Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2004(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0057/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0057/2009

Συζήτηση :

PV 09/03/2009 - 17
CRE 09/03/2009 - 17

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2009 - 8.15
CRE 10/03/2009 - 8.15
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0096

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 390kWORD 90k
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο
Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2010 - τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII και IX
P6_TA(2009)0096A6-0057/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2010, Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Τμήμα II - Συμβούλιο, Τμήμα IV - Δικαστήριο, Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο, Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών, Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (2009/2004(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ,

-   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1),

-   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ, της 29ης Σεπτεμβρίου 2000, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2),

-   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

-   έχοντας υπόψη την πέμπτη έκθεση των Γενικών Γραμματέων των θεσμικών οργάνων, του Μαΐου 2006, σχετικά με τις τάσεις στον τομέα 5 των δημοσιονομικών προοπτικών,

-   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων(4),

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0057/2009),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο παρόν στάδιο της ετήσιας διαδικασίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένει τις προβλέψεις των άλλων οργάνων και τις προτάσεις του Προεδρείου του για τον προϋπολογισμό του 2010,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει συμφωνηθεί να συνεχιστεί για δεύτερο έτος η δοκιμαστική επιχείρηση ενισχυμένης συνεργασίας και στενότερων σχέσεων ανάμεσα στο Προεδρείο και την Επιτροπή Προϋπολογισμών, για ολόκληρη τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2010,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανώτατο όριο του τομέα 5 για το 2010 είναι 8 088 000 000 ευρώ (που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 311 000 000 ευρώ ή κατά 4% σε σύγκριση με το 2009, συμπεριλαμβανομένου ποσοστού 2% για τον πληθωρισμό),

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2009 ανέρχεται σε 1 529 970 930 ευρώ, που αντιπροσωπεύει το 19,68% του τομέα 5 φέτος,

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Γενικό πλαίσιο

1.   υπογραμμίζει με τη μεγαλύτερη δυνατή έμφαση την αρχή σύμφωνα με την οποία πρέπει να παρέχονται ισότιμα σε όλους τους βουλευτές πλήρεις και ποιοτικές υπηρεσίες που να τους επιτρέπουν να εργάζονται και να εκφράζουν απόψεις και να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα στη μητρική τους γλώσσα προκειμένου να είναι σε θέση να ενεργούν εξ ονόματος των ψηφοφόρων τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο· θεωρεί ότι η νέα κοινοβουλευτική περίοδος προσφέρει μια ευκαιρία για τούτο, και συμφωνεί ότι, υπ' αυτή την έννοια, η βέλτιστη και ίση παροχή γλωσσικών υπηρεσιών για τους βουλευτές θα αποτελέσει μια από τις αποφασιστικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2010·

2.   θωρεί ότι, σύμφωνα με την προηγούμενη θέση του, πρέπει να δοθεί η ίδια έμφαση σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με το νομοθετικό ρόλο του Κοινοβουλίου· συγκεκριμένα, η κατά προτεραιότητα αντιστοίχιση του προσωπικού και των σχετικών πόρων θα πρέπει πρωτίστως να εξυπηρετεί το κοινοβουλευτικό έργο και τη λήψη αποφάσεων στους τομείς συναπόφασης·

3.   υπογραμμίζει ότι το 2010 θα είναι έτος κατά το οποίο, μετά τις ευρωεκλογές του 2009 και τις αλλαγές που θα επιφέρουν στη σύνθεσή του, θα αναλάβει εκ νέου πλήρη δραστηριότητα καθ' όλο το έτος, και επισημαίνει ότι τούτο θα επιβάλει ορισμένες δημοσιονομικές προσαρμογές· επισημαίνει επίσης ότι πολλά κονδύλια που συνδέονται άμεσα με το εκλογικό έτος 2009 δεν θα χρειάζονται πλέον·

4.   επισημαίνει ότι το 2010 θα είναι έτος διαρκούς προσαρμογής για το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τόσο τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας και τον εκσυγχρονισμό του, που συνδέονται άμεσα με την εκπλήρωση των πολιτικών και νομοθετικών καθηκόντων του, καθώς και την αξιολόγηση σειράς από μείζονες πολυετείς πρωτοβουλίες που ανέλαβε τα προηγούμενα χρόνια·

5.   επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες ενόψει της ενδεχόμενης μελλοντικής διεύρυνσης της Ένωσης με την προσχώρηση της Κροατίας·

6.   υπογραμμίζει ότι το ανώτατο όριο του τομέα 5, διοικητικές δαπάνες, επιτρέπει θεωρητικά αύξηση κατά 4%, που αντιστοιχεί σε ποσό 311 000 000 ευρώ· επισημαίνει συνεπώς, ότι, ως μέτρο σύγκρισης, το εθελοντικό μερίδιο 20% του Κοινοβουλίου επιτρέπει "αυτόματα" περιθώριο ελιγμών 62 000 000 ευρώ, υπολογιζόμενο με βάση τα ανώτατα όρια, και 87 000 000 ευρώ σε σύγκριση με τον πραγματικό προϋπολογισμό που εγκρίθηκε για το 2009· επισημαίνει, ωστόσο, ότι υπάρχουν αβεβαιότητες ως προς την εξέλιξη του ΑΕΕ της ΕΕ και τις συνθήκες υπό τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να ενεργήσει·

7.   αναμένει από το Προεδρείο την υποβολή ρεαλιστικών αιτημάτων στις προβλέψεις, και προτίθεται να εξετάσει τις προτάσεις του αποκλειστικά με βάση τις ανάγκες και με σύνεση, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του οργάνου·

8.   θεωρεί ότι θα πρέπει να αφεθεί σημαντικό περιθώριο στις δημοσιονομικές προβλέψεις, αντί να δημιουργηθεί ειδικό αποθεματικό, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα του νέου Κοινοβουλίου να ορίσει τις προτεραιότητές του όταν συγκροτηθεί ή να γίνουν προσαρμογές στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το 20% των συνολικών διοικητικών δαπανών·

9.   πιστεύει ότι, σε περίπτωση που επικυρωθεί μελλοντικά η Συνθήκη της Λισαβόνας, οι ενδεχόμενες προσαρμογές που προϋποθέτουν δαπάνες από τον προϋπολογισμό θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις δημοσιονομικές διαδικασίες που θα ισχύουν τότε·

10.   ζητεί να έχει λεπτομερή και σαφή εικόνα των κονδυλίων του προϋπολογισμού που δεν εκτελέστηκαν πλήρως το 2008 και προτίθεται να αναλύσει τους λόγους· επιθυμεί επίσης μια κατάσταση των μεταφορών πιστώσεων και της χρήσης τους κατά το 2008, καθώς και ενημερωμένα στοιχεία σχετικά με τα τελικά έσοδα για ειδικό προορισμό σε σχέση με τα ποσά που είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό·

11.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση να παραταθεί σε δεύτερο έτος η δοκιμαστική επιχείρηση ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ του Προεδρείου του και της Επιτροπής Προϋπολογισμών, που προβλέπει την εφαρμογή βελτιστοποιημένης διαδικασίας προϋπολογισμού και επιτρέπει πιο έγκαιρη και διαφανή διαβούλευση σχετικά με όλα τα κοινοβουλευτικά ζητήματα με σημαντική επίπτωση στον προϋπολογισμό· υπογραμμίζει ότι η πρακτική όσον αφορά το χρόνο κατά τον οποίο το Προεδρείο διαβουλεύεται την Επιτροπή Προϋπολογισμών για θέματα με τέτοια δημοσιονομική επίπτωση θα μπορούσε να βελτιωθεί και επιθυμεί την αποσαφήνιση και τον προσδιορισμό της τρέχουσας πρακτικής από την άποψη αυτή·

Ίση πρόσβαση στις γλωσσικές υπηρεσίες για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

12.   θεωρεί ότι το 2010 είναι έτος κατά το οποίο πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου οι βουλευτές όλων των εθνικοτήτων και γλωσσών να έχουν ίση μεταχείριση όσον αφορά τη δυνατότητα εκτέλεσης των καθηκόντων τους και του πολιτικού έργου που επωμίζονται στη γλώσσα τους, αν το επιθυμούν·

13.   αναγνωρίζει ότι σε πολλές περιπτώσεις, και ιδιαίτερα στα στάδια των επιτροπών και των πολιτικών ομάδων, ο ορισμός περιοριστικών προθεσμιών καθιστά σημαντικότερη τη διαπραγμάτευση μεταξύ των βασικών συντελεστών· υπογραμμίζει, πάντως, την αρχή της δημοκρατικής νομιμότητας μέσω όλων των βουλευτών του και το δικαίωμά τους για πλήρη πολυγλωσσία· θεωρεί, επομένως, ότι ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός μπορεί και θα πρέπει να αξιοποιηθεί για την επιδίωξη αυτού του στόχου και για την επίτευξη της ορθής ισορροπίας μεταξύ των περιορισμών που θέτει η πολυγλωσσία και της ομαλής ολοκλήρωσης των νομοθετικών διαδικασιών·

14.   εκφράζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα της πολυγλωσσίας και ζητεί από τις υπηρεσίες του να του υποβάλουν έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τις εξελίξεις που προβλέπουν για το 2010, συμπεριλαμβανομένων της εφαρμογής του "κώδικα" και των δυνατοτήτων για περαιτέρω πρακτικές βελτιώσεις, το πειραματικό σχέδιο για διερμηνεία σε προσωπική βάση, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κριτηρίων και της χρησιμότητάς του για βουλευτές με διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρο, καθώς και επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο θα εξαλειφθούν με τον καιρό τα "υλικά εμπόδια" στην ίση μεταχείριση (δηλ. η έλλειψη κατάλληλων αιθουσών συνεδριάσεων, θαλάμων, κ.λπ.)· επιθυμεί να διαβεβαιωθεί ότι το νέο Κοινοβούλιο θα διαθέτει καλύτερο εξοπλισμό σε όλους αυτούς τους τομείς, σε σχέση με την κατάσταση που αντιμετώπισαν οι βουλευτές που ήλθαν με τις τελευταίες διευρύνσεις·

15.   θεωρεί επίσης ότι πρέπει να διερευνηθούν όλα τα μέσα για να αυξηθεί η ευελιξία της διερμηνείας, ως αποφασιστικό βήμα για τη διασφάλιση ορθών εργασιακών πρακτικών, επισημαίνει δε ότι σε πολλές περιπτώσεις θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί προβλήματα και σπατάλη, αν υπήρχε δυνατότητα αλλαγής γλώσσας την τελευταία στιγμή, ανάλογα με την πραγματική και όχι την προγραμματισμένη σύνθεση των συμμετεχόντων στις συνεδριάσεις·

Βέλτιστη χρήση των πόρων για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

16.   τονίζει ότι απαιτείται να δοθεί η μέγιστη δυνατή προσοχή προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δημοσιονομικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό που έχει στη διάθεσή του το Κοινοβούλιο θα χρησιμοποιούνται κατά τον οικονομικότερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να μπορέσουν το Όργανο και οι βουλευτές του να εκπληρώσουν με επιτυχία την ύψιστη νομοθετική αποστολή τους· επαναλαμβάνει ότι τούτο προϋποθέτει προσεκτικό σχεδιασμό και οργάνωση των μεθόδων εργασίας του και, όποτε είναι δυνατόν, τη συγκέντρωση εργασιών και δομών προκειμένου να αποφεύγεται η περιττή γραφειοκρατία και να μην γίνεται επικάλυψη και περιττή επανάληψη εργασιών·

17.   υπογραμμίζει ότι οι αυξανόμενες εξουσίες στον τομέα της συναπόφασης ασκούν πρόσθετη πίεση σε όλες τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου που ασχολούνται με το νομοθετικό έργο και επιβάλλουν υψηλή απόδοση και ιεράρχηση όσον αφορά το προσωπικό και τους συναφείς πόρους, ώστε να μπορούν οι βουλευτές να εκτελούν σωστά τα καθήκοντά τους·

18.   υπενθυμίζει ότι έχει συμφωνηθεί σημαντική αύξηση του προσωπικού για το 2009, μολονότι, κατά γενική παραδοχή, οι ανθρώπινοι πόροι βρίσκονται τώρα σε φάση σταθεροποίησης και η αναδιάταξη πρέπει να αποτελεί συνεχή διεργασία μετά από τις πολύ σημαντικές αυξήσεις που σημειώθηκαν κατά τις πρόσφατες διευρύνσεις· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλες τις υπηρεσίες και τις πολιτικές ομάδες να αιτιολογούν πλήρως τα αιτήματά τους από την αρχή της διαδικασίας·

19.   αναμένει τις προτάσεις της ομάδας εργασίας για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και πιστεύει ότι η εφαρμογή τους θα έχει ως φυσική συνέπεια την εξοικονόμηση κόστους·

20.   ζητεί επίσης, τα αιτήματα των πολιτικών ομάδων να περιληφθούν στο στάδιο των προβλέψεων την άνοιξη·

21.   θεωρεί ότι απαιτείται ενίοτε ανάλυση του τρόπου χρήσης των πόρων και της οργάνωσης της εργασίας, όταν προσδιορίζονται με σαφήνεια ειδικά προβλήματα, οι δε στόχοι της εξέτασης που θα διεξαχθεί είναι επαρκώς καθορισμένοι, μετρήσιμοι και εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες· πιστεύει ότι το 2010 θα πρέπει να απομονωθούν και να αποτελέσουν αντικείμενο τέτοιας εξέτασης συγκεκριμένοι τομείς και έργα· υπενθυμίζει, παράλληλα, τη σημασία της μελέτης αναγκών που εκπονήθηκε το 2008· ευελπιστεί ότι η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί και θα προχωρήσει σε βάθος έτσι ώστε να καταστεί δυνατόν να ληφθεί υπόψη κατά τη λήψη των αποφάσεων σχετικά με τις προβλέψεις για το 2010· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι μεταβαλλόμενες συνθήκες του νεοεκλεγμένου Κοινοβουλίου, η αύξηση των εξουσιών συναπόφασης, καθώς και άλλες αλλαγές·

22.   εφιστά την προσοχή του Προεδρείου στις συνθήκες εργασίας των απασχολούμενων σε εταιρείες που αναλαμβάνουν υπεργολαβίες μέσα στο Κοινοβούλιο· ζητεί από το Προεδρείο να μεριμνά ώστε οι εταιρείες αυτές να σέβονται πλήρως όλες τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας·

Διάδοση των πληροφοριών στους βουλευτές

23.   υπογραμμίζει ότι από τότε που άρχισε η μείζων μεταρρύθμιση "Να ανεβάσουμε τον πήχη", πριν από μερικά χρόνια, αναλήφθηκαν ή ξεκινούν τώρα τουλάχιστον τρία νέα σημαντικά εγχειρήματα με στόχο την παροχή όσο το δυνατόν πληρέστερων και ουσιαστικότερων πληροφοριών σχετικά με το κοινοβουλευτικό έργο· επισημαίνει ότι υπάρχουν τα τμήματα πολιτικής στις επιτροπές, η υπηρεσία αναλύσεων της βιβλιοθήκης, και ένα σύστημα διαχείρισης γνώσης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές και σε πολλές άλλες διαθέσιμες πηγές· επισημαίνει επίσης ορισμένες άλλες πηγές του Κοινοβουλίου, όπως για παράδειγμα, το "νομοθετικό παρατηρητήριο'· εκφράζει τη βαθειά του ικανοποίηση για τις προσπάθειες αυτές, που έχουν ως στόχο να μπορεί το Κοινοβούλιο να στηρίζει με επαγγελματικότερο τρόπο τους βουλευτές του στο έργο τους, θεωρεί ωστόσο αναγκαία τη λειτουργική και δημοσιονομική καταγραφή τους·

24.   θεωρεί σημαντικό για τη διαδικασία του 2010, να αποσαφηνιστεί η κατάσταση προς όφελος όλων των βουλευτών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασχολούνται με θέματα προϋπολογισμού, προκειμένου να οριστούν σαφέστερα οι διάφορες αρμοδιότητες και οι τρόποι για βέλτιστη διαμόρφωση των πρωτοβουλιών αυτών με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο· θα επιθυμούσε, στο πλαίσιο αυτό, μια ακρόαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών με θέμα τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν, τις τρέχουσες απόψεις σχετικά με τα διάφορα στοιχεία, και τον τρόπο με τον οποίο θα συνδέονται αυτά μεταξύ τους· επιμένει ότι η διοίκηση θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει την πλήρη ενημέρωση των νεοεκλεγμένων βουλευτών όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις υπηρεσίες που δικαιούνται·

Επικοινωνία του Κοινοβουλίου με τους πολίτες

25.   επισημαίνει την αναφορά του Προεδρείου στα τρία μείζονα εγχειρήματα στον τομέα της πολιτικής για την επικοινωνία -europarlTV, Κέντρο επισκεπτών και το νέο Οπτικοακουστικό κέντρο στο κτίριο JAN- η ολοκλήρωση και η παγίωση των οποίων συνιστά ποιοτική βελτίωση των μέσων επικοινωνίας που έχει στη διάθεσή του το Όργανο· ανανεώνει τη δέσμευσή του να παρακολουθεί στενά την ανάπτυξη των μέσων αυτών και να μεγιστοποιήσει τον πραγματική απήχησή τους στην κοινή γνώμη·

26.   αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το κέντρο επισκεπτών δεν θα δημιουργηθεί πριν από τις εκλογές του 2009 και ζητεί πλήρη ενημέρωση όσον αφορά τους λόγους στους οποίους οφείλεται αυτή η καθυστέρηση·

27.   λαμβάνει υπόψη την απόφαση του Προεδρείου σχετικά με τον "Οίκο Ευρωπαϊκής Ιστορίας" και υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους και διαφανούς διαβούλευσης με τις αρμόδιες επιτροπές όσον αφορά το σχεδιασμό, το περιεχόμενο και τις δημοσιονομικές πτυχές του στο πλαίσιο της πρότυπης διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών·

Ακίνητα

28.   υπενθυμίζει ότι ο συγκεκριμένος τομέας έχει μεγάλη σημασία για το Κοινοβούλιο, τόσο για την κάλυψη των τρεχουσών και των μελλοντικών αναγκών του, ως θεσμικού οργάνου, σε ακίνητα, όσο και για τη διαχείριση, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, των ακινήτων που έχει στην ιδιοκτησία του· υπενθυμίζει ότι οιοδήποτε έργο στο πλαίσιο αυτό πρέπει να διασφαλίζει τα οικονομικά συμφέροντα του Κοινοβουλίου· θεωρεί ότι τα γεγονότα του 2008, μολονότι ορισμένα ήταν προφανώς απρόβλεπτα, υπογραμμίζουν την ανάγκη για βελτιώσεις στο συγκεκριμένο τομέα, με βάση και την εξωτερική έκθεση σχετικά με τη συντήρηση των κτιρίων· αναμένει επίσης να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις προτάσεις για ενδεχόμενη αναδιοργάνωση της ΓΔ INLO ενόψει των αυξημένων προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ιδιοκτήτης ακινήτων πολύ μεγάλης αξίας·

29.   επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την έκκλησή του για ειδική έκθεση και για κάθε δυνατή σύσταση όσον αφορά το αδικαιολόγητα υψηλό κόστος συντήρησης, ανακαίνισης και αγοράς που σχετίζεται με κτίρια της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων του Κοινοβουλίου· επιθυμεί η έκθεση αυτή να αποτελεί διατομεακή προσπάθεια για να προσδιορισθούν τα αίτια, είτε συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με μία περιορισμένη αγορά, είτε συνδέονται με άχθη λόγω του δημοσιονομικού κανονισμού και της διεξαγωγής δημόσιων μειοδοτικών διαγωνισμών, είτε οφείλονται σε οιονδήποτε άλλον σχετικό παράγοντα· ζητεί επιβεβαίωση του γεγονότος ότι πρέπει να ενισχυθεί ο κανόνας για κατάρτιση καταλόγου αποκλεισμού με τις εταιρείες που υποβάλλουν προτάσεις αδικαιολόγητα υψηλού κόστους·

30.   επιθυμεί να λάβει το έγγραφο μεσο- έως μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την πολιτική περί ακινήτων, που έχει ήδη ζητήσει από πέρσι, προκειμένου να λάβει τις σχετικές αποφάσεις κατά την πρώτη ανάγνωση·

Συνέχεια που δόθηκε σε διάφορες πτυχές της διαδικασίας του 2009

31.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση του Προεδρείου να συνεχίσει τη βελτίωση της νομοθετικής, γλωσσικής και τεχνικής υποστήριξης των βουλευτών, που συνδέεται προφανώς στενά με ορισμένα από τα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω·

32.   συμφωνεί ότι κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος των βουλευτών και του καθεστώτος των βοηθών η εκτέλεση θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά, θεωρεί δε ότι πρέπει να παγιωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με διαρκή ενημέρωση των δημοσιονομικών επιπτώσεων και προβλέψεων·

33.   εξακολουθεί να υπογραμμίζει ότι οι βελτιώσεις στον τομέα της πληροφορικής δεν θα πρέπει να οδηγούν μόνο σε μεγαλύτερη ικανότητα "εσωτερικής" διαχείρισης των βασικών πτυχών, αλλά και να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ικανότητα οργάνωσης του συγκεκριμένου τομέα με οικονομικότερο τρόπο· ζητεί την εκπόνηση έκθεσης για την αποσαφήνιση της τρέχουσας κατάστασης και των προοπτικών όσον αφορά την εσωτερική απασχόληση εμπειρογνωμόνων ΤΠΕ και την κατάλληλη διαχείριση· ζητεί από το Προεδρείο να καθορίσει σαφή στρατηγική για την προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών με τις πολιτικές ομάδες, πριν λάβει περαιτέρω μέτρα στον τομέα αυτό·

34.   εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι στο έγγραφο του Προεδρείου αναφέρονται περιβαλλοντικοί στόχοι και, σε συνέχεια της προηγούμενης "διαδικασίας EMAS" και του έργου σε σχέση με το "αποτύπωμα άνθρακα", θεωρεί ότι το 2010 θα προσφέρει πραγματικά μια ευκαιρία για τη συνέχιση των προσπαθειών αυτών, μεταξύ άλλων με την επικείμενη έγκριση σχεδίου δράσης για το CO2 από το Προεδρείο·

Άλλα θεσμικά όργανα

35.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργική συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα κατά την τελευταία διαδικασία και, όπως πέρσι, τα καλεί να υποβάλουν ρεαλιστικά δημοσιονομικά αιτήματα, βασιζόμενα στο κόστος, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την ανάγκη για βέλτιστη διαχείριση των περιορισμένων πόρων·

36.   επιθυμεί να διερευνήσει περαιτέρω τη δυνατότητα για καλύτερη κατανομή των διαθέσιμων πόρων μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων, ιδιαίτερα όταν σε κάποιους τομείς μπορεί να υπάρχει ελεύθερη δυναμικότητα που, με σωστή οργάνωση, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε άλλους τομείς ή θεσμικά όργανα·

37.   καλεί τον εισηγητή του για το 2010 να πραγματοποιήσει ατομικές επισκέψεις στο Συμβούλιο, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, τον Διαμεσολαβητή και τον Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, για να τους ακούσει πριν από το στάδιο των προβλέψεων και να ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή Προϋπολογισμών·

o
o   o

38.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

(1) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 253, 7.10.2000, σ. 42.
(3) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ C 286, 10.11.2008, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου