Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 610kWORD 386k
Marţi, 10 martie 2009 - Strasbourg
Statutul societăţii private europene *
P6_TA(2009)0094

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 martie 2009 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind statutul societății private europene (COM(2008)0396 – C6-0283/2008 – 2008/0130(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0396),

–   având în vedere articolul 308 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6–0283/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizele Comisiei pentru afaceri economice și monetare și ale Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și probleme sociale (A6-0044/2009),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită deschiderea procedurii de concertare prevăzute în Declarația comună din 4 martie 1975, în cazul în care Consiliul intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de Parlament;

5.   solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

6.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)
(2a)  Actualele forme comunitare de societăți au o componentă transfrontalieră. Aceasta nu trebuie să fie un obstacol pentru crearea unei societăți private europene (SPE). Cu toate acestea, Comisia și statele membre ar trebui, fără a aduce atingere cerințelor de înregistrare și în termen de doi ani de la aceasta, să efectueze o monitorizare ex-post, pentru a verifica dacă SPE are componenta transfrontalieră necesară.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  Având în vedere că o societate privată (denumită în continuare "SPE"), care poate fi creată în întreaga Comunitate, se adresează întreprinderilor mici, ar trebui să se prevadă o formă juridică cât mai uniformă posibil în întreaga Comunitate și să se lase la libertatea contractuală a acționarilor cât mai multe aspecte posibil, asigurându-se, în același timp, un nivel ridicat de certitudine juridică pentru acționari, creditori, angajați și părți terțe în general. Datorită faptului că trebuie lăsat acționarilor un nivel ridicat de flexibilitate și libertate pentru organizarea afacerilor interne ale SPE-ului, caracterul privat al societății trebuie să se reflecte, de asemenea, în faptul că acțiunile ei nu pot fi oferite publicului sau negociate pe piețele de capital, nici admise la tranzacționare sau cotate pe piețele reglementate.
(3)  O creștere durabilă și constantă a pieței interne are nevoie de un pachet legislativ cuprinzător în domeniul comercial elaborat în funcție de necesitățile întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Având în vedere că o societate privată, care poate fi creată în întreaga Comunitate, se adresează întreprinderilor mici, ar trebui să se prevadă o formă juridică cât mai uniformă posibil în întreaga Comunitate și să se lase la libertatea contractuală a acționarilor cât mai multe aspecte posibil, asigurându-se, în același timp, un nivel ridicat de certitudine juridică pentru acționari, creditori, angajați și părți terțe în general. Datorită faptului că trebuie lăsat acționarilor un nivel ridicat de flexibilitate și libertate pentru organizarea afacerilor interne ale SPE-ului, caracterul privat al societății trebuie să se reflecte, de asemenea, în faptul că acțiunile ei nu pot fi oferite publicului sau negociate pe piețele de capital, nici admise la tranzacționare sau cotate pe piețele reglementate.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Pentru a permite întreprinderilor să profite de toate avantajele pieței interne, ar trebui să i se permită SPE-ului să își stabilească sediul social și sediul principal în state membre diferite și să își transfere sediul social dintr-un stat membru în altul, fără să fie obligat să își transfere și administrația centrală sau sediul principal.
(4)  Pentru a permite întreprinderilor să profite de toate avantajele pieței interne, ar trebui să i se permită SPE-ului să își stabilească sediul social și sediul principal în state membre diferite și să își transfere sediul social dintr-un stat membru în altul, fără să fie obligat să își transfere și administrația centrală sau sediul principal. Cu toate acestea, ar trebui în același timp luate măsuri pentru a împiedica folosirea SPE pentru a eluda cerințele legale legitime din statele membre.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Pentru a reduce costurile și sarcinile administrative asociate înregistrării societății, formalitățile de înregistrare a SPE-ului ar trebui limitate la cerințele care sunt necesare garantării certitudinii juridice, iar validitatea documentelor înregistrate în momentul creării unui SPE ar trebui să facă obiectul unei singure verificări, efectuate înainte sau după înregistrare. În vederea înregistrării, este indicat să se utilizeze registrele stabilite de Prima Directivă 68/151/CEE a Consiliului din 9 martie 1968 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în sensul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților.
(8)  Pentru a reduce costurile și sarcinile administrative asociate înregistrării societății, formalitățile de înregistrare a SPE ar trebui limitate la cerințele care sunt necesare garantării certitudinii juridice, iar validitatea documentelor înregistrate în momentul creării unei SPE ar trebui să facă obiectul unei singure verificări preventive. În vederea înregistrării, este indicat să se utilizeze registrele stabilite de Prima Directivă 68/151/CEE a Consiliului din 9 martie 1968 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în sensul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)
(8a)  În spiritul angajamentelor Consiliului și Comisiei pentru ideea de "e-justiție", toate formele pertinente de creare și înregistrare a unei SPE ar trebui să fie disponibile on-line. Mai mult, pentru a evita completarea de mai multe ori a aceluiași document, Comisia ar trebui să aibă un registru central cu legături electronice spre diferitele registre naționale ale statelor membre.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 8b (nou)
(8b)  Pentru a asigura transparența și publicarea de informații exacte cu privire la SPE-uri, Comisia ar trebui să creeze și să coordoneze o bază de date pentru SPE-uri, disponibilă pe internet, în scopul colectării, publicării și diseminării de informații și date caracteristice cu privire la înregistrarea, sediul social, centrul de activități, sucursalele acestora și cu privire la orice transferuri de sediu social al acestora, orice transformare, fuziune, divizare sau dizolvare.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  SPE-ul nu ar trebui să facă obiectul unei cerințe de capital obligatoriu ridicat, deoarece aceasta ar constitui un obstacol pentru crearea de SPE-uri. Cu toate acestea, creditorii ar trebui să fie protejați de distribuirile excesive către acționari, care ar putea afecta capacitatea SPE-ului de a-și plăti datoriile. În acest scop, ar trebui interzise distribuirile în urma cărora pasivul SPE-ului este superior valorii activului. Cu toate acestea, acționarii ar trebui să fie liberi, de asemenea, să solicite organului de conducere al SPE-ului să semneze un certificat de solvabilitate.
(11)  SPE-ul nu ar trebui să facă obiectul unei cerințe de capital obligatoriu ridicat, deoarece aceasta ar constitui un obstacol pentru crearea de SPE-uri. Cu toate acestea, creditorii ar trebui să fie protejați de distribuirile excesive către acționari, care ar putea afecta capacitatea SPE-ului de a-și plăti datoriile. În acest scop, ar trebui interzise distribuirile în urma cărora pasivul SPE-ului este superior valorii activului. Cu toate acestea, acționarii ar trebui să fie liberi, de asemenea, să solicite organului executiv de conducere al SPE-ului să semneze un certificat de solvabilitate.
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  Drepturile de participare ale angajaților ar trebui reglementate de legislația statului membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SPE-ului ("stat membru de origine"). SPE-ul nu trebuie utilizat pentru a se eluda aceste drepturi. În cazul în care legislația națională a statului membru în care SPE-ul își transferă sediul social nu prevede cel puțin același nivel de participare a angajaților ca statul membru de origine, participarea angajaților în societate după transfer ar trebui, în anumite circumstanțe, să fie negociată. În caz de eșec al negocierilor, dispozițiile care se aplică în societate înainte de transfer ar trebui să se aplice în continuare și după transfer.
(15)  Drepturile de participare ale angajaților ar trebui reglementate de legislația statului membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SPE-ului ("stat membru de origine"). În cazul în care, în legislația statului membru de origine, există dispoziții referitoare la participarea lucrătorilor, toți angajații SPE ar trebui să aibă dreptul de a alege sau a numi un anumit număr de membri ai organului de administrare sau de supraveghere al SPE sau de a recomanda sau respinge numirea acestora. SPE nu ar trebui utilizată pentru a se eluda drepturile de participare ale lucrătorilor.. În mod deosebit, trebuie aplicate garanții corespunzătoare, astfel încât lstatutul SPE să nu poată fi utilizat de societățile mari ca o modalitate de eludare a obligațiilor în vigoare în temeiul dreptului intern și al celui comunitar, evitând să impună poveri excesive întreprinderilor mici și mijlocii care doresc să formeze o SPE din motive pur economice. În cazul în care o parte semnificativă a forței de muncă își are locul de muncă obișnuit într-un stat membru sau în state membre care prevăd o participare a lucrătorilor, superioară nivelului de participare din statul membru de origine, compania trebuie să deschidă negocieri cu lucrătorii pe tema unui sistem uniform de participare la nivelul SPE, în conformitate cu dispozițiile Directivei 2001/86/CE a Consiliului din 8 octombrie 2001 de completare a statutului societății europene în ceea ce privește implicarea lucrătorilor1. Cu toate acestea, ar trebui aplicate reguli specifice, adaptate SPE-urilor înființate ex nihilo și al căror număr total de angajați nu depășește 500. Negocierile privind participarea angajaților trebuie inițiate doar în cazul în care o parte preponderentă a forței de muncă lucrează în mod obișnuit în cadrul unui regim de participare mai favorabil decât cel care se aplică în statul membru de origine. Locul în care un angajat lucrează în mod obișnuit trebuie să fie înțeles ca statul membru în care acesta își desfășoară activitățile profesionale, chiar dacă este detașat temporar într-un alt loc.
__________________________________
1 JO L 294, 10.11.2001, p. 22.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 15a (nou)
(15a)  Regulile privind posibilitatea de a purta negocieri pe tema modalităților de participare nu trebuie să prejudicieze dinamismului SPE prin eventuala lor rigiditate excesivă. În cazul în care mărimea și/sau distribuția forței de muncă a unei SPE face obiectul unor schimbări semnificative, de exemplu în urma unei achiziții majore sau a unui transfer important de activități între statele membre, modalitățile de participare existente trebuie adaptate, respectându-se totodată voința părților. În cazul în care modalitățile de participare existente nu permit să se efectueze adaptarea necesară, trebuie reexaminate necesitatea și, unde este cazul, conținutul modalităților de participare din perspectiva regulilor aplicabile în cazul constituirii unei SPE.
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Considerentul 15b (nou)
(15b)  În cazul în care legislația națională a statului membru în care SPE își transferă sediul social nu prevede cel puțin același nivel de participare a salariaților ca în statul membru de origine, participarea salariaților în societate după transfer ar trebui, în anumite circumstanțe, să fie negociată. Din motive de coerență și pentru a evita crearea unor lacune, normele privind eventualele negocieri pe tema drepturilor de participare în cazul transferului sediului social ar trebui să fie identice cu cele aplicabile în cazul constituirii unei SPE.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)  Celelalte drepturi ale angajaților decât drepturile de participare ar trebui să rămână sub incidența Directivei 94/45/CE a Consiliului din 22 septembrie 1994 privind instituirea unui comitet European de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, Directivei 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective, Directivei 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 privind apropierea legislației statelor membre referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de întreprinderi sau unități și Directivei 2002/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană.
(16)  Drepturile angajaților ar trebui să rămână sub incidența dreptului comunitar și a implementării sale în statele membre, în special a Directivei 94/45/CE a Consiliului din 22 septembrie 1994 privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, Directivei 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective, Directivei 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 privind apropierea legislației statelor membre referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de întreprinderi sau unități și Directivei 2002/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană.
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Considerentul 17
(17)  Statele membre ar trebui să prevadă norme privind sancțiunile aplicabile încălcărilor dispozițiilor prezentului regulament, inclusiv încălcării obligației de reglementare în actul constitutiv al SPE-ului a aspectelor prevăzute în prezentul regulament, precum și să se asigure că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile menționate anterior trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.
(17)  Statele membre ar trebui să prevadă norme privind sancțiunile aplicabile încălcărilor dispozițiilor prezentului regulament, inclusiv încălcării obligației de reglementare în actul constitutiv al SPE-ului a aspectelor prevăzute în prezentul regulament, precum și normele aplicabile participării lucrătorilor, și să se asigure că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile menționate anterior trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b
(b) "distribuire" înseamnă orice avantaj financiar derivat direct sau indirect din SPE de care beneficiază un acționar, în funcție de acțiunile pe care le deține, inclusiv orice transfer de fonduri sau bunuri, precum și apariția unei datorii.
(b) "distribuire" înseamnă orice avantaj financiar derivat direct sau indirect din SPE de care beneficiază un acționar, în funcție de acțiunile pe care le deține, inclusiv orice transfer de fonduri sau bunuri, precum și apariția unei datorii, care nu este compensată printr-un drept deplin la compensare sau la rambursare.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d
(d) "organ de conducere" înseamnă unul sau mai mulți directori, consiliul de conducere (structură duală) sau consiliul de administrație (structură unitară), desemnat în actul constitutiv al SPE-ului drept responsabil de conducerea SPE-ului.
(d) "organ executiv de conducere" înseamnă unul sau mai mulți directori, consiliul de conducere (structură duală) sau consiliul de administrație (structură unitară), desemnat în actul constitutiv al SPE-ului drept responsabil de conducerea SPE-ului.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera e
(e) "organ de supraveghere" înseamnă consiliul de supraveghere (structură duală), desemnat în actul constitutiv al SPE-ului drept responsabil de supravegherea organului de conducere.
(e) "organ de supraveghere" înseamnă consiliul de supraveghere (structură duală), atunci când acesta este desemnat în actul constitutiv al SPE-ului drept responsabil de supravegherea organului de conducere.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ea (nouă)
(ea) "nivelul de participare a angajaților" reprezintă proporția reprezentanților angajaților în organul de conducere sau de supraveghere sau în comitetele acestora ori în grupul de conducere care gestionează unitățile de profit ale SPE.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
1.  SPE-ul se conformează următoarelor cerințe:
(1) SPE-ul este o societate cu personalitate juridică, care se conformează următoarelor cerințe:
(a) capitalul său se împarte în acțiuni;
(a) capitalul său se împarte în acțiuni;
(b) un acționar este răspunzător în limita sumei subscrise sau pe care a convenit să o subscrie;
(b) acționarii săi sunt răspunzători în limita sumei subscrise sau pe care au convenit să o subscrie;
(c) are personalitate juridică;
(d) acțiunile sale nu sunt oferite publicului și nu se tranzacționează public;
(d) acțiunile sale nu fac obiectul unei oferte publice generale și nu se tranzacționează public; aceasta nu interzice, însă, ofertele către angajați;
(e) poate fi constituit din una sau mai multe persoane fizice și/sau entități juridice, denumite în continuare "acționari fondatori".
(e) poate fi constituit din una sau mai multe persoane fizice și/sau entități juridice, denumite în continuare "acționari fondatori".
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ea (nouă)
(ea) are o componentă transfrontalieră demonstrată prin unul dintre următoarele elemente:
– o intenție de desfășurare a activității sau un obiect de activitate transfrontalieră corespunzătoare;
– un obiectiv de a fi activă în mod semnificativ în mai mult de un stat membru;
– are reprezentanţe în diferite state membre sau
– societatea-mamă este înregistrată în alt stat membru.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 7
Un SPE are sediul social și administrația centrală ori sediul principal în Comunitate.
Un SPE are sediul social și administrația centrală ori sediul principal în Comunitate.
Un SPE nu are obligația de a avea administrația centrală sau sediul principal în statul membru unde are sediul social.
Un SPE nu are obligația de a avea administrația centrală sau sediul principal în statul membru unde are sediul social. În cazul în care administrația centrală sau locul principal de activitate se află într-un alt stat membru decât cel în care își are sediul social, SPE este obligată să înscrie în registrul din locul în care se află administrația centrală sau locul principal de activitate datele menționate la articolul 10 alineatul (2) literele (a), (b) și (c). Datele înscrise în registru se consideră a fi corecte.
Depunerea documentelor într-un registru central european îndeplinește cerințele de depunere a documentelor stipulate la al doilea paragraf.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3a (nou)
Sediul social constituie adresa unde se trimit toate documentele juridice legate de SPE.
Amendamentele 20 şi 79
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 şi 3
2.  Actul constitutiv al unui SPE este întocmit în formă scrisă și este semnat de către toți acționarii fondatori.
(2) Actul constitutiv al unei SPE este întocmit în formă scrisă și este semnat de către toți acționarii fondatori. Legislația națională aplicabilă în vigoare poate prevedea formalități ulterioare, cu excepția cazului în care SPE-ul folosește un act constitutiv standard oficial.
3.  Actul constitutiv și orice modificări aduse acestuia sunt opozabile după cum urmează:
(3) Actul constitutiv și orice modificări aduse acestuia sunt opozabile după cum urmează:
(a) în ceea ce privește acționarii, organul de conducere și organul de supraveghere al SPE, dacă există, de la data la care au semnat actul constitutiv sau, în cazul modificărilor, de la data la care acestea au fost adoptate;
(a) în ceea ce privește acționarii, organul executiv de conducere și organul de supraveghere al SPE, dacă există, de la data la care au semnat actul constitutiv sau, în cazul modificărilor, de la data la care acestea au fost adoptate;
(b) în ceea ce privește terții, în conformitate cu dispozițiile legislației naționale aplicabile de punere în aplicare a articolului 3 alineatele (5), (6) și (7) din Directiva 68/151/CEE.
(b) în ceea ce privește terții, în conformitate cu dispozițiile legislației naționale aplicabile de punere în aplicare a articolului 3 alineatele (2), (5), (6) și (7) din Directiva 68/151/CEE.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3a (nou)
(3a)  O copie a înregistrării unui SPE și copii ale tuturor modificărilor ulterioare aduse acesteia sunt trimise prin intermediul respectivelor registre naționale unui registru european gestionat de Comisie și de autoritățile naţionale competente, și sunt păstrate în acest registru. Comisia monitorizează datele introduse în registru, în special în vederea evitării eventualelor abuzuri și erori. În cazul în care SPE nu poate demonstra că respectă articolul 3 alineatul (1) litera (ea) în termen de doi ani de la înregistrare, se convertește în forma juridică națională adecvată.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 10
1.  Cererea de înmatriculare se introduce de către acționarii fondatori ai SPE sau de către orice persoană împuternicită de aceștia. Această cerere se poate face sub formă electronică.
(1) Cererea de înmatriculare se introduce de către acționarii fondatori ai SPE sau de către orice persoană împuternicită de aceștia. Această cerere poate fi făcută sub formă electronică, în conformitate cu dispozițiile legislației naționale aplicabile de punere în aplicare a articolului 3 din Directiva 68/151/CEE.
2.  La introducerea cererii de înregistrare a SPE, statele membre nu solicită decât următoarele informații și documente:
(2) La introducerea cererii de înregistrare a SPE, statele membre nu solicită decât următoarele informații și documente:
(a) denumirea SPE și adresa sediului său social;
(a) denumirea SPE și adresa sediului său social;
(b) numele, adresa și orice altă informație necesară pentru identificarea persoanelor care sunt autorizate să reprezinte SPE față de terți și în justiție sau care participă la administrarea, supravegherea sau controlul SPE;
(b) numele, adresa și orice altă informație necesară pentru identificarea persoanelor care sunt membri în organul executiv de conducere, precum și a celor care sunt autorizate să reprezinte SPE față de terți și în justiție sau care participă la administrarea, supravegherea sau controlul SPE;
(ba) obiectul de comerţ, inclusiv o explicație a componentei transfrontaliere a obiectivului de afaceri al SPE, atunci când este cazul;
(c) capitalul social al SPE;
(c) capitalul social al SPE;
(ca) lista acționarilor, în conformitate cu articolul 15;
(d) categoriile de acțiuni și numărul de acțiuni din fiecare categorie;
(d) categoriile de acțiuni și numărul de acțiuni din fiecare categorie;
(e) numărul total de acțiuni;
(e) numărul total de acțiuni;
(f) valoarea nominală sau echivalentul contabil al acțiunilor;
(f) valoarea nominală sau echivalentul contabil al acțiunilor;
(g) actul constitutiv al SPE;
(g) actul constitutiv al SPE;
(h) în cazul în care SPE s-a format ca urmare a transformării, fuziunii sau divizării unor societăți, decizia de transformare, fuziune sau diviziune care a condus la constituirea SPE.
(h) în cazul în care SPE s-a format ca urmare a transformării, fuziunii sau divizării unor societăți, decizia de transformare, fuziune sau diviziune care a condus la constituirea SPE.
3.  Documentele și informațiile menționate la alineatul (2) se prezintă în limba solicitată de legislația națională aplicabilă.
(3) Documentele și informațiile menționate la alineatul (2) se prezintă în limba solicitată de legislația națională aplicabilă.
4.  Înmatricularea SPE poate face obiectul unei singure cerințe din următoarele:
(4) Înmatricularea SPE face obiectul cel puțin al uneia dintre cerințele următoare:
(a) controlul efectuat de un organism administrativ sau judiciar privind legalitatea documentelor și informațiilor privind SPE;
(a) controlul efectuat de un organism administrativ sau judiciar privind legalitatea documentelor și informațiilor privind SPE;
(b) certificarea documentelor și informațiilor privind SPE.
(b) certificarea sau autentificarea legală a documentelor și informațiilor privind SPE.
5.  SPE depune la registru orice modificare a informațiilor sau documentelor menționate la alineatul (2) literele (a) – (g) în termen de 14 zile calendaristice de la data la care a avut loc modificarea. După fiecare modificare a actului constitutiv, SPE depune la registru textul complet și modificat la zi.
(5) SPE depune la registru orice modificare a informațiilor sau documentelor menționate la alineatul (2) literele (a) – (g) în termen de 14 zile calendaristice de la data la care a avut loc modificarea. După fiecare modificare a actului constitutiv, SPE depune la registru textul complet și modificat la zi. Se aplică mutatis mutandis dispozițiile de la alineatul (1) a doua teză și de la alineatul (4).
6.  Înmatricularea unui SPE se publică.
(6) Înmatricularea unui SPE se publică.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera b
(b) denumirea SPE, adresa sediului social și, dacă este cazul, faptul că societatea comercială este în lichidare.
(b) denumirea SPE, adresa sediului social și, dacă este cazul, detalii despre administrația sa centrală sau despre locul său principal de activitate, existența oricăror sucursale și faptul că societatea comercială este în lichidare.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera ba (nou)
(ba) coordonatele membrilor organului de conducere al SPE.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 15
1.  Organul de conducere al SPE alcătuiește lista acționarilor. Lista cuprinde cel puțin următoarele informații:
(1) Organul executiv de conducere al SPE alcătuiește lista acționarilor. Lista cuprinde cel puțin următoarele informații:
(a) numele și adresa fiecărui acționar;
(a) numele și o adresă poștală pentru fiecare acționar;
(b) numărul de acțiuni deținute de acționarul în cauză, valoarea lor nominală sau echivalentul contabil;
(b) numărul de acțiuni deținute de acționarul în cauză, valoarea lor nominală sau echivalentul contabil;
(c) atunci când o acțiune este deținută de mai mult de o persoană, numele și adresele acționarilor în comun și al reprezentantului comun;
(c) atunci când o acțiune este deținută de mai mult de o persoană, numele și adresele acționarilor în comun și al reprezentantului comun;
(d) data achiziționării acțiunilor;
(d) data achiziționării acțiunilor;
(e) cuantumul fiecărui aport în numerar, dacă există, plătit sau care urmează să fie plătit de către acționarul în cauză;
(e) cuantumul fiecărui aport în numerar, dacă există, plătit sau care urmează să fie plătit de către acționarul în cauză;
(f) valoarea și tipul fiecărui aport în natură, dacă există, adus sau care urmează să fie adus de către acționarul în cauză;
(f) valoarea și tipul fiecărui aport în natură, dacă există, adus sau care urmează să fie adus de către acționarul în cauză;
(g) data la care un acționar a încetat să mai fie un membru al SPE.
(g) data la care un acționar a încetat să mai fie un membru al SPE.
2.  În lipsa probei contrare, lista acționarilor constituie probă a autenticității datelor enumerate la alineatul (1) literele (a) – (g).
(2) În lipsa probei contrare, lista acționarilor, așa cum a fost înregistrată în conformitate cu articolul 10, constituie dovadă a corectitudinii datelor enumerate la alineatul (1) literele (a) – (g).
3.  Lista acționarilor și modificările aduse acesteia sunt ținute de organul de conducere și pot fi verificate, la cerere, de acționari sau terți.
(3) Lista acționarilor, așa cum a fost înregistrată în conformitate cu articolul 10, și modificările aduse acesteia sunt ținute de organul executiv de conducere și pot fi verificate, la cerere, de acționari sau terți.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3
3.  La primirea unei notificări a unei cesionări, organul de conducere introduce acționarul pe lista menționată la articolul 15, fără întârzieri nejustificate, cu condiția ca cesionarea să fi fost executată în conformitate cu prezentul regulament și cu dispozițiile actului constitutiv al SPE și ca acționarul să depună dovezi pertinente privind deținerea legală a acțiunii.
(3) La primirea unei notificări a unei cesionări din partea unui acționar, organul executiv de conducere introduce acționarul pe lista menționată la articolul 15 și înregistrată în conformitate cu articolul 10, fără întârzieri nejustificate, cu condiția ca cesionarea să fi fost executată în conformitate cu prezentul regulament și cu dispozițiile actului constitutiv al SPE și ca acționarul să depună dovezi pertinente privind deținerea legală a acțiunii.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – litera a
(a) în ceea ce privește SPE, de la data la care acționarul notifică SPE cesionarea;
(a) în ceea ce privește SPE, de la data la care noul acționar notifică SPE cesionarea;
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – litera b
(b) în ceea ce privește terții, de la data la care acționarul este introdus pe lista menționată la articolul 15.
(b) în ceea ce privește terții, de la data la care acționarul este introdus pe lista menționată la articolul 15 sau poziția sa ca acționar este publicată în registru, în conformitate cu articolul 9.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1
1.   Un acționar are dreptul de a se retrage din SPE dacă activitatea acesteia se desfășoară sau s-a desfășurat într-un mod care a cauzat prejudicii serioase intereselor acționarului, ca urmare a unuia sau mai multor din următoarele cazuri:
(1) Acționarii care nu au participat la decizii privind elementele enumerate mai jos au dreptul să se retragă:
(a)   SPE a fost privat de o parte semnificativă a patrimoniului său;
(a) operațiuni prin care SPE este privat de o parte semnificativă a patrimoniului său;
(b) sediul social al SPE a fost transferat în alt stat membru;
(b) operațiuni care determină o modificare substanțială a activităților SPE;
(c) activitatea SPE s-a schimbat în mod substanțial;
(c) transferul sediului social al SPE într-un alt stat membru;
(d) nu s-au distribuit dividende pe parcursul a cel puțin 3 ani, chiar dacă situația financiară a SPE ar fi permis o astfel de distribuire.
(d) nedistribuirea dividendelor timp de cel puțin trei ani, deși situația financiară a SPE permitea acest lucru.
Actul constitutiv poate prevedea și alte motive de retragere.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3
3.  La primirea cererii menționate la articolul (2), organul de conducere al SPE solicită acționarilor, fără întârzieri nejustificate, luarea unei decizii privind achiziționarea acțiunilor deținute de acesta de către ceilalți acționari sau de către SPE însuși.
(3) La primirea cererii menționate la articolul (2), organul executiv de conducere al SPE solicită acționarilor, fără întârzieri nejustificate, luarea unei decizii privind achiziționarea acțiunilor deținute de acesta de către ceilalți acționari sau de către SPE însuși.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4
4.  În cazul în care acționarii SPE nu adoptă decizia menționată la alineatul (3) sau nu acceptă motivele de retragere ale acționarului în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii menționate la alineatul (2), organul de conducere notifică acest lucru acționarului, fără întârzieri nejustificate.
(4) În cazul în care acționarii SPE nu adoptă decizia menționată la alineatul (3) sau nu acceptă motivele de retragere ale acționarului în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii menționate la alineatul (2), organul executiv de conducere notifică acest lucru acționarului, fără întârzieri nejustificate.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4
4.  Capitalul SPE este de cel puțin 1 EUR.
(4) Capitalul SPE este de cel puțin 1 EUR, cu condiția ca actul constitutiv să prevadă obligativitatea semnării unei declarații de solvabilitate de către organul executiv de conducere, așa cum este prevăzut la articolul 21. Atunci când actul constitutiv nu conține prevederi în acest sens, capitalul SPE este de cel puțin 8 000 EUR.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3
3.  Fără a aduce atingere alineatelor (1) și (2), răspunderea acționarilor privind aportul plătit sau adus este reglementată de legislația națională aplicabilă.
(3) Dacă valoarea aportului în natură nu este egală cu cea aferentă acțiunilor preluate, acționarul trebuie să aducă un aport în bani egal cu suma care lipsește. Dreptul societății de a primi acest aport se prescrie la opt ani de la înregistrarea societății.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1
1.  Fără a aduce atingere articolului 24, SPE, pe baza unei propuneri din partea organului de conducere, poate efectua o repartizare a dividendelor către acționari cu condiția ca, după repartizare, activul SPE să acopere, în întregime, pasivul acesteia. SPE nu este autorizat să repartizeze acele rezerve a căror distribuire este interzisă prin actul constitutiv.
(1) Fără a aduce atingere articolului 24, SPE, pe baza unei propuneri din partea organului executiv de conducere, poate efectua o repartizare a dividendelor către acționari cu condiția ca, după repartizare, activul SPE să acopere, în întregime, pasivul acesteia. SPE nu este autorizat să repartizeze acele rezerve a căror distribuire este interzisă prin actul constitutiv. Distribuirea de dividende este permisă doar dacă aportul rămas după distribuire nu scade sub suma minimă stabilită la articolul 19 alineatul (4).
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2
2.  Dacă actul constitutiv impune această cerință, organul de conducere al SPE, pe lângă îndeplinirea condițiilor de la alineatul (1), semnează o declarație, denumită în continuare "certificat de solvabilitate", înaintea efectuării repartizării, care să ateste faptul că SPE este capabil să își plătească datoriile la scadență, în condiții normale de desfășurare a activităților economice, în termen de un an de la data repartizării. Acționarii primesc certificatul de solvabilitate înainte de luarea deciziei privind repartizarea menționată la articolul 27.
(2) Dacă actul constitutiv impune această cerință, organul executiv de conducere al SPE, pe lângă îndeplinirea condițiilor de la alineatul (1), semnează o declarație, denumită în continuare "certificat de solvabilitate", înaintea efectuării repartizării, care să ateste faptul că SPE este capabil să își plătească datoriile la scadență, în condiții normale de desfășurare a activităților economice, în termen de un an de la data repartizării. Acționarii primesc certificatul de solvabilitate înainte de luarea deciziei privind repartizarea menționată la articolul 27.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 22
Acționarii care au primit dividende repartizate cu încălcarea articolul 21 trebuie să le restituie către SPE, cu condiția ca SPE să dovedească faptul că acționarul în cauză a știut, sau, ținând seama de circumstanțe, ar fi trebuit să fie cunoască neregulile.
Acționarii care au primit dividende repartizate cu încălcarea articolul 21 trebuie să le restituie către SPE.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1
1.  În cazul reducerii capitalului social al SPE, dispozițiile articolelor 21 și 22 se aplică mutatis mutandis.
(1) În cazul reducerii capitalului social al SPE, dispozițiile articolelor 21 și 22 se aplică mutatis mutandis. Reducerea capitalului social este permisă doar dacă aportul rămas după reducere nu scade sub suma minimă stabilită la articolul 19 alineatul (4).
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1
1.  SPE se supune cerințelor legislației naționale aplicabile în materie de elaborare, depunere, auditare și publicare a conturilor.
(1) SPE se supune cerințelor legislației naționale aplicabile în materie de elaborare, depunere, auditare și publicare a conturilor prevăzute de lege.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2
2.  Organismul de conducere este responsabil de contabilitatea SPE. Contabilitatea SPE este reglementată de legislația națională aplicabilă.
(2) Organismul executiv de conducere este responsabil de contabilitatea SPE. Contabilitatea SPE este reglementată de legislația națională aplicabilă.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1
1.  SPE are un organ de conducere care este responsabil de gestionarea activității SPE. Organul de conducere poate exercita toate atribuțiile SPE care nu sunt exercitate de acționari în conformitate cu cerințele prezentului regulament sau ale actului constitutiv.
(1) SPE are un organ executiv de conducere care este responsabil de gestionarea activității SPE. Organul executiv de conducere poate exercita toate atribuțiile SPE care nu sunt exercitate de acționari în conformitate cu cerințele prezentului regulament sau ale actului constitutiv. Deciziile asociaților sunt obligatorii pe plan intern pentru organul executiv de conducere.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2
2.  Deciziile privind aspectele enumerate la alineatul (1) literele (a), (b), (c), (i) (l), (m) (n), (o) și (p) se adoptă cu majoritate calificată.
(2) Deciziile privind aspectele enumerate la alineatul (1) literele (a), (b), (c), (h), (i), (l), (m) (n), (o) și (p) se adoptă cu majoritate calificată.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3
3.  Adoptarea deciziilor nu necesită convocarea unei adunări generale. Consiliul de conducere pune la dispoziția tuturor acționarilor propunerile de decizii împreună cu informații suficiente pentru a le oferi posibilitatea să adopte o decizie în cunoștință de cauză. Adoptarea deciziilor se consemnează în scris. Copii ale deciziilor se trimit fiecărui acționar.
(3) Adoptarea deciziilor nu necesită convocarea unei adunări generale. Consiliul executiv de conducere pune la dispoziția tuturor acționarilor propunerile de decizii împreună cu informații suficiente pentru a le oferi posibilitatea să adopte o decizie în cunoștință de cauză. Adoptarea deciziilor se consemnează în scris. Copii ale deciziilor se trimit fiecărui acționar.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 4
4.  Deciziile acționarilor respectă dispozițiile prezentului regulament și ale actului constitutiv al SPE.
(4) Deciziile acționarilor respectă dispozițiile prezentului regulament și ale actului constitutiv al SPE.
Dreptul acționarilor de a ataca deciziile este reglementat de legislația națională aplicabilă.
Neaplicabilitatea deciziilor acționarilor din cauza încălcării actului constitutiv, a prezentului regulament sau a legislației aplicabile poate fi dovedită doar prin acționarea în justiție la instanța competentă pentru sediul SPE.
Acționarea în justiție poate fi făcută în interval de o lună de la data luării deciziei de orice acționar care nu a votat pentru decizia în cauză, dacă societatea nu remediază eroarea făcută și dacă reclamantul nu votează retroactiv în favoarea deciziei. Actul constitutiv poate prevedea un interval mai lung pentru căile de atac.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 7 – litera a
(a) în ceea ce privește acționarii, organul de conducere al SPE și organul de supraveghere al acesteia, dacă există, de la data la care acestea au fost adoptate.
(a) în ceea ce privește acționarii, organul executiv de conducere al SPE și organul de supraveghere al acesteia, dacă există, de la data la care acestea au fost adoptate.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1
1.  Acționarii au dreptul de a fi informați corespunzător și de a adresa întrebări organismului de conducere în ceea ce privește deciziile, conturile anuale și orice alt aspect legat de activitatea SPE.
(1) Acționarii au dreptul de a fi informați corespunzător și de a adresa întrebări organismului executiv de conducere în ceea ce privește deciziile, conturile anuale și orice alt aspect legat de activitatea SPE.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2
2.  Organul de conducere poate refuza accesul la informații doar în cazul în care acest lucru ar cauza prejudicii serioase intereselor economice ale SPE.
(2) Organul executiv de conducere poate refuza accesul la informații doar în cazul în care acest lucru ar cauza prejudicii serioase intereselor economice ale SPE.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1
1.  Acționarii care dețin 5% din drepturile de vot aferente acțiunilor SPE au dreptul de a solicita organului de conducere introducerea unei propuneri de decizie a acționarilor.
(1) Acționarii care dețin 5% din drepturile de vot aferente acțiunilor SPE au dreptul de a solicita organului executiv de conducere introducerea unei propuneri de decizie a acționarilor.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 3
Dacă solicitarea este respinsă sau dacă organul de conducere nu introduce o propunere în termen de 14 zile calendaristice de la primirea cererii, acționarii respectivi pot înainta o propunere de decizie acționarilor privind aspectele în cauză.
Dacă solicitarea este respinsă sau dacă organul executiv de conducere nu introduce o propunere în termen de 14 zile calendaristice de la primirea cererii, acționarii respectivi pot înainta o propunere de decizie acționarilor privind aspectele în cauză.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 2
Expertului i se va permite accesul la documentele și înscrisurile SPE și va avea dreptul să ceară informații de la organul de conducere.
Expertului i se va permite accesul la documentele și înscrisurile SPE și va avea dreptul să ceară informații de la organul executiv de conducere.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4
4.   Directorul SPE este responsabil față de societate cu privire la orice acțiune sau inacțiune care încalcă îndatoririle sale rezultând din prezentul regulament, actul constitutiv al SPE sau decizia acționarilor și care antrenează pierderi sau pagube în detrimentul SPE. În cazul în care o astfel de încălcare a fost săvârșită de mai mulți directori, aceștia sunt responsabili în solidar.
(4) Administratorii sunt responsabili în mod solidar față de societate pentru orice daună cauzată SPE ca urmare a nerespectării sarcinilor impuse acestora de prezentul regulament, de actul constitutiv al SPE sau de o decizie a acționarilor. Această răspundere nu se extinde și la administratorii care-și pot demonstra lipsa de vină și care își fac cunoscută dezaprobarea față de neîndeplinirea obligațiilor.
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 5
5.  Fără a aduce atingere dispozițiilor prezentului regulament, răspunderea directorilor este reglementată de legislația națională aplicabilă.
(5) Conducerea întreprinderii acordă compensații în special în cazul în care s-au făcut plăți prin încălcarea articolului 21 sau s-au achiziționat acțiuni proprii prin încălcarea articolului 23 alineatul (2). O solicitare din partea administratorilor de a acorda compensații creditorilor societății nu poate fi respinsă pe motiv că au acționat în conformitate cu o decizie a acționarilor.
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 5a (nou)
(5a)  Orice drept la acțiune în temeiul prezentului articol se stinge la patru ani de la data naşterii sale.
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 33
1.  În relațiile cu terții, SPE este reprezentat de unul sau mai mulți directori. Actele efectuate de directori sunt obligatorii pentru SPE chiar dacă acestea nu se încadrează în obiectul de activitate al SPE.
(1) În relațiile cu terții, SPE este reprezentat de unul sau mai mulți membri ai organului executiv de conducere. Actele efectuate de membrii organului executiv de conducere sunt obligatorii pentru SPE chiar dacă acestea nu se încadrează în obiectul de activitate al SPE.
2.  Actul constitutiv al SPE poate să prevadă faptul că directorii își exercită solidar mandatul general de reprezentare. Nicio altă limitare a mandatului de reprezentare al directorilor, survenită în temeiul actului constitutiv, al deciziei acționarilor sau al deciziei organismului de conducere sau de control, dacă există, nu poate fi opozabilă terților, chiar dacă a fost publicată.
(2) Actul constitutiv al SPE poate să prevadă faptul că membrii organului de conducere își exercită solidar mandatul general de reprezentare. Nicio altă limitare a mandatului de reprezentare al directorilor, survenită în temeiul actului constitutiv, al deciziei acționarilor sau al deciziei organismului de conducere sau de control, dacă există, nu poate fi opozabilă terților, chiar dacă a fost publicată.
3.  Directorii pot delega dreptul de reprezentare al SPE în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv.
(3) Membrii organului executiv de conducere pot delega dreptul de reprezentare al SPE în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv.
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1
(1)  SPE i se aplică regulile în materie de participare a angajaților, dacă este cazul, aplicabile în statul membru în care își are sediul social, sub rezerva dispozițiilor prezentului articol.
(1)  SPE i se aplică regulile în materie de participare a angajaților, dacă este cazul, aplicabile în statul membru în care își are sediul social, sub rezerva dispozițiilor prezentului articol. Dacă există, regulile respective se aplică tuturor angajaților SPE.
(1a)  Alineatul (1) nu se aplică atunci când:
(a) numărul total al angajaților SPE este mai mare de 1.000, iar peste un sfert (25%) din totalul forței de muncă își are locul de muncă obișnuit într-un stat membru sau în state membre care prevăd un nivel al participării angajaților mai ridicat decât statul membru în se află sediul social al SPE. În acest caz, dispozițiile referitoare la participarea lucrătorilor prevăzute de Directiva 2001/86/CE se aplică mutatis mutandis. Pe lângă acestea, SPE poate aplica, de asemenea articolul 16 alineatul (4) din Directiva 2005/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind fuziunile transfrontaliere ale societăților comerciale pe acțiuni1;
(b) numărul total al angajaților SPE se încadrează între 500 și 1000, iar peste o treime (33⅓ %) din totalul forței de muncă lucrează în mod obișnuit într-un stat membru sau în state membre care prevăd un nivel al participării angajaților mai ridicat decât statul membru în care se află sediul social al SPE. În acest caz, dispozițiile referitoare la participarea lucrătorilor prevăzute de Directiva 2001/86/CE și la articolul 16 alineatul (3) litera (e) și alineatele (4) și (5) din Directiva 2005/56/CE se aplică mutatis mutandis.
(c)  SPE a fost înființată în temeiul articolului 5 alineatul (1) literele (b), (c) sau (d), numărul total al angajaților SPE este mai mic de 500, iar peste o treime (33⅓ %) din totalul forței de muncă își are locul de muncă obișnuit într-un stat membru sau în state membre care prevăd un nivel al participării angajaților mai ridicat decât statul membru în care se află sediul social al SPE. În acest caz, dispozițiile referitoare la participarea lucrătorilor prevăzute de Directiva 2001/86/CE și la articolul 16 alineatul (3) litera (e) și alineatele (4) și (5) din Directiva 2005/56/CE se aplică mutatis mutandis.
(d)  SPE a fost înființată în temeiul articolului 5 alineatul (1), iar numărul total al angajaților SPE este mai mic de 500 și peste jumătate (50 %) din totalul angajaților își au locul de muncă obișnuit într-un stat membru sau în state membre care prevăd un nivel al participării angajaților mai ridicat decât statul membru în care se află sediul social al SPE. În acest caz, dispozițiile referitoare la participarea lucrătorilor prevăzute de Directiva 2001/86/CE și la articolul 16 alineatul (3) litera (e) și alineatele (4) și (5) din Directiva 2005/56/CE se aplică mutatis mutandis.
__________________________________
1 JO L 310, 25.11.2005, p. 1.
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 34a (nou)
Articolul 34a
Clauza de adaptare
În lipsa unor dispoziții referitoare la participarea lucrătorilor, articolul 34 alineatul (1a) se aplică în cazul în care condițiile stabilite la alineatul respectiv nu sunt îndeplinite din cauza schimbărilor suferite de numărul angajaților.
În cazul în care condițiile stabilite de articolul 34 alineatul (1a) încetează a mai fi respectate, consiliul de administrație al SPE poate aplica articolul 34 alineatul (1).
Eventualele modalități de participare existente continuă să se aplice până la intrarea în vigoare a altor modalități.
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – teza introductivă
1.  Organul de conducere al unui SPE care preconizează un transfer întocmește o propunere de transfer, care include cel puțin următoarele informații:
(1) Organul executiv de conducere al unui SPE care preconizează un transfer întocmește o propunere de transfer, care include cel puțin următoarele informații:
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2 – teza introductivă
2.  Cel puțin o lună înainte de adoptarea deciziei acționarilor menționată la alineatul (4), organismul de conducere al SPE:
(2) Cel puțin o lună înainte de adoptarea deciziei acționarilor menționată la alineatul (4), organul executiv de conducere al SPE:
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3
3.  Organul de conducere al SPE întocmește un raport adresat acționarilor explicând și justificând aspectele juridice și economice ale transferului propus și menționând consecințele transferului pentru acționari, creditori și angajați. Raportul, împreună cu propunerea de transfer, se înaintează acționarilor și reprezentanților angajaților sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, angajaților înșiși.
(3) Organul executiv de conducere al SPE întocmește un raport adresat acționarilor explicând și justificând aspectele juridice și economice ale transferului propus și menționând consecințele transferului pentru acționari, creditori și angajați. Raportul, împreună cu propunerea de transfer, se înaintează acționarilor și reprezentanților angajaților sau, în cazul în care nu există astfel de reprezentanți, angajaților înșiși.
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3 – paragraful 2
În cazul în care organul de conducere primește la timp avizul reprezentanților angajaților în ceea ce privește transferul, acest aviz se transmite acționarilor.
În cazul în care organul executiv de conducere primește la timp avizul reprezentanților angajaților în ceea ce privește transferul, acest aviz se transmite acționarilor.
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 38
(1)  De la data înmatriculării, SPE este supusă dispozițiilor în vigoare în statul membru gazdă, dacă există, privind modalitățile de participare a angajaților.
(1)  De la data înmatriculării, SPE este supusă dispozițiilor în vigoare în statul membru gazdă, dacă există, privind modalitățile de participare a angajaților.
(2)  Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care angajații SPE din statul membru de origine reprezintă cel puțin o treime din numărul total de angajați ai SPE, inclusiv sucursale sau filiale ale SPE din orice stat membru, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
(2)  Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care condițiile stabilite la articolul 34 alineatul (1a) sunt îndeplinite. În acest caz, articolul 34 alineatul (1a) se aplică mutatis mutandis.
(a) legislația statului membru gazdă nu prevede cel puțin același nivel de participare cu cel existent în statul membru de origine înainte de înmatricularea în statul membru gazdă. Nivelul de participare a angajaților se măsoară în funcție de proporția reprezentanților angajaților în organul de conducere sau de supraveghere sau în comitetele acestora sau în grupul de conducere care gestionează unitățile de profit ale societății, sub rezerva existenței unei reprezentări a angajaților;
(b) legislația statului membru gazdă nu conferă angajaților din sediile SPE situate în alte state membre același beneficiu de a-și exercita drepturile de participare de care acești angajați se bucurau înainte de transfer.
(3)  În cazul în care una din condițiile stabilite la alineatul (2) literele (a) sau (b) este îndeplinită, organul de conducere al SPE ia de îndată măsurile necesare, după publicarea propunerii de transfer, de a lansa negocieri cu reprezentanții salariaților SPE, în vederea încheierii unui acord privind modalitățile de participare a salariaților.
(4)  Acordul dintre organul de conducere al SPE și reprezentanții angajaților cuprinde:
(a) domeniul de aplicare al acordului;
(b) în cazul în care, în timpul negocierilor, părțile decid să stabilească modalitățile de participare la SPE în urma transferului, fondul acestor dispoziții, inclusiv, dacă este cazul, numărul de membri din organul de administrație sau de supraveghere al societății, pe care lucrătorii au dreptul să-i aleagă, numească, recomande sau conteste, procedurile privind modul în care acești membri pot fi aleși, numiți, recomandați sau contestați, precum și drepturile lor;
(c) data intrării în vigoare a acordului și durata sa, precum și orice situație în care acordul trebuie renegociat și procedura de renegociere.
(5)  Negocierile sunt limitate la o perioadă de șase luni. Părțile pot conveni să extindă negocierile după această perioadă pentru încă șase luni. De altfel, negocierile sunt reglementate de legislația statului membru de origine.
(6)  În absența unui acord, se mențin modalitățile de participare din statul membru de origine.
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1
1.  În statele membre în care se nu aplică a treia fază a uniunii economice și monetare (UEM) pot solicita SPE-urilor care au sediul social pe teritoriul lor să își exprime capitalul în moneda națională. Un SPE își poate exprima capitalul și în euro. Cursul de schimb dintre moneda națională și euro este acela din ultima zi a lunii anterioare înmatriculării SPE.
(1) În statele membre în care se nu aplică a treia fază a uniunii economice și monetare (UEM) pot solicita SPE-urilor care au sediul social pe teritoriul lor să își exprime capitalul în moneda națională. Aceste SPE-uri își exprimă, în plus, capitalul în euro. Cursul de schimb dintre moneda națională și euro este acela din ultima zi a lunii anterioare înmatriculării SPE.
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2
2.  Un SPE își poate pregăti și publica conturile anuale și, dacă este cazul, conturile consolidate în euro în statele membre în care nu se aplică a treia fază a uniunii economice și monetare (UEM). Cu toate acestea, aceste state membre pot solicita SPE-urilor să își pregătească și să publice conturile anuale, și dacă este cazul, conturile consolidate și în moneda națională, în conformitate cu legislația națională aplicabilă.
(2) Un SPE își pregătește și își publică conturile anuale și, dacă este cazul, conturile consolidate atât în moneda națională, cât și în euro în statele membre în care nu se aplică a treia fază a uniunii economice și monetare (UEM).
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 42a (nou)
Articolul 42a
Clauză de arbitraj
(1)  În actul constitutiv se poate prevedea, sub forma unei clauze de arbitraj, apelul la arbitri pentru orice litigiu între acționari sau între acționari și SPE cu privire la raporturile sociale. Actele constitutive pot conține, de asemenea, o clauză de arbitraj pentru litigiile dintre administratori. În acest caz, clauza de arbitraj are caracter obligatoriu pentru administratori odată ce și-au acceptat sarcinile.
(2)  Orice modificare a actului constitutiv care introduce sau elimină clauze de arbitraj printr-o decizie a acționarilor în sensul articolului 27 trebuie aprobată de un număr de acționari ce reprezintă cel puțin două treimi din capitalul social.
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 43a (nou)
Articolul 43a
Clauza de separabilitate
Orice clauză ineficace din actul constitutiv poate fi separată, iar celelalte clauze din actul respectiv rămân efective. Clauzele din actul constitutiv care nu se aplică sunt înlocuite, până sunt corectate printr-o decizie a asociaților, prin clauza corespunzătoare din actul constitutiv standard. Dacă actul constitutiv standard nu prevede nicio clauză corespunzătoare, clauza care nu se aplică este completată prin legislația privind societățile cu răspundere limitată menționate la articolul 4 alineatul (2) în vigoare în statul membru în care se află sediul social al SPE.
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 45
Statele membre notifică Comisiei forma societăților cu răspundere limitată menționate la articolul 4 alineatul (2) până la data de 1 iulie 2010 cel mai târziu.
Statele membre notifică Comisiei forma societăților cu răspundere limitată menționate la articolul 4 până la data de 1 iulie 2010, precum și consecințele - în temeiul legislației lor naționale -nerespectării dispozițiilor prezentului regulament și a oricărei dispoziții suplimentare din dreptul societăților care se aplică SPE.
Comisia publică informațiile în cauză în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Comisia publică informațiile în cauză în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Mai mult, statele membre se ocupă de paginile internet pe care sunt listate SPE înregistrate pe teritoriul lor, precum și toate hotărârile judecătorești legate de funcționarea SPE pe teritoriul lor. Comisia se ocupă de o pagină internet care oferă o legătură electronică spre paginile naționale respective.
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Anexa I – capitolul IV – Capitalul – liniuța 7
– dacă organul de conducere trebuie să semneze un certificat de solvabilitate înainte de efectuarea unei distribuiri și cerințele aplicabile.
– dacă organul executiv de conducere trebuie să semneze un certificat de solvabilitate înainte de efectuarea unei distribuiri și cerințele aplicabile.
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Anexa I – Capitolul V – Organizarea SPE – liniuța 10
– dacă organul de conducere al SPE este compus din mai mulți directori generali, un consiliu de administrație (structură duală) sau un consiliu administrativ (structură unitară).
– dacă organul executiv de conducere al SPE este compus din mai mulți directori generali, un consiliu de administrație (structură duală) sau un consiliu administrativ (structură unitară).
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Anexa I – Capitolul V – Organizarea SPE – liniuța 13
– dacă există un consiliu de administrație (structură duală) sau unul sau mai mulți directori generali, dacă SPE are un organ de supraveghere și, în caz afirmativ, compoziția și organizarea acestuia, precum și relațiile cu organul de conducere.
– dacă există un consiliu de administrație (structură duală) sau unul sau mai mulți directori generali, dacă SPE are un organ de supraveghere și, în caz afirmativ, compoziția și organizarea acestuia, precum și relațiile cu organul executiv de conducere.
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Anexa I – Capitolul V – Organizarea SPE – liniuța 20
– regulile privind reprezentarea SPE de către organul de conducere, în special dacă directorii au dreptul de a reprezenta SPE în solidar sau separat și orice mandatare a acestui drept.
– regulile privind reprezentarea SPE de către organul executiv de conducere, în special dacă directorii au dreptul de a reprezenta SPE în solidar sau separat și orice mandatare a acestui drept.
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Anexa I – Capitolul V – Organizarea SPE – liniuța 21
– regulile privind delegarea oricărui mandat de reprezentare către altă persoană.
– regulile privind delegarea oricărui mandat executiv de reprezentare către altă persoană.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate