Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2288(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0062/2009

Indgivne tekster :

A6-0062/2009

Forhandlinger :

PV 12/03/2009 - 5
CRE 12/03/2009 - 5

Afstemninger :

PV 12/03/2009 - 7.16
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0140

Vedtagne tekster
PDF 35kWORD 56k
Torsdag den 12. marts 2009 - Strasbourg
Strategisk partnerskab EU-Brasilien
P6_TA(2009)0140A6-0062/2009

Europa-Parlamentets henstilling til Rådet af 12. marts 2009 om et strategisk partnerskab EU-Brasilien (2008/2288(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til henstilling til Rådet af Véronique De Keyser for PSE-Gruppen om et strategisk partnerskab EU-Brasilien (B6-0449/2008),

-   der henviser til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union,

-   der henviser til rammeaftalen om samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien(1),

-   der henviser til den mellemregionale rammeaftale om samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Sydamerikanske Fællesmarked (Mercosur) og dets deltagerstater på den anden side(2),

-   der henviser til sin beslutning af 15. november 2001 om et globalt partnerskab og en fælles strategi for forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Latinamerika(3),

-   der henviser til sin beslutning af 27. april 2006 om et styrket partnerskab mellem Den Europæiske Union og Latinamerika(4),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "På vej mod et strategisk partnerskab mellem EU og Brasilien" (KOM(2007)0281),

-   der henviser til fælleserklæringen fra det første topmøde mellem EU og Brasilien, vedtaget i Lissabon den 4. juli 2007,

-   der henviser til sin beslutning af 24. april 2008 om det 5. topmøde Latinamerika/Den Europæiske Union og Caribien i Lima(5),

-   der henviser til Limaerklæringen, vedtaget på det 5. topmøde mellem stats- og regeringscheferne fra Latinamerika, Caribien (LAC) og Den Europæiske Union i Lima, Peru, den 16. maj 2008,

-   henviser til fælleserklæringen fra det andet topmøde mellem EU og Brasilien, vedtaget i Rio de Janeiro den 22. december 2008,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 114, stk. 3,

-   der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A6-0062/2009),

A.   der henviser til, at Brasilien er blevet en stadig vigtigere regional og global aktør og har udviklet sig til at være en af de primære samarbejdspartnere for EU,

B.   der henviser til, at Brasilien og Den Europæiske Union er partnere, der har samme syn på verden og vil kunne arbejde for forandringer og løsninger på verdensplan,

C.   der henviser til, at det første topmøde mellem EU og Brasilien var indledningen på det strategiske partnerskab EU-Brasilien med udgangspunkt i de snævre historiske, kulturelle og økonomiske bånd mellem partnerne, og at der på det andet topmøde mellem EU og Brasilien blev vedtaget en fælles handlingsplan, som skal danne rammen for indsatsen som led i det strategiske partnerskab i en treårig periode,

D.   der henviser til, at partnerne har væsentlige værdier og principper til fælles, såsom demokrati, retsstatsprincippet og fremme af menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder samt markedsøkonomi og social samhørighed, der udgør væsentlige betingelser for etableringen af et strategisk partnerskab,

E.   der henviser til, at de politiske og økonomiske integrationsprocesser, den stadig mere omfattende økonomiske globalisering og omfanget af debatten om bl.a. demokrati, menneskerettigheder og miljø, har bevirket en ændring af prioriteterne på de to regioners dagsorden,

F.   der henviser til, at Brasilien har været førende i den latinamerikanske integrationsproces gennem dannelsen af Unionen af Sydamerikanske Nationer (UNASUR),

G.   der henviser til, at det strategiske partnerskab vil være en vigtig tilskyndelse til, at der inden 2012 kan etableres et euro-latinamerikansk område for et samlet interregionalt partnerskab som foreslået af Europa-Parlamentet i dets ovennævnte beslutning af 27. april 2006,

H.   der henviser til, at oprettelsen af Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling (EuroLat) har været et afgørende skridt hen imod styrkelse af den demokratiske legitimitet og den politiske dimension af forbindelserne mellem EU og Latinamerika, og at Mercosur-parlamentets integration i forsamlingen vil styrke dens betydning som et permanent forum for politisk dialog mellem de to regioner,

1.   retter følgende henstillinger til Rådet:

   a) det strategiske partnerskab bør udformes ud fra et biregionalt synspunkt og en overordnet tilgang til forbindelserne mellem EU og Latinamerika og Caribien, der danner grundlaget for det biregionale strategiske partnerskab, som blev vedtaget på topmøderne mellem EU, Latinamerika og Caribien;
   b) de vigtigste mekanismer for politisk dialog, der udspringer af det strategiske partnerskab, bør være en reel tilskyndelse for forbindelserne mellem de forskellige regionale integrationsprocesser med henblik på at sikre værdierne i forbindelse med det strategiske partnerskab og at styrke multilateralismen i de internationale relationer;
   c) det strategiske partnerskab bør være en fornyet tilskyndelse til at indgå associeringsaftalen mellem EU og Mercosur, for en strategisk EU-målsætning for uddybning af de økonomiske forbindelser og for samhandelen samt for intensiveringen af den politiske dialog og samarbejdet mellem de to regioner;
   d) det strategiske partnerskab skal indebære en reel merværdi i forhold til den gældende rammeaftale for samarbejdet med Brasilien, den gældende rammeaftale for samarbejdet med Mercosur og den kommende associeringsaftale med Mercosur;
   e) fokus for det strategiske partnerskabs politiske dagsorden må omfatte fremme af fælles strategier til at håndtere de globale udfordringer, som bl.a. omfatter fred og sikkerhed, demokrati og menneskerettigheder, klimaændringer, finanskrisen, den biologiske mangfoldighed, energisikkerhed, bæredygtig udvikling, bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse;
   f) reel multilateralisme, der tager udgangspunkt i FN-systemet, bør være den mest effektive metode til at håndtere de globale problemer; partnerne bør tilstræbe en større tilnærmelse mellem deres standpunkter gennem et snævrere samarbejde og systematiske konsultationer forud for møderne i FN og i andre internationale organer (f.eks. WTO) og fora (f.eks. G20);
   g) det strategiske partnerskab bør understrege vigtigheden af at gennemføre den igangværende reformproces, som blev vedtaget på FN-topmødet i 2005, herunder reformen af de vigtigste organer;
   h) partnerne bør bestræbe sig på at styrke konfliktforebyggelsen og krisestyringen i FN, i de regionale organisationer og på bilateralt niveau samt at koordinere foranstaltningerne i FN's fredsskabende aktioner og stabiliseringsaktioner;
   i) det strategiske partnerskab bør være et værktøj til fremme af demokrati og menneskerettigheder, retsstatsprincippet og god regeringsførelse på globalt plan; endvidere bør partnerne samarbejde i FN's Menneskerettighedsråd og det tredje udvalg i FN's Generalforsamling for at fremme menneskerettighederne i hele verden;
   j) partnerne skal fortsat arbejde for at styrke det multilaterale samhandelssystem på WTO-plan; protektionisme bør undgås i lyset af den aktuelle finanskrise og de tætte forbindelser mellem finans og handel; partnerne bør samarbejde med henblik på at bidrage til en vellykket afslutning på forhandlingerne om Doha-udviklingsdagsordenen;
   k) det strategiske partnerskab bør anvendes til at fremme samarbejdet mellem partnerne i andre internationale fora, såsom Verdensbanken, Den Internationale Valutafond og G20 med henblik på at finde løsninger på den aktuelle globale finanskrise, som har vist, at der er et presserende behov for reform af den internationale finansielle struktur;
   l) det synspunkt, der optræder i Kommissionens meddelelse af 18. september 2008 med titlen "Flersprogethed: et aktiv for Europa og en fælles forpligtelse" (KOM(2008)0566), som understreger den strategiske værdi for EU af "flersprogethedens eksterne dimension" i forbindelse med den globalisering, som præger vore samfund i dag, bør støttes; det forhold, at nogle EU-sprog "også tales i et stort antal ikke-medlemsstater på de forskellige kontinenter", at de udgør et "et vigtigt forbindelsesled mellem folk og nationer" og er "et nyttigt kommunikationsredskab for erhvervslivet", især i "de nye vækstøkonomier såsom Brasilien", og at de desuden er et relevant samarbejds- og udviklingsaktiv bør bekræftes;
   m) partnerne skal samarbejde for at tage de mest påtrængende globale udfordringer med hensyn til fred og sikkerhed op, bl.a. nedrustning, ikkespredning og våbenkontrol, især når det gælder atomvåben, kemiske og biologiske våben og disses fremføringsmidler, korruption, grænseoverskridende organiseret kriminalitet og, mere specifikt, narkotikahandel, hvidvaskning af penge, handel med håndvåben, lette våben og ammunition samt menneskehandel og terrorisme; partnerne bør uden forbehold tilslutte sig koordinations- og samarbejdsmekanismen vedrørende narkotika mellem EU og Latinamerika og Caribien;
   n) det strategiske partnerskab mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien bør tage udgangspunkt i gensidig anerkendelse af endelige domme;
   o) partnerne bør arbejde snævert sammen om at fremme og gennemføre årtusindudviklingsmålene om bekæmpelse af fattigdom og økonomiske og sociale uligheder på globalt plan; de bør styrke samarbejdet på området for udviklingsbistand, herunder trekantssamarbejde, ligesom de bør samarbejde om at bekæmpe den internationale terrorisme, handel med narkotika og kriminalitet;
   p) Brasiliens bestræbelser på at realisere årtusindudviklingsmålene bør hilses velkommen, ligesom landet skal lykønskes med den positive udvikling på områder som f.eks. fattigdomsbekæmpelse, begrænsning af problemet med børns fejlernæring og grundskoleundervisning; det bør understreges, at Brasilien stadig skal udfolde betydelige bestræbelser på at nå alle årtusindudviklingsmålene inden 2015, f.eks. ved at sikre en tilstrækkelig kvalitet i grundskoleundervisningen for alle piger og drenge og ved fortsat at nedbringe dødeligheden blandt børn under fem år; det bør påpeges, at fremme af ligestilling er en grundlæggende menneskerettighed og et instrument til at realisere årtusindudviklingsmålene, hvilket bør indgå i det strategiske partnerskab mellem EU og Brasilien;
   q) det skal bemærkes, at der stadig er mange fattige i Brasilien til trods for den økonomiske udvikling og voksende velstand; det må understreges, at det er nødvendigt at støtte den brasilianske regering i dens bestræbelser på at bekæmpe fattigdommen i de fattigste regioner og de fattigste lag af samfundet under hensyntagen til den omstændighed, at 65 % af de fattigste brasilianere er sorte eller af blandet etnisk oprindelse, mens 86 % af medlemmerne af den mest privilegerede klasse er hvide;
   r) det strategiske partnerskab bør omfatte et forum for drøftelser og udveksling af partnernes bedste praksis om social og regional samhørighed; i denne forbindelse bør de særdeles positive virkninger af det brasilianske "Bolsa Família"-program for fattigdommen i landet og dets indikatorer for menneskelig udvikling anerkendes;
   s) der bør iværksættes en omfattende dialog om migration, hvor spørgsmålene om lovlig og ulovlig migration prioriteres i lighed med beskyttelsen af migranternes menneskerettigheder og fremme af deres overførsler;
   t) partnerne bør samarbejde om at fremme drøftelserne i internationale fora med henblik på i 2009 at indgå en global og omfattende aftale om klimaændringer for tiden efter 2012, som navnlig skal tage udgangspunkt i princippet om fælles, men differentieret ansvar;
   u) partnerne bør desuden arbejde snævert sammen for at gennemføre konventionen om den biologiske mangfoldighed og nå målet for biologisk mangfoldighed for 2010;
   v) partnerne bør styrke det internationale samarbejde om bevarelse og bæredygtig forvaltning af alle typer af skove, herunder regnskoven i Amazonas; de bør udveksle bedste praksis om bæredygtig skovforvaltning og håndhævelse af skovbrugslovgivningen;
   w) partnerne bør udvikle energiteknologier med lav kulstofudledning og sikre den bæredygtige produktion og anvendelse af vedvarende energi, herunder bæredygtige biobrændstoffer, som ikke berører produktionen af fødevareafgrøder og den biologiske mangfoldighed; partnerne bør øge andelen af vedvarende energi i deres samlede energisammensætning og fremme energieffektivitet og adgang til energi samt opnå en bedre energisikkerhed;
   x) samarbejdet om kerneenergiforskning bør styrkes, så Brasilien kan deltage i ITER-projektet (den internationale termonukleare forsøgsreaktor) om fremstilling af termonuklear energi;
   y) i betragtning af, at adgang til lægemidler og offentlig sundhedspleje er overordnede mål, bør Brasiliens indsats for at bekæmpe aids med medicin til overkommelige priser støttes, og EU bør undersøge muligheden for tvangslicens for medicin mod oversete pandemiske sygdomme, som rammer de fattige, nærmere;
   z) det beløb, der er afsat til Brasilien i medfør af instrumentet for udviklingssamarbejde(6) (DCI), skal anvendes til foranstaltninger, der støtter Brasilien i dets kamp mod fattigdom, og til gennemførelse af årtusindudviklingsmålene og andre foranstaltninger, der kan anses for at være reel udviklingsbistand f.eks. i miljøsektoren;
  

aa) de eksisterende dialoger bør uddybes, ligesom der bør indledes nye dialoger inden for enkelte sektorer, navnlig om miljøet og bæredygtig udvikling, energi, transport, fødevaresikkerhed, videnskab og teknologi, informationssamfundet, beskæftigelse og sociale anliggender, finans og makroøkonomi, regionaludvikling, kultur og uddannelse;

  

ab) det strategiske partnerskab bør fremme kontakten mellem civilsamfundets organisationer, virksomhederne og arbejdsmarkedets parter og støtte udvekslinger inden for uddannelse og kultur;

  

ac) foranstaltninger til fordel for det politiske partnerskab EU-Brasilien, gensidig opmærksomhed og forståelse og udvekslingsprogrammer bør finansieres gennem et andet instrument end DCI;

  

ad) det strategiske partnerskab bør skabe mulighed for gennemførelse af en regelmæssig dialog mellem medlemmerne af den brasilianske Nationalkongres og Europa-Parlamentet;

  

ae) der bør indføres bestemmelser om, at EU's institutioner og den brasilianske regering regelmæssigt skal give Europa-Parlamentet og EuroLat detaljerede oplysninger om status for det strategiske partnerskab;

2.   pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og til orientering til Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og til Den Føderative Republik Brasiliens præsident og Nationalkongres.

(1) EFT L 262 af 1.11.1995, s. 54.
(2) EFT L 69 af 19.3.1996, s. 4.
(3) EFT C 140 E af 13.6.2002, s. 569.
(4) EUT C 296 E af 6.12.2006, s. 123.
(5) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0177.
(6) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (EUT L 378 af 27.12.2006, s. 41).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik