Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2243(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0011/2009

Predkladané texty :

A6-0011/2009

Rozpravy :

PV 09/03/2009 - 27
CRE 09/03/2009 - 27

Hlasovanie :

PV 10/03/2009 - 8.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0099

Prijaté texty
PDF 244kWORD 72k
Utorok, 10. marca 2009 - Štrasburg
Správy o politike hospodárskej súťaže za roky 2006 a 2007
P6_TA(2009)0099A6-0011/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2009 o správach o politike hospodárskej súťaže za roky 2006 a 2007 (2008/2243(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na správu Komisie o politike hospodárskej súťaže za rok 2006 z 25. júna 2007 (KOM(2007)0358) a jej správu o politike hospodárskej súťaže za rok 2007 zo 16. júna 2008 (KOM(2008)0368),

–   so zreteľom na akčný plán Komisie zo 7. júna 2005 týkajúci sa štátnej pomoci – Menšia a lepšie zacielená štátna pomoc: orientačný plán reformy štátnej pomoci na roky 2005 – 2009 (KOM(2005)0107),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. februára 2006 o reforme štátnej pomoci na roky 2005 – 2009(1),

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis(2),

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)(3),

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1400/2002 z 31. júla 2002 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na niektoré kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel(4) (nariadenie o skupinovej výnimke pre motorové vozidlá),

–   so zreteľom na usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013(5),

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1627/2006 z 24. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 794/2004, pokiaľ ide o štandardné formuláre na oznamovanie štátnej pomoci(6),

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1628/2006 z 24. októbra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na národnú regionálnu investičnú pomoc(7),

–   so zreteľom na rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie(8),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 27. apríla 2006 o odvetvových aspektoch Akčného plánu štátnej pomoci: pomoc na inovácie(9),

–   so zreteľom na usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia(10),

–   so zreteľom na usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci a rizikovom kapitáli pre malé a stredné podniky(11),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o predĺžení platnosti rámcovej úpravy štátnej pomoci pre lodné staviteľstvo(12),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk(13),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb(14),

–   so zreteľom na smernicu Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch(15),

–   so zreteľom na svoje vyhlásenie z 19. februára 2008 o vyšetrovaní a náprave zneužitia postavenia veľkých supermarketov, ktoré pôsobia v Európskej únii(16),

–   so zreteľom na prieskumy Komisie v sektoroch energetiky a maloobchodného bankovníctva,

–   so zreteľom na usmernenia Komisie k metóde stanovenia pokút uložených podľa článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1/2003(17),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o oslobodení od pokút a znížení pokút v kartelových prípadoch(18),

–   so zreteľom na Bielu knihu Komisie z 2. apríla 2008 o žalobách o náhradu škody pre porušenie antitrustových pravidiel ES (KOM(2008)0165),

–   so zreteľom na Bielu knihu Komisie z 11. júla 2007 o športe (KOM(2007)0391),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0011/2009),

1.   víta uverejnenie správ Komisie o politike hospodárskej súťaže za roky 2006 a 2007;

2.   naďalej podporuje aktívnejšiu úlohu Európskeho parlamentu pri vytváraní politiky hospodárskej súťaže prostredníctvom zavádzania spolurozhodovacieho postupu;

3.   blahoželá Komisii k jej účinnému boju proti nezákonným ťažkým kartelom (hardcore cartels) a k rekordne vysokým pokutám, ktoré uložila;

4.   vyzýva Komisiu a Radu, aby so zreteľom na preskúmanie Komisie zamerané na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1/2003(19) začlenila do uvedeného nariadenia zásady udeľovania pokút a aby tieto zásady ďalej zlepšila a špecifikovala v záujme dosiahnutia súladu s požiadavkami všeobecných právnych zásad;

5.   podporuje využívanie zrevidovaného oznámenia o zhovievavosti a postupu, ktoré podporujú poskytovanie informácií o fungovaní nezákonných ťažkých kartelov;

6.   víta uverejnenie Bielej knihy o žalobách o náhradu škody pre porušenie antitrustových pravidiel ES, naliehavo však žiada uskutočnenie reformy spôsobom, ktorý zabezpečí, že negatívne dôsledky systému USA sa nezopakujú v EÚ;

7.   žiada Komisiu, aby v budúcich správach poskytovala lepšie informácie o úlohe styčného úradníka pre spotrebiteľské otázky v prípadoch týkajúcich sa hospodárskej súťaže a o jeho zapojení do týchto prípadov;

8.   vyjadruje svoj záujem o to, aby sa zabránilo zneužívaniu trhového vplyvu zo strany významných korporácií, a vyzýva Komisiu, aby uskutočnila analýzu vplyvu nerovných vzťahov medzi dodávateľmi, konkrétne výrobcami potravín a maloobchodníkmi, na hospodársku súťaž so zreteľom na možné zneužívanie dominantného postavenia; očakáva správy pracovnej skupiny Komisie o kúpnej sile;

9.   vyzýva Komisiu, aby zvážila možnosť preskúmania využívania nedovolených postupov v sektore služieb, ktoré môžu malým podnikom zabrániť v tom, aby sa uchádzali o zákazky na práce; upozorňuje na problém, keď sa samostatne zárobkovo činným osobám a osobám so slobodným povolaním niekedy upiera možnosť uplatňovať štandardné tarify v prípadoch, keď sú takmer výlučne ekonomicky závislé od jedného alebo niekoľkých veľkých užívateľov svojich zdrojov, a vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosti, ako môžu vyjednať a uzavrieť kolektívne zmluvy, ktoré by boli v súlade so zásadami práva hospodárskej súťaže;

10.   vyzýva Komisiu, aby zrevidovala svoj interný postup výberu tém odvetvových prieskumov;

11.   vyzýva Komisiu, aby posúdila uskutočnenie odvetvového prieskumu v oblasti reklamy na internete;

12.   vyzýva Komisiu, aby vykonala analýzu možných rozdielov v uplatňovaní pravidiel verejného obstarávania v jednotlivých štátoch a z toho vyplývajúcich možných narušení hospodárskej súťaže;

13.   konštatuje, že podľa správ Komisie bola táto aktívna v týchto troch oblastiach: antitrustové pokuty pre kartely, počet prípadov splynutí a zlúčení ohlásených Komisii a počet prípadov oznamovania štátnej pomoci Komisii; vyzýva preto Komisiu na bezodkladné prehodnotenie personálnych zdrojov s cieľom zabezpečiť, aby malo Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž primeraný počet pracovníkov na zvládnutie rastúceho objemu práce;

14.   upozorňuje, že uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže na zlúčení, splynutia a akvizície sa musí posudzovať z hľadiska celého vnútorného trhu, a nielen jeho častí;

15.   víta skutočnosť, že v správach Komisie o politike hospodárskej súťaže za roky 2006 a 2007 sa uvádzajú dôkazy o účinnej reštrukturalizácii útvaru pre kontrolu zlúčení podnikov v rámci Generálneho riaditeľstve pre hospodársku súťaž podľa sektorov s väčším dôrazom na ekonomické analýzy a preskúmavanie spôsobom tzv. peer review;

16.   víta ohlásené začatie preskúmania nariadenia o fúziách(20); pripomína svoje stanovisko, že súčasné ustanovenia nepostačujú vzhľadom na čoraz integrovanejšie a zložitejšie trhy EÚ a že v záujme dosiahnutia konzistentného prístupu pri posudzovaní porovnateľných zlúčení a splynutí by sa mal vykonať prieskum;

17.   berie na vedomie rekordnú úroveň oznamovania štátnej pomoci a víta uverejnenie všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, ktoré sa vzťahuje na malé a stredné podniky (MSP), podporu výskum a vývoja v prospech MSP, podporu zamestnanosti a vzdelávania a regionálnu pomoc;

18.   víta najmä možnosť prispievať zamestnávateľom na náklady na starostlivosť o deti a rodičovskú starostlivosť, ktoré znášajú ich zamestnanci;

19.   je znepokojený zvýšením trhovej koncentrácie a konfliktov záujmov v bankovom sektore; varuje pred možnými globálnymi systémovými rizikami, ktoré vyplývajú z konfliktov záujmov a koncentrácie;

20.   víta prehodnotenie hodnotiacej tabuľky štátnej pomoci, vyzýva však Komisiu, aby uskutočnila analýzy účinnosti štátnej pomoci, a naliehavo vyzýva, aby sa pri revízii hodnotiacej tabuľky identifikovali tie členské štáty, ktoré primeraným spôsobom nezabezpečili vrátenie nezákonnej štátnej pomoci;

21.   víta uverejnenie zrevidovaných usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia, ktoré zaručujú, že členské štáty môžu podporovať výrobu obnoviteľnej energie a energeticky efektívnej kogenerácie prostredníctvom prevádzkovej pomoci, ktorá v plnej miere pokrýva rozdiel medzi výrobnými nákladmi a trhovou cenou;

22.   opakovane požaduje, aby sa pokročilo v objasňovaní existujúcich pravidiel hospodárskej súťaže a ich praktického uplatnenia vo vzťahu k službám všeobecného hospodárskeho záujmu vzhľadom na skutočnosť, že v politikách bežných v členských štátoch sú značné rozdiely;

23.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že spotrebitelia energie v EÚ naďalej doplácajú na neúmerné zvyšovania cien a narušený trh s energiou, ktorý bol po odvetvovom vyšetrení uskutočnenom Komisiou vyhodnotený ako nefunkčný; opäť zdôrazňuje význam dobudovaného a dobre fungujúceho vnútorného trhu s energiou;

24.   podporuje úsilie Komisie o ďalší rozvoj trhu EÚ s plynom a elektrickou energiou, ktorého kľúčovým prvkom je oddelenie prepravných resp. prenosových sietí na jednej strane a činností ťažby resp. výroby a dodávky na druhej strane;

25.   vyjadruje svoje obavy nad nedostatočnou transparentnosťou tvorby cien palív na trhoch EÚ; žiada Komisiu, aby zabezpečila riadny dohľad nad konkurenčným správaním na týchto trhoch;

26.   požaduje zavedenie mechanizmov, ktorými sa zabezpečí, že prijatie systému obchodovania s emisiami nespôsobí žiadne vnútorné narušenie hospodárskej súťaže ani narušenie hospodárskej súťaže vo vzťahu k vonkajším konkurentom;

27.   konštatuje, že Rada už 9. októbra 2007 vyzvala Komisiu, aby zvážila racionalizáciu postupov s dôrazom na to, ako by bolo možné v kritickej situácii uskutočniť rýchle prešetrenie týkajúce sa štátnej pomoci;

28.   víta urýchlenú reakciu Komisie na finančnú a hospodársku krízu a jej objasnenie otázky zvládnutia tejto krízy a využívania štátnej pomoci; poukazuje na zvyšujúci sa objem štátnej pomoci a víta ďalšie podrobné usmernenia, ktoré povedú k lepšie cielenej štátnej pomoci;

29.   uznáva uplatniteľnosť článku 87 ods. 3 písm. b) zmluvy v podmienkach, ktorým v súčasnej dobe čelia hospodárstva členských štátov v dôsledku otrasov na finančných trhoch; považuje však za potrebné, aby Komisia bola aj naďalej opatrná, pokiaľ ide o balíky finančnej pomoci, s cieľom zabezpečiť súlad núdzových opatrení so zásadami spravodlivej hospodárskej súťaže;

30.   varuje pred reálnym zrušením pravidiel hospodárskej súťaže; zdôrazňuje potrebu dôkladne preveriť záchranné operácie a zaručiť ich súlad s ustanoveniami zmluvy; žiada Komisiu, aby vo svojej ďalšej výročnej správe o politike hospodárskej súťaže Európskemu parlamentu a parlamentom členských štátov poskytla súhrnnú správu ex-post o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže vo všetkých jednotlivých prípadoch;

31.   vyslovuje obavy nad prebiehajúcim znižovaním hospodárskej činnosti v EÚ, ktoré bude podľa predpovedí pokračovať v roku 2009; považuje za vhodné, aby sa v rámci pravidiel hospodárskej súťaže na boj proti vplyvom finančnej krízy na rast a zamestnanosť využívali adekvátne mechanizmy odozvy, ako je napríklad pomoc na účely reštrukturalizácie alebo Fond na prispôsobenie sa globalizácii;

32.   naliehavo vyzýva Komisiu, aby uznala, že je potrebné zaviesť mechanizmy, ktoré minimalizujú narušenie hospodárskej súťaže a možné zneužívanie preferenčného postavenia príjemcov štátnych záruk;

33.   naliehavo vyzýva Komisiu, aby zaviedla obmedzenia týkajúce sa správania finančných inštitúcií, ktoré sú príjemcami štátnej pomoci, s cieľom zabezpečiť, aby tieto inštitúcie pomoc nevyužili na agresívnu expanziu na úkor konkurencie;

34.   víta výrazne zníženie rozdielov v cenách nových áut v EÚ, ku ktorému došlo od uplatňovania nariadenia o skupinovej výnimke pre motorové vozidlá, a očakáva hodnotenie Komisie o účinnosti uvedeného nariadenia;

35.   víta opatrenia Komisie na zníženie roamingových telekomunikačných poplatkov; konštatuje však, že ceny ostávajú tesne pod hranicou regulovaného cenového stropu; požaduje opatrenia podporujúce cenovú súťaž namiesto regulácie maloobchodných cien;

36.   víta prínos Generálneho riaditeľstva Komisie pre hospodársku súťaž k Bielej knihe o športe, ktorá okrem iného upozorňuje na ustálenú judikatúru Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, ako aj rozhodovacie postupy Komisie, pokiaľ ide o uplatňovanie článkov 81 a 82 Zmluvy o ES v oblasti športu;

37.   vyzýva Komisiu, aby dôkladnejšie zohľadnila medzinárodný rozmer svojich politík, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť EÚ na celosvetovej úrovni, a aby pri obchodných rokovaniach požadovala dodržiavanie a uplatňovanie zásady reciprocity;

38.   považuje za kľúčové, aby sa politike hospodárskej súťaže v rámci rokovaní o dvojstranných obchodných dohodách venovala zodpovedajúca pozornosť; vyzýva Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž, aby sa do týchto rokovaní aktívne zapojilo s cieľom zaistiť vzájomné uznanie postupov týkajúcich sa hospodárskej súťaže, a to najmä v oblastiach, ako je štátna pomoc, verejné obstarávanie, služby, investície a uľahčenie obchodu;

39.   naliehavo vyzýva Komisiu, aby prehodnotila spôsob, akým sa bude zúčastňovať na činnosti medzinárodnej siete pre hospodársku súťaž a na Európskom dni hospodárskej súťaže s cieľom zabezpečiť, aby bola verejnosť širšie a lepšie informovaná o kľúčovom význame politiky hospodárskej súťaže pre podporu hospodárskeho rastu a zamestnanosti;

40.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 290 E, 29.11.2006, s. 97.
(2) Ú. v. EÚ L 379, 28.12.2006, s. 5.
(3) Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 3.
(4) Ú. v. ES L 203, 1.8.2002, s. 30.
(5) Ú. v. EÚ C 54, 4.3.2006, s. 13.
(6) Ú. v. EÚ L 302, 1.11.2006, s. 10.
(7) Ú. v. EÚ L 302, 1.11.2006, s. 29.
(8) Ú. v. EÚ C 323, 30.12.2006, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ C 296 E, 6.12.2006, s. 263.
(10) Ú. v. EÚ C 82, 1.4.2008, s. 1.
(11) Ú. v. EÚ C 194, 18.8.2006, s. 2.
(12) Ú. v. EÚ C 173, 8.7.2008, s. 3.
(13) Ú. v. EÚ C 155, 20.6.2008, s. 10.
(14) Ú. v. EÚ C 14, 19.1.2008, s. 6.
(15) Ú. v. EÚ L 318, 17.11.2006, s. 17.
(16) Prijaté texty, P6_TA(2008)0054.
(17) Ú. v. EÚ C 210, 1.9.2006, s. 2.
(18) Ú. v. EÚ C 298, 8.12.2006, s. 17.
(19) Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).
(20) Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (nariadenie ES o fúziách) (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia