Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2693(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0106/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0106/2009

Συζήτηση :

PV 11/03/2009 - 12
CRE 11/03/2009 - 12

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2009 - 7.11
CRE 12/03/2009 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0135

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 314kWORD 88k
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο
Έκθεση προόδου 2008 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
P6_TA(2009)0135B6-0106/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την έκθεση προόδου του 2008 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, της 19ης-20ης Ιουνίου 2003, στο πλαίσιο του οποίου δόθηκε η υπόσχεση σε όλα τα κράτη των δυτικών Βαλκανίων ότι θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ S/RES/817 της 7ης Απριλίου 1993 και S/RES/845 της 18ης Ιουνίου 1993,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2005, να χορηγηθεί στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας το καθεστώς της υποψήφιας για ένταξη χώρας στην ΕΕ, καθώς και τα συμπεράσματα της Προεδρίας των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της 15ης-16ης Ιουνίου 2006 και της 14ης-15ης Δεκεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του 1995,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση ΕΕ και χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από τους υπουργούς εξωτερικών όλων των κρατών μελών της ΕΕ και από τους υπουργούς εξωτερικών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στο Σάλτσμπουργκ, στις 11 Μαρτίου 2006,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της τέταρτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της 24ης Ιουλίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τις συμφωνίες επανεισδοχής και απλούστευσης της έκδοσης θεωρήσεων μεταξύ ΕΕ και πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της 18ης Σεπτεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/212/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τους όρους που περιέχονται στην ευρωπαϊκή εταιρική σύμπραξη με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας(1),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Brdo: "Νέα αντίληψη για τα Δυτικά Βαλκάνια", που έγινε από την προεδρία της ΕΕ στις 29 Μαρτίου 2008, για να τονιστεί η ανάγκη του να δοθεί νέα πνοή στην ατζέντα της Θεσσαλονίκης και στη δήλωση του Σάλτσμπουργκ,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου του 2008 της Επιτροπής για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (SEC(2008)2695),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Ιουλίου 2008, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη στρατηγική διεύρυνσης του 2007(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με την έκθεση προόδου του 2007 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας(3),

–   έχοντας υπόψη τις συστάσεις της μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής ΕΕ-πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της 29ης-30ής Ιανουαρίου 2007 και της 26ης-27ης Νοεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τη θέση του, της 24ης Οκτωβρίου 2007, επί της πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου, σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής(4),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του, της 24ης Οκτωβρίου 2007, επί της πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για την επανεισδοχή(5),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/824/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2007, για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων(6),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/817/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2007, για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια(7),

–   έχοντας υπόψη τη τελική δήλωση της πέμπτης μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής μεταξύ ΕΕ και πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της 28ης Νοεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Νοεμβρίου 2008, με τίτλο "Η στρατηγική της διεύρυνσης και οι κυριότερες προκλήσεις του 2008-2009" (COM(2008)0674) καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων, της 9ης Δεκεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο στρατηγικής για τη διεύρυνση της Επιτροπής, του 2007, προσδίδει μεγάλη σημασία, ήδη από τα αρχικά στάδια της εν λόγω στρατηγικής, στο κράτος δικαίου και στη χρηστή διακυβέρνηση, ιδίως στους τομείς της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, των διοικητικών και δικαστικών μεταρρυθμίσεων και της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει λάβει μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της διεργασίας της διεύρυνσης,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα κράτος μέλος, η Ελλάδα, και η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, βρίσκονται εν μέσω διαπραγματευτικής διαδικασίας που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να εξευρεθεί αμοιβαίως αποδεκτή λύση στο θέμα του ονόματος της υποψήφιας χώρας· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η εξασφάλιση καλών σχέσεων γειτονίας και η εξεύρεση, κατόπιν διαπραγματεύσεων, αμοιβαίως αποδεκτών λύσεων σε ανεπίλυτα ζητήματα μεταξύ ομόρων κρατών, σύμφωνα με τη δήλωση του Σάλτσμπουργκ της 11ης Μαρτίου 2006, εξακολουθούν να είναι καίριας σημασίας,

1.   εκφράζει την ικανοποίησή του διότι τόσο τα συμπολιτευόμενα όσο και τα αντιπολιτευόμενα κόμματα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, με την ευρεία υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών και της κοινής γνώμης, είναι ενωμένα στη κοινή τους βούληση να συμμορφωθούν με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για να ενταχθούν στην ΕΕ, και δη το ταχύτερο δυνατόν· επισημαίνει επ" αυτού ότι δεν πρόκειται για συμμόρφωση με έξωθεν απαιτήσεις, αλλά για βελτίωση του μέλλοντος της ίδιας της υποψήφιας χώρας·

2.   επανεπιβεβαιώνει την πλήρη υποστήριξή του προς την ευρωπαϊκή προοπτική της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, γεγονός θεμελιώδους σημασίας για τη σταθερότητα, τη συμφιλίωση και το ειρηνικό μέλλον της περιοχής·

3.   εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, επτά χρόνια μετά τη Συμφωνία της Οχρίδας, το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε το νόμο για τη χρήση των γλωσσών στη διοίκηση και την εκπαίδευση· επικροτεί ιδίως τις διευρυμένες δυνατότητες που προσφέρονται για ανώτερη εκπαίδευση χάρη στη δημιουργία νέων πανεπιστημίων σε διάφορες πόλεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσφέρουν μαθήματα σε διαφορετικές γλώσσες· λαμβάνει γνώση των βελτιώσεων στο θέμα της ισότιμης εκπροσώπησης μελών μη πλειοψηφικών κοινοτήτων, ιδίως στη δημόσια διοίκηση, στην αστυνομία και στις ένοπλες δυνάμεις·

4.   επικροτεί την πρόοδο που σημείωσε η χώρα στο διάλογο για την απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων διαβατηρίου, και κυρίως τον μεγάλο αριθμό βιομετρικών ταξιδιωτικών εγγράφων και ταυτοτήτων που εκδόθηκαν, την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης συνόρων και τη δημιουργία εθνικού συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις διαβατηρίου· σημειώνει με ικανοποίηση τη πρόοδο που σημειώθηκε στον αγώνα κατά της σωματεμπορίας, της λαθρομετανάστευσης και της διαφθοράς και καλεί την κυβέρνηση να συνεχίσει τις προσπάθειες σε αυτό το πεδίο· επικροτεί την εφαρμογή της συμφωνίας επανεισδοχής με την ΕΕ και ζητεί στενότερη συνεργασία με τον ευρωπαϊκό οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex), την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol) και τη Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust)· σημειώνει τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας λόγω της μη αναγνώρισης των διαβατηρίων τους από ένα κράτος μέλος της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή, λόγω της προόδου που σημειώθηκε, να συστήσει στο Συμβούλιο την ταχύτερη δυνατή απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων διαβατηρίου για τους πολίτες της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και την κατάργηση των απαιτήσεων θεώρησης·

5.   επικροτεί τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η κυβέρνηση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στον οικονομικό τομέα, χάρη στις οποίες πραγματοποιήθηκε σημαντική πρόοδος προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσης των οικονομικών κριτηρίων, με αποτέλεσμα η χώρα να πλησιάσει τη λειτουργική οικονομία της αγοράς· επικροτεί ιδίως την απλούστευση των διαδικασιών καταβολής φόρων, τη μεταρρύθμιση με τις υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης, την απλούστευση του εξωτερικού εμπορίου και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας· προτρέπει την κυβέρνηση να συνεχίσει τις πολιτικές της για σταθερή ανάπτυξη του ΑΕγχΠ, χαμηλό πληθωρισμό, δημοσιονομική πειθαρχία και ενίσχυση του γενικού επιχειρηματικού κλίματος·

6.   παρατηρεί ότι, εν συνεχεία των επανειλημμένων προσπαθειών για διατάραξη των κοινοβουλευτικών εκλογών της 1ης Ιουνίου 2008, ιδίως στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, η κυβέρνηση έλαβε αποτελεσματικά μέτρα, μέσω μερικής επανάληψης των εκλογών και πραγματικού ελέγχου των διαδικασιών, προκειμένου να επιτύχει σωστά αποτελέσματα των εκλογών· επικροτεί την έναρξη δικαστικών διώξεων για να τιμωρηθούν οι αυτουργοί των εκλογικών ατασθαλιών· επικροτεί την έγκριση τροποποιήσεων του Εκλογικού Κώδικα οι οποίες, σε γενικές γραμμές, συνάδουν με τις συστάσεις του ΟΑΣΕ και του ODIHR (Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)· ευελπιστεί ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποτραπεί οιαδήποτε απόπειρα διατάραξης μελλοντικών εκλογών, όπως λόγου χάριν των προεδρικών και τοπικών εκλογών τον Μάρτιο 2009·

7.   επικροτεί την πρόοδο που επιτεύχθηκε ως προς τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών για την αποκεντρωμένη διαχείριση του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας· στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Κυβέρνηση για τη δημιουργία διοικητικών ικανοτήτων που θα καταστήσουν δυνατή την εφαρμογή της απόφασης της Επιτροπής περί ανάθεσης της διαχείρισης της προενταξιακής βοήθειας στις εθνικές αρχές·

8.   παρατηρεί ότι, όπως τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, η πρώην Γιουγκοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας, κατόπιν αποφάσεως του κοινοβουλίου της που έτυχε ευρείας υποστήριξης, αναγνώρισε, συγχρόνως με το Μαυροβούνιο, την ανεξαρτησία του γειτονικού Κοσσυφοπεδίου, παρά τις δυσχέρειες που ενδέχεται το γεγονός αυτό να δημιουργήσει βραχυπρόθεσμα όσον αφορά την ευκταία διατήρηση αγαθών σχέσεων με μια άλλη γειτονική χώρα, τη Σερβία· επικροτεί τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου σχετικά με την χάραξη των συνόρων·

9.   επισημαίνει ότι το αυξανόμενο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται υπέρ της Σερβίας και ενδέχεται εντός του 2009 να έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση από τη Σερβία του καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε οιαδήποτε υποβάθμιση του ενδιαφέροντος για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στην ΕΕ ή σε περαιτέρω επιβράδυνση της διαδικασίας προσχώρησης·

10.   παρατηρεί ότι η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας καταβάλλει προσπάθειες όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα κριτήρια για ένταξη στην ΕΕ και λαμβάνει υπόψη του την επιτευχθείσα πρόοδο ως προς την εφαρμογή της υπογραφείσας το 2001 συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης και της συμφωνίας-πλαισίου της Αχρίδας, καθώς και την προσφάτως πραγματοποιηθείσα πρόοδο στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης της Επιτροπής· κρίνει όμως λυπηρό το γεγονός ότι, τρία χρόνια μετά την απόκτηση του καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, γεγονός που συνιστά μη υποφερτή κατάσταση που λειτουργεί αποθαρρυντικά για τη χώρα και ενέχει το κίνδυνο αποσταθεροποίησης της περιοχής· θεωρεί επιθυμητό να τερματισθεί αυτή η έκτακτη κατάσταση· ζητεί μετ" επιτάσεως να επιταχυνθεί η διαδικασία ένταξης και υπενθυμίζει ότι, στις 23 Απριλίου 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε την ευχή ότι εντός του 2008 θα ληφθεί απόφαση σχετικά με την έναρξη των προενταξιακών διαπραγματεύσεων, αντιλαμβανόμενο ότι οιαδήποτε εναπομείναντα εμπόδια αποτρέπουν την ταχεία προσχώρηση οφείλουν να εξαλειφθούν κατά τη διάρκεια των μελλοντικών διαπραγματεύσεων· καλεί το Συμβούλιο να επισπεύσει τη διαδικασία, λαμβάνοντας την απόφαση σχετικά με την ημερομηνία έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, εν αναμονή της πλήρους εφαρμογής των βασικών προτεραιοτήτων της ενταξιακής εταιρικής σχέσης·

11.   υπενθυμίζει, συμφώνως προς τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής Ιουνίου 2008 και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 8ης και 9ης Δεκεμβρίου 2008, τη σημασία που έχει για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ως υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα, η συνέχιση της προσπάθειας για σχέσεις καλής γειτονίας και για επίλυση των εκκρεμών προβλημάτων με τους γείτονές της, συμπεριλαμβανομένης μιας αμοιβαίως αποδεκτής κατόπιν διαπραγματεύσεων λύσης στο ζήτημα της ονομασίας, βάσει των διεθνών υποχρεώσεών της και βάσει των διμερών και πολυμερών δεσμεύσεων και υποχρεώσεών της·

12.   υποστηρίζει τις προσπάθειες του διαμεσολαβητή Matthew Nimetz υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι προαναφερθείσες αποφάσεις S/RES/817 και S/RES/845 του 1993 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με σκοπό την επίλυση των διαφορών που έχουν προκύψει όσον αφορά την συνταγματική ονομασία του κράτους προκειμένου να επιτευχθεί το ταχύτερο δυνατόν τελική συμφωνία μεταξύ της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ελλάδας, βάσει της πρότασης που είχε διατυπώσει στις 6 Οκτωβρίου 2008 σχετικά με το πώς θα ήταν δυνατόν να αποσαφηνισθεί σε διεθνές επίπεδο η διάκριση μεταξύ των διαφόρων περιοχών που ανήκουν σε διαφορετικά κράτη αλλά φέρουν το κοινό όνομα Μακεδονία· έχει δε επίγνωση ότι η πρόταση αυτή αντιμετωπίζεται με δισταγμό και από τις δυο πλευρές, σημειώνει το διορισμό του νέου διαπραγματευτή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας· ζητεί από αμφότερες τις πλευρές να παραμείνουν προσηλωμένες στις συνομιλίες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και να καταλήξουν σε συμβιβαστική λύση ούτως ώστε το ζήτημα να παύσει να αποτελεί εμπόδιο για τη συμμετοχή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στους διεθνείς οργανισμούς, όπως προβλέπει η προαναφερθείσα ενδιάμεση συμφωνία του 1995 που εξακολουθεί να ισχύει· προειδοποιεί ότι, εάν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών, υπάρχει ο κίνδυνος να καθυστερήσει επί μακρόν η ένταξη της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στην ΕΕ· φρονεί ότι παρόμοιες εκκρεμείς διμερείς διαφορές στα Βαλκάνια δεν πρέπει να παρακωλύουν την προσχώρηση ή να έχουν προβάδισμα έναντι της διεργασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης·

13.   λαμβάνει υπό σημείωση την αίτηση που υπέβαλε η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στο Διεθνές Δικαστήριο σχετικά με το άρθρο 11 της ενδιάμεσης συμφωνίας· εκφράζει την ελπίδα ότι η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και η Ελλάδα θα παραμείνουν προσηλωμένες στην συνέχιση των διαπραγματεύσεων παρά την καταγγελία που έχει υποβληθεί ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας· εκφράζει την ελπίδα, εν όψει του νέου γύρου διαπραγματεύσεων που προβλέπεται στο πλαίσιο της "διαδικασίας Nimetz", ότι όλες οι κυβερνήσεις των γειτονικών χωρών θα στηρίξουν την ένταξη της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, συμβάλλοντας έτσι στη σταθερότητα και στην ευημερία της περιοχής·

14.   επικροτεί τις προσπάθειες των αρχών της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να συνεργαστούν με τα γειτονικά τους κράτη μέλη της ΕΕ με σκοπό την αναθεώρηση πιθανών αποκλίσεων και παρερμηνειών της Ιστορίας που μπορεί να προκαλέσουν διαφωνίες και ζητεί να προαχθεί η κοινή απότιση φόρου τιμής στην πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά που η χώρα μοιράζεται με τους γείτονές της· ανησυχεί για την απουσία προόδου στην προσπάθεια αποτροπής της επανεμφάνισης του "φραστικού μίσους" εναντίον γειτονικών κρατών, ιδίως στα μέσα ενημέρωσης και στο εκπαιδευτικό σύστημα, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την κυβέρνηση της χώρας να διασφαλίσει τη δημόσια συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης·

15.   παρατηρεί ότι στις δημοκρατίες υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης η οποία επιτρέπει ανά πάσα στιγμή την συνύπαρξη διισταμένων απόψεων, αναδεικνύει εναλλακτικές λύσεις και αφήνει περιθώριο για την δημιουργία πλειοψηφιών που μπορούν να ταχθούν υπέρ της αλλαγής πολιτικής· τονίζει επίσης πόσο σημαντική είναι η παροχή διαβεβαιώσεων σε ομάδες του πληθυσμού ότι δεν θα υπάρξει μείωση της ανοχής εάν ένα κόμμα αποκτήσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, όπως συμβαίνει στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας μετά τις τελευταίες κοινοβουλευτικές εκλογές·

16.   κρίνει ότι πρέπει απαραιτήτως να χορηγείται στους πολίτες που υποβάλλουν καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας και/ή διαφθορά, έγγραφο το οποίο να πιστοποιεί σαφώς την καταγγελία· επικροτεί την τρέχουσα πρακτική της ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην καταγγελία τους και το τελικό αποτέλεσμα, καθώς και το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί δεόντως οι εν λόγω καταγγελίες από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές·

17.   καλεί την κυβέρνηση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να εντείνει τον αγώνα κατά των διασυνδέσεων του οργανωμένου εγκλήματος μεταξύ της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, του Κοσόβου και της Αλβανίας·

18.   κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι ο νέος νόμος σχετικά με το νομικό καθεστώς εκκλησίας, θρησκευτικής κοινότητας και θρησκευτικής ομάδας, ο οποίος εγκρίθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2007, δεν έχει ακόμη δώσει τη δυνατότητα στα μέλη διαφόρων θρησκευμάτων να αισθανθούν ότι τους προσφέρονται οι ίδιες δυνατότητες να ασκήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, να διαδώσουν την πίστη τους και να έχουν στην κατοχή τους, να χρησιμοποιούν και να ανεγείρουν τα απαραίτητα προς τούτο κτήρια, όπως συμβαίνει με τα δύο επικρατούντα θρησκεύματα της χώρας, ήτοι την "μακεδονική" ορθόδοξη εκκλησία και το Ισλάμ· υπενθυμίζει ότι είναι καθήκον των αρχών να κατοχυρώσουν την ανεκτικότητα έναντι των ετεροδόξων και το δικαίωμα σε θρησκευτική διαφορετικότητα·

19.   εκφράζει τη λύπη του για την αυξανόμενη πίεση που ασκείται στα μέσα ενημέρωσης από δυνάμεις προσκείμενες στη κυβέρνηση, ιδίως κατά την προεκλογική περίοδο· ζητεί να διασφαλισθεί αδέσμευτη και πολυσχιδής ενημέρωση από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση για να μην αποκρύπτονται οι διαφορετικές απόψεις που εκφράζονται στη κοινωνία, τόσο μέσω της διασφάλισης της συντακτικής ελευθερίας εκείνων που παρέχουν την ενημέρωση όσο και μέσω της αποτροπής δημιουργίας στενών δεσμών μεταξύ των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών και συγκεκριμένων πολιτικών κομμάτων ή πολιτευτών· ανησυχεί δε για την μεγάλη οικονομική εξάρτηση των εφημερίδων και των τηλεοπτικών σταθμών από τις κυβερνητικές διαφημίσεις και από τα εξ αυτών προερχόμενα έσοδα, κατάσταση που είναι σε θέση να παρεμποδίσει την άσκηση επικριτικής δημοσιογραφίας·

20.   παρατηρεί ότι και μετά την έγκριση της τροποποίησης του νόμου περί απασχόλησης του 2005 παραμένει ασαφής ο τρόπος με τον οποίο τα διάφορα συνυπάρχοντα εργατικά συνδικάτα μπορούν να συνάψουν νομικά ισχύουσες συμβάσεις με τη κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις, ιδίως λόγω της ισχύουσας προϋπόθεσης να μην μπορούν τα εργατικά συνδικάτα να συνάψουν συμβάσεις εκτός εάν αντιπροσωπεύουν το 33% των ενδιαφερόμενων εργαζόμενων, γεγονός που αντιβαίνει στη ποικιλομορφία και έχει ως αποτέλεσμα τη διαρκή αμφισβήτηση του αριθμού των μελών των εν λόγω συνδικάτων από τους ενδιαφερομένους·

21.   καλεί την κυβέρνηση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να κατασκευάσει σύντομα νέες χωματερές, να κλείσει και να καθαρίσει τις παλιές χωματερές, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα συγκεκριμένες δράσεις για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου κύκλου των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της χωριστής συγκέντρωσης απορριμμάτων, ακόμη και μέσω κοινοπραξιών, για την κατασκευή εγκαταστάσεων θερμικής αξιοποίησης και εγκαταστάσεων παραγωγής καυσίμων από τα απόβλητα·

22.   ζητεί να βελτιωθεί και να διατηρηθεί η ποιότητα και η στάθμη των υδάτων στις παραμεθόριες λίμνες Οχρίδας, Πρέσπας και Δοϊράνης και ζητεί επίσης να συναφθούν αποτελεσματικές συμφωνίες επί του θέματος με τις όμορες χώρες, ήτοι την Αλβανία και την Ελλάδα· χαιρετίζει επίσης το σχέδιο νόμου σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων και προσβλέπει στην ταχύτερη δυνατή εξέτασή του από το Κοινοβούλιο·

23.   επισημαίνει με ανησυχία τις αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον της λειτουργίας του διυλιστηρίου πετρελαίου της ΟΚΤΑ στον Δήμο του Ίλιντεν, κοντά στην πόλη των Σκοπίων, εγκατάσταση που θεωρείται ο μεγαλύτερος παραγωγός ρύπων της χώρας·

24.   προειδοποιεί ότι εάν δεν πραγματοποιηθούν νέες επενδύσεις για την αποθήκευση, επεξεργασία και μεταφορά του ύδατος, διακινδυνεύεται η συνέχιση της παροχής πόσιμου ύδατος·

25.   ζητεί από την κυβέρνηση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να επανεκκινήσει τη διαδικασία απελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης των τοπικών δημοσίων υπηρεσιών, ιδίως δε του τομέα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενεργείας·

26.   εκφράζει τη λύπη του διότι η λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου έχει επιδεινωθεί τα τελευταία έτη· επισημαίνει ιδίως ότι τόσο η συχνότητα τόσο των εσωτερικών σιδηροδρομικών δρομολογίων όσο και οι σιδηροδρομικές συνδέσεις με τις γειτονικές χώρες έχουν περιορισθεί στο ελάχιστο· σημειώνει, εξάλλου, ότι το χρησιμοποιούμενο υλικό δεν είναι το πλέον κατάλληλο για τη μεταφορά επιβατών σε μικρές αποστάσεις, γεγονός που καθιστά απαραίτητες νέες επενδύσεις προκειμένου να εξασφαλισθεί το μέλλον των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών· εκφράζει τη λύπη του για την απουσία προόδου όσον αφορά την κατασκευή της σιδηροδρομικής σύνδεσης μεταξύ της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Βουλγαρίας η οποία μπορεί να συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα της περιοχής στο σύνολό της·

27.   προτρέπει την Κυβέρνηση να επιταχύνει το σχεδιασμό και την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, ιδίως όσον αφορά την ηλιακή και την αιολική ενέργεια· καλεί σχετικώς τις αρχές των Σκοπίων να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αναπτύξουν ενεργειακή πολιτική ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ΕΕ και να στηρίξουν τις θέσεις της ΕΕ στην επικείμενη διάσκεψη της Κοπεγχάγης για σύναψη νέας συνθήκης μετά τη συνθήκη του Κιότο·

28.   εκφράζει την ανησυχία του για την μεγάλη αύξηση του αριθμού των καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας και τονίζει την ανάγκη να θεσπισθεί ξεχωριστός νόμος για την πάταξη της ενδοοικογενειακής βίας, επιπλέον του ήδη ισχύοντος νόμου περί οικογένειας, ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι εισαγγελικές αρχές να ασκούν δίωξη εναντίον των αυτουργών της ενδοοικογενειακής βίας·

29.   ανησυχεί για την μειονεκτική θέση της μειονότητας Ρομά εντός της χώρας, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη η τελευταία έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, σύμφωνα με την οποία το 39% των γυναικών Ρομά λαμβάνουν ελάχιστη ή καθόλου σχολική εκπαίδευση, το 83% δεν έχει ασκήσει ποτέ μισθωτή εργασία στην επίσημη οικονομία, και το 31% υποφέρει από χρόνιες ασθένειες, ποσοστά που διαρθρωτικώς είναι υψηλότερα των μέσων όρων που ισχύουν για τις γυναίκες εκτός της κοινότητας των Ρομά·

30.   χαιρετίζει τη πρόταση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα όσον αφορά την πολιτική εκπροσώπηση των Ρομά· παροτρύνει εντούτοις τη κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειες εφαρμογής των υφισταμένων μορφών πολιτικής σχετικά με τους Ρομά και να παράσχει τους αναγκαίους προς τούτο πόρους·

31.   συμμερίζεται την ικανοποίηση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) διότι, μέχρι σήμερα, οι μειονότητες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το Κοσσυφοπέδιο, τα μέλη των οποίων δεν έχουν λάβει μόνιμη άδεια διαμονής, δεν έχουν εκδιωχθεί από τη χώρα, ενώ εκφράζει την ελπίδα ότι η κυβέρνηση και η UNHCR θα επιτύχουν σύντομα συμφωνία όσον αφορά την ευθύνη για τη χρηματοοικονομική υποστήριξη της εν λόγω ομάδας·

32.   λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση έχει φτάσει στην Ευρώπη και θα έχει ενδεχομένως έμμεσες συνέπειες στις εμπορικές συναλλαγές και στις ξένες επενδύσεις στα Δυτικά Βαλκάνια και καλεί την Επιτροπή να επαγρυπνεί και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να εγκρίνει επαρκή μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση της διεργασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης όσον αφορά την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας αλλά και τις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, γεγονός που συνιστά πολύ σημαντικό παράγοντα για τη σταθερότητα στην περιοχή και προωθεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα και της ίδιας της ΕΕ·

33.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

(1) ΕΕ L 80, 19.3.2008, σ. 32.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0363.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0172.
(4) ΕΕ C 263 E, 16.10.2008, σ. 402.
(5) ΕΕ C 263 E, 16.10.2008, σ. 402.
(6) ΕΕ L 334, 19.12.2007, σ. 120.
(7) ΕΕ L 334, 19.12.2007, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου