Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/2004(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0057/2009

Predložena besedila :

A6-0057/2009

Razprave :

PV 09/03/2009 - 17
CRE 09/03/2009 - 17

Glasovanja :

PV 10/03/2009 - 8.15
CRE 10/03/2009 - 8.15
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0096

Sprejeta besedila
PDF 314kWORD 69k
Torek, 10. marec 2009 - Strasbourg
Smernice za proračunski postopek 2010 – oddelki I, II in IV-IX
P6_TA(2009)0096A6-0057/2009

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. marca 2009 o smernicah za proračunski postopek 2010, Oddelek I – Evropski parlament, Oddelek II – Svet, Oddelek IV – Sodišče, Oddelek V – Računsko sodišče, Oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor, Oddelek VII – Odbor regij, Oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic, Oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov 2010 (2009/2004(BUD))

Evropski parlament,

-   ob upoštevanju člena 272 Pogodbe ES,

-   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1),

-   ob upoštevanju Sklepa Sveta 2000/597/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti(2),

-   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

-   ob upoštevanju petega poročila generalnih sekretarjev institucij o razvojnih smernicah razdelka 5 Finančne perspektive iz maja 2006,

-   ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2007 z odgovori institucij(4),

-   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A6-0057/2009),

A.  A ker Evropski parlament na tej stopnji letnega postopka čaka na načrte odhodkov drugih institucij in predloge svojega predsedstva za proračun za leto 2010,

B.   ker je bilo predlagano, da se poskusni projekt okrepljenega sodelovanja in odnosov med predsedstvom in Odborom za proračun nadaljuje tudi v drugem letu, skozi ves proračunski postopek za leto 2010,

C.   ker zgornja meja razdelka 5 za leto 2010 znaša 8 088 000 000 EUR (kar je povečanje za 311 000 000 EUR ali 4 % v primerjavi z letom 2009, vključno z upoštevanjem 2-odstotne inflacije),

D.   ker proračun Evropskega parlamenta za leto 2009 znaša 1 529 970 930 EUR, kar je 19,67 % razdelka 5 za to leto,

Evropski parlament
Splošni okvir

1.   ne more zadosti poudariti osnovnega načela, v skladu s katerim je treba vsem poslancem zagotoviti enake, popolne in kakovostne storitve, da se bodo lahko izražali in delali ter prejemali vse dokumente v maternem jeziku, na podlagi katerih bodo lahko delovali v imenu svojih volivcev, kakor najbolje zmorejo; meni, da je novo parlamentarno obdobje priložnost za uresničevanje omenjenega, in se strinja, da bo v tem smislu optimalen in enak dostop do jezikovnih storitev za poslance ena od osrednjih smernic za proračun 2010;

2.   v skladu s svojim predhodnim stališčem meni, da je treba nameniti enako pozornost vsem vidikom zakonodajne vloge Parlamenta; zlasti z razporeditvijo uslužbencev in povezanih virov glede na prednostne naloge naj bi omogočili predvsem parlamentarno delo in sprejemanje odločitev v postopkih soodločanja;

3.   poudarja, da bo 2010 leto, ko bo Parlament po evropskih volitvah 2009, ki bodo spremenile njegovo sestavo, postopno ponovno začel v celoti delovati, ter ugotavlja, da bo to narekovalo določeno število proračunskih prilagoditev; prav tako ugotavlja, da številne zadeve, povezane posebej z volilnim letom 2009, ne bodo več potrebne;

4.   poudarja, da bo 2010 leto stalnega prilagajanja Parlamenta v smislu boljših delovnih metod in posodobitev, ki so skladne z njegovimi političnimi in zakonodajnimi pristojnostmi, ter ocenjevanja, ki zadeva niz večjih večletnih pobud, ki so se začele v zadnjih nekaj letih;

5.   potrjuje svojo namero, da izvede potrebne ukrepe z ozirom na možno širitev Evropske unije s pridružitvijo Hrvaške v prihodnosti;

6.   ugotavlja dejstvo, da bo finančna zgornja meja razdelka 5 (upravni izdatki) teoretično omogočila povečanje za 4 % ali 311 000 000 EUR; posledično ugotavlja, da bi kot ponazoritev prostovoljni 20 % delež Parlamenta še vedno pomenil "samodejni" dodatni manevrski prostor v višini 62 000 000 EUR izračunan glede na zgornje meje in 87 000 000 EUR v primerjavi z dejanskim proračunom, sprejetim za leto 2009; poudarja, da kljub temu obstajajo negotovosti v zvezi z razvojem EU-GNI in okoliščinami, v katerih mora delovati Evropski parlament;

7.   pričakuje, da bo predsedstvo predložilo realistične zahteve pri predstavitvi izračunov, in je njegove predloge pripravljen preučiti skrbno in v celoti na osnovi potreb, da se zagotovi ustrezno in učinkovito delovanje institucij;

8.   meni, da bi bilo treba pri proračunskih ocenah ohraniti znatne rezerve, ne pa ustvariti posebne rezerve, da se novemu Parlamentu zagotovi možnost opredeljevanja lastnih prednostnih nalog in prilagajanja spreminjajočim se okoliščinam, ob upoštevanju 20-odstotne meje za skupne upravne odhodke;

9.   je prepričan, da bo treba v primeru prihodnje ratifikacije lizbonske pogodbe obravnavati potrebne prilagoditve povezane s proračunskimi izdatki v skladu z veljavnimi proračunskimi postopki;

10.   zahteva podroben in jasen pregled tistih proračunskih vrstic, ki so bile v letu 2008 premalo izkoriščene, in se veseli analize razlogov za to; prav tako želi prejeti seznam vseh prenosov in njihovo uporabo v letu 2008 ter posodobitev končnih namenskih prejemkov glede na zneske, ki so bili predvideni v proračunu;

11.   pozdravlja podaljšanje poskusnega projekta za okrepljeno sodelovanje med predsedstvom in Odborom za proračun tudi v naslednjem letu, kar bo preizkusni kamen za poenostavljen proračunski postopek, poleg tega pa bo omogočil bolj pravočasno in pregledno posvetovanje o vseh parlamentarnih vprašanjih, ki imajo pomembne finančne posledice; poudarja, da bi bilo mogoče prakso posvetovanj predsedstva z Odborom za proračunski nadzor v zvezi z zadevami, ki imajo takšne finančne posledice, izboljšati, ter želi, da se ta razjasni in opredeli;

Enak dostop do jezikovnih storitev za poslance Evropskega parlamenta

12.   meni, da bi moralo biti 2010 leto, v katerem je treba največ storiti, da se poslanci vseh narodnosti in jezikov obravnavajo enako, kar se tiče njihovih možnosti za opravljanje dolžnosti in vseh političnih aktivnosti, ki so jim naložene, v svojem jeziku, če to želijo;

13.   priznava, da bo v številnih primerih in zlasti na ravni odborov in skupin zaradi kratkih rokov pomen dogovarjanja glavnih akterjev še večji; kljub temu poudarja načelo demokratične legitimnosti, ki se uresničuje prek vseh poslancev in njihove pravice do polne večjezičnosti; zato meni, da bi proračun lahko uporabili za dosego tega cilja in bi ga tudi morali ter da bi bilo treba poiskati pravo ravnovesje med omejitvami zaradi večjezičnosti in gladkim potekom zakonodajnih postopkov;

14.   je zelo zainteresiran za vprašanje večjezičnosti in poziva službe k predstavitvi sedanjih razmer in razvoja, predvidenega za leto 2010, vključno z uporabo kodeksa ravnanja in manevrskim prostorom za nadaljnje praktične izboljšave, poskusni projekt osebnega tolmačenja, vključno z merili in koristnostjo za poslance z različnimi jeziki, ter tudi ponazoritev načina odstranitve fizičnih ovir za enako obravnavo (to je pomanjkanje primernih sejnih sob, kabin itd.); želi biti prepričan, kako bo novi Parlament bolje pripravljen na vsa ta vprašanja v primerjavi z razmerami, s katerimi so se srečali poslanci, ki so prišli ob zadnjih širitvah;

15.   prav tako meni, da je treba uporabiti vsa sredstva za povečanje prilagodljivosti tolmačenja kot ključnega koraka za zagotovitev dobrih delovnih praks, in ugotavlja, da bi v številnih primerih lahko preprečili težave in razsipavanje sredstev, če bi bilo mogoče v kratkem času zamenjati jezike glede na dejansko, ne pa načrtovano prisotnost na zasedanjih;

Optimalna raba virov za izboljšanje zakonodajnega dela Evropskega parlamenta

16.   poudarja, da je treba v čim večji možni meri poskrbeti, da se splošni proračunski in kadrovski viri, ki so na voljo Parlamentu, uporabljajo na stroškovno najbolj učinkovit način, da bi instituciji in njenim poslancem omogočili uspešno opravljanje njihovega temeljnega zakonodajnega poslanstva; poudarja, da to vključuje skrbno načrtovanje in organizacijo delovnih metod, in kadarkoli je to mogoče, združevanje funkcij in struktur, da se prepreči nepotrebna birokracija, funkcionalno prekrivanje in podvajanje dela;

17.   poudarja, da vse večje pristojnosti v postopku soodločanja dodatno obremenjujejo parlamentarne službe za zakonodajno delo, zaradi česar bo potrebna večja učinkovitost ter razporeditev uslužbencev in povezanih virov glede na prednostna področja, da bodo lahko poslanci ustrezno opravljali svoje naloge;

18.   ponovno opozarja, da je bilo za leto 2009 dogovorjeno bistveno povečanje števila zaposlenih, čeprav je bilo hkrati dogovorjeno, da so kadrovski viri po obsežnemu povečanju števila zaposlenih z nedavnimi širitvami sedaj v fazi konsolidacije in da bi bilo treba stalno izvajati prerazporeditve; ponovno poziva vse službe in politične skupine, naj zagotovijo celovite obrazložitve za svoje zahteve že v začetku postopka;

19.   se veseli predlogov delovne skupine o poenostavitvi upravnih postopkov in je prepričan, da bi morali biti prihranki stroškov njihova naravna posledica;

20.   prav tako poziva, da se spomladi zahteve političnih skupin vključi v pripravo načrtov prihodkov in odhodkov;

21.   je prepričan, da je včasih potrebno zunanje mnenje o načinu uporabe virov in organizacije dela, ko so posebni problemi jasno opredeljeni in so cilji raziskave, ki bo opravljena, dovolj natančno določeni, merljivi in usmerjeni k rezultatom; je prepričan, da bi bilo mogoče v letu 2010 določiti nekatere specifične sektorje in projekte ter jih pregledati s tega vidika; hkrati opozarja na pomen pregleda, ki je potekal v letu 2008; si želi, da bi se ta pregled nadaljeval in poglobil, da bi se lahko upošteval pri pripravi načrta prihodkov in odhodkov za leto 2010; opominja, da je treba upoštevati tudi spremenjene okoliščine na novo izvoljenega parlamenta, razširjene pristojnosti soodločanja in druge spremembe;

22.   opozarja predsedstvo na delovne pogoje oseb, zaposlenih pri pogodbenih partnerjih Parlamenta; s tem v zvezi poziva predsedstvo, naj zagotovi, da bodo ta podjetja v celoti poslovala v skladu z veljavno delovno zakonodajo;

Razširjanje informacij med poslanci

23.   poudarja, da so se od večje reforme "Postaviti višje cilje", ki se je začela pred nekaj leti, začeli ali se začenjajo trije novi bistveni projekti, da bi zagotovili čim bolj popolne in pomembne informacije v zvezi z parlamentarnim delom; se seznanja z oddelki za politike odborov, analitično službo knjižnice in sistemom upravljanja znanja, da se olajša dostop do teh in drugih razpoložljivih virov; prav tako se seznanja s številnimi drugimi viri v Parlamentu, kot je na primer "Zakonodajni observatorij"; z navdušenjem pozdravlja ta prizadevanja, ki naj bi pripomogla h večji profesionalnosti Parlamenta pri pomoči poslancem, vendar meni, da je potreben funkcionalen in proračunski pregled stanja;

24.   meni, da je za postopek 2010 pomembno razjasniti razmere v korist vseh poslancev, vključno s tistimi, ki so povezani s proračunskimi vidiki, da bi jasneje določili različne odgovornosti in način za najbolj učinkovito organizacijo teh pobud; zato bi pozdravil posvetovanje Odbora za proračun o načinu njihove uporabe, aktualno razmišljanje v zvezi z različnimi elementi in kako naj bi bili medsebojno povezani; vztraja, da uprava novoizvoljenim poslancem posreduje izčrpne informacije, tudi o storitvah, do katerih so upravičeni;

Obveščanje državljanov o Parlamentu

25.   je seznanjen s sklicevanjem predsedstva na tri večje projekte na področju komunikacijske politike – europarlTV, center za obiskovalce in novi avdiovizualni center v stavbi JAN – dokončanje in konsolidacija katerih pomeni kvalitativno izboljšanje komunikacijskih instrumentov, ki so na voljo instituciji; ponavlja svojo zavezo, da bo skrbno spremljal razvoj teh instrumentov in karseda povečal njihov vpliv na javno mnenje;

26.   obžaluje dejstvo, da center za obiskovalce ne bo odprt pred volitvami 2009, in zahteva popolne informacije o razlogih za to zamudo;

27.   je seznanjen s sklepom predsedstva v zvezi s hišo evropske zgodovine in poudarja potrebo po polnem in preglednem posvetovanju s pristojnimi odbori o konceptu, vsebini in proračunskih vidikih v skladu s poskusnim procesom okrepljenega sodelovanja med predsedstvom in Odborom za proračun;

Nepremičnine

28.   ponovno poudarja, da je ta sektor zelo pomemben za Parlament tako z vidika uresničevanja sedanjih in prihodnjih lastniških potreb kot institucije kot tudi z vidika čim boljšega upravljanja imetja, ki ga že poseduje; opozarja, da mora vsak projekt v tem okviru varovati finančne interese Parlamenta; meni, da dogodki v letu 2008, čeprav nekateri očitno niso bili predvidljivi, kažejo na potrebo po izboljšavah na tem področju, ob upoštevanju zunanjega poročila o vzdrževanju nepremičnin; prav tako pričakuje prejem informacij v zvezi s predlogi o morebitni reorganizaciji generalnega direktorata za infrastrukturo in logistiko zaradi večjih izzivov, s katerimi se Parlament zdaj sooča kot lastnik večine poslopij;

29.   v zvezi s tem ponovno poziva k vpogledu v posebno poročilo in priporočila v zvezi z nepotrebno visokimi stroški vzdrževanja, obnove in nakupa stavb EU, vključno s stavbami Parlamenta; še vedno želi, naj to poročilo zajame široko paleto področij, da bo mogoče odkriti glavne vzroke, naj bodo ti povezani s tržnimi omejitvami, bremeni, ki jih nalagajo finančna uredba in javni razpisi, ali katerim drugim bistvenim dejavnikom; želi potrditev, da se izvaja pravilo o oblikovanju črnega seznama podjetij, ki so predložila nepotrebno visoke stroške;

30.   se veseli prejema dokumenta o srednjeročni do dolgoročni strategiji o nepremičninski politiki, k čemur je pozival že lansko leto, da bi lahko sprejel relevantne odločitve v prvi obravnavi;

Nadaljevanje različnih vidikov iz postopka za leto 2009

31.   pozdravlja namero predsedstva, da nadaljuje z izboljšanjem zakonodajne, jezikovne in tehnične podpore poslancem, kar je očitno tesno povezano s številnimi zgoraj omenjenimi vprašanji;

32.   se strinja, da bo treba v prvem letu izvajanje novega statuta za poslance in statuta za pomočnike skrbno spremljati in meni, da je treba dokumenta čim bolje konsolidirati, finančne posledice in napovedi pa redno posodabljati;

33.   še vedno poudarja, da naj izboljšave v sektorju informacijske tehnologije ne bi prispevale samo k večji zmožnosti notranjega upravljanja ključnih vidikov, temveč naj bi pomenile tudi večjo zmožnost organizacije tega področja na bolj stroškovno učinkovit način; poziva, da se pripravi poročilo, v katerem bo pojasnjeno trenutno stanje in predstavljeni obeti glede internalizacije strokovnjakov za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo ter ustreznega vodenja; poziva predsedstvo, naj opredeli jasno strategijo Parlamenta za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo vključno s sinergijami s političnimi skupinami preden bodo narejeni nadaljnji koraki na tem področju;

34.   pozdravlja dejstvo, da so okoljski cilji omenjeni v dokumentu predsedstva, ter po predhodnem postopku EMAS in preučevanju emisij ogljika meni, da bo leto 2010 resnično nudilo priložnost za nadaljevanje teh prizadevanj, med drugim s predvidenim akcijskim načrtom za CO2, ki naj bi ga sprejelo predsedstvo;

Druge institucije

35.   pozdravlja konstruktivno sodelovanje z drugimi institucijami med zadnjim postopkom in jih tako kot v zadnjem letu poziva, naj predložijo realistične in na stroških utemeljene proračunske zahteve, pri katerih bo v celoti spoštovana potreba po upravljanju redkih virov na optimalen način;

36.   želi še podrobneje preučiti možnost boljše izmenjave razpoložljivih virov med vsemi institucijami, zlasti če so proste zmogljivosti na področju, ki bi bile lahko z ustrezno organizacijo koristno uporabljene na drugem področju in/ali v instituciji,

37.   poziva poročevalca za leto 2010, naj obišče Svet, Sodišče Evropskih skupnosti, Računsko sodišče, Ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij, evropskega varuha človekovih pravic in evropskega varuha osebnih podatkov ter pridobi informacije še pred pripravo načrtov prihodkov in odhodkov, nato pa o tem poroča Odboru za proračun;

o
o   o

38.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Sodišču, Računskemu sodišču, Ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij, Evropskemu varuhu človekovih pravic in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov.

(1) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(2) UL L 253, 7.10.2000, str. 42.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL C 286, 10.11.2008, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov