Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 13 januari 2009 - Strasbourg
 Avtal mellan EG och USA om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet *
 Gemensamt handelssystem för äggalbumin och mjölkalbumin (kodifierad version) *
 Beskattningssystem för fusion, fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av säte (kodifierad version) *
 Språkanvändning vid överklaganden av avgöranden från Europeiska unionens personaldomstol *
 Handel och ekonomiska förbindelser med västra Balkan
 Den gemensamma jordbrukspolitiken och global livsmedelsförsörjning
 Utsikter för att utveckla den civila dialogen under Lissabonfördraget
 Införlivande, genomförande och säkerställande av efterlevnaden av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam
 Den gemensamma fiskeripolitiken och en ekosystemansats i fiskeförvaltningen
 Hållbar användning av bekämpningsmedel ***II
 Utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden ***II
 Samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (omarbetning) ***I
 De offentliga finanserna i EMU – 2007 och 2008
 Fibromyalgi
Texter (208 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy