Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2240(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0055/2009

Predkladané texty :

A6-0055/2009

Rozpravy :

PV 10/03/2009 - 13
PV 10/03/2009 - 15
CRE 10/03/2009 - 13
CRE 10/03/2009 - 15

Hlasovanie :

PV 11/03/2009 - 5.19
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0119

Prijaté texty
PDF 289kWORD 60k
Streda, 11. marca 2009 - Štrasburg
Doprava šetrnejšia k životnému prostrediu a internalizácia externých nákladov
P6_TA(2009)0119A6-0055/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 o doprave šetrnejšej k životnému prostrediu a o internalizácii externých nákladov (2008/2240(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. júla 2008 s názvom Doprava šetrnejšia k životnému prostrediu (KOM(2008)0433),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. júla 2008 s názvom Stratégia implementácie internalizácie externých nákladov (KOM(2008)0435),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. júla 2008 s názvom Opatrenia na zníženie hlučnosti v železničnej doprave týkajúce sa existujúceho vozňového parku (KOM(2008)0432),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. júla 2007 o Európe v pohybe – trvalo udržateľná mobilita pre náš kontinent(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2008 o trvalo udržateľnej európskej dopravnej politike z hľadiska európskej energetickej a environmentálnej politiky(2),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0055/2009),

A.   keďže cieľom EÚ je do roku 2020 znížiť skleníkové plyny o 20 %, zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie na 20 % a znížiť spotrebu energie o 20 %,

B.   keďže s ohľadom na dopravu šetrnejšiu k životnému prostrediu Komisia predložila viacero rad návrhov zameraných na boj proti zmene klímy, oznámenie o internalizácii externých nákladov pre všetky druhy dopravy, oznámenie o znížení hlučnosti v železničnej doprave a jeden konkrétny legislatívny návrh na preskúmanie mýta za používanie ciest ťažkými nákladnými vozidlami,

C.   keďže tretí a štvrtý pododsek článku 11 smernice 1999/62/ES(3) v znení zmien a doplnení z roku 2006 uvádza, že "Najneskôr do 10. júna 2008 predloží Komisia po preskúmaní všetkých možností zahŕňajúcich náklady vzťahujúce sa na životné prostredie, hluk, kongesciu a zdravie všeobecne platný, transparentný a zrozumiteľný model posudzovania všetkých externých nákladov, ktorý bude slúžiť ako základ pre budúce výpočty poplatkov za použitie infraštruktúry. Súčasťou tohto modelu bude analýza vplyvu internalizácie externých nákladov pre všetky druhy dopravy a stratégia postupného uplatňovania tohto modelu vo všetkých druhoch dopravy. Súčasťou správy a modelu sú prípadne návrhy Európskemu parlamentu a Rade na ďalšiu revíziu tejto smernice.",

D.   keďže internalizácia sa musí zapracovať do komplexnejšej politiky na podporu komodality a trvalo udržateľného systému dopravy a keďže táto politika musí takisto zahŕňať podporu výskumu, financovanie infraštruktúry, otvorenie trhov a štandardizáciu; keďže ale tieto cenové signály nebudú sami osebe postačujúce, aby sa docielila zmena v správaní užívateľov, ak nebudú k dispozícii potrebné alternatívy (čistejšie vozidlá, alternatívne formy dopravy, atď.),

E.   keďže Komisia presvedčivo opisuje zdravotné zaťaženie obyvateľstva hlukom zo železničnej dopravy, avšak ako jadro svojej iniciatívy na zníženie hlučnosti v železničnej doprave stanovuje iba požiadavku, aby boli nákladné vozne dodatočne vybavené menej hlučným brzdným systémom,

Doprava šetrnejšia k životnému prostrediu

1.   víta oznámenie Komisie o doprave šetrnejšej k životnému prostrediu ako prvý významný čiastočný krok k všeobecnejšiemu prístupu smerom k väčšej ekologizácii dopravy aj s jej rozmanitými druhmi a ako uznanie dôležitosti a potreby zvýšenia účinnosti dopravy v súvislosti s bojom proti zmene klímy;

2.   vyzdvihuje veľký prínos mobility pre kvalitu života občanov, rast a zamestnanosť v EÚ, sociálno-hospodársku a územnú súdržnosť, obchod s tretími krajinami, a pre podniky a zamestnancov, ktorí priamo a nepriamo pôsobia v dopravnom priemysle a v logistike;

3.   uznáva, že okrem toho, že mobilita má kladné účinky a je nevyhnutná pre hospodársky rozvoj a sociálno-hospodársku a územnú súdržnosť EÚ, má aj nepriaznivé dôsledky pre prírodu a ľudí, a preto je zástancom toho, aby sa v rámci európskej dopravnej politiky pokračovalo v snahe o dopravu šetrnejšiu k životnému prostrediu, ktorá popri zohľadnení odôvodneného záujmu občanov a podnikov na mobilite odstráni alebo prinajmenšom zmierni negatívne účinky dopravy v súlade s cieľmi EÚ zameranými na boj proti globálnemu otepľovaniu do roku 2020;

4.   víta skutočnosť, že Komisia vo svojom oznámení "zinventarizovala" doterajšie opatrenia EÚ v oblasti podpory udržateľnej dopravnej politiky;

5.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nepredložila celkovú koncepciu dopravy šetrnejšej k životnému prostrediu, t. j. pre všetky odvetvia dopravy; konštatuje, že Komisia už prijala predbežné opatrenia, ktoré by v konečnom dôsledku mali viesť k rozsiahlej stratégii internalizácie externých nákladov pre všetky druhy dopravy; ale namiesto toho doteraz:

   prijala čiastkový prístup vypracovaný v príručke na odhad externých nákladov dopravy a na ich internalizáciu v jednotlivých odvetviach (pozri Príručku na odhad externých nákladov v odvetví dopravy),
   predložila návrh na zmenu a doplnenie smernice 1999/62/ES, ktorý by umožnil, aby členské štáty účtovali poplatky za externé náklady s súvislosti s ťažkými nákladnými vozidlami v súlade s článkom 11 uvedenej smernice;
   navrhla spoplatňovanie externých nákladov spôsobených železničnou dopravou formou poplatkov za používanie infraštruktúry, ktoré budú diferencované v závislosti od hluku;

6.   vyzýva preto Komisiu, aby pre všetky druhy dopravy vypracovala opatrenia a nástroje nevyhnutné na to, aby bola doprava šetrnejšia k životnému prostrediu a zohľadnila pritom platné medzinárodné dohovory a opatrenia, ktoré sa už prijali v rôznych odvetviach dopravy; vyzýva ju aj k tomu, aby v súvislosti s týmito návrhmi uskutočnila vedecky podložené štúdie hodnotenia vplyvu jednotlivých opatrení a ich účinkov na hospodársku súťaž medzi druhmi dopravy, ako aj ich vplyv na náklady na mobilitu a konkurencieschopnosť; a následne aby predložila podobne fundovanú komplexnú koncepciu dopravy šetrnejšej k životnému prostrediu s konkrétnymi legislatívnymi návrhmi;

Internalizácia externých nákladov

7.   konštatuje, že Komisia vo svojom oznámení o stratégii internalizácie externých nákladov nesplnila povinnosť stanovenú Európskym parlamentom a Radou v článku 11 zmenenej a doplnenej smernice 1999/62/ES, pretože, ako sama priznáva, nezostavila a nepredložila žiaden všeobecne uplatniteľný, transparentný a zrozumiteľný model hodnotenia všetkých externých nákladov, keďže ešte nevypracovala žiadnu analýzu následkov pre všetky druhy dopravy, a, na praktickej úrovni, zanalyzovala len ťažké nákladné vozidlá ako prvý krok k stratégii postupného presadzovania modelu pre všetky druhy dopravy;

8.   berie na vedomie, že Komisia sa vo svojom oznámení obšírne odkazuje na príručku zverejnenú v januári 2008 o výpočte externých nákladov, v ktorej sú zahrnuté najnovšie vedecké poznatky o výpočte externých nákladov v odvetví dopravy;

9.   poznamenáva, že Komisia vo svojom oznámení uviedla vedecky jasné odôvodnenia účtovania jednotlivých externých nákladov rôznym druhom dopravy, a osvojila si tzv. pragmatický prístup na základe priemerných nákladov; vo všeobecnosti podporuje základ, ktorý Komisia používa na marginálne sociálne oceňovanie nákladov a je v súlade s Bielou knihou o doprave z roku 2001;

10.   poznamenáva, že Komisia vo svojom oznámení a návrhu na smernicu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES, výslovne zohľadňuje zásadu znečisťovateľ platí, ktorá je uvedená v článku 175 ods. 5 zmluvy; vyzýva však Komisiu, aby so zreteľom na ďalšie kroky týkajúce sa internalizácie externých nákladov zohľadnila všetky už existujúce formy internalizácie externých nákladov, ako sú dane z minerálnych olejov a poplatky za používanie ciest;

11.   vyzýva Komisiu, aby pri predkladaní ďalších návrhov na ekologizáciu dopravy zahrnula hodnotenia dôsledkov hospodárskej súťaže medzi jednotlivými druhmi dopravy a s tým spojené sociálne a environmentálne dôsledky tak, ako to bolo aj v prípade návrhu na zmenu a doplnenie smernice 1999/62/ES, a aby zahrnula náklady na mobilitu a konkurencieschopnosť;

12.   ľutuje skutočnosť, že Komisia nenavrhla opatrenia na zmiernenie účinkov vyplývajúcich z odľahlosti polohy v dôsledku rozšírenia EÚ a neuskutočnila žiadne odhady týkajúce sa dôsledkov takýchto opatrení, najmä v tých členských štátoch, kde existujú zemepisné prekážky a pre členské štáty, ktoré zatiaľ nemajú k dispozícii multimodálne alternatívy; vyzýva preto Komisiu, aby odstránila tieto nedostatky v rámci budúcej revízie transeurópskych dopravných sietí (TENT);

13.   v tomto zmysle povzbudzuje Komisiu, aby v rámci revízie TENT predložila doplňujúci návrh pre multimodálne koridory mobility, tzv. "zelené koridory", kompenzujúci zaťaženie spôsobené predloženým návrhom, pričom sa ponúkne prístup a mobilita bez prekážok;

14.   žiada Komisiu, aby najprv predložila konkrétne návrhy pre všetky druhy dopravy a potom splienila povinnosť stanovenú v článku 11 zmenenej a doplnenej smernice 1999/62/ES a to predložením rozsiahlej koncepcie výpočtu a účtovania externých nákladov a hodnotenia ich vplyvu na základe zrozumiteľného modelu;

Zníženie hlučnosti v železničnej doprave

15.   uznáva, že Komisia vo svojom oznámení o opatreniach zameraných na zníženie hlučnosti v železničnej doprave týkajúcich sa existujúceho vozňového parku zohľadnila potrebu znížiť hlučnosť spôsobenú najmä nákladnými vozňami, ktorá zaťažuje obyvateľstvo žijúce pozdĺž železničných tratí;

16.   zdôrazňuje, že dodatočné vybavenie vozňov za rozumné náklady je podmienené čo najrýchlejším odstránením súčasných technických prekážok, ako aj odstránením administratívnej záťaže v súvislosti s príslušnými osvedčeniami, a to ešte predtým, ako sa prijmú akékoľvek záväzné legislatívne opatrenia;

17.   vyzýva Komisiu, aby vypracovala návrh smernice s cieľom zaviesť odstupňované poplatky za trasu v závislosti od hlučnosti, pokiaľ ide o lokomotívy a vozne, aby tak železničným podnikom čo najrýchlejšie poskytla podnety na plynulý prechod k vozidlám s nízkou úrovňou hlučnosti prostredníctvom výmeny brzdových klátikov; nazdáva sa, že v prípade potreby možno tiež zvážiť možnosť krátkodobých opatrení, a že žiadne legislatívne návrhy by v intermodálnej hospodárskej súťaži nemali mať negatívny vplyv na odvetvie železničnej dopravy;

18.   očakáva, že Komisia vo svojom návrhu predstaví realizovateľný spôsob, ktorý prostredníctvom účelového viazania príjmov zabezpečí prebudovanie nielen tých vozňov, ktoré má železničný podnik v prevádzke, ale aj vozňov iných spoločností prevádzkovaných železničnými podnikmi;

o
o   o

19.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 175 E, 10.7.2008, s. 556.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2008)0087.
(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Ú. v. ES L 187, 20.7.1999, s. 42).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia