Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2289(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0028/2009

Predkladané texty :

A6-0028/2009

Rozpravy :

PV 12/03/2009 - 5
CRE 12/03/2009 - 5

Hlasovanie :

PV 12/03/2009 - 7.17
CRE 12/03/2009 - 7.17
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0141

Prijaté texty
PDF 227kWORD 65k
Štvrtok, 12. marca 2009 - Štrasburg
Strategické partnerstvo EÚ a Mexika
P6_TA(2009)0141A6-0028/2009

Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade z 12. marca 2009 o strategickom partnerstve EÚ a Mexika (2008/2289(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh odporúčania Rade, ktorý predložil José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE-DE o strategickom partnerstve EÚ a Mexika (B6-0437/2008),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. júla 2008 s názvom Smerom k strategickému partnerstvu EÚ a Mexika (KOM(2008)0447),

–   so zreteľom na svoje uznesenia z 11. októbra 2007 o vraždách žien v Mexiku a Strednej Amerike a úlohe Európskej únie v boji proti tomuto javu(1),

–   so zreteľom na Dohodu o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na druhej strane(2), podpísanú 8. decembra 1997 (globálna dohoda),

–   so zreteľom na vyhlásenia z piatich samitov hláv štátov a predsedov vlád Európskej únie a Latinskej Ameriky a Karibiku, ktoré sa konali v Riu de Janeiro (28. a 29. júna 1999), v Madride (17. a 18. mája 2002), v Guadalajare (28. a 29. mája 2004), vo Viedni (12. a 13. mája 2006) a v Lime (16. a 17. mája 2008),

–   so zreteľom na spoločné komuniké vydané na štvrtom samite Mexika a Európskej únie, ktorý sa konal v Lime 17. mája 2008,

–   so zreteľom na spoločné oznámenie z ôsmeho zasadnutia spoločného výboru EÚ –Mexiko, ktoré sa konalo v meste Mexiko 13. a 14. októbra 2008,

–   so zreteľom na spoločné oznámenie zo siedmeho zasadnutia Spoločného parlamentného výboru Spojené štáty mexické/Európska únia, ktoré sa konalo v meste Mexiko 28. a 29. októbra 2008,

–   so zreteľom na závery Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy z 13. októbra 2008,

–   so zreteľom na odkaz Euro-latinskoamerického parlamentného zhromaždenia piatemu samitu EÚ a krajín Latinskej Ameriky a Karibiku z 1. mája 2008,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 24. apríla 2008 o piatom samite EÚ a krajín Latinskej Ameriky a Karibiku, ktorý sa konal v Lime(3),

–   so zreteľom na vyhlásenie zo San Salvadoru prijaté na osemnástom iberoamerickom samite hláv štátov a predsedov vlád, ktorý sa konal 29. až 31. októbra 2008,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. februára 2006 o ustanoveniach o ľudských právach a demokracii v dohodách Európskej únie(4),

–   so zreteľom na článok 114 ods. 3 a článok 83 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A6-0028/2009),

A.   keďže Mexiko a Európska únia uznávajú spoločné základné hodnoty a zásady a spájajú ich historické a kultúrne putá,

B.   keďže úcta k demokratickým zásadám a ľudským právam, tak ako je zakotvená v doložke o demokracii, je základným predpokladom strategického partnerstva a globálnej dohody a musia ju prejavovať obe strany,

C.   keďže Mexiko stále dôraznejšie upevňuje svoje politické postavenie na medzinárodnej scéne, o čom svedčí jeho nedávne menovanie za nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (obdobie 2009 – 2010), ako aj na regionálnej úrovni, keďže zastáva dočasné predsedníctvo sekretariátu skupiny z Ria (obdobie 2008 – 2010),

D.   keďže je dôležité, aby Európska únia uznala podiel Mexika v rámci multilaterálneho systému, vzhľadom na to, že multilateralizmus je jednou zo základných zásad, ktoré sa obe strany, Mexiko i Európska únia, zaviazali presadzovať na medzinárodnej úrovni,

E.   keďže Mexiko začalo program štrukturálnych reforiem strategických odvetví a stalo sa desiatou najväčšou svetovou hospodárskou veľmocou, členom skupiny G-20 a G-5 (Brazília, Čína, India, Juhoafrická republika a Mexiko) a okrem toho jedinou latinskoamerickou krajinou, ktorá je členom OECD,

F.   keďže Mexiko má viac než 100 miliónov obyvateľov, z ktorých výraznú časť tvoria mladí ľudia, pretože 45 % obyvateľov je mladších ako 20 rokov, a keďže má významnú geostrategickú polohu, pretože je mostom medzi severnou a južnou Amerikou a medzi karibskou a tichomorskou oblasťou,

G.   keďže globálna dohoda o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci s Mexikom sa skladá z troch pilierov: politický dialóg; postupné vytvorenie zóny voľného obchodu; a spolupráca; a keďže sa zároveň od vstupu tejto dohody do platnosti v roku 2000 vzťahy medzi oboma stranami prehĺbili a posilnili tak na politickej úrovni, ako aj v oblasti obchodu a spolupráce,

H.   keďže na samite v Lime EÚ spolu s Mexikom zdôraznili pozitívny vývoj obchodných tokov a investícií v rámci globálnej dohody,

I.   keďže tak na bilaterálnej úrovni, ako aj v rámci globálnej dohody Európska únia a Mexiko posilnili svoje kontakty na všetkých úrovniach a so všetkými inštitúciami, najmä na parlamentnej úrovni a tiež prostredníctvom Spoločného parlamentného výboru Mexiko – EÚ a Euro-latinskoamerického parlamentného zhromaždenia,

J.   keďže návrh strategického partnerstva prichádza v čase medzinárodnej finančnej a hospodárskej krízy a hrozí, že táto kríza bude mať vplyv na hospodársku a sociálnu rovnováhu bilaterálnych vzťahov,

K.   keďže prehĺbenie vzťahov medzi Mexikom a Európskou úniou by mohlo byť priaznivé pre konsenzus medzi Európskou úniou a jej latinskoamerickými partnermi v regionálnych a globálnych otázkach a umožnilo by im spoločne presadzovať ich spoločné hodnoty a záujmy na medzinárodných a regionálnych fórach,

L.   keďže strategické partnerstvo je potrebné vnímať ako kvalitatívny skok vo vzťahoch medzi Európskou úniou a Mexikom na dvoch rozdielnych úrovniach: na multilaterálnej úrovni z pohľadu vzájomnej koordinácie v otázkach svetového významu a bilaterálne prostredníctvom rozvoja vzťahov a konkrétnych iniciatív oboch partnerov,

M.   keďže procesy politickej a ekonomickej integrácie, rozširovanie ekonomickej globalizácie a dôležitosť diskusie týkajúcej sa okrem iného demokracie, ľudských práv a životného prostredia zmenili priority agendy oboch regiónov,

N.   keďže vďaka strategickej polohe Mexika a jeho sieti obchodných dohôd má táto krajina veľký strategický význam pre európsky vývoz a Európska únia je jeho druhým najdôležitejším zdrojom zahraničných investícií,

O.   keďže dohoda o voľnom obchode medzi Mexikom a EÚ zohráva dôležitú úlohu v dvojstranných vzťahoch EÚ, pretože rozsah jej pôsobnosti je veľmi široký (tovar, služby, obstarávanie, hospodárska súťaž, právo duševného vlastníctva, investície a s tým súvisiace platby),

P.   keďže emigrácia Mexičanov okrem iného do EÚ je pre Mexiko jednou z najvýznamnejších a najcitlivejších otázok vzhľadom na vysoký počet často vysokokvalifikovaných mexických prisťahovalcov do Európskej únie,

1.   predkladá Rade tieto odporúčania:

   a) dúfa, že toto strategické partnerstvo bude kvalitatívnym skokom vo vzťahoch medzi Mexikom a Európskou úniou na multilaterálnej úrovni v otázkach svetového významu a že posilní rozvoj bilaterálnych vzťahov;
   b) trvá na tom, aby sa v rámci strategického partnerstva zaviedla inštitúcia každoročných samitov medzi Európskou úniou a Mexikom na podobnom princípe, ako sa konajú samity so Spojenými štátmi, Ruskom, Čínou a Brazíliou;
   c) verí, že strategické partnerstvo poskytne nový podnet jednotlivým aspektom globálnej dohody medzi EÚ a Mexikom, napríklad politickým aspektom (vrátane ľudských práv), bezpečnostným aspektom, aspektom boja proti pašovaniu narkotík, environmentálnym aspektom, aspektom spolupráce v technickej i kultúrnej oblasti a sociálno-ekonomickým aspektom;
   d) želá si, aby bola obchodná kapitola založená na rovnosti, solidarite, dialógu a rešpektovaní osobitných charakteristík Mexika a Európskej únie;
   e) znovu pripomína svoju podporu vláde Mexika a prezidentovi Calderónovi v ich nanajvýš dôležitej úlohe očisťovania určitých štátnych inštitúcií; domnieva sa, že táto kampaň je dôležitá s cieľom vyhnúť sa korupcii a zabezpečiť, aby spoločnosť nezostala v situácii bezmocnosti;
   f) domnieva sa, že do sféry aktivít vlády a prezidenta Mexika patrí boj proti vraždám žien v oboch regiónoch na základe dialógu, spolupráce a výmeny osvedčených postupov;
   g) verí, že strategické partnerstvo umožní na základe spoločných záujmov a obáv posilniť koordináciu postojov oboch strán v krízových situáciách a otázkach svetového významu;
   h) želá si, aby boli v súlade s vyhlásením z Limy stanovené jasné usmernenia na dosiahnutie najlepšieho spôsobu úzkej spolupráce v záujme podpory účinného multilateralizmu a posilnenia schopnosti OSN zachovať a upevňovať mier a zabezpečiť rešpekt voči ľudským právam, ako aj v záujme riešenia spoločných hrozieb v rámci medzinárodného práva, týkajúcich sa mieru a bezpečnosti vrátane obchodovania s drogami a zbraňami, organizovaného zločinu, terorizmu a obchodovania s ľuďmi;
   i) naliehavo žiada, aby sa strategické partnerstvo považovalo za príležitosť na prediskutovanie otázky, ako väčšmi sfunkčniť doložku o ľudských právach a demokracii a posúdiť jej dodržiavanie, vrátane rozvoja jej pozitívnej dimenzie a uvedenia upozornenia, že ide o základné hodnoty vo všetkých dohodách a pre obe strany;
   j) vyjadruje v tomto smere svoju podporu mexickej vláde, pokiaľ ide o jej podiel na aktivitách OSN a o jej boj proti obchodovaniu s drogami, medzinárodnému terorizmu a organizovanému zločinu, najmä vzhľadom na rastúci počet obetí užívania drog a obchodovania s nimi;
   k) verí, že privilegované mechanizmy politického dialógu vyplývajúce zo strategického partnerstva EÚ a Mexika sa stanú skutočným podnetom pre vzťahy s jednotlivými procesmi regionálnej integrácie a medzi nimi, pre ochranu hodnôt a záujmov strategického partnerstva a pre posilnenie multilateralizmu v oblasti medzinárodných vzťahov;
   l) navrhuje prisúdenie väčšej vážnosti Fóru občianskej spoločnosti Mexiko-EÚ a zohľadňovanie jeho odporúčaní v čo možno najširšej miere;
   m) zdôrazňuje, že je potrebné, aby v súlade s vyhlásením zo San Salvadoru bolo strategické partnerstvo nástrojom, ktorým sa posilní spolupráca medzi oboma stranami na medzinárodných fórach, ktorými sú Svetová banka, Medzinárodný menový fond, OECD, skupina G-20 a G8+G5, a prostredníctvom ktorého sa budú hľadať riešenia svetovej finančnej krízy a navrhovať spoločné odpovede zamerané na obnovenie dôvery vo finančné inštitúcie;
   n) podčiarkuje, najmä v kontexte svetovej finančnej krízy, význam podpory rozvoju malých a stredných podnikov, vzhľadom na ich životne dôležitú úlohu pri upevňovaní ekonomickej a sociálnej štruktúry a vytváraní kvalitných pracovných miest;
   o) zdôrazňuje význam všetkých dvojstranných dohôd uzatvorených medzi EÚ a Mexikom, hlavne globálnej dohody, ktorá zahŕňa dohodu o voľnom obchode, a strategického partnerstva;
   p) zdôrazňuje pozitívne výsledky uplatňovania globálnej dohody pre obe strany, pričom bol zaregistrovaný viac ako stopercentný nárast dvojstranného obchodu;
   q) zdôrazňuje, že strategické partnerstvo bude novým impulzom pre dvojstranné partnerstvo a podporí rozšírenie a zlepšenie programov spolupráce, ako je komplexný program pre podporu malých a stredných podnikov, ktorého výsledky budú prospešné pre obe strany; v tomto zmysle žiada, aby sa uskutočnila informačná kampaň s cieľom predstaviť všetky programy, ktoré budú prospešné pre obe strany v rámci prehlbovania ich vzťahov; zdôrazňuje, že toto strategické partnerstvo prispeje k ďalšiemu zlepšeniu koordinácie medzi oboma stranami v rámci hlavných mnohostranných fór a inštitúcií;
   r) navrhuje, že Mexiko by sa malo stať stálym členom novej medzinárodnej finančnej a hospodárskej infraštruktúry G-20, vzhľadom na to, že v tomto kontexte by malo mať dvojstranné strategické partnerstvo s EÚ ešte väčší význam;
   s) zdôrazňuje dôležitosť toho, aby sa v súvislosti s konferenciou OSN o zmene klímy, ktorá sa bude konať v roku 2009 v Kodani, a s cieľom dosiahnuť globálnu dohodu, určili oblasti zhody s cieľom vypracovať ambicióznu spoločnú stratégiu v oblasti boja proti zmene klímy;
   t) vyzýva na koherentnejšie úsilie zamerané na podporu vedeckého a technologického prenosu s cieľom posilniť skutočnú spoluprácu v oblasti boja proti zmene klímy a v oblasti zlepšenia ochrany životného prostredia;
   u) žiada, aby sa ďalej rozvíjal komplexný a štruktúrovaný dialóg o legálnej i nelegálnej migrácii, ako aj o súvislostiach medzi migráciou a rozvojom, ktorý sa bude opierať o skúsenosti Mexika a Európskej únie v tejto oblasti a bude v súlade s vyhlásením z Limy;
   v) vyzýva spoločnú radu, aby na základe doložky o budúcom vývoji podľa článku 43 globálnej dohody zvážila, či je vhodný čas na uzatvorenie, okrem iného, dohody medzi oboma stranami o prisťahovaleckej politike, predovšetkým v súvislosti s postupom Mode-4;
   w) žiada, aby sa znova potvrdili záväzky týkajúce sa dosiahnutia rozvojových cieľov milénia a aby sa pripomenul význam úzkej spolupráce v otázkach týkajúcich sa sociálnej súdržnosti, rodovej rovnosti, zmeny klímy, trvalo udržateľného rozvoja, boja proti medzinárodnému terorizmu, obchodovania s drogami a zločinnosti, potravinovej bezpečnosti a boja proti chudobe,
   x) domnieva sa, že inštitúcie Európskej únie a mexická vláda musia Európskemu parlamentu, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a Spoločnému parlamentnému výboru EÚ –Mexiko poskytovať pravidelné informácie o vývoji strategického partnerstva a o monitorovaní v rámci neho uskutočnených činností;

2.   poveruje svojho predsedu, aby toto odporúčanie postúpil Rade a pre informáciu Komisii, vládam a parlamentom členských štátov EÚ a vláde a kongresu Spojených štátov mexických.

(1) Ú. v. EÚ C 227 E, 4.9.2008, s. 140.
(2) Ú. v. ES L 276, 28.10.2000, s. 45.
(3) Prijaté texty, P6_TA(2008)0177.
(4) Ú. v. EÚ C 290 E, 29.11.2006, s. 107.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia