Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 13 stycznia 2009 r. - Strasburg
 Umowa WE/USA o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego *
 Wspólny system handlu albuminami jaj i mleka (wersja ujednolicona) *
 System opodatkowania mający zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przenoszenia ich siedzib (wersja ujednolicona) *
 System językowy mający zastosowanie do odwołań od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej *
 Stosunki gospodarcze i handlowe z Bałkanami Zachodnimi
 Wspólna polityka rolna i światowe bezpieczeństwo żywnościowe
 Perspektywy rozwoju dialogu obywatelskiego w ramach traktatu z Lizbony
 Transpozycja, wykonanie i egzekwowanie dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych na rynku wewnętrznym oraz dyrektywy 2006/114/WE dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej
 WPRyb i ekosystemowe podejście do zarządzania połowami
 Zrównoważone stosowanie pestycydów ***II
 Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin ***II
 Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (przekształcenie) ***I
 Finanse publiczne w UGW - rok 2007 i 2008
 Fibromialgia
Teksty (214 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności