Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2693(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0106/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0106/2009

Keskustelut :

PV 11/03/2009 - 12
CRE 11/03/2009 - 12

Äänestykset :

PV 12/03/2009 - 7.11
CRE 12/03/2009 - 7.11
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0135

Hyväksytyt tekstit
PDF 139kWORD 62k
Torstai 12. maaliskuuta 2009 - Strasbourg
Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian edistymiskertomus 2008
P6_TA(2009)0135B6-0106/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. maaliskuuta 2009 entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta vuoden 2008 edistymiskertomuksesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 19.–20. kesäkuuta 2003 pidetyn Thessalonikin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät, joissa kaikille Länsi-Balkanin valtioille luvattiin Euroopan unionin jäsenyys,

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 7. huhtikuuta 1993 annetun päätöslauselman S/RES/817 ja 18. kesäkuuta 1993 annetun päätöslauselman S/RES/845,

–   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 16. joulukuuta 2005 tekemän päätöksen antaa entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle EU:n ehdokasvaltion asema sekä 15. ja 16. kesäkuuta 2006 ja 14. ja 15. joulukuuta 2006 pidettyjen Eurooppa-neuvoston kokousten puheenjohtajan päätelmät,

–   ottaa huomioon Helleenien tasavallan ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä 1995 tehdyn väliaikaisen sopimuksen,

–   ottaa huomioon kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden sekä Länsi-Balkanin valtioiden ulkoministerien Salzburgissa 11. maaliskuuta 2006 yksimielisesti hyväksymän EU:n ja Länsi-Balkanin julistuksen,

–   ottaa huomioon EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian vakaus- ja assosiaationeuvoston 24. heinäkuuta 2007 pidetyn neljännen kokouksen päätelmät,

–   ottaa huomioon 18. syyskuuta 2007 tehdyt EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliset sopimukset viisumien myöntämisen helpottamisesta ja takaisinotosta,

–   ottaa huomioon entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian liittymiskumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista ja ehdoista 18. helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/212/EY(1),

–   ottaa huomioon Brdon julkilausuman "Uusi keskittyminen Länsi-Balkanille", jonka EU:n puheenjohtajavaltio antoi 29. maaliskuuta 2008 ja jossa korostettiin tarvetta löytää uutta pontta Thessalonikin toimintasuunnitelmalle ja Salzburgin julistukselle,

–   ottaa huomioon komission laatiman entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevan vuoden 2008 edistymiskertomuksen (SEK(2008)2695),

–   ottaa huomioon 10. heinäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman komission vuoden 2007 laajentumisstrategia-asiakirjasta(2),

–   ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta vuoden 2007 edistymiskertomuksesta(3),

–   ottaa huomioon EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian parlamentaarisen sekavaliokunnan 29. ja 30. tammikuuta 2007 ja 26. ja 27. marraskuuta 2007 pidettyjen kokousten suositukset,

–   ottaa huomioon 24. lokakuuta 2007 vahvistamansa kannan ehdotuksesta neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä(4),

–   ottaa huomioon 24. lokakuuta 2007 vahvistamansa kannan ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen takaisinottosopimuksen tekemisestä(5),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä 8. marraskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/824/EY(6),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sopimuksen tekemisestä 8. marraskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/817/EY(7),

–   ottaa huomioon EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian viidennen parlamentaarisen sekavaliokunnan 28. marraskuuta 2008 hyväksymän loppujulkilausuman,

–   ottaa huomioon 5. marraskuuta 2008 päivätyn komission tiedonannon "Laajentumisstrategia sekä vuosien 2008 ja 2009 tärkeimmät haasteet" (KOM(2008)0674) sekä yleisten ja ulkoasioiden neuvoston 9. joulukuuta 2008 antamat päätelmät,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.   katsoo, että vuoden 2007 laajentumisstrategia-asiakirjassa asetetaan paljon painoa – aivan strategian alkuvaiheista asti – oikeusvaltion periaatteille ja hyvälle hallintotavalle, etenkin korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa sekä hallinnon ja oikeusjärjestelmän uudistamisessa ja kansalaisyhteiskunnan kehittämisessä,

B.   katsoo, että Euroopan unioni on toteuttanut toimenpiteitä laajentumisprosessin laadun parantamiseksi,

C.   ottaa huomioon, että Euroopan unionin jäsenvaltio Kreikka ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia neuvottelevat parhaillaan YK:n puitteissa molemminpuolisesti hyväksyttävän ratkaisun aikaansaamiseksi jäsenehdokasvaltion nimeä koskevassa asiassa; katsoo, että 11. maaliskuuta 2006 annetun Salzburgin julistuksen mukaisesti hyvistä naapuruussuhteista huolehtiminen ja kaikkia osapuolia tyydyttävien ratkaisujen löytäminen avoinna oleviin kysymyksiin neuvotteluteitse naapureiden kanssa ovat edelleen avainasemassa,

1.   panee tyytyväisenä merkille, että hallituksessa ja oppositiossa olevat puolueet ovat kansalaisyhteiskunnan ja julkisen mielipiteen laajalla tuella yhtä mieltä halusta täyttää Euroopan unionin jäsenvaltioille asettamat kriteerit ja mahdollisimman pikaisesta liittymisestä Euroopan unioniin; korostaa tässä yhteydessä, että kyse ei ole ensisijaisesti ulkoa tulevien vaatimusten noudattamisesta vaan paremminkin ehdokasvaltion oman tulevaisuuden parantamisesta;

2.   toistaa täyden tukensa entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja kaikkien Länsi-Balkanin maiden lähentymiselle Eurooppaan, koska se on keskeisen tärkeää alueen vakauden, sovinnon ja rauhanomaisen tulevaisuuden kannalta;

3.   panee tyytyväisenä merkille, että seitsemän vuotta Ohridin puitesopimuksen jälkeen maan parlamentti hyväksyi lain kielten käytöstä hallinnossa ja opetuksessa; panee tyytyväisenä merkille erityisesti laajennetut mahdollisuudet korkea-asteen koulutukseen, kun on avattu uusia tiedekuntia eri kaupungeissa, mukaan lukien sellaiset, joissa koulutusohjelma on eri kielillä; panee merkille vähemmistöryhmien yhdenvertaisen edustuksen paranemisen etenkin julkishallinnossa sekä poliisi- ja asevoimissa;

4.   panee tyytyväisenä merkille edistymisen, jota maa on saavuttanut viisumivapautta koskevassa vuoropuhelussa, ja erityisesti suuren määrän myönnettyjä biometrisiä matkustus- ja henkilöllisyysasiakirjoja, integroidun rajahallintojärjestelmän täytäntöönpanon sekä kansallisen viisumitietojärjestelmän perustamisen; panee tyytyväisenä merkille edistymisen ihmiskaupan, laittoman maahanmuuton ja korruption torjunnassa ja kehottaa hallitusta jatkamaan näitä ponnisteluja; panee tyytyväisenä merkille Euroopan unionin kanssa tehdyn takaisinottosopimuksen täytäntöönpanon ja kehottaa toimimaan kiinteämmin yhteistyössä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex), Euroopan poliisiviraston (Europol) ja Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikön (Eurojust) kanssa; panee merkille ne entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisille aiheutuvat vaikeudet, jotka johtuvat siitä, että yksi EU:n jäsenvaltio ei tunnusta heidän passejaan; kehottaa komissiota suosittamaan mahdollisimman pian neuvostolle – edellä mainittu edistyminen huomioon ottaen – että entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisille myönnettäisiin viisumivapaus ja viisumivaatimus poistettaisiin;

5.   panee tyytyväisenä merkille entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hallituksen talouden alalla tekemät ponnistelut, jotka ovat johtaneet merkittävään edistymiseen talouskriteerien täyttämisessä ja tuoneet maan siten lähemmäksi toiminnallista markkinataloutta; panee tyytyväisenä merkille erityisesti veronmaksumenettelyjen helpottamisen, yhteisen rekisteröinnin uudistamisen, ulkomaan kaupan helpottamisen ja byrokratian vähentämisen; kannustaa hallitusta jatkamaan toimiaan vakaan BKT-kasvun, matalan inflaatioasteen, kurinalaisen budjettipolitiikan ja yleisen liiketoimintaympäristön vahvistamisen aikaansaamiseksi;

6.   panee merkille, että kun 1. kesäkuuta 2008 pidettyjä parlamenttivaaleja oli yritetty häiritä etenkin maan luoteisosissa, hallitus ryhtyi tehokkaisiin toimiin, toisti vaalit osittain ja toteutti tehokkaita tarkkailumenettelyjä, jotta päästiin paikkansapitävään vaalitulokseen; panee tyytyväisenä merkille oikeudenkäynnin aloittamisen vaalien häirintään syyllistyneitä henkilöitä vastaan; panee tyytyväisenä merkille tarkistusten hyväksymisen vaalilakiin laajalti ottaen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön ja demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston suositusten mukaisesti ja luottaa siihen, että kaikki mahdollinen tehdään, jotta estetään häirintäyritykset tulevissa vaaleissa, kuten maaliskuussa 2009 pidettävissä presidentin- ja paikallisvaaleissa;

7.   panee tyytyväisenä merkille edistymisen tarvittavien rakenteiden luomisessa hajautetulle liittymistä valmistelevan tuen (IPA) hallinnolle; tukee hallituksen pyrkimyksiä luoda hallinnollista kapasiteettia, joka mahdollistaa IPA-tuen hallinnon antamista kansallisille viranomaisille koskevan komission päätöksen täytäntöönpanon;

8.   panee merkille, että useimpien Euroopan unionin jäsenvaltioiden tapaan entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia tunnusti parlamenttinsa laajalti tuetun päätöksen jälkeen naapurivaltio Kosovon itsenäisyyden samaan aikaan kuin Montenegro, vaikka tästä saattaa seurata lyhyellä aikavälillä vaikeuksia maan pyrkiessä säilyttämään hyvät suhteet toiseen naapurivaltioon eli Serbiaan; panee tyytyväisenä merkille Kosovon viranomaisten kanssa tehdyn sopimuksen rajojen määrittelystä;

9.   panee merkille, että lisääntynyt kiinnostus Serbiaan saattaa vuonna 2009 johtaa Euroopan unionin ehdokasvaltion aseman myöntämiseen sille, mutta toteaa, että se ei saa johtaa entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan kohdistetun kiinnostuksen vähenemiseen Euroopan unionissa tai liittymisprosessiin edistymisen hidastumiseen entisestään;

10.   panee merkille, että entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia on ryhtynyt toimiin täyttääkseen EU:n jäsenyyskriteerit, ja ottaa huomioon sen edistymisen vuonna 2001 allekirjoitetun vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja Ohridin puitesopimuksen täytäntöönpanossa sekä sen viimeaikaisen edistymisen komission asettamien arviointiperusteiden täytäntöönpanossa; pitää kuitenkin valitettavana, että vaikka kolme vuotta on kulunut siitä kun entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle myönnettiin Euroopan unionin ehdokasvaltion asema, liittymisneuvotteluja ei ole vielä aloitettu, mikä on kestämätön tilanne, jolla on maalle motivaatiota laskevia vaikutuksia ja joka saattaa horjuttaa alueen vakautta; pitää toivottavana, että tämä poikkeustilanne korjataan; kehottaa nopeuttamaan prosessia ja palauttaa mieliin, että Euroopan parlamentti esitti edellä mainitussa 23. huhtikuuta 2008 antamassaan päätöslauselmassa toivomuksen, että vuonna 2008 tehtäisiin päätös jäsenyysneuvottelujen aloittamisesta, ja totesi, että kaikki jäljellä olevat pikaisen liittymisen esteet on poistettava tulevina vuosina, kun neuvotteluja käydään; kehottaa neuvostoa nopeuttamaan tätä prosessia päättämällä liittymisneuvottelujen aloituspäivästä kuluvan vuoden aikana, odotettaessa Eurooppa-kumppanuuden keskeisten prioriteettien täysimääräistä täytäntöönpanoa;

11.   toistaa 19. ja 20. kesäkuuta 2008 pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmien sekä 8. ja 9. joulukuuta 2008 pidetyn yleisten asioiden ja ulkoasioiden neuvoston päätelmien mukaisesti, miten tärkeää entisen Jugoslavian tasavallalle Makedonialle Euroopan unionin ehdokasvaltiona on jatkaa hyvien naapurisuhteiden ylläpitämistä ja pyrkiä ratkaisemaan jäljellä olevia ongelmia naapuriensa kanssa, mukaan lukien neuvoteltu ja molemminpuolisesti hyväksyttävä ratkaisu nimiasiassa, kansainvälisten lupaustensa sekä kahden- ja monenvälisten sitoumusten ja velvoitteiden pohjalta;

12.   tukee välittäjä Matthew Nimetzin pyrkimyksiä ratkaista YK:n puitteissa edellä mainittujen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien S/RES/817 ja S/RES/845 mukaisesti erimielisyydet, joita on aiheutunut valtion nimestä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Kreikan välillä, jotta päästäisiin mahdollisimman pikaisesti lopulliseen sopimukseen 6. lokakuuta 2008 tehdyn ehdotuksen pohjalta siitä, miten eri valtioihin kuuluvien erillisten, mutta Makedonia-nimeä käyttävien alueiden erilaisuus voidaan selkeyttää kansainvälisesti; on tietoinen siitä, että molemmat osapuolet ovat epäröivällä kannalla sopimuksen suhteen; panee merkille entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian uuden neuvottelijan nimittämisen; kehottaa molempia osapuolia sitoutumaan edelleen neuvotteluihin YK:n tuella ja saamaan aikaan kompromissiratkaisun, jotta nimikysymys ei enää estä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian jäsenyyttä kansainvälisissä järjestöissä vuonna 1995 tehdyn väliaikaisen ja yhä voimassa olevan sopimuksen mukaisesti; varoittaa siitä, että jollei näiden kahden valtion välillä päästä pikaisesti sopimukseen, se saattaisi johtaa entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian EU-jäsenyyden pitkään viivästymiseen; katsoo, että tällaiset Balkanin aluetta koskevat ratkaisemattomat kahdenväliset asiat eivät saisi estää EU:n jäsenyyttä eivätkä viedä etusijaa Euroopan yhdentymisprosessilta;

13.   panee merkille entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian Kansainvälisessä tuomioistuimessa käynnistämän oikeusmenettelyn väliaikaisen sopimuksen 11 artiklasta; toivoo, että entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ja Kreikka ovat edelleen sitoutuneita jatkamaan neuvotteluja, vaikka väliaikaisen sopimuksen soveltamisesta on aloitettu oikeusmenettely Kansainvälisessä tuomioistuimessa; toivoo, että odotettavissa olevaa "Nimetz-prosessin" mukaista uutta neuvottelukierrosta ajatellen kaikki alueen hallitukset tukisivat kyseisen maan integroitumista Euroopan unioniin ja myötävaikuttaisivat tällä tavoin alueen vakauteen ja hyvinvointiin;

14.   panee tyytyväisenä merkille entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian viranomaisten yhteistyöponnistelut naapurivaltioina sijaitsevien EU:n jäsenvaltioiden kanssa sellaisten historian mahdollisten epäjohdonmukaisuuksien ja väärintulkintojen tarkistamiseksi, jotka voivat aiheuttaa erimielisyyksiä, ja kehottaa edistämään maan yhteisen kulttuuriperinnön ja historian juhlistamista yhdessä naapurien kanssa; on huolestunut, ettei naapurivaltioihin kohdistuvan ja erityisesti tiedotusvälineissä ja opetusjärjestelmässä ilmenevän vihanlietsonnan uuden aallon torjunnassa ole onnistuttu paremmin, ja kehottaa edelleen hallitusta varmistamaan, että kansalaiset noudattavat EU:n ja Euroopan neuvoston asiaa koskevia standardeja;

15.   huomauttaa, että demokratiassa hallituksen ja opposition vuorovaikutusta tapahtuu siten, että aina on tilaa eriäville mielipiteille, vaihtoehtoisiin ratkaisuihin kiinnitetään huomiota ja enemmistöjen muodostaminen on mahdollista politiikan muuttamiseksi, ja että on tärkeää varmistaa, että tietyt väestönosat eivät pelkää, että tällainen suvaitsevaisuus vähenee, jos tietyllä puolueella on enemmistö parlamentissa, mikä onkin toteutunut entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa viimeksi järjestettyjen parlamenttivaalien jälkeen;

16.   kehottaa antamaan niille kansalaisille, jotka valittavat vallan väärinkäytöksistä ja/tai korruptiosta, asiakirjan, jossa vahvistetaan selkeästi, että he ovat tehneet valituksen; panee tyytyväisenä merkille käytännön, jonka mukaan kansallisille ilmoitetaan valituksen johdosta toteutetuista toimista ja lopullisesta tuloksesta, ja sen, että heidän valituksensa rekisteröidään poliisin ja oikeusviranomaisten toimesta selkeästi ja yhtenäisesti;

17.   kehottaa entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hallitusta lisäämään toimia maansa, Montenegron, Kosovon ja Albanian järjestäytyneen rikollisuuden välisten yhteyksien torjumiseksi;

18.   pitää valitettavana, että uusi, 20. syyskuuta 2007 annettu laki kirkon, uskonnollisen yhteisön ja uskonnollisen ryhmän oikeudellisesta asemasta ei ole vielä johtanut siihen, että eri uskontokuntien jäsenet katsovat omaavansa uskonsa tunnustamiseen ja levittämiseen sekä tähän tarkoitukseen tulevien rakennusten omistamiseen, käyttöön ja perustamiseen samat mahdollisuudet kuin ne kaksi uskonsuuntaa eli "Makedonian" ortodoksikirkko ja islam, jotka ovat perinteisesti olleet maan suurimmat uskonnot; palauttaa mieliin, että viranomaisilla on velvollisuus suojella suvaitsevaisuutta niitä kohtaan, joilla on erilainen vakaumus, sekä oikeutta uskonnolliseen monimuotoisuuteen;

19.   pitää valitettavana, että hallitus painostaa tiedotusvälineitä erityisesti vaalikampanjoiden aikana; vaatii säilyttämään riippumattoman ja moninaisen tiedottamisen radiossa ja televisiossa siten, että yhteiskunnassa ilmenevät erilaiset mielipiteet pysyisivät esillä sen kautta, että säilytetään tiedon esittäjien toimituksellinen vapaus, sekä sen kautta, että vältetään kaupallisten kanavien ja puolueiden tai poliitikkojen läheiset suhteet; on myös huolestunut sanomalehtien ja televisiokanavien huomattavasta taloudellisesta riippuvaisuudesta hallituksen mainonnasta ja siitä saaduista tuloista, mikä voi vähentää halukkuutta noudattaa kriittistä journalistista lähestymistapaa;

20.   panee merkille, että vuoden 2005 työlakiin tehtyjen muutosten jälkeenkin on edelleen epäselvää, miten eri ammattijärjestöt voivat tehdä oikeudellisesti sitovia sopimuksia hallituksen ja työnantajien kanssa, koska nykyinen velvoite, jonka mukaan ammattijärjestöjen on edustettava 33 prosenttia kyseessä olevista työntekijöistä ennen kuin ne voivat olla sopimuspuolia, on monimuotoisuuden este ja johtaa siihen, että osapuolet kyseenalaistavat järjestöjen todellisten jäsenten määrän;

21.   kehottaa entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hallitusta luomaan pikaisesti uusia kaatopaikkoja sekä sulkemaan ja siivoamaan vanhoja kaatopaikkoja, kehittämään käytännön toimia integroidun jätehuollon päivittämiseksi, mukaan lukien eriytetty jätekeräys, muun muassa osuuskuntien toimesta sekä energian talteenottolaitosten ja jätepolttoainelaitosten perustamiseksi;

22.   kehottaa parantamaan rajajärvien Ohrid, Prespa ja Dojran veden laatua ja määrää ja pitämään niitä yllä sekä tekemään aiheesta hyviä sopimuksia naapurivaltioiden Albanian ja Kreikan kanssa; panee tyytyväisenä merkille myös vesihuoltoa koskevan lakiehdotuksen ja kehottaa maan parlamenttia käsittelemään sen viipymättä;

23.   panee huolestuneena merkille Skopjen lähellä Ilindenin kaupungissa toimivan, maan suurimmaksi saastuttajaksi katsotun OKTA-öljynjalostamon kielteiset vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön;

24.   varoittaa, että jollei veden varastointiin, käsittelyyn ja kuljetukseen tehdä uusia investointeja, kaupunkien juomavesihuollon jatkuvuus saattaa vaarantua;

25.   kehottaa entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hallitusta aloittamaan uudelleen paikallisten julkisten palvelujen vapauttamis- ja yksityistämisprosessin ja kiinnittämään erityistä huomiota sähkön tuotantoon, liikenteeseen ja jakeluun liittyviin teollisuudenaloihin;

26.   pitää valitettavana, että rautatieverkoston toiminta on viime vuosina heikentynyt; panee merkille, että rautatieverkoston toiminta on hankalaa ja että niin maan sisäisen henkilöliikenteen tiheyttä kuin naapurimaihin suuntautuvien yhteyksien tiheyttä on vähennetty minimiin ja että käytössä oleva liikkuva kalusto ei sovellu kovin hyvin suhteellisen lyhyen matkan henkilöliikenteeseen, joten uusia investointeja tarvitaan, mikäli henkilöliikenteen halutaan jatkuvan tulevaisuudessa; pitää valitettavana, että rautatieyhteyden rakentamisessa entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Bulgarian välille ei ole edistytty, vaikka se myötävaikuttaisi koko alueen talouden kehittymiseen ja vakauteen;

27.   kannustaa hallitusta nopeuttamaan uusiutuvia energialähteitä koskevaa suunnittelua ja tuotantoa etenkin aurinko- ja tuulienergian osalta; kehottaa tässä yhteydessä Skopjen viranomaisia tekemään kaikkensa kehittääkseen energiapolitiikan, joka on linjassa Euroopan unionin tavoitteiden kanssa, ja tukemaan Euroopan unionin kantaa tulevassa Kööpenhaminan konferenssissa Kioton jälkeisestä sopimuksesta;

28.   panee huolestuneena merkille perheväkivallan uhreista tehtyjen raporttien määrän nousun edelleen ja kehottaa laatimaan jo olemassa olevasta perhelaista erillään olevan lain tämän väkivallan torjumiseksi, jotta yleinen syyttäjä voi nostaa syytteitä perheväkivallan tekijöitä vastaan;

29.   panee huolestuneena merkille romanivähemmistön epäsuotuisan aseman maassa muun muassa Amnesty Internationalin tuoreimman raportin valossa, koska raportissa todetaan, että 39 prosenttia romaninaisista käy vain jonkin verran tai ei lainkaan koulussa, että 83 prosenttia ei ole koskaan ollut virallisessa palkkatyössä ja että 31 prosenttia kärsii kroonisista sairauksista – nämä prosenttiosuudet ovat rakenteellisesti korkeammat romaninaisten keskuudessa kuin muiden naisten keskuudessa;

30.   panee tyytyväisenä merkille tähänastisen edistymisen romanien poliittisen edustuksen osalta; kehottaa samaan aikaan hallitusta nopeuttamaan romaneja koskevien olemassa olevien politiikkojen täytäntöönpanoa ja antamaan niitä varten riittävästi resursseja;

31.   panee yhdessä YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun viraston (UNHCR) kanssa tyytyväisenä merkille, että toistaiseksi mitkään Kosovosta paenneet vähemmistöt, joiden jäsenet eivät ole saaneet pysyvää oleskelulupaa, eivät ole joutuneet poistumaan maasta, ja toivoo, että hallituksen ja UNHCR:n välillä päästään pian sopimukseen tämän ryhmän taloudellisen tukemisen vastuista;

32.   panee merkille, että kansainvälinen rahoituskriisi ulottuu Eurooppaan ja se saattaa vaikuttaa epäsuorasti kauppaan ja ulkomaisiin sijoituksiin Länsi-Balkanilla, ja kehottaa komissiota tämän vuoksi seuraamaan tilannetta ja tarvittaessa hyväksymään asianmukaisia toimia, jotta voidaan varmistaa entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian sekä muiden Länsi-Balkanin maiden vakautus- ja assosiaatioprosessin jatkuminen keskeytyksettä, sillä tämä on tärkeää alueen vakaudelle ja EU:n oman edun mukaista;

33.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hallitukselle ja parlamentille.

(1) EUVL L 80, 19.3.2008, s. 32.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0363.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0172.
(4) EUVL C 263 E, 16.10.2008, s. 402.
(5) EUVL C 263 E, 16.10.2008, s. 402.
(6) EUVL L 334, 19.12.2007, s. 120.
(7) EUVL L 334, 19.12.2007, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö