Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2691(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0105/2009

Indgivne tekster :

B6-0105/2009

Forhandlinger :

PV 11/03/2009 - 12
CRE 11/03/2009 - 12

Afstemninger :

PV 12/03/2009 - 7.10
CRE 12/03/2009 - 7.10
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0134

Vedtagne tekster
PDF 61kWORD 76k
Torsdag den 12. marts 2009 - Strasbourg
Statusrapport 2008 for Tyrkiet
P6_TA(2009)0134B6-0105/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2009 om statusrapport 2008 for Tyrkiet

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens statusrapport om Tyrkiet for 2008 af 5. november 2008 (SEK(2008)2699),

-   der henviser til sine tidligere beslutninger af 27. september 2006 om Tyrkiets fremskridt imod tiltrædelse(1), af 24. oktober 2007 om forbindelserne mellem EU og Tyrkiet(2) og af 21. maj 2008 om statusrapport 2007 for Tyrkiet(3),

-   der henviser til forhandlingsrammen for Tyrkiet, der godkendtes den 3. oktober 2005,

-   der henviser til Rådets afgørelse 2008/157/EF af 18. februar 2008 om principperne, prioriteterne og betingelserne for tiltrædelsespartnerskabet med Republikken Tyrkiet(4) ("tiltrædelsespartnerskabet") samt til Rådets tidligere afgørelser om tiltrædelsespartnerskabet af 2001, 2003 og 2006,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.   der henviser til, at der indledtes tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet den 3. oktober 2005 efter Rådets godkendelse af forhandlingsrammerne, og at indledningen af disse forhandlinger har været udgangspunktet for en varig og tidsubegrænset proces,

B.   der henviser til, at Tyrkiet har afgivet tilsagn om gennemførelse af reformer, gode naboskabsforbindelser og en gradvis tilpasning til EU, og at disse bestræbelser skal opfattes som en mulighed for, at Tyrkiet selv gennemfører yderligere moderniseringer,

C.   der henviser til, at fuldstændig overholdelse af alle Københavnskriterierne fortsat er en grundlæggende forudsætning for tiltrædelse af EU i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd i december 2006, da EU er et fællesskab, der bygger på fælles værdier,

D.   der henviser til, at Kommissionen har konkluderet, at 2008 har været præget af stærke politiske spændinger, og at den tyrkiske regering til trods for sit robuste mandat ikke har fremlagt et konsekvent og omfattende program for politiske reformer,

E.   der henviser til, at Tyrkiet fortsat ikke har gennemført bestemmelserne i medfør af associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet og den tilhørende tillægsprotokol,

F.   der henviser til, at der i 2008 blev åbnet fire forhandlingskapitler,

1.   er bekymret over for tredje år i træk at kunne iagttage en gradvis stagnation i reformprocessen i Tyrkiet og opfordrer den tyrkiske regering til at demonstrere sin politiske vilje til at videreføre den reformproces, som det forpligtede sig til i 2005; understreger, at en sådan modernisering først og fremmest er i Tyrkiets egen interesse og til fordel for det tyrkiske samfund som helhed;

2.   er foruroliget over den fortsatte polarisering af det tyrkiske samfund og mellem de vigtigste politiske partier, der er taget til i løbet af 2008 og har indvirket negativt på de politiske institutioners funktion og på reformprocessen;

3.   understreger, at de politiske reformer står i centrum for reformprocessen, og hilser det velkommen, at den tyrkiske regering har udarbejdet og godkendt det nationale program for overtagelsen af den etablerede fællesskabsret;

4.   opfordrer indtrængende lederne af de politiske partier til reelt at tilstræbe en dialog og, idet de viser vilje til kompromis, at nå til enighed om en reformdagsorden for modernisering af Tyrkiet, så landet udvikler sig til et stabilt, demokratisk, pluralistisk, verdslig og velstående samfund på grundlag af princippet om respekt for menneskerettigheder og baseret på retsstatsprincipperne;

I.Opfyldelse af Københavnskriterierne
Demokrati og retsstatsforhold

5.   beklager, at de indledningsvise bestræbelser på en omfattende reform af forfatningen resulterede i en strid om tørklædespørgsmålet og førte til yderligere polarisering af samfundet; opfordrer den tyrkiske regering til at genoptage sit arbejde på en ny, civil forfatning, der sætter beskyttelsen af menneskerettigheder og de grundlæggende frihedsrettigheder i centrum, og opfordrer indtrængende regeringen til at sikre, at de politiske partier og civilsamfundet så vel som de etniske og religiøse mindretal inddrages snævert i denne forfatningsprocedure;

6.   er bekymret over sagerne vedrørende forbud mod to partier i parlamentet, der indledtes i 2008, navnlig den stadig verserende sag mod DTP (Det Demokratiske Samfundsparti); understreger nødvendigheden af at prioritere en ændring af lovgivningen om politiske partier for at bringe den i fuld overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols (EMD) retspraksis og henstillingerne fra Europarådets Venedigkommission;

7.   opfordrer den tyrkiske regering til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at tillade, at alle partier, der deltager i lokalvalget i marts 2009, repræsenteres i valgkommissionen;

8.   beklager, at der ikke er gjort fremskridt med hensyn til at etablere fuldstændig civil kontrolfunktion med militæret og en styrkelse af den parlamentariske kontrol med militær- og forsvarspolitikken;

9.   bemærker de fremskridt, der er gjort med udvikling af en strategi for en reform af retsvæsenet; påpeger dog, at der er et påtrængende behov for yderligere systematiske bestræbelser på at øge domstolenes upartiskhed og professionalisme, sikre, at domstolenes medlemmer afstår fra at blande sig i den politiske debat, og at de respekterer standarderne i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK);

10.   beklager, at der ikke er gjort fremskridt med hensyn til oprettelse af ombudsmandens kontor; bemærker forfatningsdomstolens negative afgørelse vedrørende loven om ombudsmanden og opfordrer indtrængende den tyrkiske regering til så hurtigt som muligt at genfremsætte forslag til den lovgivning, der er nødvendig for at etablere dette kontor, som både regeringen og parlamentet tidligere har støttet;

11.   beklager, at den tyrkiske regering ikke har forelagt nogen omfattende strategi til bekæmpelse af korruptionen; understreger behovet for at styrke den parlamentariske kontrol med de offentlige udgifter og behovet for ny lovgivning om revisionsretten;

12.   bifalder indledningen af retssagen imod dem, der sigtes for at være medlemmer af den kriminelle organisation Ergenekon; opfordrer myndighederne til at fortsætte efterforskningen og helt afdække organisationens netværker, der strækker sig ind i statens strukturer; er bekymret over rapporter vedrørende behandlingen af de tiltalte i denne sag; opfordrer indtrængende de tyrkiske myndigheder til at sikre dem en retfærdig retssag og nøje overholde retsstatsprincipperne;

Menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af mindretallene

13.   beklager, at ytringsfrihed og pressefrihed stadig ikke er fuldstændig beskyttet i Tyrkiet; er af den opfattelse, at i et demokratisk, pluralistisk samfund styrkes pressefriheden ikke af hyppige forbud mod hjemmesider eller pression mod og retssager mod den kritiske del af pressen; mener desuden, at ændringerne af straffelovens artikel 301, som blev vedtaget i april 2008, ikke var tilstrækkelige, eftersom personer fortsat retsforfølges for at udtrykke ikkevoldelige synspunkter i henhold til denne og andre artikler i straffeloven, antiterrorloven eller presseloven, som det har været tilfældet med Sakharovprismodtageren for tankefrihed i 1995 Leyla Zana; gentager, at det er nødvendigt at ophæve artikel 301 samt at gennemføre en grundlæggende reform af straffeloven og de øvrige love, der anvendes til vilkårlig undertrykkelse af ikkevoldelige synspunkter, for at sikre, at ytringsfriheden overholdes i overensstemmelse med EMRK;

14.   glæder sig over den undskyldning, som justitsminister Mehmet Ali Sahin på regeringens vegne rettede til Engin Cepers familie, på grund af dennes død i fængslet som følge af mishandling; er i lighed med det tyrkiske parlaments menneskerettighedsudvalg bekymret over, at retsvæsenet ikke har været i stand til at rejse sag i tilfælde af tortur og mishandling, som forekommer i stadig større antal; opfordrer den tyrkiske regering til at udfolde yderligere bestræbelser på at afskaffe tortur og mishandling i og uden for offentlige tilbageholdelsessteder og at eliminere kulturen med straffrihed; understreger i denne forbindelse, at ratifikation og gennemførelse af den valgfri protokol til FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf ville øge troværdigheden af disse bestræbelser væsentligt; er desuden bekymret over tilfælde af mishandling fra politiets side i forbindelse med offentlige demonstrationer;

15.   bifalder det arbejde, som den tyrkiske nationalforsamlings undersøgelsesudvalg vedrørende menneskerettigheder har gjort i forbindelse med sin efterforskning af tortur og mishandling i fængsler og af mordet på journalisten Hrant Dink; opfordrer indtrængende de tyrkiske myndigheder til fuldstændig opfølgning af udvalgets rapporter såvel som konklusionerne i rapporten fra det premierministerielle tilsyn; er ligeledes af den opfattelse, at teorien om Ergenekons involvering i andre sager, der hidtil ikke er blevet opklaret som mordet på Hrant Dink, bør tages mere alvorligt;

16.   glæder sig over det tyrkiske parlaments vedtagelse af loven om stiftelser i februar 2008 og glæder sig over Kommissionens vurdering, ifølge hvilken der med loven om stiftelser tages fat på en række uløste spørgsmål om ejendomsrettigheder, der vedrører ikke-muslimske samfund; opfordrer indtrængende den tyrkiske regering til at sikre, at loven gennemføres i overensstemmelse med EMRK's retspraksis og løser det endnu uløste spørgsmål med ejendom, der er beslaglagt og solgt til tredjepart, samt spørgsmål vedrørende ejendom tilhørende stiftelser, der er sluttet sammen inden vedtagelsen af den nye lovgivning;

17.   gentager, at retlige rammer udviklet i overensstemmelse med EMRK's retspraksis stadig er nødvendige for at gøre det muligt for alle religiøse samfund at fungere uden uberettigede begrænsninger, især hvad angår deres juridiske status, uddannelse af gejstlige, valg af deres hierarki, religionsundervisning og bygning af religiøse steder; tilskynder de tyrkiske myndigheder, alle politiske partier, civilsamfundet og de berørte samfund til at engagere sig i skabelsen af et miljø, der er fremmende for fuldstændig respekt for religionsfrihed i praksis; gentager sin opfordring til øjeblikkelig genåbning af det græsk-ortodokse Halki-præsteseminarium og offentlig brug af den kirkelige titel økumenisk patriark; glæder sig over regeringens seneste initiativer og dens igangværende forhandlinger med alawiernes ledere om langsigtede problemer, såsom alawiernes bedesteder og etableringen af et mindesmærke til minde om Sivasmassakren, og opfordrer den tyrkiske regering til ufortøvet at tage alawiernes sag op og at gøre den statslige religionsundervisning frivillig; beklager den planlagte ekspropriation af det syrisk-ortodokse klosters St. Gabriel i Tur Abdin og retssagerne mod klostrets repræsentanter;

18.   opfordrer indtrængende den tyrkiske regering til at prioritere et politisk initiativ, der fremmer en varig løsning på det kurdiske problem, idet dette initiativ skal tage sigte på de kulturelle, økonomiske og sociale muligheder, der er til rådighed for borgere af kurdisk oprindelse, herunder reelle muligheder for at lære kurdisk i det statslige og private skolesystem og at anvende sproget i radio- og tv-udsendelser og i adgangen til offentlige ydelser; og at tillade folkevalgte embedsmænd at bruge et andet sprog end tyrkisk, når de kommunikerer med deres vælgere; glæder sig over, at der er oprettet en offentlig tv-kanal, der siden den 1. januar 2009 har sendt på kurdisk 24 timer i døgnet;

19.   fordømmer de voldshandlinger, som PKK (Det Kurdiske Arbejderparti) og andre terrorgrupper har begået på tyrkisk område; gentager sin solidaritet med Tyrkiet i kampen mod terrorisme og opfordrer igen PKK til at erklære og respektere øjeblikkelig og betingelsesløs våbenhvile;

20.   opfordrer DTP og alle dets valgte medlemmer til at klart at tage afstand fra PKK og dets voldsanvendelse, og appellerer til alle parter om at bidrage til en løsning, der øger den tyrkiske stats stabilitet, velstand og integritet;

21.   konstaterer, at den tyrkiske regering har besluttet at færdiggøre planen for udviklingen af det sydøstlige Anatolien (GAP) om udvikling af det sydøstlige Tyrkiet; gør i denne forbindelse opmærksom på de sociale, miljømæssige, kulturelle og geopolitiske konsekvenser, herunder konsekvenserne for vandforsyningen i nabolandene Irak og Syrien, og opfordrer regeringen til fuldt ud at tage hensyn til disse spørgsmål, at beskytte den berørte befolknings rettigheder og at sikre et snævert samarbejde med de lokale og regionale myndigheder, når den går videre med planerne; opfordrer Kommissionen til at forelægge en undersøgelse af GAP og af planens konsekvenser;

22.   gentager, at de europæiske værdier pluralisme og mangfoldighed omfatter respekt for en langt bredere definition af mindretal i henhold til Lausannetraktaten (1923); er bekymret over den fortsatte fjendtlighed og vold over for mindretal; er foruroliget over, at Tyrkiet ikke har gjort fremskridt med hensyn til at sikre kulturel mangfoldighed og fremme respekten for og beskyttelsen af mindretal i overensstemmelse med standarderne i EMRK; opfordrer den tyrkiske regering til omsider at indlede en dialog med OSCE's Højkommissær for Nationale Mindretal om spørgsmål som mindretallenes deltagelse i det offentlige liv og radio- og tv-udsendelser på mindretalssprog;

23.   opfordrer den tyrkiske regering til at skride ind over for organisationer og grupper, der oppisker til fjendtlighed mod mindretal, og at beskytte alle, som er truet og frygter for deres liv, og samtidig gøre en vedvarende indsats for at skabe et miljø, der bidrager til fuld respekt for grundlæggende menneskerettigheder og frihedsrettigheder;

24.   opfordrer den tyrkiske regering til at søge løsninger for at bevare den dobbeltkulturelle karakter af de tyrkiske øer Gökçeada (Imvros) og Bozcaada (Tenedos) og tage fat på de problemer, som medlemmerne af det græske mindretal står over for, hvad angår deres uddannelse og ejendomsrettigheder;

25.   glæder sig over, at der i det tyrkiske parlament er blevet nedsat et ligestillingsudvalg; bifalder Kommissionens vurdering, ifølge hvilken den rammelovgivning, der sikrer kvinders rettigheder og ligestilling mellem mænd og kvinder, stort set er på plads; opfordrer indtrængende den tyrkiske regering til at sikre, at lovgivningen gennemføres på en sådan måde, at den får en positiv indvirkning på kvindernes situation i Tyrkiet; peger på de snarlige lokalvalg som en anledning til at rette op på kvindernes beskedne repræsentation i politik;

26.   er bekymret over det voksende antal såkaldte "æresdrab", som der berettes om i Tyrkiet, og opfordrer de tyrkiske myndigheder og civilsamfundet til at intensivere deres indsats for at forhindre disse drab, vold i hjemmet og tvangsægteskaber; glæder sig over stigningen i antallet af krisecentre, men opfordrer indtrængende til at sørge for effektive og bæredygtige politikker for budget- og personaleanliggender og for støtte til kvinder og deres børn, når de har de forladt krisecentrene; anmoder den tyrkiske regering om at bekæmpe handelen med kvinder i tæt samarbejde med medlemsstaterne;

27.   glæder sig over den øverste appeldomstols beslutning om ikke at bekræfte beslutningen om at forbyde interessegruppen Lambda Istanbul; opfordrer indtrængende regeringen til at garantere lighed uanset køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller overbevisning, handicap, alder eller seksuel orientering;

Tilstedeværelsen af en fungerende markedsøkonomi

28.   bifalder Kommissionens vurdering, der klassificerer Tyrkiet som en fungerende markedsøkonomi;

29.   konstaterer, at Tyrkiets økonomiske resultater generelt har vist, at den tyrkiske økonomis grundlag og ydeevne er væsentligt stærkere end for nogle år siden, til trods for at den økonomiske vækst blev langsommere i 2008; konstaterer, at den globale finanskrises virkninger for det tyrkiske banksystem hidtil har været begrænsede, men er bekymret over krisens indvirkning på den økonomiske vækst; opfordrer Kommissionen til specifikt at aflægge beretning om krisens følger for den tyrkiske økonomi; tilskynder den tyrkiske regering til at fortsætte sit nære samarbejde med Den Internationale Valutafond og de andre internationale og europæiske finansinstitutioner;

Evne til at påtage sig forpligtelserne ved medlemskab

30.   beklager, at et antal forpligtelser, som Tyrkiet har indgået som led i toldunionen mellem EU og Tyrkiet, stadig ikke er opfyldt, hvilket forvrider de bilaterale handelsforbindelser;

31.   bemærker, Tyrkiet medfør af toldunionen er forpligtet til at indgå frihandelsaftaler med de tredjelande, som EU har indgået sådanne aftaler med; opfordrer Rådet og Kommissionen til at medtage Tyrkiet i konsekvensanalyserne af potentielle frihandelsaftaler mellem EU og tredjelande og til yderligere at styrke informationsformidlingen om EU's holdninger og om status for frihandelsaftaleforhandlingerne;

32.   beklager, at associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet og tillægsprotokollen hertil endnu ikke er gennemført fuldt ud af den tyrkiske regering; erindrer om, at manglende opfyldelse af Tyrkiets forpligtelser fortsat alvorligt vil påvirke forhandlingsprocessen; opfordrer Rådet til fortsat at følge op på og evaluere de fremskridt, som gøres i de spørgsmål, der er omfattet af erklæringen fra Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater af 21. september 2005, i overensstemmelse med dets konklusioner af 11. december 2006;

33.   roser Tyrkiet for dets fremskridt inden for uddannelse og kultur; gentager, at adgang til uddannelse for alle ikke bare er en hensigtsmæssig strategi for integration af mindretal, men også basis for et velstående og moderne samfund; ser planen om at oprette afdelinger for armenske og kurdiske studier på tyrkiske universiteter som et tegn på velvilje, som må følges op af konkret handling;

II.Forøgelse af velstanden
Forøgelse af den sociale samhørighed og velstand

34.   påpeger, at en socialt orienteret markedsøkonomi er grundlaget for et socialt sammenhængende samfund og en af nøglerne til stabilitet og velstand; bifalder i denne forbindelse vedtagelsen af loven om socialforsikring og almen sundhedsforsikring som et bidrag til styrkelsen af den sociale samhørighed i det tyrkiske samfund;

35.   bifalder også det tyrkiske parlaments vedtagelse af beskæftigelsespakken i maj 2008, som tager sigte på at fremme kvinders, unges og handicappedes beskæftigelsesmuligheder; er dog bekymret over arbejdsmarkedets vedvarende svaghed, idet kun 43 % af befolkningen i den erhvervsaktive alder finder beskæftigelse, og er især foruroliget over de generelt faldende beskæftigelsestal for kvinder; tilskynder den tyrkiske regering til at tage yderligere skridt til at løse problemet med den uformelle økonomi;

36.   gentager sin opfordring til den tyrkiske regering om at tage yderligere håndgribelige skridt til at give kvinder mere indflydelse i den politiske, økonomiske og sociale sektor, for eksempel gennem midlertidige foranstaltninger til at øge deres aktive engagement i politik; understreger nødvendigheden at træffe effektive foranstaltninger til at øge kvinders adgang til uddannelse, der beklageligvis stadig er den laveste blandt OECD-landene;

37.   konstaterer de fremskridt, der er sket på området for sundhedsbeskyttelse; er dog bekymret over, at der ikke kan berettes om fremskridt på området for mental sundhed; opfordrer indtrængende de tyrkiske myndigheder til at stille flere ressourcer til rådighed for mental sundhedspleje og finde en løsning på problemet med utilstrækkelig generel medicinsk pleje og behandling af folk med mentale handicap på psykiatriske hospitaler og rehabilitationscentre; opfordrer til, at behandlingen af handicappede børn og voksne på institutioner fuldt ud er i overensstemmelse med deres rettigheder;

38.   beklager, at der ikke er sket nogen fremskridt med hensyn til at ændre lovgivningen om fagforeningsrettigheder og opfordrer det tyrkiske parlament til at vedtage en ny lov om fagforeninger, der er i overensstemmelse med konventionerne fra Den Internationale Arbejdsorganisation; beklager, at på trods af, at bestemmelserne om dannelse og medlemskab af en fagforening blev lempet i 2004, er fagforeningsaktiviteter stadig underlagt begrænsninger; opfordrer de tyrkiske myndigheder til sammen med fagforeningerne at finde frem til en løsning, så der kan afholdes fredelige 1. majdemonstrationer på Taksimpladsen i Istanbul under overholdelse af foreningsfriheden;

39.   gør endnu en gang opmærksom på nødvendigheden af at tage fat på problemet med forskelle i udvikling mellem de tyrkiske regioner og mellem by- og landområder, som er en væsentlig hindring for, at det tyrkiske samfund kan opnå velstand; beklager derfor, at den tyrkiske regering ikke har forelagt en omfattende strategi til løsning af dette problem, og er skuffet over, at Kommissionen ikke har forelagt information om EU's bidrag under Instrumentet for Førtiltrædelsesbistand til denne strategiske planlægning, som Parlamentet anmodede om i sin ovennævnte beslutning af 21. maj 2008;

III.Opbygning af gode naboskabsforbindelser

40.   understreger nødvendigheden af en omfattende løsning på Cypern-spørgsmålet baseret på FN's Sikkerhedsråds resolutioner og på de principper, som Den Europæiske Union bygger på; glæder sig over tilsagnet fra de politiske ledere fra begge sider om at nå frem til en forhandlingsløsning og støtter de igangværende direkte forhandlinger mellem de to ledere af de to samfund i Cypern og vil acceptere enhver aftale, som de når frem til, forudsat at den er i overensstemmelse med de principper, som EU bygger på, herunder de fire grundlæggende frihedsrettigheder, med forbehold af midlertidige overgangsundtagelser og at den godkendes ved en folkeafstemning; opfordrer den tyrkiske regering til at fremme et passende forhandlingsklima ved at trække de tyrkiske styrker tilbage fra Cypern og tillade de to leder at forhandle frit om deres lands fremtid;

41.   opfordrer Tyrkiet til at overholde sine forpligtelser i medfør af folkeretten, de relevante resolutioner vedtaget af FN's Sikkerhedsråd og EMD's kendelse om Cyperns fjerde mellemstatslige klage mod Tyrkiet vedrørende savnede personers skæbne; anmoder indtrængende alle EU's medlemsstater til at opfordre Tyrkiet til at tage passende skridt i dette overvejende humanitære anliggende;

42.   opfordrer til større grænseoverskridende samarbejde mellem lokale myndigheder, forretningsfolk og andre lokale partnere med nabolandene, EU's medlemsstater Grækenland og Bulgarien;

43.   bifalder den kommunikation og det samarbejde, der er udviklet i løbet af det seneste år mellem de tyrkiske og de irakiske myndigheder, herunder kontakterne mellem Tyrkiet og de kurdiske regionale myndigheder i det nordlige Irak; tilskynder disse myndigheder til yderligere at intensivere deres samarbejde for at sikre, at terrorangreb fra irakisk territorium forhindres under irakisk ansvar, og til at sikre stabiliteten og bidrage til den økonomiske udvikling af hele det tyrkisk-irakiske naboskabsområde; minder om sine tidligere appeller til den tyrkiske regering om, når den gennemfører antiterroroperationer, at respektere Iraks territoriale integritet, menneskerettighederne og retsstatsprincipperne og sikre, at der ikke omkommer civile;

44.   bifalder præsident Güls besøg i Armenien i september 2008 efter en indbydelse fra præsident Sarkisian og håber, at det reelt vil skabe et klima, der er gunstigt for en normalisering af forbindelserne mellem deres lande; opfordrer den tyrkiske regering til at genåbne sin grænse til Armenien og genoprette fulde økonomiske og politiske forbindelser med landet; opfordrer igen den tyrkiske og den armenske regering til at indlede en forsoningsproces vedrørende nutiden og fortiden, der gør det muligt åbent og ærligt at drøfte fortidens begivenheder; opfordrer Kommissionen til at lette denne forsoningsproces;

45.   bifalder den tyrkiske og den græske regerings fortsatte bestræbelser på at forbedre de bilaterale forbindelser; gentager, at tilbagekaldelsen af den casus belli-trussel, som den tyrkiske nationalforsamling erklærede i 1995, ville skabe en væsentlig impuls til yderligere at forbedre disse forbindelser; minder om, at Tyrkiet har forpligtet sig til gode naboskabsforbindelser og opfordrer den tyrkiske regering til at gøre seriøse og ihærdige bestræbelser på at løse ethvert stadig eksisterende stridsspørgsmål på fredelig vis og i overensstemmelse med FN-pagten, andre relevante internationale konventioner og bilaterale aftaler og forpligtelser;

IV.Styrkelse af det bilaterale samarbejde mellem EU og Tyrkiet

46.   opfordrer Rådet til at overveje at gøre fremskridt med hensyn til indledning af forhandlinger om de kapitler, hvor Tyrkiet i henhold til Kommissionens vurdering opfylder betingelserne for åbning;

47.   anerkender Tyrkiets ambition om at blive et omdrejningspunkt for energi i de eurasiske lande og den rolle, som landet kan spille ved at bidrage til Europas energisikkerhed; roser de fremskridt, som Tyrkiet har opnået på energiområdet; minder om sin ovennævnte beslutning af 24. oktober 2007, der støtter indledning af forhandlingerne om dette kapitel, og beklager, at man ikke er nået til enighed om dette i Rådet; opmuntrer Tyrkiet til at tilslutte sig Det Europæiske Atomenergifællesskab som fuldgyldigt medlem for at styrke energisamarbejdet mellem EU og Tyrkiet, hvilket kan gavne alle involverede parter; opfordrer Tyrkiet til fuldt ud at støtte Nabucco-rørledningsprojektet, som er et europæisk prioriteret projekt, og forventer, at der snart vil blive indgået en mellemstatslig aftale med henblik på at tage rørledningen i brug;

48.   konstaterer de fremskridt, der er sket på området for migration og asyl; beklager dog, at Tyrkiet siden december 2006 ikke har genoptaget forhandlingerne om en tilbagetagelsesaftale med EU, idet undertegnelsen af en sådan aftale er forudsætningen for, at der kan indgås en aftale om lettelse af udstedelsen af visa; og opfordrer den tyrkiske regering til at intensivere sit samarbejde med EU om migrationsforvaltning, blandt andet gennem reglementeret implementering af de eksisterende bilaterale tilbagetagelsesaftaler og protokoller med medlemsstaterne; konstaterer, at der ikke kan registreres nogen fremskridt med hensyn til tilpasning til EU's visumlister; opfordrer Kommissionen og den tyrkiske regering til at indlede forhandlinger om en aftale om lettelse af visumudstedelse; tilskynder medlemsstaterne til at lette visumrestriktionerne for rejsende i god tro såsom studerende, akademikere eller forretningsfolk; opfordrer til fuld respekt for asylsøgeres og flygtninges menneskerettigheder, herunder åben og uhindret adgang til alle tilbageholdelsescentre for De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge;

49.   bifalder, at der i september 2008 blev indledt en ny generation af projekter med det formål at udvide dialogen mellem civilsamfundet i Tyrkiet og i EU; opfordrer Kommissionen til at aflægge beretning om de aktiviteter, der udføres inden for rammerne af civilsamfundsdialogen mellem EU og Tyrkiet; gentager sin opfordring til den tyrkiske regering om i øget grad at inddrage civilsamfundet i reformprocessen;

50.   konstaterer, at Kommissionen har til hensigt kun at forelægge vurderinger af virkningerne på nogle politikområder(5); opfordrer Kommissionen til at aflægge en mere omfattende rapport om virkningerne som opfølgning på den, der blev forelagt i 2004, og ufortøvet forelægge den for Parlamentet;

51.   anmoder den tyrkiske regering og de judicielle myndigheder om at samarbejde bedre med EU-medlemsstaterne og deres myndigheder i straffesager, hvor EU-borgere og indbyggere er blevet udsat for svindel som i tilfældet med de såkaldte "grønne fonde" (islamiske investeringsfonde med base i Tyrkiet) og i tilfældet med "Deniz Feneri", en velgørenhedsfond med base i Tyskland;

Samarbejde om internationale og globale spørgsmål

52.   glæder sig over Tyrkiets indsats for at bidrage til en løsning for mange af verdens kriseregioner, især Mellemøsten og det sydlige Kaukasus, og også hvad angår forbindelserne mellem Afghanistan og Pakistan; påskønner især Tyrkiets aktive og konstruktive engagement efter konflikten mellem Rusland og Georgien, hvor Tyrkiet forsøgte at fremme fred og stabilitet i det sydlige Kaukasus, navnlig gennem sit forslag om et program for stabilitet og samarbejde i Kaukasus; opfordrer Rådet og Kommissionen til at intensivere samarbejdet med Tyrkiet og finde frem til, hvor Tyrkiet og EU gennem sammenlagte bestræbelser kan forstærke den fælles indsats i disse regioner;

53.   lykønsker Tyrkiet med dets valg til FN's Sikkerhedsråd og tilskynder den tyrkiske regering til at vedtage en strategi inden for FN, som er nøje koordineret med EU's holdning;

54.   glæder sig over det tyrkiske parlaments undertegnelse af Kyotoprotokollen;

55.   hilser Tyrkiets vedholdende bidrag Den Europæiske Sikkerheds- og Forsvarspolitik og NATO-operationerne velkommen; beklager dog, at det strategiske samarbejde mellem NATO og EU, der rækker ud over "Berlin Plus", fortsat blokeres af Tyrkiets modstand, der har negative følger for beskyttelsen af det udsendte EU-personale, og opfordrer indtrængende Tyrkiet til at opgive disse indvendinger så snart som muligt; anmoder Rådet om at høre Tyrkiet, som er en af de stater, der stiller flest tropper, i forbindelse med planlægningen og beslutningsprocessen i forbindelse med den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik;

56.   opfordrer den tyrkiske regering til at underskrive og forelægge statutten for Den Internationale Straffedomstol til ratifikation og således yderligere øge Tyrkiets bidrag til og engagement i det globale multilaterale system;

o
o   o

57.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til Europarådets generalsekretær, præsidenten for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Den Tyrkiske Republiks regering og parlament.

(1) EUT C 306 E af 15.12.2006, s. 284.
(2) EUT C 263 E af 16.10.2008, s. 452.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0224.
(4) EUT L 51 af 26.2.2008, s. 4.
(5) Europa-Kommissionen: Action taken on Parliament's non-legislative resolutions (opfølgning af Parlamentets ikke-lovgivningsmæssige beslutninger) maj II 2008.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik