Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2240(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0055/2009

Texte depuse :

A6-0055/2009

Dezbateri :

PV 10/03/2009 - 13
PV 10/03/2009 - 15
CRE 10/03/2009 - 13
CRE 10/03/2009 - 15

Voturi :

PV 11/03/2009 - 5.19
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0119

Texte adoptate
PDF 269kWORD 62k
Miercuri, 11 martie 2009 - Strasbourg
Ecologizarea transportului şi internalizarea costurilor externe
P6_TA(2009)0119A6-0055/2009

Rezoluţia Parlamentului European din 11 martie 2009 referitoare la ecologizarea transportului şi internalizarea costurilor externe (2008/2240(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere comunicarea Comisiei din 8 iulie 2008 intitulată "Ecologizarea transporturilor" (COM(2008)0433),

–   având în vedere comunicarea Comisiei din 8 iulie 2008 intitulată "Strategie pentru punere în aplicare a internalizării costurilor externe" (COM(2008)0435),

–   având în vedere comunicarea Comisiei din 8 iulie 2008 intitulată "Măsuri de reducere a zgomotului feroviar la nivelul parcului existent" (COM(2008)0432),

–   având în vedere rezoluţia sa din 12 iulie 2007 privind "Pentru o Europă în mişcare - Mobilitate durabilă pentru continentul nostru"(1),

–   având în vedere rezoluţia sa din 11 martie 2008 privind politica europeană în domeniul transportului durabil, ţinând seama de politicile europene în domeniul energiei şi al mediului(2),

–   având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport şi turism (A6-0055/2009),

A.   întrucât obiectivele Uniunii Europene vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20%, creşterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabile cu 20% şi reducerea consumului de energie cu 20%, toate acestea până în 2020;

B.   întrucât, în ceea ce priveşte ecologizarea transportului, Comisia a formulat o serie de sugestii în scopul combaterii schimbărilor climatice, o comunicare privind internalizarea costurilor externe, pentru toate modurile de transport, o comunicare privind reducerea zgomotului feroviar, precum şi o propunere legislativă specifică referitoare la revizuirea taxelor aplicabile vehiculelor grele de marfă;

C.   întrucât la articolul 11 al treilea şi al patrulea paragraf din Directiva "Eurovigneta"(3), astfel cum a fost modificată în 2006, se prevede, încă din 2006, că: "După examinarea tuturor opţiunilor, inclusiv costurile legate de protecţia mediului, zgomot, congestiile de trafic şi sănătate, Comisia prezintă, până la 10 iunie 2008, un model general aplicabil, transparent şi inteligibil pentru evaluarea tuturor costurilor externe pentru a servi ca bază pentru viitoare calcule ale tarifelor de utilizare a infrastructurilor. Acest model este însoţit de o analiză de impact a internalizării costurilor externe pentru toate modurile de transport şi o strategie pentru punerea treptată în aplicare a modelului pentru toate modurile de transport; Raportul şi modelul sunt însoţite, dacă este cazul, de propuneri pentru Parlamentul European şi Consiliu privind revizuirea viitoare a prezentei directive";

D.   întrucât internalizarea trebuie integrată într-o politică mai cuprinzătoare de promovare a co-modalității și într-un sistem de transport sustenabil, această politică trebuind să cuprindă, de asemenea, promovarea cercetării, finanțarea infrastructurii, deschiderea piețelor și standardizarea; întrucât, cu toate acestea, aceste semnale de prețuri nu vor fi suficiente prin ele însele pentru a schimba comportamentul utilizatorilor, dacă acestora din urmă nu li se oferă şi alternativele de care au nevoie (automobile mai puțin poluante, forme de transport alternative etc.);

E.   întrucât, deşi Comisia a prezentat într-un mod convingător prejudiciile aduse de zgomotul feroviar sănătăţii populaţiei, în iniţiativa sa privind reducerea zgomotului feroviar accentul se pune numai pe necesitatea post-echipării vagoanelor de marfă cu frâne silenţioase,

Ecologizarea transporturilor

1.   salută Comunicarea Comisiei intitulată "Ecologizarea transporturilor", considerând-o un prim pas parţial important spre o analiză cuprinzătoare în vederea organizării transportului în condiţii mai ecologice pentru toate modurile de transport, precum şi o recunoaştere a importanţei şi a necesităţii de a eficientiza transporturile, în contextul luptei împotriva schimbărilor climatice;

2.   subliniază beneficiul major al mobilităţii pentru calitatea vieţii cetăţenilor, pentru dezvoltare şi ocuparea forţei de muncă în Uniunea Europeană, pentru coeziunea socio-economică şi teritorială, pentru comerţul cu ţările terţe, precum şi pentru întreprinderile şi angajaţii care lucrează direct sau indirect în sectorul transporturilor şi în logistică;

3.   recunoaşte că, pe lângă efectele pozitive şi caracterul indispensabil pentru dezvoltarea economică şi coeziunea economică şi socială a Uniunii Europene, mobilitatea are, de asemenea, efecte negative asupra naturii şi fiinţelor umane şi sprijină prin urmare continuarea organizării politicii europene în domeniul transporturilor într-un mod care să respecte mediul înconjurător, în vederea eliminării sau cel puţin a reducerii efectelor negative ale transportului, în conformitate cu obiectivele Uniunii pentru 2020 de combatere a încălzirii globale, ţinând cont, în acelaşi timp, de interesele legitime ale cetăţenilor şi ale întreprinderilor în ceea ce priveşte mobilitatea;

4.   salută faptul că, în comunicarea sa, Comisia a realizat un "inventar" al măsurilor întreprinse până în prezent de Uniunea Europeană în favoarea unei politici durabile în domeniul transporturilor;

5.   regretă că Comisia nu a prezentat un plan integrat pentru ecologizarea transportului, care să vizeze toate sectoarele de transport; constată că Comisia a adoptat deja iniţiative preliminare care ar trebui, în ultimă instanţă, să conducă la o strategie cuprinzătoare de internalizare a costurilor externe pentru toate modurile de transport şi că, până în prezent, aceasta:

   a adoptat o abordare fragmentată, prezentată într-un manual, pentru estimarea costurilor externe ale transportului, precum şi pentru internalizarea costurilor în sectoare specifice (a se vedea "Manualul pentru estimarea costurilor externe în sectorul transporturilor"),
   a înaintat o propunere de modificare a Directivei 1999/62/CE ("Eurovigneta") menită să permită statelor membre să aplice taxe pentru costurile externe generate de vehiculele grele de marfă, în conformitate cu articolul 11 din directiva respectivă;
   a propus taxarea costurilor externe generate de zgomotul trenurilor prin impunerea unor taxe de utilizare a infrastructurii diferențiate în funcție de nivelul de zgomot;

6.   prin urmare, solicită Comisiei să elaboreze măsurile şi instrumentele necesare, care să vizeze toate modurile de transport, pentru ecologizarea transportului, cu respectarea convenţiilor internaţionale în vigoare şi a acţiunilor deja întreprinse în diverse sectoare de transport; solicită, de asemenea, Comisiei să efectueze, în sensul propunerilor făcute, studii fundamentate ştiinţific privind impactul individual al măsurilor luate şi efectele acestora asupra concurenţei din domeniul transporturilor pentru fiecare mod de transport, precum şi impactul asupra costurilor mobilităţii şi asupra competitivităţii, precum şi să prezinte un plan integrat pentru ecologizarea transportului, însoţit de propuneri legislative concrete;

Internalizarea costurilor externe

7.   ia act de faptul că, în comunicarea sa privind strategia pentru punerea în aplicare a internalizării costurilor externe, Comisia nu a îndeplinit obligaţia impusă de Parlament şi Consiliu în temeiul articolului 11 din Directiva "Eurovigneta", astfel cum a fost modificată, întrucât Comisia – după cum ea însăşi admite – nu a elaborat şi nu a prezentat niciun model general aplicabil, transparent şi inteligibil pentru evaluarea costurilor externe, deoarece nu a analizat impactul fiecărui mod de transport şi, la modul concret, nu a prezentat decât o strategie pentru vehiculele grele de marfă, ca o primă etapă în cadrul unei implementări progresive a modelului pentru toate modurile de transport;

8.   constată că, în comunicarea sa, Comisia face pe larg referire la Manualul publicat în ianuarie 2008 privind calcularea costurilor externe, manual care cuprinde cele mai recente cunoștințe științifice privind calcularea costurilor externe în sectorul transporturilor;

9.   constată că, în comunicarea sa, Comisia a prezentat justificări plauzibile din punct de vedere ştiinţific pentru introducerea unui tarif pentru diferitele costuri externe cu privire la diversele moduri de transport, adoptând o aşa-zisă "propunere pragmatică bazată pe costul mediu"; în general susţine baza de plecare a Comisiei pentru calcularea costului social marginal, în conformitate cu Cartea albă privind transportul din 2001;

10.   constată că, în comunicarea sa și în propunerea de directivă de modificare a Directivei 1999/62/CE (Directiva Eurovigneta) Comisia ia în calcul în mod explicit principiul "poluatorul plătește", enunțat în articolul 175 alineatul (5) din tratat; cu toate acestea, solicită Comisiei ca, în cadrul viitoarelor măsuri adoptate în vederea internalizării costurilor externe, să țină cont de toate formele de internalizare a costurilor externe deja existente, cum ar fi taxele asupra combustibililor și taxele de drum;

11.   invită Comisia ca, atunci când mai prezintă propuneri de ecologizare a sectorului transportului, să includă evaluările referitoare la efectele concurenței dintre diferitele moduri de transport și efectele conexe sociale și de mediu, astfel cum s-a procedat în cazul propunerii de modificare a Directivei 1999/62/CE (Directiva Eurovigneta), precum și să includă costurile mobilității și ale competitivității;

12.   regretă faptul că Comisia nu a propus măsuri de atenuare a efectelor provocate de distanţele mai mari apărute odată cu extinderea UE şi nu a făcut nici o previziune cu privire la consecinţele aplicării acestora, în special în statele membre în care există bariere geografice şi cele care nu au încă alternative multimodale; solicită, prin urmare, Comisiei să remedieze aceste deficienţe ca parte a viitoarei revizuiri a Reţelelor transeuropene de transport (TEN-T);

13.   încurajează Comisia, în acest scop, să prezinte o propunere suplimentară privind coridoarele de mobilitate multimodale ("coridoare verzi") ca parte a revizuirii TEN-T, compensând sarcinile impuse de prezenta propunere prin înlăturarea obstacolelor care afectează accesibilitatea şi mobilitatea;

14.   solicită Comisiei ca, în primul rând, să prezinte în cel mai scurt timp propuneri concrete privind toate modurile de transport şi, în al doilea rând, să-şi îndeplinească sarcinile care decurg din articolul 11 din Directiva "Eurovigneta" astfel cum a fost modificată, prin prezentarea unui plan cuprinzător în vederea calculării şi contabilizării costurilor externe şi a estimării consecinţelor acestor costuri, pe baza unui model inteligibil;

Reducerea zgomotului în transportul feroviar

15.   recunoaşte că, în Comunicarea sa intitulată "Măsuri de reducere a zgomotului feroviar la nivelul parcului existent", Comisia a reacţionat la urgenţa reducerii poluării fonice la care este supusă populaţia care locuieşte în proximitatea reţelelor feroviare, în special a poluării fonice cauzate de vagoanele de marfă;

16.   subliniază că post-echiparea vagoanelor la costuri rezonabile presupune înlăturarea obstacolelor tehnice existente, precum și eliminarea sarcinilor administrative din certificatele relevante cât mai curând posibil şi înainte de adoptarea oricărei măsuri legislative obligatorii;

17.   solicită Comisiei să prezinte o propunere de directivă privind aplicarea unor tarife de acces pe căile feroviare, diferenţiate în funcţie de nivelul de zgomot, pentru locomotive şi vagoane, în vederea creării cât mai rapide de stimulente pentru reechiparea parcului feroviar cu vehicule silenţioase prin înlocuirea saboţilor de frână; consideră că, în cazurile în care este necesar, ar trebui să se ţină seama şi de măsurile pe termen scurt şi nici o măsură legislativă nu ar trebui să aibă consecinţe negative asupra sectorului feroviar în cadrul concurenţei intermodale;

18.   aşteaptă din partea Comisiei să prezinte în propunerea sa o modalitate practică de a garanta, prin alocarea fondurilor, că o asemenea retehnologizare nu se va limita la vagoanele întreprinderilor de transport feroviar, ci se va extinde şi la vagoanele care aparţin altor societăţi, dar care sunt operate de întreprinderile feroviare;

o
o   o

19.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.

(1) JO C 175 E, 10.7.2008, p. 556.
(2) Texte adoptate, P6_TA(2008)0087.
(3) Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, din 17 iunie 1999, de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (JO L 187, 20.7.1999, p. 42).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate