 10 registrerede liste over selskabsdeltagere og ændringer heri opbevares af forretningsledelsesorganet og kan konsulteres af selskabsdeltagerne eller tredjeparter på forlangende.
Ændring 27
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3
3.  Får ledelsesorganet meddelelse om en overdragelse, indfører det straks selskabsdeltageren på den liste, som er nævnt i artikel 15, forudsat at overdragelsen er udført i henhold til denne forordning og SPE-selskabets vedtægter, og selskabsdeltageren tilvejebringer rimeligt bevis for at være den retmæssige ejer af andelen.
3.  Får forretningsledelsesorganet af en selskabsdeltager meddelelse om en overdragelse, indfører det straks selskabsdeltageren på den liste, som er nævnt i artikel 15 og registeret i overensstemmelse med artikel 10, forudsat at overdragelsen er udført i henhold til denne forordning og SPE-selskabets vedtægter, og selskabsdeltageren tilvejebringer rimeligt bevis for at være den retmæssige ejer af andelen.
Ændring 28
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – litra a
a) i forhold til SPE-selskabet fra den dato, hvor selskabsdeltageren giver SPE-selskabet meddelelse om overdragelsen
a) i forhold til SPE-selskabet fra den dato, hvor den nye selskabsdeltager giver SPE-selskabet meddelelse om overdragelsen
Ændring 29
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – litra b
b) i forhold til tredjepart fra den dato, hvor selskabsdeltageren er optaget på den liste, som er nævnt i artikel 15.
b) i forhold til tredjepart fra den dato, hvor selskabsdeltageren er optaget på den liste, som er nævnt i artikel 15, eller dennes status af selskabsdeltager er offentliggjort i registeret i overensstemmelse med artikel 9.
Ændring 30
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1
1.   En selskabsdeltager har ret til at udtræde af SPE-selskabet, hvis selskabets aktiviteter udøves eller er blevet udøvet på en sådan måde, at vedkommendes interesser lider alvorlig skade som følge af et eller flere af følgende forhold:
1.   Retten til udtræden kan udøves af selskabsdeltagere, der ikke kan tilslutte sig beslutninger vedrørende:
a)  SPE-selskabet er blevet frataget en betydelig del af sine aktiver
a) transaktioner, der fratager SPE-selskabet en betydelig del af dets aktiver
b)  SPE-selskabets vedtægtsmæssige hjemsted er flyttet til en anden medlemsstat
b) transaktioner, der medfører væsentlige ændringer i SPE-selskabets aktiviteter
c)  SPE-selskabets aktiviteter har ændret sig væsentligt
c) flytning af SPE-selskabets vedtægtsmæssige hjemsted til en anden medlemsstat
d) der er ikke udbetalt udbytte i mindst tre år, selvom SPE-selskabets finansielle situation ville have tilladt det.
d) ikke-udbetaling af udbytte i mindst tre år, selvom SPE-selskabets finansielle situation ville have tilladt det.
Vedtægterne for SPE-selskabet kan indeholde bestemmelser om yderligere årsager til udtræden.
Ændring 31
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3
3.  SPE-selskabets ledelsesorgan anmoder efter modtagelsen af den i stk. 2 nævnte meddelelse straks selskabsdeltagerne om at træffe beslutning om, hvorvidt selskabsdeltagerens andele skal overtages af de øvrige selskabsdeltagere eller af SPE-selskabet selv.
3.  SPE-selskabets forretningsledelsesorgan anmoder efter modtagelsen af den i stk. 2 nævnte meddelelse straks selskabsdeltagerne om at træffe beslutning om, hvorvidt selskabsdeltagerens andele skal overtages af de øvrige selskabsdeltagere eller af SPE-selskabet selv.
Ændring 32
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4
4.  Kan selskabsdeltagerne i SPE-selskabet ikke træffe den i stk. 3 nævnte beslutning eller acceptere selskabsdeltagerens begrundelse for at udtræde senest 30 kalenderdage efter fremsendelsen af den i stk. 2 nævnte meddelelse, giver ledelsesorganet straks selskabsdeltageren meddelelse herom.
4.  Kan selskabsdeltagerne i SPE-selskabet ikke træffe den i stk. 3 nævnte beslutning eller acceptere selskabsdeltagerens begrundelse for at udtræde senest 30 kalenderdage efter fremsendelsen af den i stk. 2 nævnte meddelelse, giver forretningsledelsesorganet straks selskabsdeltageren meddelelse herom.
Ændring 33
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4
4.  SPE-selskabets kapital skal mindst være 1 EUR.
4.  SPE-selskabets kapital skal mindst være 1 EUR under forudsætning af, at SPE-selskabets vedtægter kræver, at forretningsledelsesorganet underskriver en solvenserklæring i henhold til artikel 21. Hvis vedtægterne ikke indeholder en sådan bestemmelse, skal SPE-selskabets kapital være mindst 8 000 EUR.
Ændring 34
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3
3.  Med forbehold af stk. 1 og 2 finder den nationale ret anvendelse på selskabsdeltageres hæftelse for det indbetalte eller ydede indskud.
3.  Er værdien af indskuddet i form af naturalier mindre end beløbet for den andel, selskabsdeltageren har tegnet sig for, skal denne yde et indskud i kontanter svarende til det manglende beløb. Selskabets krav på ydelse forældes otte år efter selskabets registrering.
Ændring 35
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1
1.  Med forbehold af artikel 24 kan SPE-selskabet på forslag af ledelsesorganet foretage udlodning til selskabsdeltagere, der ejer andele, forudsat at SPE-selskabets aktiver efter udlodningen dækker passiverne fuldt ud. SPE-selskabet kan ikke udlodde reserver, som i henhold til dets vedtægter ikke kan udloddes.
1.  Med forbehold af artikel 24 kan SPE-selskabet på forslag af forretningsledelsesorganet foretage udlodning til selskabsdeltagere, der ejer andele, forudsat at SPE-selskabets aktiver efter udlodningen dækker passiverne fuldt ud. SPE-selskabet kan ikke udlodde reserver, som i henhold til dets vedtægter ikke kan udloddes. Udlodning er kun tilladt, hvis det resterende indskudsbeløb ikke falder under det i artikel 19, stk. 4, nævnte mindstebeløb.
Ændring 36
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2
2.  Hvis vedtægterne kræver det, skal SPE-selskabets ledelsesorgan ud over at opfylde kravet i stk. 1 underskrive en erklæring, i det følgende benævnt "solvenserklæring", før der foretages en udlodning, hvori det erklærer sig i stand til at betale sin gæld, efterhånden som den forfalder til betaling som led i den normale drift senest et år efter udlodningen. Selskabsdeltagerne skal have solvenserklæringen forelagt, før de træffer beslutning om den udlodning, som er nævnt i artikel 27.
2.  Hvis vedtægterne kræver det, skal SPE-selskabets forretningsledelsesorgan ud over at opfylde kravet i stk. 1 underskrive en erklæring ("solvenserklæring"), før der foretages en udlodning, hvori det erklærer sig i stand til at betale sin gæld, efterhånden som den forfalder til betaling som led i den normale drift senest et år efter udlodningen. Selskabsdeltagerne skal have solvenserklæringen forelagt, før de træffer beslutning om den udlodning, som er nævnt i artikel 27.
Ændring 37
Forslag til forordning
Artikel 22
Enhver selskabsdeltager, der har modtaget udlodninger i strid med artikel 21, skal tilbagelevere udlodningerne til SPE-selskabet, forudsat at SPE-selskabet beviser, at selskabsdeltageren vidste eller i lyset af omstændighederne burde have været bekendt med uregelmæssighederne.
Enhver selskabsdeltager, der har modtaget udlodninger i strid med artikel 21, skal tilbagelevere udlodningerne til SPE-selskabet.
Ændring 38
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1
1.  Ved nedsættelse af SPE-selskabets kapital finder 21 og 22 tilsvarende anvendelse.
1.  Ved nedsættelse af SPE-selskabets kapital finder 21 og 22 tilsvarende anvendelse. Nedsættelse af selskabets kapital er kun tilladt, hvis det resterende indskudsbeløb ikke falder under det i artikel 19, stk. 4, nævnte mindstebeløb.
Ændring 39
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1
1.  Et SPE-selskab er underlagt kravene i gældende national ret, hvad angår udarbejdelse, indgivelse, revision og offentliggørelse af regnskaber.
1.  Et SPE-selskab er underlagt kravene i gældende national ret, hvad angår udarbejdelse, indgivelse, revision og offentliggørelse af lovpligtige regnskaber.
Ændring 40
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2
2.  Ledelsesorganet skal føre SPE-selskabets regnskaber. SPE-selskabets regnskabsføring henhører under gældende national ret.
2.  Forretningsledelsesorganet skal føre SPE-selskabets regnskaber. SPE-selskabets regnskabsføring henhører under gældende national ret.
Ændring 41
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1
1.  SPE-selskabet skal have et ledelsesorgan, som er ansvarligt for selskabets ledelse. Ledelsesorganet udøver alle de af SPE-selskabets beføjelser, som denne forordning eller vedtægterne ikke kræver udøvet af selskabsdeltagerne.
1.  SPE-selskabet skal have et forretningsledelsesorgan, som er ansvarligt for selskabets ledelse. Forretningsledelsesorganet udøver alle de af SPE-selskabets beføjelser, som denne forordning eller vedtægterne ikke kræver udøvet af selskabsdeltagerne. Afgørelser truffet af selskabsdeltagerne er internt bindende for forretningsledelsesorganet.
Ændring 42
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2
2.  Beslutninger om de anliggender, der er nævnt i stk. 1, litra a), b), c), i), l), m), n), o) og p), vedtages med kvalificeret flertal.
2.  Beslutninger om de anliggender, der er nævnt i stk. 1, litra a), b), c), h), i), l), m), n), o) og p), vedtages med kvalificeret flertal.
Ændring 43
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3
3.  Vedtagelse af beslutninger kræver ikke afholdelse af en generalforsamling. Ledelsesorganet skal forsyne alle selskabsdeltagere med forslagene til beslutninger sammen med den fornødne information, som skal sætte dem i stand til at træffe en kvalificeret beslutning. Beslutninger skal registreres skriftligt. Kopier af de trufne beslutninger sendes til hver enkelt selskabsdeltager.
3.  Vedtagelse af beslutninger kræver ikke afholdelse af en generalforsamling. Forretningsledelsesorganet skal forsyne alle selskabsdeltagere med forslagene til beslutninger sammen med den fornødne information, som skal sætte dem i stand til at træffe en kvalificeret beslutning. Beslutninger skal registreres skriftligt. Kopier af de trufne beslutninger sendes til hver enkelt selskabsdeltager.
Ændring 44
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 4
4.  Selskabsdeltagernes beslutninger skal overholde bestemmelserne i denne forordning og SPE-selskabets vedtægter.
4.  Selskabsdeltagernes beslutninger skal overholde bestemmelserne i denne forordning og SPE-selskabets vedtægter.
Selskabsdeltagernes ret til at anfægte beslutninger reguleres ved gældende national ret.
Beslutninger truffet af selskabsdeltagerne, der strider mod bestemmelserne i vedtægten, denne forordning eller gældende ret, kan kun erklæres ugyldige gennem et søgsmål ved den ret, der er kompetent i spørgsmålet om SPE-selskabets vedtægtsmæssige hjemsted.
Søgsmålet kan indgives inden for en måned regnet fra datoen for beslutningen af hver selskabsdeltager, der ikke har stemt for beslutningen, for så vidt selskabet ikke afhjælper manglen i beslutningen, og sagsøgeren ikke efterfølgende tiltræder beslutningen. Der kan fastsættes en længere appelfrist i vedtægten.
Ændring 45
Forslag til forordning
Artikel 27 - stk. 7 - litra a
a) i forhold til selskabsdeltagerne, af SPE-selskabets ledelsesorgan og eventuelt dets tilsynsorgan på den dato, hvor de vedtages
a) i forhold til selskabsdeltagerne, af SPE-selskabets forretningsledelsesorgan og eventuelt dets tilsynsorgan på den dato, hvor de vedtages
Ændring 46
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1
1.  Selskabsdeltagerne har ret til at blive behørigt informeret og stille spørgsmål til ledelsesorganet om beslutninger, årsregnskaber og alle øvrige forhold, der vedrører SPE-selskabets aktiviteter.
1.  Selskabsdeltagerne har ret til at blive behørigt informeret og stille spørgsmål til forretningsledelsesorganet om beslutninger, årsregnskaber og alle øvrige forhold, der vedrører SPE-selskabets aktiviteter.
Ændring 47
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2
2.  Ledelsesorganet kan afvise at give adgang til oplysninger, hvis det er til skade for selskabets forretningsmæssige interesser.
2.  Forretningsledelsesorganet kan afvise at give adgang til oplysninger, hvis det er til skade for selskabets forretningsmæssige interesser.
Ændring 48
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1
1.  Selskabsdeltagere, der besidder 5 % af de stemmerettigheder, som knytter sig til selskabets andele, har ret til at anmode ledelsesorganet om at forelægge et forslag om en beslutning for selskabsdeltagerne.
1.  Selskabsdeltagere, der besidder 5 % af de stemmerettigheder, som knytter sig til selskabets andele, har ret til at anmode forretningsledelsesorganet om at forelægge et forslag om en beslutning for selskabsdeltagerne.
Ændring 49
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 3
Afvises anmodningen eller fremsender ledelsesorganet ikke et forslag senest 14 kalenderdage efter modtagelsen af anmodningen, kan de pågældende selskabsdeltagere fremlægge et forslag til en beslutning for selskabsdeltagerne om de pågældende anliggender.
Afvises anmodningen eller fremsender forretningsledelsesorganet ikke et forslag senest 14 kalenderdage efter modtagelsen af anmodningen, kan de pågældende selskabsdeltagere fremlægge et forslag til en beslutning for selskabsdeltagerne om de pågældende anliggender.
Ændring 50
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 2
Eksperten skal gives adgang til SPE-selskabets dokumenter og registre og til at forlange oplysninger fra ledelsesorganet.
Eksperten skal gives adgang til SPE-selskabets dokumenter og registre og til at forlange oplysninger fra forretningsledelsesorganet.
Ændring 51
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4
4.   Et medlem af SPE-selskabets ledelsesorgan er ansvarligt over for selskabet for enhver handling eller undladelse i form af misligholdelse af vedkommendes pligter, der følger af nærværende forordning, SPE-selskabets vedtægter eller en selskabsdeltagerbeslutning, som pådrager SPE-selskabet tab eller skade. Er denne misligholdelse begået af flere medlemmer af ledelsesorganet, hæfter alle de pågældende medlemmer af ledelsesorganet solidarisk.
4.   Medlemmer af SPE-selskabets ledelsesorgan hæfter solidarisk over for selskabet for enhver skade, der påføres SPE-selskabet som følge af en undladelse af at opfylde de pligter, der påhviler dem i henhold til nærværende forordning, vedtægterne for SPE-selskabet eller en selskabsdeltagerbeslutning. Et sådant ansvar påhviler ikke medlemmer af SPE-selskabets ledelsesorgan, som kan påvise, at de er uden skyld, og som på forhånd havde tilkendegivet deres uenighed i den manglende opfyldelse af pligterne.
Ændring 52
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 5
5.  Uanset bestemmelserne i denne forordning er ledelsesorganets medlemmers ansvar reguleret ved gældende national ret.
5.  Ledelsesorganets medlemmer er navnlig erstatningspligtige, hvis der i strid med artikel 21 er foretaget udbetalinger, eller der i strid med artikel 23, stk. 2, er erhvervet egne andele i selskabet. En erstatningspligt for ledelsesorganets medlemmer over for selskabets kreditorer ophæves ikke ved, at de har handlet i overensstemmelse med en beslutning truffet af selskabsdeltagerne.
Ændring 53
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 5 a (nyt)
5a.  En søgsmålsret på grundlag af denne artikel ophører senest fire år efter den dato, hvor denne ret opstod.
Ændring 54
Forslag til forordning
Artikel 33
1.  SPE-selskabet repræsenteres i forhold til tredjemand af et eller flere medlemmer af ledelsesorganet. Handlinger, der udøves af medlemmerne af ledelsesorganet, er bindende for SPE-selskabet, selv om de ikke falder inden for SPE-selskabets formål.
1.  SPE-selskabet repræsenteres i forhold til tredjeparter af et eller flere medlemmer af forretningsledelsesorganet. Handlinger, der udøves af medlemmerne af forretningsledelsesorganet, er bindende for SPE-selskabet, selv hvis de ikke falder inden for SPE-selskabets formål.
2.  SPE-selskabets vedtægter kan fastslå, at medlemmerne af ledelsesorganet i forening udøver de almindelige beføjelser til at handle på selskabets vegne. Enhver begrænsning i beføjelserne hos medlemmer af ledelsesorganet med baggrund i vedtægterne, en selskabsdeltagerbeslutning eller en afgørelse truffet af ledelsesorganet eller eventuelt tilsynsorganet kan ikke gøres gældende overfor tredjeparter, selv hvis de har været offentliggjort.
2.  SPE-selskabets vedtægter fastslår, at medlemmerne af forretningsledelsesorganet i forening udøver de almindelige beføjelser til at handle på selskabets vegne. Enhver begrænsning i beføjelserne hos medlemmer af ledelsesorganet med baggrund i vedtægterne, en selskabsdeltagerbeslutning eller en afgørelse truffet af ledelsesorganet eller eventuelt tilsynsorganet kan ikke gøres gældende overfor tredjeparter, selv hvis de har været offentliggjort.
3.  Medlemmerne af ledelsesorganet kan uddelegere retten til at repræsentere SPE-selskabet i henhold til vedtægterne.
3.  Medlemmerne af forretningsledelseorganet kan uddelegere retten til at repræsentere SPE-selskabet i henhold til vedtægterne.
Ændring 71
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1
1.  SPE-selskabet er underlagt de regler for medarbejderes medbestemmelse, der finder anvendelse i den medlemsstat, hvor det har sit vedtægtsmæssige hjemsted, med forbehold af bestemmelserne i denne artikel.
1.  SPE-selskabet er underlagt de regler for medarbejderes medbestemmelse, der finder anvendelse i den medlemsstat, hvor det har sit vedtægtsmæssige hjemsted, med forbehold af bestemmelserne i denne artikel. Disse regler finder anvendelse på SPE-selskabets samlede arbejdsstyrke.
1a.  Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt:
a)  SPE-selskabet samlet beskæftiger over 1 000 ansatte, og over en fjerdedel (25 %) af den samlede arbejdsstyrke sædvanligvis er beskæftiget i en medlemsstat eller medlemsstater, hvor graden af medindflydelse for arbejdstagerne er større end i den medlemsstat, hvor SPE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted. I så fald finder bestemmelserne om medarbejderindflydelse i direktiv 2001/86/EF anvendelse med de nødvendige ændringer. Desuden kan SPE-selskabet også anvende artikel 16, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar1
b)  SPE-selskabet samlet beskæftiger mellem 1 000 og 500 ansatte, og over en tredjedel (33 1/3 %) af den samlede arbejdsstyrke sædvanligvis er beskæftiget i en medlemsstat eller medlemsstater, hvor graden af medindflydelse for arbejdstagerne er større end i den medlemsstat, hvor SPE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted. I så fald finder bestemmelserne om medarbejderindflydelse i direktiv 2001/86/EF og bestemmelserne i artikel 16, stk. 3, litra e), stk. 4 og stk. 5 i direktiv 2005/56/EF anvendelse med de nødvendige ændringer
c)  SPE-selskabet er oprettet i henhold til artikel 5, stk. 1, litra b), c) eller d) og beskæftiger samlet under 500 ansatte, og over en tredjedel (33 1/3 %) af den samlede arbejdsstyrke er sædvanligvis beskæftiget i en medlemsstat eller medlemsstater, hvor graden af medindflydelse for arbejdstagerne er større end i den medlemsstat, hvor SPE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted. I så fald finder bestemmelserne om medarbejderindflydelse i direktiv 2001/86/EF og bestemmelserne i artikel 16, stk. 3, litra e), stk. 4 og stk. 5 i direktiv 2005/56/EF anvendelse med de nødvendige ændringer
d)  SPE-selskabet er oprettet i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), og beskæftiger samlet under 500 ansatte, og over halvdelen (50 %) af den samlede arbejdsstyrke er sædvanligvis beskæftiget i en medlemsstat eller medlemsstater, hvor graden af medindflydelse for arbejdstagerne er større end i den medlemsstat, hvor SPE-selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted. I så fald finder bestemmelserne om medarbejderindflydelse i direktiv 2001/86/EF og bestemmelserne i artikel 16, stk. 3, litra e), stk. 4 og stk. 5 i direktiv 2005/56/EF anvendelse med de nødvendige ændringer.
_____________________________________
1 EUT L 310 af 25.11.2005, s. 1.
Ændring 72
Forslag til forordning
Artikel 34 a (ny)
Artikel 34a
Tilpasningsklausul
Findes der ikke nogen bestemmelser om medarbejderindflydelse, finder artikel 34, stk. 1a, anvendelse, hvis betingelserne heri på grund af ændringer i antallet af ansatte er opfyldt.
Hvis betingelserne i artikel 34, stk. 1a, ikke længere er opfyldt, kan SPE-selskabets ledelsesorgan anvende artikel 34, stk. 1.
Eksisterende medbestemmelsesordninger forbliver i kraft, indtil de nye ordninger træder i kraft.
Ændring 56
Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – indledning
1.  Et SPE-selskabs ledelsesorgan, som planlægger en flytning, udarbejder et forslag om flytning, der mindst skal indeholde følgende oplysninger:
1.  Et SPE-selskabs forretningsledelsesorgan, som planlægger en flytning, udarbejder et forslag om flytning, der mindst skal indeholde følgende oplysninger:
Ændring 57
Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – indledning
2.  Mindst en måned inden selskabsdeltagerne træffer den beslutning, som er nævnt i stk. 4, skal SPE-selskabets ledelsesorgan:
2.  Mindst en måned inden selskabsdeltagerne træffer den beslutning, som er nævnt i stk. 4, skal SPE-selskabets forretningsledelsesorgan:
Ændring 58
Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 3
3.  SPE-selskabets ledelsesorgan udarbejder en rapport til selskabsdeltagerne, hvori det begrunder og forklarer de retlige og økonomiske aspekter af flytningen og redegør for følgerne af flytningen over for selskabsdeltagerne, kreditorerne og medarbejderne. Rapporten fremsendes til selskabsdeltagerne og medarbejderrepræsentanterne eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, til medarbejderne selv sammen med forslaget om flytning.
3.  SPE-selskabets forretningsledelsesorgan udarbejder en rapport til selskabsdeltagerne, hvori det begrunder og forklarer de retlige og økonomiske aspekter af flytningen og redegør for følgerne af flytningen over for selskabsdeltagerne, kreditorerne og medarbejderne. Rapporten fremsendes til selskabsdeltagerne og medarbejderrepræsentanterne eller, hvis der ikke findes sådanne repræsentanter, til medarbejderne selv sammen med forslaget om flytning.
Ændring 59
Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 3 – afsnit 2
Modtager ledelsesorganet i god tid medarbejderrepræsentanternes synspunkter vedrørende flytningen, forelægger det synspunkterne for selskabsdeltagerne.
Modtager forretningsledelsesorganet i god tid medarbejderrepræsentanternes synspunkter vedrørende flytningen, forelægger det synspunkterne for selskabsdeltagerne.
Ændring 73
Forslag til forordning
Artikel 38
1.  SPE-selskabet er fra datoen for registreringen underlagt eventuelle gældende bestemmelser i værtsmedlemsstaten, hvad angår ordninger for medarbejdermedbestemmelse.
1.  SPE-selskabet er fra datoen for registreringen underlagt eventuelle gældende bestemmelser i værtsmedlemsstaten, hvad angår ordninger for medarbejdermedbestemmelse.
2.  Stk. 1 finder ikke anvendelse, når SPE-selskabets medarbejdere i hjemlandet udgør mindst en tredjedel af SPE-selskabets samlede antal medarbejdere, herunder i SPE-selskabets datterselskaber eller filialer i alle medlemsstater, og når en af følgende betingelser er opfyldt:
2.  Stk. 1 finder ikke anvendelse, når betingelserne i artikel 34, stk. 1a, er opfyldt. I så fald finder artikel 34, stk. 1a, anvendelse med de nødvendige ændringer.
a) lovgivningen i værtsmedlemsstaten indeholder ikke bestemmelser om mindst det samme niveau af medbestemmelse som det, der var gældende i SPE-selskabet i hjemlandet forud for dets registrering i værtsmedlemsstaten. Niveauet af medbestemmelsen måles ved andelen af medarbejderrepræsentanter blandt medlemmerne af de administrations- eller tilsynsorganer, udvalg eller ledelsesgrupper, herunder i SPE-selskabets profitcentre, der er omfattet af medbestemmelse
b) værtsmedlemsstatens lovgivning giver ikke medarbejdere i SPE-selskabets afdelinger, som er beliggende i andre medlemsstater, samme ret til at udøve medbestemmelse, som disse medarbejdere havde før flytningen.
3.  Når en af betingelserne i stk. 2, litra a) eller b), er opfyldt, tager SPE-selskabets ledelsesorgan snarest muligt efter offentliggørelsen af den påtænkte flytning de nødvendige skridt til at indlede forhandlinger med repræsentanter for SPE-selskabets medarbejdere med henblik på at indgå en aftale om ordninger for medarbejdernes medbestemmelse.
4.  Aftalen mellem SPE-selskabets ledelsesorgan og medarbejderrepræsentanterne skal angive:
a) aftalens anvendelsesområde
b) såfremt parterne under forhandlingerne beslutter at fastlægge ordninger for medbestemmelse i SPE-selskabet efter flytningen, indholdet af disse ordninger, herunder eventuelt det antal medlemmer i selskabets administrative organ eller tilsynsorgan, som medarbejderne har ret til at vælge, udnævne, indstille eller opponere imod procedurerne for, hvordan medarbejderne vælger, udnævner, indstiller eller opponerer imod disse medlemmer, og deres rettigheder
c) aftalens ikrafttrædelsesdato og varighed og situationer, hvor aftalen bør genforhandles, og genforhandlingsproceduren.
5.  Forhandlingerne begrænses til et tidsrum på seks måneder. Parterne kan aftale at forlænge forhandlingerne med yderligere seks måneder. Forhandlingerne reguleres i øvrigt ved hjemlandets lovgivning.
6.  Indgås der ikke en aftale, opretholdes de ordninger for medbestemmelse, som findes i hjemlandet.
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1
1.  Medlemsstater, hvori tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (EMU) ikke finder anvendelse, kan kræve, at SPE-selskaber, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted på deres område, udtrykker deres kapital i national valuta. Et SPE-selskab kan også udtrykke sin kapital i euro. Omregningskursen mellem den nationale valuta og euroen er den kurs, som gælder den sidste dag i måneden før registreringen af SPE-selskabet.
1.  Medlemsstater, hvori tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (EMØ) ikke finder anvendelse, kan kræve, at SPE-selskaber, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted på deres område, udtrykker deres kapital i national valuta. Denne type SPE-selskaber skal desuden udtrykke deres kapital i euro. Omregningskursen mellem den nationale valuta og euroen er den kurs, som gælder den sidste dag i måneden før registreringen af SPE-selskabet.
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2
2.  Et SPE-selskab kan udarbejde og offentliggøre sine årsregnskaber og i givet fald konsoliderede regnskaber i euro i de medlemsstater, hvor tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (EMU) ikke finder anvendelse. Disse medlemsstater kan ligeledes kræve, at SPE-selskaber udarbejder og offentliggør deres årsregnskaber og i givet fald konsoliderede regnskaber i den nationale valuta i overensstemmelse med gældende national ret.
2.  Et SPE-selskab udarbejder og offentliggør sine årsregnskaber og i givet fald konsoliderede regnskaber i både den nationale valuta og i euro i de medlemsstater, hvor tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (EMØ) ikke finder anvendelse.
Ændring 62
Forslag til forordning
Artikel 42 a (ny)
Artikel 42a
Voldgiftsklausul
1.  Vedtægterne kan i form af en voldgiftsklausul indeholde bestemmelse om henvisning til voldgiftsmænd af enhver tvist, der opstår mellem selskabsdeltagere eller mellem selskabsdeltagere og SPE-selskabet for så vidt angår selskabets forretningsforbindelser. Vedtægterne kan ligeledes indeholde bestemmelse om, at voldgiftsklausulen finder anvendelse på tvister med medlemmerne af ledelsesorganet. I så fald bliver voldgiftsklausulen bindende for medlemmerne af ledelsesorganet, så snart de accepterer deres udnævnelse.
2.  Enhver ændring af stiftelsesdokumentet, som vedrører indføjelse eller fjernelse af voldgiftsklausulen ved en selskabsdeltagerbeslutning i henhold til artikel 27, skal godkendes af selskabsdeltagere, der repræsenterer mindst to tredjedele af SPE-selskabets kapital.
Ændring 63
Forslag til forordning
Artikel 43 a (ny)
Artikel 43a
Ugyldighedsbestemmelse
Er enkelte bestemmelser i vedtægterne ugyldige, forbliver de øvrige bestemmelser i vedtægterne gyldige. De ugyldige bestemmelser i vedtægterne erstattes af de tilsvarende bestemmelser i standardvedtægterne, indtil de korrigeres ved en beslutning truffet af selskabsdeltagerne. Indeholder standardvedtægterne ikke en tilsvarende bestemmelse, erstattes den ugyldige bestemmelse af lovgivningen om selskaber med begrænset ansvar i den medlemsstat, hvor SPE-selskabets vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende.
Ændring 64
Forslag til forordning
Artikel 45
Medlemsstaterne indberetter formen på det selskab med begrænset ansvar, som nævnes i artikel 4, andet afsnit, til Kommissionen senest den 1. juli 2010.
Medlemsstaterne indberetter til Kommissionen senest den 1. juli 2010 formen på de selskaber med begrænset ansvar, som nævnes i artikel 4, andet afsnit, konsekvenserne i henhold til deres nationale lovgivning af manglende overholdelse af bestemmelser i denne forordning og eventuelle yderligere bestemmelser i deres selskabsret, der finder anvendelse på et SPE-selskab.
Kommissionen offentliggør disse oplysninger i Den Europæiske Unions Tidende.
Kommissionen offentliggør disse oplysninger i Den Europæiske Unions Tidende.
Endvidere opretholder medlemsstaterne hjemmesider med en liste over de SPE-selskaber, der er registreret på deres område, og eventuelle retsafgørelser vedrørende driften af SPE-selskaber på deres område. Kommissionen opretholder en hjemmeside, som giver et elektronisk link til disse forskellige nationale hjemmesider.
Ændring 65
Forslag til forordning
Bilag I – Kapitel IV – Kapital – led 7
- hvorvidt ledelsesorganet er forpligtet til at underskrive en solvenserklæring, før der foretages udlodning, og gældende bestemmelser
- hvorvidt forretningsledelsesorganet er forpligtet til at underskrive en solvenserklæring, før der foretages udlodning, og gældende bestemmelser
Ændring 66
Forslag til forordning
Bilag I – Kapitel V - SPE-selskabets organisation – led 10
- hvorvidt SPE-selskabets ledelsesorgan er sammensat af et eller flere medlemmer, en direktion (tostrenget ledelsessystem) eller et administrativt organ (enstrenget ledelsessystem)
- hvorvidt SPE-selskabets forretningsledelsesorgan er sammensat af et eller flere medlemmer, en direktion (tostrenget ledelsessystem) eller et administrativt organ (enstrenget ledelsessystem)
Ændring 67
Forslag til forordning
Bilag I – Kapitel V - SPE-selskabets organisation – led 13
- hvis der er en direktion (tostrenget ledelsessystem) eller et eller flere medlemmer af ledelsesorganet, hvorvidt SPE-selskabet har et tilsynsorgan, og i givet fald dets sammensætning og organisation og dets forhold til ledelsesorganet
- hvis der er en direktion (tostrenget ledelsessystem) eller et eller flere medlemmer af ledelsesorganet, hvorvidt SPE-selskabet har et tilsynsorgan, og i givet fald dets sammensætning og organisation og dets forhold til forretningsledelsesorganet
Ændring 68
Forslag til forordning
Bilag I – Kapitel V - SPE-selskabets organisation – led 20
- regler for ledelsesorganets repræsentation af SPE-selskabet, især hvis medlemmerne af ledelsesorganet har ret til at repræsentere SPE-selskabet i forening eller alene, og regler for uddelegering af denne ret
-regler for forretningsledelsesorganets repræsentation af SPE-selskabet, især hvis medlemmerne af ledelsesorganet har ret til at repræsentere SPE-selskabet i forening eller alene, og regler for uddelegering af denne ret
Ændring 69
Forslag til forordning
Bilag I – Kapitel V - SPE-selskabets organisation – led 21
- regler for uddelegering af ledelsesorganets beføjelser til en anden person.
- regler for uddelegering af forretningsledelsesorganets beføjelser til en anden person.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik