Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2004(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0057/2009

Teksty złożone :

A6-0057/2009

Debaty :

PV 09/03/2009 - 17
CRE 09/03/2009 - 17

Głosowanie :

PV 10/03/2009 - 8.15
CRE 10/03/2009 - 8.15
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0096

Teksty przyjęte
PDF 360kWORD 74k
Wtorek, 10 marca 2009 r. - Strasburg
Wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2010, sekcje I-II, IV-IX
P6_TA(2009)0096A6-0057/2009

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej na rok 2010, Sekcja I - Parlament Europejski, Sekcja II - Rada, Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości, Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy, Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno Społeczny, Sekcja VII - Komitet Regionów, Sekcja VIII - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Sekcja IX - Europejski Inspektor Ochrony Danych (2009/2004(BUD))

Parlament Europejski,

—  uwzględniając art. 272 Traktatu WE,

-   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1),

-   uwzględniając decyzję Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich(2),

-   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

-   uwzględniając piąte sprawozdanie sekretarzy generalnych instytucji na temat tendencji w obrębie działu 5 perspektywy finansowej z maja 2006 r.,

-   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2007 wraz z odpowiedziami instytucji(4),

-   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0057/2009),

A.   mając na uwadze, że na obecnym etapie procedury rocznej Parlament Europejski oczekuje na preliminarz innych instytucji oraz wnioski własnego Prezydium w sprawie budżetu na 2010 r.,

B.   mając na uwadze, że zaproponowano kontynuację projektu pilotażowego dotyczącego ściślejszej współpracy i zacieśnionych stosunków między Prezydium a Komisją Budżetową przez drugi rok w trakcie procedury budżetowej 2010,

C.   mając na uwadze, że pułap działu 5 na 2010 r. wynosi 8 088 000 000 euro (co stanowi wzrost o 311 000 000 euro, czyli + 4%, w porównaniu z 2009 r., przy uwzględnieniu inflacji w wysokości 2%),

D.   mając na uwadze, że budżet Parlamentu Europejskiego na 2009 r. wynosi 1 529 970 930 euro, co stanowi 19,67% działu 5 w tym roku,

Parlament Europejski
Ramy ogólne

1.   bardzo wyraźnie podkreśla podstawową zasadę, według której wszyscy posłowie powinni mieć w równym stopniu zapewnione pełne usługi wysokiej jakości, umożliwiające im pracę i wypowiadanie się oraz otrzymywanie dokumentów w swoich językach ojczystych, aby mogli jak najlepiej działać w imieniu swoich wyborców; uważa nową kadencję parlamentarną za szansę zapewnienia takiego stanu rzeczy i zgadza się, że w tym znaczeniu "optymalny i równy dostęp do usług tłumaczeniowych dla posłów" będzie jedną z zasadniczych wytycznych dotyczących budżetu na 2010 r.;

2.   uważa, zgodnie ze swym wcześniejszym stanowiskiem, że należy położyć jednakowy nacisk na wszystkie aspekty odnoszące się do roli legislacyjnej Parlamentu; w szczególności, priorytetowe dostosowanie personelu i odpowiednich zasobów powinno przede wszystkim uwzględniać prace parlamentarne i podejmowanie decyzji w obszarach objętych procedurą współdecyzji;

3.   podkreśla, że rok 2010 będzie rokiem, w ciągu którego Parlament – po wyborach europejskich w 2009 r. oraz wynikających z nich zmianach swojego składu – będzie stopniowo powracał do pełnego tempa działalności, i zwraca uwagę, że będzie to oznaczać pewną liczbę korekt budżetowych; zwraca również uwagę, że wiele pozycji związanych konkretnie z rokiem 2009 jako rokiem wyborów nie będzie już potrzebnych;

4.   zaznacza, że 2010 r. będzie dla Parlamentu rokiem ciągłego dostosowywania się, co dotyczy zarówno usprawniania metod jego pracy i modernizacji, które wiążą się z jego zadaniami politycznymi i legislacyjnymi, jak i oceny dotyczącej szeregu ważnych wieloletnich inicjatyw rozpoczętych w ciągu kilku ostatnich lat;

5.   potwierdza zamiar zarezerwowania niezbędnych środków z myślą o ewentualnym rozszerzeniu Unii o Chorwację;

6.   odnotowuje fakt, że pułap finansowy działu 5, wydatki administracyjne, teoretycznie umożliwi podwyższenie środków o 4%, czyli 311 000 000 euro, w związku z czym zauważa, że dobrowolny udział Parlamentu w wysokości 20%, służący jako miernik, nadal oznaczałby "automatyczne" pojawienie się dodatkowych możliwości wyasygnowania kwoty 62 000 000 euro wyliczonej na podstawie pułapów i kwoty 87 000 000 euro w porównaniu z faktycznym budżetem przyjętym na 2009 r.; podkreśla, że niemniej jednak istnieją niewiadome co do zmian w DNB UE i okoliczności, w których musi działać PE;

7.   oczekuje, że przy przedstawianiu preliminarza Prezydium przedłoży realistyczne wnioski, i jest gotowy przeanalizować jego propozycje z uwzględnieniem wszystkich potrzeb i zasady ostrożności w celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego funkcjonowania instytucji;

8.   przyjmuje pogląd, że zamiast tworzyć konkretne rezerwy, w preliminarzu budżetowym należy uwzględnić znaczny margines, aby zapewnić nowemu Parlamentowi możliwość ustalenia własnych priorytetów lub dostosowania się do zmieniających się okoliczności, z uwzględnieniem 20% ogólnych wydatków administracyjnych;

9.   uważa, że w razie niepowodzenia przyszłej ratyfikacji traktatu z Lizbony wszelkich niezbędnych dostosowań wydatków budżetowych będzie należało dokonać w owym czasie zgodnie z obowiązującymi procedurami budżetowymi;

10.   zwraca się o szczegółowy i jasny obraz sytuacji w tych liniach budżetowych, w których w 2008 r. odnotowano niewystarczający stopień wykorzystania środków i oczekuje analizy przyczyn takiego stanu rzeczy; pragnie także otrzymać zestawienie wszystkich przeniesień środków wraz z informacjami dotyczącymi ich wykorzystania w 2008 r., jak również aktualizację końcowych dochodów przeznaczonych na określony cel w porównaniu z kwotami ujętymi w budżecie;

11.   z zadowoleniem przyjmuje decyzję o przedłużeniu na drugi rok projektu pilotażowego dotyczącego ściślejszej współpracy między Prezydium a Komisją Budżetową, z którego powinno wyniknąć wprowadzenie uproszczonej procedury budżetowej i który powinien umożliwić szybsze i bardziej przejrzyste konsultacje dotyczące wszystkich kwestii parlamentarnych mających istotne skutki finansowe; podkreśla, że praktyka dotycząca przypadków, w których Prezydium zasięga opinii Komisji Budżetowej w sprawach mających takie skutki finansowe, powinna zostać ulepszona i chciałby sprecyzować i określić obowiązującą praktykę w tym względzie;

Równy dostęp do usług językowych dla posłów do Parlamentu Europejskiego

12.   uważa, że rok 2010 to rok, w którym trzeba dołożyć jak największych starań w celu zapewnienia równego traktowania wszystkich posłów bez względu na ich narodowość i język w taki sposób, by umożliwić im wykonywanie swoich obowiązków i ogółu działalności politycznej, we własnym języku, jeżeli będą sobie tego życzyć;

13.   uznaje, że w wielu przypadkach, a w szczególności na etapach prac w komisjach i grupach, napięte terminy zwiększają znaczenie negocjacji pomiędzy głównymi podmiotami; podkreśla jednak zasadę demokratycznej legitymizacji, którą zapewniają wszyscy posłowie wchodzący w jego skład oraz ich prawo do pełnej wielojęzyczności; w związku z tym uważa, że ten budżet można i należy wykorzystać w tym celu, znajdując równowagę pomiędzy ograniczeniami związanymi z wielojęzycznością a sprawnym przeprowadzaniem procedur legislacyjnych;

14.   jest żywo zainteresowany kwestią wielojęzyczności i zwraca się do służb o przedstawienie aktualnej sytuacji i zmian przewidywanych na 2010 r., co dotyczy także stosowania "kodeksu" i możliwości dokonania dalszych praktycznych ulepszeń, projektu pilotażowego zindywidualizowanych tłumaczeń ustnych dla posłów, w tym związanych z nim kryteriów i przydatności dla posłów posługujących się różnymi językami, jak również o przedstawienie sposobu usunięcia z czasem "fizycznych barier" dla równego traktowania (np. brak odpowiednich sal posiedzeń, kabin itd.); chciałby zyskać pewność co do sposobów zapewnienia nowemu Parlamentowi lepszych warunków w tym zakresie w porównaniu z sytuacją posłów wybranych do PE przy okazji ostatnich rozszerzeń;

15.   jest również zdania, że trzeba wszelkimi sposobami dążyć do zwiększenia elastyczności tłumaczeń ustnych, co będzie istotnym krokiem ku zapewnieniu dobrych praktyk pracy, oraz zwraca uwagę, że w wielu przypadkach można by uniknąć problemów i strat finansowych, gdyby istniała możliwość szybkiej zmiany języków w zależności od tego, kto faktycznie uczestniczy w posiedzeniach, a nie na podstawie planowanej listy obecności;

Optymalne wykorzystanie zasobów w celu poprawy prac legislacyjnych Parlamentu Europejskiego

16.   podkreśla, że należy w jak największym stopniu zadbać o to, by ogólne zasoby budżetowe i kadrowe, którymi dysponuje Parlament, zostały wykorzystane w jak najbardziej opłacalny sposób umożliwiający instytucji i posłom wykonywanie z powodzeniem ich zasadniczych zadań legislacyjnych; powtarza, że oznacza to dokładne zaplanowanie i organizację metod pracy Parlamentu oraz w miarę możliwości łączenie funkcji i struktur, aby uniknąć niepotrzebnej biurokracji, nakładania się funkcji i powielania działań;

17.   podkreśla, że rosnące uprawnienia w ramach procedury współdecyzji powodują dodatkowe obciążenie wszystkich działów Parlamentu zajmujących się pracami legislacyjnymi i bezwzględnie będą wymagać wysokiej efektywności, jak i określenia priorytetów w odniesieniu do personelu i odpowiednich zasobów, aby umożliwić posłom właściwe wykonywanie obowiązków;

18.   przypomina, że na 2009 r. uzgodniony został znaczny wzrost poziomu zatrudnienia, chociaż jednocześnie powszechnie uznano, że poziom zasobów ludzkich wszedł już w fazę konsolidacji, a przenoszenie powinno być ciągłym procesem w związku ze znacznym wzrostem liczby pracowników po niedawnych rozszerzeniach; ponownie wzywa wszystkie służby i grupy polityczne do przedstawiania pełnych uzasadnień wniosków już na początku procedury;

19.   oczekuje na wskazówki grupy roboczej dotyczące uproszczenia procedur administracyjnych i uważa, że naturalną konsekwencją wprowadzenia tego uproszczenia powinno być ograniczenie kosztów;

20.   zwraca się także o włączenie wniosków grup politycznych wiosną na etapie przygotowywania preliminarza;

21.   uważa, że, czasami konieczna jest analiza dotycząca sposobu wykorzystywania zasobów i organizacji pracy, jeżeli szczegółowe problemy zostaną wyraźnie określone, a cele planowanego badania będą dostatecznie szczegółowe, mierzalne i ukierunkowane; uważa, że w 2010 r. można wskazać konkretny sektor/konkretne sektory i projekty i przyjrzeć się im pod tym kątem; przypomina jednocześnie o znaczeniu przeglądu, który odbył się w 2008 r.; oczekuje kontynuowania i pogłębienia tego procesu z myślą o uwzględnieniu go podczas podejmowania decyzji w sprawie preliminarza na 2010 r.; przypomina także o konieczności uwzględnienia zmieniających się okoliczności, w których będzie działał nowo wybrany Parlament, zwiększonych uprawnień w ramach procedury współdecyzji oraz innych zmian;

22.   zwraca uwagę Prezydium na warunki pracy osób zatrudnianych przez przedsiębiorstwa podwykonawcze działające w Parlamencie; w tym kontekście zwraca się do Prezydium o dopilnowanie, by przedsiębiorstwa te w pełni przestrzegały właściwego prawa pracy;

Rozpowszechnianie informacji wśród posłów

23.   podkreśla, że od czasu rozpoczęcia kilka lat temu istotnej reformy "Podnieść poprzeczkę" zostały ustalone lub są właśnie ustalane co najmniej trzy znaczące projekty mające na celu dostarczenie jak najpełniejszych i jak najistotniejszych informacji o pracach parlamentarnych; zwraca uwagę na departamenty tematyczne komisji, usługi analityczne świadczone przez bibliotekę oraz system zarządzania wiedzą mające na celu ułatwienie dostępu do tych i wielu innych istniejących źródeł; zwraca również uwagę na liczne inne źródła w Parlamencie, takie jak np. "obserwatorium legislacyjne"; bardzo pozytywnie ocenia te wysiłki, mające na celu zwiększenie poziomu profesjonalizmu Parlamentu w zakresie wsparcia dla posłów, lecz uważa, że konieczna jest ocena jego funkcjonowania i zasobów budżetowych;

24.   uważa, że istotnym elementem procedury 2010 jest sprecyzowanie sytuacji, na czym skorzystają wszyscy posłowie, także zajmujący się aspektami budżetowymi, tak aby jaśniej określić poszczególne obowiązki oraz sposób jak najlepszej i jak najbardziej efektywnej organizacji tych inicjatyw; z zadowoleniem przyjąłby zatem przesłuchanie w Komisji Budżetowej dotyczące sposobów ich wykorzystania, aktualnego sposobu pojmowania poszczególnych elementów oraz ich przyszłych wzajemnych powiązań; nalega, by administracja zapewniała nowo wybranym posłom wyczerpujące informacje, dotyczące także przysługujących im usług;

Informowanie obywateli o Parlamencie

25.   zwraca uwagę na fakt, że Prezydium odniosło się do trzech istotnych projektów w dziedzinie polityki komunikacyjnej – europarlTV, Wszechnica i nowe centrum audiowizualne w budynku JAN – których ukończenie i konsolidacja jest jakościowym ulepszeniem narzędzi komunikacji, którymi dysponuje instytucja; ponawia swoje zobowiązanie do uważnego monitorowania rozwoju tych narzędzi i maksymalizacji rzeczywistego wpływu na opinię publiczną;

26.  wyraża ubolewanie, że Wszechnica nie zostanie utworzona przed wyborami w 2009 r. i wnioskuje o przedstawienie pełnych informacji na temat przyczyn tego opóźnienia;

27.   odnotowuje decyzję Prezydium dotyczącą "Domu Historii Europejskiej" i podkreśla konieczność przeprowadzenia pełnych i przejrzystych konsultacji z właściwymi komisjami w sprawie koncepcji, treści i aspektów budżetowych decyzji zgodnie z procedurą pilotażową dotyczącą ściślejszej współpracy między Prezydium a Komisją Budżetową;

Budynki

28.   przypomina, że ta dziedzina ma duże znaczenie dla Parlamentu, zarówno z punktu widzenia jego obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie nieruchomości jako instytucji, jak i pod względem jak najlepszego sposobu zarządzania nieruchomościami, których jest właścicielem; przypomina, że każdy projekt w tym zakresie powinien zabezpieczać interesy finansowe Parlamentu; uważa, że zdarzenia z 2008 r., chociaż niektóre w oczywisty sposób nieprzewidywalne, zwracają uwagę na konieczność dokonania ulepszeń w tym zakresie, z uwzględnieniem sprawozdania zewnętrznego dotyczącego utrzymania budynków; oczekuje również otrzymania informacji na temat propozycji potencjalnej reorganizacji DG INLO w kontekście zwiększonych wyzwań, przed którymi staje Parlament jako znaczący właściciel nieruchomości;

29.   w tym kontekście ponawia swój apel o sporządzenie szczegółowego sprawozdania i ewentualnych zaleceń dotyczących niepotrzebnie wysokich kosztów utrzymania, renowacji i zakupu związanych z budynkami UE, w tym również budynków Parlamentu; nadal chciałby, aby sprawozdanie to miało charakter przekrojowy i aby w oparciu o nie ustalono rzeczywiste przyczyny – czy są one w jakikolwiek sposób związane z ograniczeniami rynkowymi, wymogami wynikającymi z rozporządzenia finansowego i procedury zamówień publicznych, czy też z innymi czynnikami; zwraca się o potwierdzenie zasady obowiązkowego umieszczania na czarnej liście firm, które wykazują nieuzasadnione wysokie koszty;

30.   oczekuje na dokument w sprawie średnio- i długoterminowej strategii w zakresie polityki w dziedzinie nieruchomości, o który apelował już w ubiegłym roku, aby podjąć odpowiednie decyzje w pierwszym czytaniu;

Kontynuacja różnych aspektów procedury 2009

31.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Prezydium zamierza kontynuować ulepszanie legislacyjnego, językowego i technicznego wsparcia dla posłów, co w oczywisty sposób ściśle wiąże się z wieloma kwestiami poruszonymi powyżej;

32.   zgadza się, że w pierwszym roku ich obowiązywania trzeba będzie uważnie obserwować sposób stosowania statutu posła i statutu asystentów i uważa, że muszą one zostać w jak najlepszy sposób ujednolicone, przy jednoczesnej bieżącej aktualizacji skutków i prognoz finansowych;

33.   nadal podkreśla, że skutkiem usprawnień w sektorze informatycznym nie powinna być jedynie większa zdolność w zakresie zarządzania kluczowymi aspektami wewnątrz instytucji, lecz powinny one także dać większe możliwości zorganizowania tego obszaru w sposób bardziej opłacalny; zwraca się o przedstawienie sprawozdania wyjaśniającego obecną sytuację i perspektywy w odniesieniu do internalizacji specjalistów ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych i właściwego zarządzania; wzywa Prezydium do wyznaczenia jasnej strategii dotyczącej podejścia Parlamentu do technologii informacyjno-komunikacyjnych – w tym synergii z grupami politycznymi – przed podjęciem dalszych kroków w tym obszarze;

34.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w dokumencie Prezydium wymienione zostały cele związane z ochroną środowiska naturalnego, a na podstawie wcześniejszego "procesu EMAS" i prac dotyczących "emisji dwutlenku węgla" uważa, że rok 2010 faktycznie stworzy szanse na kontynuację tych wysiłków, między innymi poprzez zbliżające się przyjęcie przez Prezydium planu działania w sprawie CO2;

Inne instytucje

35.   z zadowoleniem przyjmuje konstruktywną współpracę z innymi instytucjami podczas ostatniej procedury i – podobnie jak w ubiegłym roku – wzywa je do przedstawienia realistycznych wniosków budżetowych opartych na rzeczywistych kosztach, które w pełni uwzględnią konieczność optymalnego gospodarowania ograniczonymi zasobami;

36.   chciałby jeszcze dogłębniej zbadać możliwość lepszego wspólnego wykorzystywania dostępnych zasobów przez wszystkie instytucje, zwłaszcza w przypadku, gdy w jednym obszarze mogą istnieć niewykorzystane zasoby, które pod warunkiem właściwej organizacji mogłyby zostać wykorzystane i spożytkowane w innym obszarze i/lub innej instytucji;

37.   zachęca sprawozdawcę na rok 2010 do złożenia indywidualnych wizyt w Radzie, Trybunale Sprawiedliwości, Trybunale Obrachunkowym, Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Komitecie Regionów, u Rzecznika Praw Obywatelskich i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w celu wysłuchania przedstawicieli tych instytucji przed przejściem do etapu preliminarza oraz do złożenia sprawozdania przed Komisją Budżetową;

o
o   o

38.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych.

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
(2) Dz.U. L 253 z 7.10.2000, s. 42.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U.C 286 z 10.11.2008, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności