Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2289(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0028/2009

Indgivne tekster :

A6-0028/2009

Forhandlinger :

PV 12/03/2009 - 5
CRE 12/03/2009 - 5

Afstemninger :

PV 12/03/2009 - 7.17
CRE 12/03/2009 - 7.17
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0141

Vedtagne tekster
PDF 37kWORD 55k
Torsdag den 12. marts 2009 - Strasbourg
Strategisk partnerskab EU-Mexico
P6_TA(2009)0141A6-0028/2009

Europa-Parlamentets henstilling af 12. marts 2009 til Rådet om strategisk partnerskab EU-Mexico (2008/2289(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til henstilling til Rådet af José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-DE-Gruppen om strategisk partnerskab EU-Mexico (B6-0437/2008),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. juli 2008 om et strategisk partnerskab EU-Mexico (KOM(2008)0447),

-   der henviser til sin beslutning af 11. oktober 2007 om kvindedrabene i Mexico og Mellemamerika og EU's rolle i bekæmpelsen af dette fænomen(1),

-   der henviser til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dettes medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side(2), undertegnet den 8. december 1997 (den globale aftale),

-   der henviser til de erklæringer, der hidtil er vedtaget efter afholdelse af fem topmøder mellem Den Europæiske Union og stats- og regeringscheferne fra Latinamerika og Caribien (EU-LAC), der afholdtes i henholdsvis Rio de Janeiro (28.-29. juni 1999), i Madrid (17.-18. maj 2002), i Guadalajara (28.-29. maj 2004), i Wien (12.-13. maj 2006) og i Lima (16.-17. maj 2008),

-   der henviser til fælleserklæringen fra det fjerde topmøde mellem Mexico og EU i Lima, den 17. maj 2008,

-   der henviser til fælleserklæringen fra det ottende møde i Det Blandede Udvalg for EU og Mexico i Mexico City den 13.-14. oktober 2008,

-   der henviser til fælleserklæringen fra det syvende møde i Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico i Mexico den 28.-29. oktober 2008,

-   der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 13. oktober 2008,

-   der henviser til meddelelsen fra Den Euro-Latinamerikanske Forsamling på det femte topmøde mellem Latinamerika og Caribien og EU den 1. maj 2008,

-   der henviser til sin beslutning af 24. april 2008 om det 5. topmøde mellem Latinamerika og Caribien og Den Europæiske Union i Lima(3),

-   der henviser til San Salvador-erklæringen, der blev vedtaget på det attende iberoamerikanske topmøde mellem stats- og regeringscheferne den 29.-31. oktober 2008,

-   der henviser til sin beslutning af 14. februar 2006 om menneskerettigheds- og demokratiklausulen i EU-aftaler(4),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 114, stk. 3, og artikel 83, stk. 5,

-   der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om International Handel (A6-0028/2009),

A.   der henviser til, at Mexico og Den Europæiske Union har et sæt grundlæggende værdier og principper samt historiske og kulturelle bånd til fælles,

B.   der henviser til, at respekten for de demokratiske principper og menneskerettighederne, som der henvises til i demokratiklausulen, er et grundlæggende element i det strategiske partnerskab i lighed med den globale aftale, og at disse principper bør anvendes af begge parter,

C.   der henviser til, at Mexicos politiske betydning i verden til stadighed styrkes, både på globalt plan, hvad der bekræftes af, at landet netop er blevet valgt til ikke-permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd (for 2009-2010), og på regionalt plan, idet Mexico beklæder formandskabet i Riogruppens midlertidige sekretariat (2008-2010),

D.   der henviser til, at EU bør anerkende Mexicos bidrag til det multilaterale system, da multilateralismen er et grundlæggende princip, som begge parter, Mexico og EU, har forpligtet sig til at fremme i international sammenhæng,

E.   der henviser til, at Mexico har iværksat en række strukturreformer inden for strategiske sektorer og nu er verdens tiendestørste økonomiske magt, er medlem af G-20 og G-5 (Brasilien, Kina, Indien, Sydafrika og Mexico) og desuden er det eneste latinamerikanske land, som er medlem af OECD,

F.   der henviser til, at Mexico har en befolkning på over 100 millioner indbyggere med en stor andel af unge, idet 45 % af befolkningen er under 20 år, og at landet har en vigtig geostrategisk placering som et bindeled mellem Nord- og Sydamerika og mellem Caribien og Stillehavsområdet,

G.   der henviser til, at den globale aftale om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Mexico og EU, hviler på tre søjler: politisk dialog, gradvis etablering af et frihandelsområde og samarbejde; der desuden henviser til, at forbindelserne mellem de to parter siden denne aftales ikrafttræden i 2000 er blevet uddybet og konsolideret både på det politiske område, og for så vidt angår samhandel og samarbejde,

H.   der henviser til, at EU og Mexico på topmødet i Lima understregede den positive udvikling for handels- og investeringsstrømmene i forbindelse med partnerskabsaftalen,

I.   der henviser til, at EU og Mexico både på bilateralt plan og som led i den globale aftale har intensiveret deres kontakter på alle niveauer, især på det parlamentariske, med Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico og Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling,

J.   der henviser til, at forslaget om et strategisk partnerskab fremsættes samtidig med den globale finansielle og økonomiske krise, og at denne kan påvirke den økonomiske og sociale balance i forbindelse med de bilaterale forbindelser,

K.   der henviser til, at uddybningen af forbindelserne mellem Mexico og EU kan fremme en konsensus mellem Den Europæiske Union og dens latinamerikanske partnere om regionale og globale spørgsmål og vil gøre det muligt for begge parter at fremme deres fælles værdier og interesser i internationale og regionale sammenhænge,

L.   der henviser til, at det strategiske partnerskab vil udgøre et kvalitativt fremskridt i forbindelserne mellem EU og Mexico på to forskellige niveauer: på det multilaterale plan gennem en gensidig samordning i forbindelse med spørgsmål af global betydning, og på det bilaterale plan gennem udbygning af de indbyrdes forbindelser og gennemførelse af specifikke initiativer,

M.   der henviser til, at de politiske og økonomiske integrationsprocesser, den økonomiske globaliserings øgede resultater og betydningen af en debat om bl.a. demokrati, menneskerettigheder og miljø har ændret prioriteringerne i forbindelse med begge regioners dagsorden,

N.   der henviser til, at Mexicos strategiske situation og dets netværk af handelsaftaler gør, at landet har stor strategisk betydning for den europæiske eksport, da Den Europæiske Union er Mexicos næststørste kilde til udenlandske investeringer,

O.   der henviser til, at frihandelsområdet mellem EU og Mexico spiller en vigtig rolle for EU's bilaterale forbindelser, idet det dækker mange områder (varer, tjenesteydelser, offentlige indkøb, konkurrence, intellektuelle ejendomsrettigheder, investeringer og dermed forbundne betalinger),

P.   der henviser til, at den mexicanske udvandring, bl.a. til Den Europæiske Union er et af de vigtigste og mest følsomme emner i Mexico set i lyset af det store antal mexicanske indvandrere i EU, hvoraf mange er højtuddannede,

1.   retter følgende henstillinger til Rådet:

   a) håber, at det strategiske partnerskab vil udgøre et kvalitativt fremskridt i forbindelserne mellem EU og Mexico på multilateralt plan med hensyn til spørgsmål af global betydning, og at det vil styrke udviklingen af de bilaterale forbindelser,
   b) henstiller, at afholdelsen af årlige topmøder mellem EU og Mexico institutionaliseres som led i det strategiske partnerskab i lighed med, hvad der er tilfældet med USA, Rusland, Kina og Brasilien,
   c) nærer tillid til, at dette strategiske partnerskab vil medføre en impuls for den globale aftale mellem EU og Mexico på de relevante områder, f.eks. de politiske, sikkerhedspolitiske, miljømæssige og socioøkonomiske aspekter (herunder menneskerettighederne), samt sikkerhed, bekæmpelse af narkotikahandel, miljø, teknisk og kulturelt samarbejde og de socioøkonomiske aspekter,
   d) ønsker at aftalens kapitel om handel baseres på ligebehandling, solidaritet, dialog og respekt for Mexicos og EU's særlige karakteristika,
   e) bekræfter sin støtte til den mexicanske regering og til præsident Calderón i forbindelse med den vigtige opgave med at forbedre en række institutioner i landet; mener, at denne bestræbelse skal gennemføres for at undgå korruptionen og hindre, at samfundet udvikler sig til at være skrøbeligt,
   f) er som led i sin indsats opmærksom på bestræbelserne på at bekæmpe drab på kvinder i begge regioner på grundlag af dialog, samarbejde og udveksling af god praksis,
   g) nærer tillid til, at det takket være det strategiske partnerskab vil være muligt at forbedre koordineringen af holdninger i krisesituationer og spørgsmål af global betydning med udgangspunkt i fælles interesser og bekymringer,
   h) mener, at der bør opstilles entydige retningslinjer for den bedste fremgangsmåde for et snævert samarbejde om at fremme en effektiv multilateralisme og styrke FN's evne til at bevare og konsolidere freden og respektere menneskerettighederne samt mulighederne for inden for folkerettens rammer at imødegå fælles trusler mod freden og sikkerheden, herunder narko- og våbenhandel, organiseret kriminalitet, terrorisme og menneskehandel i overensstemmelse med Lima-erklæringen,
   i) understreger, at det strategiske partnerskab bør være en mulighed for at drøfte, hvordan menneskerettigheds- og demokratiklausulen kan gøres mere virksom, og hvordan den kan anvendes, bl.a. ved at udvide klausulens positive dimension, da menneskerettigheder og demokrati udgør væsentlige værdier for begge parter i alle aftaler,
   j) erklærer i denne sammenhæng sin støtte til den mexicanske regering i forbindelse med dens indsats i FN og dens kamp mod narkotikahandel, international terrorisme og organiseret kriminalitet, navnlig på baggrund af det stigende antal ofre for narkotikahandel og -forbrug,
   k) har tiltro til, at de særlige mekanismer for politisk dialog, der er et resultat af det strategiske partnerskab EU-Mexico, vil være en effektiv tilskyndelse for forbindelserne med de forskellige regionale integrationsprocesser og mellem dem indbyrdes, til beskyttelsen af det strategiske partnerskabs værdier og interesser og til styrkelsen af multilateralismen i de internationale forbindelser,
   l) foreslår, at forummet for civilsamfundet Mexico-EU gives større vægt, og at der i videst muligt omfang tages hensyn til dets henstillinger,
   m) understreger behovet for, at det strategiske partnerskab udvikler sig til et instrument, som kan styrke samarbejdet mellem begge parter i internationale institutioner som Verdensbanken, Den Internationale Valutafond, OECD, G-20 og G8+G5 med henblik på at finde frem til løsninger på den globale finanskrise og iværksætte et fælles svar, som har til formål at genskabe tilliden til de finansielle institutioner, i overensstemmelse med San Salvador-erklæringen,
   n) betoner, især på baggrund af den globale finanskrise, nødvendigheden af at støtte de små og mellemstore virksomheder, der er uundværlige for styrkelsen af det økonomiske og sociale mønster og for skabelsen af anstændig beskæftigelse,
   o) understreger vigtigheden af alle de bilaterale aftaler, som EU og Mexico har indgået, især den globale aftale, der omfatter et frihandelsområde, og det strategiske partnerskab,
   p) fremhæver de positive virkninger af den globale aftale for begge parter, idet der er noteret en stigning på mere end 100 % i den bilaterale handel,
   q) fremhæver, at det strategiske partnerskab vil stimulere de bilaterale forbindelser og fremme en udvidelse og forbedring af samarbejdsaftalerne, herunder det integrerede program til støtte for små og mellemstore virksomheder (Piapyme), hvis resultater vil være til gavn for begge parter; anmoder i den forbindelse om, at der iværksættes en informationskampagne med henblik på at oplyse om alle de programmer, som de to parter vil komme til at drage nytte af i forbindelse med uddybningen af de indbyrdes forbindelser; fremhæver, at dette strategiske partnerskab vil konsolidere samordningen mellem de to parter yderligere i de vigtigste multilaterale fora og institutioner,
   r) anbefaler, at Mexico bliver ordinært medlem af G20's nye finansielle og økonomiske internationale struktur, da det bilaterale strategiske partnerskab med EU i denne sammenhæng vil blive endnu mere relevant,
   s) betoner vigtigheden af at identificere overensstemmende interesser med henblik på udarbejdelse af en fælles og ambitiøs strategi for bekæmpelse af klimaændringen forud for FN's klimakonference, der vil finde sted i København i 2009, og indgåelsen af en global aftale,
   t) opfordrer indtrængende til, at der gøres mere sammenhængende bestræbelser på at fremme overførsel af forskning og teknologi med henblik på at forbedre det faktiske samarbejde i bekæmpelsen af klimaændringer og styrke miljøbeskyttelsen,
   u) anmoder om, at der vil blive ført en endnu mere omfattende og struktureret dialog om migration, både den lovlige og den ulovlige, og om sammenhængen mellem migration og udvikling i overensstemmelse med de erfaringer, der er gjort i Mexico og EU på dette område, og i overensstemmelse med Lima-erklæringen,
   v) opfordrer Det Fælles Råd til, på grundlag af bestemmelsen om den fremtidige udvikling i henhold til artikel 43 i den globale aftale, at overveje det rettidige i bl.a. at indgå en aftale om indvandringspolitik mellem de to parter, navnlig hvad angår procedurer under Modus 4,
   w) kræver, at tilsagnet om at nå årtusindudviklingsmålene bekræftes, og at betydningen af et snævert samarbejde om spørgsmål vedrørende social samhørighed, ligestilling mellem kønnene, klimaændringer, bæredygtig udvikling, bekæmpelse af international terrorisme og narkotikahandel, kriminalitet, fødevaresikkerhed og fattigdomsbekæmpelse fastholdes,
   x) kræver, at EU's institutioner og den mexicanske regering regelmæssigt informerer Europa-Parlamentet og Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico om det strategiske partnerskab og dets udvikling og om opfølgningen af de arbejder, der gennemføres inden for rammerne heraf;

2.   pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og til orientering til Kommissionen og til regeringerne og parlamenterne i Den Europæiske Unions medlemsstater og til De Forenede Mexicanske Staters regering og Kongres.

(1) EUT C 227 E af 4.9.2008, s. 140.
(2) EFT L 276 af 28.10.2000, s. 45.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0177.
(4) EUT C 290 E af 29.11.2006, s. 107.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik