Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2693(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0106/2009

Indgivne tekster :

B6-0106/2009

Forhandlinger :

PV 11/03/2009 - 12
CRE 11/03/2009 - 12

Afstemninger :

PV 12/03/2009 - 7.11
CRE 12/03/2009 - 7.11
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0135

Vedtagne tekster
PDF 150kWORD 63k
Torsdag den 12. marts 2009 - Strasbourg
Statusrapport 2008 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
P6_TA(2009)0135B6-0106/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2009 om statusrapport 2008 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 19.-20. juni 2003, hvor der blev givet tilsagn til samtlige stater på det vestlige Balkan om, at de ville blive medlemmer af Den Europæiske Union,

-   der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner S/RES/817 af 7. april 1993 og S/RES/845 af 18. juni 1993,

-   der henviser til Det Europæiske Råds beslutning af 16. december 2005 om at give Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien status som kandidatland til EU-medlemskab og til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd den 15.-16- juni 2006 og 14.-15. december 2006,

-   der erindrer om interimsaftalen fra 1995 mellem Den Hellenske Republik og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien,

-   der henviser til EU-Vestbalkan-erklæringen, der blev enstemmigt vedtaget af alle EU-medlemsstaternes udenrigsministre og udenrigsministrene fra landene på det Vestbalkan i Salzburg den 11. marts 2006,

-   der henviser til konklusionerne fra det fjerde møde i Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien den 24. juli 2007,

-   der henviser til aftalerne om lempelse af visumreglerne og tilbagetagelse af 18. september 2007 mellem EU og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien,

-   der henviser til Rådets afgørelse 2008/212/EF af 18. februar 2008 om principperne, prioriteterne og betingelserne for tiltrædelsespartnerskabet med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien(1),

-   der henviser til Brdo-erklæringen: Ny fokus på Vestbalkan, fremsat af EU-formandskabet den 29. marts 2008, der understregede behovet for nye impulser i forbindelse med Thessaloniki-dagsordenen og Salzburg-erklæringen,

-   der henviser til Kommissionens statusrapport 2008 for Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (SEK(2008)2695),

-   der henviser til sin beslutning af 10. juli 2008 om Kommissionens udvidelsesstrategidokument 2007(2),

-   der henviser til sin beslutning af 23. april 2008 om statusrapport 2007 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien(3),

-   der henviser til henstillingerne fra Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af 29.-30. januar 2007 og 26.-27. november 2007,

-   der henviser til sin holdning af 24. oktober 2007 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold(4),

-   der henviser til sin holdning af 24. oktober 2007 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om tilbagetagelse(5),

-   der henviser til Rådets afgørelse 2007/824/EF af 8. november 2007 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa(6),

-   der henviser til Rådets afgørelse 2007/817/EF af 8. november 2007 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse(7),

-   der henviser til den endelige erklæring fra Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU- Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien vedtaget den 28. november 2008,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. november 2008 med titlen "Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2008-2009" (KOM(2008)0674) og konklusionerne fra Rådet (Almindelige Anliggender og Eksterne Forbindelser) den 9. december 2008,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.   der henviser til, at retsstatsprincipperne og god regeringsførelse tillægges stor betydning i Kommissionens udvidelsesstrategidokument fra 2007 – fra de indledende faser af denne strategi og videre frem - især i forbindelse med bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet, administrative reformer og reform af retsvæsenet samt udvikling af civilsamfundet,

B.   der henviser til, at EU har taget skridt til at forbedre kvaliteten af udvidelsesprocessen,

C.   der henviser til, at medlemsstaten Grækenland og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien for øjeblikket er midt i en forhandlingsproces, der foregår i FN-regi, med henblik på at nå frem til en gensidigt acceptabel løsning på spørgsmålet om valg af navn til dette kandidatland; der henviser til, at det stadig er vigtigt, at der opretholdes gode naboskabsforbindelser og findes gensidigt acceptable løsninger på uafklarede problemer med nabolande i overensstemmelse med Salzburg-erklæringen af 11. marts 2006,

1.   glæder sig over, at regeringspartierne og oppositionen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med bred støtte fra civilsamfundet og den offentlige opinion i fællesskab stræber efter at opfylde København-kriterierne for EU-medlemskab tiltræde EU så hurtigt som muligt, idet det er vigtigt, at det ikke i første række drejer sig om at opfylde krav udefra, men om en forbedring af kandidatlandets egen fremtid;

2.   bekræfter atter sin fulde støtte til de europæiske perspektiver for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og alle de øvrige lande på det vestlige Balkan, hvilket er vigtigt for regionens stabilitet, forsoning og fredelige fremtid;

3.   glæder sig over, at landets parlament syv år efter Ohrid-aftalen vedtog loven om brugen af sprog inden for administration og undervisning; bifalder navnlig de øgede muligheder for videregående uddannelser, som åbning af nye fakulteter i flere byer giver, heriblandt uddannelser med undervisning på forskellige sprog; bemærker den mere retfærdige repræsentation af medlemmer af mindretalssamfund, især i den offentlige administration, politiet og militæret;

4.   roser de fremskridt, landet har gjort i dialogen om visumliberalisering, især det store antal biometriske rejse- og identitetsdokumenter, der udstedes, gennemførelsen af den integrerede grænseforvaltningsordning og oprettelsen af et nationalt visuminformationssystem; bemærker med tilfredshed de fremskridt, der er sket, i bekæmpelsen af menneskehandel, illegal migration og korruption og opfordrer regeringen til at fortsætte bestræbelserne på dette område; bifalder implementeringen af tilbagetagelsesaftalen med EU og slår til lyd for et tættere samarbejde med Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex), Den Europæiske Politienhed (Europol) og Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust); tager de vanskeligheder til efterretning, som borgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien står over for, som følge af at en af EU's medlemsstater ikke anerkender landets pas; opfordrer kommissionen til på baggrund af de opnåede fremskridt snarest at anbefale Rådet at indføre visumliberalisering for borgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og afskaffe visumpligten;

5.   roser de bestræbelser, som Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens regering har gjort på det økonomiske område, og som har resulteret i væsentlige fremskridt, hvad angår opfyldelse af de økonomiske kriterier og således bringe landet tættere på en funktionsdygtig markedsøkonomi; bifalder navnlig lettelsen af skattebetalingsprocedurerne, reformen af "one-stop-shop"-registreringen, lettelsen af udenrigshandelen og indskrænkning af bureaukratiet; opfordrer regeringen til at fortsætte sin politik med sigte på en stabil BNP-vækst, en lav inflationsrate, budgetdisciplin og en styrkelse af det generelle forretningsklima;

6.   konstaterer, at regeringen efter en række forsøg på at forstyrre parlamentsvalget den 1.juni 2008, navnlig i landets nordvestlige del, har truffet hensigtsmæssige foranstaltninger til gennem et delvis omvalg og effektiv overvågning af valghandlingerne at sikre et korrekt valgresultat; bifalder indledningen af retssager med henblik på at straffe gerningsmændene bag overtrædelserne under valget; roser vedtagelsen af ændringsforslagene til valgloven, som i det store og hele er i overensstemmelse med henstillingerne fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR), og stoler på, at der vil blive gjort alt, hvad der er muligt, for at imødegå eventuelle forsøg på at forstyrre fremtidige valg, som f.eks. præsident- og lokalvalget i marts 2009;

7.   bifalder de fremskridt, der er gjort i skabelsen af de nødvendige strukturer for decentraliseret forvaltning af instrumentet til førtiltrædelsesbistand; støtter regeringens bestræbelser på at opbygge administrative kapaciteter, der vil muliggøre implementering af Kommissionens beslutning om at overdrage forvaltningen af instrumentet for førtiltrædelsesbistand til de nationale myndigheder;

8.   konstaterer, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien med et bredt flertal i parlamentet lige som de fleste EU-stater anerkendte nabolandet Kosovos uafhængighed samtidig med Montenegro til trods for de problemer, dette på kortere sigt kunne have for ønsket om at bevare de gode forbindelser til nabolandet Serbien; bifalder den aftale, der er indgået med Kosovos myndigheder vedrørende demarkation af grænsen;

9.   der henviser til, at den øgede interesse for Serbien, der i 2009 muligvis kan føre til, at dette land opnår status som kandidatland, ikke må medføre, at interessen for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien svækkes i EU, eller at tiltrædelsesprocessen sinkes yderligere;

10.   konstaterer, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien træffer foranstaltninger til at opfylde kriterierne for medlemskab af EU, og noterer sig de fremskridt, der er gjort, i gennemførelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen undertegnet i 2001 og Ohrid-rammeaftalen og de nylige fremskridt, hvad angår gennemførelsen af Kommissionens benchmarks; beklager dog, at der tre år efter tildelingen af status som kandidatland endnu ikke er indledt tiltrædelsesforhandlinger, hvilket er en uholdbar situation, der har demotiverende virkninger for landet, og som risikerer at virke destabiliserende på regionen; finder det ønskeligt, at denne specielle situation ophører; opfordrer til forøgelse af tempoet og erindrer om, at Parlamentet i sin ovennævnte beslutning af 23. april 2008 gav udtryk for sine forhåbninger om, at der ville blive truffet en afgørelse i 2008 om tidspunktet for indledning af tiltrædelsesforhandlinger, i bevidstheden om at de resterende problemer, der hindrer en hurtig tiltrædelse, må løses i de år, hvor de forestående forhandlinger skal afholdes; opfordrer indtrængende Rådet til at fremskynde denne proces ved at vedtage en dato for indledning af tiltrædelsesforhandlingerne i løbet af 2009, selv om den fuldstændige gennemførelse af de vigtigste prioriteter i tiltrædelsespartnerskabet endnu ikke er afsluttet;

11.   understreger i overensstemmelse med konklusionerne fra mødet i Det Europæiske Råd den 19.-20. juni 2008 og møderne i Rådet (Generelle Anliggender og Eksterne Forbindelser) den 8.-9. december 2008 atter betydningen af, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien som kandidatland fortsat fremmer et godt naboskab og prøver at løse stadig uløste spørgsmål med sine naboer, herunder en gensidig acceptabel forhandlingsløsning på navnespørgsmålet på grundlag af sine internationale forehavender og sine bilaterale og multilaterale og bilaterale engagementer og forpligtelser;

12.   støtter formidler Matthew Nimetz' bestræbelser på under FN's auspicier – som fastlagt i FN's Sikkerhedsråds ovennævnte resolutioner S/RES/817 og S/RES/845 fra 1993, der tager sigte på at løse den strid, der er opstået omkring statens forfatningsmæssige navn, for så hurtigt som muligt at opnå definitiv enighed mellem Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Grækenland – samt på grundlag af hans forslag af 6. oktober 2008 at finde frem til en måde, hvorpå sondringen mellem de områder, der hører til forskellige stater, men samlet kaldes Makedonien, kan afklares internationalt; er klar over, at dette forslag betragtes med tøven af begge parter; noterer sig udnævnelsen af en ny forhandler fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien; anmoder begge parter om fortsat at engagere sig i forhandlingerne under FN's auspicier og nå frem til en kompromisløsning, så dette problem ikke fortsætter med at udgøre en hindring for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens medlemskab af internationale organisationer, som det er fastlagt i den ovennævnte interimsaftale fra 1995, som stadigvæk er i kraft; advarer om, at manglende hurtig enighed mellem de to stater kan føre til en langvarig forsinkelse af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens mulighed for at tiltræde EU; er af den opfattelse, at sådanne uafklarede bilaterale spørgsmål på Balkan ikke bør være til hinder for tiltrædelse eller have forrang for den europæiske integrationsproces;

13.   noterer sig den ansøgning, som Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har indgivet for Den Internationale Domstol vedrørende artikel 11 i interimsaftalen; giver udtryk for sine forhåbninger om, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Grækenland fortsat forpligter sig til at fortsætte forhandlingerne til trods for den retssag, der er indledt ved Den Internationale Domstol vedrørende gennemførelsen af interimsaftalen; giver udtryk for sine forhåbninger om, at alle regeringer i de omkringliggende lande i den nye forhandlingsrunde, der er planlagt i den såkaldte Nimetz-proces, vil støtte landets optagelse i EU og således bidrage til regionens stabilitet og velstand;

14.   bifalder Den Tidligere Jugoslaviske Republiks myndigheders bestræbelser på at samarbejde med tilgrænsende EU-medlemslande med henblik på at undersøge eventuelle uoverensstemmelser og fejlfortolkninger af historien, der vil kunne føre til uenighed, og opfordrer indtrængende til, at den del af landets kulturelle og historiske arv, som det har tilfælles med sine nabolande, værdsættes i fællesskab; er bekymret over de manglende fremskridt i bekæmpelse af den genopblussen af hadefulde ytringer ("hate speech"), som finder sted, navnlig i medierne og uddannelsessystemet, over for nabolandene og opfordrer fortsat regeringen til at sikre, at myndighederne overholder EU's og Europarådets standarder;

15.   henviser til, at der i et demokrati foregår et samspil mellem regering og opposition, hvor der altid er plads til afvigende meninger, opmærksomhed omkring alternative løsninger og mulighed for at opnå enighed om en ændret politik, og at det er vigtigt at sikre, at der i dele af befolkningen opstår frygt for, at denne tolerance begrænses, hvis ét parti opnår parlamentarisk flertal, således som det har været tilfældet i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien siden det seneste valg;

16.   opfordrer indtrængende til, at borgere, der klager over magtmisbrug og/eller korruption, ved indgivelsen af deres klage får udleveret et dokument, hvoraf dette tydeligt fremgår; bifalder den praksis, der følges, med at orientere borgerne om de skridt, der er taget i sagen, samt om det endelige resultat og det faktum, at disse klager registreres ensartet og overskueligt af politi og retsvæsen;

17.   opfordrer Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens regering til at optrappe bekæmpelsen af forbindelserne mellem organiseret kriminalitet i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Kosovo og Albanien;

18.   beklager, at den nye lov om kirkers, religiøse samfunds og religiøse gruppers juridiske status af 20. september 2007 endnu ikke har ført til, at tilhængere af forskellige trosretninger føler, at de har samme muligheder for at udøve og udbrede deres tro og til med henblik herpå at eje, anvende og opføre bygninger som de to traditionelt største trosretninger i landet, nemlig den "makedonsk"-ortodokse kirke og islam; erindrer om, at myndighederne har til opgave at sikre tolerancen over for anderledes tænkende og retten til at have en anden tro;

19.   beklager det øgede pres, medierne udsættes for af kræfter i regeringen, især under valgkampen; opfordrer til opretholdelse af den uafhængige og mangesidede information via radio og tv, således at de divergerende meninger i samfundet kommer frem, både ved at sikre den redaktionelle frihed til informationsformidling og ved at hindre, at kommercielle kanaler bliver snævert forbundet med bestemte partier eller politikere; er også bekymret over avisers og tv-kanalers store afhængighed af regeringens reklamer og den indkomst, dette giver, hvilket kan lægge hindringer i vejen for en kritisk journalistisk tilgang;

20.   konstaterer, at der heller ikke efter vedtagelsen af ændringerne til beskæftigelsesloven fra 2005 er klarhed over, hvorledes de forskellige fagforbund kan indgå juridisk gyldige aftaler med regering og arbejdsgivere, navnlig fordi den nugældende bestemmelse om, at fagforbundene skal organisere 33 procent af de berørte arbejdstagere, inden de kan indgå aftaler, hindrer mangfoldighed og medfører, at de berørte parter løbende stiller spørgsmålstegn ved medlemsniveauet i disse fagforeninger;

21.   opfordrer Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens regering til hurtigt at udvikle nye affaldsbortskaffelsessteder samt lukke og rense gamle affaldsbortskaffelsessteder, samtidig med at der udvikles praktiske foranstaltninger til modernisering af den integrerede affaldscyklus, herunder differentieret affaldsindsamling, blandt andet gennem sammenslutninger, og etablering af anlæg for udnyttelse af affaldet til energi og omdannelse til brændstof;

22.   ønsker en forbedring og bevarelse af vandkvaliteten og vandstanden i grænsesøerne Ohrid, Prespa og Dojran og effektive aftaler herom med nabostaterne Albanien og Grækenland; glæder sig også over lovforslaget om vandforvaltning og opfordrer til snarlig behandling i parlamentet;

23.   har med foruroligelse bemærket de skadelige virkninger for mennesker og miljø af olieraffinaderiet OKTA, der er i drift i byen Ilinden i nærheden af Skopje, og som anses for landets største forureningskilde;

24.   advarer om, at vandforsyningen til byerne kan komme i fare, hvis der ikke foretages nye investeringer i oplagring, behandling og transport af vand;

25.   opfordrer Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens regering til at genstarte processen med liberalisering og privatisering af lokale offentlige tjenester, idet der lægges særlig vægt på elproduktion, transport og distributionsindustrier;

26.   beklager, at jernbanenettets er blevet ringere gennem de senere år; konstaterer navnlig, at såvel antallet af indenlandske afgange som af gennemgående forbindelser til nabolandene er reduceret til et minimum, og at det rullende materiel, der anvendes, er mindre egnet til passagertransport over relativt korte afstande, således at der er behov for nye investeringer, hvis persontransporten med jernbane skal overleve på længere sigt; beklager de manglende fremskridt med hensyn til bygning af jernbaneforbindelsen mellem Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Bulgarien, som ville kunne bidrage til den økonomiske udvikling og stabiliteten i regionen som helhed;

27.   tilskynder regeringen til at fremskynde planlægning og produktion fra vedvarende energikilder, navnlig med hensyn til sol- og vindenergi; opfordrer i denne forbindelse myndighederne i Skopje til at gøre enhver bestræbelse på at udvikle en energipolitik i tråd med EU's målsætninger og til at støtte EU's standpunkter på den kommende konference i København om en aftale efter Kyoto-aftalen;

28.   er bekymret over stigningen i det store antal meldinger om ofre for vold i hjemmet og opfordrer til, at der som supplement til den allerede eksisterende familielov vedtages en særlig lov, der gør det muligt for anklagemyndigheden at anklage personer, der begår vold i hjemmet;

29.   er foruroliget over romamindretallets dårlige stilling i landet, blandt andet i lyset af den seneste rapport fra Amnesty International, ifølge hvilken 39 % af romakvinderne modtager lidt eller ingen undervisning, 83 % har aldrig været i officielt lønnet beskæftigelse, og 31 % lider af kroniske sygdomme, hvilket er procentdele, der er strukturelt højere end gennemsnittet for kvinder, der ikke er romaer;

30.   bifalder det fremskridt, der foreløbig er gjort med hensyn til romaernes politiske repræsentation; opfordrer samtidig indtrængende regeringen til at fremskynde og stille passende midler til rådighed for gennemførelsen af den nuværende romapolitik;

31.   glæder sig sammen med De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) over, at ingen medlemmer af de fra Kosovo flygtede mindretal, der ikke har fået varig opholdstilladelse, er blevet tvunget til at rejse, og håber, at der snarest opnås enighed mellem regeringen og UNHCR om ansvaret for finansiel støtte til denne gruppe;

32.   opfordrer, på baggrund af at den internationale finansielle krise har nået Europa og indirekte kan påvirke handel og udenlandske investeringer på Vestbalkan, Kommissionen til at følge udviklingen og om nødvendigt vedtage passende foranstaltninger for at sikre, at stabiliserings- og associeringsprocessen vedrørende Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og de andre lande på det vestlige Balkan, som er en vigtig faktor for stabiliteten i regionen og i EU's egen interesse, kan forløbe uden problemer;

33.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til regeringen og parlamentet i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

(1) EUT L 80 af 19.3.2008, s. 32.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0363.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0172.
(4) EUT C 263 E af 16.10.2008, s. 402.
(5) EUT C 263 E af 16.10.2008, s. 402.
(6) EUT L 334 af 19.12.2007, s. 120.
(7) EUT L 334 af 19.12.2007, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik