Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2004(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0057/2009

Indgivne tekster :

A6-0057/2009

Forhandlinger :

PV 09/03/2009 - 17
CRE 09/03/2009 - 17

Afstemninger :

PV 10/03/2009 - 8.15
CRE 10/03/2009 - 8.15
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0096

Vedtagne tekster
PDF 141kWORD 66k
Tirsdag den 10. marts 2009 - Strasbourg
Budgetretningslinjer 2010 - Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX
P6_TA(2009)0096A6-0057/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 om retningslinjerne for 2010-budgetproceduren, Sektion I - Europa-Parlamentet, Sektion II - Rådet, Sektion IV - Domstolen, Sektion V - Revisionsretten, Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Sektion VII - Regionsudvalget, Sektion VIII - Den Europæiske Ombudsmand ,Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (2009/2004(BUD))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 272,

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1),

-   der henviser til Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(2),

-   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

-   der henviser til den femte beretning fra institutionernes generalsekretærer om udviklingstendenserne inden for udgiftsområde 5 i de finansielle overslag fra maj 2006,

-   der henviser til Revisionsrettens årsberetning for regnskabsåret 2007 med de kontrollerede institutioners svar(4),

-   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A6-0057/2009),

A.   der henviser til, at Europa-Parlamentet på dette stadium af den årlige budgetprocedure afventer de øvrige institutioners overslag og Præsidiets forslag til 2010-budgettet,

B.   der henviser til, at det er blevet foreslået at fortsætte pilotprojektet med henblik på at forbedre samarbejdet og forbindelserne mellem Præsidiet og Budgetudvalget i endnu et år, dvs. under hele 2010-budgetproceduren,

C.   der henviser til, at loftet for udgiftsområde 5 i 2010 andrager 8 088 000 000 EUR (svarende til en stigning på 311 000 000 EUR eller på + 4 % i forhold til 2009, inkl. en inflation på 2 %),

D.   der henviser til, at Europa-Parlamentets budget for 2009 udgør 1 529 970 930 EUR, hvilket svarer til 19,67 % af udgiftsområde 5 for dette år,

Europa-Parlamentet
Generel ramme

1.   kan ikke kraftigt nok understrege det grundlæggende princip, at alle medlemmer på lige fod bør have en fuldstændig og god service, der gør det muligt for dem at arbejde og udtrykke sig samt modtage alle dokumenter på deres modersmål, således at de på bedst mulig måde kan handle på deres vælgeres vegne; mener, at det vil være en oplagt mulighed at benytte den nye valgperiode til at sikre, at dette føres ud i livet, og er i den forbindelse enigt i, at optimal og lige adgang til sprogfaciliteter for medlemmerne er en af de vigtigste retningslinjer for 2010-budgettet;

2.   mener i overensstemmelse med Parlamentets tidligere holdning, at der bør lægges lige stor vægt på alle aspekter i forbindelse med Parlamentets lovgivningsrolle; mener navnlig, at den prioriterede tilpasning af personalemæssige og beslægtede ressourcer først og fremmest bør tilgodese parlamentsarbejdet og beslutningstagningen under den fælles beslutningsprocedure;

3.   påpeger, at 2010 vil blive et år, hvor Parlamentet efter valget i 2009 og de deraf følgende ændringer i dets sammensætning gradvis vil komme op på fuldt aktivitetsniveau i årets løb, og fastslår, at dette vil indebære en række budgetmæssige justeringer; konstaterer endvidere, at mange af de poster, der specifikt vedrører valgåret 2009, ikke længere vil være påkrævet;

4.   understreger, at 2010 for Parlamentet vil blive et år præget af løbende tilpasninger, for så vidt angår dels forbedring af arbejdsmetoder og modernisering, som går hånd i hånd med de politiske og lovgivningsmæssige forpligtelser og evalueringen af en række større flerårige initiativer iværksat i løbet af de seneste få år;

5.   bekræfter, at det har til hensigt at træffe de nødvendige foranstaltninger med sigte på en eventuel kommende udvidelse af EU med Kroatien;

6.   bemærker, at det finansielle loft for udgiftsområde 5 "Administrative udgifter" teoretisk set vil muliggøre en stigning på 4 % eller 311 000 000 EUR; fastslår følgelig, at der med Parlamentets frivillige andel på 20 % som målestok stadig vil være et yderligere "automatisk" råderum på 62 000 000 EUR beregnet på grundlag af lofterne og på 87 000 000 EUR i forhold til det faktisk vedtagne budget for 2009; bemærker, at der ikke desto mindre er usikkerhed med hensyn til udviklingen i EU's BNI og de forhold, som Europa-Parlamentet kommer til at arbejde under;

7.   forventer, at Præsidiet i sit overslag forelægger realistiske anmodninger, og er parat til at behandle sine forslag på et fuldt ud behovsbaseret og forsvarligt grundlag for at sikre, at institutionen fungerer hensigtsmæssigt og effektivt;

8.   mener, at der i budgetoverslaget bør være en betydelig margen, frem for at der afsættes en specifik reserve, således at det nye Parlament får mulighed for at fastlægge sine egne prioriteringer, når først det har konstitueret sig, eller for at tilpasse sig til de skiftende forhold, idet man tager højde for de 20 % af de samlede administrative udgifter;

9.   mener, at enhver nødvendig udgiftskrævende tilpasning som følge af en fremtidig ratificering af Lissabontraktaten vil skulle behandles på det pågældende tidspunkt i overensstemmelse med de gældende budgetprocedurer;

10.   anmoder om en detaljeret og klar oversigt over de budgetposter, som ikke blev udnyttet fuldt ud i 2008, og ser frem til at analysere årsagerne hertil; ønsker ligeledes at få forelagt en gennemgang af alle fremførsler og udnyttelsen heraf i 2008 samt en ajourført oversigt over de endelige formålsbestemte indtægter sammenlignet med de budgetterede beløb;

11.   glæder sig over beslutningen om at forlænge pilotprojektet vedrørende et bedre samarbejde mellem Præsidiet og Budgetudvalget med endnu et år, hvilket burde resultere i en strømlinet budgetprocedure og skabe mulighed for en mere rettidig og åben høring om alle parlamentariske forhold, som har betydelige økonomiske følger; understreger, at den fulgte praksis med hensyn til, hvornår Præsidiet hører Budgetudvalget om spørgsmål med sådanne økonomiske følger kunne forbedres, og så gerne en afklaring og fastlæggelse af den nuværende praksis på dette område;

Lige adgang til sprogfaciliteter for Europa-Parlamentets medlemmer

12.   mener, at 2010 bør være året, hvor der gøres en ihærdig indsats for, at alle medlemmer uanset nationalitet og sprog behandles ens, forstået på den måde, at de får mulighed for at varetage deres respektive opgaver og udføre det politiske arbejde, der påhviler dem, på deres eget sprog, hvis de måtte ønske det;

13.   erkender, at stramme frister i mange situationer og især på udvalgs- og gruppeplan øger vigtigheden af forhandlinger mellem hovedaktørerne; understreger dog princippet om Parlamentets demokratiske legitimitet, der gælder alle medlemmer, og deres ret til fuld flersprogethed; mener derfor, at det her behandlede budget kan og bør bruges til at få opfyldt dette mål og finde den rette balance mellem restriktionerne i forhold til flersprogethed og en gnidningsløs fuldførelse af lovgivningsprocedurerne;

14.   er stærkt interesseret i spørgsmålet om flersprogethed og anmoder tjenestegrenene om en redegørelse om den nuværende situation samt den forventede udvikling i 2010, herunder anvendelsen af kodeksen og mulighederne for yderligere praktiske forbedringer, pilotprojektet vedrørende individuel tolkning, herunder kriterierne herfor og nyttevirkningen for medlemmer med forskellig sproglig baggrund, samt en gennemgang af, hvorledes de "fysiske barrierer" for ligebehandling (dvs. mangel på passende mødeværelser, tolkekabiner mv.) med tiden vil blive elimineret; ønsker oplysninger om, i hvilket omfang det nye Parlament vil få stillet bedre faciliteter og udstyr til rådighed på alle disse områder i forhold til situationen for dem, der blev medlemmer i forbindelse med de seneste udvidelser;

15.   er ligeledes af den opfattelse, at alle midler må tages i brug for at sikre en mere fleksibel tolkning som et afgørende skridt hen imod gode arbejdsmetoder, og påpeger, at problemer og økonomisk spild i mange tilfælde ville kunne undgås, hvis der var mulighed for at skifte sprog med kort varsel på grundlag af den faktiske frem for den planlagte mødedeltagelse;

Optimal anvendelse af ressourcer til forbedring af Europa-Parlamentets lovgivningsarbejde

16.   understeger, at der må gøres alt for at sikre, at de samlede budget- og personalemæssige ressourcer, Parlamentet råder over, anvendes på den mest omkostningseffektive måde, således at institutionen og dens medlemmer kan varetage deres vigtigste opgave med at lovgive med så stor succes som muligt; gentager, at dette forudsætter en omhyggelig planlægning og tilrettelæggelse af arbejdsmetoderne og – hvor det er muligt – koordinering af funktioner og strukturer for at undgå unødigt bureaukrati, overlapning af funktioner og dobbeltarbejde;

17.   understreger, at den voksende medbestemmelse lægger en yderligere belastning på alle Parlamentets tjenestegrene, der har med lovgivningsarbejdet at gøre, og vil kræve stor effektivitet og prioritering af personalemæssige og beslægtede ressourcer, så medlemmerne får mulighed for at udføre deres opgaver korrekt;

18.   minder om, at der for 2009 blev vedtaget en betydelig forhøjelse af de personalemæssige ressourcer, selv om der samtidig var generel enighed om, at disse ressourcer nu var kommet ind i en konsolideringsfase, og at omplacering skulle være en fortsat proces efter de meget betydelige stigninger i antallet af ansatte i forbindelse med de nylige udvidelser; opfordrer endnu en gang alle tjenestegrene og politiske grupper til at forelægge detaljerede begrundelser for deres anmodninger om personale, lige så snart budgetproceduren indledes;

19.   ser frem til forslagene fra arbejdsgruppen om forenkling af de administrative procedurer og mener, at omkostningsbesparelser burde være en naturlig følge af den efterfølgende gennemførelse heraf;

20.   anmoder ligeledes om, at de politiske gruppers anmodninger medtages ved udarbejdelsen af overslaget i forårets løb;

21.   finder, at der sommetider kan være behov for en analyse af, hvordan ressourcerne anvendes, og hvorledes arbejdet tilrettelægges, når specifikke problemer identificeres klart, og formålene med den undersøgelse, der skal foretages, er tilstrækkeligt specificerede, målbare og målrettede; er af den opfattelse, at der i 2010 kunne udvælges én eller flere specifikke sektorer og ét eller flere specifikke projekter, som kunne underkastes en sådan analyse; minder samtidig om vigtigheden af den screening, der fandt i sted i 2008; ønsker, at denne screening skal fortsætte og uddybes, så der tages højde for den, når man beslutter overslagene for 2010; minder om, at det nyvalgte Parlaments skiftende forhold, øget medbestemmelse og andre ændringer også bør tages i betragtning;

22.   henleder Præsidiets opmærksomhed på arbejdsvilkårene for personer, som er ansat af underleverandørvirksomheder, men som udfører arbejde i Parlamentet; henstiller i den forbindelse til Præsidiet at drage omsorg for, at disse firmaer til fulde overholder den gældende arbejdsmarkedslovgivning;

Formidling af information til medlemmerne

23.   understreger, at der siden gennemførelsen af den omfattende "Raising the Game"-reform for nogle siden er blevet eller er ved at blive iværksat mindst tre nye vigtige projekter med det formål at formidle så fuldstændige og relevante oplysninger som muligt vedrørende det parlamentariske arbejde; henviser her til udvalgenes politikafdelinger, bibliotekets analytiske tjeneste og et videnbaseret forvaltningssystem, som skal lette adgangen til disse og til mange andre disponible kilder; henviser ligeledes til en række andre kilder i Parlamentet, som f.eks. Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan; påskønner i høj grad disse bestræbelser på at sikre, at Parlamentet bliver i stand til at yde medlemmerne en mere professionel bistand, men mener, at der er behov for at gøre funktionsrelateret og budgetmæssig status;

24.   anser det for vigtigt, at der som led i 2010-proceduren sker en afklaring af situationen til gavn for alle medlemmer, herunder dem, der beskæftiger sig med spørgsmål af budgetmæssig karakter, for at nå frem til en mere klar definition på de forskellige ansvarsområder og fastlægge den mest effektive måde at systematisere disse initiativer på; så derfor gerne, at der blev arrangeret en høring af Budgetudvalget om, hvorledes initiativerne skal bruges, om de aktuelle overvejelser om de forskellige elementer samt om det indbyrdes forhold mellem disse; understreger, at administrationen også bør sikre udtømmende information til de nyvalgte medlemmer om de tjenesteydelser, som de har ret til;

Information til borgerne om Parlamentet

25.   noterer sig Præsidiets henvisning til de tre vigtigste projekter på det kommunikationspolitiske område, nemlig europarlTV, Besøgscentret og det nye audiovisuelle center i JAN-Bygningen, hvis færdiggørelse og konsolidering udgør en kvalitativ forbedring i de kommunikationsinstrumenter, der står til rådighed for institutionen; gentager sit tilsagn om nøje at følge udviklingen i disse instrumenter og optimere den reelle indvirkning på den offentlige mening;

26.   beklager, at Besøgscentret ikke bliver oprettet før efter valget i 2009, og kræver fuldstændig information om årsagerne til denne forsinkelse;

27.   henviser til Præsidiets beslutning om projektet "Et hus for europæisk historie" og understreger, at der er behov for en omfattende og gennemsigtig høring med de kompetente udvalg om dets koncept, indhold og budgetmæssige aspekter som led i pilotproceduren for det forbedrede samarbejde mellem Præsidiet og Budgetudvalget;

Bygninger

28.   minder om, at denne sektor spiller en vigtig rolle for Parlamentet, både med hensyn til dækning af det nuværende og fremtidige behov for fast ejendom som institution og til den bedst mulige forvaltning af de ejendomme, Parlamentet ejer; minder om, at alle projekter i denne sammenhæng skal beskytte Parlamentets finansielle interesser; er af den opfattelse, at begivenhederne i 2008, selv om nogle helt klart ikke var til at forudse, har vist, at der er behov for forbedringer på dette område under hensyntagen til den eksterne rapport om bygningers vedligeholdelse; ser også frem til at høre mere om forslagene om en mulig omstrukturering af GD INLO i betragtning af de øgede udfordringer, Parlamentet står over for som ejer af adskillige bygninger;

29.   gentager i den forbindelse sin anmodning om at få forelagt en specifik rapport om og eventuelle anbefalinger med hensyn til de unødvendigt høje omkostninger til vedligeholdelse, istandsættelse og indkøb i forbindelse med EU's, og herunder Parlamentets, bygninger; håber stadig, at denne rapport vil bygge på en tværgående indsats for at finde frem til hovedårsagerne, hvad enten disse på nogen som helst måde kan tilskrives et begrænset marked, byrder pålagt af finansforordningen og offentlige udbud eller andre relevante faktorer; anmoder om en bekræftelse af, at den bestemmelse, der foreskriver sortlistning af virksomheder, som har fremlagt unødvendigt høje omkostninger, håndhæves;

30.   ser frem til at modtage et mellem- og langsigtet strategidokument om ejendomspolitikken, således som der blev anmodet om allerede sidste år, for at kunne træffe de relevante afgørelser ved førstebehandlingen;

Fortsættelse af forskellige aspekter fra 2009-proceduren

31.   glæder sig over, at Præsidiet har til hensigt fortsat at forbedre den lovgivningsmæssige, sproglige og tekniske støtte til medlemmerne, som helt klart hænger nøje sammen med en række af ovennævnte spørgsmål;

32.   er enigt i, at gennemførelsen af den nye statut for medlemmerne og statutten for medlemmernes assistenter i løbet af det første år skal følges nøje, og mener, at de skal konsolideres bedst muligt med en løbende opdatering af de økonomiske konsekvenser og prognoser;

33.   understreger på ny, at forbedringer i it-sektoren ikke alene bør føre til øget kapacitet med hensyn til den interne forvaltning af nøgleområder, men også til et større potentiale, hvad angår en mere omkostningseffektiv organisering på dette område; anmoder om en rapport, der belyser den aktuelle situation og udsigterne med hensyn til en internalisering af IKT-eksperter og en passende forvaltning; opfordrer Præsidiet til at opstille en klar strategi for Parlamentets tilgang til IKT – herunder synergier med de politiske grupper – inden der tages yderligere skridt på dette område;

34.   glæder sig over, at de miljømæssige mål er omtalt i Præsidiets dokument, og mener på baggrund af den tidligere EMAS-proces og arbejdet i forbindelse med CO2-fodaftrykket, at 2010 rent faktisk vil skabe grundlag for at fortsætte disse bestræbelser, bl.a. ved hjælp af Præsidiets kommende vedtagelse af en CO2-handlingsplan;

Øvrige institutioner

35.   glæder sig over det konstruktive samarbejde med de øvrige institutioner under den foregående budgetprocedure og opfordrer dem lige som sidste år til at forelægge realistiske og omkostningsbaserede budgetanmodninger, hvor der i fuldt omfang er taget hensyn til behovet for at forvalte de begrænsede ressourcer optimalt;

36.   ser gerne, at der foretages en yderligere undersøgelse af mulighederne for i højere grad at dele de disponible ressourcer institutionerne imellem, især hvor der måtte være ledig kapacitet på et bestemt område, som – hvis det blev forvaltet fornuftigt – kunne udnyttes og anvendes på et andet område og/eller i en anden institution;

37.   opfordrer sin ordfører for 2010-budgettet til at foretage individuelle besøg i Rådet, Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse for at konsultere dem, inden overslagene udarbejdes, og rapportere tilbage til Parlamentets Budgetudvalg;

o
o   o

38.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT C 286 af 10.11.2008, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik