Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2212(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0035/2009

Indgivne tekster :

A6-0035/2009

Forhandlinger :

PV 09/03/2009 - 26
CRE 09/03/2009 - 26

Afstemninger :

PV 11/03/2009 - 5.18
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0118

Vedtagne tekster
PDF 50kWORD 75k
Onsdag den 11. marts 2009 - Strasbourg
Udfordringer i forbindelse med olieforsyningen
P6_TA(2009)0118A6-0035/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 11. marts 2009 om mulige løsninger på udfordringerne i forbindelse med olieforsyningen (2008/2212(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. januar 2007 "En energipolitik for Europa" (KOM(2007)0001),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. juni 2008 "Tackling af de højere oliepriser" (KOM(2008)0384),

-   der henviser til Rådets direktiv 73/238/EØF af 24. juli 1973 om foranstaltninger, der kan mindske vanskelighederne ved forsyning med mineralolie og mineralolieprodukter(1),

-   der henviser til Rådets direktiv 77/706/EØF af 7. november 1977 om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse af forbruget af primær energi i tilfælde af vanskeligheder for forsyningen med mineralolie og mineralolieprodukter(2),

-   der henviser til Rådets direktiv 2006/67/EF af 24. juli 2006 om forpligtelse for medlemsstaterne til at opretholde minimumslagre af mineralolie og/eller mineralolieprodukter(3),

-   der henviser til Kommissionens forslag af 13. november 2008 til Rådets direktiv om forpligtelse for medlemsstaterne til at opretholde minimumslagre af mineralolie og/eller mineralolieprodukter (KOM(2008)0775),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. november 2008 "Den anden strategiske energiredegørelsespakke om energiforsyningssikkerhed og energisolidaritet (KOM(2008)0781),

-   der henviser til grønbogen af 12. november 2008 "Et europæisk energinet, der sikrer forsyningerne, bæredygtigheden og konkurrenceevnen" (KOM(2008)0782),

-   der henviser til sin beslutning af 15. februar 2007 om de makroøkonomiske virkninger af de stigende energipriser(4),

-   der henviser til sin beslutning af 29. september 2005 om afhængighed af olie(5),

-   der henviser til sin beslutning af 19. juni 2008 om krisen i fiskerisektoren som følge af de stigende brændstofpriser(6),

-   der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd den 15. og 16. oktober 2008 om energisikkerheden,

-   der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd den 19. og 20. juni 2008 om indvirkningerne af de høje fødevare- og oliepriser på de politiske områder,

-   der henviser til "World Energy Outlook 2008" fra Det Internationale Energiagentur (IEA),

-   der henviser til udtalelsen fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 14. januar 2009 om håndtering af udfordringerne knyttet til olie(7),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Udenrigsudvalget, Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6-0035/2009),

A.   der henviser til, at det for at sikre energiforsyningssikkerheden i de kommende årtier er nødvendigt på europæisk plan at være mere opmærksom på diversificeringen af energiforsyningsveje og -kilder, energibesparelser og energieffektivitet,

B.   der henviser til, at det bliver stadig mere presserende at udforme en sammenhængende og omfattende fælles energipolitik for at sikre forsyningssikkerheden i en tid, hvor Den Europæiske Union i stigende omfang bliver afhængig af import,

C.   der henviser til, at olie er en begrænset ressource,

D.   der henviser til, at olieproduktionen i den Europæiske Union og Norge i 2007 stadig dækkede mere end 30 % af den indenlandske efterspørgsel,

E.   der henviser til, at mange olieressourcer, også letudvindelige, i mange af verdens lande for øjeblikket ikke gøres fuldt tilgængelige på grund af miljøforanstaltninger eller som et led i forvaltningen af ressourcer, og at omkostningerne til olieudvinding er fordoblet siden 2005 på grund af den generelle stigning i råstof- og materialeomkostninger,

F.   der henviser til, at den internationale efterspørgsel efter olie ifølge beregninger fra "United States Energy Information Administration" vil være mere end en tredjedel højere i 2030 end i 2006, og at efterspørgslen i EU vil stige med gennemsnitligt 0,25 % pr. år mellem 2005 og 2030, hovedsageligt som følge af en stigning i efterspørgslen i transportsektoren, hvilket vil resultere i, at olieandelen vil udgøre 35 % af den samlede efterspørgsel efter primær energi i EU i 2030,

G.   der henviser til, at Den Europæiske unions afhængighed af olieimport vil vokse til 95 % i 2030, at der samtidig vil ske en voksende koncentration af de konventionelle oliereserver i landene på den strategiske ellipse, og at der ved voksende konkurrence i efterspørgslen kan opstå forsyningsusikkerhed,

H.   der henviser til, at stigende oliepriser også må forventes på lang sigt,

I.   der henviser til, at den øgede inflation, der er udløst af kraftige stigninger i prisen på olie og andre basale råvarer, har medført en forringelse af købekraften,

J.   der påpeger, at prisudsvingene i 2008 ikke alene kan tilskrives udbud og efterspørgsel på det pågældende tidspunkt, og at de har negative indvirkninger på økonomien,

K.   der henviser til, at udviklingen af nye investeringsinstrumenter på markedet for olie og andre basale råvarer har øget udsvingene i priserne på disse råvarer; der endvidere henviser til, at der er behov for at sikre større gennemsigtighed på energimarkederne,

1.   henviser til, at spørgsmålet om energiforsyningssikkerhed atter er blevet sat i centrum i den ovennævnte meddelelse fra Kommissionen om anden strategiske energiredegørelse; beklager dog, at Kommissionen ikke har taget ved lære af den økonomiske krise, der har vist, at kun et totalt skifte i EU's energipolitik vil føre til en løsning, for så vidt angår forsyningssikkerhed, og solidaritet mellem medlemsstaterne, beskæftigelse samt hvad angår sociale, miljømæssige og økonomiske forhold; beklager endvidere den hidtidige mangel på et tydeligt engagement med hensyn til at videreudvikle energipolitikken og forsyningsstrukturen;

2.   understreger kraftigt, at det ud over kortsigtede foranstaltninger til sikring af forsyningerne også er nødvendigt at tage hensyn til spørgsmålet på lang sigt;

3.   opfordrer Kommissionen til, når den forbereder lovgivningsmæssige forslag, i højere grad at analysere de indirekte såvel som de direkte konsekvenser af de foreslåede foranstaltninger for forsyningssikkerheden og for omkostningerne;

Udnyttelse af de eksisterende ressourcer

4.   konstaterer, at forskellige skøn viser, at der også i de kommende årtier kan udvindes olie i tilstrækkeligt omfang til at dække efterspørgslen, selv om nye udvindingsmetoder sandsynligvis vil føre til højere priser; påpeger, at dette igen vil stimulere til energieffektiv adfærd og fremme alternative brændstoffer såsom andengenerationsbiobrændsler og brint samt brugen af elbiler; påpeger, at det er nødvendigt at forbedre investeringsvilkårene; understreger endvidere i denne henseende, at den øgede efterspørgsel efter olie i stadig større grad har presset udbuddet op mod kapacitetsgrænsen;

5.   henviser til usikkerheden om, hvornår og i hvilket omfang der vil opstå en kløft mellem stigende efterspørgsel og faldende udbud; er bekymret for, at denne usikkerhed i tiltagende grad vil afspejle sig i stigende udsving i olieprisen; er derfor overbevist om, at der bør træffes alle egnede foranstaltninger, der kan sænke efterspørgslen efter fossile energikilder;

6.   støtter Kommissionens forslag til kortsigtede foranstaltninger, der om nødvendigt skal træffes for at afbøde virkningerne af fremtidige olieprishop; opfordrer medlemsstaterne til at yde økonomisk støtte til investeringer i alternative energikilder som f.eks. vedvarende energi og til at prioritere foranstaltninger til at øge forbrugerbevidstheden, der fremmer køb af energieffektive varer og tjenesteydelser for at minimere langsigtede udgifter samt afbøde følgerne af et fremtidigt fald i olieforsyningen;

7.   opfordrer til en intensivering af bestræbelserne på at gøre ikke-konventionelle olieressourcer kommercielt levedygtige og således bidrage til diversificeringen forudsat at miljøvenlige udvindingsmetoder er udviklet og anvendes; understreger, at en livscyklustilgang til drivhusgasemissioner fra brændstof, der markedsføres i EU, i overensstemmelse med forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/70/EF dels for så vidt angår specifikationerne for benzin, diesel og gasolie, dels ved indførelse af en mekanisme for overvågning og nedsættelse af emissionerne af drivhusgasser som følge af brug af brændstoffer til vejtransport, og om ændring af Rådets direktiv 1999/32/EF for så vidt angår specifikationerne for brændstof, der benyttes i fartøjer til indlandstransport, og om ophævelse af direktiv 93/12/EØF (KOM(2007)0018), virkelig vil stimulere olieindustrien til at nedbringe sin andel af indvirkningen på klimaændringerne gennem forbedrede produktionsprocesser;

8.   mener, at anvendelsen af olie og andre kulstofintensive energikilder bør mindskes både gennem øget energieffektivitet og gennem et skift til mere kulstofneutrale løsninger, som f.eks. atomkraft og energi fra vedvarende energikilder;

9.   er af den opfattelse, at udvindingen af de eksisterende reserver i stigende grad vil blive påvirket af politiske faktorer, herunder politisk ustabilitet, utilstrækkelig retsbeskyttelse, men også af miljøforanstaltninger og ressourceforvaltning; opfordrer derfor Kommissionen til at intensivere dialogen med produktionslandene på alle niveauer, og i alles interesse tilstræbe at opnå pragmatiske konfliktløsninger;

10.   opfordrer Kommissionen til i samarbejde med oliekoncernerne og de olieproducerende lande at finde løsninger på, hvordan investeringerne kan fastholdes trods udsving i priser og fortjenester;

11.   forventer, at olieselskaberne geninvesterer deres seneste omfattende fortjenester i prospektering og udvikling af nye oliereserver og i fremme af energibesparende teknologier og forskning i alternativer til olie (navnlig inden for transport);

12.   opfordrer indtrængende til, at der etableres mere dynamiske forbindelser mellem EU og de olieproducerende lande, der indebærer vilje på begge sider til både at yde og nyde, og som tager sigte på at etablere en mere stabil og jævn forsyning med og prissætning af olie, hvilket ville være i alle parters interesse og til gavn for verdensøkonomien som helhed;

13.   bifalder Kommissionens initiativ til at føre en global politisk dialog i form af et topmøde mellem de olieforbrugende og olieproducerende lande for at fastlægge en rimelig balance mellem udbud og efterspørgsel på oliemarkedet og for at forhindre de olieproducerende lande i at opretholde kunstigt høje oliepriser;

Gennemsigtighed og prisdannelse på markedet

14.   er bekymret over de tiltagende og meget markante udsving i olieprisen, som man har kunnet konstatere i 2008, og som har negative indvirkninger på hele EU's økonomi og for EU's forbrugere;

15.   indtager den holdning, at svingninger i oliepriserne afspejler en øget efterspørgsel efter olie, en gradvis udtømning af oliereserverne og ændringer i de demografiske og urbaniseringsmæssige tendenser, navnlig i nye vækstøkonomier, hvor en stigning i gennemsnitsindkomsten fører til stigende efterspørgsel, spekulation i råvaremarkederne og globale økonomiske konjunkturer; understreger også, at olie og andre råvarer i stigende omfang er blevet anvendt til spredning af porteføljen som følge af dollarens faldende værdi;

16.   udtrykker bekymring over de svingende oliepriser og deres indvirkning på den økonomiske og finansielle stabilitet; anerkender samtidig fordelene ved aktive markeder for olie og andre energiprodukter; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre den størst mulige gennemsigtighed på energimarkederne;

17.   anerkender, at en sådan ustabilitet også skader olieeksportørernes økonomier, og at en stabilisering af olieprisen derfor er i alles interesse;

18.   bifalder Kommissionens meddelelse af 13. juni 2008 om tackling af de højere oliepriser og deler dens bekymring over de seneste udsving i olieprisen og de negative indvirkninger heraf på inflationen, konkurrenceevnen, handelen og den økonomiske vækst;

19.   er af den opfattelse, at hovedårsagen til stigningen i olieprisen i de sidste otte år er en markant øget efterspørgsel, der har medført flaskehalse i forbindelse med udvindingen, transporten og raffineringen af olien samt meget stor fortjeneste i nogle få store oliekoncerner; anerkender, at den tydelige stigning i råstofpriserne samt spekulationstransaktioner på finansmarkederne har haft en forstærkende effekt på udviklingen i olieprisen;

20.   understreger behovet for at prioritere overvågningen af konkurrencen i forarbejdningen og salget af olie og olieprodukter samt at øge gennemsigtigheden af data om kommercielle olielagre;

21.   anser det for yderst vigtigt at forbedre markedets gennemsigtighed for at stabilisere oliepriserne; opfordrer Kommissionen til at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet forslag inden for dette område; understreger, at gennemskueligheden absolut også må øges i produktionslandene, og at navnlig også produktionsmængderne og reserverne må offentliggøres på mere transparent vis; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i deres dialog med produktionslandene at arbejde på øget gennemsigtighed;

22.   glæder sig i denne sammenhæng over den foreslåede undersøgelse om nytten af og omkostninger i forbindelse med en ugentlig offentliggørelse af olielagrene; opfordrer Kommissionen til at indarbejde resultaterne af undersøgelsen i sine kommende lovgivningsmæssige forslag om minimumsolielagre, påpeger samtidig, at det er nødvendigt at opnå gennemsigtighed på internationalt plan i denne sammenhæng;

23.   henviser til, at forskellige tekniske specifikationer for olieprodukter i hovedaftagerlandene medfører en opsplitning af markedet, som i tilfælde af leveringssvigt kan resultere i øgede priser; opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag om, hvordan sådanne begrænsninger i markedsadgangen kan undgås;

24.   er af den opfattelse, at formålet med strategiske lagre er at imødegå fysiske flaskehalse som følge af leveringssvigt; afviser af denne årsag samt af hensynet til at føre en bæredygtig finanspolitik alle forsøg på at anvende disse lagre til at modvirke ustabile oliepriser;

25.   understreger vigtigheden af aktivt at arbejde på at gøre ny, alternativ energi tilgængelig for små virksomheder for at gøre dem mindre afhængige af udsving i olieprisen; anerkender de små og mellemstore virksomheders betydning for produktionen af biobrændsel og andre former for vedvarende energi; er bekymret over de tekniske og lovgivningsmæssige hindringer, som fortsat findes for produktionen og markedsføringen af disse produkter, og opfordrer Kommissionen til at lette markedsadgangen for disse brændstoffer;

26.   understreger, at en effektiv emissionshandelsordning og vedtagelsen af en lang række andre energibesparende foranstaltninger bør være vigtige værktøjer til fremme af udviklingen af et omfattende, banebrydende marked for energieffektive teknologier og produkter; understreger ligeledes, at det er vigtigt, at princippet om, at "forureneren betaler", finder anvendelse; erindrer om, at jo flere lande der indfører sådanne politikker, jo mindre bliver disse politikkers indvirkning på de enkelte sektorers konkurrencedygtighed;

Investeringer i olieudvinding og -forarbejdning

27.   bemærker, at der ifølge Det internationale Energiagenturs vurderinger er brug for årlige investeringer på 350 mia. USD i olieindustrien frem til 2020 for at sikre forsyningerne; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at inkorporere investeringsincitamenter i deres respektive politikker, også og navnlig inden for EU; understreger i denne forbindelse vigtigheden af langsigtet investeringssikkerhed; afviser dog at erstatte private investeringer og privat kapital med offentlige midler;

28.   er bekymret over den nuværende kreditkrises indvirkninger på investeringsmulighederne i olieindustrien, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at koordinere deres bestræbelser på at overvinde krisen;

29.   glæder sig over det bidrag, som den øgede anvendelse af biobrændsel inden for transportsektoren ville kunne yde navnlig med hensyn til at øge forsyningssikkerheden; konstaterer, at dette vil medføre en konsolidering og omstrukturering inden for olieforarbejdningsindustrien; konstaterer endvidere, at det er nødvendigt at iværksætte yderligere strukturelle foranstaltninger inden for transportsektoren for at minimere efterspørgslen efter olie;

30.   opfordrer medlemsstaterne og raffinaderierne til på trods af denne udvikling at sørge for, at der fortsat er tilstrækkelig lagerkapacitet i EU til at undgå flaskehalse, som eksempelvis måtte opstå efter naturkatastrofer;

31.   opfordrer medlemsstaterne, Kommissionen og oliekoncernerne til at sikre en tilstrækkelig uddannelse til de specialister, der er nødvendige til efterforskningen af olielagre og til olieproduktion;

Transportruter

32.   er tilfredse med de resultater, der er opnået inden for rammerne af INOGATE-programmet netop på området for tillidsskabende foranstaltninger; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en strategi for, hvordan sådanne projekter kan understøttes af supplerende foranstaltninger og hvordan koordineringen kan forbedres;

33.   henviser til den centrale betydning af godt naboskab mellem transitlandene og mellem transitlandene og disses nabolande, og opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at øge deres indsats med henblik herpå;

34.   konstaterer, at olierørledninger er holdt uden for de transeuropæiske energinet og opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til på baggrund af den aktuelle udvikling, navnlig den faldende egenproduktion og den stigende afhængighed af import samt behovet for ny transportkapacitet, at undersøge muligheden for at lade olieinfrastrukturen indgå i transeuropæiske net for transport og energi (TEN-E);

35.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til inden for rammerne af den fælles udenrigs-, handels- og sikkerhedspolitik at arbejde på at sikre stabilisering, navnlig i de produktionslande, der trues af politisk ustabilitet, da stabilitet er grundlaget for investeringer og velstand;

36.   understreger, at nye olieinfrastrukturprojekter, såsom rørledningerne mellem Odessa og Gdansk og mellem Constanta og Trieste, fortsat bør være højt prioriterede projekter af europæisk interesse;

37.   er bekymret over den tiltagende piratvirksomhed, som truer den internationale skibsfart og dermed også olietransporten, og glæder sig over Rådets fælles foranstaltning(8) i forbindelse hermed;

38.   er endvidere bekymret over den terrortrussel, der hviler over transportruter og den strategiske infrastruktur, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere dialogen med centrale aktører;

Transport og bygninger

39.   henviser til energisparepotentialet inden for byggesektoren, som ville kunne sænke efterspørgslen efter fossile energikilder såsom olie og gas, og glæder sig over Kommissionens og medlemsstaternes anstrengelser for at udnytte dette potentiale bedre;

40.   hilser EU's indsats i forbindelse med diversificeringen af energikilder på transportområdet velkommen; foretrækker markedsbaserede tiltag ved indførelse af nye teknologier; anerkender, at prisen er den bedste rettesnor for nye teknologiers konkurrenceevne; beklager imidlertid mangelen på ambition i forbindelse med udvikling af potentialet for mere energieffektive, bedre konstruerede og lettere transportmidler;

41.   udtrykker tvivl om, hvorvidt den første generation af biobrændsel egner sig som erstatning for olie på mellemlang og lang sigt; opfordrer til en øget indsat inden for forskningen i syntetisk brændstofteknologi;

42.   er overbevist om, at stigningen i olieforbruget inden for transportsektoren kun kan mindskes på mellemlang og lang sigt, såfremt EU og medlemsstaterne iværksætter foranstaltninger for at sikre en omlægning til mere bæredygtige transportformer, der forbruger mindre eller slet ingen olie, som f.eks. jernbaner, vandbåren transport samt intermodale transportkæder i byområder (gang, cykling, offentlig/kollektiv transport, delebiler); er endvidere af den overbevisning, at der kan opnås betydelige energibesparelser gennem mere effektiv anvendelse af moderne trafikstyringssystemer til reduktion af ventetider og omveje i vej- og lufttrafikken samt i den vandbårne transport, og ved i højere grad at fremme grøn logistik;

Forbindelser til lande med et stigende olieforbrug

43.   er af den opfattelse, at der skal lægges større vægt på energipolitiske temaer i EU's fælles eksterne forbindelser til lande med et stærkt stigende olieforbrug, og at EU skal arbejde hen imod at fjerne statsstøtten til olieprodukter;

44.   opfordrer Kommissionen til at integrere foranstaltninger i sin udenrigs-, handels- og naboskabspolitik, som vil kunne bidrage til at bryde sammenhængen mellem økonomisk vækst og olieforbrug i hele verden;

45.   henviser frem for alt til, at de geopolitiske konsekvenser af ændringerne i de globale betingelser for den internationale energisikkerhed og følgerne for den fremtidige internationale økonomiske forvaltningspraksis endnu ikke i tilstrækkeligt omfang er blevet drøftet i EU; mener, at fastholdelsen af nationale løsninger må erstattes af nye og tætte former for politisk og økonomisk samarbejde mellem EU, USA, Rusland og Kina, som på mellemlang sigt også må institutionaliseres;

o
o   o

46.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EFT L 228 af 16.8.1973, s. 1.
(2) EFT L 292 af 16.11.1977, s. 9.
(3) EUT L 217 af 8.8.2006, s. 8.
(4) EUT C 287 E af 29.11.2007, s. 548.
(5) EUT C 227 E af 21.9.2006, s. 580.
(6) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0308.
(7) EUT C 182 af 4.8.2009, s. 60.
(8) Rådets fælles foranstaltning 2008/851/FUSP af 10. november 2008 om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (EUT L 301 af 12.11.2008, s. 33).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik