Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2004(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0057/2009

Texte depuse :

A6-0057/2009

Dezbateri :

PV 09/03/2009 - 17
CRE 09/03/2009 - 17

Voturi :

PV 10/03/2009 - 8.15
CRE 10/03/2009 - 8.15
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0096

Texte adoptate
PDF 373kWORD 80k
Marţi, 10 martie 2009 - Strasbourg
Orientări referitoare la procedura bugetară 2010 - Secţiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII şi IX
P6_TA(2009)0096A6-0057/2009

Rezoluţia Parlamentului European din 10 martie 2009 privind orientările referitoare la procedura bugetară 2010, Secțiunea I - Parlamentul European, Secțiunea II - Consiliul, Secțiunea IV - Curtea de Justiție, Secțiunea V - Curtea de Conturi, Secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European, Secțiunea VII - Comitetul Regiunilor, Secțiunea VIII - Ombudsmanul European, Secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (2009/2004(BUD))

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 272 din Tratatul CE,

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1),

–   având în vedere Decizia 2000/597/CE, Euratom a Consiliului din 29 septembrie 2000 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene(2),

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3),

–   având în vedere al cincilea raport al secretarilor generali ai instituțiilor privind evoluția rubricii 5 din perspectivele financiare, din mai 2006,

–   având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2007, însoțit de răspunsurile instituțiilor verificate(4),

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A6-0057/2009),

A.   întrucât, în această etapă a procedurii anuale, Parlamentul European așteaptă estimările celorlalte instituții, precum și propunerile Biroului său pentru bugetul 2010;

B.   întrucât s-a propus continuarea exercițiului-pilot pentru consolidarea cooperării și a relațiilor dintre Birou și Comisia pentru bugete, pentru un al doilea an, pe parcursul procedurii bugetare 2010;

C.   întrucât plafonul rubricii 5 în 2010 este de 8 088 000 000 EUR (reprezentând o majorare cu 311 000 000 EUR sau cu 4% față de 2009, inclusiv 2% pentru inflație);

D.   întrucât bugetul Parlamentului European pentru 2009 se ridică la 1 529 970 930 EUR, reprezentând 19,67% din cuantumul rubricii 5 pentru acest exercițiu financiar,

Parlamentul European
Cadru general

1.   nu poate decât să sublinieze încă o dată principiul democratic fundamental potrivit căruia toți deputații ar trebui să beneficieze de servicii complete și de calitate, care să le permită să își desfășoare activitatea, să se exprime și să primească toate documentele în limba maternă pentru a putea acționa în numele alegătorilor lor în cel mai bun mod cu putință; consideră că noua legislatură constituie o oportunitate esențială pentru garantarea acestui lucru și este de acord, în acest sens, că "accesul optim și în mod egal la facilitățile lingvistice destinate deputaților" va fi una dintre orientările esențiale pentru bugetul 2010;

2.   consideră, în sensul poziției sale din trecut, că ar trebui acordată o atenție egală tuturor aspectelor privind rolul legislativ al Parlamentului şi că, în special alinierea prioritară a resurselor umane și a celor adiacente ar trebui să corespundă în primul rând activității parlamentare și procesului decizional în domeniile supuse codeciziei;

3.   subliniază că 2010 va fi un exercițiu în care Parlamentul, după alegerile europene din 2009 și schimbările pe care acestea le antrenează în ceea ce privește componența sa, își reia treptat și pe deplin activitatea pe parcursul anului, acest lucru implicând o anumită serie de ajustări bugetare; constată, de asemenea, că numeroase posturi aferente anului electoral 2009 nu vor mai fi necesare;

4.   evidențiază faptul că 2010 va fi un exercițiu de continuare a adaptării Parlamentului în ceea ce privește îmbunătățirea și modernizarea metodelor sale de lucru, combinate cu responsabilitățile sale politice și legislative, precum și în ceea ce privește evaluarea unei serii de inițiative multianuale majore lansate în ultimii ani;

5.   își confirmă intenția de a adopta dispozițiile necesare în vederea unei eventuale extinderi viitoare a Uniunii prin aderarea Croației;

6.   ia act de faptul că plafonul financiar al rubricii 5 - cheltuielile administrative - va permite, teoretic, o majorare cu 4% sau 311 000 000 EUR; în consecință, constată că, drept reper, cota de 20% pe care Parlamentul și-a impus-o din proprie inițiativă ar implica totuși o marjă de manevră "automată" suplimentară de 62 000 000 EUR față de plafoane și 87 000 000 EUR față de bugetul real adoptat pentru 2009; subliniază că există totuși anumite incertitudini în ceea ce privește evoluția VNB-ului UE și condițiile în care Parlamentul European își va desfășura activitatea;

7.   se așteaptă ca Biroul să înainteze cereri realiste atunci când prezintă estimările și este pregătit să îi examineze propunerile în funcție de necesități și dând dovadă de prudență pentru a asigura o funcționare adecvată și eficientă a instituției;

8.   este de părere că ar trebui să se păstreze o marjă semnificativă în estimările bugetare, mai degrabă decât să se creeze o rezervă specifică, pentru a-i lăsa noului Parlament posibilitatea de a-și stabili propriile priorități sau de a se adapta la condițiile în schimbare, luând totodată în considerare procentul de 20% al cheltuielilor administrative generale;

9.   consideră că, în cazul în care Tratatul de la Lisabona va fi ratificat, orice adaptări necesare care presupun cheltuieli bugetare vor trebui tratate la acel moment în conformitate cu procedurile bugetare în vigoare;

10.   solicită o prezentare detaliată și clară a liniilor bugetare care au fost subexecutate în 2008 și așteaptă cu nerăbdare să analizeze motivele acestei execuții insuficiente; dorește, de asemenea, să primească situația tuturor reportărilor și a utilizării acestora în 2008, precum și situația actualizată a veniturilor alocate finale față de sumele care au fost înscrise în buget;

11.   salută decizia de a prelungi cu un al doilea an exercițiul-pilot pentru o cooperare consolidată între Birou și Comisia pentru bugete, care ar trebui să introducă o procedură bugetară raționalizată și să permită o consultare mai transparentă, în timp util, asupra tuturor aspectelor parlamentare cu implicații financiare semnificative; subliniază faptul că practica referitoare la momentul în care Biroul consultă Comisia pentru bugete privind aspectele care au astfel de implicații financiare ar putea fi îmbunătățită și dorește să clarifice și să definească practicile curente în acest context;

Acces egal la facilitățile lingvistice pentru deputații în Parlamentul European

12.   consideră că 2010 ar trebui să fie un exercițiu în care ar trebui să se depună toate eforturile pentru ca deputații de toate naționalitățile și limbile să fie tratați în mod egal în ceea ce privește posibilitatea lor de a-și îndeplini îndatoririle și de a-și desfășura întreaga activitate politică ce le revine, în propria limbă, dacă doresc acest lucru;

13.   recunoaște că, în numeroase cazuri și în special în faza de comisie și de grup, termenele limită scurte cresc importanța negocierilor între actorii principali; subliniază, cu toate acestea, principiul legitimității democratice a tuturor deputaților săi și dreptul acestora la multilingvism integral; consideră, așadar, că bugetul poate și trebuie să fie utilizat pentru încercarea de a realiza acest obiectiv și pentru a găsi echilibrul corect între restricțiile impuse de multilingvism și derularea fără probleme a procedurilor legislative;

14.   este deosebit de interesat de chestiunea multilingvismului și solicită serviciilor sale o prezentare a situației actuale și a evoluției prevăzute pentru 2010, în special în ceea ce privește aplicarea codului și posibilitatea unor îmbunătățiri practice ulterioare, proiectul-pilot privind interpretarea ad personam, inclusiv criteriile și utilitatea acesteia pentru deputații care au profiluri lingvistice diferite și, de asemenea, o prezentare de ansamblu a modului în care vor fi eliminate, în timp, "obstacolele fizice" în calea egalității de tratament (și anume lipsa unor săli de reuniune adecvate, a cabinelor etc.); dorește să primească asigurări în ceea ce privește măsurile care se vor lua pentru ca noul Parlament să aibă la dispoziție dotări mai bune în toate privințele, comparativ cu situaţia în cazul deputaților aleși după ultimele extinderi;

15.   consideră, de asemenea, că trebuie căutate toate mijloacele prin care să se sporească flexibilitatea serviciilor de interpretare, măsură crucială pentru a asigura bune practici de lucru și constată că, în numeroase cazuri, s-ar putea evita problemele și risipa de fonduri dacă s-ar reuși schimbul de limbi într-un timp foarte scurt, în funcție de persoanele prezente efectiv la reuniuni şi nu în funcție de planificările referitoare la participarea la reuniunile respective;

Utilizarea optimă a resurselor în vederea îmbunătățirii activității legislative a Parlamentului European

16.   subliniază că ar trebui să se acorde atenție maximă pentru a garanta că resursele bugetare și umane globale aflate la dispoziția Parlamentului sunt utilizate în cel mai rentabil mod cu putință, pentru a permite instituției și deputaților săi să își îndeplinească cu succes misiunea cea mai de seamă, respectiv în domeniul legislativ ; reiterează faptul că acest lucru implică o planificare și o organizare atentă a metodelor sale de lucru și, ori de câte ori este posibil, gruparea funcțiilor și structurilor pentru a evita birocrația inutilă, suprapunerile funcționale și paralelismele în activitate;

17.   subliniază că sporirea competențelor în materie de codecizie generează dificultăți suplimentare pentru toate structurile Parlamentului implicate în activitatea legislativă și va necesita o eficiență crescută și stabilirea unor priorități în ceea ce privește resursele umane și adiacente, pentru a permite deputaților să își îndeplinească îndatoririle în mod adecvat;

18.   reamintește faptul că pentru 2009 a fost convenită o majorare semnificativă a personalului deși, în același timp, s-a convenit la nivel general că resursele umane au intrat acum într-o fază de consolidare și că realocarea ar trebui să constituie un proces continuu, în urma unor majorări semnificative efectuate o dată cu recentele extinderi; își reînnoiește solicitarea adresată tuturor serviciilor și grupurilor politice de a furniza justificări complete pentru cererile lor, încă de la începutul procedurii;

19.   așteaptă cu interes sugestiile din partea grupului de lucru pentru simplificarea procedurilor administrative și consideră că aceasta va avea drept consecință naturală efectuarea de economii;

20.   solicită, de asemenea, ca cererile grupurilor politice să fie incluse în estimări încă din primăvară;

21.   consideră că, o analiză a modului în care sunt utilizate resursele și a modului în care este organizată munca este uneori necesară atunci când, sunt clar identificate probleme specifice, iar obiectivele examinării ce trebuie îndeplinite sunt suficient specificate, măsurabile și bine orientate; consideră că în 2010, câteva sectoare și proiecte specifice ar putea fi selectate și analizate în acest mod; reamintește, totodată, importanța exercițiului de monitorizare ce a avut loc în 2008; dorește ca acest exercițiu să fie continuat și aprofundat, astfel încât să fie avut în vedere la momentul deciderii estimărilor pentru 2010; reamintește că ar trebui avute în vedere condițiile în schimbare cu care se va confrunta viitorul Parlament, competențele sporite în materie de codecizie, precum și alte schimbări;

22.   atrage atenția Biroului asupra condițiilor de muncă ale persoanelor angajate de societățile subcontractante care operează în cadrul Parlamentului; solicită în acest sens Biroului să vegheze la respectarea deplină de către aceste societăți a legislației muncii în vigoare;

Difuzarea informațiilor către deputați

23.   subliniază faptul că, de la lansarea cu câțiva ani în urmă a reformei majore "Ridicarea ștachetei", cel puțin trei noi proiecte semnificative au fost create sau se realizează în prezent pentru a furniza informații cât mai pertinente și complete cu putință în ceea ce privește activitatea parlamentară; ia act de departamentele de politici ale comisiilor, serviciul de analiză al bibliotecii și un sistem de gestionare a informațiilor destinat să faciliteze accesul la informații și la multe alte surse disponibile; ia act, de asemenea, de alte resurse ale Parlamentului, cum ar fi, de exemplu, "observatorul legislativ"; salută cu căldură aceste eforturi destinate să îmbunătățească profesionalismul Parlamentului în materie de asistență acordată deputaților, dar consideră că se impune un bilanț funcțional și bugetar;

24.   consideră că este important ca procedura 2010 să clarifice situația, în interesul tuturor deputaților, inclusiv a celor care se ocupă de aspectele bugetare, pentru a defini mai clar diferitele responsabilități și modul în care se pot organiza aceste inițiative în cel mai bun și mai eficient mod cu putință; ar aprecia, așadar, o audiere a Comisiei pentru bugete privind modul de utilizare a acestor instrumente, privind concepțiile actuale cu privire la diferitele elemente și privind modul lor de a interacționa; insistă ca administrația să asigure informații complete deputaților nou-aleși și în ceea ce privește serviciile la care aceștia au dreptul;

Informarea cetățenilor cu privire la Parlament

25.   ia act de faptul că Biroul face trimitere la cele trei proiecte majore în domeniul politicii de comunicare - europarlTV, Centrul pentru vizitatori și noul centru audiovizual din clădirea JAN - a căror finalizare și consolidare reprezintă o îmbunătățire calitativă a instrumentelor de comunicare aflate la dispoziția instituției; își reînnoiește angajamentul de a monitoriza îndeaproape dezvoltarea acestor instrumente și de a maximiza impactul real asupra opiniei publice;

26.   regretă că Centrul pentru vizitatori nu va fi operaţional înainte de alegerile din 2009 și solicită informații detaliate privind motivele acestei întârzieri;

27.   ia act de decizia Biroului cu privire la "Casa istoriei europene" și subliniază că este necesară o consultare completă și transparentă cu autoritățile competente în privința acestui concept, a conținutului său și a aspectelor bugetare în spiritul procedurii-pilot de cooperare consolidată dintre Birou și Comisia pentru bugete;

Politica imobiliară

28.   reamintește că acest sector este de o importanță majoră pentru Parlament atât pentru satisfacerea necesităților sale imobiliare actuale și viitoare ca instituție, cât și pentru o cât mai bună gestionare a bunurilor imobile pe care le deține; reamintește faptul că orice proiect din acest context ar trebui să protejeze interesele financiare ale Parlamentului; consideră că evenimentele din 2008, deși unele au fost cu totul imprevizibile, evidențiază nevoia de îmbunătățiri în acest domeniu, având în vedere raportul extern privind întreținerea clădirilor; de asemenea, așteaptă cu interes informații privind propunerile pentru o posibilă reorganizare a DG INLO, în contextul provocărilor crescute cu care se confruntă Parlamentul European, în calitate de mare proprietar imobiliar;

29.   în acest sens, își reiterează solicitarea de a primi un raport specific și orice eventuale recomandări cu privire la costurile de întreținere, renovare și achiziții, nejustificat de mari, pentru clădirile instituțiilor UE, inclusiv cele ale Parlamentului; dorește în continuare ca raportul să se efectueze transversal, pentru a se stabili cauzele principale, indiferent dacă acestea țin de o piață cu acces limitat în vreun fel, de sarcini impuse de Regulamentul financiar și de procedurile de achiziții publice sau de orice alt factor relevant; cere să i se confirme că dispoziția privind trecerea pe lista neagră a firmelor care au prezentat costuri nejustificat de ridicate trebuie să fie pusă în aplicare;

30.   așteaptă cu interes să primească documentul de strategie pe termen mediu și lung privind politica imobiliară solicitat în exercițiul financiar anterior, pentru a lua deciziile care se impun la prima lectură;

Continuarea diverselor aspecte din procedura 2009

31.   salută intenția Biroului de a continua să amelioreze sprijinul legislativ, lingvistic și tehnic acordat deputaților, care este în mod evident strâns legat de câteva dintre aspectele menționate mai sus;

32.   este de acord că primul an de aplicare a noului Statut al deputaților și a noului Statut al asistenților va trebui să fie urmărit îndeaproape și consideră că acestea trebuie consolidate în mod optim, actualizându-se continuu implicațiile și previziunile financiare;

33.   subliniază în continuare că îmbunătățirile din sectorul IT nu ar trebui să conducă doar la o mai mare capacitate de a gestiona "intern" aspectele cheie, ci ar trebui să demonstreze de asemenea un mai mare potențial de a organiza acest domeniu într-un mod mai rentabil; solicită un raport care să clarifice situația actuală și perspectivele în ceea ce privește internalizarea experților TIC și o guvernare adecvată; solicită Biroului să stabilească o strategie de abordarea a domeniului TIC în Parlament, inclusiv sinergii cu grupurile politice, înainte de a întreprinde alte acțiuni în acest domeniu;

34.   salută faptul că obiectivele de mediu sunt menționate în documentul Biroului și, ca urmare a "procesului anterior al EMAS" și a lucrărilor privind "amprenta de carbon", consideră că 2010 va oferi într-adevăr ocazia de a continua aceste eforturi, printre altele prin adoptarea viitoare de către Birou a unui plan de acțiune privind emisiile de CO2;

Alte instituții

35.   salută cooperarea constructivă cu celelalte instituții în timpul ultimei proceduri și, la fel ca în exercițiul anterior, le îndeamnă să prezinte cereri bugetare realiste și bazate pe costuri care să țină pe deplin seama de necesitatea de a gestiona în mod optim resursele limitate;

36.   dorește să exploreze și mai mult posibilitatea de a împărți mai bine resursele disponibile între toate instituțiile, în special atunci când ar putea exista capacități disponibile într-un domeniu, care, dacă sunt organizate corespunzător, ar putea fi folosite în avantajul unui alt domeniu și/sau al altei instituții;

37.   invită raportorul pentru 2010 să întreprindă vizite individuale la Consiliu, Curtea de Justiție, Curtea de Conturi, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor, Ombudsman și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor pentru a audia aceste instituții înainte de etapa estimărilor și să prezinte un raport în acest sens Comisiei pentru bugete;

o
o   o

38.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție, Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social European, Comitetului Regiunilor, Ombudsmanului și Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

(1) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 253, 7.10.2000, p. 42.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) JO C 286, 10.11.2008, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate