Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2289(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0028/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0028/2009

Keskustelut :

PV 12/03/2009 - 5
CRE 12/03/2009 - 5

Äänestykset :

PV 12/03/2009 - 7.17
CRE 12/03/2009 - 7.17
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0141

Hyväksytyt tekstit
PDF 254kWORD 53k
Torstai 12. maaliskuuta 2009 - Strasbourg
EU:n ja Meksikon strateginen kumppanuus
P6_TA(2009)0141A6-0028/2009

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle 12. maaliskuuta 2009 Euroopan unionin ja Meksikon strategisesta kumppanuudesta (2008/2289(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyran PPE-DE-ryhmän puolesta esittämän ehdotuksen suositukseksi neuvostolle EU:n ja Meksikon strategisesta kumppanuudesta (B6-0437/2008),

–   ottaa huomioon 15. heinäkuuta 2008 päivätyn komission tiedonannon "Kohti EU:n ja Meksikon strategista kumppanuutta" (KOM(2008)0447),

   ottaa huomioon 11. lokakuuta 2007 antamansa päätöslauselman naisten murhista Meksikossa ja Keski-Amerikassa ja Euroopan unionin roolista ilmiön torjumisessa(1),

–   ottaa huomioon 8. joulukuuta 1997 allekirjoitetun Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon Yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen(2) (kokonaissopimus),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin, Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden ja hallitusten päämiesten antamat julkilausumat viidessä huippukokouksessa (EU-AKT), jotka pidettiin Rio de Janeirossa 28. ja 29. kesäkuuta 1999, Madridissa 17. ja 18. toukokuuta 2002, Guadalajarassa 28. ja 29. toukokuuta 2004, Wienissä 12. ja 13. toukokuuta 2006 ja Limassa 16. ja 17. toukokuuta 2008,

–   ottaa huomioon Meksikon ja Euroopan unionin neljännessä huippukokouksessa Limassa, Perussa 17. toukokuuta 2008 annetun yhteisen tiedonannon,

–   ottaa huomioon EU:n ja Meksikon sekakomitean kahdeksannessa kokouksessa Méxicossa 13. ja 14. lokakuuta 2008 annetun yhteisen tiedonannon,

–   ottaa huomioon EU:n ja Meksikon parlamentaarisen sekavaliokunnan seitsemännessä kokouksessa Méxicossa 28. ja 29. lokakuuta 2008 antaman yhteisen julkilausuman,

–   ottaa huomioon yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston 13. lokakuuta 2008 esittämät päätelmät,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisen edustajakokouksen (EuroLat) EU-AKT:n viidennelle huippukokoukselle 1. toukokuuta 2008 antaman viestin,

–   ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen ja Euroopan unionin viidennestä huippukokouksesta Limassa(3),

–   ottaa huomioon San Salvadorissa 29.–31. lokakuuta 2008 pidetyn XVIII valtion- ja hallitusten päämiesten iberoamerikkalaisen huippukokouksen antaman julistuksen,

   ottaa huomioon 14. helmikuuta 2006 antamansa päätöslauselman ihmisoikeus- ja demokratialausekkeesta Euroopan unionin sopimuksissa(4),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 3 kohdan ja 83 artiklan 5 kohdan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ja kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A6-0028/2009),

A.   ottaa huomioon, että Meksikolla ja Euroopan unionilla on yhteiset perusarvot ja periaatteet sekä historialliset ja kulttuuriyhteydet,

B.   katsoo demokratialausekkeeseen sisältyvän demokratian periaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen olevan strategisen kumppanuuden ja kokonaissopimuksen olennainen osa, jota kummankin osapuolen on sovellettava,

C.   ottaa huomioon, että Meksikon poliittinen painoarvo kansainvälisellä näyttämöllä on yhä vahvempi sekä maailmanlaajuisesti, minkä Meksikon äskettäinen nimittäminen YK:n turvallisuusneuvoston pysyväksi jäseneksi vuosiksi 2009–2010 osoittaa, että alueellisella tasolla, sillä Meksiko on Rion ryhmän sihteeristön puheenjohtaja vuosina 2008–2010,

D.   katsoo, että Euroopan unionin on tunnustettava Meksikon panos monenväliselle järjestelmälle, sillä monenvälinen yhteistyö on niitä perusperiaatteita, joita molemmat osapuolet, Meksiko ja Euroopan unioni, ovat sitoutuneet edistämään kansainvälisissä yhteyksissä,

E.   ottaa huomioon, että Meksiko on käynnistänyt järjestelmällisiä rakenneuudistuksia strategisilla aloilla ja että siitä on tullut maailman kymmenenneksi suurin talousmahti, G-20:n ja G-5:n (Brasilia, Kiina, Intia, Etelä-Afrikka ja Meksiko) jäsen, ja se on OECD:n ainoa latinalaisamerikkalainen jäsen,

F.   ottaa huomioon, että Meksikossa on yli 100 miljoonaa asukasta ja nuorten osuus väestöstä on huomattava, sillä 45 prosenttia väestöstä on alle 20-vuotiaita, ja että Meksikolla on tärkeä geostrateginen asema siltana Pohjois- ja Etelä-Amerikan sekä Karibianmeren ja Tyynen valtameren välillä,

G.   ottaa huomioon, että kokonaissopimus perustuu kolmeen pilariin, jotka ovat poliittinen vuoropuhelu, vapaakauppa-alueen asteittainen perustaminen ja yhteistyö; ottaa huomioon, että sopimuksen voimaantulovuodesta 2000 lähtien suhteet ovat syventyneet ja vakautuneet politiikan, kauppavaihdon ja yhteistyön aloilla,

H.   ottaa huomioon, että Liman huippukokouksessa Euroopan unioni ja Meksiko painottivat kaupan ja investointien myönteistä kehitystä osana kokonaissopimusta,

I.   ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja Meksiko ovat tiivistäneet yhteyksiään niin kahdenvälisellä tasolla kuin kokonaissopimuksen puitteissa ja kaikkien instituutioiden kanssa, erityisesti parlamentaarisella tasolla Meksikon ja EU:n parlamentaarisen sekavaliokunnan ja EuroLatin kanssa,

J.   ottaa huomioon, että strategista kumppanuutta koskeva ehdotus osuu samaan aikaan maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin kanssa ja että tämä kriisi saattaa uhata kahdenvälisen suhteen taloudellista ja sosiaalista tasapainoa,

K.   katsoo, että Meksikon ja Euroopan unionin suhteiden syveneminen voisi edistää Euroopan unionin ja sen latinalaisamerikkalaisten kumppaneiden yksimielisyyttä alueellisista ja maailmanlaajuisista kysymyksistä, jolloin niiden yhteisten intressien ja arvojen esiintuominen yhteisesti kansainvälisillä ja alueellisilla foorumeilla on helpompaa,

L.   katsoo, että tämän strategisen kumppanuuden pitäisi edistää Euroopan unionin ja Meksikon suhteita kahdella eri tasolla: monenvälisellä tasolla sopimuspuolet voivat tehdä yhteistyötä maailmanlaajuisesti tärkeissä asioissa ja kahdenvälisellä tasolla ne voivat kehittää suhteitaan ja tehdä erityisaloitteita,

M.   ottaa huomioon, että poliittinen ja taloudellinen yhdentymisprosessi, talouden globalisaation jatkuva kiihtyminen sekä muun muassa demokratiasta, ihmisoikeuksista ja ympäristöstä käytävän keskustelun merkitys ovat muuttaneet kummankin alueen ensisijaisia tavoitteita,

N.   ottaa huomioon, että Meksikolla on keskeisen asemansa ja lukuisten kauppasopimustensa takia suuri strateginen merkitys Euroopan viennille, sillä Euroopan unioni on sen toiseksi suurin ulkomaisten investointien lähde,

O.   ottaa huomioon, että Meksikon ja EU:n välisellä vapaakauppa-alueella on merkittävä osuus EU:n kahdenvälisissä suhteissa, sillä sopimuksen soveltamisala on erittäin laaja (tavarat, palvelut, hankintamenettelyt, kilpailu, immateriaalioikeudet, sijoitukset ja niihin liittyvät maksut),

P.   ottaa huomioon, että Meksikolle siirtolaisuus Meksikosta Euroopan unioniin kuuluu tärkeimpiin ja arkaluontoisimpiin aiheisiin, koska Euroopan unionin alueella on huomattava määrä meksikolaisia siirtolaisia, joista monet ovat korkeasti koulutettuja,

1.   esittää neuvostolle seuraavat suositukset:

   a) toivoo, että tämä strateginen kumppanuus merkitsee Meksikon ja Euroopan unionin välisten suhteiden edistämistä monenvälisellä tasolla maailmanlaajuisesti tärkeissä asioissa ja että se edistää myös kahdenvälisten suhteiden kehittämistä,
   b) kehottaa vakiinnuttamaan Euroopan unionin ja Meksikon välisten vuosittaisten huippukokousten järjestämisen strategisen kumppanuuden puitteissa samalla tavalla kuin niiden järjestäminen Yhdysvaltojen, Venäjän, Kiinan ja Brasilian kanssa on vakiinnutettu,
   c) uskoo, että tämä strateginen kumppanuus antaa uuden sysäyksen EU:n ja Meksikon välisen kokonaissopimuksen eri osa-alueille, mukaan lukien poliittiset näkökohdat (myös ihmisoikeudet), turvallisuuskysymykset, huumekaupan torjunta, ympäristöasiat, tekninen ja kulttuurinen yhteistyö ja sosioekonomiset näkökohdat,
   d) toivoo kauppaa koskevan luvun perustuvan yhdenvertaiseen kohteluun, yhteisvastuuseen, vuoropuheluun sekä Meksikon ja Euroopan unionin erityispiirteiden kunnioittamiseen,
   e) toistaa tukevansa Meksikon hallitusta ja presidentti Felipe Calderónia näiden hyvin tärkeässä tehtävässä tervehdyttää tiettyjä valtion toimielimiä; katsoo, että tämä tehtävä on toteutettava korruption torjumiseksi ja sen estämiseksi, ettei yhteiskunta joudu turvattomaan tilaan,
   f) katsoo, että tähän tehtävään kuuluu naisten murhien torjuminen molemmilla alueilla vuoropuhelun, yhteistyön ja parhaiden käytänteiden vaihdon pohjalta,
   g) uskoo strategisen kumppanuuden mahdollistavan kriisitilanteita ja maailmanlaajuisesti tärkeitä asioita koskevien kantojen koordinoinnin molemminpuolisten etujen ja huolenaiheiden pohjalta,
   h) toivoo selkeiden suuntaviivojen antamista siitä, miten laajaa yhteistyötä tekemällä voidaan parhaiten edistää tehokasta monenvälisyyttä ja parantaa Yhdistyneiden Kansakuntien valmiuksia rauhan säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi sekä ihmisoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi, ja siitä, miten vastata kansainvälisen oikeuden puitteissa rauhaan ja turvallisuuteen kohdistuviin yhteisiin uhkiin, mukaan luettuina huume- ja asekauppa, järjestäytynyt rikollisuus, terrorismi ja ihmiskauppa, Liman julkilausuman mukaisesti,
   i) kehottaa pitämään strategista kumppanuutta tilaisuutena keskustella siitä, kuinka ihmisoikeus- ja demokratialausekkeen toimintaa voidaan tehostaa ja kuinka voidaan arvioida sen noudattamista – muun muassa kehittämällä lausekkeen myönteistä ulottuvuutta – ottaen huomioon, että ihmisoikeudet ja demokratia ovat molemmille osapuolille olennaisia arvoja kaikissa sopimuksissa,
   j) ilmaisee tässä yhteydessä tukensa Meksikon hallitukselle sen panoksesta YK:n työhön sekä huumekaupan, kansainvälisen terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan, erityisesti ottaen huomioon huumekaupan ja huumeidenkäytön uhrien kasvavat luvut,
   k) uskoo EU:n ja Meksikon strategisesta kumppanuudesta juontavien poliittisen vuoropuhelun etuoikeutettujen mekanismien olevan todellinen sysäys alueelliseen yhdentymiseen liittyvien suhteiden eri prosesseille ja niiden kesken, strategisen kumppanuuden arvojen ja etujen turvaamiselle ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvän monenvälisyyden vahvistamiselle,
   l) ehdottaa, että Meksikon ja EU:n kansalaisyhteiskunnan foorumille annetaan enemmän painoarvoa ja että sen suositukset otetaan huomioon aina kun se on mahdollista,
   m) korostaa kyseisen strategisen kumppanuuden merkitystä keinona tehostaa sopimuspuolten välistä yhteistyötä kansainvälisillä foorumeilla, kuten Maailmanpankissa, Kansainvälisessä valuuttarahastossa, OECD:ssä sekä G-20- ja G8+G5 -kokouksissa ratkaisujen hakemiseksi kansainväliseen rahoituskriisiin sekä sellaisten yhteisten toimien käynnistämiseksi, joilla pyritään palauttamaan luottamus rahoituslaitoksiin San Salvadorin julistuksen mukaisesti,
   n) painottaa erityisesti maailmanlaajuisen rahoituskriisin vuoksi tarvetta edistää pienten ja keskisuurten yritysten kehittämistä, koska niillä on ratkaisevan tärkeä osuus taloudellisen ja sosiaalisen rakenteen vahvistamisessa ja pysyvien työpaikkojen luomisessa,
   o) korostaa kaikkien EU:n ja Meksikon kahdenvälisten sopimusten tärkeyttä ja erityisesti kokonaissopimuksen (johon sisältyy myös vapaakauppa-alue) ja strategisen kumppanuuden merkitystä,
   p) korostaa, että kokonaissopimuksen soveltamisella on ollut myönteisiä vaikutuksia molempiin osapuoliin, ja panee merkille, että kahdenvälinen kauppa on lisääntynyt yli 100 prosenttia,
   q) tähdentää, että EU:n ja Meksikon strateginen kumppanuus tuo kahdenvälisiin suhteisiin uutta dynamiikkaa ja edistää molempia osapuolia hyödyttävien yhteistyöohjelmien, kuten pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitetun laaja-alaisen tukiohjelman (PIAPYME), laajentamista ja kehittämistä; kehottaa näin ollen järjestämään tiedotuskampanjan kaikkien niiden ohjelmien esittelemiseksi, joita kumpikin osapuoli hyödyntää suhteidensa tiivistämisen yhteydessä; korostaa, että strategisen kumppanuuden avulla voidaan entisestään tehostaa osapuolten välistä yhteistoimintaa keskeisimmillä monenvälisillä foorumeilla ja tärkeimmissä monenvälisissä järjestöissä,
   r) suosittaa Meksikon ottamista uuden kansainvälisen rahoitus- ja talousarkkitehtuurin G20:n vakituiseksi jäseneksi, sillä tämän toteutuessa EU:n ja Meksikon kahdenvälisestä strategisesta kumppanuudesta tulee vieläkin merkityksellisempi,
   s) pitää tärkeänä yhteneväisten näkemysten tunnistamista ilmastonmuutoksen torjumista koskevan yhteisen kunnianhimoisen strategian laatimiseksi Kööpenhaminassa vuonna 2009 järjestettävää ilmaston muutosta käsittelevää Yhdistyneiden Kansakuntien kokousta sekä maailmanlaajuisen sopimuksen aikaan saamista silmällä pitäen,
   t) kehottaa edistämään tieteen ja teknologian siirtoa johdonmukaisemmin toimin todellisen yhteistyön tehostamiseksi ilmastonmuutoksen torjunnan ja ympäristönsuojelun lisäämisen alalla,
   u) pyytää aloittamaan vielä kattavan ja jäsennellyn vuoropuhelun niin laillisesta kuin laittomasta maahanmuutosta sekä maahanmuuton ja kehityksen yhteydestä Meksikolla ja Euroopan unionilla tältä osin olevien kokemusten ja Liman julistuksen mukaisesti,
   v) kehottaa yhteisneuvostoa pohtimaan kokonaissopimuksen 43 artiklassa tarkoitetun tulevaa kehitystä koskevan lausekkeen pohjalta, milloin on sopiva ajankohta esimerkiksi maahanmuuttopolitiikkaa koskevan sopimuksen tekemiseksi EU:n ja Meksikon välillä etenkin Mode 4 -menettelyjen osalta,
   w) kehottaa vahvistamaan kehityksen vuosituhattavoitteiden saavuttamista koskevat sitoumukset ja muistuttamaan läheisen yhteistyön merkityksestä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittamista, sukupuolten tasa-arvoa, ilmastonmuutosta, kestävää kehitystä, kansainvälisen terrorismin torjuntaa, huumekauppaa ja rikollisuutta, elintarviketurvallisuutta ja köyhyyden torjumista koskevissa kysymyksissä,
   x) katsoo, että EU:n toimielinten ja Meksikon hallituksen on tiedotettava säännöllisesti Euroopan parlamentille ja EULatille sekä Meksikon ja EU:n parlamentaariselle sekavaliokunnalle strategisen kumppanuuden tilasta ja sen yhteydessä tehdyn työn seurannasta;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja tiedoksi komissiolle sekä Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille ja Meksikon Yhdysvaltojen hallitukselle ja kongressille.

(1) EUVL C 227 E, 4.9.2008, s. 140.
(2) EYVL L 276, 28.10.2000, s. 45.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0177.
(4) EUVL C 290 E, 29.11.2006, s. 107.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö