Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2547(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0112/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0112/2009

Συζήτηση :

PV 10/03/2009 - 18
CRE 10/03/2009 - 18

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2009 - 7.8
CRE 12/03/2009 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0132

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 268kWORD 40k
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο
Παιδιά μεταναστών
P6_TA(2009)0132B6-0112/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τα παιδιά των μεταναστών που έχουν παραμείνει στη χώρα καταγωγής τους

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών της 20ής Νοεμβρίου 1989 για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και ιδίως τα άρθρα 3 και 20,

–   έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους, και ιδίως τα άρθρα 38, 42 και 45,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 24,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων ωφελεί τις οικονομίες όλων των κρατών μελών και παρέχει στους πολίτες της ΕΕ τη δυνατότητα οικονομικής και ατομικής ανάπτυξης,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θετικά αυτά αποτελέσματα θα μπορούσαν να μειωθούν λόγω ανεπιθύμητων επιπτώσεων της μετανάστευσης, στις οποίες συγκαταλέγεται η δυσάρεστη κατάσταση που υποχρεούνται να βιώσουν τα παιδιά που έχουν παραμείνει στη χώρα καταγωγής όταν οι γονείς τους μεταναστεύουν σε άλλο κράτος μέλος,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση εργατικού δυναμικού αυξάνεται σταθερά κατά τις τελευταίες δεκαετίες και σήμερα πλέον οι περισσότεροι από τους διεθνείς μετανάστες της υφηλίου - 64 εκατομμύρια - διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση διαθέτει τεράστιο δυναμικό για την τόνωση της ανάπτυξης αλλά και ότι υπάρχουν προβλήματα που δεν έχουν επιλυθεί τόσο στις χώρες καταγωγής όσο και στις χώρες υποδοχής,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με μελέτη της UNICEF και της οργάνωσης Social Alternatives στη Ρουμανία, σχεδόν 350 000 παιδιά είχαν το 2008 τουλάχιστον έναν εργαζόμενο γονέα σε χώρα της αλλοδαπής, και σχεδόν 126 000 παιδιά υφίσταντο τις επιπτώσεις της μετανάστευσης και των δύο γονέων,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στα νοικοκυριά της χώρας καταγωγής διότι, μέσω εμβασμάτων και άλλων διαύλων, μειώνει τη φτώχεια και αυξάνει τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο,

Ζ.   λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι τα παιδιά που έχουν εγκαταλειφθεί από γονείς που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος ενδέχεται να υφίστανται επίσης δυσμενείς επιπτώσεις συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου γενικής έλλειψης φροντίδας όσον αφορά τη σωματική και την ψυχική τους υγεία καθώς και σχετικές με την ψυχική τους υγεία επιδράσεις, όπως είναι η κατάθλιψη, η απώλεια ελεύθερου χρόνου για την ψυχαγωγία και την ανάπτυξή τους, ελλιπής σχολική φοίτηση και έλλειψη γενικής συμμετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, κακή διατροφή και κακοποίηση,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται συνεκτική πολιτική για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εκπαίδευσης των παιδιών μεταναστών που μεταβαίνουν με τους γονείς τους στη χώρα υποδοχής, ενώ έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή στο φαινόμενο των παιδιών που παραμένουν στη χώρα καταγωγής,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά παραμένουν συχνά στη χώρα καταγωγής λόγω έλλειψης ενημέρωσης σχετικά με τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που παρέχουν οι χώρες υποδοχής,

1.   καλεί την Επιτροπή να αναλάβει την εκπόνηση μελέτης σε επίπεδο ΕΕ, που θα εξετάζει την έκταση του φαινομένου των παιδιών μεταναστών που έχουν παραμείνει στη χώρα καταγωγής και θα συγκεντρώνει δεδομένα για το φαινόμενο αυτό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

2.   καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης των παιδιών που έχουν εγκαταλειφθεί από τους γονείς τους στη χώρα καταγωγής και την εξασφάλιση της ομαλής ανάπτυξής τους από πλευράς εκπαίδευσης και κοινωνικής ζωής·

3.   καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μηχανισμούς συνεργασίας για να αποτραπούν οι καταστροφικές συνέπειες της έλλειψης δυνατοτήτων συμβίωσης σε οικογένειες, και ιδίως στα παιδιά, και των αποστάσεων που πρέπει να καλύπτονται·

4.   καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώνουν καλύτερα τους μετανάστες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τα δικαιώματα των μελών των οικογενειών τους όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία και τις διαθέσιμες πληροφορίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τη διαβίωση σε χώρες της αλλοδαπής και τους όρους εργασίας σε άλλο κράτος μέλος·

5.   καλεί την Επιτροπή να προτείνει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη την επαρκή εφαρμογή των ήδη υφιστάμενων μέσων προκειμένου να παρέχεται βοήθεια στους μετανάστες καθώς και στα παιδιά τους που δεν έχουν εγκαταλείψει τη χώρα καταγωγής·

6.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των ΜΚΟ σε δράσεις που αποβλέπουν στη βελτίωση της κατάστασης των παιδιών των μεταναστών·

7.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στους κοινωνικούς εταίρους.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου