Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2212(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0035/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0035/2009

Συζήτηση :

PV 09/03/2009 - 26
CRE 09/03/2009 - 26

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2009 - 5.18
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0118

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 444kWORD 90k
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο
Αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το πετρέλαιο
P6_TA(2009)0118A6-0035/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το πετρέλαιο (2008/2212(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2007, με τίτλο "Ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη" (COM(2007)0001),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2008, με τίτλο "Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση της ανόδου των τιμών του πετρελαίου" (COM(2008)0384),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 73/238/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1973, περί μέτρων προορισμένων να αμβλύνουν τις επιπτώσεις των δυσχερειών εφοδιασμού με πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου(1),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 77/706/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 1977, περί καθορισμού κοινοτικού στόχου μειώσεως της καταναλώσεως πρωτογενούς ενεργείας σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού σε αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου(2),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/67/EΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2006, περί υποχρεώσεως διατηρήσεως ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη(3),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2008, για την έκδοση οδηγίας του Συμβουλίου περί υποχρεώσεως διατηρήσεως ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη (COM(2008)0775),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2008, με τίτλο "Δεύτερη επισκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής. Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ενεργειακή ασφάλεια και αλληλεγγύη" (COM(2008)0781),

–   έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της 12ης Νοεμβρίου 2008, "Προς ένα ασφαλές, αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό δίκτυο ενεργείας" (COM(2008)0782),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, σχετικά με τον μακροοικονομικό αντίκτυπο της αύξησης της τιμής της ενεργείας(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την εξάρτηση από το πετρέλαιο(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την κρίση στον τομέα της αλιείας εξ αιτίας της ανόδου των τιμών των καυσίμων(6),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τις συνέπειες της αύξησης των τιμών τροφίμων και πετρελαίου στους τομείς πολιτικής,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση "World Energy Outlook 2008" (Παγκόσμιες Ενεργειακές Προοπτικές για το 2008) του Διεθνούς Οργανισμού Ενεργείας (ΔΟΕ),

–   έχοντας υπόψη τη διερευνητική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2009 με θέμα "Αντιμετώπιση των προκλήσεων του πετρελαίου"(7),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενεργείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A6-0035/2009),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού κατά τις επόμενες δεκαετίες πρέπει να δίδεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο όλο και μεγαλύτερη προσοχή στη διαφοροποίηση των διαδρομών και των φορέων ενεργειακού εφοδιασμού, στην εξοικονόμηση ενεργείας και στην ενεργειακή απόδοση,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι καθίσταται διαρκώς επιτακτικότερη η ανάγκη ανάπτυξης συνεκτικής και ολοκληρωμένης κοινοτικής ενεργειακής πολιτικής, προκειμένου να διασφαλισθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού σε εποχή κατά την οποία η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις εισαγωγές αυξάνεται όλο και περισσότερο,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το πετρέλαιο είναι πεπερασμένος φυσικός πόρος,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή πετρελαίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νορβηγία συνέβαλε, εντούτοις, στην κάλυψη της εγχώριας ζήτησης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% το 2007,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα, σε πολλές χώρες του κόσμου, δεν δίδεται πλήρης πρόσβαση σε πολλά αποθέματα πετρελαίου, ακόμη και σε εύκολα ανακτήσιμα, εξαιτίας πολιτικών μέτρων για το περιβάλλον ή στο πλαίσιο της διαχείρισης φυσικών πόρων, και ότι το κόστος ανάκτησης πετρελαίου έχει διπλασιαστεί από το 2005 εξαιτίας της γενικής αύξησης των τιμών των πρώτων υλών και των υλικών,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με υπολογισμούς της "United States Energy Information Administration" (διοικητική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών για τις πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια), η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου το 2030 θα είναι τριπλάσια και πλέον της ζήτησης σε σύγκριση με το 2006, η ζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξάνεται στο διάστημα 2005 - 2030 κατά μέσο όρο κατά 0,25% ετησίως, ιδίως εξαιτίας της αύξησης της ζήτησης στον τομέα των μεταφορών και, ως εκ τούτου, το 2030 το ποσοστό του πετρελαίου στη ζήτηση πρωτογενούς ενεργείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι της τάξεως του 35%,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις εισαγωγές πετρελαίου θα ανέλθει σε ποσοστό 95% έως το 2030, ενώ ταυτόχρονα τα συμβατικά αποθέματα πετρελαίου θα συγκεντρώνονται διαρκώς περισσότερο στις χώρες του ελλειπτικού τόξου (η περιοχή που εκτείνεται από τη Μέση Ανατολή μέχρι τη Δυτική Σιβηρία) και ότι ο αυξανόμενος ανταγωνισμός που δημιουργείται στο επίπεδο της ζήτησης θα μπορούσε να δημιουργήσει αβεβαιότητες όσον αφορά τον εφοδιασμό,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μακροπρόθεσμα πρέπει να αναμένουμε αύξηση της τιμής του πετρελαίου,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του πληθωρισμού, που προκλήθηκε από την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και των βασικών προϊόντων έχει διαβρώσει την αγοραστική δύναμη,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακυμάνσεις των τιμών το 2008 δεν μπορούν να αποδοθούν μόνο στην προσφορά και τη ζήτηση κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη νέων επενδυτικών μέσων στην αγορά για το πετρέλαιο και άλλα βασικά προϊόντα ενίσχυσε την αστάθεια των τιμών των εν λόγω βασικών προϊόντων· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι πρέπει να διασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στις αγορές ενεργείας,

1.   διαπιστώνει ότι το ζήτημα της ασφαλείας του ενεργειακού εφοδιασμού ευρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της προαναφερθείσας ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τη δεύτερη επισκόπηση της Ενεργειακής Στρατηγικής· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν αποκόμισε διδάγματα από την οικονομική κρίση, η οποία κατέδειξε ότι μόνον η πλήρης μεταστροφή της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα οδηγήσει στην εξεύρεση λύσης όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού, την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, την απασχόληση και σημαντικά κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά ζητήματα· εκφράζει επίσης τη λύπη του διότι δεν έχει αναληφθεί σαφής δέσμευση για αναπροσανατολισμό της ενεργειακής πολιτικής και των ενεργειακών δομών·

2.   υπογραμμίζει κατηγορηματικά ότι, πέρα από τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την εξασφάλιση του εφοδιασμού, πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι μακροπρόθεσμες προοπτικές·

3.   ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της κατάρτισης νομοθετικών προτάσεων, να επικεντρώνεται περισσότερο στην ανάλυση των άμεσων αλλά και των έμμεσων επιπτώσεων των προτεινομένων μέτρων στην ασφάλεια του εφοδιασμού και στο κόστος·

Αξιοποίηση των υφισταμένων πόρων

4.   διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, θα είναι δυνατή η εξόρυξη επαρκούς πετρελαίου για την κάλυψη της ζήτησης στις επόμενες δεκαετίες, μολονότι οι νέες μέθοδοι εξόρυξης θα οδηγήσουν πιθανότατα σε υψηλότερες τιμές πετρελαίου· σημειώνει ότι τούτο θα δώσει με τη σειρά του ώθηση για συμπεριφορά που ευνοεί την ενεργειακή απόδοση και θα προωθήσει εναλλακτικά καύσιμα όπως τα βιοκαύσιμα και το υδρογόνο δεύτερης γενιάς, καθώς και τη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων· επισημαίνει επίσης ότι πρέπει να βελτιωθούν οι επενδυτικές συνθήκες και τονίζει επίσης συναφώς ότι η σταθερά υψηλή ζήτηση πετρελαίου πιέζει διαρκώς περισσότερο την προσφορά στα όριά των δυνατοτήτων της·

5.   επισημαίνει ότι δεν είναι βέβαιο πότε και σε ποιο βαθμό θα υπάρξει χάσμα μεταξύ της αυξανόμενης ζήτησης και της μειούμενης προσφοράς· ανησυχεί διότι η αβεβαιότητα αυτή θα αυξήσει τον κίνδυνο αστάθειας των τιμών του πετρελαίου· για το λόγο αυτό, είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να εφαρμοσθούν αποφασιστικά όλα τα μέτρα με τα οποία μπορεί να επιτευχθεί μείωση της ζήτησης πετρελαίου·

6.   υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για λήψη, εφόσον κριθεί αναγκαίο, βραχυπροθέσμων μέτρων για να μετριαστεί οιαδήποτε μελλοντική εκτίναξη στα ύψη των τιμών πετρελαίου· ζητεί από τα κράτη μέλη να παράσχουν οικονομική ενίσχυση για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε εναλλακτικούς ενεργειακούς πόρους, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενεργείας, και να δώσουν προτεραιότητα σε μέτρα ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, τα οποία προωθούν την ιδέα της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών υψηλής ενεργειακής απόδοσης, προκειμένου να μειωθούν στο ελάχιστο οι μακροπρόθεσμες δαπάνες και να μετριαστούν οι συνέπειες οιασδήποτε μελλοντικής μείωσης της προσφοράς πετρελαίου·

7.   ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες εμπορικής αξιοποίησης πόρων μη συμβατικού πετρελαίου και να υπάρξει έτσι συμβολή στη διαφοροποίηση, με την προϋπόθεση να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια φιλικές προς το περιβάλλον μέθοδοι εξόρυξης· τονίζει ότι η προσέγγιση όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που θα βασίζεται στον κύκλο ζωής των καυσίμων που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, όπως προβλέπει ήδη η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση καυσίμων στις οδικές μεταφορές και της οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και κατάργηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (COM(2007)0018), θα προσφέρει πραγματικό κίνητρο στην πετρελαιοβιομηχανία για τη μείωση των επιπτώσεών της στην αλλαγή του κλίματος με τη βελτίωση των παραγωγικών της διαδικασιών·

8.   φρονεί ότι η χρήση πετρελαίου και άλλων ενεργειακών πηγών με υψηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να μειωθεί, τόσο με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης όσο και με τη στροφή προς λύσεις με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, όπως η πυρηνική ενέργεια και η ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές·

9.   θεωρεί ότι πολιτικοί παράγοντες, όπως, μεταξύ άλλων η πολιτική αστάθεια, η ανεπαρκής νομική προστασία, αλλά και τα μέτρα περιβαλλοντικής πολιτικής και η διαχείριση των πόρων, εμποδίζουν διαρκώς περισσότερο την εξόρυξη των υφισταμένων αποθεμάτων· για τον λόγο αυτόν, ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τον διάλογο με τις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες σε όλα τα επίπεδα και να επιδιώξει την ανεύρεση ρεαλιστικών λύσεων στις υπάρχουσες διαφορές προς το συμφέρον και των δύο πλευρών·

10.   επισημαίνει τη σημασία της Αρκτικής ως πετρελαιοπαραγωγού περιοχής, όπου πιστεύεται ότι βρίσκεται έως και ένα τέταρτο των παγκόσμιων αποθεμάτων που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί·

11.   αναμένει από τις πετρελαϊκές εταιρείες να επενδύσουν τα σημαντικά πρόσφατα κέρδη τους στη διερεύνηση και αξιοποίηση νέων αποθεμάτων πετρελαίου, καθώς και στην προαγωγή τεχνολογιών εξοικονόμησης ενεργείας και στην προώθηση των ερευνών στον τομέα των υποκαταστάτων του πετρελαίου (κυρίως για εφαρμογές στον τομέα των μεταφορών)·

12.   προτρέπει να αναπτυχθούν δυναμικότερες σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πετρελαιοπαραγωγών χωρών, σχέσεις διεπόμενες από την προθυμία και των δύο πλευρών να συναλλάσσονται ουσιαστικά και με στόχο την δημιουργία σταθερότερου και ομαλότερου περιβάλλοντος προσφοράς και τιμολόγησης στην αγορά πετρελαίου, γεγονός που θα είναι προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερομένων μερών, αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας γενικότερα·

13.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δρομολογήσει παγκόσμιο πολιτικό διάλογο, υπό τη μορφή συνάντησης κορυφής υψηλού επιπέδου, μεταξύ των χωρών που παράγουν και των χωρών που καταναλώνουν πετρέλαιο, με σκοπό την επίτευξη δίκαιης ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά πετρελαίου, ούτως ώστε να μην μπορούν οι πετρελαιοπαραγωγοί χώρες να διατηρούν τεχνητά τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα·

Διαφάνεια της αγοράς και διαμόρφωση των τιμών

14.   εκφράζει την ανησυχία του για την εντεινόμενη αστάθεια των τιμών του πετρελαίου, που το 2008 έφτασε σε εντυπωσιακά επίπεδα, η οποία επιδρά αρνητικά σε ολόκληρη την οικονομία και στους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

15.   είναι της άποψης ότι οι διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου αντικατοπτρίζουν την αυξημένη ζήτηση για πετρέλαιο, την προοδευτική εξάντληση των αποθεμάτων πετρελαίου, τις μεταβολές των τάσεων δημογραφικής και αστικής ανάπτυξης, ειδικά σε αναδυόμενες οικονομίες, στις οποίες η αύξηση του μέσου εισοδήματος προκαλεί αύξηση της ζήτησης, κερδοσκοπία στις αγορές βασικών προϊόντων και παγκόσμιους οικονομικούς κύκλους· τονίζει, επίσης, ότι το πετρέλαιο και άλλα βασικά προϊόντα χρησιμοποιούνται διαρκώς περισσότερο για τη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων, ως συνέπεια της υποτίμησης του αμερικανικού δολαρίου·

16.   εκφράζει την ανησυχία του για την αστάθεια των τιμών του πετρελαίου και τις επιπτώσεις της στην οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα· αναγνωρίζοντας τα οφέλη των ενεργών αγορών πετρελαίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων, προτρέπει ταυτόχρονα την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας στις αγορές ενεργείας·

17.   αναγνωρίζει ότι από την αστάθεια αυτή βλάπτονται και οι οικονομίες των χωρών που εξάγουν πετρέλαιο και ότι, για το λόγο αυτό, η σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών·

18.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2008, με τίτλο "Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση της ανόδου των τιμών του πετρελαίου" και συμμερίζεται την ανησυχία της για την πρόσφατη αστάθεια των τιμών του πετρελαίου και τις επακόλουθες αρνητικές της επιπτώσεις στον πληθωρισμό, στην ανταγωνιστικότητα, στο εμπόριο και στην οικονομική ανάπτυξη·

19.   θεωρεί ότι κύρια αιτία της αύξησης των τιμών του πετρελαίου κατά τα τελευταία οκτώ έτη ήταν η μεγάλη αύξηση της ζήτησης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα περιορισμούς ως προς την εξόρυξη, τη μεταφορά και τη διύλιση του πετρελαίου, και μεγάλα απροσδόκητα κέρδη ορισμένων μεγάλων ολιγοπωλίων του πετρελαίου· παραδέχεται ότι οι σημαντικές αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών και οι κερδοσκοπικές συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές επηρέασαν σημαντικά την εξέλιξη των τιμών πετρελαίου·

20.   επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην εποπτεία του ανταγωνισμού στον τομέα της επεξεργασίας και της πώλησης πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων, και να αυξηθεί η διαφάνεια των στοιχείων σχετικά με τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου·

21.   θεωρεί τη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς απολύτως αναγκαία για τη σταθεροποίηση της τιμής του πετρελαίου· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχετικές προτάσεις στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· επισημαίνει ότι η διαφάνεια πρέπει να αυξηθεί επειγόντως και στις παραγωγούς χώρες και ότι κυρίως οι όγκοι της παραγωγής και το επίπεδο των αποθεμάτων πρέπει να δημοσιεύονται με διαφάνεια· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των διαλόγων με τις παραγωγούς χώρες, να εργαστούν για την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας·

22.   επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση σχετικά με τη διεξαγωγή μελέτης σχετικά με τη χρησιμότητα και το κόστος της εβδομαδιαίας δημοσίευσης του ύψους των αποθεμάτων· ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης στις μελλοντικές νομοθετικές της προτάσεις για ελάχιστα αποθέματα πετρελαίου· υπογραμμίζει, ταυτόχρονα, ότι πρέπει να επιτευχθεί διαφάνεια σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το θέμα αυτό·

23.   επισημαίνει ότι οι διαφορετικές τεχνικές προδιαγραφές για τα προϊόντα πετρελαίου που ισχύουν στις κύριες χώρες εισαγωγής οδηγούν σε κατακερματισμό της αγοράς, ο οποίος σε περίπτωση διακοπής του εφοδιασμού μπορεί να προκαλέσει μεγάλη αύξηση των τιμών· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για το πώς μπορούν να εξαλειφθούν τέτοιοι περιορισμοί στην πρόσβαση της αγοράς·

24.   θεωρεί ότι τα στρατηγικά αποθέματα προορίζονται για χρήση προς αντιμετώπιση φυσικών ελλείψεων λόγω διακοπής του εφοδιασμού· απορρίπτει για το λόγο αυτό, αλλά και για λόγους βιώσιμης δημοσιονομικής πολιτικής, όλες τις απόπειρες αντιμετώπισης της αστάθειας των τιμών του πετρελαίου με χρήση των εν λόγω αποθεμάτων·

25.   τονίζει ότι είναι σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση μικρών επιχειρήσεων σε νέα εναλλακτική ενέργεια, προκειμένου να εξαρτώνται λιγότερο από τις διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου· αναγνωρίζει τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την παραγωγή βιοκαυσίμων και άλλων μορφών ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές· ανησυχεί για τα τεχνικά και ρυθμιστικά εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν στην παραγωγή και την εμπορία των προϊόντων αυτών και καλεί την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για να διευκολύνει την πρόσβαση των εν λόγω καυσίμων στην αγορά·

26.   τονίζει ότι η αποτελεσματικότητα του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και η θέσπιση ευρέος φάσματος άλλων μέτρων εξοικονόμησης ενεργείας θα συμβάλουν ουσιαστικά στην δημιουργία ευρείας και εξαιρετικά καινοτόμου αγοράς ενεργειακώς αποδοτικών τεχνολογιών και προϊόντων· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της εφαρμογής της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει'· επισημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των χωρών που εφαρμόζουν παρόμοιες πολιτικές περιορίζονται οι επιπτώσεις στην κατά τομείς ανταγωνιστικότητα των εν λόγω πολιτικών·

Επενδύσεις στην παραγωγή και επεξεργασία πετρελαίου

27.   σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον ΔΟΕ, απαιτούνται ετήσιες επενδύσεις ύψους 350 δισεκατομμυρίων USD στην πετρελαιοβιομηχανία έως το 2020, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της πολιτικής τους, να παρέχουν κίνητρα για επενδύσεις, ιδίως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπογραμμίζει το ρόλο που διαδραματίζει εν προκειμένω η μακροπρόθεσμη επενδυτική ασφάλεια· απορρίπτει, εντούτοις, τη χρησιμοποίηση δημοσίου χρήματος αντί ιδιωτικών επενδύσεων και κεφαλαίων·

28.   εκφράζει την ανησυχία του για τις επιπτώσεις της σημερινής χρηματοπιστωτικής κρίσης στις επενδυτικές δυνατότητες της πετρελαιοβιομηχανίας και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συντονίσουν στενά τις προσπάθειές τους για την υπέρβαση της κρίσης·

29.   επιδοκιμάζει τη συμβολή που θα μπορούσε να έχει η μεγαλύτερη χρήση βιοκαυσίμων στον τομέα των μεταφορών, ιδίως ως προς την αύξηση της ασφαλείας του εφοδιασμού· διαπιστώνει ότι τούτο θα οδηγήσει στην ενοποίηση και αναδιάρθρωση της βιομηχανίας επεξεργασίας πετρελαίου· διαπιστώνει επίσης ότι πρέπει να ληφθούν και διαρθρωτικά μέτρα στον τομέα των μεταφορών, προκειμένου να μειωθεί η ζήτηση πετρελαίου στο ελάχιστο·

30.   καλεί τα κράτη μέλη και τους φορείς εκμετάλλευσης, παρά τις εξελίξεις αυτές, να μεριμνήσουν ώστε να διατηρηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση επαρκή αποθέματα, προκειμένου να μπορούν να αντισταθμιστούν ελλείψεις, γι απαράδειγμα εξαιτίας φυσικών καταστροφών·

31.   καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τις πετρελαϊκές εταιρείες να διασφαλίσουν επαρκή κατάρτιση των ειδικών που απαιτούνται για τη διεξαγωγή ερευνών όσον αφορά τα αποθέματα πετρελαίου και την παραγωγή πετρελαίου·

Διαδρομές μεταφοράς

32.   επικροτεί τις επιτυχίες που σημειώθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος INOGATE, ιδίως στον τομέα των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης· καλεί την Επιτροπή να χαράξει στρατηγική για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενισχυθούν και να συντονιστούν καλύτερα τέτοια προγράμματα μέσω συνοδευτικών μέτρων·

33.   επισημαίνει την καίρια σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των χωρών διέλευσης, καθώς και μεταξύ των χωρών αυτών και των γειτόνων τους, και καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους προς το σκοπό αυτό·

34.   σημειώνει ότι οι αγωγοί πετρελαίου εξαιρέθηκαν από τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενεργείας και ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξετάσουν την ενσωμάτωση της πετρελαϊκής υποδομής στα διευρωπαϊκά δίκτυα ενεργείας (ΔΕΔ-Ε) λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις, ιδίως την πτώση της εγχώριας παραγωγής και την ταυτόχρονη αύξηση της εξάρτησης από εισαγωγές καθώς και την ανάγκη δημιουργίας νέων δυνατοτήτων στον τομέα των μεταφορών·

35.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργαστούν επιδιώκοντας τη σταθεροποίηση, ιδίως στις παραγωγούς χώρες που αντιμετωπίζουν την απειλή πολιτικής αστάθειας, στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής, της πολιτικής εμπορίου και της πολιτικής ασφαλείας, δεδομένου ότι η σταθερότητα παρέχει τη βάση για την πραγματοποίηση επενδύσεων και την εξασφάλιση ευημερίας·

36.   τονίζει ότι νέα σχέδια υποδομών στον τομέα του πετρελαίου, όπως οι πετρελαιαγωγοί Οδησσός-Gdansk και Constanța-Trieste, πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν υψηλής προτεραιότητας έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος·

37.   εκφράζει την ανησυχία του για τις αυξανόμενες περιπτώσεις πειρατείας που αποτελούν απειλή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και, επομένως, για τη μεταφορά πετρελαίου· επιδοκιμάζει τη σχετική κοινή δράση του Συμβουλίου(8)·

38.   εκφράζει επίσης την ανησυχία του για την απειλή που συνιστά η τρομοκρατία για τις οδούς μεταφοράς και τις στρατηγικές υποδομές και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τον διάλογο με σημαντικούς παράγοντες·

Μεταφορές και κτίρια

39.   επισημαίνει τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενεργείας στον τομέα των κτιρίων, οι οποίες θα μπορούσαν να μειώσουν τη ζήτηση ορυκτών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, και επικροτεί τις σημερινές προσπάθειες της Επιτροπής και των κρατών μελών να αξιοποιήσουν πλήρως αυτές τις δυνατότητες·

40.   επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαφοροποίηση των πηγών ενεργείας στον τομέα των μεταφορών· προτιμά τις προσεγγίσεις που βασίζονται στην αγορά κατά την καθιέρωση νέων τεχνολογιών· αναγνωρίζει ότι η τιμή αποτελεί τον καλύτερο δείκτη για την ανταγωνιστικότητα νέων τεχνολογιών· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την έλλειψη πνοής όσον αφορά την αξιοποίηση του δυναμικού ενεργειακά αποδοτικών, καλύτερα σχεδιασμένων και ελαφρύτερων οχημάτων·

41.   εκφράζει αμφιβολίες για το εάν τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς θα ήταν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κατάλληλα υποκατάστατα του πετρελαίου· ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες όσον αφορά την έρευνα στον τομέα των συνθετικών καυσίμων·

42.   είναι πεπεισμένο ότι η αύξηση της κατανάλωσης πετρελαίου στον τομέα των μεταφορών μπορεί να περιοριστεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μόνον εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη λάβουν πρόσθετα μέτρα για τη μετατόπιση των εμπορευματικών μεταφορών και της κινητικότητας προς βιωσιμότερους τρόπους που καταναλώνουν λιγότερο ή καθόλου πετρέλαιο, όπως οι σιδηροδρομικές, οι πλωτές μεταφορές καθώς και οι αλυσίδες διατροπικής κινητικότητας στις αστικές περιοχές (πεζοπορία, ποδηλασία, δημόσια μέσα μεταφοράς, από κοινού χρήση αυτοκινήτου για έναν προορισμό)· είναι επίσης πεπεισμένο ότι μπορεί να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενεργείας, ιδίως μέσω της αποτελεσματικότερης χρήσης σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας για τη μείωση των καθυστερήσεων και των παρακάμψεων στις οδικές και εναέριες μεταφορές και στη ναυσιπλοΐα, καθώς και μέσω της προώθησης της "πράσινης" εφοδιαστικής·

Σχέσεις με χώρες με αυξανόμενη κατανάλωση πετρελαίου

43.   είναι της άποψης ότι τα θέματα ενεργειακής πολιτικής πρέπει να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη στις κοινές εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης με τις χώρες όπου αυξάνεται πολύ η κατανάλωση πετρελαίου και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδιώξει την κατάργηση των κρατικών επιδοτήσεων για προϊόντα πετρελαίου·

44.   καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει στην κοινή εξωτερική πολιτική, την κοινή εμπορική πολιτική και την πολιτική γειτονίας μέτρα που μπορούν να συμβάλουν ώστε να προαχθεί σε παγκόσμια κλίμακα η αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την κατανάλωση πετρελαίου·

45.   επισημαίνει, ιδίως, ότι οι γεωπολιτικές επιπτώσεις των μεταβολών των παγκόσμιων συνθηκών στη διεθνή ενεργειακή ασφάλεια και οι συνέπειες για τη μελλοντική διεθνή οικονομική διακυβέρνηση δεν έχουν ακόμη εξετασθεί ούτε συζητηθεί επαρκώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση· θεωρεί ότι η συνεχιζόμενη εμμονή σε εθνικές λύσεις πρέπει να δώσει τη θέση της σε νέες μορφές στενής πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Κίνας, οι οποίες πρέπει να λάβουν επίσης θεσμική μορφή μεσοπρόθεσμα·

o
o   o

46.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 228, 16.8.1973, σ. 1.
(2) ΕΕ L 292, 16.11.1977, σ. 9.
(3) ΕΕ L 217, 8.8.2006, σ. 8.
(4) ΕΕ C 287 Ε, 29.11.2007, σ. 548.
(5) ΕΕ C 227 E, 21.9.2006, σ. 580.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0308.
(7) ΕΕ C 182, 4.8.2009, σ. 60.
(8) Κοινή δράση 2008/851/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2008, για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην αποτροπή, στην πρόληψη και στην καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας (ΕΕ L 301, 12.11.2008, σ. 33).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου