Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2212(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0035/2009

Predkladané texty :

A6-0035/2009

Rozpravy :

PV 09/03/2009 - 26
CRE 09/03/2009 - 26

Hlasovanie :

PV 11/03/2009 - 5.18
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0118

Prijaté texty
PDF 330kWORD 92k
Streda, 11. marca 2009 - Štrasburg
Riešenie problémov v oblasti dodávok ropy
P6_TA(2009)0118A6-0035/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 o riešení problémov v oblasti dodávok ropy (2008/2212(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. januára 2007 s názvom Energetická politika pre Európu (KOM(2007)0001),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. júna 2008 s názvom Pred výzvou vyšších cien ropy (KOM(2008)0384),

–   so zreteľom na smernicu Rady 73/238/EHS z 24. júla 1973 o opatreniach na zmiernenie následkov ťažkostí pri zásobovaní ropou a ropnými produktmi(1),

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 77/706/EHS zo 7. novembra 1977 o stanovení cieľa Spoločenstva na zníženie spotreby primárnych zdrojov energie v prípade ťažkostí so zásobovaním ropou a ropnými výrobkami(2),

–   so zreteľom na smernicu Rady 2006/67/ES z 24. júla 2006, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov(3),

–   so zreteľom na návrh smernice Rady predložený Komisiou 13. novembra 2008, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby surovej ropy a/alebo ropných výrobkov (KOM(2008)0775),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. novembra 2008 o druhom strategickom prieskume energetickej politiky: akčný plán pre energetickú bezpečnosť a solidárnosť (KOM(2008)0781),

–   so zreteľom na zelenú knihu z 12. novembra 2008 s názvom K bezpečnej, trvalo udržateľnej a konkurencieschopnej energetickej sieti (KOM(2008)0782),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. februára 2007 o makroekonomických dôsledkoch zvýšenia ceny energie(4),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 29. septembra 2005 o závislosti na rope(5),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2008 o kríze v sektore rybolovu ako dôsledku zvyšovania cien pohonných hmôt(6),

–   so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady z 15. a 16. októbra 2008 týkajúce sa bezpečnosti zásobovania energiou,

–   so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady z 19. a 20. júna 2008 týkajúce sa vplyvu vysokých cien potravín a ropy na oblasti politiky,

–   so zreteľom na dokument Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) s názvom Vyhliadky svetovej energetiky 2008,

–   so zreteľom na prieskumné stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. januára 2009 o prístupe k riešeniu otázok súvisiacich so zásobovaním ropou(7),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0035/2009),

A.   keďže na zaistenie bezpečnosti zásobovania energiou v nasledujúcich desaťročiach je potrebné venovať na európskej úrovni čoraz väčšiu pozornosť diverzifikácii zásobovacích ciest a zdrojov energie, úsporám energie a energetickej účinnosti,

B.   keďže treba čoraz naliehavejšie vytvoriť koherentnú a celoplošnú energetickú politiku Spoločenstva, ktorá zaistí bezpečnosť dodávok v dobe rastúcej závislosti EÚ od dovozu,

C.   keďže ropa je vyčerpateľným zdrojom,

D.   keďže ťažba ropy v EÚ a Nórsku v roku 2007 ešte pokrývala vyše 30 % domáceho dopytu,

E.   keďže veľa zásob ropy vrátane tých, ktoré možno ľahko vyťažiť, dnes nie je v mnohých krajinách sveta plne sprístupnených z dôvodu opatrení na ochranu životného prostredia alebo v rámci hospodárenia so zdrojmi, a keďže z dôvodu všeobecne zvýšených nákladov na suroviny a vybavenie sa náklady na ťažbu od roku 2005 zdvojnásobili,

F.   keďže podľa výpočtov Úradu USA pre energetické informácie (US Energy Information Administration) bude svetový dopyt po rope v roku 2030 o viac ako tretinu vyšší oproti roku 2006 a dopyt v EÚ bude v rokoch 2005 až 2030 rásť ročne priemerne o 0,25 %, a to predovšetkým z dôvodu rastu dopytu v sektore dopravy, a teda podiel ropy na dopyte po primárnej energii v EÚ bude v roku 2030 predstavovať 35 %,

G.   keďže závislosť EÚ od dovozu ropy do roku 2030 stúpne na 95 %, pričom sa zároveň zvýši koncentrácia konvenčných zásob ropy v krajinách strategickej elipsy, a keďže zvyšujúca sa konkurencia na strane dopytu môže viesť k neistote v oblasti dodávok,

H.   keďže dlhodobo možno očakávať rast cien ropy,

I.   keďže rast inflácie vyvolaný zvýšením cien ropy a základných komodít spôsobil oslabenie kúpnej sily,

J.   keďže cenové výkyvy v roku 2008 nemožno pripisovať len ponuke a dopytu v danom čase, pričom majú negatívny vplyv na hospodárstvo,

K.   keďže vývoj nových investičných nástrojov na trhu s ropou a ďalšími základnými komoditami zosilnil kolísanie cien týchto komodít; keďže na trhoch s energiou treba zabezpečiť väčšiu transparentnosť,

1.   konštatuje, že otázka bezpečnosti dodávok energie sa vo vyššie uvedenom oznámení Komisie o druhom strategickom prieskume energetickej politiky posunula späť do centra pozornosti; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že Komisia sa nepoučila z hospodárskej krízy, ktorá ukazuje, že k vyriešeniu problémov týkajúcich sa bezpečnosti dodávok, solidarity medzi členskými štátmi, zamestnanosti a sociálnych, environmentálnych a hospodárskych otázok povedie len úplná zmena energetickej politiky EÚ; ďalej vyjadruje poľutovanie nad tým, že doteraz nevidno jednoznačný záujem o ďalšiu zmenu energetickej politiky a štruktúry;

2.   zdôrazňuje, že okrem krátkodobých opatrení na zabezpečenie dodávok treba zohľadniť aj dlhodobý horizont;

3.   vyzýva Komisiu, aby pri príprave legislatívnych návrhov dôkladnejšie analyzovala nepriamy a priamy vplyv navrhovaných opatrení na bezpečnosť dodávok a náklady;

Využitie existujúcich zdrojov

4.   konštatuje, že existujú rozličné odhady, podľa ktorých aj v budúcich desaťročiach bude možné ťažiť dostatočné množstvo ropy na pokrytie dopytu, i keď je možné, že nové ťažobné postupy budú pravdepodobne viesť k vyšším cenám ropy; toto však na druhej strane podporí energeticky efektívne správanie a alternatívne palivá, ako sú biopalivá druhej generácie a vodík, a používanie vozidiel na elektrický pohon; konštatuje tiež, že sa musia zlepšiť investičné podmienky a v tejto súvislosti zdôrazňuje, že pokračujúci vysoký dopyt po rope viedol k tomu, že ponuka dosiahla hranice kapacít;

5.   poukazuje na neistotu týkajúcu sa toho, kedy a aká veľká medzera vznikne medzi rastúcim dopytom a klesajúcou ponukou; vyjadruje obavy na tým, že neistota sa bude čoraz viac odzrkadľovať v kolísaní cien ropy; preto je presvedčený, že treba dôsledne prijať všetky opatrenia, ktoré by mohli znížiť dopyt po fosílnych zdrojoch energie;

6.   podporuje návrh Komisie na prijatie krátkodobých opatrení potrebných na spomalenie prudkého rastu cien ropy v budúcnosti; vyzýva členské štáty, aby finančne podporili investície do alternatívnych zdrojov energie, ako sú napríklad obnoviteľné energetické zdroje, a aby sa sústredili predovšetkým na opatrenia na zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov, ktoré podporujú nákup energeticky účinného tovaru a služieb s cieľom minimalizovať dlhodobé výdavky a zmierniť pokles dodávok ropy v budúcnosti;

7.   žiada zintenzívnenie úsilia o komerčné využitie nekonvenčných zdrojov ropy, aby sa týmto spôsobom prispelo k diverzifikácii za podmienky, že sa podporí rozvoj a využitie ekologických ťažobných postupov; zdôrazňuje, že prístup vychádzajúci z dĺžky životnosti emisií skleníkových plynov pochádzajúcich z palív na trhu EÚ – ako sa už predpokladá v návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o špecifikáciu benzínu, nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov z využívania palív v cestnej doprave, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/32/ES, pokiaľ ide o špecifikáciu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a ktorou sa zrušuje smernica 93/12/EHS (KOM(2007)0018) - poskytne ropnému priemyslu skutočný podnet na to, aby svoj podiel na zmene klímy znížil pomocou lepších ťažobných postupov;

8.   je presvedčený, že využívanie ropy a ostatných zdrojov energie s vysokými emisiami uhlíka by sa malo znížiť, a to tak zvyšovaním energetickej účinnosti, ako aj prechodom na uhlíkovo neutrálnejšie riešenia, ako je jadrová energia či energia z obnoviteľných zdrojov;

9.   zastáva názor, že ťažba existujúcich zdrojov je čoraz viac sťažovaná politickými faktormi, vrátane politickej nestability, nedostatočnej právnej ochrany, ale aj opatreniami v oblasti životného prostredia a hospodárením so zdrojmi; preto vyzýva Komisiu, aby na všetkých úrovniach zintenzívnila dialóg s krajinami, ktoré ťažia ropu, a aby v obojstrannom záujme hľadala pragmatické riešenia sporov;

10.   vyzýva Komisiu, aby v rámci dialógu s ropnými spoločnosťami a krajinami ťažiacimi ropu hľadala spôsoby, ako by sa mohli zabezpečiť stále investície napriek kolísajúcim cenám a ziskom;

11.   očakáva, že ropné spoločnosti investujú podstatnú časť svojich nedávnych ziskov do prieskumu a rozvoja nových ropných rezerv a do podpory energeticky úsporných technológií a výskumu produktov, ktoré nahradia ropu (najmä pre použitie v doprave);

12.   naliehavo vyzýva na zvýšenie dynamickosti vzťahov medzi EÚ a krajinami ťažiacimi ropu, čo zahŕňa aj obojstrannú ochotu dávať a prijímať a povedie k stabilnejším a trvalejším dodávkam a stanovovaniu cien ropy, čo by bolo v záujme všetkých zúčastnených strán a všeobecne aj svetového hospodárstva;

13.   víta iniciatívu Komisie zameranú na nadviazanie globálneho politického dialógu formou samitu na vysokej úrovni medzi krajinami, ktoré ropu spotrebúvajú, a krajinami, ktoré ropu ťažia, s cieľom vytvoriť spravodlivú rovnováhu medzi ponukou a dopytom na trhu s ropou a predísť tomu, aby krajiny ťažiace ropu umelo udržiavali ceny ropy na vysokej úrovni;

Transparentnosť trhu a tvorba cien

14.   je znepokojený rastúcim kolísaním cien ropy, ktoré bolo v roku 2008 pozoruhodné, a ktoré negatívne vplýva na celú ekonomiku a spotrebiteľov EÚ;

15.   zastáva názor, že kolísanie cien ropy odzrkadľuje zvýšený dopyt po rope, progresívne čerpanie ropných rezerv, zmeny v demografických a urbanizačných trendoch, najmä v rozvojových ekonomikách, kde so zvyšovaním priemernej mzdy rastie dopyt, špekulácie na trhoch komodít a celosvetové hospodárske cykly; ďalej zdôrazňuje, že ropa a ďalšie komodity sa v dôsledku devalvácie amerického dolára stále viac využívajú na diverzifikáciu portfólia;

16.   vyjadruje znepokojenie nad kolísaním cien ropy a jeho vplyvom na hospodársku a finančnú stabilitu; zatiaľ čo uznáva výhody aktívnych trhov s ropou a ďalšími energetickými produktmi, naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaručili čo najvyššiu možnú mieru transparentnosti na trhoch s energiou;

17.   uznáva, že takéto kolísanie poškodzuje aj hospodárstva vývozcov ropy a že stabilizácia cien ropy je preto v obojstrannom záujme;

18.   víta oznámenie Komisie z 13. júna 2008 o výzve vyšších cien ropy a pripája sa k jej obavám v súvislosti s nedávnym prudkým výkyvom cien ropy a jeho negatívnymi účinkami na infláciu, konkurencieschopnosť, obchod a hospodársky rast;

19.   hlavnú príčinu rastu cien ropy za posledných osem rokov vidí v silnom raste dopytu, ktorý viedol k nedostatku kapacít pri ťažbe ropy, jej preprave a spracovaní a k vysokým neočakávaným ziskom niektorých veľkých ropných oligopolov; uznáva, že vyššie ceny surovín a špekulatívne transakcie na finančných trhoch ešte posilnili vývoj cien ropy;

20.   zdôrazňuje, že dohľad nad hospodárskou súťažou pri spracúvaní a predaji ropy a ropných produktov treba považovať za prioritu a že treba zvyšovať transparentnosť údajov o komerčných zásobách ropy;

21.   považuje v záujme stabilizácie cien ropy za nevyhnutné zvýšiť transparentnosť trhu; vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu a Rade predložila príslušné návrhy; poukazuje na to, že transparentnosť sa musí naliehavo zvyšovať aj v krajinách ťažiacich ropu a že transparentným spôsobom sa musí zverejňovať najmä vyťažený objem a úroveň zásob; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa zasadzovali za zvyšovanie transparentnosti v rámci svojich dialógov s krajinami ťažiacimi ropu;

22.   v tejto súvislosti víta návrh štúdie o užitočnosti a nákladoch týždenného zverejňovania úrovne zásob ropy; vyzýva Komisiu, aby výsledky štúdie zahrnula do svojich budúcich legislatívnych návrhov týkajúcich sa minimálnych zásob ropy; zároveň zdôrazňuje, že v tejto súvislosti sa transparentnosť musí dosiahnuť v celosvetovom meradle;

23.   poukazuje na to, že rozličné technické špecifikácie ropných produktov v hlavných odberateľských krajinách spôsobujú fragmentáciu trhu, ktorá sa v prípade výpadkov dodávok môže prejaviť ako významný faktor rastu cien; vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na odstránenie takéto obmedzenia prístupu na trh;

24.   zastáva názor, že úloha strategických zásob spočíva v tom, aby pokryli fyzický nedostatok kapacít vyplývajúci z výpadku dodávok; odmieta preto z tohto dôvodu a z dôvodu trvalo udržateľnej rozpočtovej politiky všetky pokusy o zmiernenie kolísania cien ropy prostredníctvom použitia týchto zásob;

25.   zdôrazňuje význam aktívneho úsilia o sprístupňovanie nových alternatívnych zdrojov energie malým podnikom, aby boli menej závislé od kolísania cien ropy; uznáva dôležitosť malých a stredných podnikov pri výrobe biopalív a iných foriem energie z obnoviteľných zdrojov; vyjadruje obavy z technických a regulačných prekážok, ktoré stále existujú pri výrobe a komercializácii týchto výrobkov, a vyzýva Komisiu, aby nasmerovala svoje úsilie na uľahčenie prístupu týchto palív na trh;

26.   zdôrazňuje, že účinný systém obchodovania s emisiami a schválenie širokej škály ďalších opatrení v oblasti úspory energie by mali byť dôležitými nástrojmi na oživenie rozvoja rozsiahleho a vyspelého trhu s energeticky účinnými technológiami a výrobkami; taktiež zdôrazňuje dôležitosť uplatňovania zásady "znečisťovateľ platí"; znovu pripomína, že čím bude väčší počet krajín, ktoré zavedú do praxe podobné politiky, tým obmedzenejší bude vplyv týchto politík na sektorovú konkurencieschopnosť;

Investície do ťažby a spracovania ropy

27.   berie na vedomie, že v záujme zabezpečenia dodávok bude podľa IEA do roku 2020 potrebné investovať do ropného priemyslu 350 miliárd USD ročne; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vo svojich príslušných politík poskytovali investičné stimuly, okrem iného a predovšetkým v rámci EÚ; zdôrazňuje pritom úlohu dlhodobej investičnej istoty; odmieta však nahradiť súkromné investície a kapitál verejnými financiami;

28.   je znepokojený následkami súčasnej úverovej krízy na investičné možnosti ropného priemyslu a žiada Komisiu a členské štáty, aby úzko koordinovali svoje úsilie o prekonanie tejto krízy;

29.   víta prínos, ktorý by mohlo mať intenzívnejšie využívanie biopalív v oblasti dopravy, predovšetkým pri zvýšení bezpečnosti zásobovania; konštatuje, že takto dôjde v odvetví spracovania ropy ku konsolidácii a reštrukturalizácii; ďalej konštatuje, že treba prijať štrukturálne opatrenia na zníženie dopytu po rope v odvetví dopravy,

30.   vyzýva členské štáty a prevádzkovateľov, aby aj napriek tomuto vývoju zabezpečili, že v EÚ zostanú k dispozícii dostatočné rezervné kapacity, ktorými bude možné pokryť nedostatky spôsobené napríklad prírodnými katastrofami;

31.   vyzýva členské štáty, Komisiu a ropné spoločnosti, aby zabezpečili náležitú odbornú prípravu odborníkov, ktorí sú potrební pre výskum v oblasti ropných zásob, ako aj ťažby ropy;

Dopravné trasy

32.   víta výsledky dosiahnuté v rámci programu INOGATE, najmä v oblasti opatrení na budovanie dôvery; vyzýva Komisiu, aby navrhla stratégiu na to, ako podporiť tieto projekty prostredníctvom sprievodných opatrení a ako možno zlepšiť koordináciu;

33.   poukazuje na kľúčový význam dobrých susedských vzťahov medzi tranzitnými krajinami, ako aj medzi tranzitnými krajinami a krajinami s nimi susediacimi, a nalieha na členské štáty a Komisiu, aby zintenzívnili svoje úsilie v tomto smere;

34.   konštatuje, že ropovody boli vyňaté z transeurópskych energetických sietí (TEN-E), a vyzýva členské štáty a Komisiu, aby vzhľadom na súčasný vývoj, najmä na klesajúcu domácu ťažbu a súčasne narastajúcu závislosť od dovozu a potrebu nových transportných kapacít, posúdili začlenenie ropnej infraštruktúry do TEN-E;

35.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa v rámci spoločnej zahraničnej, obchodnej a bezpečnostnej politiky zasadzovali najmä v krajinách ťažiacich ropu a ohrozených politickou nestabilitou za stabilizáciu, pretože stabilná situácia je základom pre investície a prosperitu;

36.   zdôrazňuje, že projekty na vybudovanie novej ropnej infraštruktúry, ako sú ropovody Odesa – Gdaňsk a Konstanca – Terst, by mali zostať aj naďalej vysoko-prioritnými projektmi európskeho záujmu;

37.   vyjadruje znepokojenie nad rozširujúcim sa pirátstvom, ktoré ohrozuje medzinárodnú lodnú dopravu, a tým aj prepravu ropy, a víta v tejto súvislosti jednotnú akciu Rady(8);

38.   je tiež znepokojený ohrozovaním dopravných trás a strategickej infraštruktúry zo strany terorizmu a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili dialóg s hlavnými aktérmi;

Doprava a stavebníctvo

39.   poukazuje na potenciál úspory energie v sektore stavebníctva, ktorý by mohol znížiť dopyt po fosílnych zdrojoch energie, akými sú ropa a plyn, a víta aktuálnu snahu Komisie a členských štátov o ešte lepšie využitie tohto potenciálu;

40.   víta úsilie EÚ o diverzifikáciu energetických zdrojov v sektore dopravy; pri zavádzaní nových technológií uprednostňuje trhovo orientované prístupy; uznáva, že cena predstavuje najlepší ukazovateľ konkurencieschopnosti nových technológií; vyjadruje však poľutovanie nad nedostatkom ambícií v prístupe k využitiu potenciálu energeticky účinných, lepšie konštruovaných a ľahších vozidiel;

41.   vyjadruje pochybnosti nad vhodnosťou biopalív prvej generácie v strednodobom a dlhodobom horizonte ako náhrady ropy; žiada o zintenzívnenie úsilia v oblasti výskumu syntetických palív;

42.   je presvedčený, že rast spotreby ropy v odvetví dopravy v strednodobom a dlhodobom horizonte možno znížiť len vtedy, keď EÚ a členské štáty prijmú dodatočné opatrenia, ktoré povedú k presmerovaniu dopravy a  mobility k trvalo udržateľnejším spôsobom, ktoré spotrebúvajú menej ropy alebo žiadnu ropu, ako je železničná doprava, vodná doprava či kombinované reťazce mobility v mestských oblastiach (chôdza, jazda na bicykli, verejná doprava, spolujazda v súkromných vozidlách); okrem toho je presvedčený, že značné úspory energie možno dosiahnuť tým, že sa účinnejšie využijú moderné riadiace dopravné systémy na skrátenie oneskorení a obchádzok v cestnej a leteckej doprave, ako aj v lodnej doprave, a tým, že sa zintenzívni úsilie o podporu ekologickej logistiky;

Vzťahy s krajinami so stúpajúcou spotrebou ropy

43.   zastáva názor, že energetická politika sa musí viac zohľadniť v spoločných vonkajších vzťahoch EÚ s krajinami, v ktorých výrazne stúpa spotreba energie, a že EÚ sa musí usilovať o odstránenie štátnych dotácií na ropné produkty;

44.   vyzýva Komisiu, aby do spoločnej zahraničnej, obchodnej a susedskej politiky zahrnula opatrenia, ktoré môžu prispieť k pokroku pri odstraňovaní prepojenia medzi hospodárskym rastom a spotrebou ropy na celom svete;

45.   poukazuje najmä na to, že EÚ dostatočne neposúdila ani neprerokovala geopolitické vplyvy zmien globálnych podmienok pre medzinárodnú energetickú bezpečnosť a následky pre budúcu medzinárodnú politiku dobrého systému riadenia; domnieva sa, že pretrvávajúce spoliehanie sa na vnútroštátne riešenia sa musí nahradiť novými formami úzkej politickej a hospodárskej spolupráce medzi EÚ, USA, Ruskom a Čínou, ktoré musia v strednodobom horizonte nadobudnúť inštitucionalizovanú formu;

o
o   o

46.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 228, 16.8.1973, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 292, 16.11.1977, s. 9.
(3) Ú. v. EÚ L 217, 8.8.2006, s. 8.
(4) Ú. v. EÚ C 287 E, 29.11.2007, s. 548.
(5) Ú. v. EÚ C 227 E, 21.9.2006, s. 580.
(6) Prijaté texty, P6_TA(2008)0308.
(7) Ú. v. EÚ C 182, 4.8.2009, p. 60.
(8) Jednotná akcia Rady 2008/851/SZBP z 10. novembra 2008 o vojenskej operácii Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Ú. v. EÚ L 301, 12.11.2008, s. 33).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia