Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2554(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0115/2009

Forhandlinger :

PV 12/03/2009 - 13.1
CRE 12/03/2009 - 13.1

Afstemninger :

PV 12/03/2009 - 14.1

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0143

Vedtagne tekster
PDF 124kWORD 46k
Torsdag den 12. marts 2009 - Strasbourg
Guinea-Bissau
P6_TA(2009)0143RC-B6-0115/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2009 om Guinea-Bissau

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EU-formandskabets erklæring af 2. marts 2009 om de tragiske begivenheder i Guinea-Bissau,

-   der henviser til præsidentvalget i juni og juli 2005 og parlamentsvalget den 16. november 2008 i Guinea-Bissau,

-   der henviser til erklæringen af 3. marts 2009 fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd om den aktuelle politiske krise i Guinea-Bissau,

-   der henviser til erklæringen af 2. marts 2009 fra Kommissionen for Den Afrikanske Union,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at Guinea-Bissaus præsident João Bernardo Vieira den 2. marts 2009 blev dræbt af en gruppe tidligere soldater dagen efter et bombeangreb, der havde dræbt hærchefen, general Batista Tagmé Na Waié, og at drabene gik ud over to meget magtfulde skikkelser og rivaler, som havde undsluppet flere mordforsøg i de seneste fire måneder,

B.   der henviser til, at angrebene ikke er blevet betragtet som et kup, og at Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråd ikke har suspenderet Guinea-Bissau, som det gjorde med Guinea og Mauritanien efter kuppene i disse lande sidste år,

C.   der henviser til, at den nyligt valgte formand for Nationalforsamlingen, Raimundo Pereira, er blevet indsat som præsident for en begrænset periode, indtil der afholdes valg, som foreskrevet i forfatningen, og at Raimundo Pereira har appelleret til det internationale samfund om at hjælpe med til at stabilisere landet,

D.   der henviser til, at de ustabile politiske forhold i Guinea-Bissau, der har stået på i flere årtier, har ført landet ud i en dyb krise med manglende adgang til rent vand, sundhedspleje og uddannelse og med embedsmænd i mange ministerier, hvis lønudbetalinger er flere måneder bagude, og der henviser til, at landet er et af den håndfuld stater, som er på dagsordenen for De Forenede Nationers (FN) Fredsopbygningskommission, der søger at hjælpe fattige lande med at undgå at blive ført ud i krig og kaos igen; der henviser til, at drabene er sket på et tidspunkt, hvor EU og det internationale samfund har øget bestræbelserne på at skabe et demokratisk og stabilt Guinea-Bissau,

E.   der henviser til, at EU siden juni 2008 har bistået med rådgivning og assistance i forbindelse med reformen af sikkerhedssektoren i Guinea-Bissau, hvilket er sket gennem ESFP-missionen "EU Security Sector Reform (SSR) Guinea-Bissau",

F.   der henviser til, at parlamentsvalget i november 2008 var en vigtig test for Guinea-Bissau, hvis overgang til demokratisk styreform havde stærkt brug for et nyt skub i den rigtige retning; der henviser til, at valget blev rost af både borgerne og de internationale observatører, især EU's valgovervågningsmission, og at det banede vejen for øget FN-støtte til landets fredsopbyggende indsats; der henviser til, at militæret i valgperioden holdt sig ude af valgprocessen og helligede sig den opgave at sikre fredelige forhold,

G.   der henviser til, at drabene ser ud til at være forbundet med politiske spændinger hidrørende fra gamle rivaliseringer, etnisk splittelse og ustabilitet i de militære grader samt den stadig stigende udbredelse af den ulovlige narkotikahandels interesser i landet, hvilket udgør en meget kompleks og farlig baggrundssituation, der konstant undergraver landets evne til at komme på fode igen,

H.   der henviser til, at den ulovlige narkotikahandel er et problem for Guinea-Bissau, og at landet er et vigtigt narkotikatransitland mellem Sydamerika og Europa, og at den ulovlige handel med narkotika udgør en alvorlig trussel mod den politiske stabilitet i landet,

I.   der henviser til, at det stigende omfang af den ulovlige narkotikahandel i og gennem regionen viser, hvordan den er blevet en stor fare for hele Vestafrika og også allerede udgør en stor trussel for EU, fordi naboregionerne er påvirket heraf,

1.   fordømmer kraftigt drabene på Guinea-Bissaus præsident, Joao Bernardo Vieira, og chefen for landets væbnede styrker, general Tagmé Na Waié;

2.   sender familierne til den afdøde præsident, João Bernardo Vieira, og den afdøde chef for de væbnede styrker, general Tagmé Na Waié, samt Guinea-Bissaus folk sin oprigtige kondolence;

3.   anmoder indtrængende myndighederne i Guinea-Bissau om at undersøge disse forbrydelser til bunds og at retsforfølge de ansvarlige og opfordrer det internationale samfund til at udøve al den nødvendige indflydelse og yde al den støtte, der påkrævet for at nå dette mål; påpeger, at sagerne om drabene på generalerne Ansumane Mané (2000) og Veríssimo Correia Seabra (2004) endnu ikke er blevet opklaret, ligesom de pågældende drabsmænd stadig ikke er blevet pågrebet, tiltalt og retsforfulgt; betoner, at straffrihed ikke er nogen løsning;

4.   finder det glædeligt, at hæren har lovet at respektere Guinea-Bissaus forfatning, og tilskynder til streng overholdelse af landets forfatningsorden;

5.   opfordrer kraftigt alle parter til at løse deres stridigheder med politiske og fredelige midler inden for rammerne af Guinea-Bissaus institutioner og modsætter sig ethvert forsøg på at ændre regeringen med ikke-forfatningsmæssige midler;

6.   håber, at der vil blive afholdt præsidentvalg inden for 60 dage, som fastsat i forfatningen, og anmoder medlemsstaterne og det internationale samfund om at sørge for, at Guinea-Bissau modtager den finansielle og tekniske støtte, landet behøver for at afholde troværdige valg;

7.   understreger, at der er fare for, at Guinea-Bissau vil blive ved med at være ustabilt og ude af stand til at løse problemet med den omsiggribende korruption eller ændre sin status som nøglenarkotikatransitland, så længe landets institutioner forbliver strukturelt svage;

8.   opfordrer Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, De Forenede Nationer, Den Afrikanske Union, Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (Ecowas), Fællesskabet af Portugisisktalende Lande (CPLP) og andre medlemmer af det internationale samfund til at overvåge udviklingen i Guinea-Bissau, bistå med at opretholde landets forfatningsorden og fortsætte med at støtte de fredsopbyggende bestræbelser i landet;

9.   opfordrer til øjeblikkelige samtaler mellem de forskellige politiske grupperinger i landet med det formål at udforme et program, som alle aktører kan gå ind for, og som vil indebære, at reformen af sikkerhedssektoren fremskyndes, at valgloven ændres, at der gennemføres en reform af den offentlige administration, at der iværksættes foranstaltninger til bekæmpelse af korruptionen, at der tilstræbes en makroøkonomisk stabilisering, og at civilsamfundet høres om den nationale forsoning;

10.   finder det glædeligt, at Ecowas den 3. marts 2009 besluttede at udsende en delegation til Guinea-Bissau bestående af ministre fra Nigeria, Burkina Faso, Kap Verde, Gambia og Senegal, der var ledsaget af Ecowas-Komissionens formand, og at CPLP samme dag på tilsvarende måde besluttede at udsende en politisk delegation til Guinea-Bissau under ledelse af den portugisiske statssekretær for udenrigsanliggender og samarbejde – begge delegationer med den opgave at involvere alle parter i bestræbelserne på at genskabe tilliden blandt de politiske aktører, hos sikkerhedsstyrkerne og i civilsamfundet og få landet tilbage til en normal forfatningssituation;

11.   henleder med stor bekymring opmærksomheden på den trussel, som omladningen af narkotikapartier fra så fjerne lande som Colombia og Afghanistan udgør for en konsolidering af freden i Guinea-Bissau og for stabiliteten i det vestafrikanske region, og anmoder FN's agenturer om med passende støtte fra Ecowas at udvikle en regional handlingsplan for at tackle denne udfordring;

12.   anmoder FN's Fredsopbygningskommission om at hjælpe med til at sikre, at den lovede donorbistand (af både finansiel og teknisk art) fortsat kommer frem, især til gavn for sikkerhedssektoren og de administrative reformer samt bekæmpelsen af den ulovlige narkotikahandel;

13.   anmoder Rådet og Kommissionen om at vedblive at bistå med rådgivning og assistance gennem ESFP-missionen "EU SSR Guinea-Bissau" til støtte for reformen af sikkerhedssektoren i Guinea-Bissau og om at aflægge rapport om de fremskridt, der allerede er gjort;

14.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, FN's og Ecowas' generalsekretærer, institutionerne i Den Afrikanske Union, Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, CPLP's sekretariat og Guinea-Bissaus regering og parlament.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik