Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0090(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0077/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0077/2009

Συζήτηση :

PV 10/03/2009 - 7
CRE 10/03/2009 - 7

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2009 - 5.14
CRE 11/03/2009 - 5.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 05/05/2009 - 5.7
CRE 05/05/2009 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0114

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 517kWORD 226k
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο
Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (αναδιατύπωση) ***I
P6_TA(2009)0114A6-0077/2009
Κείμενο
 Ενοποιημένο κείμενο
 Παράρτημα

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (αναδιατύπωση) (COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης - αναδιατύπωση)

Η πρόταση τροποποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2009 ως ακολούθως(1):

(1) Το εν λόγω θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 53, παράγραφος 2 (A6-0077/2009).


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (αναδιατύπωση)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο ║255, παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής║,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(1),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 της 30ής Μαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής πρέπει να επέλθουν ορισμένες θεμελιώδεις αλλαγές(2). Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμη η αναδιατύπωση του εν λόγω κανονισμού.

(2)  Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει την έννοια της διαφάνειας με το άρθρο 1, σύμφωνα με το οποίο η Συνθήκη διανοίγει νέα φάση στη διαδικασία ║διαρκώς στενότερης ένωσης των λαών της Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες.

(3)  Η διαφάνεια εξασφαλίζει μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και, παράλληλα, εγγυάται μεγαλύτερη νομιμότητα, αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα της διοίκησης έναντι του πολίτη στα δημοκρατικά συστήματα. Η διαφάνεια συμβάλλει στην ενίσχυση των αρχών της δημοκρατίας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως θεσπίζονται με το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(4)   Η διαφάνεια πρέπει επίσης να ενισχύσει τις αρχές της χρηστής διοίκησης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 41 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3) (στο εξής: Χάρτης). Οι εσωτερικές διαδικασίες θα πρέπει να καθοριστούν αντίστοιχα και θα πρέπει να διατεθούν επαρκείς οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, προκειμένου να εφαρμοστεί στην πράξη η αρχή της διαφάνειας. [τροπολογία 1]

[τροπολογία 2]

[τροπολογία 3]

(5)  H διαβούλευση την οποία πραγματοποίησε η Επιτροπή κατέδειξε ότι εντός της κοινωνίας των πολιτών τυγχάνει ευρείας υποστήριξης η έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση νομοθετικής πράξης για την πραγματική ελευθερία της πληροφόρησης, η οποία να εφαρμόζεται στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το δικαίωμα χρηστής διοίκησης του άρθρου 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [τροπολογία 92]

(6)  Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί να προσδώσει όσο το δυνατόν πληρέστερη πρακτική ισχύ στο δικαίωμα της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα και να θεσπίσει τις γενικές αρχές και τα όρια για λόγους δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος που διέπουν το δικαίωμα της πρόσβασης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 225, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ και λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία από την αρχική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 καθώς και από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2006, το οποίο περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης στα κείμενα των θεσμικών οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 192 της Συνθήκης ΕΚ(4). Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα υφιστάμενα δικαιώματα πρόσβασης των κρατών μελών και των δικαστικών ή ερευνητικών αρχών σε έγγραφα. [τροπολογία 4]

(7)  Σύμφωνα με το άρθρο 255, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις γενικές αρχές και τους βάσει δημοσίων και ιδιωτικών συμφερόντων ισχύοντες περιορισμούς που αφορούν την πρόσβαση στα έγγραφα, με τους οποίους πρέπει να είναι συμβατές όλες οι υπόλοιπες διατάξεις της ΕΕ. [τροπολογία 16]

(8)  Σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 1, και το άρθρο 41, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, το δικαίωμα πρόσβασης εφαρμόζεται επίσης στα έγγραφα που έχουν σχέση με την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και με την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. ▌[τροπολογία 5]

(9)  Καθώς το ζήτημα της πρόσβασης στα έγγραφα δεν αποτελεί το αντικείμενο διατάξεων στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας, σύμφωνα με τη δήλωση αριθ. 41 που αποτελεί παράρτημα της τελικής πράξης στη συνθήκη του Άμστερνταμ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να καθοδηγούνται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού προκειμένου για έγγραφα που αφορούν δραστηριότητες καλυπτόμενες από την εν λόγω Συνθήκη.

(10)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν στις 6 Σεπτεμβρίου 2006 τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 για την εφαρμογή στα όργανα και τους φορείς της Κοινότητας των διατάξεων της σύμβασης του Århus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα(5). Όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα που περιέχουν περιβαλλοντικές πληροφορίες, ο παρών κανονισμός πρέπει να είναι σύμφωνος με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006.

(11)   Το Συμβούλιο και η Επιτροπή ενεργούν ως νομοθέτες και στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων που τους έχουν εκχωρηθεί όταν, με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεσπίζουν κανόνες γενικού πεδίου εφαρμογής, οι οποίοι είναι νομικά δεσμευτικοί στα ή για τα κράτη μέλη, όπως κανονισμούς, οδηγίες, αποφάσεις-πλαίσια ή αποφάσεις, βάσει των σχετικών διατάξεων των Συνθηκών. [τροπολογία 6]

(12)  Σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές που εκτίθενται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ και στη νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, θα πρέπει να εξασφαλισθεί ευρύτερη πρόσβαση σε έγγραφα όταν τα θεσμικά όργανα ενεργούν ως νομοθέτες, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες ενεργούν κατόπιν εκχωρήσεως εξουσιών. Τα νομοθετικά κείμενα πρέπει να διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή και κατανοητό(6) και να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τα προπαρασκευαστικά έγγραφα και όλες οι συναφείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των νομικών γνωμοδοτήσεων και της διοργανικής διαδικασίας, θα πρέπει να καθίστανται προσβάσιμα στους πολίτες μέσω Διαδικτύου χωρίς προσκόμματα και καθυστερήσεις.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει, με βάση τον παρόντα κανονισμό, να συμφωνήσουν για τη θέσπιση καλύτερων νομοθετικών πρακτικών, την επεξεργασία προτύπων και τεχνικών καθώς και τεχνικών λύσεων και να τις δημοσιεύουν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να γίνεται κατανοητός ο κύκλος ζωής των προπαρασκευαστικών εγγράφων και να καθίσταται δυνατή η κοινή τους χρήση από τα θεσμικά όργανα και τους φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία. [τροπολογία 8]

(13)  Η ύπαρξη διοργανικού μητρώου ομάδων πίεσης και άλλων ενδιαφερομένων μερών αποτελεί το φυσικό εργαλείο για την ενίσχυση της προβολής και διαφάνειας της νομοθετικής διαδικασίας. [τροπολογία 11]

(14)  Η διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας είναι άκρως σημαντική για τους πολίτες. Επομένως, τα θεσμικά όργανα πρέπει να προάγουν ενεργώς τη διάδοση των εγγράφων, τα οποία αποτελούν μέρος της νομοθετικής διαδικασίας. Η ενεργός διάδοση των εγγράφων πρέπει να ενθαρρύνεται και σε άλλους τομείς.

(15)  Εν είδει συμπληρωματικού μέτρου στον παρόντα κανονισμό, Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μηχανισμό, προς έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, για τη θέσπιση κοινών διατάξεων για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών και εγγράφων των οργάνων με την ανάλογη εφαρμογή των αρχών που έχουν θεσπισθεί με την οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα(7). [τροπολογία 22]

(16)  Με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα, σύμφωνα με τις αρχές της πιστής συνεργασίας και της ασφάλειας δικαίου, κατά την εκτέλεση πράξεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να υπονομεύουν την εκπλήρωση των στόχων του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού διαφανείας που επιδιώκει να διασφαλίσει σε επίπεδο ΕΕ, και θα πρέπει, ιδίως, να διασφαλίζουν ότι οι εθνικές διατάξεις των κρατών μελών για την εκτέλεση της νομοθεσίας της ΕΕ θα πρέπει να παρέχουν στους πολίτες της Ένωσης και στα άλλα ενδιαφερόμενα άτομα σαφή και επακριβή εικόνα των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους ώστε να τα κατανοούν πλήρως, και να δίνουν τη δυνατότητα στα εθνικά δικαστήρια να διασφαλίζουν ότι τηρούνται πράγματι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αυτές. [τροπολογία 100]

(17)  Ο παρών κανονισμός δεν έχει ούτε ως αντικείμενο ούτε ως αποτέλεσμα την τροποποίηση των εθνικών νομοθεσιών όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα. Ωστόσο εξυπακούεται ότι δυνάμει της αρχής της εντίμου συνεργασίας που διέπει τις σχέσεις των θεσμικών οργάνων με τα κράτη μέλη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στους πολίτες τους σε εθνικό επίπεδο τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο διαφάνειας με εκείνο που υφίσταται σε επίπεδο ΕΕ κατά την εφαρμογή των διατάξεων της ΕΕ.

Για τον ίδιο λόγο, και με την επιφύλαξη του εθνικού κοινοβουλευτικού ελέγχου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να μην θίγεται η επεξεργασία των διαβαθμισμένων εγγράφων της ΕΕ. [τροπολογία 20]

(18)  Έγγραφα σχετικά με μη νομοθετικές διαδικασίες, όπως δεσμευτικά μέτρα χωρίς γενικό πεδίο εφαρμογής ή μέτρα που αφορούν την εσωτερική οργάνωση, διοικητικές ή δημοσιονομικές πράξεις ή δεσμευτικά μέτρα πολιτικής φύσεως (όπως συμπεράσματα, συστάσεις ή ψηφίσματα) πρέπει να είναι ευκόλως προσβάσιμα σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης, βάσει του άρθρου 41 του Χάρτη, και να διασφαλίζουν συγχρόνως την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του οργάνου. Για κάθε κατηγορία εγγράφων, το αρμόδιο θεσμικό όργανο και, ενδεχομένως, τα άλλα θεσμικά όργανα που συμμετέχουν, πρέπει να καθιστούν προσβάσιμες στους πολίτες πληροφορίες σχετικά με τη ροή των εσωτερικών διαδικασιών που πρέπει να τηρηθούν τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες καθώς και τους τομείς αρμοδιότητάς τους, τις προθεσμίες καθώς και το γραφείο επαφής. Ειδικές συμφωνίες μπορεί να πραγματοποιηθούν με τους συμμετέχοντες στη διαδικασία ακόμη και όταν δεν μπορεί να επιτραπεί η πρόσβαση του κοινού· τα θεσμικά όργανα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους τις συστάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. [τροπολογία 9]

(19)  Τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να συμφωνούν σχετικά με κοινές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τον τρόπο καταχώρισης των εσωτερικών τους εγγράφων, την ταξινόμηση και αρχειοθέτησή τους για ιστορικούς σκοπούς σύμφωνα με τις αρχές του παρόντος κανονισμού. Ο κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 354/83 του Συμβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1983, για το άνοιγμα στο κοινό των ιστορικών αρχείων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας(8) θα πρέπει να καταργηθεί. [τροπολογία 10]

(20)  Προκειμένου να αναπτυχθούν οι δραστηριότητες των οργάνων σε τομείς στους οποίους απαιτείται κάποιος βαθμός εμπιστευτικότητας, απαιτείται να θεσπιστεί ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας για τον χειρισμό των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ. Ο όρος "διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ" περιλαμβάνει κάθε πληροφορία και στοιχείο, η παράνομη γνωστοποίηση του οποίου θα μπορούσε να παραβλάψει σε διαφορετική έκταση τα συμφέροντα της ΕΕ ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της, ανεξαρτήτως του γεγονότος εάν οι σχετικές πληροφορίες προέρχονται από την ΕΕ ή από κράτη μέλη, τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Σύμφωνα με τη δημοκρατική αρχή που απορρέει από το άρθρο 6, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει πρόσβαση στις διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ, ιδίως όταν η πρόσβαση αυτή είναι αναγκαία για την άσκηση των νομοθετικών ή μη νομοθετικών καθηκόντων του που απορρέουν από τις Συνθήκες. [τροπολογία 13]

(21)  Τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και οι κοινοτικοί φορείς θα πρέπει να διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα με δικαιοσύνη και διαφάνεια, και σεβόμενα πλήρως τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τους κοινοτικούς φορείς, και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(9) και σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (στο εξής: Δικαστήριο). Τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να θεσπίζουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις συστάσεις του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Μετά την έγκριση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 η νομολογία του Δικαστηρίου και οι αποφάσεις και θέσεις που ενέκριναν ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής και ο Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων έχουν καταστήσει σαφή τη σχέση μεταξύ του ως άνω κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, ότι δηλαδή στα αιτήματα για έγγραφα που περιέχουν προσωπικά στοιχεία πρέπει να εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και ότι κάθε εφαρμογή των εξαιρέσεων από τους κανόνες που επιτρέπουν πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφόρηση με σκοπό την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να βασίζεται στην ανάγκη της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου. [τροπολογία 7]

(22)  Το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων δεν θίγει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Όταν άτομο ζητεί πρόσβαση σε δεδομένα που το αφορούν, το οικείο θεσμικό όργανο θα πρέπει με δική του πρωτοβουλία να εξετάσει εάν το εν λόγω άτομο δικαιούται πρόσβαση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. [τροπολογία 99]

(23)  Το άρθρο 4 του Καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποκλείει τα έγγραφα των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το εύρος του ορισμού του "εγγράφου" που χρησιμοποιείται στον παρόντα κανονισμό. Τα εν λόγω έγγραφα, όταν διαβιβάζονται στα θεσμικά όργανα εκτός της νομοθετικής διαδικασίας, εξακολουθούν να τυγχάνουν προστασίας από το άρθρο 6 του καθεστώτος των βουλευτών. Κατά συνέπεια, η ερμηνεία του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να λάβει δεόντως υπόψη την προστασία των πολιτικών δραστηριοτήτων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ορίζεται στο καθεστώς των βουλευτών, προκειμένου να προστατευθούν οι δημοκρατικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [τροπολογία 116]

(24)  Πρέπει να θεσπιστούν σαφείς κανόνες για τη δημοσιοποίηση των εγγράφων που προέρχονται από τα κράτη μέλη και των εγγράφων που προέρχονται από τρίτα μέρη ή αποτελούν μέρος φακέλων δικαστικών διαδικασιών ή λαμβάνονται από τα θεσμικά όργανα δυνάμει ειδικών εξουσιών για τη διεξαγωγή έρευνας που τους παρέχει η κοινοτική νομοθεσία.

(25)  Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει καταστήσει σαφές ότι η υποχρέωση διεξαγωγής διαβουλεύσεων με κράτη μέλη όσον αφορά αιτήματα για την πρόσβαση σε έγγραφα που προέρχονται από αυτά δεν παρέχει στα κράτη μέλη δικαίωμα αρνησικυρίας ή επίκλησης νομοθεσίας ή διατάξεων του κράτους μέλους και ότι το θεσμικό όργανο στο οποίο απευθύνεται το αίτημα μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση μόνον βάσει των εξαιρέσεων που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. Παραμένει ωστόσο η ανάγκη να αποσαφηνισθεί το καθεστώς των εγγράφων που προέρχονται από τρίτους για να εξασφαλίζεται ότι συγκεκριμένα οι τρίτοι, περιλαμβανομένων των διοικητικών αρχών τρίτων κρατών, δεν είναι κοινωνοί περισσότερων πληροφοριών σχετιζόμενων με νομοθετικές διαδικασίες από ό,τι οι ευρωπαίοι πολίτες στους οποίους θα εφαρμόζεται η νομοθεσία. [τροπολογίες 93 και 110]

(26)  Σύμφωνα με το άρθρο 255, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή πρέπει να καταστήσει πάραυτα διαθέσιμα όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με τις τρέχουσες διεθνείς διαπραγματεύσεις σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης/Απομίμησης (ACTA). [τροπολογία 109]

(27)  Προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια των εργασιών των θεσμικών οργάνων, το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα θα πρέπει να χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή όχι μόνο για έγγραφα που συντάσσονται από τα θεσμικά όργανα αλλά και για έγγραφα που παραλαμβάνονται από αυτά. Όταν έγγραφο προέρχεται από κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος δύναται να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή ή το Συμβούλιο να μην κοινοποιήσουν έγγραφο προς τρίτους εκτός των θεσμικών οργάνων, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή του. Εάν η αίτηση αυτή δεν γίνει δεκτή, το θεσμικό όργανο στο οποίο υπεβλήθη η αίτηση θα πρέπει να αιτιολογήσει τους λόγους απόρριψής της. Σύμφωνα με το άρθρο 296 της Συνθήκης ΕΚ, κανένα κράτος μέλος δεν υποχρεούται να παράσχει πληροφορίες, τη διάδοση των οποίων θεωρεί αντίθετη προς ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας του. [τροπολογία 14]

(28)  Κατ" αρχήν, όλα τα έγγραφα που επεξεργάζονται ή λαμβάνουν τα θεσμικά όργανα και αφορούν τις δραστηριότητές τους πρέπει να καταχωρίζονται σε μητρώο και να είναι προσβάσιμα στο κοινό. Εντούτοις, με την επιφύλαξη του ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η πρόσβαση στο σύνολο ή σε τμήμα των εγγράφων μπορεί να αναστέλλεται. [τροπολογία 15]

(29)  Τα θεσμικά όργανα οφείλουν να διασφαλίσουν ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορίας διευκολύνει την άσκηση του δικαιώματος της πρόσβασης και δεν περιορίζει τον όγκο των πληροφοριών που διατίθεται στο κοινό. [τροπολογία 17]

(30)  Για να εξασφαλισθεί η πλήρης πραγμάτωση του δικαιώματος πρόσβασης, θα πρέπει να εφαρμοσθεί ║διοικητική διαδικασία σε δύο στάδια, με πρόσθετη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής ή καταγγελίας στον ευρωπαίο διαμεσολαβητή.

(31)  Τα θεσμικά όργανα θα πρέπει, με συνοχή και συντονισμένα, να ενημερώνουν το κοινό για τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους που καλείται να βοηθήσει τους πολίτες που ασκούν τα εκ του παρόντος κανονισμού δικαιώματά τους. ▌[τροπολογία 19]

[τροπολογία 21]

(32)  Δυνάμει του άρθρου 255, παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ και των αρχών και κανόνων που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, κάθε θεσμικό όργανο καθορίζει στον εσωτερικό κανονισμό του ειδικές διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφά του(10) (11) (12). [τροπολογία 23]

(33)  Για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε όλες τις δραστηριότητες της Ένωσης, όλοι οι οργανισμοί που δημιουργούνται από τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να εφαρμόζουν τις αρχές που θεσπίζει ο παρών κανονισμός. Όλα τα λοιπά θεσμικά όργανα της ΕΕ καλούνται να θεσπίσουν ανάλογα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 1 της Συνθήκης ΕΕ. [τροπολογία 12]

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι

Γενικές αρχές

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι:

   α) να καθορίσει, σύμφωνα με το άρθρο 255 της Συνθήκης ΕΚ, τις αρχές, τους όρους και τους περιορισμούς, για λόγους δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος, που διέπουν το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (εφεξής "║θεσμικά όργανα"), καθώς και όλων των οργανισμών και φορέων που έχουν συσταθεί από τα εν λόγω θεσμικά όργανα, ώστε να παρέχεται στο κοινό όσο το δυνατόν ευρύτερη πρόσβαση στα έγγραφα αυτά· [τροπολογία 24]
   β) να θεσπίσει κανόνες διασφαλίζοντες την ευχερέστερη δυνατή άσκηση του εν λόγω δικαιώματος·
   γ) να προωθήσει τη διαφάνεια και την ορθή διοικητική πρακτική στα θεσμικά όργανα ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στα έγγραφά τους. [τροπολογία 25]

Άρθρο 2

Δικαιούχοι ▌ [τροπολογία 27]

1.  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οιαδήποτε ένωση νομικών ή φυσικών προσώπων πρέπει να έχει δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα των θεσμικών οργάνων, υπό την επιφύλαξη των αρχών, όρων και περιορισμών που καθορίζει ο παρών κανονισμός. [τροπολογία 28]

[τροπολογίες 29, 30, 31, 32, 33 και 34]

2.  O παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε έγγραφα που εμπίπτουν στο άρθρο 4 του Καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. [τροπολογία 114)

3.  Προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της αρχής της θεσμικής διαφάνειας, κατοχυρώνεται η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στα έγγραφα που αφορούν τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες σε περίπτωση παράβασης· [τροπολογία 108]

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή θεσμικού οργάνου, δηλαδή σε όσα συντάσσονται ή παραλαμβάνονται από αυτό και βρίσκονται στην κατοχή του, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Παρέχεται στο κοινό πρόσβαση στα έγγραφα είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο επίσημο μητρώο των θεσμικών οργάνων είτε ύστερα από γραπτή αίτηση.

Η πρόσβαση σε έγγραφα που συντάχθηκαν ή παρελήφθησαν κατά τη διάρκεια νομοθετικής διαδικασίας είναι δυνατή απευθείας σύμφωνα με το άρθρο 11.

3.   Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα δικαιώματα πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή των θεσμικών οργάνων τα οποία ενδεχομένως απορρέουν από πράξεις διεθνούς δικαίου ή από πράξεις που θεσπίζονται από τα θεσμικά όργανα προς εφαρμογή τους ή από τη νομοθεσία των κρατών μελών. [τροπολογία 35]

Άρθρο 4

Ορισμοί

Για το σκοπό του παρόντος κανονισμού, νοείται ως:

   α) "έγγραφο": οιαδήποτε δεδομένα ή περιεχόμενο ανεξάρτητα από το χρησιμοποιηθέν υπόθεμα (γραμμένο σε χαρτί ή αποθηκευμένο υπό ηλεκτρονική μορφή, ή με ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική εγγραφή) που αφορούν ζήτημα σχετικά με τις πολιτικές, τα μέτρα και τις αποφάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του οργάνου· πληροφορίες που εμπεριέχονται σε συστήματα ηλεκτρονικής αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανάκτησης δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών συστημάτων χρησιμοποιουμένων στις εργασίες του οργάνου) θεωρούνται έγγραφο ή έγγραφα, εφόσον μπορούν να εξάγονται σε ένα ή περισσότερα εκτυπωμένα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα με τη βοήθεια οποιωνδήποτε εύλογα διαθέσιμων εργαλείων του λειτουργικού συστήματος. Το θεσμικό όργανο που προτίθεται να δημιουργήσει νέο ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης ή να τροποποιήσει ουσιωδώς υφιστάμενο σύστημα αξιολογεί τις πιθανές επιπτώσεις στο δικαίωμα πρόσβασης που προβλέπει ο παρών κανονισμός και ενεργεί κατά τρόπο που προάγει τον στόχο της διαφάνειας.

Οι λειτουργίες για την ανάκτηση πληροφοριών που έχουν αποθηκευθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα αποθήκευσης των οργάνων προσαρμόζονται προκειμένου να ανταποκριθούν στα επαναλαμβανόμενα αιτήματα του κοινού τα οποία δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με τα διαθέσιμα σήμερα μέσα για την αξιοποίηση των συστημάτων. [τροπολογία 36]

   β) "διαβαθμισμένο έγγραφο": οιοδήποτε έγγραφο, η δημοσίευση του οποίου θα μπορούσε να παραβλάψει την προστασία ζωτικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της, ιδίως όσον αφορά τη δημόσια ασφάλεια, την άμυνα και τα στρατιωτικά ζητήματα, και το οποίο μπορεί να χαρακτηρισθεί εν μέρει ή πλήρως διαβαθμισμένο· [τροπολογία 37]
   γ) "νομοθετικό έγγραφο": κατ" αρχήν οιοδήποτε έγγραφο συντάσσεται ή λαμβάνεται στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης, και με εκχώρηση αρμοδιοτήτων, πράξεων γενικής εμβέλειας, νομικά δεσμευτικών για τα κράτη μέλη ή εντός αυτών και για την έγκριση των οποίων η Συνθήκη προβλέπει την παρέμβαση ή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· κατ' εξαίρεση, μέτρα γενικής εμβελείας, τα οποία σύμφωνα με τις Συνθήκες εγκρίνονται από το Συμβούλιο και την Επιτροπή χωρίς τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεωρούνται επίσης "νομοθετικά". [τροπολογία 101]
   δ) "μη νομοθετικό έγγραφο": οιοδήποτε έγγραφο συντάσσεται ή λαμβάνεται στο πλαίσιο διαδικασιών για την έγκριση μη δεσμευτικών πράξεων, όπως συμπεράσματα, συστάσεις ή ψηφίσματα ή πράξεις νομικά δεσμευτικές για τα κράτη μέλη ή εντός αυτών, το οποίο στερείται ωστόσο γενικής εμβελείας, όπως τα έγγραφα περί των οποίων το στοιχείο γ)· [τροπολογία 39]
   ε) "διοικητικό έγγραφο": οιοδήποτε έγγραφο αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των θεσμικών οργάνων ή μέτρο σχετικά με την εσωτερική οργάνωση, τις διοικητικές ή δημοσιονομικές πράξεις εσωτερικού χαρακτήρα του ενδιαφερομένου οργάνου· [τροπολογία 40]
   στ) "αρχείο": οιοδήποτε εργαλείο θεσμικού οργάνου για τη δομημένη διαχείριση της καταχώρισης όλων των εγγράφων του οργάνου σχετικά με εκκρεμή ή προσφάτως περατωθείσα διαδικασία· [τροπολογία 41]
   ζ) "ιστορικό αρχείο": οιοδήποτε μέρος των αρχείων των οργάνων έχει επιλεγεί, σύμφωνα με τους όρους του στοιχείου α), για συνεχή φύλαξη· [τροπολογία 42]
   η) "τρίτος": κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα εκτός του αρμόδιου θεσμικού οργάνου, περιλαμβανομένων των κρατών μελών, άλλων κοινοτικών ή εξωκοινοτικών θεσμών και φορέων και των τρίτων κρατών.

Λεπτομερής κατάλογος όλων των κατηγοριών των πράξεων που εμπίπτουν στους ορισμούς των στοιχείων α) έως ε) δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ιστοθέσεις των οργάνων. Τα θεσμικά όργανα συντονίζουν επίσης και δημοσιεύουν τα κοινά κριτήριά τους για την αρχειοθέτηση. [τροπολογία 43]

Άρθρο 5

Διαβαθμισμένα έγγραφα

1.  Όταν υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, και με την επιφύλαξη του κοινοβουλευτικού ελέγχου σε επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο, τα θεσμικά όργανα χαρακτηρίζουν έγγραφο διαβαθμισμένο όταν η δημοσίευσή του ενδέχεται να υπονομεύσει την προστασία ζωτικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της.

Οι πληροφορίες διαβαθμίζονται ως εξής:

α)   "EU TOP SECRET / ΕΕ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ": η διαβάθμιση αυτή εφαρμόζεται μόνο σε πληροφορίες και υλικό, η παράνομη δημοσίευση των οποίων θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρότατη βλάβη σε ζωτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της·

β)   "EU SECRET / ΕΕ ΑΠΟΡΡΗΤΟ": η διαβάθμιση αυτή εφαρμόζεται μόνο σε πληροφορίες και υλικό, η παράνομη δημοσίευση των οποίων θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή βλάβη σε ζωτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της·

γ)   "EU CONFIDENTIAL / ΕΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ": η διαβάθμιση αυτή εφαρμόζεται σε πληροφορίες και υλικό, η παράνομη δημοσίευση των οποίων θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη σε ζωτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της·

δ)   "EU RESTRICTED / ΕΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ": η διαβάθμιση αυτή εφαρμόζεται σε πληροφορίες και υλικό, η παράνομη δημοσίευση των οποίων θα ήταν δυσμενής για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της·

2.  Οι πληροφορίες χαρακτηρίζονται διαβαθμισμένες μόνον εφόσον απαιτείται.

Εφόσον είναι δυνατόν, οι συντάκτες των εγγράφων ορίζουν στα διαβαθμισμένα έγγραφα χρονικό σημείο ή προθεσμία κατά την οποία οι πληροφορίες ενδέχεται να υπαχθούν σε λιγότερο αυστηρή κατηγορία διαβάθμισης ή να αποχαρακτηρισθούν.

Σε αντίθετη περίπτωση, επανεξετάζουν τα έγγραφα το αργότερο κάθε πέντε χρόνια προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η αρχική διαβάθμιση εξακολουθεί να είναι αναγκαία.

Η διαβάθμιση σημειώνεται σαφώς και ορθώς και διατηρείται ενόσω οι πληροφορίες απαιτούν προστασία.

Υπεύθυνο για τη διαβάθμιση των πληροφοριών και για κάθε τυχόν υπαγωγή τους σε λιγότερο αυστηρή διαβάθμιση ή τον αποχαρακτηρισμό τους είναι αποκλειστικά το θεσμικό όργανο που συνέταξε το έγγραφο ή εκείνο το οποίο έλαβε το διαβαθμισμένο έγγραφο από τρίτο ή από άλλο θεσμικό όργανο.

3.  Με την επιφύλαξη του δικαιώματος πρόσβασης άλλων οργάνων της ΕΕ, τα διαβαθμισμένα έγγραφα καθίστανται προσιτά σε τρίτους μόνο με τη συναίνεση του συντάκτη τους.

Το θεσμικό όργανο που αρνείται την πρόσβαση αυτή αιτιολογεί ωστόσο την απόφασή του κατά τρόπο που δεν θίγει τα συμφέροντα που προστατεύει το άρθρο 6, παράγραφος 1.

Όταν περισσότερα θεσμικά όργανα συμμετέχουν στην επεξεργασία διαβαθμισμένου εγγράφου, πρέπει να παρέχεται το ίδιο επίπεδο διαβάθμισης και, όταν τα θεσμικά όργανα διαφωνούν όσον αφορά την προστασία που πρέπει να παρέχεται, κινείται διαδικασία συνδιαλλαγής.

Τα έγγραφα που αφορούν νομοθετικές διαδικασίες δεν ταξινομούνται· τα μέτρα εφαρμογής ταξινομούνται πριν από την έγκρισή τους, εφόσον η ταξινόμηση είναι αναγκαία και αποσκοπεί στο να αποτρέψει αρνητικές επιπτώσεις για το ίδιο το μέτρο. Οι διεθνείς συμφωνίες σχετικά με την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών συνάπτονται εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Κοινότητας και δεν μπορούν να παράσχουν δικαίωμα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό να παρεμποδίσει την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε εμπιστευτικές πληροφορίες.

4.  Οι αιτήσεις για πρόσβαση σε διαβαθμισμένα έγγραφα στο πλαίσιο των διαδικασιών των άρθρων 7 και 8 εξετάζονται μόνον από άτομα που έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση του περιεχομένου των εγγράφων αυτών. Τα άτομα αυτά αποφασίζουν επίσης ποιες μνείες σε διαβαθμισμένα έγγραφα μπορούν να συμπεριληφθούν στο δημόσιο μητρώο.

5.  Η καταχώριση διαβαθμισμένων εγγράφων στο μητρώο θεσμικού οργάνου ή η παροχή άδειας για τη δημοσίευσή τους πραγματοποιείται μόνο με τη συναίνεση του συντάκτη τους.

6.  Το θεσμικό όργανο που αποφασίζει να μην επιτρέψει την πρόσβαση σε διαβαθμισμένο έγγραφο αιτιολογεί τους λόγους της απόφασής του κατά τρόπο που δεν θίγει τα συμφέροντα που προστατεύονται δυνάμει των εξαιρέσεων που θεσπίζει το άρθρο 6, παράγραφος 1.

7.  Με την επιφύλαξη του εθνικού κοινοβουλευτικού ελέγχου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι, κατά την εξέταση αιτήσεων πρόσβασης σε διαβαθμισμένα έγγραφα της ΕΕ, τηρούνται οι αρχές του παρόντος κανονισμού.

8.  Οι ρυθμίσεις των θεσμικών οργάνων που αφορούν την ασφάλεια των διαβαθμισμένων εγγράφων δημοσιεύονται.

9.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει πρόσβαση σε διαβαθμισμένα έγγραφα μέσω ειδικής επιτροπής εποπτείας η οποία απαρτίζεται από μέλη που ορίζει η Διάσκεψη των Προέδρων. Τα μέλη αυτά υπόκεινται σε ειδική διαδικασία ελέγχου και ορκίζονται πανηγυρικά ότι δεν θα δημοσιοποιήσουν με κανένα τρόπο το περιεχόμενο των πληροφοριών των οποίων έλαβαν γνώση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζει στις εσωτερικές του διατάξεις, και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Συνθήκες, πρότυπα ασφάλειας και κυρώσεις αντίστοιχες με όσες περιέχονται στις εσωτερικές διατάξεις ασφαλείας του Συμβουλίου και της Επιτροπής. [τροπολογία 44]

Άρθρο 6

Γενικές εξαιρέσεις στο δικαίωμα πρόσβασης [τροπολογία 45]

1.  Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων του άρθρου 5, τα θεσμικά όργανα μπορούν να αρνούνται την πρόσβαση σε ║έγγραφο, η γνωστοποίηση του οποίου θα έθιγε την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, όσον αφορά: [τροπολογία 46]

   α) την εσωτερική δημόσια ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της· [τροπολογία 47]
   β) την άμυνα και τις στρατιωτικές υποθέσεις·
   γ) την ιδιωτική σφαίρα και την ακεραιότητα του ατόμου, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως των κανόνων που εφαρμόζονται στα θεσμικά όργανα, βάσει του άρθρου 286 της Συνθήκης ΕΚ και σύμφωνα με την αρχή της διαφανούς και χρηστής διοίκησης κατά το άρθρο 1, στοιχείο γ), του παρόντος κανονισμού· [τροπολογία 49]
   δ) τις διεθνείς σχέσεις·
   ε) τη δημοσιονομική, νομισματική ή οικονομική πολιτική της Κοινότητας ή ενός κράτους μέλους·
   στ) το περιβάλλον, όπως οι τόποι αναπαραγωγής σπανίων ειδών.

2.  Τα θεσμικά όργανα αρνούνται την πρόσβαση σε ║έγγραφο, η γνωστοποίηση του οποίου θα έθιγε την προστασία δημοσίων ή ιδιωτικών συμφερόντων: [τροπολογία 48]

   α) των εμπορικών συμφερόντων φυσικού ή νομικού προσώπου·
   β) των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας· 
   γ) της παροχής νομικών συμβουλών και των δικαστικών διαδικασιών, εκτός από τις νομικές συμβουλές στο πλαίσιο διαδικασιών για την έγκριση κοινοτικής νομοθετικής πράξης ή μη νομοθετικής πράξης γενικής εφαρμογής· [τροπολογία 50]
   δ) του σκοπού επιθεώρησης, έρευνας και οικονομικού ελέγχου·
   ε) της αντικειμενικότητας και αμεροληψίας των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έως ότου ληφθεί απόφαση από την αναθέτουσα αρχή, ή συμβουλίου επιλογής στο πλαίσιο διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού, έως ότου ληφθεί απόφαση της διορίζουσας αρχής. [τροπολογία 51]

[τροπολογία 52]

3.  Οι εξαιρέσεις κατά τις παραγράφους 2 και 3 εφαρμόζονται μόνο αν υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών. Υπάρχει ισχυρό δημόσιο συμφέρον που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, όταν τα αιτούμενα έγγραφα έχουν συνταχθεί ή παραληφθεί στο πλαίσιο διαδικασιών έγκρισης νομοθετικών πράξεων της ΕΕ ή μη νομοθετικών πράξεων γενικής εφαρμογής. Κατά τη στάθμιση του δημοσίου συμφέροντος στη γνωστοποίηση, ιδιαίτερο βάρος δίδεται στο γεγονός ότι τα αιτηθέντα έγγραφα αφορούν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή το δικαίωμα διαβίωσης σε υγιές περιβάλλον. [τροπολογία 53]

4.  Ο ορισμός του υπερισχύοντος δημοσίου συμφέροντος για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών λαμβάνει δεόντως υπόψη την προστασία της πολιτικής δραστηριότητας και της ανεξαρτησίας των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα σε σχέση με το άρθρο 6, παράγραφος 2, του καθεστώτος των βουλευτών. [τροπολογία 115]

5.  Έγγραφα, η δημοσιοποίηση των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο παραμέτρους της προστασίας του περιβάλλοντος, όπως τοποθεσίες αναπαραγωγής σπάνιων ειδών, δημοσιοποιούνται μόνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006. [τροπολογία 54]

6.  Τα προσωπικά δεδομένα δεν δημοσιοποιούνται εάν η δημοσιοποίηση επιφέρει βλάβη στην ιδιωτική σφαίρα ή στην ακεραιότητα του ενδιαφερομένου προσώπου: Δεν θεωρείται ότι υπάρχει βλάβη:

   - εάν τα δεδομένα αφορούν μόνο τις επαγγελματικές δραστηριότητες του ενδιαφερομένου προσώπου εκτός εάν, λόγω συγκεκριμένων περιστάσεων, υπάρχει λόγος να υποτεθεί ότι η δημοσιοποίηση θα θίξει το συγκεκριμένο πρόσωπο·
   - εάν τα δεδομένα αφορούν ένα μόνο δημόσιο πρόσωπο εκτός εάν, λόγω συγκεκριμένων περιστάσεων, υπάρχει λόγος να υποτεθεί ότι η δημοσιοποίηση θα θίξει το εν λόγω πρόσωπο ή άλλα πρόσωπα που συνδέονται με αυτόν ή αυτήν·
   - εάν τα δεδομένα έχουν ήδη δημοσιευθεί με τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου προσώπου.

Ωστόσο, τα προσωπικά δεδομένα δημοσιοποιούνται εάν υπερισχύον δημόσιο συμφέρον απαιτεί τη δημοσιοποίηση. Σε τέτοια περίπτωση, το θεσμικό όργανο ή ο ενδιαφερόμενος οργανισμός οφείλει να προσδιορίσει το δημόσιο συμφέρον. Αιτιολογεί για ποιο λόγο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το δημόσιο συμφέρον υπερβαίνει τα συμφέροντα του ενδιαφερομένου προσώπου.

Εφόσον θεσμικό όργανο ή οργανισμός αρνείται πρόσβαση σε έγγραφο βάσει της παραγράφου 1, εξετάζεται αν είναι δυνατόν να χορηγηθεί μερική πρόσβαση στο εν λόγω έγγραφο. [τροπολογίες 90, 96 και 102]

7.  Εάν μόνον μέρη του ζητουμένου εγγράφου καλύπτονται από οιαδήποτε εξαίρεση, τα υπόλοιπα μέρη του εγγράφου δίδονται στη δημοσιότητα.

8.  Οι εξαιρέσεις που περιέχονται στο παρόν άρθρο δεν εφαρμόζονται στα έγγραφα που διαβιβάζονται εντός του πλαισίου διαδικασιών θέσπισης νομοθετικής πράξης ή μη νομοθετικής πράξης γενικής εφαρμογής. Οι εξαιρέσεις εφαρμόζονται μόνον ενόσω η προστασία δικαιολογείται ως εκ του περιεχομένου του εγγράφου. Οι εξαιρέσεις μπορούν να εφαρμοστούν για μέγιστη περίοδο 30 ετών. Στην περίπτωση εγγράφων που εμπίπτουν στην εξαίρεση που αφορά την ιδιωτική ζωή και την ακεραιότητα του ατόμου, η εξαίρεση μπορεί, εφόσον απαιτείται, να εξακολουθήσει να υφίσταται και μετά την περίοδο αυτή. [τροπολογία 55]

9.  Οι εξαιρέσεις που εκτίθενται στο παρόν άρθρο δεν θεωρείται ότι αφορούν πληροφορίες δημοσίου συμφέροντος σχετικά με τους δικαιούχους των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διατίθενται στο πλαίσιο του συστήματος δημοσιονομικής διαφάνειας. [τροπολογία 56]

Άρθρο 7

Διαβουλεύσεις με τρίτους [τροπολογία 57]

1.  Στην περίπτωση εγγράφων τρίτων, τα θεσμικά όργανα γνωστοποιούν τα έγγραφα χωρίς διαβούλευση με τον συντάκτη εφόσον είναι σαφές ότι δεν εφαρμόζεται καμία από τις εξαιρέσεις του παρόντος κανονισμού. Διαβούλευση με τρίτους πραγματοποιείται όταν οι τρίτοι έχουν ζητήσει ο χειρισμός του εγγράφου αυτού να γίνει με ιδιαίτερο τρόπο, προκειμένου να εκτιμηθεί εάν μπορεί να εφαρμοσθεί η εξαίρεση που προβλέπει ο παρών κανονισμός. Έγγραφα που απευθύνονται στα θεσμικά όργανα προς τον σκοπό επηρεασμού της διαμόρφωσης πολιτικής θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. [τροπολογία 58]

2.  Όταν ║αίτηση αφορά ║έγγραφο προερχόμενο από κράτος μέλος,

   - το οποίο δεν έχει διαβιβασθεί από το οικείο κράτος μέλος υπό την ιδιότητά του ως μέλους του Συμβουλίου, ή
   - το οποίο δεν αφορά πληροφορίες που έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών και της νομοθεσίας της ΕΕ,
  

▌ζητείται η γνώμη των αρχών του εν λόγω κράτους μέλους. Το θεσμικό όργανο στο οποίο βρίσκεται το έγγραφο αυτό το δημοσιοποιεί, εκτός αν το κράτος μέλος αιτιολογήσει τη μη δημοσιοποίησή του, με βάση τις εξαιρέσεις κατά το άρθρο 4 ή τις αντίστοιχες διατάξεις της νομοθεσίας του ή το άρθρο 296, παράγραφος 1, στοιχείο α), της Συνθήκης ΕΚ, ότι η δημοσιοποίηση είναι αντίθετη με τα βασικά του συμφέροντα ασφαλείας. Το θεσμικό όργανο εκτιμά την επάρκεια των λόγων που προβάλλει το κράτος μέλος. [τροπολογία 91]

3.  Με την επιφύλαξη του εθνικού κοινοβουλευτικού ελέγχου, όταν κράτος μέλος παραλαμβάνει αίτηση για έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή του, που προέρχεται από θεσμικό όργανο, εκτός εάν είναι σαφές ότι το έγγραφο θα δοθεί ή όχι, διαβουλεύεται με το σχετικό θεσμικό όργανο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία δεν θα θέτει σε κίνδυνο τους στόχους του παρόντος κανονισμού. Το κράτος μέλος μπορεί αντ" αυτού να παραπέμψει το αίτημα στο θεσμικό όργανο. [τροπολογία 60]

Άρθρο 8

Αναπαραγωγή των εγγράφων

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τυχόν υπάρχοντες κανόνες περί δικαιώματος δημιουργού οι οποίοι ενδεχομένως περιορίζουν το δικαίωμα τρίτου ▌ να αναπαραγάγει ή να χρησιμοποιήσει τα γνωστοποιηθέντα έγγραφα. [τροπολογία 82]

Άρθρο 9

Αρχή της χρηστής διοίκησης

Τα θεσμικά όργανα, με βάση τον κώδικα χρηστής διοικητικής συμπεριφοράς, εγκρίνουν και εκδίδουν γενικές κατευθυντήριες γραμμές για το εύρος των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και επαγγελματικού απορρήτου του άρθρου 287 της Συνθήκης ΕΚ, των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη χρηστή και διαφανή διοίκηση και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές καθορίζουν επίσης τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των μονίμων υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τους εσωτερικούς κανόνες των θεσμικών οργάνων. [τροπολογία 107]

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

Νομοθετική και μη νομοθετική διαφάνεια

Άρθρο 10

Διαφάνεια της νομοθεσίας

1.   Σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές κατά το άρθρο 6, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ και σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου επί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, τα θεσμικά όργανα που νομοθετούν, ακόμη και στο πλαίσιο εκχωρηθεισών αρμοδιοτήτων, παρέχουν την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούν τις δραστηριότητές τους.

2.   Τα έγγραφα που αφορούν τα νομοθετικά τους προγράμματα, τις προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών, τις εκτιμήσεις επιπτώσεων και κάθε άλλο προπαρασκευαστικό έγγραφο που συνδέεται με νομοθετική διαδικασία, καθίστανται προσβάσιμα μέσω φιλικής προς τον χρήστη διοργανικής ιστοσελίδας και δημοσιεύονται σε ειδική σειρά της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.   Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι νομοθετικές προτάσεις και οι λοιπές νομοθετικές ρυθμίσεις της ΕΕ διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή και κατανοητό, τα δε θεσμικά όργανα συμφωνούν σε κοινές κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα σύνταξης εγγράφων με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας δικαίου σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου.

4.   Κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας κάθε θεσμικό όργανο ή οργανισμός που συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων δημοσιεύει τα προπαρασκευαστικά του έγγραφα και όλες τις συναφείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των νομικών γνωμοδοτήσεων, σε ειδική σειρά της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και σε κοινή ιστοσελίδα που εκθέτει τον κύκλο ζωής της συγκεκριμένης διαδικασίας.

5.   Κάθε πρωτοβουλία ή κάθε έγγραφο εκ μέρους των ενδιαφερομένων μερών, που αποσκοπεί να επηρεάσει με οιοδήποτε τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, δημοσιοποιείται.

6.   Μετά την έγκρισή τους, οι νομοθετικές πράξεις δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 12.

7.  Με βάση την αρχή της εμπιστευτικής συνεργασίας που διέπει τις σχέσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών, προκειμένου να μην υπονομεύσουν την εκπλήρωση των στόχων του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι, ως προς τα εθνικά μέτρα για την εφαρμογή των πράξεων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχεται ισοδύναμο επίπεδο διαφάνειας, ιδίως με τη σαφή δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς των εθνικών αυτών μέτρων. Ο στόχος είναι να επιτραπεί στους πολίτες σαφής και επακριβής κατανόηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από ειδικούς κανόνες της ΕΕ και να δοθεί στα εθνικά δικαστήρια η δυνατότητα να διασφαλίσουν ότι τηρούνται πράγματι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αυτές, σύμφωνα με τις αρχές της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας του ατόμου. [τροπολογία 103]

Άρθρο 11

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

1.  Σύμφωνα με τις αρχές του παρόντος κανονισμού, τα θεσμικά όργανα συμφωνούν επί της δομής και της μορφής της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα διοργανική συμφωνία.

Εκτός από τις πράξεις στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 254, παράγραφοι 1 και 2, της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 163, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης Ευρατόμ, τα εξής έγγραφα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα, λαμβανομένων υπόψη του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού:

   α) οι κοινές θέσεις που καθορίζονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 251 και 252 της Συνθήκης ΕΚ και οι αιτιολογικές εκθέσεις ║των εν λόγω κοινών θέσεων, καθώς και οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εν λόγω διαδικασίες,
   β) οδηγίες, εκτός όσων εμπίπτουν στο άρθρο 254, παράγραφοι 1 και 2, της Συνθήκης ΕΚ, αποφάσεις, εκτός όσων εμπίπτουν στο άρθρο 254, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις·
  

   γ) οι συμβάσεις που υπογράφονται μεταξύ κρατών μελών βάσει του άρθρου 293 της Συνθήκης ΕΚ,
   δ) οι διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται από την Κοινότητα ή σύμφωνα με το άρθρο 24 της Συνθήκης ΕΕ.
  

   ε) οι κοινές θέσεις κατά το άρθρο 34, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΕ,
   στ) οι αποφάσεις-πλαίσια και οι αποφάσεις κατά το άρθρο 34, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΕ·
   ζ) οι συμβάσεις που καταρτίζει το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 34, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΕ·

2.  Τυχόν άλλα έγγραφα προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με πρόταση της διοικούσας επιτροπής της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων της ΕΕ(13). [τροπολογία 74 και 105]

Άρθρο 12

Διαφάνεια διοικητικών πρακτικών εντός των θεσμικών οργάνων [τροπολογία 77]

1.  Τα θεσμικά όργανα αναπτύσσουν ορθή διοικητική πρακτική προκειμένου να διευκολυνθεί η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα, που εγγυάται ο παρών κανονισμός. Τα θεσμικά όργανα οργανώνουν και διαφυλάττουν τις πληροφορίες που ευρίσκονται στην κατοχή τους, έτσι ώστε το κοινό να αποκτά πρόσβαση στις πληροφορίες χωρίς πρόσθετη προσπάθεια. [τροπολογία 78]

2.  Για να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται αποτελεσματικά οι αρχές της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης, τα ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα συμφωνούν σε κοινούς κανόνες και διαδικασίες εφαρμογής για την παρουσίαση, τη διαβάθμιση, τον αποχαρακτηρισμό, την καταχώριση και τη διάδοση εγγράφων.

Για να διευκολυνθεί η γνήσια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των παραγόντων που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και με την επιφύλαξη των αρχών της διαφάνειας, τα θεσμικά όργανα καθιστούν σαφές στους πολίτες αν και πότε, κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων φάσεων της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, θα είναι δυνατόν να μην επιτρέπεται η άμεση πρόσβαση σε έγγραφα. Οι εν λόγω περιορισμοί παύουν να ισχύουν μετά τη λήψη της εν λόγω απόφασης. [τροπολογία 79]

3.  Τα θεσμικά όργανα ενημερώνουν τους πολίτες κατά τρόπο δίκαιο και διαφανή για το οργανόγραμμά τους, εκθέτοντας τους τομείς αρμοδιότητας των εσωτερικών τους μονάδων, την εσωτερική ροή των εργασιών και ενδεικτικές προθεσμίες των διαδικασιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους καθώς και για τις υπηρεσίες προς τις οποίες μπορεί να απευθυνθούν οι πολίτες για να ζητήσουν υποστήριξη και πληροφορίες ή για να ασκήσουν διοικητικές προσφυγές. [τροπολογία 80]

4.  Τα θεσμικά όργανα συγκροτούν διοργανική επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 255 με στόχο τη διερεύνηση και ανταλλαγή της βέλτιστης πρακτικής, τον εντοπισμό εμποδίων στην πρόσβαση και στη χρήση και τον εντοπισμό μη δημοσιευμένων πηγών δεδομένων, την εξέταση ενδεχόμενων διαφορών, την προώθηση της διαλειτουργικότητας, την περαιτέρω χρήση και συγχώνευση μητρώων, την τυποποίηση του κώδικα εγγράφων μέσω ευρωπαϊκού οργανισμού τυποποίησης, τη δημιουργία ενιαίας πύλης της ΕΕ για τη διασφάλιση πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα της ΕΕ και τη συζήτηση των μελλοντικών εξελίξεων όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. [τροπολογία 81]

Άρθρο 13

Δημοσιονομική διαφάνεια

Οι πληροφορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, την εκτέλεσή του και τους δικαιούχους των κεφαλαίων και των επιχορηγήσεων της ΕΕ θα είναι δημόσιες και προσβάσιμες για τους πολίτες.

Οι εν λόγω πληροφορίες θα είναι επίσης προσβάσιμες μέσω ειδικής ιστοσελίδας και τράπεζας δεδομένων, η οποία θα είναι δυνατόν να ζητηθεί με βάση τις ανωτέρω πληροφορίες, με στόχο τη δημοσιονομική διαφάνεια στην ΕΕ. [τροπολογία 85]

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

Μέθοδοι πρόσβασης

Άρθρο 14

Άμεση πρόσβαση στα έγγραφα

1.   Τα θεσμικά όργανα παρέχουν κατά το δυνατόν άμεση πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή ή μέσω μητρώου σύμφωνα με τους κανόνες του ενδιαφερομένου οργάνου. [τροπολογία 71]

2.  Τα θεσμικά όργανα καθιστούν όλα τα έγγραφα άμεσα προσβάσιμα στο κοινό σε ηλεκτρονική μορφή ή μέσω μητρώου, ιδίως τα έγγραφα που συντάχθηκαν ή παραλήφθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών για την έγκριση κοινοτικών νομοθετικών πράξεων ή μη νομοθετικών πράξεων γενικής εφαρμογής. [τροπολογία 72]

3.  Εφόσον είναι δυνατόν παρέχεται άμεση πρόσβαση υπό ηλεκτρονική μορφή και σε άλλα έγγραφα, κυρίως σχετιζόμενα με την ανάπτυξη πολιτικών ή στρατηγικών.

4.  Όταν δεν παρέχεται άμεση πρόσβαση μέσω του μητρώου, το μητρώο πρέπει να υποδεικνύει, κατά το δυνατόν, που βρίσκεται το έγγραφο.

5.  Τα θεσμικά όργανα θεσπίζουν κοινή διεπαφή για τα μητρώα εγγράφων τους και ειδικότερα εξασφαλίζουν ενιαίο σημείο πρόσβασης για την άμεση πρόσβαση σε έγγραφα που καταρτίστηκαν ή παρελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδικασιών για την έγκριση κοινοτικών νομοθετικών πράξεων ή μη νομοθετικών πράξεων γενικής εφαρμογής. [τροπολογία 73]

Άρθρο 15

Μητρώα

1.  Προκειμένου να πραγματωθούν τα δικαιώματα των πολιτών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, κάθε θεσμικό όργανο παρέχει πρόσβαση σε μητρώο εγγράφων. Η πρόσβαση στο μητρώο πρέπει να παρέχεται με ηλεκτρονική μορφή. Τα στοιχεία αναφοράς των εγγράφων καταχωρίζονται στο μητρώο χωρίς καθυστέρηση.

2.  Για κάθε έγγραφο, το μητρώο περιέχει μνεία του αριθμού εγγράφου (συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του διοργανικού αριθμού αναφοράς), το θέμα ή/και σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του εγγράφου, και την ημερομηνία της παραλαβής ή σύνταξης του εγγράφου και της καταχώρισής του στο μητρώο. Τα στοιχεία αναφοράς παρέχονται κατά τρόπον ώστε να μην θίγεται η προστασία των συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 6.

3.  Με την επιφύλαξη των εσωτερικών διατάξεων των θεσμικών οργάνων, το μητρώο ή το σύστημα μητρώων (σε περίπτωση πολλαπλών μητρώων για το ίδιο θεσμικό όργανο) κάθε θεσμικού οργάνου περιλαμβάνει ειδικότερα αναφορές στα εξής:

   εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα καθώς και το επίσημο ταχυδρομείο του οργάνου, όταν το εν λόγω ταχυδρομείο εμπίπτει στον ορισμό του άρθρου 4, στοιχείο α),
   ημερήσιες διατάξεις, περιλήψεις πρακτικών και έγγραφα που ετοιμάστηκαν για να κυκλοφορήσουν πριν από τις συνεδριάσεις καθώς και άλλα έγγραφα που κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων.

   προσαρμόζει και δημοσιοποιεί εσωτερικές διατάξεις σχετικά με την καταχώριση εγγράφων μέχρι τις …(14),
   διασφαλίζει ότι το μητρώο είναι πλήρως λειτουργικό μέχρι τις …(15)*. [τροπολογία 70]

Άρθρο 16

Αιτήσεις

1.  Η αίτηση πρόσβασης σε ║έγγραφο διατυπώνεται με οιαδήποτε γραπτή μορφή, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής, σε μία από τις γλώσσες που μνημονεύονται στο άρθρο 314 της Συνθήκης ΕΚ και με επαρκή ακρίβεια, ούτως ώστε το θεσμικό όργανο να μπορέσει να προσδιορίσει το έγγραφο. Ο αιτών δεν υποχρεούται να δικαιολογήσει την αίτηση.

2.  Εάν η αίτηση δεν είναι επαρκώς σαφής, ▌το θεσμικό όργανο, εντός 15 εργασίμων ημερών, ζητεί από τον αιτούντα να διευκρινίσει την αίτησή του βοηθώντας τον προς τούτο, γι απαράδειγμα παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του δημοσίου μητρώου εγγράφων. ▌[τροπολογία 62]

3.  Στην περίπτωση αίτησης που αφορά πολύ ογκώδη έγγραφα ή πολύ μεγάλο αριθμό εγγράφων, το ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο μπορεί να συνεννοηθεί ανεπισήμως, με τον αιτούντα, για να βρεθεί ║λογική και πρακτική λύση.

4.  Τα θεσμικά όργανα παρέχουν πληροφορίες και βοήθεια στους πολίτες ως προς τον τρόπο με τον οποίο και την υπηρεσία στην οποία μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις για πρόσβαση σε έγγραφα.

Άρθρο 17

Επεξεργασία των αρχικών αιτήσεων

1.  Οι αιτήσεις για πρόσβαση σε έγγραφο υφίστανται ταχεία επεξεργασία. Στον αιτούντα αποστέλλεται απόδειξη παραλαβής. Εντός το πολύ 15 εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της αίτησης, το θεσμικό όργανο είτε καθιστά διαθέσιμο το ζητούμενο έγγραφο και παρέχει πρόσβαση σύμφωνα με το άρθρο 10 εντός της περιόδου αυτής, είτε, με γραπτή απάντηση, καθορίζει τους λόγους της ολικής ή μερικής άρνησης και πληροφορεί τον αιτούντα ότι δικαιούται να υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. [τροπολογία 63]

2.  Κατ' εξαίρεση, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση αίτησης που αφορά πολύ ογκώδη έγγραφα ή πολύ μεγάλο αριθμό εγγράφων, η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 προθεσμία μπορεί, μετά από ενημέρωση του αιτούντος και λεπτομερή αιτιολόγηση, να παραταθεί κατά 15 εργάσιμες ημέρες κατ" ανώτατο όριο. [τροπολογία 64]

3.  Στην περίπτωση ολικής ή μερικής άρνησης, ο αιτών μπορεί, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της απάντησης του θεσμικού οργάνου, να υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση ζητώντας από το θεσμικό όργανο να αναθεωρήσει τη θέση του ή, όταν ο αιτών αμφισβητεί κατά πόσον θα προκληθεί ζημία στα σχετικά συμφέροντα ή/και ισχυρίζεται ότι υφίσταται υπερισχύον συμφέρον που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση, ο αιτών μπορεί να ζητήσει από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να παράσχει ανεξάρτητη και αντικειμενική άποψη για το θέμα της βλάβης ή/και του υπερισχύοντος δημοσίου συμφέροντος.

Εν αναμονή της έκδοσης της γνώμης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, η προθεσμία της παραγράφου 1 αναστέλλεται για 30 εργάσιμες ημέρες κατ' ανώτατο όριο.

Μετά την έκδοση της γνώμης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, ή το αργότερο κατά το τέλος της περιόδου των 30 εργάσιμων ημερών, ο αιτών μπορεί, εντός 15 εργάσιμων ημερών κατ' ανώτατο όριο, να υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση ζητώντας από το θεσμικό όργανο να αναθεωρήσει τη θέση του. [τροπολογία 104]

4.  Μη απάντηση εκ μέρους του θεσμικού οργάνου εντός της καθορισμένης προθεσμίας παρέχει στον αιτούντα το δικαίωμα να υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση.

Άρθρο 18

Επεξεργασία επιβεβαιωτικής αίτησης

1.  Η επιβεβαιωτική αίτηση υφίσταται ταχεία επεξεργασία. Εντός 15 εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω αίτησης, το θεσμικό όργανο είτε δέχεται την πρόσβαση του αιτούντος στο ζητούμενο έγγραφο και παρέχει πρόσβαση εντός της εν λόγω περιόδου, σύμφωνα με το άρθρο 10, είτε εκθέτει τους λόγους της ολικής ή μερικής άρνησης, με γραπτή απάντηση. Αν το θεσμικό όργανο αρνηθεί την πρόσβαση εν όλω ή εν μέρει, ενημερώνει τον αιτούντα για τα ένδικα μέσα που διαθέτει. [τροπολογία 66]

2.  Κατ' εξαίρεση, όπως π.χ. στην περίπτωση αίτησης που αφορά πολύ ογκώδη έγγραφα ή πολύ μεγάλο αριθμό εγγράφων, η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 προθεσμία μπορεί, μετά από ενημέρωση του αιτούντα και λεπτομερή αιτιολόγηση, να παραταθεί κατά 15 εργάσιμες ημέρες κατ' ανώτατο όριο. [τροπολογία 67]

3.  Αν το θεσμικό όργανο αρνηθεί την πρόσβαση εν όλω ή εν μέρει, ενημερώνει τον αιτούντα για τα ένδικα μέσα που διαθέτει ενώπιον του Πρωτοδικείου κατά του θεσμικού οργάνου ή/και καταθέτει καταγγελία στον ευρωπαίο διαμεσολαβητή, υπό τους όρους που προβλέπονται αντίστοιχα στα άρθρα 230 και 195 της Συνθήκης ΕΚ.

4.  Η απουσία απάντησης εκ μέρους του θεσμικού οργάνου εντός της προθεσμίας θεωρείται ως αρνητική απάντηση και ο αιτών έχει το δικαίωμα να ασκήσει δικαστική προσφυγή κατά του θεσμικού οργάνου και/ή να καταγγείλει το ζήτημα στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ.

[τροπολογία 68]

Άρθρο 19

Πρόσβαση κατόπιν αιτήσεως

1.  Η πρόσβαση στα έγγραφα ασκείται είτε με επιτόπια εξέταση, είτε με χορήγηση αντιγράφου, συμπεριλαμβανομένου, εφόσον διατίθεται, του ηλεκτρονικού αντιγράφου, ανάλογα με την προτίμηση του αιτούντος.

2.  Εάν ║έγγραφο έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού και ο αιτών έχει εύκολη πρόσβαση σ' αυτό, το θεσμικό όργανο μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωσή του ως προς την παροχή πρόσβασης σε έγγραφα, ενημερώνοντας τον αιτούντα με ποιον τρόπο μπορεί να αποκτήσει το ζητούμενο έγγραφο.

3.  Τα έγγραφα χορηγούνται σε υπάρχουσα διατύπωση και μορφή (μεταξύ άλλων ηλεκτρονικά ή σε εναλλακτική μορφή όπως σύστημα Braille, με μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία ή σε ταινία μαγνητοφώνου) λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την προτίμηση του αιτούντος.

4.  Το κόστος της παραγωγής και της αποστολής αντιγράφων δύναται να χρεωθεί στον αιτούντα. Η επιβάρυνση αυτή δεν υπερβαίνει το πραγματικό κόστος της παραγωγής και της αποστολής αντιγράφων. Η εξέταση επί τόπου, τα αντίγραφα με λιγότερες από 20 σελίδες Α4 και η άμεση πρόσβαση με ηλεκτρονική μορφή ή μέσω του μητρώου εγγράφων είναι δωρεάν. Σε περίπτωση εκτυπωμένων αντιγράφων ή εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή βάσει πληροφοριών από ηλεκτρονικά συστήματα αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανάκτησης, το πραγματικό κόστος της έρευνας και ανάκτησης του εγγράφου ή των εγγράφων μπορεί επίσης να χρεώνεται στον αιτούντα. Δεν επιβάλλονται επιπλέον τέλη όταν το θεσμικό όργανο έχει ήδη εκδώσει το σχετικό έγγραφο ή τα σχετικά έγγραφα. Ο αιτών ενημερώνεται εκ των προτέρων για το ύψος και τη μέθοδο υπολογισμού των τελών. [τροπολογία 69]

5.  Ο παρών κανονισμός δεν παρεκκλίνει από τους ειδικούς όρους πρόσβασης που καθορίζονται στο κοινοτικό ή εθνικό δίκαιο, όπως η καταβολή τέλους.

Άρθρο 20

Ενημέρωση

1.  Κάθε θεσμικό όργανο λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ενημέρωσης του κοινού για τα δικαιώματα που διαθέτει στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

2.  Τα κράτη μέλη συνεργάζονται με τα θεσμικά όργανα για την παροχή πληροφοριών στους πολίτες.

Άρθρο 21

Υπεύθυνος πληροφοριών

1.   Κάθε γενική διεύθυνση εντός κάθε θεσμικού οργάνου ορίζει υπεύθυνο πληροφοριών, αρμόδιο για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και την ορθή διοικητική πρακτική εντός της γενικής διεύθυνσης αυτής.

2.   Ο υπεύθυνος πληροφοριών ορίζει ποιες πληροφορίες είναι σκόπιμο να παρασχεθούν στο κοινό σχετικά με:

   α) την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού·
   β) την ορθή πρακτική
  

και διασφαλίζει τη διάδοση των πληροφοριών αυτών στη δέουσα μορφή και με τον κατάλληλο τρόπο.

3.   Ο υπεύθυνος πληροφοριών κρίνει κατά πόσον οι υπηρεσίες της γενικής του διεύθυνσης τηρούν την ορθή πρακτική.

4.   Ο υπεύθυνος πληροφοριών μπορεί να παραπέμψει το άτομο που ζητεί τις πληροφορίες σε άλλη διεύθυνση, εφόσον οι σχετικές πληροφορίες δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του αλλά στην αρμοδιότητα άλλης διεύθυνσης εντός του ιδίου θεσμικού οργάνου, υπό την προϋπόθεση ότι είναι γνώστης των πληροφοριών αυτών. [τροπολογία 106]

ΤΙΤΛΟΣ IV

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 22

Εκθέσεις

1.  Κάθε θεσμικό όργανο δημοσιεύει ετησίως έκθεση για το προηγούμενο έτος, που περιλαμβάνει τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες το θεσμικό όργανο αρνήθηκε την πρόσβαση σε έγγραφα, καθώς και τους λόγους για τις αρνήσεις αυτές και τον αριθμό των ευαίσθητων εγγράφων που δεν καταχωρίστηκαν στο μητρώο.

2.  Έως τις ...*, το αργότερο, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και διατυπώνει συστάσεις, συμπεριλαμβάνοντας, ενδεχομένως, προτάσεις για την αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού που καθίστανται αναγκαίες λόγω μεταβολών της ισχύουσας κατάστασης καθώς και για πρόγραμμα δράσης όσον αφορά τα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβουν τα θεσμικά όργανα. [τροπολογία 83]

Άρθρο 23

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 καταργείται από την [...].

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα.

Άρθρο 24

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ...
(2) ΕΕ L 145 ║, 31.5.2001, σ. 43.
(3) ΕE C 303, 14.12.2007, σ. 1.
(4) ΕΕ C 293 E, 2.12.2006, σ. 151.
(5) ΕΕ L 264║, 25.9.2006, σ. 13.
(6) Διοργανική Συμφωνία της 22ας Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με κοινές κατευθύνσεις για την ποιότητα σύνταξης της κοινοτικής νομοθεσίας (ΕΕ C 73, 17.3. 1999, σ. 1).
(7) ΕΕ L 345, 31.12.2003, σ. 90.
(8) ΕΕ L 43, 15.2.1983, σ. 1.
(9) ΕΕ L 8, 12.1.2001, σ. 1.
(10) ΕΕ L 340, 31.12.1993, σ. 43. ║
(11) ΕΕ L 46, 18.2.1994, σ. 58. ║
(12) ΕΕ L 263, 25.9.1997, σ. 27.
(13) Βλ. άρθρο 7 του SEC(2008)2109.
(14)* Έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(15)** Ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακασ αντιστοιχίας(1)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2, παράγραφος 1

Άρθρο 2, παράγραφος 1

Άρθρο 2, παράγραφος 2

-

Άρθρο 2, παράγραφος 3

Άρθρο 2, παράγραφος 2

Άρθρο 2, παράγραφος 4

Άρθρο 2, παράγραφος 3

Άρθρο 2, παράγραφος 5

Άρθρο 2, παράγραφος 4

-

Άρθρο 2, παράγραφος 5

-

Άρθρο 2, παράγραφος 6

Άρθρο 2, παράγραφος 6

Άρθρο 2, παράγραφος 7

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο α)

Άρθρο 4, παράγραφος 1

Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β)

Άρθρο 4, παράγραφος 5

Άρθρο 4, παράγραφος 2

Άρθρο 4, παράγραφος 2

Άρθρο 4, παράγραφος 3

Άρθρο 4, παράγραφος 3

Άρθρο 4, παράγραφος 4

Άρθρο 5, παράγραφος 1

Άρθρο 4, παράγραφος 5

Άρθρο 5, παράγραφος 2

-

Άρθρο 4, παράγραφος 4

Άρθρο 4, παράγραφος 6

Άρθρο 4, παράγραφος 6

Άρθρο 4, παράγραφος 7

Άρθρο 4, παράγραφος 7

Άρθρο 5

Άρθρο 5, παράγραφος 3

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 16

Άρθρο 17, παράγραφος 1

Άρθρο 17

Άρθρο 17, παράγραφος 2

-

Άρθρο 18

-

-

Άρθρο 18

-

Άρθρο 19

-

Παράρτημα

(1) Προς τροποποίηση, λαμβανομένων υπόψη των προσφάτων δεδομένων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου