Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0090(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0077/2009

Predkladané texty :

A6-0077/2009

Rozpravy :

PV 10/03/2009 - 7
CRE 10/03/2009 - 7

Hlasovanie :

PV 11/03/2009 - 5.14
CRE 11/03/2009 - 5.14
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 05/05/2009 - 5.7
CRE 05/05/2009 - 5.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0114

Prijaté texty
PDF 608kWORD 206k
Streda, 11. marca 2009 - Štrasburg
Prístup verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (prepracované znenie) ***I
P6_TA(2009)0114A6-0077/2009
Text
 Zjednotený text
 Príloha

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (prepracované znenie) (KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

(Spolurozhodovací postup – prepracované znenie)

Návrh bol 11. marca 2009 zmenený a doplnený takto(1):

(1) Vec bola následne vrátená výboru v súlade s článkom 51 ods. 2 druhý pododsek rokovacieho poriadku (A6-0077/2009).


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (prepracované znenie)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 255 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie ║,

v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy(1),

keďže:

(1)  V nariadení (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(2) bolo urobených viacero podstatných zmien. V záujme jasnosti by sa toto nariadenie malo prepracovať.

(2)  V ║ článku 1 druhom pododseku Zmluvy o Európskej únii sa zakotvuje koncepcia otvorenosti, podľa ktorej uvedená zmluva predstavuje nové štádium v procese vytvárania stále užšieho zväzku medzi národmi Európy, v ktorom sa rozhodnutia prijímajú čo najotvorenejším spôsobom a čo najbližšie k občanom.

(3)  Otvorenosť umožňuje občanom tesnejšie sa zapájať do rozhodovacieho procesu a zaručuje, že v demokratickom systéme sa administratíva stáva legitímnejšou, efektívnejšou a zodpovednejšou voči občanovi. Otvorenosť prispieva k posilneniu princípov demokracie a úcty k základným právam, ako to ustanovuje článok 6 Zmluvy o EÚ a Charta základných práv Európskej únie.

(4)  Transparentnosť by tiež mala posilňovať zásadu dobrej správy verejných vecí v inštitúciách EÚ, ako sa stanovuje v článku 41 Charty základných práv Európskej únie(3) (ďalej len "charta"). V súlade s tým by sa mali vymedziť vnútorné postupy a mali by sa vyčleniť primerané finančné a ľudské zdroje s cieľom zaviesť zásadu otvorenosti do praxe. [Pozmeňujúci a doplňujúci návrh (ďalej len "PDN") 1]

[PDN 2]

[PDN 3]

(5)  Konzultácia, ktorú uskutočnila Komisia, ukázala širokú podporu občianskej spoločnosti pre výzvu Európskeho parlamentu, aby sa v súlade s právom na dobrú správu vecí verejných ustanoveným v článku 41 Charty základných práv Európskej únie zaviedol nástroj zabezpečujúci skutočne slobodný prístup k informáciám vzťahujúci sa na inštitucionálny rámec Európskej únie. [PDN 92]

(6)  Účelom tohto nariadenia je čo najúčinnejšie uplatniť právo verejnosti na prístup k dokumentom a ustanoviť ▌ všeobecné pravidlá a obmedzenia z dôvodu verejného alebo súkromného záujmu, ktoré upravujú tento prístup v súlade s článkom 255 ods. 2 Zmluvy o ES, pričom sa zohľadňujú skúsenosti vyplývajúce z počiatočného vykonávania nariadenia (ES) č. 1049/2001 a uznesenia Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2006 obsahujúce odporúčania pre Komisiu pokiaľ ide o prístup k dokumentom inštitúcií(4). Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté existujúce práva na prístup k dokumentom členských štátov, súdnych orgánov alebo vyšetrujúcich orgánov. [PDN 4]

(7)  V súlade s článkom 255 ods. 2 Zmluvy o ES sa v tomto nariadení podrobne uvádzajú všeobecné zásady a obmedzenia z dôvodu verejného alebo súkromného záujmu upravujúce právo na prístup k dokumentom, ktoré musia dodržiavať všetky ďalšie predpisy EÚ. [PDN 16]

(8)  V súlade s článkom 28 ods. 1 a článkom 41 ods. 1 Zmluvy o EÚ sa toto právo na prístup vzťahuje aj na dokumenty týkajúce sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach. ▌[PDN 5]

(9)  Keďže otázka prístupu k dokumentom nie je upravená ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre jadrovú energiu, Európsky parlament, Rada a Komisia by mali v súlade s vyhlásením č. 41 pripojeným k Záverečnému aktu Amsterdamskej zmluvy, navrhnúť usmernenie na základe tohto nariadenia týkajúce sa dokumentov o činnostiach uvedených v tejto zmluve .

(10)  Európsky parlament a Rada prijali 6. septembra 2006 nariadenie (ES) č. 1367/2006 o uplatňovaní ustanovení Åarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva(5). So zreteľom na prístup k dokumentom obsahujúcim informácie o životnom prostredí by toto nariadenie malo byť v súlade s nariadením (ES) č. 1367/2006.

(11)  Rada a Komisia konajú v rámci svojej zákonodarnej právomoci, keď na základe príslušných ustanovení zmlúv so zapojením Európskeho parlamentu prijímajú aj v rámci prenesených právomocí predpisy všeobecného rozsahu, ktoré sú v členských štátoch alebo pre členské štáty právne záväzné prostredníctvom nariadení, smerníc, rámcových rozhodnutí alebo rozhodnutí. [PDN 6]

(12)  V súlade s demokratickými zásadami uvedenými v článku 6 ods. 1 Zmluvy o ES a judikatúrou Súdneho dvora o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1049/2001 je potrebné poskytnúť širší prístup k dokumentom v prípadoch, keď inštitúcie konajú v rámci svojej zákonodarnej právomoci vrátane prenesených právomocí. Právne texty by sa mali vypracúvať jasným a zrozumiteľným spôsobom(6) a zverejňovať by sa mali v Úradnom vestníku Európskej únie. Prípravné dokumenty a všetky súvisiace informácie vrátane právnych stanovísk a medziinštitucionálneho postupu by mali byť občanom ľahko prístupné na internete, a to v primeranom čase.

Európsky parlament, Rada a Komisia by sa mali v súlade s týmto nariadením dohodnúť na lepších postupoch tvorby právnych predpisov, modeloch a technikách ich vypracúvania, ako aj na technických riešeniach, ktoré by umožnili sledovanie vývoja prípravných dokumentov a ich výmeny medzi inštitúciami a orgánmi zapojenými do daného postupu, a zverejniť by ich mali v Úradnom vestníku Európskej únie. [PDN 8]

(13)  Medziinštitucionálny register lobistov a iných zainteresovaných strán je prirodzeným nástrojom podpory otvorenosti a prehľadnosti v legislatívnom procese. [PDN 11]

(14)  Transparentnosť v legislatívnom procese je pre občanov nadmieru dôležitá. Preto by inštitúcie mali aktívne šíriť dokumenty, ktoré sú súčasťou legislatívneho procesu. Aktívne šírenie dokumentov by sa malo podporovať aj v ostatných oblastiach.

(15)  Ako doplnok k tomuto nariadeniu by Komisia mala navrhnúť nástroj týkajúci sa spoločných pravidiel upravujúcich opakované použitie informácií a dokumentov uchovávaných inštitúciami, ktorý má prijať Európsky parlament a Rada a ktorým by sa mutatis mutandis uplatňovali zásady uvedené v smernici 2003/98/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora(7). [PDN 22]

(16)  Bez ohľadu na vnútroštátne právne predpisy o prístupe k dokumentom a v súlade so zásadami lojálnej spolupráce a právnej istoty by členské štáty nemali pri vykonávaní aktov inštitúcií EÚ brániť dosahovaniu cieľov tohto nariadenia vrátane úrovne transparentnosti, ktorú sa snaží zabezpečiť na úrovni EÚ, a mali by v prvom rade zabezpečiť, aby vnútroštátne právne predpisy členských štátov, ktorými sa vykonávajú právne predpisy EÚ, poskytli občanom EÚ a ostatným osobám, ktorých sa to týka, jasné a podrobné vysvetlenie ich práv a povinností a umožnili vnútroštátnym súdom zabezpečiť dodržiavanie týchto práv a povinností. [PDN 100]

(17)  Hoci nie je ani cieľom ani účelom tohto nariadenia meniť vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa prístupu k dokumentom, predsa je jasné, že na základe zásad lojálnej spolupráce, ktorými sa riadia vzťahy medzi inštitúciami a členskými štátmi, by členské štáty mali svojim občanom na vnútroštátnej úrovni poskytnúť aspoň taký stupeň transparentnosti, ako sa poskytuje na úrovni EÚ pri vykonávaní predpisov EÚ.

Z toho istého dôvodu a bez toho, aby bola dotknutá parlamentná kontrola na vnútroštátnej úrovni, by mali členské štáty dbať o to, aby nebránili spracúvaniu tajných dokumentov EÚ. [PDN 20]

(18)  Dokumenty týkajúce sa nelegislatívnych postupov, ako sú záväzné opatrenia bez všeobecného rozsahu pôsobnosti alebo opatrenia zaoberajúce sa vnútornou organizáciou, administratívne a rozpočtové akty alebo nezáväzné akty politickej povahy (ako sú závery, odporúčania alebo uznesenia) by mali byť ľahko prístupné v súlade so zásadou dobrej správy verejných vecí uvedenej v článku 11 charty, pričom sa zároveň zachováva účinnosť rozhodovania inštitúcií. V prípade každej kategórie dokumentu by príslušná inštitúcia a prípadne iné dotknuté inštitúcie mali sprístupniť občanom tok práce v rámci vnútorných postupov, ktoré sa majú dodržiavať, ako aj o tom, ktoré organizačné jednotky môžu niesť zodpovednosť vrátane ich právomoci a aké sú stanovené termíny a na ktorý úrad sa treba obrátiť. So zainteresovanými stranami sa možno dohodnúť na osobitných podmienkach dokonca aj v prípade, že verejný prístup by nebolo možné udeliť. Inštitúcie by mali v plnom rozsahu zohľadňovať odporúčania európskeho ombudsmana. [PDN 9]

(19)  Inštitúcie by sa mali dohodnúť na spoločných usmerneniach, pokiaľ ide o spôsob registrácie svojich dokumentov, ich klasifikáciu a archiváciu na historické účely v súlade so zásadami uvedenými v tomto nariadení. Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 354/83 z 1. februára 1983 o otvorení historických archívov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu pre verejnosť(8) by sa malo potom zrušiť. [PDN 10]

(20)  Aby sa rozvíjali činnosti Spoločenstva v oblastiach, ktoré vyžadujú určitý stupeň dôvernosti, je vhodné zaviesť komplexný bezpečnostný systém vzťahujúci sa na zaobchádzanie s tajnými informáciami EÚ. Výraz "tajné informácie EÚ" by mal znamenať akékoľvek informácie a materiál, ktorých neoprávnené sprístupnenie by mohlo v rôznej miere spôsobiť poškodenie záujmov EÚ alebo jedného či viacerých z jej členských štátov bez ohľadu na to, či takéto informácie pochádzajú z EÚ alebo z členských štátov, tretích krajín alebo medzinárodných organizácií. V súlade s demokratickými zásadami uvedenými v článku 6 ods. 1 Zmluvy o EÚ by mal mať Európsky parlament prístup k tajným informáciám EÚ predovšetkým v prípade, ak je takýto prístup potrený na výkon legislatívnych alebo nelegislatívnych úloh, ktoré sú mu zverené na základe zmlúv. [PDN 13]

(21)  Inštitúcie a orgány Spoločenstva by mali zaobchádzať s osobnými údajmi spravodlivým a transparentným spôsobom a mali by v plnej miere dodržiavať práva dotknutých osôb, ako ich vymedzuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe týchto údajov(9) a judikatúra Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (ďalej len "Súdny dvor"). Inštitúcie by mali stanoviť svoje vnútorné postupy s náležitým prihliadnutím na odporúčanie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Judikatúra Súdneho dvora, ako aj rozhodnutia a pozície, ktoré prijali európsky ombudsman a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, objasnili od prijatia nariadenia (ES) č. 1049/2001 vzťah medzi uvedeným nariadením a nariadením (ES) č. 45/2001 v tom zmysle, že na žiadosti o dokumenty obsahujúce osobné údaje sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1049/2001 a že akékoľvek výnimky z pravidiel umožňujúcich prístup k dokumentom a informáciám sa môžu na účely ochrany osobných údajov uplatňovať iba vtedy, ak je potrebné chrániť súkromie a integritu jednotlivca. [PDN 7]

(22)  Právo na prístup k verejným dokumentom neovplyvňuje právo na prístup k osobným údajom podľa nariadenia (ES) č. 45/2001. Ak nejaká osoba požiada o prístup k údajom o sebe, mala by inštitúcia z vlastnej iniciatívy preskúmať, či je táto osoba oprávnená na prístup k údajom podľa nariadenia (ES) č. 45/2001. [PDN 99]

(23)  Článok 4 štatútu poslancov Európskeho parlamentu vylučuje dokumenty poslancov Európskeho parlamentu z rozsahu vymedzenia pojmu "dokument" použitého v tomto nariadení. Ak sa tieto dokumenty odošlú inštitúciám mimo legislatívneho procesu, zostávajú stále chránené článkom 6 štatútu poslancov. Preto by sa vo výklade tohto nariadenia, s cieľom chrániť demokratické zásady Európskej únie, mala náležite zohľadniť ochrana politických činností poslancov Európskeho parlamentu tak, ako je obsiahnutá v štatúte poslancov. [PDN 116]

(24)  So zreteľom na zverejňovanie dokumentov pochádzajúcich z členských štátov a dokumentov tretích strán, ktoré sú súčasťou spisov súdneho konania alebo ich inštitúcie získali vďaka osobitným vyšetrovacím právomociam vyšetrovania, ktoré im zverilo právo ES, by sa mali stanoviť jasné pravidlá.

(25)  Súdny dvor objasnil, že povinnosť konzultovať s členskými štátmi v súvislosti so žiadosťami o prístup k dokumentom, ktoré pochádzajú z týchto štátov, nedáva členským štátom právo vetovať takýto prístup alebo právo odvolávať sa na vnútroštátne právne predpisy či ustanovenia, a že inštitúcia, ktorej bola takáto žiadosť podaná, môže zamietnuť prístup iba na základe výnimiek stanovených v tomto nariadení. Naďalej je však potrebné objasniť štatút dokumentov pochádzajúcich od tretích strán, aby sa zabezpečilo, že informácie o legislatívnych postupoch sa nebudú poskytovať tretím stranám vrátane administratívnych orgánov tretích krajín vo väčšom rozsahu ako európskym občanom, na ktorých sa tieto právne predpisy budú vzťahovať. [PDN 93 a 110]

(26)  V súlade s článkom 255 ods. 1 Zmluvy o ES by mala Komisia okamžite sprístupniť verejnosti všetky dokumenty týkajúce sa prebiehajúcich medzinárodných rokovaní o Obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA). [PDN 109]

(27)  S cieľom vniesť väčšiu otvorenosť do práce inštitúcií má zabezpečiť Európsky parlament, Rada a Komisia prístup nielen k dokumentom vypracovanými týmito inštitúciami, ale aj k dokumentom, ktoré tieto inštitúcie dostávajú. ▌Členský štát môže požiadať Európsky parlament, Komisiu alebo Radu, aby bez predchádzajúceho súhlasu neposkytovali dokumenty pochádzajúce z daného štátu tretím osobám mimo samotných inštitúcií. Ak takáto žiadosť nie je akceptovaná, inštitúcia, ktorej bola žiadosť doručená, uvedie dôvody jej zamietnutia. V súlade s článkom 296 Zmluvy o ES nie je žiaden členský štát povinný poskytovať informácie, ktorých sprístupnenie odporuje podľa jeho názoru základným záujmom jeho bezpečnosti. [PDN 14]

(28)  V zásade, všetky dokumenty, ktoré vypracovali alebo dostali inštitúcie a ktoré sa týkajú ich činnosti, by mali byť registrované a prístupné verejnosti. Bez toho, aby bola dotknutá kontrolná funkcia Európskeho parlamentu, je však možné oddialiť prístup k celému dokumentu alebo jeho časti. [PDN 15]

(29)  Inštitúcie by mali zabezpečiť, aby rozvoj informačných technológií uľahčil výkon práva na prístup a neviedol k zníženiu objemu informácií, ktoré sú verejnosti k dispozícii. [PDN 17]

(30)  S cieľom v plnej miere rešpektovať právo na prístup k dokumentom uplatňuje sa dvojstupňový administratívny postup s doplnkovou možnosťou súdneho konania alebo podania sťažnosti ombudsmanovi.

(31)  Inštitúcie by mali uceleným a koordinovaným spôsobom informovať verejnosť o opatreniach prijatých na vykonávanie tohto nariadenia a odborne pripraviť svojich pracovníkov na pomoc občanom pri uplatňovaní ich práv vyplývajúcich z tohto nariadenia. ▌[PDN 19]

[PDN 21]

(32)  V súlade s článkom 255 ods. 3 Zmluvy o ES a zásadami a pravidlami uvedenými v tomto nariadení každá inštitúcia vo svojom rokovacom poriadku(10)(11)(12) stanoví osobitné ustanovenia týkajúce sa prístupu k jej dokumentom║. [PDN 23]

(33)  V snahe zabezpečiť dôsledné uplatňovanie tohto nariadenia pri všetkých aktivitách Únie všetky agentúry zriadené inštitúciami by mali uplatňovať zásady ustanovené v tomto nariadení. Všetky ďalšie inštitúcie EÚ sa vyzývajú, aby prijali porovnateľné opatrenia v súlade s článkom 1 Zmluvy o EÚ. [PDN 12]

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

Všeobecné zásady

Článok 1

Účel

Účelom tohto nariadenia je:

   a) vymedziť v súlade s článkom 255 Zmluvy o ES zásady, podmienky a obmedzenia z dôvodu verejného alebo súkromného záujmu, ktorými sa spravuje právo na prístup k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (ďalej len "inštitúcie"), ako aj všetkých agentúr a orgánov vytvorených týmito inštitúciami, aby sa poskytol ▌čo najširší prístup k takýmto dokumentom; [PDN 24]
   b) stanoviť pravidlá, ktoré zabezpečia čo najľahšie možné uplatňovanie tohto práva;
   c) podporiť transparentnú a dobrú administratívnu prax v inštitúciách s cieľom zlepšiť prístup ich dokumentom. [PDN 25]

Článok 2

Adresáti ▌[PDN 27]

1.  Každá fyzická osoba alebo právnická osoba alebo každé združenie fyzických osôb alebo právnických osôb má právo na prístup k dokumentom inštitúcií v súlade so zásadami, podmienkami a obmedzeniami určenými v tomto nariadení. [PDN 28]

[PDN 29, 30, 31, 32, 33 a 34]

2.  Toto nariadenie sa neuplatňuje na dokumenty, na ktoré sa vzťahuje článok 4 štatútu poslancov Európskeho parlamentu. [PDN 114]

3.  S cieľom zabezpečiť úplné a dôsledné uplatňovanie zásady inštitucionálnej transparentnosti majú občania voľný prístup k dokumentom týkajúcim sa mechanizmov a postupov v prípade porušenia predpisov. [PDN 108]

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

1.  Toto nariadenie sa uplatňuje na všetky dokumenty uchovávané inštitúciou, to znamená na dokumenty, ktoré inštitúcia vypracovala alebo získala a ktoré má vo svojej držbe, zo všetkých oblastí činnosti Európskej únie.

2.  Dokumenty sa sprístupnia verejnosti buď v elektronickej forme v Úradnom vestníku Európskej únie alebo v oficiálnom registri inštitúcie alebo na základe písomnej žiadosti.

Dokumenty vypracované alebo získané v priebehu legislatívneho procesu sa sprístupnia priamo v súlade s článkom 11.

3.  Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté rozšírené práva na prístup verejnosti k dokumentom uchovávaným inštitúciami, ktoré môžu vyplývať z nástrojov medzinárodného práva alebo z aktov inštitúcií, ktorými sa vykonávajú, alebo z právnych predpisov členských štátov. [PDN 35]

Článok 4

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

   a) "dokument" znamená akékoľvek údaje alebo obsah bez ohľadu na to, aké je ich médium (v písomnej forme alebo uložený v elektronickej forme alebo ako zvukový, vizuálny alebo audiovizuálny záznam) týkajúce sa akejkoľvek veci vzťahujúcej sa na politiky, činnosti a rozhodnutia, ktoré patria do oblasti pôsobnosti príslušnej inštitúcie; informácie obsiahnuté v elektronickej pamäti, v systémoch na spracovanie a vyhľadávanie údajov (vrátane externých systémov používaných na činnosť inštitúcie) predstavujú dokument alebo dokumenty. Inštitúcia, ktorá má v úmysle vytvoriť nový systém elektronickej pamäte alebo podstatne zmeniť existujúci systém, vyhodnotí pravdepodobný vplyv na právo prístupu, ktoré stanovuje toto nariadenie, a koná tak, aby podporila cieľ transparentnosti.

Funkcie vyhľadávania informácií, ktoré inštitúcie ukladajú v elektronických pamäťových systémoch, sa upravujú tak, aby boli schopné vyhovieť opakovaným žiadostiam verejnosti, ktoré nemožno uspokojiť použitím nástrojov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na využívanie tohto systému; [PDN 36]

   b) "tajné dokumenty" sú dokumenty, ktorých zverejnenie by mohlo ovplyvniť ochranu základných záujmov Európskej únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov, predovšetkým v oblasti verejnej bezpečnosti, obrany a vojenských vecí, a ktoré môžu byť čiastočne alebo úplne utajené; [PDN 37]
   c) "legislatívne dokumenty" sú v zásade dokumenty vypracované alebo získané v priebehu prijímania aktov vrátane aktov prijímaných v rámci prenesených právomocí, ktoré sú v členských štátoch alebo pre členské štáty právne záväzné a  pre ktorých prijatie ustanovuje zmluva intervenovanie alebo zapojenie Európskeho parlamentu; výnimočne sa za "legislatívne" považujú aj všeobecné opatrenia, ktoré v súlade so zmluvami prijíma Rada a Komisia bez zapojenia Európskeho parlamentu; [PDN 101]
   d) "nelegislatívne dokumenty" sú dokumenty vypracované alebo získané v priebehu prijímania nezáväzných aktov, ako sú závery, odporúčania, uznesenia alebo akty, ktoré sú v členských štátoch alebo pre členské štáty právne záväzné, ale nemajú takú všeobecnú pôsobnosť, ako majú dokumenty uvedené v písmene c); [PDN 39]
   e) "administratívne dokumenty" sú dokumenty vzťahujúce sa na rozhodovací proces inštitúcií alebo na opatrenia týkajúce sa organizačných, administratívnych alebo rozpočtových vecí, ktoré sú pre danú inštitúciou vnútornými vecami; [PDN 40]
   f) "archív" znamená nástroj inštitúcie na štruktúrované spravovanie registrácie všetkých dokumentov inštitúcie týkajúcich sa prebiehajúceho alebo nedávno uzavretého postupu; [PDN 41]
   g) "historické archívy" znamenajú časť archívov inštitúcií, ktorá bola vyčlenená na trvalé zachovanie za podmienok stanovených v písmene a); [PDN 42]
   h) h) "tretia osoba" znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu alebo akýkoľvek subjekt mimo príslušnej inštitúcie vrátane členských štátov alebo inštitúcií a orgánov patriacich do Spoločenstva alebo mimo neho a tretie krajiny.

Podrobný zoznam všetkých kategórií aktov, na ktoré sa vzťahujú vymedzenia pojmov v písmenách a) až e), sa zverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetových stránkach inštitúcií. Inštitúcie taktiež schvália a zverejnia svoje všeobecné kritéria archivácie. [PDN 43]

Článok 5

Tajné dokumenty

1.  Ak existujú dôvody verejného záujmu podľa článku 6 ods. 1 a bez toho, aby bola dotknutá parlamentná kontrola na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, inštitúcia utají dokument, ak by jeho zverejnenie mohlo porušiť ochranu základných záujmov Európskej únie alebo jedného či viacerých z jej členských štátov.

Informácie sa klasifikujú takto:

a)  "EÚ – PRÍSNE TAJNÉ": toto utajenie sa uplatňuje iba na informácie a materiály, ktorých neoprávnené zverejnenie by mohlo spôsobiť mimoriadne vážne poškodenie základných záujmov Európskej únie alebo jedného či viacerých z jej členských štátov;

b)  "EÚ – TAJNÉ": toto utajenie sa uplatňuje iba na informácie a materiály, ktorých neoprávnené zverejnenie by mohlo vážne poškodiť základné záujmy Európskej únie alebo jedného či viacerých z jej členských štátov;

c)  "EÚ – DÔVERNÉ": toto utajenie sa uplatňuje na informácie a materiály, ktorých neoprávnené zverejnenie by mohlo poškodiť základné záujmy Európskej únie alebo jedného či viacerých z jej členských štátov;

d)  "EÚ – VYHRADENÉ": toto utajenie sa uplatňuje na informácie a materiály, ktorých zverejnenie by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Európskej únie alebo jedného či viacerých z jej členských štátov.

2.  Informácie sa utajujú iba vtedy, ak je to potrebné.

Ak je to možné, autori na utajených dokumentoch špecifikujú dátum alebo obdobie, kedy sa obsah môže zaradiť do nižšej kategórie alebo odtajniť.

(V ostatných prípadoch posudzujú dokumenty aspoň raz za päť rokov, aby zistili, či je pôvodné utajenie naďalej potrebné.

Utajenie je jasne a riadne označené a ponecháva sa iba dovtedy, kým si informácie vyžadujú ochranu.

(Zodpovednosť za informácie o stupni utajenia a akékoľvek jeho následné zníženie alebo odtajnenie nesie výhradne inštitúcia, ktorá dokument vytvorila, alebo inštitúcia, ktorej bol utajený dokument doručený treťou stranou alebo inou inštitúciou.

3.  Bez toho, aby bolo dotknuté právo prístupu iných inštitúcií EÚ, utajené dokumenty sa sprístupnia tretím stranám iba so súhlasom toho, kto ich vytvoril.

Inštitúcia, ktorá takýto prístup zamietne, poskytne dôvody svojho rozhodnutia spôsobom, ktorý nepoškodzuje záujem chránený podľa článku 6 ods. 1.

Ak sa na spracúvaní utajeného dokumentu zúčastňuje viac ako jedna inštitúcia, stanoví sa rovnaký stupeň utajenia a v prípade, že sa inštitúcie líšia v nazeraní na poskytovaný stupeň ochrany, pristúpi sa k vyjednávaniu.

Dokumenty týkajúce sa legislatívnych postupov sa neutajujú; vykonávacie opatrenia sa utajujú pred tým, ako sa prijmú, pokiaľ je utajenie nevyhnutné a jeho zámerom je zabrániť nepriaznivým účinkom na samotné opatrenie. Medzinárodné dohody týkajúce sa výmeny dôverných informácií a uzatvárané v mene Európskej únie alebo Spoločenstva  nemôžu tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii poskytovať akékoľvek právo brániť Európskemu parlamentu v prístupe k dôverným informáciám.

4.  Žiadosti o prístup k utajeným dokumentom môžu v súlade s postupmi stanovenými v článkoch 17 a 18 spracovávať iba osoby, ktoré majú právo oboznámiť sa s obsahom týchto dokumentov. Tieto osoby zároveň posúdia, ktoré odkazy na utajené dokumenty možno uviesť vo verejnom registri.

5.  Utajené dokumenty sa zaznamenávajú v registri inštitúcie alebo sa sprístupňujú iba so súhlasom toho, kto ich vytvoril.

6.  Inštitúcia, ktorá sa rozhodne odmietnuť prístup k utajenému dokumentu, uvedie dôvody svojho rozhodnutia takým spôsobom, ktorý nepoškodí záujmy chránené výnimkami stanovenými v článku 6 ods. 1.

7.  Bez toho, aby bola dotknutá parlamentná kontrola na vnútroštátnej úrovni, členské štáty prijímajú primerané opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa pri vybavovaní žiadostí o utajené dokumenty EÚ dodržiavali zásady stanovené v tomto nariadení.

8.  Bezpečnostné pravidlá inštitúcií týkajúce sa utajených dokumentov sa zverejnia.

9.  Európsky parlament má prístup k utajeným dokumentom prostredníctvom osobitného výboru pre dohľad zloženého z poslancov, ktorých vymenovala. Konferencia predsedov. Títo poslanci podliehajú osobitnému postupu schvaľovania a vykonajú slávnostnú prísahu, že žiadnym spôsobom neprezradia obsah sprístupnených informácií.

Európsky parlament zavedie vo svojich vnútorných pravidlách a v súlade s povinnosťami, ktoré mu udeľujú zmluvy, bezpečnostné normy a sankcie rovnocenné tým, ktoré sú stanovené vo vnútorných bezpečnostných pravidlách Rady a Komisie. [PDN 44]

Článok 6 [PDN 45]

Všeobecné výnimky z práva na prístup

1.  Bez toho, aby boli dotknuté prípady uvedené v článku 5, inštitúcie zamietnu prístup k dokumentu v prípade, ak by sa jeho zverejnením porušila ochrana verejného záujmu týkajúceho sa: [PDN 46]

   a) vnútornej verejnej bezpečnosti Európskej únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov; [PDN 47]
   b) obrany a vojenských vecí;
   c) súkromia a integrity jednotlivca v súlade s  právnymi predpismi Spoločenstva na ochranu osobných údajov a najmä pravidiel platných pre inštitúcie, ako sa stanovuje v článku 286 Zmluvy o ES, ako aj so zásadou prehľadnej a dobrej správy verejných vecí uvedenej v článku 1 písm. c) tohto nariadenia; [PDN 49]
   d) d) medzinárodných vzťahov;
   e) e) finančnej, menovej alebo hospodárskej politiky Spoločenstva alebo niektorého členského štátu;
   f) f) životného prostredia, ako napríklad miest rozmnožovania vzácnych druhov.

2.  Inštitúcie zamietnu prístup k dokumentu v prípade, keď by sa jeho zverejnením porušila ochrana verejného alebo súkromného záujmu týkajúceho sa: [PDN 48]

   a) obchodných záujmov fyzickej alebo právnickej osoby;
   b) práv duševného vlastníctva;
   c) právneho poradenstva a súdnych konaní, okrem právneho stanoviska v súvislosti s postupmi vedúcimi k vytvoreniu legislatívneho aktu alebo nelegislatívneho aktu všeobecnej pôsobnosti; [PDN 50]
   d) účelu inšpekcií, vyšetrovania a kontroly;
   e) objektívnosti a nestrannosti konania týkajúceho sa verejného obstarávania až do prijatia rozhodnutia zmluvnej inštitúcie alebo v prípade výberovej komisie pri konaní smerujúcom k náboru zamestnancov až do prijatia rozhodnutia menovacieho orgánu. [PDN 51]

[PDN 52]

3.  Výnimky podľa odsekov 2 a 3 sa použijú, pokiaľ nepreváži verejný záujem na zverejnení. Významný verejný záujem na zverejnení existuje tam, kde sa požadované dokumenty vypracovali alebo získali v priebehu prijímania legislatívnych aktov alebo nelegislatívnych aktov EÚ všeobecného uplatnenia. Pri posudzovaní verejného záujmu na zverejnení sa osobitne zohľadňuje skutočnosť, že požadované dokumenty sa vzťahujú na ochranu základných práv alebo právo žiť v zdravom životnom prostredí. [PDN 53]

4.  Vo vymedzení pojmu "prevažujúci verejný záujem na zverejnení" sa náležite zohľadňuje ochrana politických činností a nezávislosti poslancov Európskeho parlamentu, najmä pokiaľ ide o článok 6 ods. 2 štatútu poslancov. [PDN 115]

5.  Dokumenty, ktorých zverejnenie by ohrozilo záujmy ochrany životného prostredia, ako sú miesta rozmnožovania vzácnych druhov, sa zverejňujú iba v súlade s nariadením (ES) č. 1367/2006. [PDN 54]

6.  Osobné údaje sa nezverejnia, ak by toto zverejnenie poškodilo súkromie alebo integritu príslušnej osoby. Za poškodenie sa nepovažuje:

   ak údaje súvisia výlučne s profesionálnou činnosťou dotknutej osoby, okrem špecifických okolností, keď je odôvodnený predpoklad, že zverejnenie by malo na túto osobu nepriaznivý vplyv;
   ak sa údaje vzťahujú výlučne na verejne činnú osobu, okrem špecifických okolností, keď je odôvodnený predpoklad, že zverejnenie by malo nepriaznivý vplyv na túto osobu alebo iné osoby s ňou späté;
   ak údaje už boli zverejnené so súhlasom príslušnej osoby.

Osobné údaje sa však zverejnia, ak si prevažujúci verejný záujem vyžaduje ich zverejnenie. V týchto prípadoch sa od inštitúcie alebo orgánu vyžaduje, aby špecifikovali verejný záujem. Uvedie dôvody, prečo v konkrétnom prípade verejný záujem prevažuje nad záujmami príslušnej osoby.

Keď inštitúcia alebo orgán zamietne prístup k dokumentu na základe odseku 1, zváži, či je k danému dokumentu možné udeliť čiastočný prístup. [PDN 90, 96 a 102]

7.  Ak sa ktorákoľvek z výnimiek vzťahuje iba na niektoré časti požadovaného dokumentu, zostávajúce časti dokumentu sa uvoľnia na zverejnenie.

8.  Výnimky stanovené v tomto článku sa nevzťahujú na dokumenty predkladané v rámci postupov vedúcich k vzniku legislatívneho aktu alebo nelegislatívneho aktu všeobecného uplatnenia. Výnimky sa vzťahujú iba na obdobie, v priebehu ktorého je ochrana odôvodnená na základe obsahu daného dokumentu. Výnimky môžu platiť najviac na obdobie 30 rokov. V prípade dokumentov, na ktoré sa vzťahuje výnimka týkajúca sa súkromia a integrity jednotlivca, môže výnimka, ak to je nevyhnutné, platiť aj na dlhšie obdobie. [PDN 55]

9.  Výnimky stanovené v tomto článku sa nevykladajú tak, že sa vzťahujú na informácie verejného záujmu týkajúce sa príjemcov finančných prostriedkov Európskej únie, ktoré sú dostupné v rámci systému finančnej transparentnosti. [PDN 56]

Článok 7 [PDN 57]

Konzultácia s tretími stranami

1.  Pokiaľ ide o dokumenty tretej osoby, inštitúcie ich zverejňujú bez konzultácie s ich autormi, pokiaľ je zrejmé, že uplatniteľná nie je žiadna z výnimiek stanovených v tomto nariadení. S treťou osobou sa konzultuje, ak táto osoba pri odovzdaní dokumentu požiadala, aby sa s ním zaobchádzalo osobitným spôsobom, s cieľom posúdiť, či sa môže uplatniť výnimka stanovená v tomto nariadení. Dokumenty poskytované inštitúciám na účely ovplyvňovania tvorby politiky by sa mali zverejňovať. [PDN 58]

2.  Ak sa žiadosť týka dokumentu pochádzajúceho z niektorého členského štátu:

   ktorý členský štát nezaslal v rámci svojej funkcie člena Rady alebo
   ktorý sa nevzťahuje na informácie predložené Komisii týkajúce sa vykonávania politík a právnych predpisov ES,
  

je to potrebné konzultovať s orgánmi členského štátu. Inštitúcia, ktorá uchováva tento dokument, ho zverejní, pokiaľ členský štát neuvedie dôvody pre jeho zadržanie na základe výnimiek uvedených v článku 4 alebo rovnocenných ustanovení svojich právnych predpisov alebo nevznesie námietku na základe článku 296 ods. 1 písm. a) Zmluvy o ES, že zverejnenie by bolo v rozpore s jeho hlavnými bezpečnostnými záujmami. Inštitúcia posúdi primeranosť dôvodov uvedených členským štátom. [PDN 91]

3.  Bez toho, aby bola dotknutá parlamentná kontrola na vnútroštátnej úrovni, ak členský štát dostane žiadosť o dokument, ktorý má v držbe a ktorý pochádza z jednej z inštitúcií, a pokiaľ nie je jasné, či tento dokument môže alebo nemôže byť zverejnený, poradí sa členský štát s príslušnou inštitúciou s cieľom prijať rozhodnutie, ktoré neohrozí ciele tohto nariadenia. Členský štát môže namiesto toho postúpiť žiadosť inštitúcii. [PDN 60]

Článok 8

Rozmnožovanie dokumentov

Týmto nariadením nie sú dotknuté žiadne existujúce predpisy o autorských právach, ktoré môžu obmedzovať právo tretej osoby na ▌rozmnožovanie alebo využívanie dokumentov uvoľnených na zverejnenie. [PDN 82]

Článok 9

Zásada dobrej správy

Na základe Kódexu dobrého administratívneho správania inštitúcie prijmú a uverejnia všeobecné usmernenia o rozsahu povinností zachovania dôvernosti a služobného tajomstva, ktoré sú určené v článku 287 Zmluvy o ES, pričom tieto povinnosti vyplývajú z riadnej a transparentnej správy a ochrany osobných údajov v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001. Tieto usmernenia stanovia tiež sankcie, ktoré sa uplatnia v prípade porušenia tohto nariadenia v súlade so Služobným poriadkom úradníkov Európskych spoločenstiev, Podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a vnútornými predpismi inštitúcií. [PDN 107]

HLAVA II

Transparentnosť legislatívnych a nelegislatívnych aktov

Článok 10

Transparentnosť legislatívy

1.  V súlade s demokratickými zásadami uvedenými v článku 6 ods. 1 Zmluvy o EÚ a judikatúrou Súdneho dvora o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1049/2001 inštitúcie konajúce v rámci svojej zákonodarnej pôsobnosti vrátane prenesených právomocí poskytujú čo najširší prístup k svojim činnostiam.

2.  Dokumenty týkajúce sa ich legislatívnych programov, predbežných konzultácií s občianskou spoločnosťou, hodnotení vplyvov a akýchkoľvek iných prípravných dokumentov súvisiacich s legislatívnym postupom sa sprístupnia na užívateľsky vhodnej medziinštitucionálnej stránke a zverejnia sa v osobitnej sérii Úradného vestníka Európskej únie.

3.  Legislatívne návrhy, ako aj iné právne texty EÚ sa vypracúvajú jasným a zrozumiteľným spôsobom a inštitúcie sa dohodnú na spoločných usmerneniach a modeloch týkajúcich sa vypracúvania, ktoré zlepšia právnu istotu v súlade s príslušnou judikatúrou Súdneho dvora.

4.  Počas legislatívneho postupu každá inštitúcia alebo orgán zapojený do rozhodovacieho procesu zverejňuje svoje prípravné dokumenty a všetky súvisiace informácie vrátane právnych stanovísk v osobitnej sérii Úradného vestníka Európskej únie, ako aj na spoločnej internetovej stránke informujúcej o vývoji príslušného postupu.

5.  Zverejňuje sa každá iniciatíva alebo dokumenty, ktoré zainteresované strany poskytujú s cieľom určitým spôsobom ovplyvňovať rozhodovací proces.

6.  Po prijatí sa legislatívne akty zverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie, ako to určuje článok 12.

7.  Na základe zásady lojálnej spolupráce, ktorou sa riadia vzťahy medzi inštitúciami a členskými štátmi, a s cieľom nebrániť dosahovaniu cieľov tohto nariadenia sa členské štáty budú usilovať zabezpečiť rovnocennú úroveň transparentnosti v súvislosti s vnútroštátnymi opatreniami, ktorými sa vykonávajú právne akty inštitúcií Európskej únie, a to najmä jednoznačným uverejnením odkazov na vnútroštátne opatrenia. Cieľom týchto opatrení je poskytnúť občanom jasné a podrobné vysvetlenie ich práv a povinností, ktoré im vyplývajú z konkrétnych predpisov EÚ, a umožniť vnútroštátnym súdom zabezpečiť dodržiavanie týchto práv a povinností v súlade so zásadami právnej istoty a ochrany jednotlivca. [PDN 103]

Článok 11

Uverejnenie v úradnom vestníku

1.  V súlade so zásadami uvedenými v tomto nariadení inštitúcie schvália štruktúru a úpravu Úradného vestníka Európskej únie s prihliadnutím na predchádzajúcu medziinštitucionálnu dohodu.

Okrem aktov uvedených v článku 254 ods. 1 a 2 Zmluvy o ES a v prvom odseku článku 163 Zmluvy o Euratome sa podľa článku 6 tohto nariadenia v úradnom vestníku uverejnia tieto dokumenty:

   a) spoločné pozície prijaté Radou v súlade s postupmi uvedenými v článkoch 251 a 252 Zmluvy o ES a odôvodnenie týchto spoločných pozícií, ako aj stanoviská Európskeho parlamentu k týmto postupom;
   b) iné smernice ako tie, ktoré sú uvedené v článku 254 ods. 1 a 2 Zmluvy o ES, iné rozhodnutia ako tie, ktoré sú uvedené v článku 254 ods. 1 Zmluvy o ES, odporúčania a stanoviská;
  

   c) dohovory podpísané medzi členskými štátmi na základe článku 293 Zmluvy o ES;
   d) medzinárodné dohody uzatvorené spoločenstvom alebo v súlade s článkom 24 Zmluvy o EÚ.
  

   e) spoločné pozície uvedené v článku 34 ods. 2 Zmluvy o EÚ;
   f) rámcové rozhodnutia a rozhodnutia uvedené v článku 34 ods. 2 Zmluvy o EÚ;
   g) dohovory vypracované Radou v súlade s článkom 34 ods. 2 Zmluvy o EÚ.

2.  Ostatné dokumenty, ktoré sa majú uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie, sa určia na základe spoločného rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady na návrh riadiaceho výboru Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie(13). [PDN 74, 105]

Článok 12

Administratívna prax v inštitúciách týkajúca sa transparentnosti [PDN 77]

1.  Inštitúcie si vypracujú a zavedú dobrú administratívnu prax, aby uľahčili vykonávanie práva na prístup zaručeného týmto nariadením. Inštitúcie spravujú a uchovávajú informácie, ktoré majú v držbe, spôsobom, ktorý verejnosti zaručí prístup k týmto informáciám bez vynaloženia osobitného úsilia. [PDN 78]

2.  Príslušné inštitúcie sa dohodnú na spoločných vykonávacích pravidlách a postupoch prezentácie, utajovania, odtajňovania, registrácie a šírenia dokumentov s cieľom zabezpečiť efektívne uplatňovanie zásad transparentnosti a dobrej správy.

Inštitúcie jasne oznámia občanom, či a kedy počas jednotlivých fáz rozhodovacieho procesu nebude priamy prístup k dokumentom možný, aby sa uľahčila skutočná diskusia medzi stranami, ktoré sa zúčastňujú rozhodovacieho procesu, bez toho, aby bola dotknutá zásada transparentnosti. Tieto obmedzenia sa prestanú uplatňovať hneď po prijatí príslušného rozhodnutia.

3.  Inštitúcie objektívne a prehľadne informujú občanov o svojej organizačnej štruktúre s uvedením právomocí jednotlivých vnútorných útvarov, vnútorných postupov a orientačných termínoch postupov patriacich do ich právomoci, ako aj s uvedením oddelení, na aké sa občania môžu obrátiť s žiadosťou o podporu, informácie alebo administratívny opravný prostriedok. [PDN 80]

4.  Inštitúcie vytvoria medziinštitucionálny výbor podľa článku 255, ktorý bude vyhodnocovať najlepšiu prax a zabezpečovať jej výmenu, identifikovať prekážky brániace prístupu a použiteľnosti a nezverejnené zdroje údajov, riešiť možné konflikty, podporovať interoperabilitu, opakované používanie a spájanie registrov, štandardizovať kódovanie dokumentov prostredníctvom európskej organizácie pre normovanie, vytvorí jednotný portál EÚ na zabezpečenie prístupu ku všetkým dokumentom EÚ a bude diskutovať o budúcom vývoji v oblasti verejného prístupu k dokumentom. [PDN 81]

Článok 13

Finančná transparentnosť

Informácie týkajúce sa rozpočtu EÚ, jeho plnenia a prijímateľov finančných prostriedkov a grantov EÚ sú verejné a dostupné občanom.

Tieto informácie sú dostupné aj prostredníctvom príslušnej internetovej stránky a databázy a musia sa dať vyhľadávať na základe uvedených informácií, ktoré sa týkajú finančnej transparentnosti EÚ. [PDN 85]

Hlava III

Spôsob prístupu

Článok 14

Priamy prístup k dokumentom

1.  Pokiaľ je to možné, inštitúcie verejnosti priamo sprístupňujú dokumenty v elektronickej forme alebo prostredníctvom registra, a to v súlade s pravidlami danej inštitúcie. [PDN 71]

2.  Inštitúcie verejnosti priamo sprístupňujú v elektronickej forme alebo prostredníctvom registra všetky dokumenty, najmä dokumenty vypracované alebo doručené v priebehu prijímania legislatívnych aktov alebo nelegislatívnych aktov EÚ všeobecného uplatnenia. [PDN 72]

3.  Ak je to možné, ostatné dokumenty, najmä dokumenty súvisiace s rozpracovávaním politiky alebo stratégie, sú priamo prístupné v elektronickej forme.

4.  Ak priamy prístup nie je zabezpečený prostredníctvom registra, pokiaľ to je možné, v registri bude uvedené, kde sa daný dokument nachádza.

5.  Inštitúcie vytvoria spoločné rozhranie k svojim registrom dokumentov a predovšetkým zabezpečia jedno prístupové miesto na priamy prístup k dokumentom vypracovaným alebo doručeným v priebehu prijímania legislatívnych aktov alebo nelegislatívnych aktov EÚ všeobecného uplatnenia. [PDN 73]

Článok 15

Registre

1.  S cieľom dosiahnuť účinné uplatňovanie občianskych práv podľa tohto nariadenia každá inštitúcia zabezpečí prístup verejnosti k registru dokumentov. Prístup sa zabezpečí elektronickou formou. Odkazy na dokumenty sa bezodkladne zaznamenajú v registri.

2.  Ku každému dokumentu je v registri uvedené referenčné číslo (vrátane medziinštitucionálneho odkazu, ak je to možné), predmet a/alebo krátky opis obsahu dokumentu a dátum jeho prijatia alebo vyhotovenia a zaznamenania v registri. Odkazy sa vyhotovia takým spôsobom, ktorým sa neporušujú ustanovenia o ochrane záujmov uvedené v článku 6.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté vnútorné pravidlá inštitúcií, by register alebo systém registrov (v prípade viacerých registrov v rámci jednej inštitúcie) každej inštitúcie mal obsahovať najmä odkazy na:

   prichádzajúce a odchádzajúce dokumenty, ako aj na oficiálnu poštu inštitúcie, keď sa na takúto poštu vzťahuje definícia stanovená v článku 4 písm. a),
   programy a zhrnutia schôdzí a dokumenty pripravené pred schôdzou na rozdanie, ako aj na iné dokumenty, ktoré sa rozdávajú počas schôdzí.

   do ... (14) prijíma a uverejňuje vnútorné pravidlá, ktoré sa týkajú registrácie dokumentov,
   do ... (15)* zabezpečuje plnú funkčnosť svojho registra. [PDN 70]

Článok 16

Žiadosti

1.  Žiadosti o prístup k dokumentu sa podávajú akoukoľvek písomnou formou vrátane elektronickej formy v niektorom z jazykov uvedených v článku 314 Zmluvy o ES a dostatočne presným spôsobom, aby inštitúcia mohla dokument identifikovať. Žiadateľ nie je povinný uviesť dôvod svojej žiadosti.

2.  Ak žiadosť nie je dostatočne presná, ▌inštitúcia požiada žiadateľa do 15 pracovných dní, aby žiadosť objasnil, a žiadateľovi pri tom pomôže napríklad poskytnutím informácií o používaní verejných registrov dokumentov. ▌ [PDN 62]

3.  V prípade žiadosti týkajúcej sa veľmi dlhého dokumentu alebo veľkého počtu dokumentov sa môže príslušná inštitúcia so žiadateľom neformálne poradiť s cieľom nájsť vhodné riešenie.

4.  Inštitúcie poskytnú pomoc a informácie občanom o tom, ako a kde sa žiadosti o prístup k dokumentom môžu podať.

Článok 17

Postup pri vybavovaní prvej žiadosti

1.  Žiadosť o prístup k dokumentu sa bezodkladne spracuje. Potvrdenie o jej prijatí sa pošle žiadateľovi. Najneskôr do 15 pracovných dní od zaevidovania žiadosti inštitúcia buď povolí prístup k požadovanému dokumentu a v danej lehote zabezpečí prístup v súlade s článkom 10, alebo písomne oznámi dôvody úplného alebo čiastočného zamietnutia žiadosti a informuje žiadateľa o jeho práve podať opakovanú žiadosť v súlade s odsekom 4 tohto článku.

2.  Vo výnimočných prípadoch, napríklad v prípade žiadosti týkajúcej sa veľmi dlhého dokumentu alebo veľkého počtu dokumentov, sa lehota stanovená v odseku 1 môže predĺžiť najviac o 15 pracovných dní za podmienky, že žiadateľovi sa táto skutočnosť vopred oznámi a poskytne sa mu podrobné odôvodnenie. [PDN 64]

3.  V prípade úplného alebo čiastočného zamietnutia môže žiadateľ do 15 pracovných dní od doručenia odpovede od inštitúcie podať opakovanú žiadosť s požiadavkou, aby inštitúcia prehodnotila svoje stanovisko, alebo ak žiadateľ spochybní tvrdenie, že by sa skutočne poškodili príslušné záujmy a/alebo namieta, že pri zverejnení ide o prevažujúci záujem, môže sa obrátiť na európskeho ombudsmana so žiadosťou o vydanie nezávislého a objektívneho stanoviska k otázke poškodenia a/alebo prevažujúceho verejného záujmu.

Počas čakacej doby na doručenie stanoviska európskeho ombudsmana sa plynutie lehoty podľa článku 1 preruší na maximálne 30 pracovných dní.

Po doručení stanoviska európskeho ombudsmana, alebo najneskôr na konci lehoty 30 pracovných dní môže žiadateľ najneskôr do 15 pracovných dní podať opakovanú žiadosť, v ktorej požiada inštitúciu o prehodnotenie jej vyjadrenia. [PDN 104]

4.  Ak sa inštitúcia neodpovedá v stanovenej lehote, žiadateľ má nárok podať opakovanú žiadosť.

Článok 18

Postup pri vybavovaní opakovanej žiadosti

1.  Opakovaná žiadosť sa bezodkladne spracuje. Do 15  pracovných dní od zaevidovania takejto žiadosti inštitúcia buď povolí prístup k požadovanému dokumentu a v danej lehote poskytne prístup v súlade s článkom 10 alebo písomne oznámi dôvody úplného alebo čiastočného zamietnutia žiadosti. V prípade úplného alebo čiastočného zamietnutia žiadosti inštitúcia informuje žiadateľa o opravných prostriedkoch, ktoré má k dispozícii. [PDN 66]

2.  Vo výnimočných prípadoch, napríklad v prípade žiadosti týkajúcej sa veľmi dlhého dokumentu alebo veľkého počtu dokumentov, sa lehota stanovená v odseku 1 môže predĺžiť najviac o 15 pracovných dní za podmienky, že žiadateľovi sa táto skutočnosť vopred oznámi a poskytne sa mu podrobné odôvodnenie. [PDN 67]

3.  V prípade úplného alebo čiastočného zamietnutia môže žiadateľ žalovať inštitúciu na Súde prvého stupňa a/alebo podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi za podmienok stanovených v článkoch 230 a 195 Zmluvy o ES.

4.  Ak sa inštitúcii nepodarí odpovedať na žiadosť v stanovenej lehote, považuje sa to za zápornú odpoveď a podľa príslušných ustanovení Zmluvy o ES má žiadateľ nárok začať súdne konanie proti inštitúcii a/alebo podať sťažnosť ombudsmanovi.

[PDN 68]

Článok 19

Prístup po podaní žiadosti

1.  Žiadateľ má prístup k dokumentom buď priamo na mieste nahliadnutím do nich, alebo dostane ich kópiu vrátane elektronickej kópie v prípade jej dostupnosti podľa toho, ktorý spôsob žiadateľ uprednostní. Náklady na vyhotovenie kópie a na poštovné je možné vyúčtovať žiadateľovi.

2.  Ak dokument je verejne dostupný a je žiadateľovi ľahko prístupný, inštitúcia si môže splniť svoju povinnosť poskytnúť prístup k dokumentom tak, že žiadateľa informuje o tom, ako môže získať požadovaný dokument.

3.  Dokumenty sa poskytnú v existujúcej verzii a formáte (vrátane elektronickej formy alebo iného alternatívneho formátu ako je Braillovo písmo, zväčšená tlač alebo záznam na páske) presne podľa želania žiadateľa.

4.  Žiadateľovi možno naúčtovať náklady na výrobu a zaslanie kópií. Tento poplatok nesmie prekročiť reálne náklady na výrobu a zaslanie kópií. Nahliadnutie na mieste, kópie menej ako 20 strán formátu A4 a priamy prístup v elektronickej forme alebo cez register sú bezplatné. V prípade výtlačkov alebo dokumentov v elektronickom formáte, ktoré sa zakladajú na informáciách obsiahnutých v elektronickej pamäti, v systémoch na spracovanie a vyhľadávanie údajov, je možné žiadateľovi vyúčtovať aj skutočné náklady na vyhľadanie a získanie dokumentu alebo dokumentov. Žiadne dodatočné poplatky sa neúčtujú, ak inštitúcia už dokument alebo dokumenty poskytla. Žiadateľ je vopred informovaný o výške a spôsobe výpočtu akéhokoľvek poplatku. [PDN 69]

5.  Toto nariadenie sa neodchyľuje od osobitných variantov upravujúcich prístup, ktoré sú ustanovené v právnych predpisoch ES alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ako je napríklad platba poplatku.

Článok 20

Informácie

1.  Každá inštitúcia prijme nevyhnutné opatrenia, aby informoval verejnosť o právach, ktoré požíva podľa tohto nariadenia.

2.  Členské štáty spolupracujú s inštitúciami pri poskytovaní informácií občanom.

Článok 21

Úradník pre informácie

1.  Každé generálne riaditeľstvo v rámci každej inštitúcie vymenuje úradníka pre informácie, ktorý bude zodpovedný za zabezpečenie súladu s ustanoveniami tohto nariadenia a za dobrú administratívnu prax na danom generálnom riaditeľstve.

2.  Úradník pre informácie určí, aké informácie je vhodné poskytnúť verejnosti, pokiaľ ide o:

   a) vykonávanie tohto nariadenia,
   b) osvedčené postupy,
  

a zabezpečí šírenie týchto informácií vhodnou formou a primeraným spôsobom.

3.  Úradník pre informácie posúdi, či sa útvary v generálnom riaditeľstve, kde pôsobí, riadia osvedčenými postupmi.

4.  Úradník pre informácie môže osobu, ktorá požaduje informácie, odkázať na iné riaditeľstvo, ak príslušné informácie nepatria do pôsobnosti daného riaditeľstva, ale do pôsobnosti iného riaditeľstva v rámci tej istej inštitúcie za predpokladu, že daný úradník má takéto informácie k dispozícii. [PDN 106]

HLAVA IV

Záverečné ustanovenia

Článok 22

Správy

1.  Každá inštitúcia každoročne uverejní správu za predchádzajúci rok, v ktorej uvedie počet prípadov, v ktorých inštitúcia zamietla poskytnúť prístup k dokumentom, dôvody tohto zamietnutia a počet citlivých dokumentov neuvedených v registri.

2.  Najneskôr do ...* Komisia uverejní správu o uplatňovaní zásad tohto nariadenia a predloží odporúčania, ktoré budú podľa potreby obsahovať návrhy na revíziu tohto nariadenia, ktoré sú žiaduce vzhľadom na zmenu súčasnej situácie, a akčný plán opatrení, ktoré majú jednotlivé inštitúcie prijať. [PDN 83]

Článok 23

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1049/2001 sa zrušuje s účinnosťou od [...].

Odkazy na zrušené nariadenie sa vykladajú ako odkazy na toto nariadenie a čítajú sa v súlade s tabuľkou zhody v prílohe.

Článok 24

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) ...
(2) Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.
(3) Ú. v. EÚ C 303, 14.12.2007, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 293 E, 2.12.2006, s. 151.
(5) Ú. v. EÚ L 264 , 25.9.2006, s. 13.
(6) Medziinštitucionálna dohoda z 22. decembra 1998 o spoločných pravidlách pre kvalitu tvorby legislatívy Spoločenstva (Ú. v. ES C 73, 17.3. 1999, s. 1).
(7) Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 90.
(8) Ú. v. ES L 43, 15.2.1983, s. 1.
(9) Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.
(10) Ú. v. ES L 340, 31.12.1993, s. 43. ║
(11) Ú. v. ES L 46, 18.2.1994, s. 58. ║
(12) Ú. v. ES L 263, 25.9.1997, s. 27.
(13) Pozri článok 7 dokumentu SEK(2008)2109.
(14)* Šesť mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(15)** Jeden rok od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.


PRÍLOHA

Tabuľka zhody(1)

Nariadenie (ES) č. 1049/2001

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2 ods. 1

Článok 2 ods. 1

Článok 2 ods. 2

-

Článok 2 ods. 3

Článok 2 ods. 2

Článok 2 ods. 4

Článok 2 ods. 3

Článok 2 ods. 5

Článok 2 ods. 4

-

Článok 2 ods. 5

-

Článok 2 ods. 6

Článok 2 ods. 6

Článok 2 ods. 7

Článok 3

Článok 3

Článok 4 ods. 1 písm. a)

Článok 4 ods. 1

Článok 4 ods. 1 písm. b)

Článok 4 ods. 5

Článok 4 ods. 2

Článok 4 ods. 2

Článok 4 ods. 3

Článok 4 ods. 3

Článok 4 ods. 4

Článok 5 ods. 1

Článok 4 ods. 5

Článok 5 ods. 2

-

Článok 4 ods. 4

Článok 4 ods. 6

Článok 4 ods. 6

Článok 4 ods. 7

Článok 4 ods. 7

Článok 5

Článok 5 ods. 3

Článok 6

Článok 6

Článok 7

Článok 7

Článok 8

Článok 8

Článok 9

Článok 9

Článok 10

Článok 10

Článok 11

Článok 11

Článok 12

Článok 12

Článok 13

Článok 13

Článok 14

Článok 14

Článok 15

Článok 15

Článok 16

Článok 16

Článok 17 ods. 1

Článok 17

Článok 17 ods. 2

-

Článok 18

-

-

Článok 18

-

Článok 19

-

Príloha

(1) Bude aktualizovaná.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia