Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/2240(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0055/2009

Predložena besedila :

A6-0055/2009

Razprave :

PV 10/03/2009 - 13
PV 10/03/2009 - 15
CRE 10/03/2009 - 13
CRE 10/03/2009 - 15

Glasovanja :

PV 11/03/2009 - 5.19
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0119

Sprejeta besedila
PDF 273kWORD 53k
Sreda, 11. marec 2009 - Strasbourg
Okolju prijaznejši promet in internalizacija zunanjih stroškov
P6_TA(2009)0119A6-0055/2009

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2009 o okolju prijaznejšem prometu in internalizaciji zunanjih stroškov (2008/2240(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. julija 2008 z naslovom "Okolju prijaznejši promet" (KOM(2008)0433),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. julija 2008 z naslovom "Strategija za izvajanje interiorizacije zunanjih stroškov" (KOM(2008)0435),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. julija 2008 z naslovom "Ukrepi za zmanjšanje hrupa železniškega prometa za obstoječi vozni park" (KOM(2008)0432),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. julija 2007 o sporočilu "Naj Evropa ostane v gibanju – Trajnostna mobilnost za našo celino"(1),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. marca 2008 o evropski trajnostni prometni politiki ob upoštevanju evropskih energetskih in okoljskih politik(2),

–   ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A6-0055/2009),

A.   ker je cilj Evropske unije zmanjšati emisijo toplogrednih plinov za 20 %, doseči 20 % delež uporabe obnovljivih virov energije in zmanjšati porabo energije za 20 %, vse do leta 2020,

B.   ker je Komisija predstavila vrsto pobud za okolju primeren promet v povezavi z bojem proti podnebnim spremembam, sporočilo o internalizaciji zunanjih stroškov za vse načine prevoza in sporočilo o zmanjšanju hrupa v železniškem prometu ter konkreten zakonodajni predlog o reviziji infrastrukturnih pristojbin za težka tovorna vozila,

C.   ker člen 11(3) in (4) Direktive o evrovinjetah(3), kot je bila spremenjena leta 2006, določa: "Komisija po preučitvi vseh alternativ, vključno s stroški, povezanimi z okoljem, hrupom, zastoji in zdravjem, najpozneje do 10. junija 2008 predloži splošno uporaben, pregleden in skladen model za ocenjevanje vseh zunanjih stroškov, ki bo osnova za izračunavanje infrastrukturnih dajatev v prihodnosti Ta model spremljata analiza učinkov internalizacije zunanjih stroškov za vse načine prevoza in strategija za postopno uporabo tega modela za vse načine prevoza", Poročilo in model po potrebi spremljajo predlogi za Evropski parlament in Svet glede dodatne revizije te direktive.

D.   ker je treba internalizacijo vključiti v celovitejšo politiko pospeševanja somodalnosti in trajnostnega prevoznega sistema, ta politika pa mora vključevati tudi spodbujanje raziskav, financiranje infrastrukture, odpiranje trgov in standardizacijo; ker pa ti cenovni signali sami po sebi ne bodo zadostovali za spremembo obnašanja uporabnikov, če slednji ne bodo imeli na voljo potrebnih alternativ (čistejših vozil, alternativnih načinov prevoza itd.),

E.   ker je Komisija prepričljivo obrazložila obremenitve, ki jih za zdravje prebivalcev povzroča hrup v železniškem prometu, vendar kot glavno točko svoje pobude za zmanjšanje hrupa v železniškem prometu poudarja zgolj potrebo po tem, da so tovorni vagoni opremljeni s tihimi zavorami,

Okolju prijaznejši promet

1.   pozdravlja sporočilo Komisije o okolju prijaznejšem prometu kot prvi majhen in neodločen korak na poti k obsežnejši analizi o okolju prijaznem prometu z različnimi načini prevoza ter kot priznanje, da je doseganje učinkovitejšega prevoza pomembno in potrebno v kontekstu boja proti podnebnim spremembam;

2.   poudarja, kako pomembna je mobilnost za kakovost življenja državljanov, za rast in zaposlovanje v Evropski uniji, družbenogospodarsko in ozemeljsko kohezijo, trgovino s tretjimi državami ter za podjetja in zaposlene, ki so posredno ali neposredno vključeni v prometni sektor in logistiko;

3.   priznava, da ima mobilnost kljub pozitivnim učinkom in kljub temu, da je nepogrešljiva za gospodarski razvoj Evropske unije ter družbeno-gospodarsko in ozemeljsko kohezijo, tudi negativne posledice za naravo in ljudi, zato podpira nadaljnjo okolju primerno evropsko prometno politiko, ki bo ob upoštevanju upravičenih interesov državljanov in industrije v zvezi z mobilnostjo odpravila ali vsaj zmanjšala negativne posledice prometa, v skladu s cilji Unije o boju proti segrevanju ozračja do leta 2020;

4.   pozdravlja dejstvo, da je Komisija v svojem sporočilu pripravila pregled dosedanjih ukrepov Evropske unije za trajnostno prometno politiko;

5.   obžaluje, da Komisija ni predložila celovitega koncepta za okolju prijaznejši promet, torej za vse sektorje, vendar opaža, da je že sprejela začetne pobude, ki naj bi končno pripeljale do celovite strategije za internalizacijo zunanjih stroškov pri vseh načinih prevoza, in je doslej:

   kot delni koncept je pripravila priročnik za oceno zunanjih stroškov prometa in internalizacijo stroškov na nekaterih področjih (glej priročnik o izračunavanju zunanjih stroškov v prometnem sektorju),
   predložila je predlog o spremembi Direktive št. 1999/62/ES (Direktive o evrovinjetah), ki državam članicam omogoča, da v skladu s členom 11 omenjene direktive zaračunavajo zunanje stroške, ki jih povzročajo težka tovorna vozila,
   predlagala je obdavčenje zunanjih stroškov, ki jih povzroča hrup železniškega prometa, s pristojbinami za uporabo infrastrukture, ki bi se razlikovale glede na hrup;

6.   zato poziva Komisijo, naj za vse načine prevoza razvije potrebne nadaljnje ukrepe in instrumente za okolju primeren promet ob upoštevanju veljavnih mednarodnih konvencij in že sprejetih ukrepov v različnih sektorjih prometa, naj v zvezi s predlogi opravi znanstveno utemeljeno oceno učinkov posameznih ukrepov, njihovih posledic za konkurenco med načini prevoza in njihovega učinka na stroške mobilnosti in konkurenčnost ter na podlagi tega predloži celosten koncept za okolju prijaznejši promet s konkretnimi zakonodajnimi predlogi;

Internalizacija zunanjih stroškov

7.   obžaluje, da Komisija v svojem sporočilu o strategiji za izvajanje internalizacije zunanjih stroškov ni izpolnila naročil Parlamenta in Sveta po členu 11 Direktive o evrovinjetah, saj, kot priznava tudi sama, ni pripravila in predložila splošno uporabnega, preglednega in prepričljivega modela za oceno zunanjih stroškov, ni izdelala analize učinkov za vse načine prevoza in je predložila le prvi del strategije za postopno izvajanje modela za vse načine prevoza, ki se nanaša le na težka tovorna vozila;

8.   ugotavlja, da se Komisija v svojem sporočilu večkrat sklicuje na priročnik o izračunavanju zunanjih stroškov, ki je bil objavljen januarja 2008, združuje pa najnovejša znanstvena dognanja o izračunavanju zunanjih stroškov v prometnem sektorju;

9.   ugotavlja, da je Komisija v svojem sporočilu predstavila znanstveno prepričljive utemeljitve za zaračunavanje posameznih zunanjih stroškov za različne načine prevoza in je sprejela, kar je poimenovala "pragmatično osnovo na podlagi povprečnih stroškov"; na splošno podpira način, na katerega je Komisija izračunala mejne družbene stroške, skladno z belo knjigo o prometu iz leta 2001;

10.   ugotavlja, da je Komisija v svojem sporočilu in v predlogu direktive o spremembi Direktive 1999/62/ES (Direktive o evrovinjetah) izrecno upoštevala načelo "onesnaževalec plača" iz člena 175(5) Pogodbe; vendar poziva Komisijo, naj pri prihodnjih ukrepih glede internalizacije zunanjih stroškov upošteva vse oblike internalizacije zunanjih stroškov, ki že obstajajo, na primer davke na gorivo in pristojbine za uporabo cest;

11.   poziva Komisijo, naj pri oblikovanju nadaljnjih predlogov za okolju prijaznejši prometni sektor vključi ocene učinka konkurence med načini prevoza in z njimi povezanimi družbenimi in okoljskimi učinki, kot je to storila pri predlogu za pregled Direktive 1999/62/ES (Direktive o evrovinjetah);

12.   obžaluje, da Komisija ni predložila ukrepov za ublažitev učinkov povečane oddaljenosti, ki izhaja iz širitve EU, in ni ničesar predvidela glede posledic njihove uporabe, zlasti za države članice z geografskimi ovirami in tiste, ki še nimajo multimodalnih alternativ; zato poziva Komisijo, naj te pomanjkljivosti odpravi pri prihodnjem pregledu vseevropskih prometnih omrežij (TEN-T);

13.   spodbuja Komisijo, da v ta namen v okviru pregleda vseevropskih prometnih omrežij predstavi dodatni predlog za multimodalne koridorje mobilnosti (zelene koridorje), da izravna breme, ki ga s ponujenim neoviranim dostopom in mobilnostjo nalaga sedanji predlog;

14.   poziva Komisijo, naj nemudoma ukrepa in oblikuje konkretne predloge za vse načine prevoza ter izpolni nalogo, ki izhaja iz člena 11 spremenjene Direktive o evrovinjetah iz leta 2006, tako da predloži obsežen koncept za izračunavanje in zaračunavanje zunanjih stroškov ter ocenjevanje učinka na podlagi prepričljivega modela;

Zmanjšanje hrupa v železniškem prometu

15.   priznava, da se je Komisija v svojem sporočilu o ukrepih za zmanjšanje hrupa železniškega prometa za obstoječi vozni park odzvala na nujnost zmanjšanja obremenitev, ki jih povzroča hrup, za prebivalce, ki živijo ob železniških progah, zlasti zaradi tovornih vagonov;

16.   poudarja, da je predpogoj za dodatno opremljanje vagonov po razumni ceni čimprejšnja odprava obstoječih tehničnih ovir, kakor tudi odprava upravnih ovir glede relevantnih certifikatov, in sicer še pred sprejetjem katerih koli zavezujočih zakonodajnih ukrepov;

17.   poziva Komisijo, naj predloži ustrezen predlog direktive za zvišanje cen prog, razčlenjenih glede na hrup, za lokomotive in vagone, da bi se za prevoznike v železniškem prometu kar najhitreje pripravile spodbude za takojšnjo preureditev njihovih vozil v manj hrupna vozila z zamenjavo zavornjakov; meni, da je treba po potrebi razmišljati tudi o kratkoročnih ukrepih in da noben logistični ukrep ne bi smel negativno učinkovati na železniški sektor, kar zadeva konkurenco med načini prevoza;

18.   pričakuje od Komisije, da bo v svojem predlogu poiskala izvedljiv način, na katerega bo z namenskimi prejemki zagotovljeno, da se bodo preuredili tako vagoni prevoznikov v železniškem prometu, kot tudi vagoni drugih družb, ki jih soupravljajo prevozniki v železniškem prometu;

o
o   o

19.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL C 175E, 10.7.2008, str. 556.
(2) Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0087.
(3) Direktiva 1999/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 1999 o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila (UL L 187, 20.7.1999, str. 42).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov