Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2005(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0111/2009

Indgivne tekster :

A6-0111/2009

Forhandlinger :

PV 09/03/2009 - 17
CRE 09/03/2009 - 17

Afstemninger :

PV 10/03/2009 - 8.14
CRE 10/03/2009 - 8.14
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0095

Vedtagne tekster
PDF 147kWORD 66k
Tirsdag den 10. marts 2009 - Strasbourg
Budgetretningslinjer 2010, Sektion III - Kommissionen
P6_TA(2009)0095A6-0111/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 om retningslinjerne for 2010-budgetproceduren, Sektion III - Kommissionen (2009/2005(BUD))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009,

-   der henviser til Kommissionens ajourførte finansielle programmering 2007-2013, der blev fremlagt den 30. januar 2009 i overensstemmelse med punkt 46 i den interinstitutionelle aftale (IIA) af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om sin årlige politikstrategi for 2010 (KOM(2009)0073), særlig del II,

-   der henviser til ovennævnte IIA af 17. maj 2006,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 272 og Euratom-traktatens artikel 177,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 112, stk. 1,

-   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A6-0111/2009),

A.   der henviser til, at der skal udarbejdes en midtvejsevaluering af mange flerårige programmer i 2010,

B.   der henviser til, at der både er valg til Europa-Parlamentet, og at Europa-Kommissionen skal fornys inden udgangen af 2009,

Budgetoversigt

1.   bemærker, at der i den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2007-2013 nævnes et udfordrende beløb i budgetressourcer for 2010 på 139 489 000 000 EUR i forpligtelsesbevillinger, hvilket udgør 1,02 % af EU's BNI, og 133 505 000 000 EUR i betalingsbevillinger, hvilket udgør 0,97 % af EU's BNI (i løbende priser), og gør opmærksom på, at den næste justering af FFR vil finde sted i april 2009, umiddelbart før offentliggørelsen af det foreløbige budgetforslag (FBF) for 2010;

2.   noterer sig, at beløbene i FFR for de enkelte udgiftsområder er de samlede udgiftsbeløb og udgør rammen for de årlige budgetter; ønsker, at det endelige budget kommer tættere på disse øvre grænser, hvorved det kunne blive lettere at finansiere Den Europæiske Unions mange særdeles vigtige målsætninger, uden at det går ud over de nuværende politikker og programmer; bemærker, at nogle af fællesskabsprogrammerne stadig er underfinansierede; konstaterer, at EU har behov for mere ambitiøse finansielle og budgetmæssige afgørelser, der sætter det i stand til at varetage sine opgaver, navnlig med hensyn til økonomisk vækst og beskæftigelse samt inden for den eksterne politik, hvor midlerne er begrænsede;

3.   understreger, at Parlamentet vil bruge alle de muligheder, der er skabt grundlag for i IIA af 17. maj 2006, herunder bl.a. den lovgivningsmæssige fleksibilitet på 5 % (punkt 37 i IIA), i løbet af FFR-perioden 2007-2013 for at sikre, at dets politiske prioriteringer føres ud i livet;

4.   bemærker ligeledes, at en ringe gennemførelsesgrad for de årlige budgetter fører til en lavere budgetgennemførelse, hovedsagelig på grund af systemet med indviklede regler og krav, som er indført af Kommissionen og/eller medlemsstaterne, og til en ringe gennemførelseskapacitet i medlemsstaterne, hvilket fører til en betydelig mængde RAL'er (uindfriede forpligtelser); opfordrer endvidere Kommissionen og medlemsstaterne til at lette gennemførelsen ved at begrænse de bureaukratiske byrder, som de har pålagt sig selv, og forenkle forvaltningssystemerne, hvor det er muligt, navnlig for strukturfondene;

5.   understreger betydningen af et godt interinstitutionelt samarbejde, hvor Kommissionen stiller alle de nødvendige baggrundsoplysninger til rådighed for budgetmyndigheden;

6.   anser det for nødvendigt med en klar og fyldestgørende opstilling af EU's budget; har til hensigt at foretage en nøje opfølgning af den finansielle programmering for at gøre det muligt at træffe hensigtsmæssige budgetbeslutninger; påskønner Kommissionens forbedrede opstilling af programmeringsdokumenterne; ser dog gerne, at de ændringer, Kommissionen har foretaget i den finansielle programmering, gøres endnu tydeligere; opfordrer til en yderligere præcisering af fordelingen mellem operationelle og administrative udgifter; bemærker, at en allerede betragtelig andel af, hvad der i realiteten er administrative udgifter, finansieres via operationelle bevillinger;

7.   anmoder Kommissionen om ved udarbejdelsen af FBF for 2010 at udarbejde tydelige, konsekvente og forsvarlige aktivitetsredegørelser for de enkelte politikområder for at give alle de relevante udvalg i Parlamentet mulighed for at foretage en grundig gennemgang af gennemførelsen af de forskellige EU-programmer og -politikker; forventer i den forbindelse at se en hensigtsmæssig videreudvikling og gennemførelse af de større budgetbeslutninger, der tidligere er truffet, f.eks. vedrørende Galileo, EIT og fødevarehjælp;

8.   påpeger betydningen af princippet om "forsvarlig budgettering"; anmoder Kommissionen om at udarbejde et FBF, hvori der tages højde for de nuværende udfordringer, og som fører til et holdbart budget for de løbende politikker; er især bekymret for budgetbehovene for 2010 inden for udgiftsområde 1a og 4 i FFR; ønsker at understrege, at formålet med fleksibilitetsinstrumentet er at finansiere uforudsete politiske udfordringer, og at det kun er et af de redskaber, der giver mulighed for supplerende finansiering;

9.   glæder sig over, at der er nedsat en interinstitutionel arbejdsgruppe om decentrale agenturer; gentager, at der forefindes meget begrænsede finansielle ressourcer til oprettelse af nye agenturer på grund af de aktuelle margener under de enkelte udgiftsområder, og minder Kommissionen og Rådet om nødvendigheden af at overholde punkt 47 i IIA af 17. maj 2006; minder Kommissionen om, at det er nødvendigt at tage formålsbestemte indtægter i betragtning ved opstillingen af FBF for 2010 for de eksisterende decentrale agenturer; fastholder, at de agenturer, der er stærkt afhængige af indtægter fra gebyrer, stadig skal have mulighed for at anvende dette instrument i sin helhed til at skaffe sig den nødvendige budgetmæssige fleksibilitet;

10.   støtter de forskellige støtteinstrumenter under udgiftsområde 4; gør opmærksom på, at det er et konstant problem for Parlamentet, at udgiftsområde 4 i FFR er alvorligt underfinansieret; understreger, at såfremt EU skal leve op til sine løfter og ambitioner som global spiller, må den sikre, at udviklingslandenes behov i fuldt omfang kommer til udtryk i de strategiske valg af finansieringsmekanismer inden for udviklingssamarbejdet;

11.   henviser til proceduren i punkt 23 i IIA af 17. maj 2006; henviser dog samtidig til, at der allerede er foretaget flere ændringer, der begrænser den disponible margen, og at det derfor er vanskeligt at finansiere nye foranstaltninger uden nye midler; går ind for, at man finder langsigtede løsninger, der kan sikre et EU-budget, der er tilstrækkeligt til at dække alle behov frem for at flytte bevillingerne mellem udgiftsområderne; understreger, at de disponible margener under de enkelte udgiftsområder i FFR (især udgiftsområde 2) ikke kan tages for givet i betragtning af de skiftende økonomiske vilkår; anser det for mere hensigtsmæssigt at målrette indsatsen direkte mod det udgiftsområde, hvor der er utilstrækkelige midler, for at undgå at hæmme andre udgiftsområder; mener, at en revision af FFR dækker de fleste budgetprincipper, så længe der ikke er fleksibilitet inden for og mellem udgiftsområder; beklager, at Rådet i den nuværende situation ikke har indtaget en konstruktiv holdning til anvendelsen af de eksisterende fleksibilitetsmekanismer; mener, at midtvejsrevisionen af FFR også bør omfatte den kroniske underfinansiering af visse udgiftsområder;

12.   udtrykker vilje til at tage hensyn til resultaterne af midtvejsrevisionen, der dækker alle aspekter af EU's udgifter og indtægter, herunder korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige, og til Kommissionens rapport om gennemførelsen af IIA ved udgangen af 2009, som omhandlet i IIA af 17. maj 2006, samt til midtvejsevalueringen af de igangværende flerårige programmer;

Handle for at tage udfordringerne op

13.   erindrer om, at EU's 2010-budget skal løse kolossale udfordringer; påpeger, at det centrale mål er at sætte de europæiske borgere i første række og give dem øget sikkerhed, hvilket kræver særlig opmærksomhed på: den seneste finanskrise og den økonomiske krise og deres indvirkning på vækst og konkurrenceevne, beskæftigelse og samhørighed, bedre og enklere gennemførelse af strukturfondene, forbedret energiforsyning og transportsikkerhed samt intern sikkerhed, herunder navnlig i forhold til kampen mod terror, indvandring, demografiske udfordringer samt ligeledes spørgsmålet om klimaforandringer og miljøbeskyttelse, social samhørighed og borgernes sikkerhed samt EU's rolle i verden;

14.   opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til ovenstående faktorer ved udarbejdelsen af FBF; forventer, at Kommissionen fremlægger velfunderede og nyttige forslag for at give mulighed for en meningsfyldt budgetdiskussion inden for budgetmyndigheden;

15.   glæder sig over, at Kommissionen har til hensigt at bidrage til det økonomiske og sociale genopsving, styrke energieffektiviteten og bekæmpe klimaændringer samt fortsætte støtteydelserne til Kosovo, Mellemøsten, Afghanistan, Georgien i henhold til den årlige politikstrategi for 2010; forventer, at Kommissionen, der har fastlagt visse store prioriteringer, lader disse komme til udtryk i FBF og stiller tilstrækkelige finansielle ressourcer til rådighed;

Reaktionen på den globale finanskrise og økonomiske krise

16.   understreger, at medlemsstaterne i en periode med global finanskrise og økonomisk krise har reageret med deres egne støtteforanstaltninger; er af den faste overbevisning, at EU skal reagere hurtigt med supplerende og koordinerede foranstaltninger, der virker direkte på økonomien, og støtte medlemsstaterne med ledsageforanstaltninger, navnlig sådanne, som fremmer den økonomiske vækst, hvilket ville resultere i øgede private investeringer, som også kunne bidrage til at fjerne risikoen for tab af arbejdspladser, øge jobskabelsen og støtte små og mellemstore virksomheder (SMV'er) på mellemlang og lang sigt;

17.   understreger, at den nuværende økonomiske krise skal ses som en lejlighed til at øge investeringerne, hvilket kan nødvendiggøre ændringer i eksisterende finansieringsprogrammer;

18.   hilser Kommissionens hensigter om at reagere på den økonomiske krise velkommen og erklærer sig på ny parat til at indlede forhandlinger med Rådet med henblik på at finde en løsning snarest muligt; mener, at afgørelsen om, hvilke projekter der skal støttes finansielt, ville blive lettere med et geografisk afbalanceret forslag; opfordrer Rådet til at påtage sig sit ansvar og realisere den europæiske dimension af genopretningsplanen;

19.   frygter, at især SMV'er vil lide under den økonomiske krise og vil blive afskåret fra presserende nødvendig finansiering; understreger derfor kraftigt betydningen af at forstærke EU-midlerne til støtte for SMV'er, navnlig dem, der arbejder inden for forskning, udvikling og innovation; påpeger i den forbindelse, at rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (CIP) kan yde effektiv støtte til deres innovationsaktiviteter;

20.   er bekymret over, at den nuværende margen under udgiftsområde 1a, som skønsmæssigt udgør 111 599 000 EUR, ikke gør det muligt at reagere hensigtsmæssigt på virkningerne af den økonomiske krise;

21.   bemærker, at informations- og kommunikationsteknologierne (IKT) rummer enorme muligheder for at styrke vækst og innovation og samtidig bidrage til realisering af Lissabonstrategiens målsætninger og overvindelse af den nuværende økonomiske krise; gør opmærksom på, at det europæiske forskningsrum mere end nogensinde udgør en hjørnesten for et europæisk vidensamfund, og minder endvidere om, at det er nødvendigt at overvinde den opsplitning, der kendetegner forskningsaktiviteter, -programmer og -politikker i Europa; påpeger i den forbindelse betydningen af at afsætte tilstrækkelige midler til at sikre en egentlig gennemførelse af disse projekter;

22.   kræver hurtig enighed om forslaget til ændring af den aktuelle forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, så den bedre kan tage højde for følgerne af virksomhedsflytninger, produktionsnedgang og tab af arbejdspladser, og der bedre kan ydes hjælp til arbejdstagerne med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

Indførelse af energi- og transportsikkerhed

23.   erkender, at der som følge af den seneste energikrise er et kolossalt behov for projekter, der skaber energisikkerhed i EU gennem en diversificering og sammenkobling af ressourcerne og energimarkederne; understreger, at sikre energiforsyninger for EU og princippet om energisolidaritet står øverst på EU's dagsorden og også bør afspejle sig tilstrækkelig tydeligt i EU-budgettet; betragter også den øgede investering i energi som et middel til at bekæmpe den økonomiske krise og støtter ideen om at forhøje bevillingerne i EU-budgettet til centrale energiinfrastrukturprojekter;

24.   påpeger, at den nylige gaskrise og olieprisernes volatilitet endnu en gang har vist, hvor sårbart det europæiske energiforsyningssystem er; understreger, at manglen på alternative (vedvarende) energikilder, alternative energitransportruter, oplagringskapacitet for energikilder og sammenkobling af energitransportnet mellem medlemsstaterne truer EU's energimæssige uafhængighed og befolkningens velfærd; mener derfor, at EU bør være bedre forberedt på situationer med energimangel;

25.   ønsker at undersøge mulighederne for yderligere EU-finansiering på disse områder; forventer, at Kommissionen foreslår effektive aktioner til støtte for flere forskellige gastransportruter, herunder bl.a.Nabucco-projektet; gør i denne forbindelse opmærksom på den rolle, Den Europæiske Investeringsbank kunne spille ved at skabe løftestangseffekter og medvirke til at fremme den private sektors deltagelse, idet man dog tager hensyn til spørgsmålet om demokratisk ansvarlighed;

26.   erkender, at transport, især TEN-T-programmet, altid har været prioriteret højt af Parlamentet; understreger vigtigheden af at udvikle den nødvendige jernbane-, skibs- og vejtransportinfrastruktur og ser gerne, at projektgennemførelsen fremskyndes i 2010; bemærker, at EU tillægger det stor betydning at mindske virkningerne af klimaændringerne, og mener, at forslag, som kan udnytte mulighederne for energibesparelse, bør prioriteres højest;

Miljøbeskyttelse og bekæmpelse af klimaændringer

27.   erindrer om, at bekæmpelse af klimaændringerne ligeledes hænger sammen med energisikkerhed, og at fremme af energieffektivitet og energibesparelser samt en forøgelse af andelen af vedvarende energi ligeledes kan bidrage til en øget energiforsyningssikkerhed;

28.   påpeger, at det nu er almindeligt anerkendt, at klimaændringer påvirker Europas miljø, økonomi og samfund; gentager i denne forbindelse, at det er overbevist om, at foranstaltninger til afhjælpning af klimaændringerne fortsat ikke er indarbejdet i EU-budgettet i tilstrækkelig grad, da der er behov for betydelige ekstra EU-midler til energieffektivitet og vedvarende energiteknologier, som bør frigøres for at bidrage til realiseringen af EU's 2020-mål; understreger, at det vil støtte alle bestræbelser på at forøge og koncentrere tilstrækkelige økonomiske ressourcer for at afhjælpe følgerne af klimaændringerne; minder Kommissionen om, at budgetmyndigheden i 2009 stemte for ekstra bevillinger med henblik på at forstærke bekæmpelsen af klimaændringer; opfordrer Kommissionen til at gennemføre denne forhøjelse; henviser til sin beslutning af 23. oktober 2008 om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009(2), hvori det opfordrer Kommissionen til inden den 15. marts 2009 at forelægge en ambitiøs plan for en tilstrækkelig forhøjelse af midlerne til klimaændringerne, der tager højde for oprettelsen af en særlig klimaændringsfond eller oprettelsen af en særlig budgetpost, der kan forbedre mulighederne i budgettet for at tage fat på disse spørgsmål;

29.   opfordrer Kommissionen til fra 2009 og fremefter at forhøje den økonomiske støtte til et passende niveau for så vidt angår nye vedvarende energiformer (herunder især CO2-fri energi);

30.   erindrer om, at vi har et ansvar over for de kommende generationer til at indføre omkostningseffektive skridt for at opretholde miljøbeskyttelsen; gentager, at EU's indsats skal foregå i en global sammenhæng, og beklager derfor, at de europæiske foranstaltninger ikke følges op af foranstaltninger fra andre aktører, hvilket har alvorlige følger for EU's konkurrenceevne;

31.   henviser til sin beslutning af 20. november 2008 om den europæiske rumpolitik(3) og mener fortsat, at Rådet og Kommissionen bør forelægge Parlamentet specifikke henstillinger eller forslag for dette politikområde;

Styrkelse af den indre sikkerhed

32.   minder om, at støtten til områder som beskyttelse af grænserne, civilbeskyttelse og bekæmpelse af terrorisme skal opretholdes og bør styrkes i 2010, fordi disse politikker direkte berører de europæiske borgeres bekymringer; bemærker, at fremme af fødevaresikkerheden også er et prioriteret område; beklager, at bevillingerne til disse områder ifølge den finansielle programmering fra januar 2009 kun forhøjes moderat under udgiftsområde 3A og er næsten uændret for området Unionsborgerskab under udgiftsområde 3B, ifølge den årlige politikstrategi for 2010 sammenlignet med 2009-budgettet, på trods af at de tager fat på alvorlige bekymringer for de europæiske borgere;

33.   mener, at man bør være særligt opmærksom på grænsebeskyttelse i forbindelse med problemet med ulovlig indvandring, og at medlemsstaternes indsats bør støttes af EU;

Forbedring af udgiftskvaliteten

34.   insisterer på, at en forbedring af udgifternes gennemførelse og kvalitet bør være det vejledende princip for at opnå de bedst mulige resultater med EU-budgettet; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at målrette deres bestræbelser mod dette og til nøje at overvåge gennemførelsen af politikkerne, navnlig udgiftsområde 1B for så vidt angår strukturpolitik;

35.   anmoder Kommissionen om at holde budgetmyndigheden underrettet og til at overveje hensigtsmæssige foranstaltninger, der kan fremskynde gennemførelsen; ønsker at fortsætte overvejelserne i henhold til fælleserklæringen af 21. november 2008 om fremskyndelse af gennemførelsen af struktur- og samhørighedsfondene; ønsker at udvide den fremskyndede gennemførelse til andre politikområder;

36.   forventer, at Kommissionen forelægger et forslag til den næste regelmæssige revision af finansforordningen omfattende reelle forenklingsforslag; forventer, at Kommissionen lægger pres på Rådet for at få det til at udvikle og forbedre arbejdsvilkårene i forbindelse med OLAF's bekæmpelse af svig under hensyntagen til de forslag, Parlamentet fremsatte i forbindelse med forordning (EF) nr. 1073/1999;

37.   anmoder Kommissionen om igennem de ansvarlige tjenestegrene, herunder OLAF, at støtte Bulgarien og Rumænien i deres bestræbelser hvad angår kontrol- og samarbejdsmekanismen og forvaltningen af EU-midler; opfordrer Kommissionen til omhyggeligt at følge udviklingen i Kosovo og Balkanlandene med hensyn til gennemførelse og forsvarlig forvaltning af EU-midler og oprette et organ til at efterfølge taskforcen for undersøgelser med henblik på at følge op på bekæmpelsen af svig og uregelmæssigheder;

38.   ønsker, at de administrative udgifter fastsættes på mere effektive niveauer sammenlignet med de operationelle udgifter; mener, at det er vigtigt for EU med en effektiv offentlig administration for at kunne udnytte EU-budgettet bedst mulig; har i det forrige regnskabsår nedbragt de administrative udgifter sammenholdt med de operationelle udgifter og opfordrer Kommissionen til at fortsætte i denne retning;

39.   bemærker med bekymring, at et stigende antal medarbejdere, der er ansat af Den Europæiske Union, hverken fremgår af institutionernes stillingsfortegnelser som vedtaget af budgetmyndigheden eller finansieres under udgiftsområde 5 i FFR; er fast besluttet på at videreføre screeningprocessen vedrørende Kommissionens medarbejdere og en afbalanceret repræsentation af medlemsstaterne; vil ligeledes overvåge Kommissionens ejendomspolitik i Bruxelles nøje;

Sikring af EP's prærogativer

40.   understreger, at pilotprojekter og forberedende foranstaltninger giver Parlamentet mulighed for at bane vejen for nye politikker og aktiviteter, der beriger EU's indsats; understreger, at selv om de begrænsede margener hæmmer den fulde udnyttelse af dette værktøj, der er indføret ved IIA af 17. maj 2006, har man til hensigt at udnytte hele det beløb, der er afsat til pilotprojekter og forberedende foranstaltninger i Bilag II, del D af IIA af 17. maj 2006, hvis dette er nødvendigt i forhold til forslagene;

41.   erindrer om, at både de forskellige Erasmus-pilotprojekter, Parlamentet har iværksat inden for de seneste år (Erasmus – lærlinge, Erasmus – unge iværksættere, Erasmus – gymnasielærere, Erasmus – offentlig administration), og det traditionelle Erasmus-program ubestrideligt har givet meget positive resultater, hvad angår både deltagelse og gennemførelse, og understreger på ny nødvendigheden af, at EU investerer yderligere på dette område; mener, at der er behov for en kraftig forhøjelse af den samlede bevillingsramme til alle dele af Erasmus-programmet for at sikre en betydelig forhøjelse af antallet af unge (med indtil 1 000 000 om året), der deltager i EU's Erasmus-politik; er overbevist om, at denne foranstaltning er af afgørende betydning, hvis der skal sættes virksomt ind over for de problemer, EU står over for i forbindelse med sin interne integrationsproces, og hvis det skal blive muligt at takle den nuværende økonomiske krise;

42.   henleder opmærksomheden på nødvendigheden af, at der stilles tilstrækkelige midler til rådighed til kommunikationspolitikken, og især at det sker i overensstemmelse med målsætningerne i fælleserklæringen om kommunikation om Europa i partnerskab, som Parlamentet, Rådet og Kommissionen vedtog i oktober 2008;

43.   understreger, at det har bestræbt sig på at vedtage sine retningslinjer for 2010-budgettet på et tidligt tidspunkt, og forventer derfor, at Kommissionen tager hensyn til disse ved udarbejdelsen af FBF;

o
o   o

44.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) Vedtagne tekster af denne dato, P6_TA(2008)0515.
(3) Vedtagne tekster af denne dato, P6_TA(2008)0564.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik