Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2219(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0086/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0086/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2009 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0130

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 288kWORD 75k
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο
Η πρόκληση της υποβάθμισης των γεωργικών γαιών στην ΕΕ, ιδίως στη Νότια Ευρώπη: η απάντηση με τα μέσα της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ
P6_TA(2009)0130A6-0086/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με το πρόβλημα της υποβάθμισης των γεωργικών γαιών στην ΕΕ και ειδικότερα στη Νότια Ευρώπη: η απάντηση με τα μέσα γεωργικής πολιτικής της ΕΕ (2008/2219(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης στις χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρή ξηρασία ή/και απερήμωση, ιδιαίτερα στην Αφρική, του 1994, και για τη βιολογική ποικιλότητα, του 1992,

–   έχοντας υπόψη τη θέση του που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Νοεμβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό πλαισίου προστασίας του εδάφους(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0086/2009),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργική δραστηριότητα είναι ένας οικονομικός τομέας που εξαρτάται άμεσα από τα φυσικά φαινόμενα και, παράλληλα, παρέχει σημαντικές δυνατότητες επέμβασης,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία είναι το καλύτερο μέσο για την αποφυγή της υποβάθμισης του εδάφους, και ότι απαιτείται κατάλληλη στρατηγική που θα συμβάλλει τη διατήρηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αγροτικός πληθυσμός της Ένωσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της ερημοποίησης και ότι οι παραγωγοί της Ένωσης συνεισφέρουν σημαντικά στη διατήρηση της βλάστησης σε περιοχές που πλήττονται από μακρές περιόδους ξηρασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδίως οι μόνιμες καλλιέργειες, τα λιβάδια και τα δάση έχουν εξαιρετικά θετική επίδραση στη συγκράτηση του νερού,

Δ.   λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι τα γεωργικά εδάφη της Νότιας Ευρώπης, αλλά και άλλων περιφερειών των κρατών μελών, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας διαδικασίας υποβάθμισης του περιβάλλοντος που οφείλεται στην αρνητική αλληλεπίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των κλιματικών φαινομένων,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι και η υπερεντατική καλλιέργεια μπορεί να συμβάλλει στην διάβρωση των εδαφών καθιστώντας τα μη παραγωγικά,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ερημοποίηση θεωρείται σήμερα ως μια από τις σημαντικότερες απειλές υποβάθμισης της γης των Μεσογειακών χωρών,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το έδαφος αποτελεί τη βάση της παραγωγής των προϊόντων διατροφής του ανθρώπου, των ζωοτροφών, των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των καυσίμων, και ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συγκέντρωση του CO2· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι σήμερα το έδαφος εκτίθεται περισσότερο από ποτέ σε ανεπανόρθωτες ζημίες οι οποίες προκαλούνται από τη γραμμική και την αιολική διάβρωση, τη ρύπανση, την αλάτωση, τη στεγανοποίηση, τη μείωση των οργανικών ουσιών και την απώλεια της βιοποικιλότητας των εδαφών,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές συνέπειες που έχουν ήδη διαπιστωθεί αφορούν τις διαταραχές της υδρογεωλογικής ισορροπίας, την είσοδο θαλάσσιων υδάτων στους παράκτιους υδροφόρους ορίζοντες, την αλάτωση των εδαφών, την απώλεια γεωργικών εκτάσεων, τη μείωση της βιοποικιλότητας, καθώς και την αύξηση της ευαισθησίας σε πυρκαγιές, και ασθένειες των φυτών και ζωονόσους,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προαναφερθείσες αλλαγές στην αλληλεπίδραση φυσικού-ανθρωπογενούς και παραγωγικού περιβάλλοντος έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα συστήματα καλλιέργειας και κτηνοτροφίας, στον παραγωγικό προσανατολισμό των εδαφών και στην προσφορά τροφίμων, με προφανή επακόλουθα στα ζητήματα επισιτιστικής ασφάλειας και –εξαιτίας της εγκατάλειψης εκμεταλλεύσεων– στον κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό ιστό των πληττομένων περιοχών, ενώ συνοδεύονται και από υδρογεωλογικές επιπτώσεις,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρδευση χρησιμεύει επίσης για τη διατήρηση της υγρασίας του εδάφους και για την ανατροφοδότηση του υδροφόρου ορίζοντα, και ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παράγοντες αυτοί κατά τη χάραξη της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ),

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η λειψυδρία και η ξηρασία αυξάνουν ακόμα περισσότερο τις τιμές των γεωργικών πρώτων υλών, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλίζεται ο διαρκής εφοδιασμός του πληθυσμού με τρόφιμα,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση του γεωργικού και δασικού συστήματος παρέχει ευκαιρίες παρέμβασης στο γενικό ισοζύγιο του άνθρακα και μπορεί να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου,

ΙΓ.   υπενθυμίζοντας την προποαρατεθείσα σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης η οποία αποσκοπεί στην καταπολέμηση της υποβάθμισης των καλλιεργήσιμων γαιών και της ξηρασίας, καθώς και την υποστήριξη αυτής της σύμβασης εκ μέρους του Κοινοβουλίου,

ΙΔ.   αναγνωρίζοντας τον ρόλο κανονιστικού πλαισίου της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ(3)) ως βασικού μέσου για την προστασία του εδάφους, με την προαγωγή της διαπεριφερειακής συνεργασίας, της βιώσιμης χρήσης των υδάτων και της προστασίας των διαθέσιμων υδάτινων πόρων και με την ταυτόχρονη συμβολή στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πλημμυρών και της ξηρασίας,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ολοκληρωμένης και πολυεπιστημονικής προσέγγισης, δεδομένου ότι έτσι μπορεί να αποφευχθεί η αναζήτηση λύσεων σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις και αλυσιδωτά επιβλαβή αποτελέσματα,

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιμη η παρακολούθηση της κατάστασης, όσον αφορά την εξέλιξη των υφιστάμενων φαινομένων και την εμφάνιση νέων καταστάσεων κινδύνου, μέσω της εξειδίκευσης στη χρήση των δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού και των γεωβιοχημικών (χαρτογραφικών) μοντέλων,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αυξηθεί η συχνότητα με την οποία εκδηλώνονται ακραία καιρικά φαινόμενα, με την εναλλαγή περιόδων ξηρασίας και έντονων βροχοπτώσεων, τα οποία επιταχύνουν τις διαδικασίες υποβάθμισης της λιθόσφαιρας, ιδίως στις περιοχές όπου το έδαφος είναι δομικά πιο ευάλωτο τόσο στη Βόρεια όσο και στη Νότια Ευρώπη,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται αύξηση της ζήτησης και των τιμών των τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο,

1.   κρίνει αναγκαίο να συμπεριληφθούν σαφώς στους προσανατολισμούς και στις μεθόδους διαχείρισης της ΚΓΠ αρχές και μέσα για την προστασία του κλίματος γενικότερα και για τον περιορισμό των συνεπειών που προκαλεί η υποβάθμιση του εδάφους ειδικότερα·

2.   τονίζει ότι η κοινοτική χρηματοδότηση των δράσεων προσαρμογής του γεωργικού τομέα στις κλιματικές αλλαγές θα πρέπει να βασιστεί σε μία εδαφική προσέγγιση, η οποία λαμβάνει υπόψη το βαθμό τρωτότητας των περιοχών της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι με βάση έγκυρες εκτιμήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, τα γεωργικά εδάφη της Νότιας Ευρώπης είναι περισσότερο ευάλωτα στην αλλαγή του κλίματος·

3.   εκφράζει τη λύπη του διότι δεν θεσπίστηκαν συγκεκριμένοι στόχοι, όταν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισαν την περικοπή των πόρων για την αγροτική ανάπτυξη και διαπιστώνει ότι στον δεύτερο πυλώνα δεν προβλέπονται αρκετοί πόροι για να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή·

4.   θεωρεί ότι τα σημερινά προβλήματα, μεταξύ των οποίων η έλλειψη τροφίμων, η λειψυδρία, η άνοδος της θερμοκρασίας, η εξατμισοδιαπνοή και ο κίνδυνος της υποβάθμισης του εδάφους, απαιτούν νέες, ολοκληρωμένες και επιστημονικές γεωργικές πολιτικές, προσαρμοσμένες στις κλιματικές συνθήκες της Μεσογείου· θεωρεί ότι με τη βοήθεια των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και των εθνικών οργανισμών, αυτές οι πολιτικές πρέπει να εκφράζουν την έρευνα και την ανάπτυξη για καλλιέργειες που θα προσαρμόζονται τοπικά στις νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις, σε τομείς όπως η εξοικονόμηση νερού, και ταυτόχρονα θα προσφέρουν επαρκή εισοδήματα στους γεωργούς, με σκοπό τη διατήρηση βιοτικού επιπέδου σε ευρωπαϊκή κλίμακα·

5.   θεωρεί ότι οι αρχές της ΚΓΠ σχετικά με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση στη στρατηγική διατήρησης του εδάφους θα πρέπει να ευνοούν περισσότερο δράσεις που έχουν ως στόχο τον έλεγχο και τη βελτίωση της απόδοσης και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των υφιστάμενων συστημάτων αποστράγγισης, μέσω της κατάρτισης σχεδίων διαχείρισης των υδάτων, που θα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμα και προσαρμοσμένα στην εκάστοτε τοποθεσία, και της παροχής συμβουλών στους αγρότες των περιοχών που κινδυνεύουν από ξηρασία σχετικά με την επιτυχή χρησιμοποίηση καλλιεργειών ανάλογα με την περιοχή και με μικρές απαιτήσεις ως προς την κατανάλωση νερού·

6.   τάσσεται υπέρ της παροχής μεγαλύτερης στήριξης για τη βελτίωση της διαχείρισης του νερού για τις γεωργικές γαίες από την Ένωση, στο πλαίσιο της οποίας θα ήταν αναγκαίο να καθιερωθούν αποτελεσματικότερα συστήματα άρδευσης, καλύτερα προσαρμοσμένα στο εκάστοτε είδος καλλιέργειας, να προωθηθεί η σχετική έρευνα και να δοθούν κίνητρα για τη αξιοποίηση των προόδων της βιοτεχνολογίας·

7.   θεωρεί αναγκαία τη δημιουργία και τη διαχείριση, μέσω κοινοπραξιών, μικροταμιευτήρων για άρδευση (μικρών ορεινών λιμνών) και για την καταπολέμηση των πυρκαγιών, σε θέση με μεγαλύτερο υψόμετρο ως προς την αρδευόμενη ζώνη με φυσική ροή, επιτρέποντας καλύτερες συνθήκες κόστους λειτουργίας και χρησιμοποιώντας, επίσης, επεξεργασμένα αστικά λύματα με τεχνικές φυτοκάθαρσης και επιφανειακής διασποράς·

8.   σημειώνει τη σημασία των αναβαθμίδων στην καταπολέμηση της διάβρωσης και την αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας του εδάφους σε νερό και κρίνει σκόπιμο να ληφθούν μέτρα για την διατήρηση, αποκατάσταση και κατασκευή τους·

9.   θεωρεί ότι τα γεωργικά-δασικά έργα πρέπει να περιλαμβάνουν προγράμματα αναδάσωσης των οριακών ή/και μολυσμένων εδαφών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρίζες των θάμνων μπορούν να εξασφαλίσουν την πρόσφυση του ανώτερου ασταθούς στρώματος στο σταθερό υποκείμενο πέτρωμα, το οποίο λειτουργεί ως υπόστρωμα καθαρισμού·

10.   συνηγορεί υπέρ της θέσπισης κοινοτικής δασικής πολιτικής, της οποίας κύριος στόχος θα είναι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

11.   θεωρεί, επίσης, απαραίτητη την παροχή κινήτρων για γεωργικές δράσεις με σκοπό τη διατήρηση της φυτοκάλυψης, προκειμένου να μη σημειωθεί αλάτωση των κοιτών των ποταμών εξαιτίας της διάβρωσης·

12.   επισημαίνει ότι πολλά μεσογειακά είδη θάμνων παρουσιάζουν ικανοποιητική αντοχή στη φωτιά και εξαιρετική ικανότητα φυτικής ανάκαμψης και θα πρέπει, συνεπώς, να αξιοποιηθούν, ενώ διαθέτουν, επίσης, κατάλληλα χαρακτηριστικά ριζικού συστήματος για την αντιμετώπιση των διαδικασιών διάβρωσης του εδάφους·

13.   εκφράζει την άποψη ότι προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορούσε να επιδιωχθεί η καλλιέργεια ποικιλιών μικρότερων απαιτήσεων σε νερό ή ακόμα και η κατά περίπτωση αντικατάσταση των ανοιξιάτικων καλλιεργειών με χειμερινές οι οποίες, εκτός από τις χαμηλές απαιτήσεις σε νερό άρδευσης, προστατεύουν αποτελεσματικά τα εδάφη, μέσω της φυτοκάλυψης την κρίσιμη για διαβρώσεις περίοδο του χειμώνα·

14.   θεωρεί ότι οι τοπικές φυτωριακές παραγωγές μπορούν να παράγουν οικότυπους καλύτερα προσαρμοσμένους στο περιβάλλον και θα πρέπει, συνεπώς, να τους παρασχεθούν κίνητρα με ειδικές παρεμβάσεις·

15.   ζητεί την προαγωγή της διαφύλαξης και της καλλιέργειας δενδροστοιχιών, ιδίως στις περιοχές από τις οποίες έχουν εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια·

16.   αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των φυτογενετικών πόρων για την προσαρμογή της διαχείρισης γης στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη φυτογενετικών πόρων από τους αγρότες και τους κηπουρούς, καθώς και από τα μικρά και μεσαία φυτώρια·

17.   τονίζει τη σημασία της αγρανάπαυσης για την αποκατάσταση των γεωργικών γαιών και για την εξοικονόμηση νερού· ζητεί από την Επιτροπή και τα οικεία κράτη μέλη να ενθαρρύνουν γεωργικά συστήματα προσαρμοσμένα στις εκτάσεις των μεσογειακών οικοσυστημάτων·

18.   θεωρεί ότι οι αρχές σχετικά με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της ΚΓΠ θα πρέπει, μεταξύ των κριτηρίων για τη διατήρηση της οργανικής ουσίας στο έδαφος, να παράσχουν κίνητρα στα συστήματα απορρόφησης και μεταφοράς του άνθρακα με τη βελτιστοποίηση των τεχνικών ξηρικής καλλιέργειας (ελάχιστη άροση της επιφάνειας, καλλιέργειες εκ περιτροπής, γονότυποι κατάλληλοι για το περιβάλλον, έλεγχος της εξατμισοδιαπνοής, στοχευμένη λίπανση, ολοκληρωμένη καταπολέμηση κλπ.)·

19.   καλεί τους αρμόδιους σε τοπικό επίπεδο φορείς να παρέμβουν για να προγραμματίσουν σχέδια διαχείρισης και τεχνολογίες χρήσης του νερού για άρδευση βάσει των νέων αναγκών και των περιβαλλοντικών συνθηκών, να σχεδιάσουν τη στοχοθετημένη χρήση των υδάτινων πόρων αναλόγως με την ποιότητα και να παρέμβουν σε επίπεδο οργανισμών διαχείρισης των υδάτων άρδευσης για να βελτιστοποιηθεί η διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη μείωσης της σπατάλης στα συστήματα διανομής·

20.   συνηγορεί υπέρ της σύστασης ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για την ξηρασία, ως ειδικού τμήματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος στην Κοπεγχάγη, και της ενίσχυσης της ικανότητας συντονισμένης αντίδρασης για την καταπολέμηση των πυρκαγιών εκ μέρους της Ένωσης, δεδομένου ότι τα δύο αυτά φαινόμενα συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην ερημοποίηση και στην υποβάθμιση των γεωργικών γαιών, ιδίως στην περιοχή της Μεσογείου·

21.   υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των πληροφοριών που διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη και ο συντονισμός μεταξύ αυτών·

22.   συνιστά την ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και συνεχούς παρακολούθησης της κατάστασης του εδάφους ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη δράση κατά της διάβρωσης, της καταστροφής των οργανικών συστατικών που ευθύνεται για τις εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου, καθώς και της απώλειας καλλιεργήσιμων γαιών και της βιοποικιλότητας·

23.   ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή, επ' ευκαιρία της πρότασής της για έναν νέο ορισμό των ορεινών, των νησιωτικών και των άλλων περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα, η οποία προβλέπεται για το 2009, να συμπεριλάβει, μεταξύ των βασικών παραμέτρων αξιολόγησης, τον βαθμό κινδύνου υποβάθμισης του εδάφους και ερημοποίησης για τις υπό παρακολούθηση περιοχές·

24.   θεωρεί απαραίτητη τη ενίσχυση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τη λειψυδρία και την ξηρασία και λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο της βιοτεχνολογίας·

25.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του έβδομου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την επίδειξη, που προβλέπεται για το 2009, περισσότερα κίνητρα για την υποστήριξη προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης που θα εκπονούν περισσότερα κράτη μέλη, με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων για περισσότερο αειφόρο διαχείριση του εδάφους και των περιοχών στις οποίες εκδηλώνονται φαινόμενα υποβάθμισης·

26.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει εάν είναι αναγκαία η δημιουργία πλαισίου που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση των αιτίων και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και ιδίως της υποβάθμισης της ποιότητας του εδάφους·

27.   θεωρεί ότι κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης και ενημέρωσης θα πρέπει να απευθύνονται τόσο στους υπεύθυνους του τομέα όσο και στο κοινό, με διπλό στόχο την αναζήτηση ειδικών λύσεων και την ευαισθητοποίηση των χρηστών όσον αφορά τη συλλογική ευθύνη στη χρήση των πόρων της γης·

28.   ζητεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης, ειδικότερα για τους νέους αγρότες, με τις οποίες θα προωθείται η καθιέρωση γεωργικών μεθόδων που θα έχουν ευνοϊκά αποτελέσματα στη διατήρηση των εδαφών, κυρίως σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και το ρόλο που διαδραματίζει η γεωργική παραγωγή στο κλίμα·

29.   υπενθυμίζει ότι, βάσει του ψηφίσματός του της 5ης Ιουνίου 2008 σχετικά με το μέλλον των νέων γεωργών στο πλαίσιο της σημερινής μεταρρύθμισης της ΚΓΠ(4), η χρηματοδότηση των σχεδίων θα πρέπει να παρέχεται κατά προτεραιότητα στις δραστηριότητες εκείνες που μπορούν να ευνοήσουν την είσοδο νέων στον γεωργικό τομέα·

30.   θεωρεί αναγκαίο η Ένωση να ενισχύσει και να βελτιώσει την αυτονομία και αυτάρκεια ως προς τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα μέσω της καλύτερης προστασίας των γεωργικών εδαφών και των παραγωγικών τους χαρακτηριστικών, προάγοντας ιδίως την αειφόρο χρήση των χορτολιβαδικών εκτάσεων για την κτηνοτροφία (με προγράμματα παραγωγής κρέατος από ζώα βοσκής, πριμοδότηση της σύμφωνης με την προστασία της φύσης βόσκησης κλπ.) προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ανεξαρτησία από τις εισαγωγές ζωοτροφών· θεωρεί ότι προκειμένου να συμβάλει στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και αειφορία, η ΚΓΠ πρέπει να επιδιώξει ισορροπία μεταξύ φυτικής και ζωικής παραγωγής και παραγωγής ενέργειας στην γεωργία της Ένωσης·

31.   ζητεί, στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας αγοράς του CO2, να ενθαρρυνθούν η διατήρηση και η αποκατάσταση των δασών, καθώς και η αναδάσωση από μικτά είδη, δίνοντας προτεραιότητα στα κράτη μέλη τα οποία έχουν χάσει την κληρονομιά τους σε φυσικά δάση, και υπογραμμίζει την ανάγκη να τεθεί σε εφαρμογή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα ολοκληρωμένο και βιώσιμο σύστημα διαχείρισης των δασών·

32.   υπογραμμίζει τον ρόλο των δασών στον υδάτινο κύκλο και τη σημασία ενός ισορροπημένου συνδυασμού δασών, λιβαδιών και βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμων εδαφών για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων· επισημαίνει ιδιαίτερα το ρόλο των εδαφών με υψηλή περιεκτικότητα οργανικών συστατικών και προσαρμοσμένη εναλλαγή καλλιεργειών· προειδοποιεί ότι η αυξανόμενη εκμετάλλευση της γης συνιστά απειλή για τη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων·

33.   ζητεί να αναγνωρισθεί, στο πλαίσιο των γεωργικών δραστηριοτήτων σχετικά με τη διατήρηση των λιβαδιών, των μόνιμων βοσκοτόπων και των δασικών εκτάσεων, η δυνατότητα σύνδεσης της χορήγησης πράσινων πιστοποιητικών με την παραγωγή δημόσιων αγαθών (αποθήκευση του CO2, βιοποικιλότητα, διατήρηση του εδάφους)·

34.   καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ για την πριμοδότηση γεωργικών δραστηριοτήτων σχετικά με τη διατήρηση των λιβαδιών, των μόνιμων βοσκοτόπων και των δασικών εκτάσεων, συνεισφέροντας έτσι στην παραγωγή δημόσιων αγαθών (αποθήκευση CO2, βιολογική ποικιλία, διατήρηση του εδάφους)· καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στη διατήρηση της αγρανάπαυσης·

35.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διερευνήσουν στρατηγικές αποκατάστασης των υποβαθμισμένων εδαφών, ξεκινώντας από κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της υποβάθμισης του εδάφους·

36.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 282 Ε, 6.11.2008, σ. 281.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P6_TA(2008)0473.
(3) ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P6_TA(2008)0258.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου