Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2552(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0114/2009

Predkladané texty :

B6-0114/2009

Rozpravy :

PV 11/03/2009 - 17
CRE 11/03/2009 - 17

Hlasovanie :

PV 12/03/2009 - 7.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0138

Prijaté texty
PDF 224kWORD 59k
Štvrtok, 12. marca 2009 - Štrasburg
Rozvojová pomoc ES pre zdravotnícke služby v subsaharskej Afrike
P6_TA(2009)0138B6-0114/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2009 o prístupe k rozvojovej pomoci ES pre zdravotnícke služby v subsaharskej Afrike

Európsky parlament,

–   so zreteľom na osobitnú správu Dvora audítorov č. 10/2008 o rozvojovej pomoci ES pre zdravotnícke služby v subsaharskej Afrike,

–   so zreteľom na Miléniovú deklaráciu Organizácie spojených národov z 18. septembra 2000, ktorá stanovuje rozvojové ciele tisícročia (RCT) ako kritériá stanovené spoločne medzinárodným spoločenstvom na odstránenie chudoby,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 7. októbra 2005 nazvané "Urýchlenie pokroku smerom k splneniu miléniových rozvojových cieľov – Prínos Európskej únie" (KOM(2005)0132),

–   so zreteľom na akčný program prijatý v roku 1994 na medzinárodnej konferencii o populácii a rozvoji(1),

–   so zreteľom na uznesenie o prístupe k zdravotnej starostlivosti a liekom s osobitým zameraním na zanedbávané ochorenia, ktoré prijalo Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT-EÚ 22. novembra 2007(2),

–   so zreteľom na tematický strategický dokument 2007 – 2013: Investovanie do ľudí, vypracovaný na základe nariadenia (ES) 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce,

–   so zreteľom na správu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o svetovom zdraví za rok 2008 s názvom Primárna zdravotná starostlivosť – dnes viac než kedykoľvek predtým,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. júna 2007 s názvom Rozvojové ciele milénia – polovica obdobia na ich dosiahnutie(3) a uznesenie zo 4. septembra 2008 o úmrtnosti matiek pred podujatím OSN na vysokej úrovni o hodnotení rozvojových cieľov milénia, ktoré sa uskutoční 25. septembra 2008(4),

–   so zreteľom na otázku Komisii na ústne zodpovedanie k správe Dvora audítorov č. 10/2008 o rozvojovej pomoci ES pre zdravotnícke služby v subsaharskej Afrike (O-0030/2009 - B6-0016/2009),

–   so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže financovanie sektora zdravotníctva ES ako podiel na jeho celkovej rozvojovej pomoci sa od roku 2000 nezvýšilo napriek záväzku Komisie k RCT a kríze v sektore zdravotníctva v subsaharskej Afrike,

B.   keďže ES neprijalo systematické opatrenia, aby zaručilo dostatok odborníkov na primerané uskutočňovanie svojej zdravotnej politiky,

C.   keďže napriek tomu, že súčasný návrh podpory vo všeobecnom rozpočte zahŕňa prepojenia na sektor zdravotníctva, pri jej realizácii sa tieto prepojenia dostatočne nepreskúmali a nereagovalo sa na potreby chudobnejších častí obyvateľstva,

D.   keďže Komisia málo využíva pre subsaharskú Afriku sektorovú rozpočtovú podporu, ktorá sa zameriava na sektor zdravotníctva,

E.   keďže polovica obyvateľstva subsaharskej Afriky ešte žije v chudobe a keďže Afrika je jediným svetadielom, ktorý nerobí pokroky v oblasti RCT, najmä v troch cieľoch, ktoré súvisia so zdravotnou starostlivosťou – detská úmrtnosť, úmrtnosť matiek a boj proti HIV/AIDS, tuberkulóze a malárii – a ktoré majú kľúčový význam pri riešení otázky chudoby, ale pri ktorých je najmenej pravdepodobné, že sa dosiahnu do roku 2015,

F.   keďže napriek problémom s trvalou udržateľnosťou, zisteným v projektoch v oblasti zdravotnej starostlivosti, sa táto metóda poskytovania pomoci na podporu sektora zdravotníctva ukázala ako užitočná,

G.   keďže každoročne sa 3,5 milióna detí v dôsledku hnačkových ochorení a zápalu pľúc nedožije piatich rokov,

1.   domnieva sa, že slabé systémy zdravotnej starostlivosti vrátane krízy ľudských zdrojov sú hlavnou prekážkou dosahovania RCT v oblasti zdravotníctva, a zdôrazňuje, že posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti by malo byť základným prvkom znižovania chudoby; je presvedčený, že na dosiahnutie RCT v oblasti zdravotníctva potrebuje infraštruktúra základnej zdravotnej starostlivosti stabilnú a dlhodobú finančnú podporu;

2.   domnieva sa, že v záujme dosiahnutia lepších výsledkov a medzinárodne dohodnutých rozvojových cieľov v oblasti zdravia je potrebný spoločný záväzok; v tejto súvislosti víta záväzok rozvojových krajín pracovať na plnení cieľa, aby sa 15 % národných rozpočtov investovalo do zdravia, ako sa zaviazali predstavitelia afrických štátov v Abudži (Nigéria) v apríli 2001 (15-percentný cieľ z Abudže); vyjadruje poľutovanie, že ES vyčlenilo pre zdravotníctvo len 5,5 % celkovej pomoci z deviateho Európskeho rozvojového fondu (ERF);

3.   naliehavo žiada Komisiu, aby posilnila podporu zdravotníckym službám v subsaharskej Afrike a aby preskúmala vyváženosť financovania ES s cieľom uprednostňovať podporu systému zdravotnej starostlivosti;

4.   naliehavo žiada Komisiu, aby pri revízii desiateho ERF v polovici obdobia zvýšila finančné prostriedky vyčlenené pre sektor zdravotníctva, a to bez ohľadu na nevyhnutne potrebnú komplexnú stratégiu, ktorá zahŕňa podporu sektorom, ktoré majú širší vplyv na výsledky v oblasti zdravotníctva, ako sú napr. vzdelanie, voda a hygiena, rozvoj vidieka a riadenie;

5.   zdôrazňuje, že úloha prijatá v rámci nástroja rozvojovej spolupráce venovať do roku 2009 20 % finančných prostriedkov na zdravotnú starostlivosť a základné vzdelanie by mala v záujme súdržnosti platiť na všetky výdavky európskej rozvojovej politiky vrátane ERF; žiada Komisiu, aby do 10. apríla 2009 informovala príslušné výbory Európskeho parlamentu, aký podiel celkovej rozvojovej pomoci vyčlenenej pre subsaharskú Afriku, vyjadrený podľa jednotlivých krajín, bol venovaný na základné a stredné vzdelanie a základnú zdravotnú starostlivosť;

6.   žiada Radu, aby začlenila ERF do rozpočtu EÚ, ako to Európsky parlament opakovane žiadal, čo by umožnilo väčšiu politickú súdržnosť a parlamentný dohľad nad výdavkami na rozvoj;

7.   žiada Komisiu, aby zabezpečila dostatok zdravotníckych odborníkov, ktorí by sa efektívne zúčastňovali na dialógu v sektore zdravotníctva, a to tak, že dohliadne, aby vo všetkých delegáciách, ktorých hlavným sektorom je zdravotníctvo, boli zdravotnícki odborníci, ďalej že v krajinách, ktoré prekonali konflikt, bude užšie spolupracovať so zdravotnými poradcami Úradu humanitárnej pomoci Európskeho spoločenstva (ECHO), že vytvorí užšie partnerstvo s WHO, aby čerpala z jej odborných skúseností, a že uzavrie formálne dohody s členskými štátmi EÚ a využije ich odborné skúsenosti; žiada Komisiu, aby do 10. apríla 2009 poslala príslušným výborom Európskeho parlamentu prehľad o počte príslušných odborníkov z oblasti zdravotníctva a vzdelávania, ktorých dala k dispozícii v regióne, na úrovni delegácií, ako aj v ústrediach, a presný harmonogram/prehľad na roky 2009 a 2010, v ktorom uvedie, ako plánuje zvýšiť tento počet a kde budú títo ľudia umiestnení, aby sa mohli odpovede Komisie zohľadniť v postupe udeľovania absolutória za rok 2007;

8.   žiada Komisiu, aby poskytla na úrovni krajín technickú podporu Globálnemu fondu na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii (GFATM) pri príprave žiadostí o granty a pri implementácii grantových zmlúv a aby poskytla spätnú väzbu do ústredia ES, čím sa zabezpečí efektívnosť jej úlohy vo výkonnej rade GFATM;

9.   naliehavo žiada Komisiu, aby na podporu svojej zdravotnej stratégie v dotknutých krajinách zvýšila kapacitu pracovníkov a zdrojov na úrovni ústredia i na úrovni delegácií a aby zabezpečila efektívnosť výdavkov GFATM; žiada väčšiu priorizáciu chorôb s jednoduchou prevenciou, ako sú hnačkové ochorenia, ktorým by sa dalo väčšinou zabrániť jednoducho všeobecnou dostupnosťou mydla a vhodnými kampaňami na zvyšovanie informovanosti o umývaní rúk;

10.   naliehavo žiada Komisiu, aby viac využívala aj podporu všeobecného rozpočtu na posilnenie zdravotnej starostlivosti s ukazovateľmi výkonnosti pri pokroku v plnení 15-percentného cieľa z Abudže a miery jeho plnenia (špecifické riadenie verejných financií a nedostatky vo verejnom obstarávaní), technickej pomoci politickému dialógu v sektore zdravotníctva a kvalitných štatistických systémov;

11.   potvrdzuje, že zmluvy v rámci RCT majú potenciál zabezpečiť trvalo udržateľné a dlhodobé investície do zdravotníctva v rozvojových krajinách a pomôcť im dosiahnuť RCT, ale iba vtedy, ak Komisia zabezpečí, aby sa RCT sústreďovali primárne na odvetvia zdravotníctva a vzdelávania; zdôrazňuje však, že zmluvy v rámci RCT sú len časťou riešenia, pokiaľ ide o zlepšenie účinnosti pomoci a o zrýchlenie pokroku pri dosahovaní RCT v oblasti zdravia; naliehavo žiada Komisiu, aby vytvorila alternatívne prístupy, najmä pre krajiny, ktoré zatiaľ nevyhovujú podmienkam zmlúv RCT a ktoré sú často ďalej od dosiahnutia RCT v oblasti zdravia, pričom najviac potrebujú zvýšenú rozvojovú pomoc;

12.   žiada Komisiu, aby použila ciele, ktoré priamo ukazujú výsledky politík, a aby využila mechanizmy a monitorovacie nástroje na zabezpečenie, že primeraný podiel pomoci z podpory všeobecného rozpočtu sa venuje na základné potreby, najmä v oblasti zdravia; zdôrazňuje, že zároveň sa musí poskytovať podpora na budovanie kapacít; vyzýva Komisiu, aby do konca roku 2009 informovala Európsky parlament o prijatých opatreniach;

13.   žiada vytvorenie kapacít na všetkých ministerstvách s cieľom zabezpečiť väčšiu efektívnosť v oblasti zdravia prostredníctvom výdavkov z rozpočtovej podpory, pretože zapojenosť krajín sa často obmedzuje na ministerstvá financií;

14.   naliehavo žiada Komisiu, aby viac využívala sektorovú rozpočtovú podporu; žiada Komisiu, aby preskúmala všeobecnú požiadavku, že sektorovú rozpočtovú podporu možno použiť len v prípade, že zdravotníctvo je hlavným sektorom, a aby znovu posúdila súčasné rozdeľovanie zdrojov medzi sektorovú rozpočtovú podporu a podporu všeobecného rozpočtu;

15.   vyzýva Komisiu, aby poskytovala podporu na kontrolu rozpočtovej podpory, ktorú uskutočňujú parlamenty, občianska spoločnosť a miestne orgány, s cieľom zabezpečiť pevné a jasné prepojenie medzi pomocou z rozpočtovej podpory a plnením RCT;

16.   vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že len v obmedzenom množstve krajín (v šiestich) bolo zdravotníctvo vybraté ako hlavný sektor v rámci desiateho ERF; naliehavo žiada Komisiu, aby systematicky podnecovala krajiny na zvyšovanie vnútroštátnych rozpočtov pre zdravotníctvo prostredníctvom ukazovateľov výkonnosti a s určením cieľa takéhoto zvyšovania vo svojich dohodách o financovaní podpory všeobecného rozpočtu;

17.   vyzýva Komisiu, aby zohrávala oveľa výraznejšiu úlohu sprostredkovateľa dialógu medzi vládami partnerských krajín a občianskou spoločnosťou, súkromným sektorom a národnými parlamentmi;

18.   naliehavo žiada Komisiu, aby vypracovala a rozširovala jasné usmernenia o tom, kedy by sa mali jednotlivé nástroje používať a ako ich možno použiť čo najkoordinovanejšie pre zvýšenie ich efektu; vyzýva Komisiu na zabezpečenie súdržnosti medzi jednotlivými finančnými nástrojmi pri zohľadnení situácie v jednotlivých krajinách, aby sa zabezpečil pokrok v RCT, ktoré súvisia so zdravotníctvom;

19.   trvá na tom, aby Komisia a členské štáty uplatňovali kódex EÚ týkajúci sa rozdelenia úloh v oblasti rozvojovej spolupráce s cieľom zabezpečiť lepšiu koordináciu výdavkov a programov v oblasti zdravia a venovať viac pozornosti zanedbávaným krajinám vrátane krajín v stave krízy a nestabilných štátov;

20.   vyzýva Komisiu, aby v úzkej spolupráci s Dvorom audítorov zistila, ako možno riešiť nedostatky uvedené v správe Dvora audítorov, a aby do konca roku 2009 podala príslušným výborom Európskeho parlamentu správu o výsledku týchto rozhovorov;

21.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Dvoru audítorov a vládam a parlamentom príslušných afrických krajín.

(1) A/CONF.171/13/Rev.1.
(2) Ú. v. EÚ C 58, 1.3.2008, s. 29.
(3) Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 232.
(4) Prijaté texty, P6_TA(2008)0406.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia