Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 348kWORD 58k
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο
Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο *
P6_TA(2009)0128

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο (COM(2009)0093 – C6-0081/2009 – 2009/0029(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0093),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0081/2009),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 134 του Κανονισμού του,

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρόταση της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α) Το σχέδιο αποκατάστασης της ICCAT ενθαρρύνει τα συμβαλλόμενα μέρη να μειώσουν οικειοθελώς τα αλιεύματα ερυθρού τόνου στον ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο το 2009, για να προωθηθεί η ανασύσταση των αποθεμάτων· ορισμένα συμβαλλόμενα μέρη το έχουν πράξει·
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - στοιχείο ζ
ζ) "κοινή αλιευτική δραστηριότητα", κάθε δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν δύο ή περισσότερα σκάφη αλίευσης που φέρουν σημαία διαφορετικών ΣΜΣ ή διαφορετικών κρατών μελών και κατά την οποία τα αλιεύματα ενός σκάφους αλίευσης καταλογίζονται σε ένα ή περισσότερα άλλα σκάφη αλίευσης σύμφωνα με μια κλείδα κατανομής·
ζ) "κοινή αλιευτική δραστηριότητα", κάθε δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν δύο ή περισσότερα σκάφη αλίευσης που φέρουν σημαία διαφορετικών ΣΜΣ ή διαφορετικών κρατών μελών ή σκάφη αλίευσης που φέρουν την ίδια σημαία και κατά την οποία τα αλιεύματα ενός σκάφους αλίευσης καταλογίζονται σε ένα ή περισσότερα άλλα σκάφη αλίευσης σύμφωνα με μια κλείδα κατανομής·
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 6 - εδάφιο 3
Όταν κριθεί ότι η ατομική ποσόστωση έχει εξαντληθεί, το κράτος μέλος σημαίας μπορεί να διατάξει το σκάφος να κατευθυνθεί αμέσως σε λιμένα που έχει ορίσει.
Όταν κριθεί ότι η ατομική ποσόστωση έχει εξαντληθεί, το κράτος μέλος σημαίας αναστέλλει την άδεια για αλίευση ερυθρού τόνου και μπορεί να διατάξει το σκάφος να κατευθυνθεί αμέσως σε λιμένα που έχει ορίσει.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 - παράγραφος 1 - εισαγωγικό τμήμα
1.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, ο πλοίαρχος κοινοτικού αλιευτικού σκάφους που αναφέρεται στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού ή ο αντιπρόσωπός του, γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους (συμπεριλαμβανομένου του κράτους μέλους σημαίας) ή του ΣΜΣ, του οποίου τους λιμένες ή τις εγκαταστάσεις εκφόρτωσης σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν, τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξης στον λιμένα, τις ακόλουθες πληροφορίες:
1.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, ο πλοίαρχος κοινοτικού αλιευτικού σκάφους που αναφέρεται στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού ή ο αντιπρόσωπός του, γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους (συμπεριλαμβανομένου του κράτους μέλους σημαίας) ή του ΣΜΣ, του οποίου τους λιμένες ή τις εγκαταστάσεις εκφόρτωσης σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν, τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξης στον λιμένα ή, όταν η απόσταση από τον λιμένα είναι μικρότερη, κατά το πέρας της αλιευτικής δραστηριότητας και πριν αρχίσουν να επιστρέφουν, τις ακόλουθες πληροφορίες:
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 - παράγραφος 2 - στοιχείο α
α) προβλεπόμενη ώρα άφιξης·
α) ημερομηνία, λιμένα και προβλεπόμενη ώρα άφιξης·
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 - παράγραφος 2 - στοιχείο α
α) κάλυψη από παρατηρητές για το 20% τουλάχιστον των ενεργών σκαφών αλίευσης με γρι-γρι άνω των 24 m·
α) κάλυψη από παρατηρητές για το 100% των ενεργών σκαφών αλίευσης με γρι-γρι άνω των 24 m·
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 - παράγραφος 2 - στοιχείο β
β) σε περίπτωση κοινών αλιευτικών δραστηριοτήτων, την παρουσία παρατηρητή κατά τη διάρκεια της αλιευτικής δραστηριότητας.
β) σε περίπτωση κοινών αλιευτικών δραστηριοτήτων, την παρουσία παρατηρητή σε κάθε σκάφος αλίευσης κατά τη διάρκεια της αλιευτικής δραστηριότητας.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου