Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2240(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0055/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0055/2009

Συζήτηση :

PV 10/03/2009 - 13
PV 10/03/2009 - 15
CRE 10/03/2009 - 13
CRE 10/03/2009 - 15

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2009 - 5.19
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0119

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 357kWORD 62k
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο
Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών απαιτήσεων στον τομέα των μεταφορών και εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους
P6_TA(2009)0119A6-0055/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών απαιτήσεων στον τομέα των μεταφορών και την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους (2008/2240(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Ιουλίου 2008 με θέμα "Πιο οικολογικές μεταφορές" (COM(2008)0433),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Ιουλίου 2008 με θέμα "Στρατηγική για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους" (COM(2008)0435),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Ιουλίου 2008 με θέμα "Μέτρα περιορισμού του σιδηροδρομικού θορύβου για τον υφιστάμενο στόλο" (COM(2008)0432),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιουλίου 2007 με θέμα "Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση - Βιώσιμη κινητικότητα στην ήπειρό μας"(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2008 με θέμα "H ευρωπαϊκή πολιτική των βιώσιμων μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενέργεια και το περιβάλλον"(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0055/2009),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%, η αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% και η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20%, όλα μέχρι το 2020,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή παρουσίασε σειρά προτάσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με σκοπό τις πιο οικολογικές μεταφορές, εξέδωσε ανακοίνωση για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους, για όλους τους τρόπους μεταφορών, ανακοίνωση για τον περιορισμό του σιδηροδρομικού θορύβου, καθώς και ειδική νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση των διοδίων στα βαρέα φορτηγά οχήματα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 11, παράγραφος 3 και 4, της οδηγίας για το ευρωπαϊκό σήμα τελών κυκλοφορίας(3) όπως τροποποιήθηκε το 2006 καθόριζε ότι: "Το αργότερο στις 10 Ιουνίου 2008, η Επιτροπή, αφού εξετάσει όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που συνδέονται με το περιβάλλον, το θόρυβο, την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την υγεία, παρουσιάζει ένα γενικώς εφαρμόσιμο, διαφανές και συνεκτικό πρότυπο για την αξιολόγηση όλων των εξωτερικών δαπανών, το οποίο χρησιμοποιείται ως βάση για μελλοντικούς υπολογισμούς τελών χρήσης υποδομών. Το πρότυπο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από ανάλυση των επιπτώσεων από τον εσωτερικό καταλογισμό των εξωτερικών δαπανών για όλα τα μέσα μεταφοράς και μια στρατηγική για τη σταδιακή εφαρμογή του προτύπου αυτού σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Η έκθεση αυτή και το πρότυπο συνοδεύονται, εφόσον απαιτείται, από προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για περαιτέρω αναθεώρηση της παρούσας οδηγίας",

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερίκευση πρέπει να ενταχθεί σε μια περισσότερο ολοκληρωμένη πολιτική για την προώθηση της διατροπικότητας και ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών, και ότι η πολιτική αυτή πρέπει να περιλαμβάνει επίσης την προώθηση της έρευνας, τη χρηματοδότηση των υποδομών, το άνοιγμα των αγορών και την τυποποίηση· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι αυτές οι ενδεικτικές τιμές δεν αρκούν από μόνες τους για να αλλάξει η συμπεριφορά των χρηστών εκτός και αν τους παρασχεθούν οι αναγκαίες εναλλακτικές λύσεις (καθαρότερα αυτοκίνητα, εναλλακτικές μορφές μεταφορών, κτλ.),

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή παρουσιάζει με πειστικό τρόπο την επιβάρυνση της υγείας του πληθυσμού από το θόρυβο των σιδηροδρόμων· ωστόσο, ως ακρογωνιαίο λίθο στην πρωτοβουλία της για τον περιορισμό του σιδηροδρομικού θορύβου ορίζει απλώς την απαίτηση για την τοποθέτηση, στα εμπορευματικά βαγόνια, φρένων που δεν είναι ιδιαίτερα θορυβώδη,

Πιο οικολογικές μεταφορές

1.   επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής για πιο οικολογικές μεταφορές ως ένα σημαντικό πρώτο, αποσπασματικό βήμα για διεξοδική ανάλυση για πιο οικολογικές μεταφορές στους πολλούς και ποικίλους τρόπους μεταφοράς, καθώς και ως αναγνώριση της σημασίας και της ανάγκης να καταστούν οι μεταφορές πιο αποτελεσματικές στο πλαίσιο της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής·

2.   υπογραμμίζει το μεγάλο όφελος της κινητικότητας για την ποιότητα ζωής των πολιτών, την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την κοινωνικοοικονομική και εδαφική συνοχή, το εμπόριο με τρίτες χώρες, καθώς και για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τον τομέα των μεταφορών και την εφοδιαστική·

3.   αναγνωρίζει ότι, εκτός από τις θετικές της συνέπειες και το γεγονός ότι είναι απαραίτητη για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνικοοικονομική και εδαφική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κινητικότητα έχει και αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και τον άνθρωπο και τάσσεται, ως εκ τούτου, υπέρ της συνέχισης της οικολογικής διαμόρφωσης του τομέα των μεταφορών - λαμβάνοντας υπόψη το δικαιολογημένο ενδιαφέρον των πολιτών και των επιχειρήσεων για την κινητικότητα - που θα αναιρεί ή τουλάχιστον θα περιορίζει τις επιβλαβείς επιπτώσεις των μεταφορών, σύμφωνα με τους στόχους της Ένωσης για την καταπολέμηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη έως το 2020·

4.   επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή παρουσίασε στην ανακοίνωσή της κατάλογο των μέχρι σήμερα δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση αειφόρου πολιτικής των μεταφορών·

5.   εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή δεν παρουσίασε ολοκληρωμένο σχέδιο για μια πιο οικολογική διαμόρφωση των μεταφορών, δηλαδή που θα καλύπτει όλους τους τομείς των μεταφορών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει προκαταρκτικές πρωτοβουλίες που αναμένεται να οδηγήσουν εντέλει σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους σε όλα τα μέσα μεταφοράς, αλλά, μέχρι στιγμής:

   - παρουσίασε μόνο αποσπασματική προσέγγιση, καταρτίζοντας εγχειρίδιο για την εκτίμηση του εξωτερικού κόστους των μεταφορών και την εσωτερίκευσή του σε επιμέρους τομείς (βλ. εγχειρίδιο για την εκτίμηση του εξωτερικού κόστους των μεταφορών),
   - υπέβαλε πρόταση για τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ (οδηγία για το ευρωπαϊκό σήμα τελών κυκλοφορίας) που έχει ως στόχο να επιτρέψει στα κράτη μέλη να επιβάλλουν χρεώσεις για το εξωτερικό κόστος που προκύπτει από τα βαρέα φορτηγά οχήματα, σύμφωνα με το άρθρο 11 της εν λόγω οδηγίας, και
   - πρότεινε τη φορολόγηση του εξωτερικού κόστους που προκαλείται από τον θόρυβο των σιδηροδρόμων μέσω τελών που θα επιβάλλονται σε υποδομές ανάλογα με το επίπεδο του θορύβου·

6.   καλεί, για το λόγο αυτό, την Επιτροπή να αναπτύξει τα απαραίτητα για όλους τους τρόπους μεταφοράς μέτρα και μέσα με σκοπό την περαιτέρω οικολογική διαμόρφωση των μεταφορών, λαμβανομένων υπόψη των ισχυουσών διεθνών συμβάσεων και των μέτρων που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή στους διάφορους τομείς των μεταφορών· να διεξαγάγει, σε συνάρτηση με τις προτάσεις αυτές, επιστημονικά τεκμηριωμένες αξιολογήσεις επιπτώσεων των επιμέρους μέτρων και των συνεπειών τους στον ανταγωνισμό μεταξύ των τρόπων μεταφοράς καθώς και του αντίκτυπού τους στο κόστος της κινητικότητας και στην ανταγωνιστικότητα, και να παρουσιάσει στη συνέχεια, βάσει όλων αυτών, ολοκληρωμένο σχέδιο για πιο οικολογικές μεταφορές που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις·

Εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους

7.   επισημαίνει ότι, στην ανακοίνωσή της για τη στρατηγική εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους, η Επιτροπή δεν εκπλήρωσε την εντολή του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 11, παράγραφος 3, της τροποποιημένης οδηγίας για το ευρωπαϊκό σήμα τελών κυκλοφορίας, διότι –όπως παραδέχεται η ίδια– δεν εκπόνησε και δεν υπέβαλε ένα γενικώς εφαρμόσιμο, διαφανές και συνεκτικό πρότυπο για την αξιολόγηση όλων των εξωτερικών δαπανών, δεδομένου ότι δεν προέβη σε ανάλυση των επιπτώσεων σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και, σε πρακτικό επίπεδο, παρουσίασε μόνο για τα βαρέα φορτηγά οχήματα ένα πρώτο βήμα στρατηγικής για τη βαθμιαία εφαρμογή του προτύπου σε όλους τους τρόπους μεταφοράς·

8.   διαπιστώνει ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της, παραπέμπει πολλές φορές στο εγχειρίδιο που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2008 για τον υπολογισμό των εξωτερικών δαπανών, το οποίο συγκεντρώνει τις πιο πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις όσον αφορά τον υπολογισμό των εξωτερικών δαπανών στον τομέα των μεταφορών·

9.   διαπιστώνει ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της, παρουσίασε επιστημονικά εύλογες αιτιολογήσεις για τον καταλογισμό επιμέρους εξωτερικών δαπανών στους διάφορους τρόπους μεταφοράς και υιοθέτησε μια, όπως τη χαρακτηρίζει, "ρεαλιστική προσέγγιση με βάση το μέσο κόστος'· υποστηρίζει σε γενικές γραμμές τη βάση που χρησιμοποίησε η Επιτροπή για την τιμολόγηση του οριακού κοινωνικού κόστους, σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές του 2001·

10.   διαπιστώνει ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της και στην πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ (οδηγία για το ευρωπαϊκό σήμα τελών κυκλοφορίας), λαμβάνει ρητά υπόψη την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" που ορίζεται στο άρθρο 175, παράγραφος 5 της Συνθήκης· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή, σε περαιτέρω ενέργειες όσον αφορά την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους, να λάβει υπόψη όλες τις μορφές εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους που ήδη υπάρχουν, όπως οι έμμεσοι φόροι ορυκτελαίων και τα διόδια·

11.   καλεί την Επιτροπή κατά την παρουσίαση περαιτέρω προτάσεων για τη διαμόρφωση οικολογικών μεταφορών, να συμπεριλάβει αξιολογήσεις των συνεπειών του ανταγωνισμού μεταξύ των τρόπων μεταφοράς και των σχετιζόμενων με αυτών κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνεπειών, όπως συνέβη στην περίπτωση της πρότασης για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ για το ευρωπαϊκό σήμα τελών κυκλοφορίας·

12.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν πρότεινε μέτρα για το μετριασμό του αντίκτυπου της αύξησης των μεγάλων αποστάσεων που προέκυψε από τη διεύρυνση της ΕΕ και δεν προέβη στην παραμικρή πρόβλεψη σχετικά με τις συνέπειες της εφαρμογής της, ιδίως στα κράτη μέλη με γεωγραφικούς φραγμούς και σε εκείνα που δεν διαθέτουν ακόμα εναλλακτικές λύσεις πολυτροπικών μεταφορών· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει αυτά τα μειονεκτήματα στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών·

13.   ενθαρρύνει την Επιτροπή, για το σκοπό αυτό, να υποβάλει συμπληρωματική πρόταση για διαδρόμους πολυτροπικής κινητικότητας ("πράσινους διαδρόμους") στο πλαίσιο της αναθεώρησης των ΔΕΔ, αντισταθμίζοντας τους φραγμούς που επιβάλλει η παρούσα πρόταση με την παροχή δυνατοτήτων πρόσβασης και κινητικότητας χωρίς εμπόδια·

14.   ζητεί από την Επιτροπή, πρώτον, να μεριμνήσει άμεσα για την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων για όλους τους τρόπους μεταφοράς και, δεύτερον, να εκπληρώσει αποτελεσματικά την εντολή του άρθρου 11 της τροποποιημένης οδηγίας για το ευρωπαϊκό σήμα τελών κυκλοφορίας, με την υποβολή εκτενούς σχεδίου για τον υπολογισμό και τον καταλογισμό των εξωτερικών δαπανών και την αξιολόγηση των επιπτώσεών τους βάσει κατανοητού προτύπου·

Περιορισμός του σιδηροδρομικού θορύβου

15.   αναγνωρίζει ότι στην ανακοίνωσή της για τα μέτρα περιορισμού του σιδηροδρομικού θορύβου για τον υφιστάμενο στόλο, η Επιτροπή ανταποκρίνεται στην ανάγκη περιορισμού της όχλησης του πληθυσμού που ζει κατά μήκος των σιδηροδρομικών δικτύων από το θόρυβο, ιδίως από τα εμπορευματικά βαγόνια·

16.   υπογραμμίζει ότι η μετασκευή των βαγονιών με λογικό κόστος προϋποθέτει την όσο το δυνατό ταχύτερη επίλυση των υφιστάμενων τεχνικών εμποδίων καθώς και την άρση των διοικητικών επιβαρύνσεων στα αντίστοιχα πιστοποιητικά, πριν από την έγκριση τυχόν δεσμευτικών νομοθετικών μέτρων·

17.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση οδηγίας για την επιβολή τελών πρόσβασης τροχιάς για τις μηχανές έλξης και τα βαγόνια σε συνάρτηση µε το θόρυβο προκειμένου να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα κίνητρα για τη σύντομη μετασκευή των οχημάτων, έτσι ώστε να μην προκαλούν πολύ θόρυβο μέσω αντικατάστασης των πεδίλων πέδησης· εκτιμά ότι, εάν και όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, μπορούν να εξετασθούν μεταξύ άλλων βραχυπρόθεσμα μέτρα και ότι κανένα νομοθετικό μέτρο δεν θα πρέπει να έχει αρνητικές επιπτώσεις στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών στο πλαίσιο του διατροπικού ανταγωνισμού·

18.   αναμένει να παρουσιάσει η Επιτροπή στην πρότασή της εφαρμόσιμο τρόπο για να εξασφαλιστεί, μέσω του καθορισμού του προορισμού των εσόδων, ότι η αναβάθμιση δεν θα περιορίζεται σε βαγόνια που ανήκουν σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, αλλά θα επεκταθεί επίσης σε βαγόνια άλλων εταιρειών που μεταφέρονται από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις·

o
o   o

19.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τον παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 175E, 10.7.2008, σ. 556.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0087.
(3) Οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1999, περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής (ΕΕ L 187, 20.7.1999, σ. 42).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου