Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο
Δημοσιονομικός έλεγχος των κονδυλίων της ΕΕ στο Αφγανιστάν
 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή της οδηγίας 2002/73/ΕΚ περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας
 Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας
 Κατάσταση στο Κέρας της Αφρικής
 Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Λευκορωσίας
 Σρεμπρένιτσα
 Ιράν: η υπόθεση Shirin Ebadi
 Γουϊνέα
 Ελευθερία του Τύπου στην Κένυα

Δημοσιονομικός έλεγχος των κονδυλίων της ΕΕ στο Αφγανιστάν
PDF 405kWORD 109k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με το δημοσιονομικό έλεγχο των κονδυλίων της ΕΕ στο Αφγανιστάν (2008/2152(INI))
P6_TA(2009)0023A6-0488/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα διάφορα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Αφγανιστάν και ιδίως το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2008(1),

–   έχοντας υπόψη τις διασκέψεις της Βόννης το 2001, του Τόκυο το 2002 και του Βερολίνου το 2004, στη διάρκεια των οποίων ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα δεσμεύθηκαν να χορηγήσουν διεθνή βοήθεια συνολικού ύψους άνω των 8 000 000 000 ευρώ στο Αφγανιστάν, και έχοντας υπόψη τη διάσκεψη του Λονδίνου το 2006, κατά τη διάρκεια της οποίας υπογράφηκε το "Σύμφωνο για το Αφγανιστάν",

–   έχοντας υπόψη την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική που θεσπίσθηκε στις αρχές του 2008 από την αφγανική κυβέρνηση, η οποία αποτελεί επίσης τη στρατηγική μείωσης της φτώχειας της χώρας,

–   έχοντας υπόψη τη διάσκεψη του Παρισιού της 12ης Ιουνίου 2008, στη διάρκεια της οποίας οι χώρες χορηγοί βοήθειας υποσχέθηκαν την παροχή βοήθειας ύψους άνω των 21 000 000 000 δολαρίων ΗΠΑ στο Αφγανιστάν,

–   έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΕΕ κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας διάσκεψης του Παρισιού σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας στο Αφγανιστάν, καθώς και τον κώδικα δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπίσθηκε το 2007,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2008, με παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα III – Επιτροπή(2), και ιδίως τις παραγράφους της 181 έως 200 (εξωτερική δράση, ανθρωπιστική βοήθεια και ανάπτυξη),

–   έχοντας υπόψη το Έγγραφο Στρατηγικής ανά Χώρα 2003-2006 που ενέκρινε η Επιτροπή σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο δίνει έμφαση στη σταθερότητα και στη μείωση της φτώχειας,

–   έχοντας υπόψη το Έγγραφο Στρατηγικής ανά Χώρα 2007-2013 και το Πολυετές Ενδεικτικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) 2007 - 2010 που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το δε δεύτερο προβλέπει ποσό ύψους 610 000 000 ευρώ για την Ισλαμική Δημοκρατία του Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια των οικονομικών ετών 2007 έως 2010,

–   έχοντας υπόψη την αποστολή της αντιπροσωπείας του, η οποία μετέβη στο Αφγανιστάν από τις 26 Απριλίου έως την 1η Μαΐου 2008 για να εξετάσει τις συνθήκες υλοποίησης της κοινοτικής και διεθνούς βοήθειας, και τη σχετική έκθεση της αποστολής,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3), και ιδίως το άρθρο 53 και τους κανόνες εφαρμογής του,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 285 έως 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και τα άρθρα 310 έως 325 της εν λόγω Συνθήκης σχετικά με τις δημοσιονομικές διατάξεις, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)(4),

–   έχοντας υπόψη τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας και τους στόχους που ορίσθηκαν στην Διακήρυξη της Χιλιετίας που εγκρίθηκε από τον ΟΗΕ στις 8 Σεπτεμβρίου του 2000 και υπογράφηκε από 189 χώρες,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (εφεξής "μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας" (ΜΑΣ))(5).

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0488/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αφγανιστάν βρίσκεται σε σχεδόν μόνιμη κατάσταση συγκρούσεων ή πολέμου εδώ και αρκετές δεκαετίες και ότι, επιπροσθέτως του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και της λανθάνουσας διαφθοράς, η οποία παρατηρείται σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης, η κεντρική κυβέρνηση έπασχε ανέκαθεν από αδυναμία δομών, από χρόνια έλλειψη ικανοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης καθώς και από ανεπάρκεια μέσων, καθώς τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού μόλις και μετά βίας καλύπτουν το 30% των συνολικών εξόδων,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σοβαρή κατάσταση που επικρατεί στο Αφγανιστάν απαιτεί ταχεία βελτίωση της διακυβέρνησης, μέσω της ανάδειξης ισχυρότερου κράτους ικανού να διασφαλίσει την ασφάλεια και τον σεβασμό των νόμων για τον πληθυσμό και να δημιουργήσει τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο σημερινό κλίμα της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξασφαλισθεί ο αποτελεσματικός έλεγχος της χρηματοδότησης της ΕΕ στον τομέα της συνεργασίας στην ανάπτυξη,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 25, παράγραφος 1, στοιχείο β), του ΜΑΣ ορίζει τις προϋποθέσεις για την παροχή δημοσιονομικής στήριξης στις εταίρους χώρες,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρέωση λογοδοσίας, η διαφάνεια και η προσανατολισμένη στην επίτευξη αποτελεσμάτων διαχείριση ανήκουν στις βασικές αρχές που διέπουν την αναπτυξιακή συνεργασία, σύμφωνα με διάφορες διεθνείς συνθήκες, όπως η Δήλωση του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας ("η Δήλωση του Παρισιού"),

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Αφγανιστάν το 90% των δημοσίων πόρων προέρχεται από τη διεθνή βοήθεια, γεγονός που καταδεικνύει τα υψηλά επίπεδα τόσο των αναγκών, όσο και της εξάρτησης από τη βοήθεια της χώρας,

Η κατανομή της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.   παρατηρεί ότι η Ένωση είναι ένας από τους κύριους χορηγούς αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας στο Αφγανιστάν και υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή, η οποία διαθέτει αντιπροσωπεία εγκατεστημένη στην Καμπούλ από το 2002, χορήγησε στο διάστημα μεταξύ 2002 και 2007 συνολική βοήθεια ύψους 1 400 000 000 ευρώ, εκ των οποίων 174 000 000 ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια, και ότι περίπου 1 150 000 000 ευρώ καταβλήθηκαν ήδη, γεγονός που αντιπροσωπεύει σεβαστό ποσοστό εκταμίευσης 81,5%·

2.   σημειώνει ότι η βοήθεια της Ένωσης περιλαμβάνει άμεσες και έμμεσες ενισχύσεις· ότι στο διάστημα μεταξύ 2002 και 2007, οι άμεσες κοινοτικές ενισχύσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 70% (970 000 000 ευρώ) της συνολικής κοινοτικής βοήθειας, ενεργοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες της Επιτροπής υπό μορφή χρηματοδοτικών συμβάσεων με το αφγανικό κράτος, συμβάσεων με παρόχους υπηρεσιών, προμηθειών και έργων, και συμφωνιών επιχορήγησης με διεθνείς οργανισμούς και ευρωπαϊκές ή τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, και ότι τις έμμεσες ενισχύσεις διαχειρίζονται ουσιαστικά ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η Παγκόσμια Τράπεζα (13% και 17% των κονδυλίων αντίστοιχα)·

Τομείς προτεραιότητας της βοήθειας

3.   υπενθυμίζει ότι το Έγγραφο Στρατηγικής ανά Χώρα (ΕΣΧ) της Επιτροπής, για την περίοδο 2003-2006, για το Αφγανιστάν αποσκοπούσε στην εγκαθίδρυση των αναγκαίων συνθηκών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας και είχε επικεντρωθεί στις ακόλουθες προτεραιότητες: μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης (212 000 000 ευρώ), καταπολέμηση των ναρκωτικών (95 000 000 ευρώ), επισιτιστική ασφάλεια (203 000 000 ευρώ), υποδομές (90 000 000 ευρώ), υγεία (50 000 000 ευρώ), πρόσφυγες (38 000 000 ευρώ) και, τέλος, δράσεις άρσης ναρκοπεδίων (47 200 000 ευρώ)· για την περίοδο 2007-2013, το ΕΣΧ για το Αφγανιστάν προτείνει δύο μακροπρόθεσμους στόχους προτεραιότητας, ήτοι τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φτώχειας·

4.   σημειώνει ότι, για την επίτευξη των δύο αυτών μακροπρόθεσμων στόχων προτεραιότητας που θεσπίσθηκαν για την περίοδο 2007-2013, οι τομείς επικέντρωσης όσον αφορά τη διάθεση της βοήθειας είναι η διακυβέρνηση, η αγροτική ανάπτυξη και η υγεία, ενώ καθορίζονται και άλλοι δευτερεύοντες τομείς παρέμβασης όπως η κοινωνική προστασία, η περιφερειακή συνεργασία και οι δράσεις άρσης ναρκοπεδίων·

5.   υπενθυμίζει ότι η ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών αναγνωρίζονται ως καίρια ζητήματα τόσο στην εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της αφγανικής κυβέρνησης όσο και στο ΕΕΣ 2007-2013, το οποίο μάλιστα καθορίζει ότι η διάσταση του φύλου θα είναι αναπόσπαστο τμήμα του προγραμματισμού και στους τρεις προαναφερόμενους τομείς προτεραιότητας·

6.   καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να αυξηθούν οι πιστώσεις για τους δύο μακροπρόθεσμους πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ στο Αφγανιστάν, την βιώσιμη ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φτώχειας, να ανακατανείμει, κατά την εκπόνηση του ΠΕΠ 2010-2013, τα κοινοτικά κονδύλια μεταξύ των τριών τομέων επικέντρωσης και τριών δευτερευόντων τομέων, υπέρ της ανάπτυξης υποδομής και εναλλακτικών πόρων διαβίωσης που συμβάλλουν στην άμβλυνση της φτώχειας και διευκολύνουν τη μετάβαση από μία οικονομία βασισμένη στο όπιο σε ένα εναλλακτικό οικονομικό και κοινωνικό σύστημα· προτρέπει συνεπώς την Επιτροπή να αυξήσει τις πιστώσεις για την υγεία, την εκπαίδευση και την υποδομή· επίσης, υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ σχετικά με την επίτευξη των ΑΣΧ·

Απολογισμός της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ

7.   σημειώνει ότι οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προαναφερθείσας αντιπροσωπείας του στο Αφγανιστάν, ανέδειξαν δύο κύριες πηγές δυσκολιών όσον αφορά την κατανομή της διεθνούς βοήθειας: τη χαμηλή ικανότητα απορρόφησης της χώρας σε οικονομικό και διοικητικό επίπεδο και την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των χορηγών βοήθειας και των αφγανικών αρχών·

8.   θεωρεί ότι η έλλειψη συντονισμού συνδέεται με την αδυναμία των κυβερνητικών δομών και την απουσία πραγματικής κυβερνητικής στρατηγικής. Πράγματι, οι αρχές και οι πολιτικοί ιθύνοντες του Αφγανιστάν δεν μπορούν να απαλλαγούν από τις ευθύνες τους όσον αφορά τον χειρισμό των γενικών υποθέσεων της χώρας, είτε πρόκειται για την απουσία στρατηγικών προσανατολισμών είτε για τη διαχείριση των πολύ σημαντικών χρηματοδοτήσεων που τίθενται στη διάθεσή τους· παρατηρεί, επιπλέον, ότι η πληθώρα χορηγών βοήθειας και η επιθυμία τους να επιβεβαιώσουν την προβολή τους έχουν πολύ συχνά ως αποτέλεσμα μεμονωμένες εθνικές στρατηγικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και διπλές χρήσεις μεταξύ διαφορετικών εθνικών υπουργείων· εκτιμά ότι η έλλειψη συντονισμού αφενός ευνοεί τη διαφθορά και αφετέρου έχει αποβεί αποδεδειγμένα εις βάρος της ανοικοδόμησης της χώρας·

9.   υπενθυμίζει ότι η συμφωνία για το Αφγανιστάν η οποία συνήφθη μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν και της διεθνούς κοινότητας με την ευκαιρία της Διάσκεψης του Λονδίνου το 2006, αποτελεί το αμοιβαίως δεσμευτικό πλαίσιο για ανασυγκρότηση και για οικοδόμηση του κράτους στο Αφγανιστάν·

10.   εκφράζει την ανησυχία του για τη χαμηλή ποιότητα της διαχείρισης των κονδυλίων βοήθειας από την κεντρική διοίκηση του Αφγανιστάν και την έλλειψη διαφάνειας στη διαχείριση της συγκεκριμένης βοήθειας· θεωρεί ότι έχει πρωταρχική σημασία, κατά το ΠΕΠ 2010-2013, να ληφθούν υπόψη τα απτά αποτελέσματα της καταπολέμησης της διαφθοράς και να προσαρμοστεί η βοήθεια της ΕΕ αναλόγως·

11.   εκτιμά ότι η αφγανική κυβέρνηση πρέπει να αναγάγει την εγκαθίδρυση ενός κράτους δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών σε μία από τις πολιτικές της προτεραιότητες και θεωρεί ότι, χωρίς κατάλληλη διακυβέρνηση, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί καμία διαρκής πρόοδος στο Αφγανιστάν·

12.   παρατηρεί, ωστόσο, ότι παρά τις εν λόγω διαρθρωτικές αδυναμίες, η βούληση της διεθνούς κοινότητας και της αφγανικής κυβέρνησης κατέστησαν δυνατή τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των πληθυσμών·

13.   υπενθυμίζει ότι η αποστολή της αντιπροσωπείας του εκτίμησε θετικά τη συνάφεια των επιλογών της βοήθειας που χορήγησε η ΕΕ, μέσω της δράσης της Επιτροπής·

14.   εκτιμά, ειδικότερα, ότι στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και των υποδομών (ιδίως οδικών) παρατηρήθηκαν ελπιδοφόρα αποτελέσματα μετά την πτώση του καθεστώτος των Ταλιμπάν, ενόψει της σημαντικής μείωσης της παιδικής θνησιμότητας (από 22% το 2001 σε 12,9% το 2006), του υψηλότερου ποσοστού Αφγανών που έχουν άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης (65% το 2006 έναντι 9% το 2001), των πρώτων θετικών ενδείξεων ανάπτυξης στον τομέα της εκπαίδευσης και των πρωτοβουλιών υπέρ της ισότητας των φύλων·

15.   υπενθυμίζει τις σοβαρότατες διακρίσεις που υπέστησαν οι γυναίκες στο Αφγανιστάν υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν αλλά και αργότερα· καταδικάζει συνεπώς οποιαδήποτε νομική, πολιτιστική ή θρησκευτική πρακτική η οποία συνιστά διάκριση εις βάρος των γυναικών και τις αποκλείει από το δημόσιο και πολιτικό βίο με αποτέλεσμα την απομόνωσή τους στην καθημερινή ζωή· παροτρύνει την Επιτροπή να καταπολεμήσει τις εν λόγω πρακτικές στο πλαίσιο όλων των αναπτυξιακών της δράσεων στη χώρα·

16.   τονίζει τη σημασία της καταπολέμησης όλων των μορφών παιδικής εργασίας, εμπορίας και βίας σε βάρος παιδιών και της βελτίωσης της κοινωνικής προστασίας για τους ανηλίκους στο Αφγανιστάν· ζητεί προγράμματα για την ενθάρρυνση της σχολικής φοίτησης των παιδιών, περιλαμβανομένης της πρόβλεψης για καταβολή σχολικών διδάκτρων και προγραμμάτων σίτισης στο σχολείο·

17.   σημειώνει τις προσπάθειες της Επιτροπής προκειμένου να αναδείξει όσο το δυνατόν καλύτερα τις δραστηριότητές της στους αφγανούς εταίρους της, αλλά εκφράζει τη λύπη του για τη σχεδόν πλήρη απουσία στήριξης των κρατών μελών προς την Επιτροπή στην πρόθεσή της να προσδιορισθούν σχέδια·

18.   εκτιμά, λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές διατάξεις για το σύστημα ελέγχου των άμεσων και έμμεσων κοινοτικών ενισχύσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στις συμφωνίες που υπογράφει η ΕΕ σχετικά με τη διαχείριση της εξωτερικής κοινοτικής βοήθειας που καταβάλλεται μέσω ταμείων καταπιστευμάτων πολλαπλών χορηγών βοήθειας (MDTF), ότι η Επιτροπή διαθέτει επαρκή νομικά εφόδια για την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στο Αφγανιστάν, και αναμένει από την Επιτροπή να καταρτίσει κατάλογο της τυπολογίας των παρατυπιών που παρατηρήθηκαν επί τόπου·

19.   σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) μπορεί επίσης, κατ' εφαρμογή των ίδιων διατάξεων, να διενεργήσει ελέγχους στους εμπλεκόμενους διεθνείς οργανισμούς·

20.   υπενθυμίζει, τέλος, ότι τόσο οι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών όσο και η Παγκόσμια Τράπεζα διαθέτουν εξειδικευμένο σύστημα διακυβέρνησης, ανάλογο με αυτό της Επιτροπής, με όργανα ειδικευμένα στη χρηματοοικονομική διαχείριση, τον εσωτερικό λογιστικό έλεγχο, τους ελέγχους, τον εξωτερικό λογιστικό έλεγχο, την παρακολούθηση των αγορών και την καταπολέμηση της απάτης και των παρατυπιών·

21.   χαιρετίζει τις πρόσφατες βελτιώσεις στη συνεργασία ανάμεσα στα Ηνωμένα Έθνη, μεταξύ άλλων διεθνών οργανώσεων, και στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την παρακολούθηση της χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας· ζητεί δε η διαδικασία βελτίωσης να διευρυνθεί περαιτέρω στο εγγύς μέλλον·

22.   τονίζει την ανάγκη εντατικότερης παρακολούθησης της υλοποίησης της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ∙ καλεί τα Ηνωμένα Έθνη και άλλες διεθνείς οργανώσεις που διαχειρίζονται κοινοτικά κονδύλια να συνεργαστούν πλήρως με το ΕΕΣ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), καθώς και με την Κοινή Μονάδα Επιθεωρήσεων των Ηνωμένων Εθνών·

23.   υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να βοηθηθεί το Αφγανιστάν και επικροτεί τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της προς τη χώρα· εμμένει στο ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εργαστεί στενότερα με τα Ηνωμένα Έθνη και την Παγκόσμια Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ αυτής, του ΕΕΣ, της OLAF και των αρμόδιων υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η συνεισφορά της στα MDTF πραγματοποιείται με διαφανή τρόπο· προτρέπει την Επιτροπή να τηρεί επαρκώς ενήμερο το Κοινοβούλιο·

24.   τονίζει την ανάγκη βελτίωσης του συντονισμού των δωρητών στο Αφγανιστάν υπό την ηγεσία της Αποστολής Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν και πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει το συντονισμό της βοήθειας μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και να αυξηθεί η προβολή της υποστήριξης της ΕΕ·

Συστάσεις
Όσον αφορά τον συντονισμό και την προβολή της διεθνούς βοήθειας

25.   εκτιμά ότι απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες στον τομέα της διεθνούς βοήθειας για τη στήριξη της εφαρμογής της εθνικής αφγανικής αναπτυξιακής στρατηγικής και για τη σταδιακή εγκαθίδρυση καλύτερου συντονισμού και αποτελεσματικότερων μεθόδων στην υλοποίηση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων που καθορίζονται από τους ίδιους τους Αφγανούς· επιμένει ότι πρέπει να ανατεθεί σημαντικότερος ρόλος στις αρχές της Καμπούλ όσον αφορά την υλοποίηση των αναπτυξιακών σχεδίων, στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς, ιδίως βελτιώνοντας τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και την κατάρτιση των ελεγκτών, κυρίως στα τομεακά υπουργεία και σε τοπικό επίπεδο·

26.   επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να αντιμετωπίσει τα ανησυχητικά προβλήματα συντονισμού σε σχέση με την οικονομική βοήθεια της ΕΕ προς το Αφγανιστάν, που παρατηρούνται όχι μόνο μεταξύ κρατών μελών και αυτής, αλλά και μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγική για τους χορηγούς της βοήθειας και τις αφγανικές αρχές, σχεδιασμένη με στόχο τη βελτίωση του συντονισμού και της επικοινωνίας μεταξύ τους·

27.   υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία που έχει ο συντονισμός των δωρητών στο Αφγανιστάν και ιδίως η εναρμόνιση των διαδικασιών με βάση τα εθνικά συστήματα· εμμένει δε ότι αυτά και άλλα μέτρα για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας που έχουν οριστεί με τη Δήλωση του Παρισιού πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως στο Αφγανιστάν·

28.   υπενθυμίζει ότι η αποτελεσματικότητα της βοήθειας συνιστά βασική αρχή της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της ατζέντας της Επιτροπής για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και λαμβάνει υπό σημείωση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, της 26ης Μαΐου 2008, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ στο Αφγανιστάν·

29.   σημειώνοντας την πρόθεση της Επιτροπής για τη μεταφορά χρηματοδότησης για βασική υγειονομική περίθαλψη στο Υπουργείο Υγείας του Αφγανιστάν, τονίζει ότι οιαδήποτε αυξημένη χρηματοδότηση που διοχετεύεται μέσω της αφγανικής κυβέρνησης πρέπει να συνοδεύεται από κριτήρια οικοδόμησης ικανοτήτων και σαφών προοπτικών, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής υποστήριξης στο δημοκρατική διακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο·

30.   εκφράζει επιφυλάξεις όσον αφορά την διοχέτευση κονδυλίων μέσω του βασικού προϋπολογισμού της κυβέρνησης του Αφγανιστάν ("δημοσιονομική στήριξη") μέσω των MDTF με συνεισφορές από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι το Αφγανιστάν δεν θεωρείται ακόμη ότι πληροί τις προϋποθέσεις της ΕΕ για την απευθείας συμμετοχή σε πρόγραμμα δημοσιονομικής στήριξης· θεωρεί ότι όταν εκπληρωθούν οι εν λόγω προϋποθέσεις, η δημοσιονομική στήριξη θα πρέπει να παρασχεθεί σε τομεακή βάση·

31.   εφιστά την προσοχή στο άρθρο 25, παράγραφος 1, στοιχείο β) του κανονισμού για τον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας βάσει του οποίου απαιτείται τα προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης να συνοδεύονται από στήριξη των προσπαθειών των χωρών εταίρων για την ανάπτυξη ικανοτήτων κοινοβουλευτικού και λογιστικού ελέγχου και για την βελτίωση της διαφάνειας και της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες· επισημαίνει εξάλλου ότι οι προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα δεν πρέπει να σταματούν όταν η "δημοσιονομική στήριξη" προέρχεται από άλλους δωρητές ή από καταπιστευματικά ταμεία πολλών δωρητών (MDTF) και τονίζει τη σημασία του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην παρακολούθηση της εν λόγω δημοσιονομικής στήριξης·

32.   τονίζει τη σημασία της αξιολόγησης της συνεργασίας μεταξύ κοινοτήτων στο Αφγανιστάν, όπως απαιτείται από το άρθρο 33 του κανονισμού για τον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας και την ανάγκη οι αξιολογήσεις να ξεκινούν από στέρεες βάσεις, να καλύπτουν τον συντονισμό των δωρητών και να περιλαμβάνουν πτυχές δραστηριοτήτων εισροών και αλυσίδες αποτελεσμάτων (αποτελέσματα, συνέπειες, αντίκτυπος)∙ ζητεί δε τα πορίσματα των αξιολογήσεων να χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση των επακόλουθων δράσεων συνεργασίας·

33.   θεωρεί, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της κοινοτικής βοήθειας σε σχέση με το σύνολο της διεθνούς βοήθειας, ότι είναι επιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί η προβολή των δράσεων της ΕΕ, τόσο επί τόπου όσο και στους ευρωπαίους πολίτες, και να διαδραματίσει η ΕΕ προνομιακό ρόλο στο επίπεδο του διαλόγου, του προσανατολισμού και της παροχής βοήθειας για τη λήψη αποφάσεων, σε συνεργασία με την αφγανική κυβέρνηση, τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις και τη διεθνή κοινότητα των χορηγών βοήθειας· αναμένει από την Επιτροπή τη δρομολόγηση ενός γενικού προβληματισμού σχετικά με τη μελλοντική διαχείριση των άμεσων ενισχύσεων από τις αφγανικές αρχές·

34.   ζητεί από την αφγανική κυβέρνηση να μεριμνήσει ώστε το εθνικό σχέδιο δράσης για την ισότητα μεταξύ των φύλων (NAPWA), το οποίο θεσπίσθηκε πρόσφατα, να διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους και να εφαρμοσθεί σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις γυναικών· ζητεί παράλληλα από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι δράσεις της υπέρ της ισότητας μεταξύ των φύλων να είναι διαφανείς και συντονισμένες με ανάλογες δράσεις που εφαρμόζονται από τους άλλους χορηγούς για το Αφγανιστάν· καλεί, υπό το πνεύμα αυτό, την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση που θα εξετάζει το βαθμό στον οποίο ελήφθη υπόψη, έως σήμερα, η ισότητα μεταξύ των φύλων στον προγραμματισμό της συνολικής οικονομικής ενίσχυσης που διετέθη από την ΕΕ·

Όσον αφορά τους τομείς προτεραιότητας της βοήθειας

35.   ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τους τομείς παρέμβασής της για την επίλυση των προβλημάτων προτεραιότητας που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή, την υγεία, την ασφάλεια και την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες και στη στοιχειώδη εκπαίδευση·

36.   πιστεύει ότι οι προτεραιότητες που περιγράφονται στο ΕΣΧ 2007-2013 είναι σύμφωνες με τις ανάγκες της κοινωνίας του Αφγανιστάν· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξακολουθήσει να δίδεται προσοχή στη μεταρρύθμιση του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων της αστυνομίας, των πρακτικών κράτησης και του δικαστικού συστήματος, εξασφαλίζοντας τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών, καθώς και στην καταπολέμηση της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής ανάπτυξης και της αντιμετώπισης του υπερισχύοντος προβλήματος της παραγωγής οπίου· επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να στοχοθετήσει τη διακυβέρνηση και ζητεί να δοθεί νέα ώθηση στη μεταβατική δικαιοσύνη σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της αφγανικής κυβέρνησης για ειρήνη, δικαιοσύνη και συμφιλίωση·

37.   τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η αναπτυξιακή βοήθεια στο Αφγανιστάν, αλλά και να καταστεί αποτελεσματικότερη· επαναβεβαιώνει ότι η βοήθεια πρέπει να αυξήσει τις γηγενείς δυνατότητες και ότι πρέπει να κατανέμεται δίκαια σε ολόκληρη τη χώρα σύμφωνα με αξιολογημένες κοινωνικοοικονομικές ανάγκες σημειώνει τις συστάσεις για τον σκοπό αυτό στις οποίες προέβη η Διάσκεψη του Παρισιού και η έκθεση του Συντονιστικού Σώματος για τη Βοήθεια στο Αφγανιστάν (ACBAR)· καλεί την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών να συμπεριλάβει αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο η χρηματοδότηση της Αστυνομικής Αποστολής της ΕΕ στο Αφγανιστάν έχει χρησιμοποιηθεί ορθά και αποτελεσματικά·

38.   εφιστά την προσοχή σε δύο ιδιαίτερες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπισθούν επειγόντως, κυρίως δε: η ανάπτυξη της γεωργίας, προκειμένου να αποτραπεί πιθανή ανθρωπιστική κρίση η οποία θα επιδείνωνε την ήδη ασταθή κατάσταση της ασφάλειας και η ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των μειζόνων κοινωνικών προβλημάτων και των προβλημάτων υγείας που προκαλούνται από τον εθισμό στα ναρκωτικά, και θέτοντας συγκεκριμένα ως στόχο τις γυναίκες και τις οικογένειές τους·

Όσον αφορά τον έλεγχο των κονδυλίων της Ένωσης

39.   αναμένει από την Επιτροπή να ενισχύσει τους ελέγχους της όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της χρηματοοικονομικής βοήθειας της Ένωσης και, ιδίως, τη συνεισφορά της Επιτροπής στα MDTF·

40.   ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετήσια έκθεση, η οποία θα περιέχει αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και του αντικτύπου της βοήθειας, έγγραφο που θα παρέχει εύλογη βεβαιότητα, ανά τύπο βοήθειας, σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό των ελεγμένων δαπανών, ανά τύπο βοήθειας, σχετικά με την τυπολογία των εντοπισθεισών παρατυπιών και σχετικά με τα ληφθέντα μέτρα·

41.   υπενθυμίζει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 και επιμένει ότι κάθε πληροφορία σχετική με περιστατικά απάτης ή σοβαρής παρατυπίας που έχουν αντίκτυπο στα ευρωπαϊκά κονδύλια πρέπει να διαβιβάζεται επειγόντως στην OLAF·

42.   επιμένει ότι πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες από την Επιτροπή και την OLAF, προκειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρησιακές επαφές με το Integrity Department της Παγκόσμιας Τράπεζας, ιδίως στο πλαίσιο χρηματοδοτήσεων μέσω των MDTF, και ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πραγματοποίηση περισσότερων κοινών ερευνών, ενδεχομένως σε συντονισμό με τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών·

43.   εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται το προσωπικό που εργάζεται στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας στο Αφγανιστάν, όπως κατέδειξαν οι θάνατοι τεσσάρων μελών του προσωπικού τον Αύγουστο του 2008· θεωρεί ότι η ασφάλεια των αμάχων που εργάζονται στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας τίθεται σε κίνδυνο από την άμβλυνση της διάκρισης μεταξύ στρατιωτικών και μη στρατιωτικών φορέων λόγω της χρήσης των επονομαζόμενων ομάδων περιφερειακής ανασυγκρότησης, που είναι βεβαίως στρατιωτικές μονάδες, για την διεκπεραίωση αναπτυξιακών δράσεων στις επαρχίες· ζητεί ως εκ τούτου την επαναφορά της σαφούς διάκρισης μεταξύ στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού·

44.   θεωρεί ότι η επιδείνωση της ασφάλειας συνεπάγεται σοβαρές δυσκολίες για το προσωπικό της αντιπροσωπείας της Επιτροπής στην Καμπούλ και αυξάνει το κόστος διαχείρισης της υλοποίησης των σχεδίων τα οποία στηρίζει η Επιτροπή· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να ενισχύσει το προσωπικό της εν λόγω αντιπροσωπείας, ώστε να διαθέτει επάρκεια υπαλλήλων, τόσο από άποψη αριθμού όσο και από άποψη εμπειρογνωμοσύνης, για να προβεί σε όλες τις αναγκαίες επαληθεύσεις και σε όλους τους αναγκαίους λογιστικούς και άλλους ελέγχους, λαμβάνοντας υπόψη την επικρατούσα κατάσταση στο Αφγανιστάν·

45.   ζητεί επαρκή χρηματοδότηση για δαπάνες ασφάλειας στα προγράμματα της Επιτροπής, προκειμένου να εξασφαλισθεί αφενός ότι προστατεύονται οι εργαζόμενοι στην παροχή βοήθειας και αφετέρου ότι η νόμιμη διαχείριση της ασφάλειας δεν σφετερίζεται χρήματα από στόχους προγραμμάτων και από παράδοση βοήθειας·

46.   συγχαίρει το προσωπικό της αντιπροσωπείας της Επιτροπής στην Καμπούλ για το αξιοσημείωτο έργο που επιτέλεσε, και ζητεί την ουσιαστική ενίσχυση των τρεχόντων μέτρων ασφάλειας, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του εν λόγω προσωπικού·

Όσον αφορά τη βοήθεια για την ανάπτυξη των ικανοτήτων της αφγανικής διοίκησης

47.   χαιρετίζει τις προσπάθειες των αφγανικών αρχών να βελτιώσουν τους διαχειριστικούς και χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς τους οι οποίες θα οδηγήσουν σε πλήρη ανάληψη ευθυνών εκ μέρους του Αφγανιστάν, αλλά πιστεύει ότι χρειάζεται περισσότερο συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου να καταστεί βιώσιμη αυτή η διαδικασία· τονίζει την ανάγκη τα θεσμικά όργανα του Αφγανιστάν να συνεχίσουν να καταπολεμούν τη διαφθορά και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές πολιτικές για τη βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης και των συνθηκών διαβίωσης, της παιδείας και της υγείας του πληθυσμού, και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους τρόπους συμπερίληψης περιθωριοποιημένων ομάδων και γυναικών στις δομές λήψης αποφάσεων·

48.   θεωρεί απαραίτητη την περαιτέρω ενίσχυση των δράσεων και των προγραμμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης και της αποτελεσματικότητας της αφγανικής διοίκησης, καθώς και στην καταπολέμηση κάθε μορφής διαφθοράς· λαμβάνει γνώση των προσπαθειών που καταβάλλει η ΕΕ προκειμένου να θέσει υπό έλεγχο τη διαφθορά της αφγανικής διοίκησης, διαθέτοντας ένα μέρος της γραμμής του προϋπολογισμού της για την κατάρτιση και την αμοιβή τους, και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις δράσεις κατάρτισης του προσωπικού της διοίκησης και της αστυνομίας·

49.   ζητεί να οργανωθούν στο Αφγανιστάν μαθήματα κατάρτισης παρόμοια με εκείνα που οργανώθηκαν από την OLAF και την EuropeAid για τους αφρικανούς δημόσιους υπαλλήλους, με θέμα "προστασία και βελτιστοποίηση των δημόσιων κονδυλίων – συνεργασία μεταξύ εθνικών και διεθνών θεσμικών οργάνων'·

50.   καλεί τη διεθνή κοινότητα να απαιτήσει από την αφγανική κυβέρνηση μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη διάθεση των δημοσιονομικών πόρων στις επαρχίες, στις περιφέρειες και στις τοπικές αρχές και να διασφαλίσει μεγαλύτερη συμμετοχή των εν λόγω θεσμικών οργάνων στην υλοποίηση των πολιτικών εθνικής ανάπτυξης, και να επιμείνει στο ότι αυτή οφείλει να ενημερώνει κατάλληλα το εθνικό κοινοβούλιο σχετικά με τη χρήση της διεθνούς βοήθειας·

51.   προτρέπει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την κυβέρνηση του Αφγανιστάν να εξασφαλίσουν ότι τα προγράμματα και οι δραστηριότητές τους, ιδιαίτερα σε επίπεδο επαρχίας, είναι πλήρως συντονισμένα με την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική του Αφγανιστάν και τηρούν τις δεσμεύσεις που έκαναν όλα τα μέρη τα οποία συμμετείχαν στη Διάσκεψη του Παρισιού·

52.   αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των επαρχιακών ομάδων ανασυγκρότησης και το έργο των αφγανικών δυνάμεων ασφάλειας, αποδέχεται παρόλα αυτά την πρόκληση για αποτελεσματικότητα της βοήθειας όταν πρόκειται για την προώθηση της ανάπτυξης στο Αφγανιστάν μέσω πολιτικοστρατιωτικών θεσμών και ζητεί τη μέγιστη συμμετοχή των αφγανικών μη κυβερνητικών οργανώσεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, της αφγανικής κυβέρνησης και των διεθνών οργανισμών·

53.   εκφράζει τη θλίψη του διότι οι σχέσεις μεταξύ μη κρατικών φορέων και κυβέρνησης του Αφγανιστάν δεν είναι πάντα ομαλές και ζητεί να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να βελτιωθούν αυτές· επισημαίνει επίσης την ανάγκη να διατυπωθεί σαφής ορισμός του τι είναι μη κερδοσκοπικός μη κρατικός φορέας σε εθνικό επίπεδο, κατόπιν διαβούλευσης με τους ίδιους τους μη κρατικούς φορείς·

54.   ενθαρρύνει κάθε πρωτοβουλία αμοιβαίας προσέγγισης των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Wolesi Jirga και του Meshrano Jirga, των δύο σωμάτων του αφγανικού κοινοβουλίου, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρηστή κοινοβουλευτική διακυβέρνηση·

55.   υπενθυμίζει την πρωτοβουλία του, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του για το 2008, για την υποστήριξη της οικοδόμησης της δημοκρατίας με κοινοβούλια σε τρίτες χώρες και αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τους σχετικούς πόρους με τρόπο που να βελτιωθεί η ικανότητα του κοινοβουλίου του Αφγανιστάν να νομοθετεί, να ελέγχει τον εκτελεστικό κλάδο και να εκπροσωπεί πλήρως τον αφγανικό λαό·

56.   τονίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικών κομμάτων, θεματικών πυρήνων εντός της Εθνοσυνέλευσης, της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης· θεωρεί ότι η διεθνής κοινότητα έχει υποχρέωση να χρηματοδοτήσει έναν εκλογικό προϋπολογισμό, συνολικά ή εν μέρει, και να παράσχει βοήθεια για την υλοποίηση όλων των διατάξεων του αφγανικού εκλογικού νόμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με τον έλεγχο των υποψηφίων·

57.   καλεί την Επιτροπή και την αφγανική κυβέρνηση, ενόψει των επερχόμενων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών που θα λάβουν χώρα στο Αφγανιστάν το 2009 και το 2010 αντίστοιχα, να συνεχίσουν να ενθαρρύνουν και να χρηματοδοτούν επαρκώς δράσεις που αποσκοπούν στην πολιτική χειραφέτηση των γυναικών ιδίως στην περιφέρεια, δεδομένου ότι στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη των επαρχιακών συμβουλίων δεν υπήρχαν αρκετές υποψήφιες για να συμπληρωθούν οι 124 έδρες που προορίζονται για γυναίκες στα επαρχιακά συμβούλια·

58.   θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να αυξήσει τα μέσα που διατίθενται για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και συνιστά στην κοινότητα των χορηγών βοήθειας να καταβάλει κάθε αναγκαία προσπάθεια ώστε οι καλλιέργειες υποκατάστασης των ναρκωτικών να εξασφαλίζουν επαρκή εισοδήματα στους παραγωγούς, προκειμένου να διασφαλισθεί η οριστική εγκατάλειψη της καλλιέργειας της παπαρούνας·

59.   υπενθυμίζει τη σύστασή του της 25ης Οκτωβρίου 2007 προς το Συμβούλιο σχετικά με την παραγωγή οπίου στο Αφγανιστάν για ιατρικούς σκοπούς(6), με την οποία αντιτίθεται, στο πλαίσιο ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης, στη χρησιμοποίηση του υποκαπνισμού ως μέσου εξάλειψης της παπαρούνας στο Αφγανιστάν και προσφέρει τη συνδρομή του για να συζητηθούν οι δυνατότητες και η σκοπιμότητα ενός επιστημονικού πιλοτικού σχεδίου "Η παπαρούνα στην Ιατρική"

o
o   o

60.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0337.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0133.
(3) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 136, 31.5.1999, σ. 1.
(5) ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41.
(6) ΕΕ C 263 E, 16.10.2008, σ. 651.


Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή της οδηγίας 2002/73/ΕΚ περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας
PDF 288kWORD 71k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τη μεταφορά και εφαρμογή της οδηγίας 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 για την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας (2008/2039(INI))
P6_TA(2009)0024A6-0491/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2003(1), για τη βελτίωση της νομοθεσίας,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου, περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0491/2008),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου οι οποίες κατοχυρώνονται στη Συνθήκη ΕΚ, κρίνεται σκόπιμη η παρακολούθηση από το νομοθέτη της εφαρμογής της θεσπιζόμενης νομοθεσίας,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο παρακολούθησης από το Κοινοβούλιο, ως συν- νομοθέτη, της εφαρμογής της οδηγίας 2002/73/ΕΚ, περιπλέκεται λόγω της ανεπαρκούς πληροφόρησης που προσφέρει η Επιτροπή και ότι, για το λόγο αυτό, στάλθηκαν επιστολές στις αρμόδιες επιτροπές των εθνικών κοινοβουλίων και σε φορείς ισότητας για τη συλλογή πληροφοριών, στις οποίες απάντησαν 27 εθνικές κοινοβουλευτικές συνελεύσεις και 16 φορείς για την προώθηση της ισότητας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2002/73/ΕΚ αποτελεί ορόσημο στη διαδικασία για την επίτευξη της ισότητας μεταξύ των γυναικών και ανδρών και για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου στην κοινωνία στο σύνολό της,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2002/73/ΕΚ ορίζει την άμεση διάκριση, την έμμεση διάκριση, την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση, απαγορεύει τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών λόγω άδειας εγκυμοσύνης ή μητρότητας και προβλέπει το δικαίωμα επιστροφής στην ίδια ή σε αντίστοιχη θέση μετά την άδεια μητρότητας, πατρότητας ή υιοθεσίας, στην περίπτωση των κρατών μελών που αναγνωρίζουν τα δικαιώματα αυτά,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη ανέλαβαν ορισμένες υποχρεώσεις όσον αφορά τη μεταφορά της οδηγίας 2002/73/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο το αργότερο έως τις 5 Οκτωβρίου 2005 μεταξύ των οποίων:

   ο ορισμός φορέα ή φορέων με αρμοδιότητα όσον αφορά την προώθηση, ανάλυση, παρακολούθηση και στήριξη της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών,
   η προώθηση του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων με σκοπό την προαγωγή της ίσης μεταχείρισης μέσω, μεταξύ άλλων, της παρακολούθησης των πρακτικών στο χώρο εργασίας, συλλογικών συμβάσεων, κ.λπ.,
   η ενθάρρυνση του διαλόγου με αρμόδιες ΜΚΟ με σκοπό την προαγωγή της αρχής της ίσης μεταχείρισης,
   η προαγωγή της ίσης μεταχείρισης στο χώρο εργασίας με τρόπο προγραμματισμένο και συστηματικό, για παράδειγμα, μέσω εκθέσεων για την ισότητα στις επιχειρήσεις, με τακτική πληροφόρηση όσον αφορά την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών,
   η λήψη αποτελεσματικών μέτρων για τη διασφάλιση της επιβολής πραγματικών κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της οδηγίας, κατά τρόπον ώστε η αποζημίωση στα θύματα να μην μπορεί να περιορισθεί με τον προηγούμενο καθορισμό ανωτάτου ορίου, εξαιρουμένων πολύ περιορισμένων περιπτώσεων,
   η διασφάλιση ισοδύναμης προστασίας κατά της δυσμενούς μεταχείρισης των ατόμων που παρέχουν συνδρομή στα θύματα διακρίσεων λόγω φύλου και παρενόχλησης,
   η υποβολή ανά τετραετία εκθέσεων στην Επιτροπή σχετικά με μέτρα που λαμβάνονται για την παροχή ειδικών πλεονεκτημάτων στο υποεκπροσωπούμενο φύλο σε επαγγελματικές δραστηριότητες, καθώς και σχετικά με την εφαρμογή τέτοιων μέτρων,
   η διασφάλιση ότι οι διατάξεις συμβάσεων ή συμφωνιών που είναι αντίθετες προς την οδηγία τροποποιούνται ή ακυρώνονται,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η βραδεία ή ανεπαρκής εφαρμογή της οδηγίας 2002/73/ΕΚ ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας και την πλήρη ανάπτυξη του κοινωνικού και οικονομικού δυναμικού της Ένωσης,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη αντιμετώπισαν δυσκολίες στη μεταφορά της οδηγίας 2002/73/ΕΚ στο εθνικό τους δίκαιο, ιδίως κατά την εισαγωγή στη νομοθεσία τους συγκεκριμένων και κατάλληλων μέτρων για την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη μείωση των διακρίσεων όσον αφορά την πρόσληψη, την επαγγελματική κατάρτιση και προαγωγή, καθώς και τις συνθήκες εργασίας,

Η.   εκτιμώντας ότι θα πρέπει να εξετασθεί η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα πεδία αυτά,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις λόγω φύλου σε άλλες κοινωνικές και πολιτικές πτυχές επιδεινώνεται από την εμμένουσα μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων, ιδίως μεταξύ των αποκαλούμενων γυναικείων και ανδρικών τομέων της οικονομίας,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών είναι θεμελιώδης για τη χειραφέτησή τους, και ότι η απασχόληση με δικαιώματα αποτελεί συνεπώς εγγύηση για την προσωπική τους ανέλιξη και την κοινωνική τους ένταξη και ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να βελτιωθεί η νομοθεσία σχετικά με την ίση μεταχείριση,

1.   καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει προσεκτικά τη μεταφορά της οδηγίας 2002/73/ΕΚ στη νομοθεσία των κρατών μελών καθώς και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία που προκύπτει από την εν λόγω μεταφορά, και να συνεχίσει να ασκεί πίεση στα κράτη μέλη· τονίζει την ανάγκη διάθεσης επαρκών πόρων για την επίτευξη των εν λόγω στόχων·

2.   υπενθυμίζει το σημείο 34 της Διοργανικής Συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας και ειδικότερα τη δέσμευση του Συμβουλίου να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταρτίζουν και να δημοσιοποιούν πίνακες οι οποίοι αποτυπώνουν την αντιστοιχία των οδηγιών με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο· θεωρεί ότι η ύπαρξη πινάκων αντιστοιχίας θα διευκολύνει το έργο της Επιτροπής όσον αφορά την παρακολούθηση της μεταφοράς της οδηγίας 2002/73/ΕΚ·

3.   τονίζει ότι η στενή συνεργασία των αρμοδίων επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την παρακολούθηση της μεταφοράς και εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με την ισότητα των δυο φύλων θα εξασφαλίσει την εξοικείωση τόσο των φορέων λήψης πολιτικών αποφάσεων όσο και των πολιτών με τα ζητήματα της ισότητας των φύλων·

4.   εκτιμά τον μεγάλο αριθμό λεπτομερών απαντήσεων που απέστειλαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τα εθνικά κοινοβούλια και οι φορείς ισότητας σχετικά με την πορεία της διαδικασίας εφαρμογής και τα προβλήματα που συνδέονται με αυτή·

5.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει πληροφοριών που διαβίβασαν τα κράτη μέλη έως τα τέλη του 2005, δεν είναι ακόμη διαθέσιμη·

6.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι κάποιες εθνικές νομοθεσίες δεν περιλαμβάνουν με επαρκή σαφήνεια και ρητώς τους ορισμούς της άμεσης και έμμεσης διάκρισης, της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης·

7.   ανησυχεί για το γεγονός ότι σε αρκετά κράτη μέλη το πεδίο εφαρμογής των απαγορευμένων τύπων διακρίσεων δεν είναι επαρκώς ευρύ ώστε να συμμορφώνεται με την οδηγία 2002/73/ΕΚ· υπενθυμίζει ότι οι απαγορευμένοι τύποι διακρίσεων πλήττουν τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα·

8.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι κάποια εθνικά νομοθετήματα παραβιάζουν την αρχή των αποτελεσματικών, ανάλογων και αποτρεπτικών κυρώσεων, ορίζοντας εκ των προτέρων ανώτατα όρια για την καταβολή αποζημίωσης ή επανόρθωσης στα θύματα διακρίσεων·

9.   εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση των γυναικών σε συνάρτηση με την άδεια εγκυμοσύνης ή μητρότητας συνιστά διάκριση· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν αναγνωρίσει ρητώς το δικαίωμα επιστροφής στην ίδια ή σε ισοδύναμη εργασία μετά την άδεια μητρότητας·

10.   καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη, ορθή, και αποτελεσματική μεταφορά όλων των διατάξεων της οδηγίας 2002/73/ΕΚ και την ορθή εφαρμογή τους·

11.   επικροτεί τις προσπάθειες των κρατών μελών που επέκτειναν ή ενίσχυσαν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/73/ΕΚ, ειδικότερα τις πρωτοβουλίες που θέσπισαν την προστασία κατά των διακρίσεων σε νέους κοινωνικούς τομείς·

12.   ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα ώστε να ενθαρρύνουν τους εργοδότες να προωθήσουν συνθήκες εργασίας οι οποίες αποτρέπουν τη σεξουαλική παρενόχληση και την παρενόχληση λόγω φύλου και να υιοθετήσουν ειδικές διαδικασίες για την πρόληψη παρόμοιας συμπεριφοράς·

13.   προτρέπει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τις ικανότητες και να διασφαλίσουν επαρκείς πόρους για τους φορείς προώθησης της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών, όπως προβλέπεται από την οδηγία 2002/73/ΕΚ, και υπενθυμίζει τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των εν λόγω φορέων·

14.   επισημαίνει τις διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 8α της οδηγίας 2002/73/ΕΚ το οποίο τονίζει την ανάγκη για συνεργασία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· κρίνει ότι τόσο το δίκτυο εθνικών φορέων ισότητας των φύλων της Επιτροπής όσο και το Equinet είναι σημαντικά εργαλεία για την ενίσχυση της εν λόγω συνεργασίας και την προώθηση της ομοιόμορφης εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών·

15.   επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να διεξαγάγει έρευνα σχετικά με την οργάνωση των φορέων ισότητας το 2009· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν σε ποιο βαθμό γνωρίζουν οι πολίτες της ΕΕ τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι φορείς ισότητας και να δρομολογήσουν εκστρατείες ενημέρωσης για την καλύτερη προβολή των εν λόγω φορέων·

16.   εφιστά την προσοχή στο ανεπαρκές επίπεδο ευαισθητοποίησης μεταξύ των γυναικών, σχετικά με τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στην οδηγία 2002/73/ΕΚ όπως προκύπτει από τον μικρό αριθμό διαδικασιών σχετικά με την ισότητα των φύλων και των κατατεθειμένων προσφυγών· καλεί τα κράτη μέλη, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους εργοδότες και τις ΜΚΟ να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ενημέρωση των γυναικών σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρονται στα θύματα διακρίσεων σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες που έχουν τεθεί σε ισχύ από το 2005·

17.   επισημαίνει την περιορισμένη εμπιστοσύνη που έχουν στη δικαστική προστασία τα θύματα των διακρίσεων· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η βοήθεια που παρέχεται είναι ανεξάρτητη και άμεσα διαθέσιμη, να ενισχύσουν τις εγγυήσεις προς τα θύματα των διακρίσεων και να παρέχουν δικαστική προστασία σε όσους υπερασπίζονται άτομα ή καταθέτουν μαρτυρίες υπέρ ατόμων που τυγχάνουν προστασίας δυνάμει της οδηγίας 2002/73/ΕΚ·

18.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει εάν τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα θύματα και οι ενώσεις και οργανώσεις που έχουν έννομο συμφέρον όσον αφορά τη συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/73/ΕΚ δεν αποτρέπονται από νομικούς ή άλλους φραγμούς, επί παραδείγματι υπερβολικά βραχείες προθεσμίες, από το να κινήσουν νομικές διαδικασίες σε ό,τι αφορά παραβάσεις των κανόνων περί προστασίας από διακρίσεις και των ίσων δικαιωμάτων ή, στην περίπτωση των θυμάτων, από τη διεκδίκηση των πλήρων δικαιωμάτων τους δυνάμει της οδηγίας 2002/73/ΕΚ στο πλαίσιο άλλων διοικητικών διαδικασιών·

19.   αναγνωρίζει τις θετικές συνέπειες της πρόληψης και εκτίμησης της ύπαρξης πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τη στενή συνεργασία των φορέων ισότητας και των επιθεωρητών εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να εμμείνουν στην κατάρτιση των επιθεωρητών εργασίας υπό το φως των νέων ευθυνών που αποκτούν ως αποτέλεσμα της μεταφοράς της οδηγίας 2002/73/ΕΚ, καθώς και σχετικά με τα νέα εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί όπως, για παράδειγμα, η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης·

20.   τονίζει τον ζωτικό ρόλο των ΜΚΟ όσον αφορά την παροχή βοήθειας στα θύματα των διακρίσεων· ζητεί από τις δημόσιες αρχές να διαθέσουν πόρους για σχέδια διαμεσολάβησης και παροχής βοήθειας, των οποίων η υλοποίηση είναι πιο περίπλοκη από εκείνη των ενημερωτικών εκστρατειών·

21.   τονίζει τη σημασία που έχει η ύπαρξη αξιόπιστων, συγκρίσιμων και διαθέσιμων ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών καθώς και στατιστικών δεδομένων που συνδέονται με το φύλο για τη διασφάλιση της εφαρμογής και της παρακολούθησης της οδηγίας· καλεί τους φορείς ισότητας να εντείνουν τις προσπάθειές τους με τη διεξαγωγή ανεξάρτητων ερευνών, τη δημοσίευση ανεξάρτητων εκθέσεων και τη διατύπωση συστάσεων σχετικά με οιοδήποτε θέμα που συνδέεται με τις διακρίσεις· υπενθυμίζει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων το οποίο είναι αρμόδιο για τη συγκέντρωση και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με την ισότητα μεταξύ των δυο φύλων, την ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με την ισότητα των δυο φύλων και την ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές·

22.   υπογραμμίζει την ανάγκη για την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων με σκοπό την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης με την παρακολούθηση πρακτικών στο χώρο της εργασίας, συλλογικών συμβάσεων, κωδίκων συμπεριφοράς, ερευνών και ανταλλαγών εμπειριών και ορθών πρακτικών·

23.   καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους εργοδότες να παρέχουν στους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους σε τακτική βάση πληροφόρηση όσον αφορά την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών·

24.   καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους εργοδότες να παρέχουν στους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους σε τακτική βάση πληροφόρηση για θέματα ισότητας των φύλων·

25.   εμμένει στην ανάγκη ανάπτυξης εθνικών μηχανισμών με σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής και της επιστροφής στην εργασία μετά από άδεια μητρότητας, πατρότητας ή βοήθειας σε εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας·

26.   επισημαίνει ότι η μισθολογική διαφορά εξακολουθεί να ισχύει εφόσον οι γυναίκες λαμβάνουν μισθούς που είναι κατά μέσο όρο 15% χαμηλότεροι από τους αντίστοιχους των ανδρών, ότι αυτή η διαφορά μειώθηκε μόνο κατά 1% μεταξύ του 2000 και του 2006, και ότι το ποσοστό των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερο από το ποσοστό των ανδρών· εμμένει στην ανάγκη ανάπτυξης εθνικών μηχανισμών με σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής και καλεί την Επιτροπή να ανανεώσει τον σχεδιασμό μέτρων στήριξης για τον σκοπό αυτό, με τον απαιτούμενο σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας·

27.   τονίζει την ανάγκη ενθάρρυνσης πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και εφαρμογή εντός των επιχειρήσεων θετικών δράσεων και πολιτικής ανθρώπινων πόρων που θα προωθούν την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών· καλεί τα κράτη μέλη να συνιστούν στις επιχειρήσεις την ανάπτυξη και εφαρμογή ετήσιων εταιρικών σχεδίων ισότητας και την προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των δυο φύλων στα σώματα διοίκησης και λήψης αποφάσεών τους·

28.   υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη σημασία που έχει η ενεργή ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και η μέριμνα για τον συνδυασμό της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής στην ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας·

29.   υπογραμμίζει την ανάγκη καταπολέμησης των ειδικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία καθώς και οι γονείς παιδιών με αναπηρία ως προς την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας και την ανάγκη προσαρμογής των μέτρων για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές, καθώς και στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των ομάδων·

30.   επισημαίνει την ανάγκη διασφάλισης μεγαλύτερης ευελιξίας σχετικά με τις γονικές άδειες, ειδικότερα όσον αφορά τους γονείς παιδιών με αναπηρία·

31.   καλεί τα κράτη μέλη να άρουν τις διακρίσεις σε βάρος των κοριτσιών και των νέων γυναικών κατά τη μετάβαση από το σχολείο στην κατάρτιση και από την κατάρτιση στον επαγγελματικό βίο, μέσω στοχοθετημένων μέτρων, καθώς επίσης και κατά την επανένταξη στην αγορά εργασίας μετά από περίοδο αδείας για φύλαξη τέκνου ή συγγενούς· επισημαίνει την ανάγκη ύπαρξης δημόσιων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, καθώς και υπηρεσιών παροχής βοήθειας σε ηλικιωμένους· εφιστά την προσοχή των κρατών μελών στη δέσμευση που ανέλαβαν σχετικά με τα ζητήματα αυτά κατά τη σύνοδο κορυφής της Βαρκελώνης το 2002·

32.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στα εθνικά κοινοβούλια και στους εθνικούς φορείς για την προώθηση της ισότητας.

(1) ΕΕ C 321, 31.12.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 269, 5.10.2002, σ. 15.


Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας
PDF 270kWORD 48k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας
P6_TA(2009)0025RC-B6-0051/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Μέση Ανατολή, και ειδικότερα εκείνα της 16ης Νοεμβρίου 2006 για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας(1), της 12ης Ιουλίου 2007 για τη Μέση Ανατολή(2), της 11ης Οκτωβρίου 2007 για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα(3) και της 21ης Φεβρουαρίου 2008 για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας(4),

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα 242 της 22ας Νοεμβρίου 1967 (S/RES/242(1967)), 338 της 22ας Οκτωβρίου 1973 (S/RES/338(1973)) και 1860 της 8ης Ιανουαρίου 2009 (S/RES/1860(2009)) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,

–   έχοντας υπόψη την Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 σχετικά με την προστασία των αμάχων εν καιρώ πολέμου,

–   έχοντας υπόψη την αναβολή της ψηφοφορίας για την παροχή σύμφωνης γνώμης στο θέμα της ενίσχυσης της συμμετοχής του Ισραήλ στα προγράμματα της ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη την από 30 Δεκεμβρίου 2008 δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Δεκεμβρίου 2008 το Ισραήλ εξαπέλυσε στρατιωτική επίθεση στη Γάζα σε απάντηση στις επιθέσεις της Χαμάς με ρουκέτες στο Νότιο Ισραήλ από τότε που η Χαμάς απέκτησε τον έλεγχο στη Λωρίδα και σε συνέχεια της διακοπής της εκεχειρίας και της άρνησης ανανέωσης της συμφωνίας εκεχειρίας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, η ισραηλινή επιχείρηση προκάλεσε μέχρι στιγμής το θάνατο περίπου χιλίων ατόμων στη Γάζα, πολλά από τα οποία ήταν παιδιά και γυναίκες, καθώς και τον τραυματισμό χιλιάδων άλλων, την καταστροφή κατοικιών, σχολείων και άλλων βασικών μη στρατιωτικών υποδομών, λόγω της χρήσης βίας εκ μέρους του ισραηλινού στρατού,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μεθοριακά σημεία διέλευσης από και προς την Γάζα είναι κλειστά εδώ και 18 μήνες και ότι ο αποκλεισμός στη μετακίνηση ανθρώπων και τη διακίνηση αγαθών έχει επηρεάσει την καθημερινή διαβίωση των κατοίκων και έχει προκαλέσει την περαιτέρω παράλυση της οικονομίας στη Λωρίδα και έχει περιορίσει οιαδήποτε ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης στη Δυτική Όχθη· εκτιμώντας ότι ο αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας συνιστά συλλογική τιμωρία που αντίκειται στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Παλαιστινίων που ζουν στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, σε συνδυασμό με την επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη θέσπιση λειτουργικών παλαιστινιακών θεσμικών οργάνων στη Γάζα, αποτελεί καίρια συνιστώσα των προσπαθειών με στόχο την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημαντική οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους Παλαιστινίους έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αποφυγής μιας ανθρωπιστικής καταστροφής στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να παρέχει, μεταξύ άλλων μέσω της υπηρεσίας του ΟΗΕ για την αρωγή των Παλαιστινίων προσφύγων στη Μέση Ανατολή (UNRWA), ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας,

1.   χαιρετίζει την έγκριση του ψηφίσματος 1860 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 8 Ιανουαρίου 2009 και εκφράζει τη λύπη του διότι μέχρι στιγμής ούτε το Ισραήλ ούτε η Χαμάς ανταποκρίθηκαν στο αίτημα των Ηνωμένων Εθνών για διακοπή των εχθροπραξιών· ζητεί να κηρυχθεί άμεση και μόνιμη εκεχειρία, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τη διακοπή εκτόξευσης ρουκετών από τη Χαμάς εναντίον του Ισραήλ και τον τερματισμό της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ στη Γάζα·

2.   συμφωνεί ότι είναι ανάγκη να παρασχεθούν επειγόντως διευθετήσεις και εγγυήσεις στη Γάζα, όπως ζητεί το ψήφισμα 1860 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ώστε να υποστηριχθεί μια βιώσιμη κατάπαυση πυρός, η οποία θα περιλαμβάνει ταυτόχρονα την απομάκρυνση των ισραηλινών στρατευμάτων, τη διαρκή επανέναρξη λειτουργίας των σημείων διέλευσης, την άρση του αποκλεισμού και την αποτροπή του λαθρεμπορίου και της παράνομης διακίνησης όπλων και πυρομαχικών·

3.   ζητεί ανακωχή κατόπιν διαπραγματεύσεων την οποία πρέπει να εγγυάται μηχανισμός που θα συγκροτηθεί από τη διεθνή κοινότητα υπό το συντονισμό της Τετράδας και της Ένωσης Αραβικών Κρατών, και που θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αποστολή πολυεθνικής παρουσίας, με σαφή εντολή, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια και να εξασφαλιστεί ο σεβασμός της εκεχειρίας για το λαό του Ισραήλ και της Γάζας, με ιδιαίτερη αναφορά στην παρακολούθηση της μεθορίου Αιγύπτου-Γάζας, κάτι που συνεπάγεται σημαντικό ρόλο για την Αίγυπτο· καλεί το Συμβούλιο να αυξήσει την πίεση που ασκεί προκειμένου να τερματισθεί η συνεχιζόμενη βία· ενθαρρύνει τις διπλωματικές προσπάθειες που έχουν αναληφθεί μέχρι στιγμής από τη διεθνή κοινότητα, ιδίως από την Αίγυπτο και την Ευρωπαϊκή Ένωση·

4.   δηλώνει συγκλονισμένο από τα δεινά που υφίσταται ο άμαχος πληθυσμός στη Γάζα· ιδίως αποδοκιμάζει έντονα το γεγονός ότι κατά τις επιθέσεις χτυπήθηκαν μη στρατιωτικοί στόχοι και στόχοι των Ηνωμένων Εθνών· εκφράζει τη συμπάθειά του στον άμαχο πληθυσμό που πλήττεται από τη βία στη Γάζα και στο Νότιο Ισραήλ·

5.   ζητεί με ιδιαίτερη επίταση από τις Ισραηλινές Αρχές να επιτρέψουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας και υλικής συνδρομής στη Λωρίδα της Γάζας και να διασφαλίσουν τη συνεχή και επαρκή ροή βοήθειας μέσω των ανθρωπιστικών διαδρόμων· καλεί τις Ισραηλινές Αρχές να επιτρέψουν στον διεθνή Τύπο να παρακολουθεί επί τόπου τα γεγονότα·

6.   καλεί το Ισραήλ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει βάσει του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· καλεί τη Χαμάς να θέσει τέλος στις επιθέσεις με ρουκέτες και να αναλάβει τις ευθύνες της, δεσμευόμενη υπέρ μιας πολιτικής διεργασίας για την αποκατάσταση του ενδοπαλαιστινιακού διαλόγου και συμβάλλοντας στην τρέχουσα διαδικασία διαπραγματεύσεων·

7.   ζητεί να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναν ισχυρότερο και περισσότερο ενωμένο πολιτικό ρόλο και καλεί το Συμβούλιο να επωφεληθεί της ευκαιρίας για να συνεργαστεί με τη νέα Κυβέρνηση των ΗΠΑ προκειμένου να τεθεί τέλος στη διένεξη μέσω μιας συμφωνίας που θα βασίζεται σε λύση δύο κρατών, με σκοπό την οικοδόμηση μιας νέας ειρηνικής περιφερειακής δομής ασφάλειας στη Μέση Ανατολή·

8.   τονίζει την εξαιρετική σημασία της ανανέωσης των προσπαθειών για μια ενδοπαλαιστινιακή συμφιλίωση μεταξύ όλων των τμημάτων της παλαιστινιακής κοινωνίας, που θα βασίζεται στη Συμφωνία της Μέκκας της 8ης Φεβρουαρίου 2007, η οποία προϋπέθετε την αποδοχή των προηγούμενων συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ· τονίζει επ" αυτού την ανάγκη μιας μόνιμης γεωγραφικής σύνδεσης της Λωρίδας της Γάζας με τη Δυτική Όχθη και της ειρηνικής και βιώσιμης πολιτικής επανένωσής τους·

9.   τονίζει ότι μόνο η πραγματική πρόοδος προς την ειρήνη και η αισθητή επί τόπου βελτίωση της κατάστασης στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα μπορούν να ενισχύσουν τη νομιμότητα της Παλαιστινιακής Αρχής·

10.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ύπατο Εκπρόσωπο Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στις Κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Απεσταλμένο της Τετράδας για τη Μέση Ανατολή, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, στην Ισραηλινή Κυβέρνηση, στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο (Κνεσέτ), στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Αιγύπτου, καθώς και στο Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών.

(1) ΕΕ C 314 Ε, 21.12.2006, σ. 324.
(2) ΕΕ C 175 Ε, 10.7.2008, σ. 579.
(3) ΕΕ C 227 Ε, 4.9.2008, σ. 138.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0064.


Κατάσταση στο Κέρας της Αφρικής
PDF 368kWORD 76k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με την κατάσταση στο Κέρας της Αφρικής
P6_TA(2009)0026B6-0033/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις χώρες που συναπαρτίζουν το Κέρας της Αφρικής,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της αποστολής στο Κέρας της Αφρικής που εγκρίθηκε στην Επιτροπή Ανάπτυξης στις 8 Δεκεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άλυτες συνοριακές διενέξεις μεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθραίας και μεταξύ Ερυθραίας και Τζιμπουτί επηρεάζουν αρνητικά την ειρήνη και την ασφάλεια στο Κέρας της Αφρικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στη Σομαλία έχει επιδεινωθεί και έχει εξελιχθεί σε μία από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις και κρίσεις ασφάλειας στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στη Σομαλία αποτελεί μείζονα παράγοντα κινδύνου για την ασφάλεια στην περιοχή,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιθιοπία και η Ερυθραία έβαλαν τέλος σε έναν πόλεμο με την υπογραφή των "Συμφωνιών του Αλγερίου" με τη διαμεσολάβηση της διεθνούς κοινότητας, οι οποίες προέβλεπαν την παρουσία ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ (UNMEE) και τη σύσταση της Επιτροπής Συνόρων Ερυθραίας - Αιθιοπίας (EEBC), ότι όμως εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μερών όσον αφορά την εφαρμογή των συμφωνιών και της απόφασης της EEBC· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή της UNMEE έληξε αναγκαστικά στις 31 Ιουλίου 2008, επειδή η Ερυθραία παρεμπόδιζε την αποστολή και η Αιθιοπία είχε αρνηθεί να επιβάλει την απόφαση της EEBC όσον αφορά την επίμαχη περιοχή Badme,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο 2008 κλιμακώθηκε η βία στα σύνορα μεταξύ Ερυθραίας και Τζιμπουτί στο Ras Doumeira, με αποτέλεσμα 35 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε στις 12 Ιουνίου 2008 αμφότερες τις πλευρές να δεσμευθούν για κατάπαυση του πυρός και να αποσύρουν τις δυνάμεις τους αποκαθιστώντας την προτέρα κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή κατάσταση χαρακτηρίζεται από ηρεμία, αλλά δεδομένης της γειτνίασης των στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 29 Οκτωβρίου 2008 διαπράχθηκαν βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας εναντίον της εμπορικής αποστολής της Αιθιοπίας, εγκαταστάσεων του ΟΗΕ και του προεδρικού μεγάρου στην Hargeysa, πρωτεύουσα της Σομαλιλάνδης, ταυτόχρονα με τις επιθέσεις στο Bossaso στη σομαλική περιφέρεια Puntland, για τις οποίες συνελήφθησαν πολλά άτομα,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Νοέμβριο 2008 πραγματοποιήθηκε νέος γύρος διαπραγματεύσεων στο Τζιμπουτί, ο οποίος κατέληξε στην υπογραφή συμφωνίας κατανομής εξουσιών μεταξύ εκπροσώπων της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας (TFG) και της αντιπολιτευόμενης Συμμαχίας για την Επανελευθέρωση της Σομαλίας-Τζιμπουτί (ARS-D), με αμφότερα τα κόμματα να δηλώνουν δημοσίως την υποστήριξή τους στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής διερεύνησης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σομαλία,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη (ΙGΑD) ενέκρινε, στο πλαίσιο διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2008 στο Ναϊρόμπι με εκπροσώπους των Μεταβατικών Ομοσπονδιακών Θεσμικών Οργάνων και μέλη της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Βουλής, σχέδιο επτά σημείων για την υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Σομαλία και θέσπισε μηχανισμό για την παρακολούθηση της εφαρμογής του,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι από το Νοέμβριο του 2008 η Αιθιοπία απομακρύνει σταδιακά τα στρατεύματά της από το Μογκαντίσου και άλλες περιοχές της Σομαλίας όπου εξακολουθούν να είναι παρόντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM), η οποία από τον Μάρτιο 2007 ήταν ουσιαστικά περιορισμένη στο Μογκαντίσου, θα βρεθεί πλέον μόνη σε αυτά τα εδάφη,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η TFG δεν έχει κατορθώσει επί μία τετραετία να δημιουργήσει κυβέρνηση εθνικής ενότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως αποτέλεσμα της πρόσφατης παραίτησης του προέδρου Abdullahi υπάρχει πραγματικός κίνδυνος αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών μεταξύ των αντίπαλων ομάδων,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πειρατεία αποτελεί μία ακόμη μείζονα πρόκληση για την ασφάλεια της περιοχής του Κέρατος της Αφρικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αγώνας κατά της πειρατείας δεν μπορεί να κερδηθεί μόνο με στρατιωτικά μέσα, αλλά εξαρτάται κυρίως από την επιτυχία της προαγωγής της ειρήνης, της ανάπτυξης και της οικοδόμησης κράτους στη Σομαλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας της πειρατείας, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) αναγκάστηκε να αναστείλει την διανομή της επισιτιστικής βοήθειας στη Σομαλία, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί η ήδη αβέβαιη ανθρωπιστική κατάσταση,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Δεκεμβρίου 2008, η ΕΕ ξεκίνησε την θαλάσσια επιχείρηση EU NAVFOR Somalia (ή επιχείρηση Atalanta), με στόχο την προστασία θαλάσσιων αποστολών του ΠΕΠ και άλλων εμπορικών πλοίων που πλέουν στα ύδατα της Σομαλίας,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτυχία της εφαρμογής της Συνολικής Ειρηνευτικής Συμφωνίας (CPA) μεταξύ Βόρειου και Νότιου Σουδάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε απόσχιση, η οποία είναι πιθανό να συνοδευτεί από στρατιωτική διένεξη με αντικείμενο τα μερίδια πετρελαίου στην περιοχή των συνόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόσχιση αυτή είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επιφέρει συνολική διάλυση της χώρας, με το Νταρφούρ και το ανατολικό τμήμα να διεκδικούν ανεξαρτησία, και με την περαιτέρω πυροδότηση των συγκρούσεων μεταξύ των εθνοτήτων λόγω της εμπλοκής γειτονικών χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ερυθραία,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τζιμπουτί εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις και ότι η κατάστασή του αποκτά ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης· εκτιμώντας ότι το Ogaden, η σομαλική περιφέρεια της Αιθιοπίας, πλήττεται από σοβαρή ξηρασία και ότι η ελεγχόμενη από την κυβέρνηση επισιτιστική βοήθεια που προορίζεται για τους κατοίκους του δεν φθάνει σε αυτούς, παρά την πρόσφατη πρόοδο που σημειώθηκε στην διανομή της επισιτιστικής βοήθειας από το ΠΕΠ στην εν λόγω περιοχή, δεδομένου ότι εξακολουθούν να αναφέρονται καθυστερήσεις λόγω της ανάγκης έκδοσης στρατιωτικής άδειας για μετάβαση στη σομαλική περιφέρεια,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τη διακυβέρνηση σε όλες τις χώρες που βρίσκονται στο Κέρας της Αφρικής εμπνέει ανησυχία στην ΕΕ επί πολλά έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αξιόπιστες αναφορές σχετικά με αυθαίρετες συλλήψεις, αναγκαστική εργασία, βασανιστήρια και κακομεταχείριση κρατουμένων καθώς και διώξεις δημοσιογράφων και πολιτική καταστολή στην περιοχή,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σομαλία περιλαμβάνεται και η απαγωγή των δύο καθολικών μοναχών Maria Teresa Olivero και Caterina Giraudo,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το εξαιρετικά δυσμενές για τα κόμματα της αντιπολίτευσης σύστημα ψηφοφορίας με πλειοψηφία, το οποίο εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια των βουλευτικών εκλογών του 2008, αποτελεί ζήτημα που εμπνέει ανησυχία στο Τζιμπουτί, όπου το κόμμα της αντιπολίτευσης MRD απαγορεύτηκε τον Ιούλιο 2008 με την απόλυτα αβάσιμη αιτιολογία ότι υποστήριξε επίθεση της Ερυθραίας στο Τζιμπουτί, ενώ οι ηγέτες του συνδικάτου UDT/UGTD εξακολουθούν να μην έχουν επαναπροσληφθεί στις θέσεις εργασίας τους μετά από την απόλυσή τους για λόγους που σχετίζονται με τις συνδικαλιστικές δραστηριότητές τους,

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει κλίμα φόβου μεταξύ των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και της αντιπολίτευσης λόγω του γεγονότος ότι ο έλεγχος της κυβέρνησης εντείνεται και ότι ο πολιτικός χώρος δράσης μειώνεται από την προσφάτως εγκριθείσα νομοθεσία για τον Τύπο και την καταχώριση των κομμάτων στην Αιθιοπία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία για τις ΜΚΟ (Προκήρυξη για την καταχώριση και ρύθμιση των φιλανθρωπικών οργανώσεων και των συλλόγων) που εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο της Αιθιοπίας και κυρώθηκε από το Κοινοβούλιο της χώρας θα μπορούσε να περιορίσει σοβαρά τις δραστηριότητες των διεθνών και αιθιοπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται υπέρ της ισότητας, της δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της επίλυσης διενέξεων,

Περιφερειακή ασφάλεια

1.   καλεί την κυβέρνηση της Αιθιοπίας να εγκρίνει επίσημα την χάραξη συνόρων με συντεταγμένες χάρτου από την EEBC μεταξύ Ερυθραίας και Αιθιοπίας ως τελική και δεσμευτική· καλεί την κυβέρνηση της Ερυθραίας να συμφωνήσει για τη διενέργεια διαλόγου με την Αιθιοπία, ο οποίος θα αφορά την διαδικασία αποδέσμευσης στρατιωτικών δυνάμεων από τα σύνορα και της πραγματικής χάραξης συνόρων σύμφωνα με την απόφαση της EEBC, καθώς και την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, μεταξύ άλλων με εκ νέου άνοιγμα των συνόρων στις εμπορικές συναλλαγές· καλεί την διεθνή κοινότητα και την ΕΕ να ασκήσουν πίεση σε αμφότερες τις πλευρές για να ξεπεραστεί το σημερινό αδιέξοδο·

2.   καλεί το Συμβούλιο να ορίσει Ειδικό Εκπρόσωπο/Απεσταλμένο της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής·

3.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής εταιρικής σχέσης για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη στο Κέρας της Αφρικής προκειμένου να εντοπισθούν σχέδια κοινού ενδιαφέροντος που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εναύσματα για λειτουργική συνεργασία μεταξύ Ερυθραίας και Αιθιοπίας, για παράδειγμα στους τομείς της προμήθειας ενέργειας, του διασυνοριακού εμπορίου και των λιμένων·

4.   καλεί την κυβέρνηση της Ερυθραίας να επανεξετάσει την σημερινή αναστολή της ιδιότητας της ως μέλους της ΙGΑD· καλεί την ηγεσία της ΙGΑD να συνεχίσει να επιδιώκει τη συμμετοχή της Ερυθραίας και να ενθαρρύνει την κυβέρνηση να επανενταχθεί σε περιφερειακές και υπο-περιφερειακές προσπάθειες συνεργασίας·

5.   καλεί την κυβέρνηση της Ερυθραίας να δεχθεί να προσκαλέσει, από κοινού με την κυβέρνηση του Τζιμπουτί, ανεξάρτητη διερευνητική αποστολή για να εξετάσει την κατάσταση στο Ras Doumeira· καλεί αμφότερες τις πλευρές να βασιστούν στο διάλογο και στα διπλωματικά μέσα για την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών·

6.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την οικοδόμηση θεσμών στη Σομαλία, την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας του Τζιμπουτί και τις προσπάθειες της ΙGΑD στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας· ζητεί επειγόντως ενίσχυση της AMISOM (Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία) και ανάπτυξη της δύναμης σταθεροποίησης των Ηνωμένων Εθνών, εγκαίρως και μόλις το επιτρέψουν οι πολιτικές συνθήκες και οι συνθήκες ασφαλείας·

7.   καταδικάζει τις ολοένα και συχνότερες επιθέσεις εναντίον εργαζομένων της ανθρωπιστικής βοήθειας κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, οι οποίες έχουν παρεμποδίσει σημαντικά τις επιχειρήσεις βοήθειας και συμβάλει στην επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Σομαλία· καλεί τον συντονιστή της ανθρωπιστικής βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών να διαπραγματευτεί την πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων ανεξάρτητα από την ειρηνευτική διαδικασία του Τζιμπουτί, ανά γεωγραφική περιοχή και να μεριμνήσει για την επιτάχυνση της προμήθειας τροφίμων και την ανακούφιση της δεινής ανθρωπιστικής κατάστασης·

8.   τονίζει ότι, σε συνέχεια της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας στην επίτευξη της συμφωνίας Βορρά-Νότου στο Σουδάν, είναι τώρα ουσιώδες να συνεχιστούν όλες οι προσπάθειες με στόχο την υλοποίησή της και να εξακολουθήσουν να ασκούνται οι αναγκαίες πιέσεις· καλεί, ως εκ τούτου, το Συμβούλιο και τη διεθνή κοινότητα να εντείνουν την υποστήριξή τους για την υλοποίηση της Συνολικής Ειρηνευτικής Συμφωνίας Βορρά - Νότου στο Σουδάν και να διασφαλίσουν την πλήρη ανάπτυξη της UNAMID στο Νταρφούρ·

9.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την IGAD και τις προσπάθειές της για ανάπτυξη σχεδίου ολοκλήρωσης για την περιοχή και να ενισχύσουν τα θεσμικά όργανά της·

Επισιτιστική ασφάλεια και ανάπτυξη

10.   καλεί την κυβέρνηση της Ερυθραίας να συνεργαστεί στενότερα με διεθνείς οργανώσεις για την εκτίμηση της κατάστασης της επισιτιστικής ασφάλειας προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη και στοχευμένη παρέμβαση·

11.   καλεί την κυβέρνηση της Ερυθραίας να επιτρέψει στην Επιτροπή απρόσκοπτη πρόσβαση σε έργα κοινοτικής χρηματοδότησης και να γίνει πιο δεκτική ως προς την τεχνική αρωγή για έργα και προγράμματα που έχουν συμφωνηθεί από κοινού· επίσης την καλεί να προσαρμόσει την προκήρυξη για τις ΜΚΟ προκειμένου να χαλαρώσουν οι οικονομικές προϋποθέσεις για τις ΜΚΟ που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δράσεις ανάπτυξης στην Ερυθραία·

12.   καλεί την κυβέρνηση της Αιθιοπίας να επιτρέψει πλήρη πρόσβαση σε ανθρωπιστικές οργανώσεις στο Ogaden της σομαλικής περιφέρειας, και να παράσχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε η βοήθεια να φθάσει στους δικαιούχους σε ολόκληρη την περιφέρεια·

13.   καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει τις περιφερειακές λύσεις σε διασυνοριακές προκλήσεις μέσω της περιφερειακής εταιρικής σχέσης της ΕΕ για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη, και ιδιαίτερα την περιφερειακή διαχείριση υδάτινων πόρων, ως καίριο στοιχείο της επισιτιστικής ασφάλειας·

14.   καλεί την Επιτροπή να εξακριβώσει ότι κανένα από τα προγράμματα βοήθειας που διαθέτει, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος "μετρητά έναντι εργασίας" δεν υλοποιείται με αναγκαστική εργασία·

Ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και ορθή διακυβέρνηση

15.   καλεί την κυβέρνηση της Ερυθραίας να προβεί σε δημόσια δήλωση σχετικά με τον ακριβή τόπο κράτησης των φυλακισμένων και την κατάσταση της υγείας τους και είτε να απαγγείλει κατηγορίες και να προσαγάγει αμέσως στη δικαιοσύνη όλους τους πολιτικούς κρατούμενους και τους δημοσιογράφους που κρατούνται στις φυλακές είτε να τους απελευθερώσει αμέσως και άνευ όρων·

16.   καλεί την κυβέρνηση της Ερυθραίας να επιδείξει πλήρη σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας του τύπου και της ελευθερίας της συνείδησης·

17.   εκφράζει βαθιά ανησυχία για την συνεχιζόμενη κράτηση στις φυλακές της Ερυθραίας του Σουηδοερυθραίου δημοσιογράφου Dawit Isaak, που κρατείται στις φυλακές μετά από την σύλληψή του τον Σεπτέμβριο 2001, χωρίς να έχει δικαστεί από δικαστήριο και ζητεί την άμεση απελευθέρωση του Dawit Isaak και άλλων δημοσιογράφων που κρατούνται σε φυλακές·

18.   καλεί την ΕΕ να επανεξετάσει την προσέγγισή της όσον αφορά την Ερυθραία, εάν δεν σημειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση της συμμόρφωσης με τα ουσιαστικά στοιχεία της Συμφωνίας του Κοτονού (άρθρο 9), ιδίως σε βασικά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων (πρόσβαση της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στις φυλακές, απελευθέρωση των κρατουμένων της "G11")·

19.   καλεί τη Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να καταδικάσει την απαγωγή των δύο ιταλίδων καθολικών μοναχών και να αναλάβει δράση για την επίσπευση της απελευθέρωσής τους και την αποτροπή περαιτέρω απαγωγών·

20.   καλεί τις αρχές του Τζιμπουτί να διασφαλίσουν την προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των ανεξάρτητων οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρέχοντας μεταξύ άλλων πλήρεις εγγυήσεις για την ελευθερία του τύπου, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και την ελευθερία έκφρασης· τονίζει την ανάγκη διενέργειας ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, που θα καταλήξει σε προσαρμογή του εκλογικού νόμου, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η δικαιότερη εκπροσώπηση των υφιστάμενων πολιτικών κομμάτων στο Κοινοβούλιο· καλεί τις αρχές του Τζιμπουτί να επιτρέψουν στο κόμμα της αντιπολίτευσης MRD να επαναλάβει τις δραστηριότητές του και να επαναφέρουν στις θέσεις τους όλους τους ηγέτες του συνδικάτου UDT/UGTD που απολύθηκαν για λόγους που σχετίζονται με τη δράση τους για το εν λόγω συνδικάτο·

21.   καλεί την κυβέρνηση του Τζιμπουτί να λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την καλύτερη νομική προστασία και άσκηση των δικαιωμάτων των συνδικάτων, σύμφωνα με τις συναφείς βασικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας·

22.   εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο της Ερυθραίας έχει κυρώσει την Προκήρυξη για την καταχώριση και ρύθμιση των φιλανθρωπικών οργανώσεων και των συλλόγων· ζητεί την μη περιοριστική εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας και επιμένει στην στενή παρακολούθηση της εφαρμογής της από την Επιτροπή·

23.   παροτρύνει τις αρχές της Αιθιοπίας να αναθεωρήσουν τη νομοθεσία για τον τύπο και τη νομοθεσία για την καταχώριση των κομμάτων, καθώς και τη σύνθεση του Εκλογικού Συμβουλίου, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εγγύηση των πολιτικών δικαιωμάτων των κομμάτων της αντιπολίτευσης· παροτρύνει τις αρχές της Αιθιοπίας να διερευνήσουν τις κατηγορίες για παρενόχληση και αυθαίρετες συλλήψεις που αφορούν την αντιπολίτευση και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και να προσαγάγει τους υπεύθυνους σε δίκη·

24.   εκφράζει την οργή του για την φυλάκιση της Birtukan Midekssa, ηγέτιδας του κόμματος της αντιπολίτευσης Ένωση για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη (UDJ) και ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή της·

25.   καλεί τις αρχές της Αιθιοπίας να εξετάσουν τάχιστα το αίτημα καταχώρισης της Εθνικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Αιθιοπίας (NTA), σύμφωνα προς τους συναφείς νόμους και κανονισμούς και να θέσουν τέλος στις διώξεις μελών της εν λόγω ένωσης·

26.   ζητεί από τις κυβερνήσεις της Αιθιοπίας, της Ερυθραίας και του Τζιμπουτί και από το Συμβούλιο, σύμφωνα προς το άρθρο 8 και το Παράρτημα VII της αναθεωρημένης συμφωνίας του Κοτονού, να συμφωνήσουν από κοινού να εμβαθύνουν τον πολιτικό διάλογο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου, μεταξύ άλλων επί των ως άνω θεμάτων, προκειμένου να καθοριστούν όροι συγκριτικής αξιολόγησης και να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα επί τόπου·

27.   αναγνωρίζει ότι οι εκλογές προβλέπεται να διενεργηθούν στο Σουδάν το 2009, ότι όμως η τροποποίηση του νόμου που περιορίζει την ελευθερία της έκφρασης και της οργάνωσης για τα πρόσωπα, τα πολιτικά κόμματα και τα μέσα ενημέρωσης και που αντιβαίνει στη Συνολική Ειρηνευτική Συμφωνία (CPA) και το Ενδιάμεσο Εθνικό Σύνταγμα (INC) δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί και ούτε έχει συσταθεί Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· τονίζει ότι η ακύρωση και η αντικατάσταση αυτών των νόμων με νόμους σύμφωνους με την CPA και το INC και η σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για τη δημιουργία περιβάλλοντος στο οποίο θα είναι δυνατή η διενέργεια ελεύθερων και δίκαιων εκλογών·

o
o   o

28.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον πρόεδρο της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης, στον προεδρεύοντα της Συνέλευσης της Αφρικανικής Ένωσης, στον Γενικό Γραμματέα της Αφρικανικής Ένωσης, στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των χωρών της IGAD και στους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.


Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Λευκορωσίας
PDF 299kWORD 68k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ έναντι της Λευκορωσίας
P6_TA(2009)0027RC-B6-0028/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την κατάσταση στη Λευκορωσία, και ιδίως αυτό της 9ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία μετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές της 28ης Σεπτεμβρίου 2008(1),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινή θέση του Συμβουλίου 2008/844/ΚΕΠΠΑ της 10ης Νοεμβρίου 2008 με την οποία τροποποιείται η κοινή θέση 2006/276/ΚΕΠΠΑ σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα εναντίον ορισμένων αξιωματούχων της Λευκορωσίας(2),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη Λευκορωσία της 13ης Οκτωβρίου 2008, με τα οποία αίρεται η απαγόρευση των πολιτικών επαφών με τις λευκορωσικές αρχές και αναστέλλεται η απαγόρευση θεώρησης επί έξι μήνες για τους αξιωματούχους της Λευκορωσίας, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2008, της 27ης Νοεμβρίου 2008 (14146/2/2008),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 3ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την πρωτοβουλία για την Ανατολική εταιρική σχέση (COM(2008)0823),

–   έχοντας υπόψη την από 27 Νοεμβρίου 2008 τελική έκθεση της αποστολής παρατήρησης των εκλογών του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΑΣΕ σχετικά με τις κοινοβουλευτικές εκλογές της 28ης Σεπτεμβρίου 2008 στη Λευκορωσία,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τα προαναφερθέντα συμπεράσματά του της 13ης Οκτωβρίου 2008, το Συμβούλιο επιβεβαίωσε τις ελπίδες για σταδιακή αποκατάσταση των σχέσεων με τη Λευκορωσία και την πρόθεσή του να προωθήσει διάλογο με τις λευκορωσικές αρχές, καθώς και με άλλες πολιτικές δυνάμεις της χώρας, με στόχο την ενίσχυση της πραγματικής προόδου προς την κατεύθυνση της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να ενθαρρυνθεί ο διάλογος με τις αρχές της Λευκορωσίας και να θεσπιστούν θετικά μέτρα για την ενίσχυση της δημοκρατίας και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Συμβούλιο αποφάσισε να αναστείλει επί ένα εξάμηνο, με δυνατότητα παράτασης, τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που έχουν επιβληθεί σε ορισμένους κυβερνητικούς αξιωματούχους της Λευκορωσίας, με την εξαίρεση όσων εμπλέκονται στις εξαφανίσεις που σημειώθηκαν το 1999 και το 2000, καθώς και του προέδρου της κεντρικής εκλογικής επιτροπής,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανταποκρινόμενη στα θετικά μέτρα που έλαβε η Λευκορωσία, η Επιτροπή εισήλθε ήδη σε εντατικό διάλογο με την εν λόγω χώρα σε τομείς όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, τα τελωνεία, οι μεταφορές και η ασφάλεια των τροφίμων και επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να διευρύνει περαιτέρω το πεδίο των τεχνικών συνομιλιών, οι οποίες είναι επωφελείς και για τις δύο πλευρές,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή παρατήρησης των εκλογών του Γραφείου των Δημοκρατικών Θεσμών και των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΑΣΕ σημείωνε στην τελική της έκθεση ότι, μολονότι σημειώθηκαν ορισμένες ήσσονος σημασίας βελτιώσεις, οι εκλογές της 28ης Σεπτεμβρίου 2008 που πραγματοποιήθηκαν σε αυστηρώς ελεγχόμενο περιβάλλον με υποτυπώδη προεκλογική εκστρατεία και χαρακτηρίστηκαν από έλλειψη διαφάνειας στην καταμέτρηση των ψήφων και στη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων από τα διάφορα εκλογικά τμήματα, δεν ανταποκρίθηκαν εν τέλει στα διεθνώς αναγνωρισμένα δημοκρατικά πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Lidziya Yarmoshyna, πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής παραδέχθηκε ότι οι εκλογές του Σεπτεμβρίου δεν έτυχαν πλήρους και άνευ όρων αναγνώρισης ως ανταποκρινόμενες στα διεθνή πρότυπα εκ μέρους των ευρωπαίων εταίρων, και συνεπώς δεν επιτεύχθηκε ο πρωταρχικός στόχος των εκλογών,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ξεκίνησε την "πρωτοβουλία για την Ανατολική εταιρική σχέση" με σκοπό την επιτάχυνση της συνεργασίας με ορισμένες ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η Λευκορωσία υπό τον όρο ότι η εν λόγω χώρα θα πληροί συγκεκριμένα κριτήρια όσον αφορά τη δημοκρατία, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι ο υπουργός εξωτερικών της Λευκορωσίας, Syarhei Martynau, δήλωσε ότι η Λευκορωσία έχει θετική άποψη για τη συμμετοχή στην πρωτοβουλία για την Ανατολική εταιρική σχέση και προσέθεσε ότι η Λευκορωσία προτίθεται να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία αυτή,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Λευκορωσίας επέβαλαν μονοετή ποινή περιορισμού της ελευθερίας στον ακτιβιστή της αντιπολίτευσης Alyaksandr Barazenka, λόγω του ρόλου που διαδραμάτισε σε διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο 2008,

Η.   εκτιμώντας ότι οι αρχές της Λευκορωσίας αρνούνται σε αυξανόμενο αριθμό Διαμαρτυρομένων και Ρωμαιοκαθολικών ιερέων και γυναικών μοναχών το δικαίωμα να κηρύττουν και να ασκούν κατήχηση,

1.   χαιρετίζει την απόφαση των αρχών της Λευκορωσίας να επιτρέψουν την καταχώριση στα μητρώα του κινήματος "Για την Ελευθερία", επικεφαλής του οποίου είναι ο πρώην υποψήφιος για το προεδρικό αξίωμα της χώρας κ. Aliaksandr Milinkevich· ελπίζει ότι οι αρχές της Λευκορωσίας θα βελτιώσουν τις συνθήκες που διέπουν την καταχώριση στα μητρώα και τη λειτουργία άλλων μη κυβερνητικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένης και της οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων "Nasha Viasna'·

2.   χαιρετίζει την απόφαση των αρχών της Λευκορωσίας να επιτρέψουν την εκτύπωση και τη διανομή δύο ανεξάρτητων εφημερίδων, της Narodnaia Volia και της Nasha Niva· ταυτόχρονα, υπενθυμίζει ότι άλλες 13 ανεξάρτητες εφημερίδες αναμένουν την καταχώρισή τους· χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης της Λευκορωσίας να εξετάσει τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά τα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης και να συζητήσει τα ζητήματα αυτά με την Ένωση Λευκορώσων Δημοσιογράφων· αναμένει ότι θα δημιουργηθούν ικανοποιητικές συνθήκες για την εργασία και άλλων ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων για διαφήμιση·

3.   λαμβάνει υπό σημείωση την προθυμία της Λευκορωσίας να συζητήσει λεπτομερώς τις συστάσεις του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ σχετικά με βελτιώσεις της εκλογικής νομοθεσίας· πιστεύει ότι τούτο συνιστά σημαντικό και ενθαρρυντικό βήμα εκ μέρους της Λευκορωσίας και προσβλέπει στην ταχεία εφαρμογή του, καθώς και στη λήψη περαιτέρω μέτρων σύμφωνα με τις προσδοκίες της ΕΕ·

4.   χαιρετίζει την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων στη Λευκορωσία, εκφράζει όμως τη λύπη του διότι οι Alyaksandr Kazulin, Syarhei Parsyukevich και Andrei Kim εξακολουθούν να μην απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που εγγυάται το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας στους πολίτες της χώρας αυτής, ενώ επίσης επικρίνει το γεγονός ότι άλλοι ακτιβιστές υπόκεινται σε διάφορες μορφές περιορισμού της ελευθερίας τους όπως ο Alyaksandr Barazenka, ο οποίος κρατήθηκε επί εβδομάδες σε αναμονή της δίκης του λόγω της συμμετοχής του σε διαδήλωση του Ιανουαρίου 2008·

5.   χαιρετίζει την απόφαση των αρχών της Λευκορωσίας να άρουν προσωρινά την ταξιδιωτική απαγόρευση για ορισμένα θύματα της καταστροφής του Τσερνομπίλ προκειμένου να τους επιτρέψει να συμμετάσχουν σε προγράμματα ανάπαυσης και αποθεραπείας και ευελπιστεί ότι μακροπρόθεσμα θα βρεθεί διαρθρωτική λύση· καλεί μετ' επιτάσεως την Τσεχική Προεδρία να καταστήσει ζήτημα προτεραιότητας τη διαπραγμάτευση συνολικής συμφωνίας της ΕΕ με τις αρχές της Λευκορωσίας που θα επιτρέπει σε παιδιά να μεταβαίνουν από τη Λευκορωσία σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ προκειμένου να συμμετάσχουν στα εν λόγω προγράμματα ανάπαυσης και αποθεραπείας·

6.   υπενθυμίζει ότι, για να βελτιωθούν αισθητά οι σχέσεις με την ΕΕ, η Λευκορωσία πρέπει: (1) να παραμείνει χώρα χωρίς πολιτικούς κρατούμενους, (2) να εγγυάται την ελευθερία της έκφρασης των μέσων ενημέρωσης, (3) να συνεχίσει να συνεργάζεται με τον ΟΑΣΕ σχετικά με μεταρρυθμίσεις της εκλογικής νομοθεσίας, (4) να βελτιώσει τις συνθήκες για την λειτουργία των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και (5) να εξασφαλίσει την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι·

7.   καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα:

   α) πραγματοποιώντας τις ζωτικά αναγκαίες αλλαγές στον ποινικό κώδικα της Λευκορωσίας, με κατάργηση των άρθρων 367, 368 και 369-1, και ιδίως του άρθρου 193 του οποίου γίνεται συχνά κατάχρηση ως μέσου καταστολής·
   β) μη απειλώντας να ασκήσει ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων ως ανυπότακτων στη Λευκορωσία, κατά των φοιτητών που αποβλήθηκαν από τα Πανεπιστήμια για τη στάση που τήρησαν ως πολίτες και αναγκάστηκαν έτσι να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό·
   γ) αίροντας όλα τα εμπόδια που παρακωλύουν τη δέουσα καταχώριση των ΜΚΟ στη Λευκορωσία· καταργώντας την απαγόρευση χρήσης ιδιωτικών διαμερισμάτων ως διεύθυνσης καταχώρισης μη κερδοσκοπικών οργανισμών· επανεξετάζοντας το προεδρικό διάταγμα αριθ. 533, της 23ης Οκτωβρίου 2007, που διέπει τη χρήση των χώρων γραφείου από ΜΚΟ και πολιτικά κόμματα·
   δ) βελτιώνοντας τη μεταχείριση και σεβόμενη τις εθνικές μειονότητες, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης του νομίμως εκλεγέντος οργάνου της Ένωσης Πολωνών στη Λευκορωσία, της οποίας ηγείται η Angelika Borys, του πολιτισμού, των εκκλησιών, του εκπαιδευτικού συστήματος και της ιστορικής και υλικής κληρονομίας
  

προκειμένου να τεθεί τέρμα στην αυτοεπιβληθείσα απομόνωση της χώρας από την υπόλοιπη Ευρώπη και προκειμένου να υπάρξει απτή βελτίωση στις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Λευκορωσίας·

8.   τονίζει ότι η δημοκρατική αντιπολίτευση πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία σταδιακής αποκατάστασης των σχέσεων με τη Λευκορωσία·

9.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν περαιτέρω μέτρα με στόχο τη χαλάρωση των διαδικασιών θεώρησης για τους πολίτες της Λευκορωσίας, δεδομένου ότι η ενέργεια αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την πλήρωση του κυρίου στόχου της πολιτικής της ΕΕ έναντι της Λευκορωσίας, δηλαδή της ενίσχυσης των επαφών μεταξύ των ανθρώπων, γεγονός που διευκολύνει με τη σειρά του τον εκδημοκρατισμό της χώρας· παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν τις δυνατότητες μείωσης του κόστους των θεωρήσεων για τους πολίτες της Λευκορωσίας που εισέρχονται στο χώρο Σένγκεν και να απλοποιήσουν τις διαδικασίες απόκτησης θεώρησης·

10.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν τη δυνατότητα εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης(3) καθώς και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου (4) επιλεκτικά στη Λευκορωσία, παρέχοντας περισσότερη βοήθεια στην κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας, να πιέσουν την κυβέρνηση της Λευκορωσίας, ως δείγμα καλής θέλησης και θετικής αλλαγής, να επιτρέψει στο εξόριστο στο Βίλνιους (Λιθουανία) λευκορωσικό "Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών" να επιστρέψει νόμιμα στη Λευκορωσία και να επανεγκατασταθεί υπό συνθήκες κατάλληλες για τη μελλοντική ανάπτυξή του στο Μινσκ· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παράσχουν χρηματοδοτική στήριξη στον ανεξάρτητο λευκορωσικό τηλεοπτικό σταθμό Belsat· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προτρέψουν την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να καταχωρίσει επισήμως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας τον τηλεοπτικό σταθμό Belsat·

11.   καλεί, στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν μέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, του εμπορίου, των επενδύσεων, της ενεργείας και των μεταφορικών υποδομών και της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Λευκορωσίας, που θα συμβάλουν στην ευημερία και ευμάρεια των πολιτών της Λευκορωσίας και θα ενισχύσουν τις δυνατότητες επικοινωνίας με και ελεύθερης μετακίνησης στην ΕΕ·

12.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν τη δυνατότητα συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε επενδύσεις στην υποδομή διαμετακόμισης ενέργειας της Λευκορωσίας· υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής ευρωπαϊκών εταιριών στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης στη Λευκορωσία

13.   καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να τηρούν αυστηρά τα διεθνή πρότυπα και τις απαιτήσεις ασφαλείας κατά τη διαδικασία ανέγερσης νέων πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας· καλεί τη Λευκορωσία να κυρώσει το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας (ΔΟΑΕ) στη συμφωνία συνολικών διασφαλίσεων· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί, και να υποβάλλει αναφορά στο Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη, σχετικά με τη συμμόρφωση της Λευκορωσίας με τις συστάσεις της ΔΟΑΕ και με τις απαιτήσεις της σύμβασης για την πυρηνική ασφάλεια και της συνθήκης μη διασποράς πυρηνικών όπλων, καθώς και σχετικά με τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας στα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ

14.   εκφράζει τη λύπη του για τις αλλεπάλληλες αποφάσεις των αρχών της Λευκορωσίας κατά την τελευταία διετία για άρνηση έκδοσης θεωρήσεων εισόδου σε βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε εθνικούς βουλευτές· καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να μην δημιουργούν περαιτέρω προσκόμματα που έχουν ως αποτέλεσμα να εμποδίζουν την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία να επισκεφτεί τη χώρα·

15.   χαιρετίζει την προσέγγιση που υιοθέτησαν μέχρι στιγμής οι αρχές της Λευκορωσίας, παρά την ασκηθείσα τεράστια πίεση, να μην αναγνωρίσουν τις μονομερείς ανακηρύξεις ανεξαρτησίας της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας·

16.   καταδικάζει το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τις αξίες των Ηνωμένων Εθνών, η Λευκορωσία είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης που εξακολουθεί να εφαρμόζει τη θανατική ποινή·

17.   καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να σεβαστούν τη θρησκευτική ελευθερία· καταδικάζει το γεγονός ότι η Λευκορωσία έχει κατ' επανάληψη απελάσει ευρωπαίους πολίτες, μεταξύ των οποίων και ιερείς, γεγονός που αντιβαίνει στη διαδικασία οικοδόμησης εμπιστοσύνης με την ΕΕ·

18.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, στη Γραμματεία της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Λευκορωσίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0470.
(2) EE L 300, 11.11.2008, σ. 56.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ΕΕ L 310, 9.11.2006, σ. 1).
(4) Κανονισμóς (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006 , για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (ΕΕ L 386, 29.12.2006, σ. 1).


Σρεμπρένιτσα
PDF 271kWORD 45k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τη Σρεμπρένιτσα
P6_TA(2009)0028RC-B6-0022/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το από 7 Ιουλίου 2005 ψήφισμά του για τη Σρεμπρένιτσα(1),

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 16 Ιουνίου 2008 και την προοπτική της ένταξης στην ΕΕ που προσφέρθηκε σε όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων κατά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στη Θεσσαλονίκη το 2003,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούλιο του 1995, η βοσνιακή πόλη της Σρεμπρένιτσα, ένας αποκλεισμένος θύλακας που είχε κηρυχθεί την εποχή εκείνη προστατευμένη περιοχή με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 16ης Απριλίου 1993, έπεσε στα χέρια Σερβικών παραστρατιωτικών ομάδων, υπό την διοίκηση του στρατηγού Ράτκο Μλάντιτς και υπό την ηγεσία του τότε Προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας (Republika Srpska) Ράντοβαν Κάρατζιτς,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια πολλών ημερών σφαγής μετά την πτώση της Σρεμπρένιτσα περισσότεροι από 8.000 μουσουλμάνοι, άνδρες και αγόρια, οι οποίοι είχαν αναζητήσει ασφάλεια σ' αυτή την περιοχή υπό την προστασία της Ομάδας Προστασίας των Ηνωμένων Εθνών (UNPROFOR), εκτελέστηκαν συνοπτικά από βοσνιοσερβικές δυνάμεις υπό τις διαταγές του στρατηγού Μλάντιτς και από παραστρατιωτικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων σερβικών ατάκτων αστυνομικών μονάδων οι οποίες είχαν εισέλθει στην Βοσνιακή επικράτεια από τη Σερβία· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 25.000 γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή, καθιστώντας το γεγονός αυτό το μεγαλύτερο έγκλημα πολέμου που σημειώθηκε στην Ευρώπη από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τραγωδία αυτή, την οποία το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΓ) χαρακτήρισε πράξη γενοκτονίας, σημειώθηκε σε τοποθεσία που είχε κηρυχθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως ασφαλές καταφύγιο και συνεπώς αποτελεί σύμβολο της ανικανότητας της διεθνούς κοινότητας να παρέμβει στη σύγκρουση και να προστατεύσει τον άμαχο πληθυσμό,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλές παραβιάσεις των Συμβάσεων της Γενεύης από τα βοσνιοσερβικά στρατεύματα κατά του άμαχου πληθυσμού της Σρεμπρένιτσα, συμπεριλαμβανομένων απελάσεων χιλιάδων γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων και του βιασμού μεγάλου αριθμού γυναικών,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις τεράστιες προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την ανακάλυψη και την εκταφή μαζικών και ατομικών τάφων και την αναγνώριση των πτωμάτων των θυμάτων, οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα δεν επιτρέπουν πλήρη ανασύνθεση των γεγονότων εντός της Σρεμπρένιτσα και γύρω από αυτήν,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη και ότι η πλήρης και άνευ περιορισμών συνεργασία με το ΔΠΔΓ παραμένει βασική απαίτηση για περαιτέρω συνέχιση της διαδικασίας ενσωμάτωσης στην ΕΕ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων,

Z.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατηγός Ράντισλαβ Κρέστιτς του βοσνιοσερβικού στρατού είναι το πρώτο άτομο που κρίθηκε ένοχο από το ΔΠΔΓ για υποβοήθηση και υποκίνηση της γενοκτονίας της Σρεμπρένιτσα, αλλά ότι ο πιο σημαίνων κατηγορούμενος, ο Ράτκο Μλάντιτς, εξακολουθεί να είναι ελεύθερος δεκατέσσερα χρόνια μετά τα τραγικά γεγονότα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί θετικό γεγονός ότι ο Ράντοβαν Κάρατζιτς έχει πλέον προσαχθεί ενώπιον του ΔΠΔΓ,

H.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση μιας ημέρας μνήμης είναι ο καλύτερος τρόπος για την απότιση φόρου τιμής στα θύματα της σφαγής και για την αποστολή σαφούς μηνύματος στις επερχόμενες γενεές,

1.   τιμά τη μνήμη όλων των θυμάτων των ωμοτήτων κατά τη διάρκεια των πολέμων στην πρώην Γιουγκοσλαβία και εκφράζει το σεβασμό του προς αυτά· εκφράζει τα συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη του στις οικογένειες των θυμάτων, πολλές από τις οποίες ζουν χωρίς τελική επιβεβαίωση της τύχης των συγγενών τους· αναγνωρίζει ότι ο συνεχιζόμενος αυτός πόνος επιτείνεται από τη μη παραπομπή των υπευθύνων ενώπιον της δικαιοσύνης·

2.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να τιμήσουν δεόντως την επέτειο της γενοκτονίας στη Σρεμπρένιτσα-Ποτοτσάρι, υποστηρίζοντας την εκ μέρους του Κοινοβουλίου αναγνώριση της 11ης Ιουλίου ως ημέρας μνήμης της γενοκτονίας της Σρεμπρένιτσας στο σύνολο της ΕΕ και να καλέσουν όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να πράξουν ομοίως.

3.   ζητεί περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι εναπομένοντες φυγόδικοι, εκφράζει την αμέριστη υποστήριξή του για το αξιόλογο και δύσκολο έργο που επιτελεί το ΔΠΔΓ και τονίζει ότι η προσαγωγή ενώπιον της δικαιοσύνης όσων ευθύνονται για τις σφαγές στη Σρεμπρένιτσα και την γύρω περιοχή αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή· επισημαίνει εν προκειμένω ότι πρέπει να δοθεί αυξημένη προσοχή στις εγχώριες δίκες για εγκλήματα πολέμου·

4.   τονίζει τη σημασία της συμφιλίωσης ως μέρους της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· τονίζει τον σημαντικό ρόλο των θρησκευτικών κοινοτήτων, των μέσων ενημέρωσης και του εκπαιδευτικού συστήματος στην εν λόγω διαδικασία, προκειμένου οι πολίτες όλων των εθνοτήτων να μπορέσουν να ξεπεράσουν τις εντάσεις του παρελθόντος και να αρχίσουν να διαβιούν σε ειρηνική και ειλικρινή συνύπαρξη με στόχο τη διαρκή ειρήνη, σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη· προτρέπει όλες τις χώρες να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για να συμφιλιωθούν με το δύσκολο και ταραγμένο παρελθόν·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, καθώς και στις επιμέρους οντότητες της χώρας, και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

(1) ΕΕ C 157 E, 6.7.2006, σ. 468.


Ιράν: η υπόθεση Shirin Ebadi
PDF 289kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με το Ιράν: η περίπτωση Shirin Ebadi
P6_TA(2009)0029RC-B6-0036/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Ιράν, ιδίως εκείνα με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–   έχοντας υπόψη τη τρίτη διακοινοβουλευτική συνάντηση μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Majlis (Κοινοβουλίου) της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2008, καθώς και τη σχετική έκθεση,

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση της 22ας Δεκεμβρίου 2008 στην οποία προέβη η Προεδρία εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το κλείσιμο από την Ιρανική Αστυνομία του Κέντρου υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (CDHR), του οποίου προΐσταται η νομικός και κάτοχος του βραβείου Νομπέλ του 2003 Shirin Ebadi,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 31ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τις απειλές εναντίον της κ. Ebadi,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, της 3ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τις οχλήσεις και τη δίωξη εναντίον της κ. Ebadi και την ασφάλεια και προστασία αυτής,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών , ιδίως δε το ψήφισμα 63/191 σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, της 18ης Δεκεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, της 1ης Οκτωβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την Δήλωση σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, η οποία εγκρίθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 1998,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Διεθνή Σύμβαση για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Πολίτη και τη Διεθνή Σύμβαση για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, στο σύνολο των οποίων το Ιράν είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενική κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν εξακολουθεί να επιδεινώνεται από το 2005 σε όλους τους τομείς, ιδίως δε όσον αφορά την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών, παρά το γεγονός ότι το Ιράν έχει δεσμευτεί να προαγάγει και να διαφυλάσσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στο πλαίσιο των διαφόρων διεθνών πράξεων που διέπουν το χώρο,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 21 Δεκεμβρίου 2008 η Ιρανική Αστυνομία και στελέχη των οργάνων ασφαλείας έκλεισαν το Κέντρο υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (CDHR), του οποίου προΐσταται η νομικός και κάτοχος του βραβείου Νομπέλ του 2003 κ. Shirin Ebadi, ενώ προετοιμαζόταν για τον εορτασμό της 60ής επετείου της Ημέρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 29 Δεκεμβρίου 2008 έγινε έρευνα στο γραφείο της κ. Shirin Ebadi στη Τεχεράνη και αφαιρέθηκαν έγγραφα και υπολογιστές· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι την 1η Ιανουαρίου 2009 πραγματοποιήθηκε διαδήλωση από εχθρικώς διακείμενα πλήθη έξω από την οικία και το γραφείο της, τα οποία κραύγαζαν συνθήματα εναντίον της, κατέβασαν την επιγραφή του δικηγορικού της γραφείου και κάλυψαν τους τοίχους με γκράφιτι,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλαπλασιάζονται οι ενδείξεις ότι εντείνονται οι διώξεις της Shirin Ebadi από τις ιρανικές αρχές εξαιτίας των επαφών της με αξιωματούχους του ΟΗΕ αρμόδιους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και της χρήσης στοιχείων που προήλθαν από το κέντρο της σε έκθεση του ΟΗΕ, με ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 2008, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Shirin Ebadi δέχτηκε απειλές κατά της ζωής της όταν αποφάσισε να αναλάβει την υπεράσπιση της επταμελούς ηγεσίας της Μπαχάι θρησκείας αφού συνελήφθηκαν όλοι τον Μάιο του 2008· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το CDHR είχε διαμαρτυρηθεί εναντίον των αρχών για την απαγόρευση φοίτησης στα πανεπιστήμια που επέβαλαν σε φοιτητές,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο του Ιράν (IRNA) διέσπειρε ψευδείς ειδήσεις τον Αύγουστο σύμφωνα με τις οποίες η κόρη της Shirin Ebadi, Narges Tavasolian, προσηλυτίστηκε στη Μπαχάι θρησκεία, ισχυρισμός που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις δεδομένου ότι οι Μπαχάι πιστοί διώκονται με αγριότητα στο Ιράν,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στελέχη ενός άλλου επιφανούς κέντρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, της Οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Κουρδιστάν (HROK) διώκονται με την ίδια δριμύτητα από τις αρχές και κινδυνεύουν διαρκώς με σύλληψη· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ο ιδρυτής του προαναφερθέντος κέντρου Mohammad Sadiq Kaboudvand έχει καταδικαστεί σε δεκαετή φυλάκιση με την κατηγορία ότι ενήργησε εναντίον της ασφάλειας του έθνους ιδρύοντας το HROK,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση και οι αρχές του Ιράν έχουν αναλάβει την δεδομένη υποχρέωση να προστατεύουν τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δήλωση σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, η οποία εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ομόφωνα το 1998 ορίζει ότι τα κράτη οφείλουν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την προστασία αυτών [των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων] από τις αρμόδιες αρχές έναντι κάθε μορφής βίας, απειλής, αντιποίνων, de facto ή de jure εις βάρος των διάκριση, άσκησης πίεσης ή οποιασδήποτε άλλης αυθαίρετης πράξης που είναι συνέπεια των νομίμων ενεργειών τους να προαγάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα,

1.   καταδικάζει με αποφασιστικότητα την καταπίεση, τις διώξεις και τις απειλές που στρέφονται εναντίον της Shirin Ebadi καθώς επίσης και το κλείσιμο του CDHR στην Τεχεράνη και εκφράζει την βαθύτατη ανησυχία του για τις εντεινόμενες διώξεις εναντίον των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν· επισημαίνει ότι η επιδρομή των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας στα γραφεία του CDHR στην Τεχεράνη εντάσσεται σε μία συνολική προσπάθεια φίμωσης της κοινότητας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ιράν

2.   εκφράζει τον φόβο ότι οι συνεχιζόμενες διώξεις, απειλές και επιθέσεις εναντίον της Shirin Ebadi δεν απειλούν μόνο την προσωπική της ασφάλεια αλλά θέτουν στο στόχαστρο όλους τους αγωνιστές της ιρανικής κοινωνίας των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα·

3.   τονίζει ότι το κλείσιμο του CDHR δεν συνιστά απλώς επίθεση εναντίον της Shirin Ebadi και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ιράν αλλά πλήττει ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της οποίας είναι επιφανές και ηγετικό μέλος·

4.   παροτρύνει τις ιρανικές αρχές να παύσουν την καταπίεση, τις διώξεις και τις απειλές εναντίον της Shirin Ebadi, να προασπίσουν την ασφάλεια της και να εγκρίνουν την επαναλειτουργία του CDHR· καλεί τις ιρανικές αρχές να επιτρέψουν την απρόσκοπτη δράση και λειτουργία του CDHR, του HROK και άλλων οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων

5.   καλεί τις ιρανικές αρχές να σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους που προκύπτουν από τις διεθνείς συμφωνίες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συγκεκριμένα το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ειρηνικώς το οποίο κατοχυρώνεται με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Πολίτη την οποία υπέγραψε και κύρωσε το Ιράν·

6.   εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του σχετικά με την δίωξη και την φυλάκιση πολιτών στο Ιράν οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαδηλώνουν εναντίον της θανατικής ποινής, γεγονός που τους φέρνει συχνά κατηγορούμενους για τις επονομαζόμενες δραστηριότητες εναντίον της ασφαλείας του έθνους· καλεί εξάλλου το Ιράν να θέσει τέρμα στην παρενόχληση, τον εκφοβισμό και τις διώξεις εναντίον αντιφρονούντων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων απελευθερώνοντας τους αυθαιρέτως φυλακισθέντες ή τους πολιτικούς κρατούμενους και θέτοντας τέρμα στην ατιμωρησία για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

7.   καταδικάζει με βδελυγμία τους τρεις λιθοβολισμούς που έλαβαν χώρα στην πόλη Mashhad στα τέλη Δεκεμβρίου 2008 τους οποίους επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος των δικαστικών αρχών· απευθύνει έκκληση προς τις ιρανικές αρχές να σεβαστούν το διακηρυχθέν μορατόριουμ και να καταθέσουν επειγόντως σχέδιο νόμου για την κατάργηση της βάρβαρης αυτής τιμωρίας·

8.   εκφράζει τις σοβαρές του ανησυχίες για την επιδεινούμενη κατάσταση της υγείας του Mohammad Sadiq Kaboudvand από την έναρξη της φυλάκισής του· τον θεωρεί εξάλλου κρατούμενο συνείδησης και ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση του και την παροχή ιατρικής περίθαλψης σε αυτόν·

9.   εκφράζει την οδύνη του για την μέθοδο της αναστολής σπουδών η οποία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται εναντίον φοιτητών ως τιμωρία διότι διοργάνωσαν ανοιχτές, δημόσιες συζητήσεις· καλεί τις αρχές να ελευθερώσουν εκείνους που συνελήφθησαν κατά την πρόσφατη εθνική ημέρα των φοιτητών, στις 6 Δεκεμβρίου 2008, στο Πανεπιστήμιο του Shiraz

10.   καλεί τις αρχές να πραγματώσουν την δέσμευση της κυβέρνησης περί σεβασμού των θρησκευτικών μειονοτήτων και να απελευθερώσουν αμέσως τα Μπαχάι ηγετικά στελέχη Bahia' Friba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rasaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli και Vahid Tizfahm διότι φυλακίστηκαν αποκλειστικά λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων·

11.   παροτρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και να υποβάλουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός του πρώτου εξαμήνου του 2009 λεπτομερή έκθεση επί του θέματος, καθώς και να συνεχίσουν να προβάλουν συγκεκριμένες περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

12.   υπογραμμίζει ότι η ενδεχόμενη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας και εμπορικών ανταλλαγών μεταξύ του Ιράν και της ΕΕ εξαρτάται επίσης από μία ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης στο Ιράν όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

13.   καλεί την Προεδρία του Συμβουλίου και τις διπλωματικές αντιπροσωπείες των κρατών μελών στο Ιράν να αναλάβουν επειγόντως συντονισμένη δράση με αντικείμενο τα προαναφερθέντα ζητήματα·

14.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, τον Προϊστάμενο της Ανώτατης Δικαστικής Αρχής του Ιράν καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.


Γουϊνέα
PDF 270kWORD 43k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με το πραξικόπημα στη Γουϊνέα
P6_TA(2009)0030RC-B6-0037/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   επισημαίνοντας την κατάληψη της εξουσίας από ομάδα αξιωματικών στις 23 Δεκεμβρίου 2008, την επαύριο του θανάτου του προέδρου Λανσάνα Κοντέ,

B.   επισημαίνοντας ότι ο Λανσάνα Κοντέ, αξιωματικός τότε, είχε κι αυτός καταλάβει την εξουσία με τη βία το 1984 όταν πέθανε ο προκάτοχός του, ο πρόεδρος Σέκου Τουρέ, και ότι διατήρησε την εξουσία επί 24 χρόνια,

Γ.   επισημαίνοντας ότι ο στρατός δεν θα έπρεπε να έχει καμία θέση στη διακυβέρνηση των χωρών,

Δ.   επισημαίνοντας ότι η θητεία της Εθνοσυνέλευσης έληξε πριν από δύο χρόνια χωρίς να διενεργηθούν βουλευτικές εκλογές,

Ε.   επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις για το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό μέλλον της Γουϊνέας ανήκουν στον λαό της Γουϊνέας και στους αντιπροσώπους του, και ότι το διετές χρονικό διάστημα που προτάθηκε από τη στρατιωτική χούντα για τη διενέργεια εκλογών είναι υπερβολικά μεγάλο,

ΣΤ.   επισημαίνοντας την καταδίκη του πραξικοπήματος από την Οικονομική Κοινότητα των Χωρών της Δυτικής Αφρικής (CEDEAO) και την Αφρικανική Ένωση (UA), οι οποίες αποφάσισαν να αναστείλουν τη συμμετοχή της Γουϊνέας στις δραστηριότητές τους,

Ζ.   επισημαίνοντας ότι τα κυριότερα κόμματα της αντιπολίτευσης και η διασυνδικαλιστική επιτροπή που πρωτοστάτησε στις απεργίες του Ιουνίου 2006 και Ιανουαρίου 2007 απλώς παρακολούθησαν την κατάληψη της εξουσίας, αλλά ότι ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης ζητεί την αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας,

Η.   επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, ένας στους δύο κατοίκους της Γουϊνέας ζει με το ισοδύναμο ενός δολαρίου την ημέρα, και ότι το εθνικό εισόδημα ανά κάτοικο δεν έπαψε να μειώνεται μετά την ανεξαρτησία, παρά τους σημαντικούς υδατικούς και μεταλλευτικούς πόρους της χώρας,

Θ.   επισημαίνοντας ότι η Γουϊνέα θεωρείται από την "Transparency International" μία από τις πιο διεφθαρμένες χώρες της Αφρικής,

Ι.   επισημαίνοντας ότι το πραξικόπημα γίνεται μέσα σε άσχημο οικονομικό και κοινωνικό κλίμα και ότι η ανάπτυξη είναι το καλύτερο εχέγγυο επιτυχίας της δημοκρατίας,

ΙΑ.   επισημαίνοντας ότι έχουν επανειλημμένα οργανωθεί σε αρκετές πόλεις της Γουϊνέας διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για το αυξανόμενο κόστος ζωής και τις ελλείψεις βασικών τροφίμων,

ΙΒ.   επισημαίνοντας ότι ο απολογισμός του θανόντος προέδρου Λανσάνα Κοντέ στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι εξαιρετικά ανησυχητικός, καθώς περιλαμβάνει τη χρήση υπέρμετρης βίας από τον στρατό και την αστυνομία κατά των πολιτών, αυθαίρετες κρατήσεις και φυλακίσεις χωρίς δίκη, καθώς και πλήγματα κατά της ελευθερίας έκφρασης,

ΙΓ.   επισημαίνοντας ότι χρειάζεται να ληφθούν πλήρως υπόψη οι προτάσεις των πολιτικών κομμάτων, των συνδικάτων και της κοινωνίας των πολιτών για την προώθηση εθνικού διαλόγου με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία για ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση και για χρονοδιάγραμμα προεδρικών και βουλευτικών εκλογών,

ΙΔ.   επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις και οι διορισμοί προσώπων, ιδίως σε κυβερνητικές θέσεις, από τη στρατιωτική χούντα δεν σέβονται τους θεμελιώδεις κανόνες του κράτους δικαίου,

ΙΕ.   επισημαίνοντας τον διορισμό του Καμπίνε Κομαρά, πρώην στελέχους της Αφρικανικής Τράπεζας Εισαγωγών-Εξαγωγών, στο αξίωμα του πρωθυπουργού και διαπιστώνοντας ότι αυτός περιλαμβανόταν στον κατάλογο υποψήφιων πρωθυπουργών που είχε προταθεί από τα συνδικάτα κατά τη διάρκεια των γεγονότων του Φεβρουαρίου 2007,

ΙΣΤ.   επισημαίνοντας τις αυθαίρετες συλλήψεις στρατιωτικών και πολιτικών στελεχών,

1.   καταδικάζει την κατάληψη της εξουσίας από ομάδα αξιωματικών και ζητεί να διοργανωθούν ελεύθερες και διαφανείς προεδρικές και βουλευτικές εκλογές, σε πλαίσιο σεβασμού των διεθνών κανόνων, μέσα σε διάστημα μερικών μηνών, με τη βοήθεια της UA και της CEDEAO και την υποστήριξη της ΕΕ, υπό την εξουσία μεταβατικής πολιτικής κυβέρνησης·

2.   ζητεί να διεξαχθεί στη Γουϊνέα εθνικός διάλογος με συμμετοχή όλων των πολιτικών κομμάτων, των συνδικάτων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για μια δημοκρατική μετάβαση·

3.   καλεί τη χούντα να σεβαστεί το δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης, της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σε ειρηνική συνάθροιση, όπως έχουν εκφραστεί στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

4.   καταδικάζει τις συλλήψεις και τη χωρίς κατηγορίες κράτηση στρατιωτικών και πολιτών, και ζητεί την άμεση απελευθέρωσή τους αν δεν ευσταθεί καμία σοβαρή κατηγορία εναντίον τους·

5.   σημειώνει τις πολιτικές υποσχέσεις των νέων ιθυνόντων της Γουϊνέας, ιδίως όσον αφορά την αμείλικτη καταπολέμηση της διαφθοράς και την εγκαθίδρυση διαφανούς, δημοκρατικού συστήματος στη Γουϊνέα· ζητεί να τηρηθούν οι υποσχέσεις αυτές·

6.   συγχαίρει την Αφρικανική Ένωση και τη CEDEAO για τις αποφάσεις τους να αναστείλουν τη συμμετοχή της Γουϊνέας στις δραστηριότητές τους όσο η χώρα δεν θα διαθέτει δημοκρατικά εκλεγμένο κοινοβούλιο και κυβέρνηση·

7.   ζητεί την έναρξη πολιτικού διαλόγου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις μεταβατικές αρχές που ανέλαβαν την εξουσία στη Γουϊνέα, στο πλαίσιο των άρθρων 8 και 96 της Συμφωνίας του Κοτονού·

8.   καλεί την Επιτροπή να είναι έτοιμη να αναστείλει κάθε βοήθεια εκτός της ανθρωπιστικής και επισιτιστικής, και να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής στοχοθετημένων κυρώσεων ενάντια στα μέλη της ομάδας που κατέλαβε την εξουσία με τη βία, εάν δεν υπάρξει δημοκρατική μετάβαση·

9.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, στη CEDEAO, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και στις αρχές της Γουϊνέας.


Ελευθερία του Τύπου στην Κένυα
PDF 267kWORD 40k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με την ελευθερία του Τύπου στην Κένυα
P6_TA(2009)0031RC-B6-0038/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κένυα,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Ιανουαρίου 2009, ο Πρόεδρος Kibaki έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του για το τροποποιητικό νομοσχέδιο του 2008 σχετικά με τις Επικοινωνίες, το οποίο τροποποιεί το νόμο της Κένυας για τις Επικοινωνίες του 1998,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω νέος Νόμος του 2008, ως έχει, παραβιάζει τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και του τύπου, όπως κατοχυρώνονται από την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και επαναλαμβάνονται σε άλλες διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει και κυρώσει η κυβέρνηση της Κένυας, συμπεριλαμβανομένου του Αφρικανικού Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο πλέον προβληματικές διατάξεις είναι τα τμήματα 88 και 46· λαμβάνοντας υπόψη ότι το τμήμα 88 παρέχει στον Υπουργό Ενημέρωσης σημαντικές εξουσίες, ήτοι τη δυνατότητα για επιδρομές σε οργανισμούς μέσων ενημέρωσης που κρίνεται ότι συνιστούν απειλή για την εθνική ασφάλεια, και για διάλυση του ραδιοτηλεοπτικού εξοπλισμού τους, ενώ το τμήμα 46 παρέχει στο κράτος την εξουσία να ρυθμίζει το περιεχόμενο των κειμένων που εκπέμπουν και δημοσιεύουν αντιστοίχως τα ηλεκτρονικά και τα έντυπα μέσα ενημέρωσης,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ανακοινωθέν τύπου της Ένωσης Δημοσιογράφων της Ανατολικής Αφρικής (EAJA), ο εν λόγω Νόμος του 2008 για τα μέσα ενημέρωσης θεσπίζει την άμεση λογοκρισία των μέσων ενημέρωσης από την κυβέρνηση,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρωθυπουργός Odinga έχει συμπαραταχθεί με τους ευρείς κύκλους που αντιτίθενται στο νομοσχέδιο, καθώς και ότι στελέχη του κόμματος Orange Democratic Movement (ODM), στο πλαίσιο συζητήσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης, κατήγγειλαν προσφάτως το γεγονός ότι ο Πρόεδρος δεν συμβουλεύθηκε τον Πρωθυπουργό σχετικά με τον ανωτέρω Νόμο,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κένυας, η σύμφωνη γνώμη του Προέδρου προς το νομοσχέδιο αποδεικνύει ότι ο Μεγάλος Συνασπισμός δεν λειτουργεί ομόφωνα,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη η ελευθερία της έκφρασης είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, όπως ορίζει το Άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, προ ενός έτους, μετά από τις προβληματικές προεδρικές εκλογές στην Κένυα, οι διαδηλώσεις είχαν οδηγήσει σε ταραχές και εθνοτικές συγκρούσεις που εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα προκαλώντας το θάνατο άνω των 1.000 ανθρώπων και αφήνοντας άστεγους άλλους 350.000,

1.   κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Kibaki υπέγραψε το τροποποιητικό νομοσχέδιο για τις επικοινωνίες της Κένυας, χωρίς να λάβει υπόψη του κατά την υπογραφή τις ευρέως εκφρασθείσες επιφυλάξεις έναντι του εν λόγω νομοσχεδίου·

2.   χαιρετίζει ωστόσο την πρόσφατη κίνηση του προέδρου Kibaki για την αναθεώρηση του Νόμου, καθώς και τη χειρονομία του να εξετάσει τις τροπολογίες στη σχετική νομοθεσία που πρότειναν εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης·

3.   επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στην ελευθερία του τύπου και τα θεμελιώδη δικαιώματα που συνιστούν η ελευθερία της έκφρασης, της πληροφόρησης και του συνεταιρίζεσθαι· υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση σε πληροφόρηση που να αντικατοπτρίζει πολυμορφία απόψεων είναι ουσιαστική για τη χειραφέτηση των πολιτών·

4.   καλεί την κυβέρνηση της Κένυας να εγκαινιάσει διαβουλεύσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, προκειμένου να επιτευχθεί συναίνεση σχετικά με μια καλύτερη ρύθμιση της κλάδου των μέσων επικοινωνίας, χωρίς να θίγεται η ελευθερία του τύπου· καλεί τον Πρόεδρο Kibaki και τον Πρωθυπουργό Odinga να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εγγυηθούν ότι οιαδήποτε επικαιροποιημένη έκδοση του νέου Νόμου θα συμβιβάζεται με τις αρχές της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης·

5.   επισημαίνει την ανάγκη να καταπολεμηθεί η κουλτούρα της ατιμωρησίας στην Κένυα, ώστε να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι υπεύθυνοι για τις μετεκλογικές βιαιότητες του προηγουμένου έτους· ζητεί να συσταθεί ανεξάρτητη επιτροπή από εντόπιους και διεθνείς νομικούς, προκειμένου να προβεί σε έρευνες που θα οδηγήσουν σε ποινικές διώξεις· παρατηρεί ότι ο Πρόεδρος Kibaki και ο Πρωθυπουργός Odinga έχουν συμφωνήσει θεωρητικά με τη σύσταση μιας τέτοιας επιτροπής, η οποία όμως δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, την κυβέρνηση της Κένυας, τους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, την Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής, καθώς και στον Πρόεδρο της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αφρικανικής Ένωσης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου