Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Utorok, 13. januára 2009 - Štrasburg
 Dohoda o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva medzi ES a USA *
 Spoločný systém obchodovania s ovalbumínom a laktalbumínom (kodifikované znenie) *
 Systém zdaňovania uplatniteľný pri zlučovaní, rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov a pri premiestnení sídla (kodifikované znenie) *
 Jazykový režim uplatniteľný na odvolania proti rozhodnutiam Súdu pre verejnú službu Európskej únie *
 Hospodárske a obchodné vzťahy so západným Balkánom
 Spoločná poľnohospodárska politika a globálna potravinová bezpečnosť
 Perspektívy rozvoja občianskeho dialógu v kontexte Lisabonskej zmluvy
 Transpozícia, vykonávanie a presadzovanie smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu a smernice 2006/114/ES o klamlivej a porovnávacej reklame
 Spoločná politika rybného hospodárstva a ekosystémový prístup k riadeniu rybného hospodárstva
 Trvalo udržateľné používanie pesticídov ***II
 Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh ***II
 Koordinácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (prepracované znenie) ***I
 Verejné financie v HMÚ – 2007 a 2008
 Fibromyalgia
Texty (209 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia