Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2240(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0055/2009

Indgivne tekster :

A6-0055/2009

Forhandlinger :

PV 10/03/2009 - 13
PV 10/03/2009 - 15
CRE 10/03/2009 - 13
CRE 10/03/2009 - 15

Afstemninger :

PV 11/03/2009 - 5.19
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0119

Vedtagne tekster
PDF 100kWORD 50k
Onsdag den 11. marts 2009 - Strasbourg
Miljøvenlig transport
P6_TA(2009)0119A6-0055/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 11. marts 2009 om en mere miljøvenlig transport og internalisering af eksterne omkostninger (2008/2240(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. juli 2008 om grønnere transport (KOM(2008)0433),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. juli 2008 om en strategi for indregning af de eksterne omkostninger i transportpriserne (KOM(2008)0435),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. juli 2008 om støjbegrænsningsforanstaltninger for den bestående jernbaneflåde (KOM(2008)0432),

-   der henviser til sin beslutning af 12. juli 2007, "Hold Europa i bevægelse - Bæredygtig mobilitet på vores kontinent"(1),

-   der henviser til sin beslutning af 11. marts 2008 om EU's politik for bæredygtig transport under hensyntagen til EU's energi- og miljøpolitik(2),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0055/2009),

A.   der henviser til, at EU's mål er at nedbringe udledningen af drivhusgasser med 20 %, øge anvendelsen af vedvarende energikilder til 20 % og nedbringe energiforbruget med 20 %, alt sammen inden 2020,

B.   der henviser til, at Kommissionen med sigte på miljøvenlig styring af trafikken har stillet en række forslag til bekæmpelse af klimaændringerne, men at den, hvad angår de nødvendige foranstaltninger, kun har forelagt en meddelelse om indregning af de eksterne omkostninger for alle transportformer og en meddelelse om forringelse af støjen fra jernbanerne samt et konkret forslag til retsakt om ændring af afgifterne på tunge godskøretøjer,

C.   der henviser til, at artikel 11, stk. 3, i eurovignet-direktivet(3) allerede i 2006 fastsatte følgende: "Senest den 10. juni 2008 fremlægger Kommissionen på baggrund af en undersøgelse af alle elementer, inklusive omkostningerne i forbindelse med miljø, støjgener, trafikoverbelastning og sundhed, en almindeligt anvendelig, gennemskuelig og forståelig model til vurdering af alle eksterne omkostninger, som skal danne grundlag for fremtidige beregninger af infrastrukturbenyttelsesafgifter. Denne model suppleres med en konsekvensanalyse af internaliseringen af eksterne omkostninger for alle transportformer og en strategi for en trinvis anvendelse af denne model på alle transportformer. Rapporten og modellen ledsages eventuelt af forslag til Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på yderligere revision af direktivet",

D.   der henviser til, at internaliseringen skal integreres i en mere omfattende politik til fremme af samordning af transportformer og et bæredygtigt transportsystem, og at denne politik også skal omfatte fremme af forskning, finansiering af infrastruktur, markedsåbninger samt standardisering; der endvidere henviser til, at disse prissignaler ikke desto mindre ikke i sig selv er nok til at forandre brugernes adfærd, medmindre de nødvendige alternativer stilles til rådighed for dem (renere biler, alternative transportformer osv.),

E.   der henviser til, at Kommissionen ganske overbevisende dokumenterer jernbanestøjens helbredsmæssige belastning for befolkningen, men som kerneelement i sit initiativ til reduktion af støjen fra jernbanerne blot fremhæver behovet for eftermontering af støjsvage bremser på godsvognene,

Grønnere transport

1.   glæder sig over Kommissionens meddelelse om grønnere transport som et vigtigt første skridt mod en sammenhængende politik med sigte på en mere miljøvenlig strukturering af transporten med alle dennes forskellige transportformer samt som en erkendelse af, at det er vigtigt og nødvendigt at gøre transporten mere effektiv i forbindelse med bekæmpelsen af klimaændringerne;

2.   understreger mobilitetens store nytte for borgernes livskvalitet, for vækst og beskæftigelse i EU, samfundsøkonomisk og territorial samhørighed, for handelen med tredjelande og for virksomheder og beskæftigede, som direkte og indirekte er aktive inden for transport- og logistiksektoren;

3.   erkender, at mobiliteten - ud over at have positive konsekvenser og være uundværlig for EU's økonomiske udvikling og økonomiske og sociale samhørighed også har negative konsekvenser for det naturlige miljø og for mennesker; understreger derfor at den europæiske transportpolitik under hensyntagen til borgernes og virksomhedernes berettigede interesse i mobilitet fortsat bør sigte mod at gøre transportsektoren mere miljøvenlig for at eliminere eller i hvert fald mindske transportens negative konsekvenser i overensstemmelse med EU's mål om bekæmpelse af den globale opvarmning inden 2020;

4.   glæder sig over, at Kommissionen i sin meddelelse giver en oversigt over Den Europæiske Unions hidtidige foranstaltninger med sigte på en bæredygtig transportpolitik;

5.   beklager, at Kommissionen ikke har forelagt en samlet plan for en mere miljøvenlig udformning af transporten inden for alle transportsektorer; bemærker, at Kommissionen allerede har taget en række initiativer, som gerne i sidste ende skulle føre til en samlet strategi for internaliseringen af eksterne omkostninger for alle transportformer, men indtil videre i stedet:

   - som delkoncept udfærdiget en håndbog for vurdering af de eksterne omkostninger ved transporten samt for indregning af disse på delområder (Se håndbogen om vurdering af de eksterne omkostninger inden for transportsektoren, "Handbook on estimation of external costs in the transport sector"),
   - har forelagt et forslag til ændring af direktiv 1999/62/EF (eurovignet-direktivet) om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer, som sigter mod at give medlemsstaterne tilladelse til at opkræve afgifter for de eksterne omkostninger, der opstår i forbindelse med anvendelsen af tunge godskøretøjer i overensstemmelse med direktivs artikel 11,
   - har foreslået at lægge afgifter på de eksterne udgifter forårsaget af togstøj gennem støjdifferentierede infrastrukturbenyttelsesafgifter;

6.   opfordrer derfor Kommissionen til for alle transportformer at udvikle de nødvendige foranstaltninger og instrumenter til mere miljøvenlig transport under hensyntagen til gældende internationale konventioner og allerede gennemførte foranstaltninger inden for de forskellige transportsektorer, til med henblik på disse forslag at gennemføre videnskabeligt funderede konsekvensanalyser for de enkelte foranstaltninger og for disses konsekvenser for konkurrencen mellem transportformerne samt konsekvenserne for omkostningerne til mobilitet og for konkurrenceevnen og til derefter at forelægge en integreret plan samt konkrete forslag til retsakter med sigte på at gøre transporten mere miljøvenlig;

Internalisering af de eksterne omkostninger

7.   bemærker, at Kommissionen i sin meddelelse om en strategi for indregning af de eksterne omkostninger har tilsidesat den forpligtelse, som Parlamentet og Rådet har givet den i henhold til artikel 11, stk. 3, i eurovignet-direktivet, eftersom den ikke, ifølge dens egen fremstilling har udarbejdet og forelagt en generelt anvendelig, gennemsigtig og let forståelig model til evaluering af eksterne omkostninger generelt, eftersom den ikke har foretaget en analyse af konsekvenserne for alle transportformer og konkret kun for tunge fragtkøretøjer har forelagt et grundlag for en strategi for gradvis gennemførelse af modellen for alle transportformer;

8.   konstaterer, at Kommissionen i sin meddelelse kommer med udførlige henvisninger til sin håndbog om beregning af de eksterne omkostninger, som den offentliggjorde i januar 2008, og som samler den seneste videnskabelige viden om udregning af eksterne omkostninger i transportsektoren;

9.   bemærker, at Kommissionen i sin meddelelse anfører videnskabeligt acceptable begrundelser for at lægge de enkelte eksterne omkostninger over på de forskellige transportformer og anvender en såkaldt "pragmatisk fremgangsmåde på basis af gennemsnitsomkostninger"; støtter generelt Kommissionens grundlag for samfundsmæssige marginalomkostninger i overensstemmelse med hvidbogen om transport fra 2001;

10.   bemærker, at Kommissionen i meddelelsen og i forslaget til direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF (eurovignet-direktivet) eksplicit tager højde for princippet om, at forureneren betaler, som er fastsat i traktatens artikel 175, stk. 5; opfordrer imidlertid Kommissionen til i forbindelse med yderligere skridt vedrørende internaliseringen af eksterne omkostninger at tage højde for alle former for indregning af allerede eksisterende eksterne omkostninger, såsom mineralolieafgifter og vejafgifter;

11.   opfordrer Kommissionen til at inkludere evalueringer af konkurrencens indvirkning på forskellige transportformer og dens dermed forbundne sociale og miljømæssige konsekvenser, når den forelægger yderligere forslag til at gøre transportsektoren grønnere, som det var tilfældet i forbindelse med forslaget om revision af direktiv 1999/62/EF (eurovignet-direktivet), og til at inkludere mobilitetens og konkurrenceevnens omkostninger;

12.   beklager, at Kommissionen ikke har forelagt forslag til foranstaltninger til afbødning af konsekvenserne af det øgede antal fjernt beliggende områder, der er opstået som konsekvens af EU's udvidelse, og ikke har udfærdiget nogen prognoser om konsekvenserne af dens gennemførelse, navnlig i medlemsstater med geografiske barrierer og i medlemsstater, hvor der ikke endnu er multimodale alternativer; opfordrer derfor Kommissionen til at udligne disse mangler som del af den kommende revision af de transeuropæiske transportnet (TEN-T);

13.   opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at forelægge et supplerende forslag til multimodale mobilitetskorridorer (grønne korridorer) som del af revisionen af TEN-T og derved udligne de byrder, der pålægges i forbindelse med det nuværende forslag, ved at stille tilgængelighed og mobilitet uden hindringer til rådighed;

14.   kræver, at Kommissionen snarest for det første forelægger konkrete forslag om alle transportformer og for det andet gennemfører opgaven i artikel 11, stk. 3, i eurovignet-direktivet fra 2006 gennem forelæggelse af en omfattende plan for beregning og opkrævning af de eksterne omkostninger og evaluering af konsekvenser heraf på grundlag af en hensigtsmæssig model;

Støjbegrænsningsforanstaltninger inden for jernbanetransporten

15.   anerkender, at Kommissionen i sin meddelelse om støjbegrænsningsforanstaltninger for den bestående jernbaneflåde tager hånd om behovet for at mindske den støjbelastning, befolkningen langs sporene udsættes for, navnlig fra godsvognene;

16.   understreger, at retrofitting af jernbanevogne til en rimelig pris forudsætter, at de nuværende tekniske hindringer samt de administrative byrder forbundet med de relevante certifikater fjernes hurtigst muligt og før vedtagelsen af bindende lovgivningsmæssige foranstaltninger;

17.   opfordrer Kommissionen til at forelægge et forslag til direktiv om indførelse af støjafhængige priser for lokomotivers og vognes adgang til skinnenettet for hurtigst muligt at skabe incitamenter for jernbaneselskaberne til hurtig omstilling til støjsvagt materiel ved at udskifte materiellets bremseklodser; mener, at kortsigtede foranstaltninger også skal tages med i overvejelserne, hvis og i det omfang de er nødvendige, og at ingen lovgivningsmæssig foranstaltning bør få negative konsekvenser for jernbanesektoren i den intermodale konkurrence;

18.   venter, at Kommissionen i sit forslag finder en praktikabel metode, der ud over øremærkning af indtægterne sikrer, at ikke blot jernbaneselskabers egne vogne omstilles, men også de vogne fra andre jernbaneselskaber, der medføres;

o
o   o

19.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT C 175 E af 10.7.2008, s. 556.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0087.
(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF af 17. juni 1999 om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer (EFT L 187 af 20.7.1999, s. 42).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik