Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2005(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0111/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0111/2009

Συζήτηση :

PV 09/03/2009 - 17
CRE 09/03/2009 - 17

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2009 - 8.14
CRE 10/03/2009 - 8.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0095

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 380kWORD 88k
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο
Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2010 - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή
P6_TA(2009)0095A6-0111/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2010 - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (2009/2005(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009,

–   έχοντας υπόψη τον επικαιροποιημένο δημοσιονομικό προγραμματισμό της Επιτροπής για την περίοδο 2007-2013, όπως υποβλήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2009 σύμφωνα με την παράγραφο 46 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την ετήσια στρατηγική χάραξης πολιτικής για το 2010 (COM(2009)0073), και ιδίως το Μέρος II αυτής,

–   έχοντας υπόψη την προαναφερθείσα διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 177 της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 112, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α6-0111/2009),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 θα φέρει ενδιάμεση αξιολόγηση πολλών πολυετών προγραμμάτων,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και η Επιτροπή των ΕΚ θα συγκροτηθούν σε νέο σώμα έως το τέλος του 2009,

Επισκόπηση του προϋπολογισμού

1.   σημειώνει ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 ορίζει φιλόδοξο ποσό για τους δημοσιονομικούς πόρους για το 2010, συγκεκριμένα 139, 489 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων που αντιπροσωπεύει 1,02% του ΑΕΠ της ΕΕ και 133,505 δισ. ευρώ σε πληρωμές που αντιπροσωπεύει 0,97% του ΑΕΠ της ΕΕ (σε τρέχουσες τιμές), και υπενθυμίζει ότι η επόμενη προσαρμογή του MFF θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο 2009, ακριβώς πριν από τη δημοσίευση του ΠΣΠ 2010·

2.   λαμβάνει υπόψη ότι τα ποσά που ορίζονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για κάθε τομέα δαπανών είναι τα μέγιστα ποσά δαπανών και αποτελούν το πλαίσιο για τους ετήσιους προϋπολογισμούς· θα ήθελε ο τελικός προϋπολογισμός να βρίσκεται πλησιέστερα σε αυτά τα ανώτατα όρια πράγμα που μπορεί να συμβάλει στη χρηματοδότηση πολυάριθμων στόχων ζωτικής σημασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι τρέχουσες πολιτικές και προγράμματα· σημειώνει ότι μερικά από τα κοινοτικά προγράμματα εξακολουθούν να υποχρηματοδοτούνται· δηλώνει ότι η ΕΕ χρειάζεται πιο φιλόδοξες οικονομικές και δημοσιονομικές αποφάσεις που θα της επιτρέψουν να αναλάβει το ρόλο της κυρίως στον τομέα της οικονομικής μεγέθυνσης και της απασχόλησης καθώς και στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής όπου οι πόροι σπανίζουν·

3.   τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα βάσει της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μέσα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της νομοθετικής ευελιξίας του 5% (σημείο 37 αυτής της διοργανικής συμφωνίας) κατά την περίοδο 2007-2013 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να υλοποιηθούν οι πολιτικές του προτεραιότητες·

4.   σημειώνει επίσης ότι το χαμηλό επίπεδο εκτέλεσης των ετήσιων προϋπολογισμών οδηγεί σε ακόμη χαμηλότερη εκτέλεση του προϋπολογισμού, κυρίως λόγω του συστήματος των περίπλοκων κανόνων και απαιτήσεων που επιβάλλονται από την Επιτροπή και της περιορισμένης ικανότητας εκτέλεσης των κρατών μελών, πράγμα που οδηγεί σε σημαντικό ποσό RAL (υπολοίπων προς εκκαθάριση)· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την εκτέλεση μειώνοντας τις γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις που τα ίδια επιβάλλουν και απλοποιώντας τα συστήματα διαχείρισης όπου είναι δυνατόν, ιδίως των διαρθρωτικών ταμείων·

5.   υπογραμμίζει τη σημασία της καλής διοργανικής συνεργασίας στο πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή παρέχει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες·

6.   θεωρεί ότι η σαφής και περιεκτική παρουσίαση του προϋπολογισμού της Ένωσης είναι απαραίτητη· προτίθεται να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τον οικονομικό προγραμματισμό για να επιτρέψει να ληφθούν οι κατάλληλες δημοσιονομικές αποφάσεις· χαιρετίζει τη βελτιωμένη παρουσίαση των εγγράφων δημοσιονομικού προγραμματισμού της Επιτροπής· επιθυμεί ωστόσο οι τροποποιήσεις που επιφέρει η Επιτροπή στον δημοσιονομικό προγραμματισμό της να εμφαίνονται με πιο διακριτό και σαφή τρόπο· ζητεί περαιτέρω αποσαφήνιση του καταλογισμού των πιστώσεων μεταξύ επιχειρησιακών και διοικητικών δαπανών· σημειώνει ότι ένα ήδη σημαντικό μέρος των διοικητικών στην πραγματικότητα δαπανών χρηματοδοτείται από κεφάλαια για δαπάνες επιχειρησιακού χαρακτήρα·

7.   ζητεί από την Επιτροπή, κατά την προετοιμασία του προσχεδίου προϋπολογισμού (ΠΣΠ) του 2010, να προβεί σε σαφείς, συνεπείς και χρηστές δηλώσεις δραστηριοτήτων για κάθε ένα τομέα πολιτικής προκειμένου να μπορέσουν όλες οι σχετικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ελέγξουν ενδελεχώς την εκτέλεση των διαφόρων κοινοτικών προγραμμάτων και πολιτικών· αναμένει, στο πλαίσιο αυτό, να διαπιστώσει τη δέουσα εξέλιξη και εκτέλεση των σημαντικών δημοσιονομικών αποφάσεων που ελήφθησαν στο παρελθόν όπως το Galileo, το ΕΙΤ και η επισιτιστική βοήθεια·

8.   τονίζει πόσο σημαντική είναι η αρχή της "χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης'· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει ΠΣΠ που να εξετάζει τις σημερινές προκλήσεις και να προβλέπει βιώσιμο προϋπολογισμό για τις εν εξελίξει πολιτικές· ανησυχεί ιδιαίτερα για τις ανάγκες σε πιστώσεις για το έτος 2010 στους τομείς 1α και 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου· θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι το μέσο ευελιξίας προορίζεται για τη χρηματοδότηση απροσδόκητων πολιτικών προκλήσεων και είναι ένα μόνον από τα μέσα που καθιστούν δυνατή την επιπρόσθετη χρηματοδότηση·

9.   χαιρετίζει τη συγκρότηση διοργανικής ομάδας εργασίας για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες· επαναλαμβάνει το γεγονός ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι για τη δημιουργία νέων οργανισμών είναι πολύ περιορισμένοι λόγω των τρεχόντων περιθωρίων υπό κάθε τομέα και υπενθυμίζει στην Επιτροπή και το Συμβούλιο την ανάγκη να τηρηθεί το σημείο 47 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006· υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ανάγκη να ληφθούν υπόψη τα έσοδα για ειδικό προορισμό κατά την κατάρτιση του ΠΣΠ του 2010 για τους υφιστάμενους αποκεντρωμένους οργανισμούς· επιμένει ότι οι οργανισμοί που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από έσοδα τα οποία προκύπτουν από τέλη πρέπει να εξακολουθήσουν να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το μέσο αυτό στο σύνολό του για να έχουν τη δημοσιονομική ευελιξία που χρειάζονται·

10.   υποστηρίζει τα διάφορα μέσα συνδρομής δυνάμει του τομέα 4· υπενθυμίζει ότι μόνιμη ανησυχία του Κοινοβουλίου είναι ότι ο τομέας 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου παρουσιάζει σοβαρή υποχρηματοδότηση· επισημαίνει ότι αν η Ένωση θέλει να ανταποκριθεί στις υποσχέσεις και τις φιλοδοξίες της ως παγκόσμιου παράγοντα, πρέπει να διασφαλίσει ότι οι ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών αντικατοπτρίζονται πλήρως στις στρατηγικές επιλογές των μηχανισμών χρηματοδότησης στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας·

11.   υπενθυμίζει τη διαδικασία που ορίζεται στο σημείο 23 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι επήλθαν ήδη αρκετές αλλαγές που μειώνουν τα διαθέσιμα περιθώρια και ότι επομένως είναι δύσκολο να χρηματοδοτηθούν νέα μέτρα χωρίς φρέσκο χρήμα· προτιμά την εξεύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων που θα καταστήσουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ ικανό να καλύπτει όλες τις ανάγκες, αντί της μετατόπισης πιστώσεων μεταξύ τομέων· υπογραμμίζει ότι τα διαθέσιμα περιθώρια σε κάθε τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ειδικά στον τομέα 2) δεν μπορεί να θεωρούνται δεδομένα λόγω των μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθηκών· θεωρεί ότι είναι πιο σκόπιμο να εξετασθεί απευθείας η κατηγορία δαπανών που είναι ανεπαρκής, προκειμένου να αποφευχθεί η παρεμπόδιση άλλων τομέων δαπανών· θεωρεί ότι, λόγω έλλειψης ευελιξίας εντός των τομέων και από τον ένα τομέα στον άλλο, η αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου αντικατοπτρίζει περισσότερο τις αρχές που διέπουν τον προϋπολογισμό· εκφράζει τη λύπη του διότι, στο παρόν πλαίσιο, το Συμβούλιο δεν έχει υιοθετήσει εποικοδομητική προσέγγιση για τη χρησιμοποίηση των υπαρχόντων μηχανισμών ευελιξίας· θεωρεί ότι η ενδιάμεση ανασκόπηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου πρέπει επίσης να εξετάσει τη χρόνια υποχρηματοδότηση ορισμένων κατηγοριών δαπανών·

12.   δηλώνει πρόθυμο να λάβει υπόψη του τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης επισκόπησης που καλύπτει όλες τις πτυχές των δαπανών και πόρων της ΕΕ περιλαμβανομένης της μείωσης της εισφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία της διοργανικής συμφωνίας έως τα τέλη του 2009 που προβλέπεται από τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 καθώς και της ενδιάμεσης αξιολόγησης των σε εξέλιξη ευρισκομένων πολυετών προγραμμάτων·

Ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων

13.   υπενθυμίζει ότι είναι τεράστιες οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει ο προϋπολογισμός της ΕΕ το 2010· επισημαίνει ότι ο βασικός στόχος είναι να δοθεί προτεραιότητα στους Ευρωπαίους πολίτες και να τους παρασχεθεί περισσότερη ασφάλεια, στοιχείο που απαιτεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και στον αντίκτυπό της στη μεγέθυνση και την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και τη συνοχή, σε καλύτερη και απλούστερη εκτέλεση των διαρθρωτικών ταμείων· στην ενίσχυση του ενεργειακού εφοδιασμού και της ασφάλειας των μεταφορών καθώς και στην εσωτερική ασφάλεια και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας· στη μετανάστευση, τις δημογραφικές προκλήσεις και την αλλαγή του κλίματος, στην προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική συνοχή, την ασφάλεια των πολιτών καθώς και την ενίσχυση του ρόλου της Ένωσης στον κόσμο·

14.   καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις προαναφερθείσες περιστάσεις όταν πρόκειται να λάβει αποφάσεις για το ΠΣΠ· αναμένει από την Επιτροπή να παρουσιάσει βάσιμες και χρήσιμες προτάσεις για να καταστεί δυνατή ουσιαστική συζήτηση για τον προϋπολογισμό εντός της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής·

15.   χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη, να ενισχύσει την ενεργειακή απόδοση και να καταπολεμήσει την αλλαγή του κλίματος και να συνεχίσει τη χορήγηση βοήθειας, ιδίως προς το Κοσσυφοπέδιο, τη Μέση Ανατολή, το Αφγανιστάν και τη Γεωργία, όπως εκφράζεται στην Ετήσια Στρατηγική Πολιτικής για το 2010· αναμένει από την Επιτροπή ότι αφού ορίσει επακριβώς μερικές από τις σημαντικές προτεραιότητες, να τις εμφανίσει στο ΠΣΠ και να παράσχει επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους·

Απάντηση στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση

16.   τονίζει ότι, σε περίοδο παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, τα κράτη μέλη αντέδρασαν με τα δικά τους μεμονωμένα μέτρα βοήθειας· πιστεύει ακράδαντα ότι η Ένωση πρέπει να αντιδράσει ταχέως με επιπρόσθετα και συντονισμένα μέτρα που θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία και πρέπει να υποστηρίξει τα κράτη μέλη με συνοδευτικές ενέργειες, ιδιαίτερα εκείνες που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, καθώς τούτο θα οδηγήσει στην ενθάρρυνση των επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα και θα συμβάλει στην εξουδετέρωση του κινδύνου απώλειας θέσεων εργασία, στην προώθηση δημιουργίας θέσεων εργασίας και στη στήριξη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα των ΜΜΕ·

17.   τονίζει ότι το σημερινό πλαίσιο της οικονομικής κρίσης θα μπορούσε να εκληφθεί ως ευκαιρία για την αύξηση των επενδύσεων σε πράσινες τεχνολογίες, οι οποίες μπορεί να απαιτήσουν τροποποιήσεις στα τρέχοντα οικονομικά προγράμματα·

18.   χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να απαντήσει στην οικονομική κρίση και επαναλαμβάνει την προθυμία του να διαπραγματευθεί με το Συμβούλιο για την εξεύρεση της κατάλληλης δημοσιονομικής λύσης το συντομότερο δυνατόν· πιστεύει ότι η απόφαση για τα έργα που πρόκειται να λάβουν οικονομική υποστήριξη θα διευκολυνθεί με μια γεωγραφικά ισορροπημένη πρόταση· καλεί το Συμβούλιο να αναλάβει τις ευθύνες του και να υλοποιήσει την ευρωπαϊκή διάσταση του σχεδίου ανάκαμψης·

19.   ανησυχεί διότι οι ΜΜΕ θα πληγούν ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση και θα υποστούν περικοπές της χρηματοδότησης που επειγόντως χρειάζονται· τονίζει επομένως τη σημασία της ενίσχυσης των κονδυλίων της ΕΕ που στηρίζουν τις ΜΜΕ ιδιαίτερα εκείνες που εργάζονται στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας· επισημαίνει, σε σχέση με τα ανωτέρω, ότι το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία μπορεί να παράσχει πραγματική υποστήριξη στις δραστηριότητες καινοτομίας αυτών των επιχειρήσεων·

20.   ανησυχεί για το γεγονός ότι το ισχύον περιθώριο υπό τον τομέα 1α, που υπολογίζεται σε 111 599 000 ευρώ δεν επιτρέπει να αντιμετωπισθούν δεόντως οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης·

21.   θεωρεί ότι οι τεράστιες ευκαιρίες που παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών προωθούν την οικονομική μεγέθυνση και την καινοτομία, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας και στην εξουδετέρωση της σημερινής οικονομικής κρίσης· υπενθυμίζει ότι ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας αποτελεί περισσότερο από κάθε άλλη φορά ακρογωνιαίο λίθο για μια ευρωπαϊκή κοινωνία της γνώσης και υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη να ξεπεραστεί ο κατακερματισμός των ερευνητικών δραστηριοτήτων, προγραμμάτων και πολιτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της παροχής επαρκούς χρηματοδότησης για να διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογών αυτών των σχεδίων·

22.   ζητεί να επιτευχθεί ταχέως συμφωνία σχετικά με την πρόταση για τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για να αντιμετωπισθούν καλύτερα οι συνέπειες των μετεγκαταστάσεων επιχειρήσεων, της μείωσης της παραγωγής και της απώλειας θέσεων εργασίας και για να δοθεί ώθηση στους εργαζόμενους να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας·

Εξασφάλιση ενεργειακού εφοδιασμού και μεταφορών

23.   αναγνωρίζει ότι, ως αποτέλεσμα της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης, υπάρχει τεράστια ανάγκη για έργα που εξασφαλίζουν τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ένωσης μέσω της διαφοροποίησης των πόρων και της διασύνδεσης των αγορών ενέργειας· τονίζει ότι η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης καθώς και η αρχή της αλληλεγγύης στον τομέα της ενέργειας αποτελούν ύψιστες προτεραιότητες στην ημερήσια διάταξη της ΕΕ και πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζονται δεόντως στον προϋπολογισμό της ΕΕ· θεωρεί την αύξηση των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας άλλο ένα μέσο για την καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης και τάσσεται υπέρ της ιδέας να προωθηθούν οι δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ σε βασικά έργα υποδομής για την ενέργεια·

24.   επισημαίνει ότι η πρόσφατη κρίση του φυσικού αερίου και η αστάθεια των τιμών του πετρελαίου πρόβαλαν και πάλι το θέμα της ευπάθειας του ευρωπαϊκού συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού· υπογραμμίζει ότι η έλλειψη εναλλακτικών (ανανεώσιμων) πηγών ενέργειας, εναλλακτικών οδών μεταφοράς ενέργειας, ικανότητας αποθήκευσης πηγών ενέργειας και διασυνδέσεων μεταφοράς ενέργειας μεταξύ κρατών μελών είναι επιζήμια για την ανεξαρτησία της Ευρώπης στον τομέα της ενέργειας και την ευημερία των λαών της· επομένως η Ένωση πρέπει να προετοιμασθεί καλύτερα για το ενδεχόμενο έλλειψης ενέργειας·

25.   επιθυμεί να διερευνηθούν οι δυνατότητες περαιτέρω χρηματοδότησης αυτών των τομέων από την ΕΕ· αναμένει από την Επιτροπή να προτείνει δυναμικές ενέργειες για τη στήριξη της υλοποίησης διαφοροποιημένων οδών μεταφοράς αερίου, περιλαμβανομένου του σχεδίου Nabucco, επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στην επίτευξη πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος και στην κινητοποίηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, το ζήτημα της δημοκρατικής απόδοσης ευθύνης·

26.   αναγνωρίζει ότι οι μεταφορές, ειδικά το πρόγραμμα που αφορά το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (TEN-T), αποτελούσε ανέκαθεν υψηλή προτεραιότητα για το Κοινοβούλιο· τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης των απαραίτητων υποδομών σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και οδικών μεταφορών και επιθυμεί να επιταχύνει την υλοποίηση των έργων το 2010· επισημαίνει τη σημασία που αποδίδει η Ένωση στη μείωση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος και είναι της γνώμης ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε προτάσεις που μπορούν να εκμεταλλευτούν το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας·

Προστασία του περιβάλλοντος και καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος

27.   υπενθυμίζει ότι η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος συνδέεται επίσης με την εξασφάλιση της ενέργειας και ότι η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας, η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν επίσης εργαλεία μεγαλύτερης εξασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασμού·

28.   επισημαίνει ότι η αλλαγή του κλίματος έχει ευρέως αναγνωρισμένο αντίκτυπο στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία της Ευρώπης· επαναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτό την πεποίθησή του ότι τα μέτρα για τον περιορισμό της αλλαγής του κλίματος εξακολουθούν να μην περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ με ικανοποιητικό τρόπο, δεδομένου ότι χρειάζονται σημαντικοί επιπρόσθετοι πόροι της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση και τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πρέπει να αναπτυχθούν για να συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων της Ένωσης 2020· τονίζει ότι θα στηρίξει όλες τις προσπάθειες προκειμένου να αυξηθούν και να επικεντρωθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι στον μετριασμό των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ψήφισε για τον προϋπολογισμό του 2009 υπέρ επιπρόσθετης χρηματοδότησης με σκοπό να ενθαρρύνει την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος· ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει αυτήν την αύξηση· υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2008 για το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009(2) στο οποίο καλείται η Επιτροπή να υποβάλει, έως τις 15 Μαρτίου 2009, φιλόδοξο σχέδιο για τη δέουσα αύξηση των πόρων που διατίθενται για την αλλαγή του κλίματος, που θα μελετά το ενδεχόμενο δημιουργίας ειδικού "ταμείου για την αλλαγή του κλίματος" ή θέσπισης ειδικού κονδυλίου του προϋπολογισμού που θα βελτιώσει την ικανότητα του προϋπολογισμού να αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα·

29.   ενθαρρύνει την Επιτροπή να αυξήσει, από το 2009 και μετά, την οικονομική στήριξη στο ενδεικνυόμενο επίπεδο για τις νέες τεχνολογίες Ε&Α στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας (που σημαίνει ιδίως μηδενικές εκπομπές άνθρακα)·

30.   υπενθυμίζει την ευθύνη απέναντι στις μελλοντικές γενιές ώστε να ληφθούν αποδοτικά από άποψη κόστους μέτρα για τη διατήρηση της προστασίας του περιβάλλοντος· επαναλαμβάνει ότι πρέπει να αναληφθεί δράση εκ μέρους της ΕΕ σε παγκόσμιο πλαίσιο, και ως εκ τούτου εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές ενέργειες δεν ακολουθούνται από ενέργειες άλλων παραγόντων, πράγμα που έχει σοβαρές συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης·

31.   υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Διαστήματος(3) και επαναλαμβάνει τη θέση του ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να υποβάλουν ειδικές συστάσεις και προτάσεις σε αυτόν τον τομέα πολιτικής συνοδευόμενες από την κατάλληλη χρηματοδότηση·

Ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας

32.   υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση θεμάτων όπως η προστασία των συνόρων, η προστασία των πολιτών, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να διατηρηθούν και μάλιστα να ενισχυθούν το 2010, γιατί οι πολιτικές αυτές συνδέονται άμεσα με τον κατευνασμό των ανησυχιών των Ευρωπαίων πολιτών· σημειώνει ότι η προώθηση της ασφάλειας των τροφίμων παραμένει επίσης προτεραιότητα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό του Ιανουαρίου 2009, η χρηματοδότηση αυτών των θεμάτων αυξάνεται μετρίως στον τομέα 3α και παραμένει σχεδόν αμετάβλητη η χρηματοδότηση πολιτικών που προωθούν την ιδιότητα του πολίτη, τομέας 3β, σύμφωνα με την Ετήσια Στρατηγική Πολιτικής 2010 σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2009, μολονότι εξετάζουν σημαντικές ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών·

33.   θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των συνόρων σε συνδυασμό με το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης και ότι οι προσπάθειες των κρατών μελών θα πρέπει να υποστηρίζονται από την Ένωση·

Βελτίωση της ποιότητας των δαπανών

34.   επιμένει ότι η βελτίωση της εκτέλεσης και της ποιότητας των δαπανών πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κατευθύνουν τις προσπάθειές τους προς τον στόχο αυτό και να παρακολουθούν από κοντά την εκτέλεση των πολιτικών, και ιδίως του τομέα 1Β για τις διαρθρωτικές πολιτικές·

35.   ζητεί από την Επιτροπή να τηρεί ενήμερη την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και να προβληματιστεί σχετικά με τις κατάλληλες δράσεις που θα έδιναν ώθηση στην εκτέλεση· επιθυμεί να συνεχίσει τον προβληματισμό σύμφωνα με την κοινή δήλωση της 21ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την επιτάχυνση της υλοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής· επιθυμεί να επεκτείνει την επιτάχυνση της εκτέλεσης και σε άλλους τομείς πολιτικής·

36.   αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την επόμενη αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, περιλαμβανομένων πραγματικών προτάσεων για απλοποίηση· αναμένει από την Επιτροπή να ασκήσει πίεση στο Συμβούλιο με σκοπό να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας σε σχέση με την καταπολέμηση της απάτης στο πλαίσιο του OLAF όσον αφορά τις προτάσεις που διατύπωσε το Κοινοβούλιο για τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999·

37.   ζητεί από την Επιτροπή μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών της, περιλαμβανομένης της OLAF, να στηρίξει τις προσπάθειες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας σε σχέση με τον μηχανισμό ελέγχου και συνεργασίας και τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Κοσσυφοπέδιο και τα βαλκανικά κράτη όσον αφορά την εκτέλεση και την καλή διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ και να συγκροτήσει φορέα που θα διαδεχθεί την ειδική ομάδα επιθεωρητών για την παρακολούθηση της καταπολέμησης της απάτης και των παρατυπιών·

38.   εκφράζει την επιθυμία οι διοικητικές δαπάνες σε σύγκριση με τις επιχειρησιακές δαπάνες να φθάσουν σε αποτελεσματικότερο ύψος· πιστεύει ότι η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης της ΕΕ έχει ουσιαστική σημασία για την επίτευξη της βέλτιστης χρήσης του προϋπολογισμού της ΕΕ· το προηγούμενο οικονομικό έτος μείωσε τις διοικητικές δαπάνες σε σύγκριση με τις επιχειρησιακές και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει προς την κατεύθυνση αυτή·

39.   σημειώνει με ανησυχία ότι διαρκώς μεγαλύτερος αριθμός απασχολουμένων από την ΕΕ ούτε εμφαίνεται στα οργανογράμματα των θεσμικών οργάνων όπως εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ούτε αμείβεται δυνάμει του τομέα 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου· είναι αποφασισμένο να συνεχίσει τον έλεγχο που ασκεί όσον αφορά το προσωπικό της Επιτροπής και την ισόρροπη εκπροσώπηση των κρατών μελών· θα παρακολουθεί επίσης από κοντά την πολιτική της Επιτροπής για τα κτίρια στις Βρυξέλλες·

Διασφάλιση των προνομίων του ΕΚ

40.   υπογραμμίζει ότι τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες παρέχουν στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να ανοίγει το δρόμο για νέες πολιτικές και δραστηριότητες που εμπλουτίζουν τη δράσης της Ένωσης· τονίζει ότι μολονότι τα περιορισμένα περιθώρια θέτουν σε κίνδυνο την πλήρη χρήση αυτού του εργαλείου όπως προβλέπεται στη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006, προτίθεται να κάνει χρήση όλων των ποσών που προβλέπονται για δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες στο Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Δ της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, εάν το απαιτούν οι προτάσεις·

41.   υπενθυμίζει τις αδιαμφισβήτητα πολύ θετικές επιδόσεις, τόσο από πλευράς συμμετοχής όσο και εφαρμογής, των διαφόρων προτύπων σχεδίων Erasmus που ξεκίνησε το Κοινοβούλιο κατά τα τελευταία έτη (Erasmus για μαθητευόμενους, Erasmus για νέους επιχειρηματίες, Erasmus για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Erasmus για τη δημόσια διοίκηση), καθώς και του παραδοσιακού προγράμματος Erasmus· επιβεβαιώνει ότι η Ένωση πρέπει να συνεχίσει να επενδύει στον τομέα αυτό· πιστεύει ότι είναι απαραίτητη μια ουσιαστική αύξηση του συνολικού δημοσιονομικού κονδυλίου που διατίθεται σε όλες τις γραμμές του Erasmus προκειμένου να αυξηθεί σημαντικά (έως και 1 000 000 ευρώ ετησίως) ο αριθμός των νέων που συμμετέχουν στην "Ευρωπαϊκή πολιτική Erasmus'· είναι πεπεισμένο ότι το μέτρο αυτό είναι απαραίτητο για να δοθεί η σωστή απάντηση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ευρώπη με την διεργασία ολοκλήρωσής της καθώς και για να δοθεί λύση στη σημερινή οικονομική κρίση·

42.   εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την πολιτική επικοινωνιών, ιδίως για να είναι σε ευθυγράμμιση με τους στόχους που καθορίζονται στην κοινή δήλωση όσον αφορά τη σύμπραξη για την επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2008·

43.   τονίζει ότι έχει ήδη προβεί σε βήματα για την έγκριση των κατευθυντηρίων γραμμών του για τον προϋπολογισμό του 2010· αναμένει επομένως από την Επιτροπή να τις λάβει υπόψη της κατά την προετοιμασία του ΠΣΠ·

o
o   o

44.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

(1) EE C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0515.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0564.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου