Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 625kWORD 343k
Utorok, 10. marca 2009 - Štrasburg
Štatút európskej súkromnej spoločnosti *
P6_TA(2009)0094

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2009 o návrhu nariadenia Rady o štatúte európskej súkromnej spoločnosti (KOM(2008)0396 – C6-0283/2008 – 2008/0130(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0396),

–   so zreteľom na článok 308 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0283/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6-0044/2009),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   vyzýva na začatie zmierovacieho konania v zmysle Spoločného vyhlásenia zo 4. marca 1975 v prípade, ak má Rada v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

5.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

6.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Formy spoločností Spoločenstva zahŕňajú cezhraničný prvok. Cezhraničný prvok by nemal byť prekážkou založenia európskej súkromnej spoločnosti (ďalej len "SPE"). Komisia a členské štáty by však bez toho, aby boli dotknuté požiadavky registrácie, a do dvoch rokov od registrácie mali vykonať ex-post kontrolu s cieľom preveriť, či má SPE požadovaný cezhraničný prvok.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Keďže súkromná spoločnosť (ďalej len SPE), ktorú je možné vytvoriť v celom Spoločenstve, je určená malým podnikom, je potrebné zabezpečiť čo najjednotnejšiu právnu formu v celom Spoločenstve a čo najviac záležitostí by sa malo ponechať na zmluvnú slobodu spoločníkov, pričom by sa mal vysoký stupeň právnej istoty zaručiť spoločníkom, veriteľom, zamestnancom a vo všeobecnosti tretím stranám. Vzhľadom na predpoklad, že sa musí spoločníkom ponechať vysoký stupeň flexibility a slobody na organizáciu vnútorných záležitostí SPE, mal by súkromný charakter obchodnej spoločnosti odzrkadľovať aj skutočnosť, že jej podiely nesmú byť ponúknuté verejnosti, nesmie sa o nich rokovať na kapitálových trhoch, ani sa nesmie povoliť ich obchodovanie alebo kótovanie na regulovaných trhoch.
(3)  Trvalo udržateľný a stály rast vnútorného trhu si vyžaduje komplexný súbor právnych predpisov v oblasti obchodného práva prispôsobených potrebám malých a stredných podnikov. Keďže súkromná spoločnosť, ktorú je možné vytvoriť v celom Spoločenstve, je určená malým podnikom, je potrebné zabezpečiť čo najjednotnejšiu právnu formu v celom Spoločenstve a čo najviac záležitostí by sa malo ponechať na zmluvnú slobodu spoločníkov, pričom by sa mal vysoký stupeň právnej istoty zaručiť spoločníkom, veriteľom, zamestnancom a vo všeobecnosti tretím stranám. Vzhľadom na predpoklad, že sa musí spoločníkom ponechať vysoký stupeň flexibility a slobody na organizáciu vnútorných záležitostí SPE, mal by súkromný charakter obchodnej spoločnosti odzrkadľovať aj skutočnosť, že jej podiely nesmú byť ponúknuté verejnosti, nesmie sa o nich rokovať na kapitálových trhoch, ani sa nesmie povoliť ich obchodovanie alebo kótovanie na regulovaných trhoch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  S cieľom umožniť podnikom naplno využiť výhody vnútorného trhu by mala existovať možnosť pre SPE, aby mohla mať svoje sídlo a hlavné miesto podnikania v rôznych členských štátoch a premiestňovať svoje sídlo z jedného členského štátu do druhého, či už s tým, že premiestni aj svoje ústredie alebo hlavné miesto podnikania alebo nie.
(4)  S cieľom umožniť podnikom naplno využiť výhody vnútorného trhu by mala existovať možnosť pre SPE, aby mohla mať svoje sídlo a hlavné miesto podnikania v rôznych členských štátoch a premiestňovať svoje sídlo z jedného členského štátu do druhého, či už s tým, že premiestni aj svoje ústredie alebo hlavné miesto podnikania alebo nie. Zároveň by sa však mali prijať opatrenia s cieľom zabrániť tomu, aby sa SPE využívali na obchádzanie legitímnych právnych požiadaviek členských štátov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Aby sa znížili náklady a administratívna záťaž spojená s registráciou obchodnej spoločnosti, formálne záležitosti registrácie SPE by sa mali obmedziť na požiadavky nevyhnutné na zaručenie právnej istoty a platnosť dokumentov predložených pri vytvorení SPE by sa mala podrobiť jednoduchému overeniu pred registráciou obchodnej spoločnosti alebo po nej. Na účely registrácie je vhodné využiť registre určené prvou smernicou Rady 68/151/EHS z 9. marca 1968 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 58 Zmluvy, s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto ochranných opatrení v rámci celého spoločenstva.
(8)  Aby sa znížili náklady a administratívna záťaž spojená s registráciou obchodnej spoločnosti, formálne záležitosti registrácie SPE by sa mali obmedziť na požiadavky nevyhnutné na zaručenie právnej istoty a platnosť dokumentov predložených pri vytvorení SPE by sa mala podrobiť jednoduchému preventívnemu overeniu. Na účely registrácie je vhodné využiť registre určené prvou smernicou Rady 68/151/EHS z 9. marca 1968 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 58 Zmluvy, s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto ochranných opatrení v rámci celého spoločenstva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)  V súlade so záväzkami Rady a Komisie týkajúcimi sa koncepcie "e-justice" by všetky príslušné formuláre na založenie a registráciu SPE mali byť k dispozícii na internete. Okrem toho by mala Komisia s cieľom znížiť duplicitu vypĺňania dokumentov viesť ústredný register s elektronickými odkazmi na jednotlivé národné registre členských štátov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 b (nové)
(8b)  Komisia by mala v záujme zabezpečenia transparentnosti a zverejnenia presných informácií o SPE vytvoriť a koordinovať databázu SPE na účel zberu, zverejňovania a rozširovania informácií a údajov týkajúcich sa ich registrácie, sídla, hlavnej činnosti, pobočiek a akéhokoľvek premiestnenia sídla, transformácie, zlúčenia, rozdelenia a zániku spoločnosti, ktorá by bola k dispozícii na internete.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  SPE by nemala podliehať požiadavke vysokého povinného kapitálu, pretože by to bolo prekážkou vytvorenia SPE. Na druhej strane je potrebné ochrániť veriteľov pred nadmerným rozdeľovaním dividend spoločníkom, ktoré by mohlo ovplyvniť schopnosť SPE splácať dlhy. V tomto zmysle sa musí zakázať rozdeľovanie dividend, pri ktorom zostanú SPE záväzky vyššie ako je hodnota jej majetku. Spoločníci by však mali mať možnosť vyžadovať od riadiaceho orgánu SPE, aby podpísal potvrdenie o platobnej schopnosti.
(11)  SPE by nemala podliehať požiadavke vysokého povinného kapitálu, pretože by to bolo prekážkou vytvorenia SPE. Na druhej strane je potrebné ochrániť veriteľov pred nadmerným rozdeľovaním dividend spoločníkom, ktoré by mohlo ovplyvniť schopnosť SPE splácať dlhy. V tomto zmysle sa musí zakázať rozdeľovanie dividend, pri ktorom zostanú SPE záväzky vyššie ako je hodnota jej majetku. Spoločníci by však mali mať možnosť vyžadovať od výkonného riadiaceho orgánu SPE, aby podpísal potvrdenie o platobnej schopnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Právo zamestnancov na účasť by malo podliehať právnym predpisom členského štátu, v ktorom má SPE sídlo ("domovský členský štát"). SPE by sa nemala zneužívať na obchádzanie takýchto práv. Ak vnútroštátne právne predpisy členského štátu, do ktorého sa SPE presídľuje, nezabezpečujú prinajmenšom rovnakú úroveň účasti zamestnancov ako v domovskom členskom štáte, potom by sa o účasti zamestnancov v obchodnej spoločnosti po premiestnení sídla za určitých okolností malo rokovať. Ak by takéto rokovania neboli úspešné, v platnosti zostanú aj po premiestnení sídla ustanovenia, ktoré platili v obchodnej spoločnosti pred premiestnením.
(15)  Právo zamestnancov na účasť by malo podliehať právnym predpisom členského štátu, v ktorom má SPE sídlo ("domovský členský štát"). Ak právne predpisy domovského členského štátu ustanovujú práva na účasť, všetci zamestnanci SPE by mali mať právo voliť, menovať, odporúčať alebo odmietnuť menovanie určitého počtu členov správneho alebo dozorného orgánu SPE. SPE by sa nemala zneužívať na obchádzanie takýchto práv. zamestnancov na účasť. Predovšetkým by sa mali zaviesť primerané ochranné opatrenia, aby veľké spoločnosti nemohli zneužívať štatút SPE ako prostriedok na obchádzanie existujúcich povinností stanovených vo vnútroštátnom práve a v právnych predpisoch Spoločenstva, bez toho, aby to nadmerne zaťažilo malé a stredné podniky, ktoré by chceli vytvoriť SPE z čisto obchodných dôvodov. Ak je podstatná časť zamestnancov zvyčajne zamestnaná v členskom štáte alebo v členských štátoch, ktorého (ktorých) účasť zamestnancov má väčší rozsah ako účasť v domovskom členskom štáte, spoločnosť by mala začať rokovania so zamestnancami o jednotnom systéme účasti na úrovni SPE v súlade s ustanoveniami smernice Rady 2001/86/ES z 8. októbra 2001, ktorou sa dopĺňajú stanovy európskej spoločnosti v súvislosti s účasťou zamestnancov na riadení1. Upravené pravidlá by sa však mali uplatňovať na SPE, ktoré boli vytvorené ex nihilo a ktoré zamestnávajú menej ako 500 zamestnancov. Rokovania o účasti zamestnancov by sa mali začať len vtedy, ak prevládajúca časť zamestnancov zvyčajne pracuje v systéme účasti, ktorý je ústretovejší ako systém uplatňovaný v domovskom členskom štáte. Miesto, kde zamestnanec zvyčajne pracuje, by sa malo rozumieť ako členský štát, v ktorom zamestnanec bežne vykonáva svoje pracovné činnosti, a to aj vtedy, keď je dočasne preložený na iné miesto.
__________________________________
1 Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 22.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a)  Pravidlá týkajúce sa možného rokovania o opatreniach účasti by nemali narušiť dynamizmus SPE svojou prílišnou prísnosťou. Ak sa výrazne zmení veľkosť a/alebo rozdelenie zamestnancov SPE, napríklad z dôvodu dôležitej akvizície alebo presídlenia činností medzi členskými štátmi, existujúce opatrenia o účasti by mali byť upravené, pričom sa zohľadnia požiadavky zúčastnených strán. Ak existujúce opatrenia o účasti neumožňujú realizáciu požadovanej úpravy, potreba a prípadne aj obsah opatrení o účasti sa musia znovu preskúmať so zreteľom na pravidlá platné pre vytvorenie SPE.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 b (nové)
(15b)  Ak vnútroštátne právne predpisy členského štátu, do ktorého sa SPE presídľuje, nezabezpečujú prinajmenšom rovnakú úroveň účasti zamestnancov ako v domovskom členskom štáte, potom by sa o účasti zamestnancov v obchodnej spoločnosti po premiestnení sídla za určitých okolností malo rokovať. Z dôvodov súladu a s cieľom predísť vzniku medzier by pravidlá týkajúce sa možných rokovaní o právach na účasť v prípade premiestnenia sídla mali byť rovnaké ako pravidlá platné pre vytvorenie SPE.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  Práva zamestnancov okrem práv účasti by mali byť naďalej upravené smernicou Rady č. 94/45/ES z 22. septembra 1994 o zriaďovaní Európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a prerokovania s nimi, smernicou Rady č. 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania, smernicou Rady č. 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov a smernicou č. 2002/14/ES Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2002, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve.
(16)  Práva zamestnancov by mali byť naďalej upravené na základe práva Spoločenstva a jeho vykonávania v členských štátoch, konkrétne smernicou Rady č. 94/45/ES z 22. septembra 1994 o zriaďovaní Európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a prerokovania s nimi, smernicou Rady č. 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania, smernicou Rady č. 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov a smernicou č. 2002/14/ES Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2002, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  Členské štáty by mali ustanoviť pravidlá pokút za porušenie ustanovení tohto nariadenia a porušenie povinnosti týkajúcej sa úpravy záležitostí predpísaných týmto nariadením v stanovách SPE, a mali by zabezpečiť ich uplatňovanie. Tieto pokuty musia byť účinné, primerané a odradzujúce.
(17)  Členské štáty by mali ustanoviť pravidlá týkajúce sa pokút za porušenie ustanovení tohto nariadenia a porušenie povinnosti týkajúcej sa úpravy záležitostí predpísaných týmto nariadením v stanovách SPE, ako aj pravidiel o účasti zamestnancov, a mali by zabezpečiť ich uplatňovanie. Tieto pokuty musia byť účinné, primerané a odradzujúce.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b
b) "rozdelenie dividend" znamená akúkoľvek finančnú výhodu, ktorú spoločník získa priamo alebo nepriamo z SPE vo vzťahu k podielom, ktoré má v držbe, vrátane prevodu peňazí alebo majetku, ale aj vzniku dlhu;
b) "rozdelenie dividend" znamená akúkoľvek finančnú výhodu, ktorú spoločník získa priamo alebo nepriamo z SPE vo vzťahu k podielom, ktoré má v držbe, vrátane prevodu peňazí alebo majetku, ale aj vzniku dlhu, pri ktorom nedôjde k vyrovnaniu prostredníctvom uplatnenia plného nároku na kompenzáciu alebo náhradu;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d
d) "riadiaci orgán" znamená jeden alebo viac jednotlivých výkonných riaditeľov, predstavenstvo (dvojstupňový systém) alebo správna rada (jednostupňový systém), ktoré sú podľa stanov SPE zodpovedné za riadenie SPE;
d) "výkonný riadiaci orgán" znamená jeden alebo viac jednotlivých výkonných riaditeľov, predstavenstvo (dvojstupňový systém) alebo správna rada (jednostupňový systém), ktoré sú podľa stanov SPE zodpovedné za riadenie SPE;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e
e) "dozorný orgán" znamená dozorná rada (dvojstupňová rada), ktorá je podľa stanov SPE zodpovedná za dohľad nad riadiacim orgánom;
e) "dozorný orgán" znamená dozorná rada (dvojstupňová rada), ak je podľa stanov SPE zodpovedná za dohľad nad riadiacim orgánom;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno e a (nové)
ea) "úroveň účasti zamestnancov" znamená podiel zástupcov zamestnancov medzi členmi správneho alebo dozorného orgánu, alebo ich výborov alebo riadiacej skupiny, príslušnej pre hospodárske jednotky SPE;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
1.  SPE musí splniť tieto požiadavky:
1.  SPE musí byť právnickou osobou, ktorá má právnu subjektivitu, a musí splniť tieto požiadavky:
a) jej základný kapitál musí byť rozdelený na podiely,
a) jej základný kapitál musí byť rozdelený na podiely,
b) spoločník ručí maximálne do výšky upísaného podielu alebo do výšky podielu, s ktorého upísaním súhlasil,
b) jej spoločník ručí maximálne do výšky upísaného podielu alebo do výšky podielu, s ktorého upísaním súhlasil,
c) má právnu subjektivitu,
d) jej podiely sa neponúkajú verejnosti a verejne sa s nimi neobchoduje,
d) jej podiely nesmú byť predmetom verejných ponúk a verejne sa s nimi neobchoduje, čo však neznamená zákaz predkladania ponúk zamestnancom,
e) môže ju vytvoriť jedna alebo viacero fyzických osôb a/alebo právnických osôb, (ďalej len "zakladajúci spoločníci" alebo "spoločníci").
e) môže ju vytvoriť jedna alebo viacero fyzických osôb a/alebo právnických osôb, (ďalej len "zakladajúci spoločníci" alebo "spoločníci"),
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e a (nové)
ea) musí mať cezhraničný prvok, ktorý sa prejavuje jednou z týchto vlastností:
– cezhraničný podnikateľský zámer alebo obchodný cieľ,
– cieľ vykonávať dôležité aktivity vo viac než jednom členskom štáte,
– má pobočky v rôznych členských štátoch alebo
– materskú spoločnosť registrovanú v inom členskom štáte.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 7
SPE má svoje sídlo a ústredie alebo hlavné miesto podnikania v Spoločenstve.
SPE má svoje sídlo a ústredie alebo hlavné miesto podnikania v Spoločenstve.
SPE nie je povinná mať ústredie alebo hlavné miesto podnikania v členskom štáte, v ktorom má svoje sídlo.
SPE nie je povinná mať ústredie alebo hlavné miesto podnikania v členskom štáte, v ktorom má svoje sídlo. Ak je ústredie alebo hlavné miesto podnikania SPE umiestnené v inom členskom štáte, než je štát, v ktorom má svoje sídlo, od SPE sa požaduje, aby v registri členského štátu, ktorý je príslušný pre jej ústredie alebo hlavné miesto podnikania, uviedla údaje podľa článku 10 ods. 2 písm. a), b) a c). Informácie zaznamenané v registri sa považujú za presné.
Uložením dokumentov v európskom centrálnom registri sa splnia požiadavky uvedenia údajov v súlade s druhým odsekom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 a (nový)
Sídlo je adresa, na ktorú sa majú doručiť všetky právne dokumenty týkajúce sa SPE.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 20 a 79
Návrh nariadenia
Článok 8 - odseky 2 a 3
2.  Stanovy SPE majú písomnú formu a sú podpísané všetkými zakladajúcimi spoločníkmi.
2.  Stanovy SPE majú písomnú formu a sú podpísané všetkými zakladajúcimi spoločníkmi. Z platného vnútroštátneho práva môžu vyplynúť ďalšie úradné formality, ak SPE nepoužije oficiálne vzorové stanovy.
3.  Stanov spoločnosti a ich akékoľvek zmien a doplnení sa možno dovolávať v týchto prípadoch:
3.  Stanov spoločnosti a ich akékoľvek zmien a doplnení sa možno dovolávať v týchto prípadoch:
a) vo vzťahu k spoločníkom a riadiacemu orgánu SPE, prípadne jej dozornému orgánu, od dátumu ich podpísania spoločníkmi alebo v prípade zmien a doplnení od dátumu ich schválenia;
a) vo vzťahu k spoločníkom a výkonnému riadiacemu orgánu SPE, prípadne jej dozornému orgánu, od dátumu ich podpísania spoločníkmi alebo v prípade zmien a doplnení od dátumu ich schválenia;
b) vo vzťahu k tretím stranám v súlade s ustanoveniami uplatniteľného vnútroštátneho práva, ktorým sa vykonávajú ustanovenia odsekov 5, 6 a 7 článku 3 smernice 68/151/EHS.
b) vo vzťahu k tretím stranám v súlade s ustanoveniami uplatniteľného vnútroštátneho práva, ktorým sa vykonávajú ustanovenia odsekov 2, 5, 6 a 7 článku 3 smernice 68/151/EHS.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 a (nový)
3a.  Kópiu každej registrácie SPE a kópie jej následných zmien príslušné vnútroštátne registre odošlú európskemu registru, ktorý spravuje Komisia a príslušné vnútroštátne orgány a v ktorom budú uschované. Komisia monitoruje údaje zapísané v tomto registri, najmä s cieľom zabrániť možnému zneužitiu a omylom. Ak SPE do dvoch rokov od registrácie nemôže preukázať súlad s článkom 3 ods. 1 písm. ea), zmení sa na príslušnú právnu formu členského štátu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 10
1.  Žiadosť o registráciu predkladajú zakladajúci spoločníci SPE alebo nimi poverená osoba. Túto žiadosť je možné podať aj elektronicky.
1.  Žiadosť o registráciu predkladajú zakladajúci spoločníci SPE alebo nimi poverená osoba. Túto žiadosť je možné podať aj elektronicky v súlade s ustanoveniami platných vnútroštátnych právnych predpisov uplatňujúcich článok 3 ods. 2 smernice 68/151/EHS.
2.  Členské štáty nepožadujú, aby sa pri žiadosti o registráciu SPE predkladali iné údaje a dokumenty ako tieto:
2.  Členské štáty nepožadujú, aby sa pri žiadosti o registráciu SPE predkladali iné údaje alebo dokumenty ako tieto:
a) názov SPE a adresa jej sídla;
a) názov SPE a adresa jej sídla;
b) mená, adresy a ďalšie informácie potrebné na identifikáciu osôb oprávnených zastupovať SPE pred tretími stranami a v súdnom konaní alebo osôb, ktoré sa môžu zúčastňovať na správe, dozore alebo kontrole SPE;
b) mená, adresy a ďalšie informácie potrebné na identifikáciu osôb, ktoré sú členmi výkonného riadiaceho orgánu a osôb oprávnených zastupovať SPE pred tretími stranami a v súdnom konaní alebo osôb, ktoré sa môžu zúčastňovať na správe, dozore alebo kontrole SPE;
ba) predmet činnosti, v prípade potreby vrátane vysvetlenia cezhraničného rozmeru podnikateľského cieľa SPE;
c) základný kapitál SPE;
c) základný kapitál SPE;
ca) zoznam spoločníkov v súlade s článkom 15;
d) druhy podielov a počet podielov každého druhu;
d) druhy podielov a počet podielov každého druhu;
e) celkový počet podielov;
e) celkový počet podielov;
f) nominálna hodnota alebo účtovná hodnota podielov;
f) nominálna hodnota alebo účtovná hodnota podielov;
g) stanovy SPE;
g) stanovy SPE;
h) formálne rozhodnutie o transformácii, zlúčení alebo rozdelení, ktoré viedlo k vzniku SPE, ak SPE vznikla v dôsledku transformácie, zlúčenia alebo rozdelenia spoločností.
h) formálne rozhodnutie o transformácii, zlúčení alebo rozdelení, ktoré viedlo k vzniku SPE, ak SPE vznikla v dôsledku transformácie, zlúčenia alebo rozdelenia spoločností.
3.  Dokumenty a údaje uvedené v odseku 2 sa musia predložiť v jazyku, ktorý sú požadované uplatniteľným vnútroštátnym právom.
3.  Dokumenty a údaje uvedené v odseku 2 sa musia predložiť v jazyku, ktorý sú požadované uplatniteľným vnútroštátnym právom.
4.  Registrácia SPE môže podliehať iba jednej z týchto požiadaviek:
4.  Registrácia SPE podlieha aspoň jednej z týchto požiadaviek:
a) kontrole súladu dokumentov a údajov SPE s právnymi predpismi vykonávaná správnym alebo súdnym orgánom;
a) kontrole súladu dokumentov a údajov SPE s právnymi predpismi vykonávaná správnym alebo súdnym orgánom;
b) overeniu dokumentov a údajov SPE.
b) overeniu alebo právnemu osvedčeniu dokumentov a údajov SPE.
5.  SPE musí akúkoľvek zmenu údajov alebo dokumentov uvedených písm. a) až g) odseku 2 odovzdať do registra do 14 kalendárnych dní odo dňa vykonania zmeny. Po každej zmene a doplnení stanov predloží SPE ich úplný text na registráciu v aktuálnom znení zmien a doplnení.
5.  SPE musí akúkoľvek zmenu údajov alebo dokumentov uvedených písm. a) až g) odseku 2 odovzdať do registra do 14 kalendárnych dní odo dňa vykonania zmeny. Po každej zmene a doplnení stanov predloží SPE ich úplný text na registráciu v aktuálnom znení zmien a doplnení. Druhá veta odseku 1 a odsek 4 sa uplatňujú obdobne.
6.  Registrácia SPE sa zverejní.
6.  Registrácia SPE sa zverejní.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – písmeno b
b) názov SPE, adresa jej sídla a prípadne skutočnosť, že spoločnosť je v likvidácii.
b) názov SPE, adresa jej sídla a prípadne podrobnosti o jej centrálnom alebo hlavnom mieste činnosti, existencii akýchkoľvek pobočiek a skutočnosť, že spoločnosť je v likvidácii;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – písmeno b a (nové)
ba) podrobnosti o členoch výkonného riadiaceho orgánu SPE.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 15
1.  Riadiaci orgán SPE vytvorí zoznam spoločníkov. Tento zoznam musí obsahovať aspoň tieto údaje:
1.  Výkonný riadiaci orgán SPE vytvorí zoznam spoločníkov. Tento zoznam musí obsahovať aspoň tieto údaje:
a) meno a adresu každého spoločníka;
a) meno a poštovú adresu každého spoločníka;
b) počet podielov, ktoré sú v držbe príslušného spoločníka, ich nominálnu alebo účtovnú hodnotu;
b) počet podielov, ktoré sú v držbe príslušného spoločníka, ich nominálnu alebo účtovnú hodnotu;
c) ak určitý podiel vlastní viac ako jedna osoba, mená a adresy spoluvlastníkov a spoločného zástupcu;
c) ak určitý podiel vlastní viac ako jedna osoba, mená a adresy spoluvlastníkov a spoločného zástupcu;
d) dátum získania podielov;
d) dátum získania podielov;
e) prípadne sumu každého hotovostného protiplnenia, ktorý splatil alebo má splatiť príslušný spoločník;
e) prípadne sumu každého hotovostného protiplnenia, ktorý splatil alebo má splatiť príslušný spoločník;
f) prípadne hodnotu a povahu každého nepeňažného protiplnenia, ktoré poskytol alebo má poskytnúť príslušný spoločník;
f) prípadne hodnotu a povahu každého nepeňažného protiplnenia, ktoré poskytol alebo má poskytnúť príslušný spoločník;
g) dátum, keď spoločník prestal byť spoločníkom SPE.
g) dátum, keď spoločník prestal byť spoločníkom SPE.
2.  Zoznam spoločníkov sa považuje za dôkaz pravosti skutočností uvedených v písm. a) až g) odseku 1, pokiaľ sa nepreukáže opak.
2.  Zoznam spoločníkov zaregistrovaných v súlade s článkom 10 sa považuje za dôkaz presnosti skutočností uvedených v písm. a) až g) odseku 1, pokiaľ sa nepreukáže opak.
3.  Zoznam spoločníkov a všetky jeho zmeny uchováva riadiaci orgán a na požiadanie doň môžu nahliadnuť spoločníci alebo tretie strany.
3.  Zoznam spoločníkov zaregistrovaných v súlade s článkom 10 a všetky jeho zmeny uchováva výkonný riadiaci orgán a na požiadanie doň môžu nahliadnuť spoločníci alebo tretie strany.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3
3.  Po oznámení prevodu riadiaci orgán bez zbytočného odkladu zapíše spoločníka do zoznamu uvedeného v článku 15 za predpokladu, že sa prevod vykonal v súlade s týmto nariadením a stanovami SPE a spoločník predloží primeraný dôkaz o legálnom vlastníctve podielov.
3.  Po tom, ako spoločník oznámi prevod, výkonný riadiaci orgán bez zbytočného odkladu zapíše spoločníka do zoznamu uvedeného v článku 15 a registrovaného v súlade s článkom 10 za predpokladu, že sa prevod vykonal v súlade s týmto nariadením a stanovami SPE a spoločník predloží primeraný dôkaz o legálnom vlastníctve podielov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 4 – písmeno a
a) vo vzťahu k SPE v deň, v ktorý spoločník oznámi prevod SPE;
a) vo vzťahu k SPE v deň, v ktorý nový spoločník oznámi prevod SPE;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 4 – písmeno b
b) vo vzťahu k tretím stranám v deň, keď sa spoločník zapíše do zoznamu uvedeného v článku 15.
b) vo vzťahu k tretím stranám v deň, keď sa spoločník zapíše do zoznamu uvedeného v článku 15 alebo keď sa jeho štatút spoločníka zverejní v registri podľa článku 9.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1
1.   Spoločník má právo vystúpiť z SPE, ak je alebo bola jej činnosť vykonávaná spôsobom, ktorý zapríčiní vážne poškodenie záujmov spoločníka v dôsledku jednej alebo viacerých uvedených skutočností:
1.   Právo na vystúpenie môžu uplatniť spoločníci, ktorí neprijali uznesenia týkajúce sa:
a)   SPE prišla o významnú časť majetku;
a) operácií, ktoré pripravujú SPE o značnú časť jej aktív;
b) sídlo SPE sa premiestnilo do iného členského štátu;
b) operácií, ktoré spôsobujú významnú zmenu činností SPE;
c) činnosť SPE sa podstatne zmenila;
c) premiestnenia sídla SPE do iného členského štátu;
d) najmenej tri roky sa nerozdelili žiadne dividendy napriek tomu, že finančný stav SPE by takéto vyplatenie spoločníkov dovoľoval.
d) nerozdelenia dividend najmenej po tri roky napriek tomu, že finančný stav SPE by takéto vyplatenie spoločníkov dovoľoval.
Stanovy SPE môžu poskytovať ďalšie dôvody na vystúpenie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3
3.  Riadiaci orgán SPE po prijatí oznámenia uvedeného v odseku 2 bez zbytočného odkladu požiada o uznesenie spoločníkov vo veci kúpy podielov vystupujúceho spoločníka inými spoločníkmi alebo samotnou SPE.
3.  Výkonný riadiaci orgán SPE po prijatí oznámenia uvedeného v odseku 2 bez zbytočného odkladu požiada o uznesenie spoločníkov vo veci kúpy podielov vystupujúceho spoločníka inými spoločníkmi alebo samotnou SPE.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 4
4.  Ak spoločníci SPE neschvália uznesenie uvedené v odseku 3, alebo neprijmú dôvody spoločníka na vystúpenie do 30 kalendárnych dní od predloženia oznámenia uvedeného v odseku 2, riadiaci orgán bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť spoločníkovi.
4.  Ak spoločníci SPE neschvália uznesenie uvedené v odseku 3, alebo neprijmú dôvody spoločníka na vystúpenie do 30 kalendárnych dní od predloženia oznámenia uvedeného v odseku 2, výkonný riadiaci orgán bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť spoločníkovi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4
4.  Minimálny kapitál SPE je 1 euro.
4.  Minimálny kapitál SPE je 1 EUR v prípade, že stanovy vyžadujú, aby výkonný riadiaci orgán podpísal vyhlásenie o platobnej schopnosti tak, ako je stanovené v článku 21. Ak stanovy neobsahujú takéto ustanovenie, minimálny základný kapitál SPE musí byť 8 000 EUR.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3
3.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, ručenie spoločníkov za vyplatené alebo poskytnuté protiplnenie podlieha ustanoveniam uplatniteľného vnútroštátneho práva.
3.  Ak je hodnota vecného protiplnenia nižšia ako hodnota získaného podielu, spoločník poskytne hotovostné protiplnenie vo výške rozdielu. Platobná pohľadávka spoločnosti zaniká osem rokov po registrácii spoločnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1
1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 24, môže SPE na základe návrhu riadiaceho orgánu vykonať výplatu dividend spoločníkom, ak sa splní podmienka, že po rozdelení dividend budú pasíva SPE úplne kryté jej aktívami. SPE nesmie rozdeliť tie rezervy, ktoré sa podľa jej stanov nesmú rozdeľovať.
1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 24, môže SPE na základe návrhu výkonného riadiaceho orgánu vykonať výplatu dividend spoločníkom, ak sa splní podmienka, že po rozdelení dividend budú pasíva SPE úplne kryté jej aktívami. SPE nesmie rozdeliť tie rezervy, ktoré sa podľa jej stanov nesmú rozdeľovať. Rozdelenie je povolené iba v prípade, že zvyšná hodnota vkladu neklesne pod minimum stanovené v článku 19 ods. 4.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2
2.  Ak to vyžadujú stanovy spoločnosti, riadiaci orgán SPE okrem splnenia ustanovení odseku 1 skôr ako sa vyplatenie dividend zrealizuje, podpíše vyhlásenie, ďalej len "potvrdenie o platobnej schopnosti", v ktorom potvrdí, že SPE bude schopná svoje dlhy vyplatiť v termíne splatnosti pri normálnom chode podnikania do jedného roka od dátumu rozdelenia dividend. Spoločníkom sa poskytne takéto potvrdenie o platobnej schopnosti pred prijatím uznesenia o rozdelení dividend uvedeného v článku 27.
2.  Ak to vyžadujú stanovy spoločnosti, výkonný riadiaci orgán SPE okrem splnenia ustanovení odseku 1 skôr ako sa vyplatenie dividend zrealizuje, podpíše vyhlásenie, ďalej len "potvrdenie o platobnej schopnosti", v ktorom potvrdí, že SPE bude schopná svoje dlhy vyplatiť v termíne splatnosti pri normálnom chode podnikania do jedného roka od dátumu rozdelenia dividend. Spoločníkom sa poskytne takéto potvrdenie o platobnej schopnosti pred prijatím uznesenia o rozdelení dividend uvedeného v článku 27.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 22
Každý spoločník, ktorý získal rozdelené dividendy v rozpore s článkom 21, musí tieto dividendy vrátiť SPE, ak SPE dokáže, že spoločník vedel, alebo vzhľadom na okolnosti mal vedieť o nezrovnalostiach.
Každý spoločník, ktorý získal rozdelené dividendy v rozpore s článkom 21, musí tieto dividendy vrátiť SPE.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1
1.  V prípade zníženia základného kapitálu SPE sa uplatňujú články 21 a 22 mutatis mutandis.
1.  V prípade zníženia základného kapitálu SPE sa uplatňujú články 21 a 22 obdobne. Zníženie základného kapitálu je povolené iba v prípade, že zvyšná hodnota vkladu neklesne pod minimum stanovené v článku 19 ods. 4.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1
1.  SPE podlieha požiadavkám uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisov v súvislosti s prípravou, evidenciou, auditom a zverejnením účtov.
1.  SPE podlieha požiadavkám uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisov v súvislosti s prípravou, evidenciou, auditom a zverejnením povinnej účtovnej závierky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2
2.  Riadiaci orgán SPE vedie účtovníctvo SPE. Účtovníctvo SPE upravujú príslušné vnútroštátne právne predpisy.
2.  Výkonný riadiaci orgán SPE vedie účtovníctvo SPE. Účtovníctvo SPE upravujú príslušné vnútroštátne právne predpisy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1
1.  SPE má riadiaci orgán, ktorý je zodpovedný za riadenie SPE. Riadiaci orgán môže vykonávať všetky právomoci SPE, ktorých výkon nie je ustanoveniami tohto nariadenia alebo stanov spoločnosti vyhradený pre spoločníkov.
1.  SPE má výkonný riadiaci orgán, ktorý je zodpovedný za riadenie SPE. Výkonný riadiaci orgán môže vykonávať všetky právomoci SPE, ktorých výkon nie je ustanoveniami tohto nariadenia alebo stanov spoločnosti vyhradený pre spoločníkov. Uznesenia spoločníkov sú pre výkonný riadiaci orgán vnútorne záväzné.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2
2.  Uznesenia o záležitostiach uvedených v písm. a), b), c), i), l), m), n), o) a p) odseku 1 musí schváliť kvalifikovaná väčšina.
2.  Uznesenia o záležitostiach uvedených v písm. a), b), c), h), i), l), m), n), o) a p) odseku 1 musí schváliť kvalifikovaná väčšina.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3
3.  Na schválenie uznesení nie je potrebné zvolávať valné zhromaždenie. Riadiaci orgán poskytne všetkým spoločníkom návrhy uznesení a dostatočné informácie, ktoré im umožnia prijať rozhodnutie so znalosťou veci. Uznesenia sa zaznamenávajú v písomnej forme. Každému spoločníkovi sa zašle kópia schváleného rozhodnutia.
3.  Na schválenie uznesení nie je potrebné zvolávať valné zhromaždenie. Výkonný riadiaci orgán poskytne všetkým spoločníkom návrhy uznesení a dostatočné informácie, ktoré im umožnia prijať rozhodnutie so znalosťou veci. Uznesenia sa zaznamenávajú v písomnej forme. Každému spoločníkovi sa zašle kópia schváleného rozhodnutia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 4
4.  Uznesenia spoločníkov sú v súlade s týmto nariadením a stanovami SPE.
4.  Uznesenia spoločníkov sú v súlade s týmto nariadením a stanovami SPE.
Právo spoločníkov napadnúť uznesenia podlieha ustanoveniam uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisov.
Uznesenia spoločníkov sa môžu vyhlásiť za neplatné na základe porušenia ustanovení stanov, tohto nariadenia alebo uplatniteľných právnych predpisov iba prostredníctvom súdneho konania v súdnej príslušnosti sídla SPE.
Žalobu na súd môže podať do jedného mesiaca od dátumu uznesenia ktorýkoľvek spoločník, ktorý nehlasoval za uznesenie, ak spoločnosť neodstráni nedostatky uznesenia a žalobca to následne neschválil. Stanovy môžu umožniť dlhšiu odvolaciu lehotu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 7 – písmeno a
a) vo vzťahu k spoločníkom a riadiacemu orgánu SPE, prípadne jej dozornému orgánu, od dátumu ich prijatia;
a) vo vzťahu k spoločníkom a výkonnému riadiacemu orgánu SPE, prípadne jej dozornému orgánu, od dátumu ich prijatia;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1
1.  Spoločníci majú právo byť riadne a včas informovaní a klásť otázky riadiacemu orgánu o uzneseniach, ročných závierkach a všetkých ďalších záležitostiach týkajúcich sa činnosti SPE.
1.  Spoločníci majú právo byť riadne a včas informovaní a klásť otázky výkonnému riadiacemu orgánu o uzneseniach, ročných závierkach a všetkých ďalších záležitostiach týkajúcich sa činnosti SPE.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2
2.  Riadiaci orgán môže odmietnuť sprístupniť informácie len vtedy, ak by tým vznikla vážna ujma obchodným záujmom SPE.
2.  Výkonný riadiaci orgán môže odmietnuť sprístupniť informácie len vtedy, ak by tým vznikla vážna ujma obchodným záujmom SPE.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1
1.  Spoločníci, ktorí disponujú 5 % hlasovacích práv spojených s podielmi SPE, majú právo požiadať riadiaci orgán o predloženie návrhu uznesenia spoločníkom.
1.  Spoločníci, ktorí disponujú 5 % hlasovacích práv spojených s podielmi SPE, majú právo požiadať výkonný riadiaci orgán o predloženie návrhu uznesenia spoločníkom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 – pododsek 3
Ak je žiadosť zamietnutá, alebo riadiaci orgán nepredloží návrh do 14 kalendárnych dní od prijatia žiadosti, návrh uznesenia v súvislosti s danými záležitosťami môžu spoločníkom predložiť zainteresovaní spoločníci.
Ak je žiadosť zamietnutá, alebo výkonný riadiaci orgán nepredloží návrh do 14 kalendárnych dní od prijatia žiadosti, návrh uznesenia v súvislosti s danými záležitosťami môžu spoločníkom predložiť zainteresovaní spoločníci.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 2
Znalcovi sa umožní prístup k dokumentom a záznamom SPE a môže požadovať informácie od riadiaceho orgánu.
Znalcovi sa umožní prístup k dokumentom a záznamom SPE a môže požadovať informácie od výkonného riadiaceho orgánu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 4
4.   Riaditeľ SPE nesie zodpovednosť voči spoločnosti za akékoľvek konanie alebo opomenutie, ktoré je v rozpore s jeho záväzkami vyplývajúcimi z tohto nariadenia, stanov SPE alebo uznesenia spoločníkov a ktoré spôsobí stratu alebo škodu SPE. Ak sa takéhoto porušenia dopustia viacerí riaditelia, potom sú všetci títo riaditelia zodpovední spoločne a nerozdielne.
4.   Riaditelia ručia spoločne a nerozdielne za spoločnosť vo vzťahu k SPE za akúkoľvek ujmu v dôsledku nenaplnenia povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia, stanov SPE alebo uznesenia spoločníkov. Toto ručenie sa nevzťahuje na riaditeľov, ktorí môžu dokázať svoju bezúhonnosť a ktorí dali najavo svoj nesúhlas s nenapĺňaním povinností.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 5
5.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tohto nariadenia, zodpovednosť riaditeľov upravujú uplatniteľné vnútroštátne predpisy.
5.  Riaditelia zaplatia kompenzáciu najmä ak sa platby uskutočnili pri porušení článku 21 alebo ak sa vlastné podiely v spoločnosti nadobudli pri porušení článku 23 ods. 2. Požiadavka kompenzácie veriteľov spoločnosti zo strany riaditeľov nezaniká na základe toho, že konali v súlade s uznesením spoločníkov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 5 a (nový)
5a.  Právo podať akýkoľvek opravný prostriedok podľa tohto článku zaniká po štyroch rokoch od dátumu jeho vzniku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 33
1.  SPE vo vzťahu k tretím stranám zastupuje jeden alebo viacerí riaditelia. Právne úkony, ktoré vykonajú riaditelia, sú záväzné pre SPE, aj keď nie sú súčasťou predmetu činnosti SPE.
1.  SPE vo vzťahu k tretím stranám zastupuje jeden alebo viacerí členovia výkonného riadiaceho orgánu. Právne úkony, ktoré vykonajú členovia výkonného riadiaceho orgánu, sú záväzné pre SPE, aj keď nie sú súčasťou predmetu činnosti SPE.
2.  Stanovy SPE môžu určiť, že riaditelia musia všeobecnú právomoc na zastupovanie vykonávať spoločne. Akéhokoľvek iného obmedzenia právomoci riaditeľov vyplývajúceho zo stanov, uznesenia spoločníkov alebo rozhodnutia riadiaceho alebo prípadne dozorného orgánu sa nemožno dovolávať, aj keby bolo zverejnené.
2.  Stanovy SPE môžu určiť, že členovia výkonného riadiaceho orgánu musia všeobecnú právomoc na zastupovanie vykonávať spoločne. Akéhokoľvek iného obmedzenia právomoci riaditeľov vyplývajúceho zo stanov, uznesenia spoločníkov alebo rozhodnutia riadiaceho alebo prípadne dozorného orgánu sa nemožno dovolávať, aj keby bolo zverejnené.
3.  Riaditelia môžu právomoc zastupovať SPE postúpiť ďalším osobám v súlade so stanovami spoločnosti.
3.  Členovia výkonného riadiaceho orgánu môžu právomoc zastupovať SPE postúpiť ďalším osobám v súlade so stanovami spoločnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1
1.  SPE podlieha prípadným pravidlám účasti zamestnancov platným v členskom štáte, v ktorom má sídlo, v súlade s ustanoveniami tohto článku.
1.  SPE podlieha prípadným pravidlám účasti zamestnancov platným v členskom štáte, v ktorom má sídlo, v súlade s ustanoveniami tohto článku. Ak takéto pravidlá existujú, uplatňujú sa na všetkých zamestnancov SPE.
1a.  Odsek 1 sa neuplatňuje, ak:
a)  SPE zamestnáva vcelku viac ako 1 000 zamestnancov a viac ako jedna štvrtina (25 %) celkového počtu zamestnancov zvyčajne pracuje v členskom štáte alebo v členských štátoch, ktorý (ktoré) poskytuje (poskytujú) vyššiu mieru účasti zamestnancov ako členský štát, v ktorom má SPE svoje sídlo. V takom prípade sa ustanovenia týkajúce sa účasti zamestnancov, uvedené v smernici 2001/86/ES, uplatňujú mutatis mutandis. Okrem toho môže SPE uplatniť aj článok 16 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES z 26. októbra 2005 o cezhraničných zlúčeniach alebo splynutiach kapitálových spoločností1,
b)  SPE má vcelku 500 až 1 000 zamestnancov a viac ako jedna tretina (33,3 %) celkového počtu zamestnancov zvyčajne pracuje v členskom štáte alebo v členských štátoch, ktorý (ktoré) poskytuje (poskytujú) vyššiu mieru účasti zamestnancov ako členský štát, v ktorom má SPE svoje sídlo. V takom prípade sa ustanovenia o účasti zamestnancov uvedené v smernici 2001/86/ES a článku 16 ods. 3 písm. e) a ods. 4 a 5 smernice 2005/56/ES uplatňujú mutatis mutandis,
c)  SPE bola založená na základe článku 5 ods. 1 písm. b), c) alebo d) a má vcelku menej ako 500 zamestnancov a viac ako jedna tretina (33,3 %) celkového počtu zamestnancov zvyčajne pracuje v členskom štáte alebo v členských štátoch, ktorý (ktoré) poskytuje (poskytujú) vyššiu mieru účasti zamestnancov ako členský štát, v ktorom má SPE svoje sídlo. V takom prípade sa ustanovenia o účasti zamestnancov uvedené v smernici 2001/86/ES a článku 16 ods. 3 písm. e) a ods. 4 a 5 smernice 2005/56/ES uplatňujú mutatis mutandis,
d)  SPE bola založená na základe článku 5 ods. 1 písm. a) a má vcelku menej ako 500 zamestnancov a viac ako polovica (50 %) celkového počtu zamestnancov zvyčajne pracuje v členskom štáte alebo v členských štátoch, ktorý (ktoré) poskytuje (poskytujú) vyššiu mieru účasti zamestnancov ako členský štát, v ktorom má SPE svoje sídlo. V takom prípade sa ustanovenia o účasti zamestnancov uvedené v smernici 2001/86/ES a článku 16 ods. 3 písm. e) a ods. 4 a 5 smernice 2005/56/ES uplatňujú mutatis mutandis.
__________________________________
1 Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2005, s. 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 34 a (nový)
Článok 34a
Ustanovenie o prispôsobení
Ak neexistujú ustanovenia o účasti zamestnancov, článok 34 ods. 1 písm. a) sa uplatní, ak sú v dôsledku zmeneného počtu zamestnancov splnené podmienky stanovené v tomto článku.
Ak sa podmienky stanovené v článku 34 ods. 1 písm. a) už neplnia, predstavenstvo SPE môže uplatniť článok 34 ods. 1.
V prípade existujúcich opatrení týkajúcich sa účasti sa tieto opatrenia zachovajú dovtedy, kým nezačnú platiť nové opatrenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Riadiaci orgán SPE, ktorá plánuje premiestnenie svojho sídla, vypracuje návrh premiestnenia, ktorý musí obsahovať aspoň tieto údaje:
1.  Výkonný riadiaci orgán SPE, ktorá plánuje premiestnenie svojho sídla, vypracuje návrh premiestnenia, ktorý musí obsahovať aspoň tieto údaje:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Najneskôr jeden mesiac pred prijatím uznesenia spoločníkov uvedeného v odseku 4 riadiaci orgán SPE:
2.  Najneskôr jeden mesiac pred prijatím uznesenia spoločníkov uvedeného v odseku 4 výkonný riadiaci orgán SPE:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 3
3.  Riadiaci orgán SPE pripraví pre spoločníkov správu, v ktorej vysvetlí a zdôvodní právne a ekonomické aspekty navrhovaného premiestnenia sídla a vymenuje dôsledky premiestnenia pre spoločníkov, veriteľov a zamestnancov. Správu spolu s návrhom premiestnenia predloží spoločníkom a zástupcom zamestnancov, a ak takíto zástupcovia nie sú určení, tak samotným zamestnancom SPE.
3.  Výkonný riadiaci orgán SPE pripraví pre spoločníkov správu, v ktorej vysvetlí a zdôvodní právne a ekonomické aspekty navrhovaného premiestnenia sídla a vymenuje dôsledky premiestnenia pre spoločníkov, veriteľov a zamestnancov. Správu spolu s návrhom premiestnenia predloží spoločníkom a zástupcom zamestnancov, a ak takíto zástupcovia nie sú určení, tak samotným zamestnancom SPE.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 3 – pododsek 2
Ak riadiaci orgán dostane včas stanovisko zástupcov zamestnancov k premiestneniu sídla, predloží ho spoločníkom.
Ak výkonný riadiaci orgán dostane včas stanovisko zástupcov zamestnancov k premiestneniu sídla, predloží ho spoločníkom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 38
1.  SPE od dátumu registrácie podlieha prípadným pravidlám platným v hostiteľskom členskom štáte, ktoré súvisia s úpravou týkajúcou sa účasti zamestnancov.
1.  SPE od dátumu registrácie podlieha prípadným pravidlám platným v hostiteľskom členskom štáte, ktoré súvisia s úpravou týkajúcou sa účasti zamestnancov.
2.  Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade, že zamestnanci SPE v domovskom členskom štáte tvoria aspoň jednu tretinu celkového počtu zamestnancov SPE vrátane dcérskych spoločností a dcérskych spoločností SPE v ktoromkoľvek členskom štáte a ak je zároveň splnená jedna z nasledovných podmienok:
2.  Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade, že sú splnené podmienky stanovené v článku 34 ods. 1 písm. a). V takom prípade sa uplatňuje článok 34 ods. 1 písm. a) mutatis mutandis.
a) právne predpisy hostiteľského členského štátu nestanovujú aspoň rovnakú úroveň účasti zamestnancov, ako bola v SPE v domovskom členskom štáte pred jej registráciou v hostiteľskom členskom štáte. Úroveň účasti zamestnancov sa vyjadruje podielom zástupcov zamestnancov medzi členmi správneho alebo dozorného orgánu, alebo ich výborov alebo riadiacej skupiny, príslušnej pre hospodárske jednotky SPE, v ktorých sú zamestnanci zastúpení;
b) právne predpisy hostiteľského členského štátu neposkytujú zamestnancom prevádzok SPE umiestneným v iných členských štátoch rovnaký nárok na uplatnenie práv na účasť, ako mali títo zamestnanci pred premiestnením sídla.
3.  Ak sa splní jedna z podmienok stanovených v písm. a) alebo b) odseku 2, riadiaci orgán SPE podnikne čo najskôr po zverejnení návrhu premiestnenia sídla potrebné kroky na začatie rokovaní so zástupcami zamestnancov SPE s cieľom dosiahnuť dohodu o opatreniach týkajúcich sa účasti zamestnancov.
4.  Dohoda medzi riadiacim orgánom SPE a zástupcami zamestnancov určí:
a) rozsah pôsobnosti dohody;
b) ak sa strany v priebehu rokovaní rozhodnú zaviesť úpravu účasti zamestnancov v SPE po premiestnení sídla, obsah tejto úpravy vrátane (prípadne) počtu členov správneho alebo dozorného orgánu spoločnosti, ktorých budú môcť zamestnanci voliť, menovať, odporúčať alebo odmietnuť, postupy, na základe ktorých budú zamestnanci môcť týchto členov voliť, menovať, odporúčať alebo odmietnuť a ich práva;
c) dátum nadobudnutia platnosti dohody a dobu platnosti dohody, a prípady, v ktorých by sa dohoda mala znovu prerokovať spolu s postupom prerokovania.
5.  Dĺžka rokovaní je obmedzená na dobu šiestich mesiacov. Strany sa môžu dohodnúť na predĺžení rokovaní aj nad rámec tejto doby o ďalšie šesťmesačné obdobie. V ďalších veciach sú rokovania upravené právnymi predpismi domovského členského štátu.
6.  Ak sa na základe rokovaní nedosiahne žiadna dohoda, v platnosti zostane úprava účasti zamestnancov, ktoré platili v domovskom členskom štáte.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1
1.  Členské štáty, v ktorých sa neuplatňuje tretia fáza hospodárskej a menovej únie (EMU), môžu vyžadovať, aby SPE majúce svoje sídlo na ich území vyjadrovali svoj kapitál v národnej mene. SPE môže svoj kapitál vyjadrovať aj v eurách. Prepočítavací kurz eura voči národnej mene je taký ako v posledný deň mesiaca pred registráciou SPE.
1.  Členské štáty, v ktorých sa neuplatňuje tretia fáza hospodárskej a menovej únie (EMU), môžu vyžadovať, aby SPE majúce svoje sídlo na ich území vyjadrovali svoj kapitál v národnej mene. Takéto SPE navyše vyjadria svoj kapitál v eurách. Prepočítavací kurz eura voči národnej mene je taký ako v posledný deň mesiaca pred registráciou SPE.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2
2.  SPE môže ročné, prípadne konsolidované, účtovné závierky pripravovať a uverejňovať v eurách v členských štátoch, v ktorých sa neuplatňuje tretia fáza hospodárskej a menovej únie (EMU). Tieto členské štáty však môžu vyžadovať, aby SPE pripravovala a uverejňovala svoje ročné, prípadne konsolidované, účtovné závierky v národnej mene v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.
2.  SPE pripraví a uverejní ročné, prípadne konsolidované, účtovné závierky jednak v národnej mene, ako aj v eurách v členských štátoch, v ktorých sa neuplatňuje tretia fáza hospodárskej a menovej únie (EMU).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 42 a (nový)
Článok 42a
Doložka o rozhodcovskom konaní
1.  Stanovy môžu vo forme doložky o rozhodcovskom konaní umožniť odvolanie na rozhodcovský súd vo veci sporov medzi spoločníkmi alebo medzi spoločníkmi a SPE týkajúcich sa obchodných vzťahov. Stanovy môžu rovnako umožniť, aby sa doložka o rozhodcovskom konaní vzťahovala na spory s riaditeľmi. V tomto prípade je doložka o rozhodcovskom konaní pre riaditeľov záväzná po jej podaní na poštu.
2.  Akúkoľvek zmenu alebo doplnenie zakladajúceho aktu, vloženie či vypustenie doložky o rozhodcovskom konaní uznesením spoločníkov podľa článku 27 musia schváliť spoločníci zastupujúci najmenej dve tretiny základného kapitálu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 43 a (nový)
Článok 43a
Doložka o oddeliteľnosti
Akákoľvek neúčinná doložka stanov je oddeliteľná a zvyšné doložky stanov ostávajú účinné. Neúčinná doložka sa nahradí príslušnou doložkou vzorových stanov, pokým sa opraví uznesením spoločníkov. Ak vzorové stanovy neobsahujú príslušnú doložku, neúčinná doložka sa nahradí z právnych predpisov upravujúcich spoločnosti s ručením obmedzeným v členskom štáte sídla SPE.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 45
Členské štáty Komisii najneskôr do 1. júla 2010 oznámia formu súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným uvedenej v druhom odseku článku 4.
Členské štáty Komisii do 1. júla 2010 oznámia formu súkromných spoločností s ručením obmedzeným uvedených v druhom odseku článku 4, dôsledky nedodržania ustanovení tohto nariadenia vyplývajúce z ich vnútroštátneho práva a všetky ďalšie ustanovenia ich práva obchodných spoločností, ktoré sa vzťahujú na SPE.
Komisia uverejní tieto informácie v Úradnom vestníku Európskej únie.
Komisia uverejní tieto informácie v Úradnom vestníku Európskej únie.
Členské štáty okrem toho spravujú internetové stránky, na ktorých je uvedený zoznam SPE registrovaných na ich území a všetky súdne rozsudky týkajúce sa prevádzky SPE na ich území. Komisia spravuje internetovú stránku, ktorá obsahuje elektronický odkaz na tieto internetové stránky jednotlivých členských štátov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Príloha I – kapitola IV – Kapitál – zarážka 7
– či sa vyžaduje, aby riadiaci orgán podpísal potvrdenie o platobnej schopnosti pred vykonaním rozdelenia dividend a príslušné požiadavky,
– či sa vyžaduje, aby výkonný riadiaci orgán podpísal potvrdenie o platobnej schopnosti pred vykonaním rozdelenia dividend a príslušné požiadavky,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Príloha I – kapitola V – Organizácia SPE – zarážka 10
– či riadiaci orgán SPE pozostáva z jedného alebo viacerých riaditeľov, predstavenstva (dvojstupňový systém) alebo správnej rady (jednostupňový systém),
– či výkonný riadiaci orgán SPE pozostáva z jedného alebo viacerých riaditeľov, predstavenstva (dvojstupňový systém) alebo správnej rady (jednostupňový systém),
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Príloha I – kapitola V – Organizácia SPE – zarážka 13
- ak existuje predstavenstvo (dvojstupňový systém) alebo jeden alebo viacerí výkonní riaditelia, či má SPE dozorný orgán a ak áno, jeho zloženie a organizácia a jeho vzťah s riadiacim orgánom,
- ak existuje predstavenstvo (dvojstupňový systém) alebo jeden alebo viacerí výkonní riaditelia, či má SPE dozorný orgán a ak áno, jeho zloženie a organizácia a jeho vzťah s výkonným riadiacim orgánom,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Príloha I – kapitola V – Organizácia SPE – zarážka 20
– pravidlá zastupovania SPE riadiacim orgánom, najmä či riaditelia majú právo zastupovať SPE spoločne alebo osobitne a právo túto právomoc delegovať,
– pravidlá zastupovania SPE výkonným riadiacim orgánom, najmä či riaditelia majú právo zastupovať SPE spoločne alebo osobitne a právo túto právomoc delegovať,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Príloha I – kapitola V – Organizácia SPE – zarážka 21
– pravidlá delegovania riadiacej právomoci na ďalšie osoby.
– pravidlá delegovania výkonnej riadiacej právomoci na ďalšie osoby.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia