Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2224(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0107/2009

Pateikti tekstai :

A6-0107/2009

Debatai :

PV 23/03/2009 - 23
CRE 23/03/2009 - 23

Balsavimas :

PV 24/03/2009 - 4.9
CRE 24/03/2009 - 4.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0154

Priimti tekstai
PDF 321kWORD 86k
Antradienis, 2009 m. kovo 24 d. - Strasbūras
Aktyvus dialogas su piliečiais Europos klausimu
P6_TA(2009)0154A6-0107/2009

2009 m. kovo 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl aktyvaus dialogo su piliečiais Europos klausimu (2008/2224(INI))

Europos Parlamentas,

-   atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 22 d. pasirašytą bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaraciją "Europos komunikacinė partnerystė"(1),

-   atsižvelgdamas į 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos komunikatą "Diskutuokime apie Europą remdamiesi D plano (demokratija, dialogas, diskusijos) įgyvendinimo patirtimi" (COM(2008)0158),

-   atsižvelgdamas į 2008 m. balandžio 24 d. Komisijos komunikatą "Informuoti apie Europą naudojant vaizdo ir garso priemones" (SEC(2008)0506),

-   atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos komunikatą "Informuoti apie Europą internetu dalyvaujant piliečiams" (SEC(2007)1742),

-  Atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 3 d. Komisijos darbo dokumentą "Pasiūlymas dėl tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos komunikacinės partnerystės (COM(2007)0569),

-   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1904/2006/EB, įkuriantį 2007–2013 m. programą "Europa piliečiams" aktyviam Europos pilietiškumui skatinti(2),

-   atsižvelgdamas į 2006 m. vasario 1 d. Komisijos komunikatą "Baltoji knyga dėl Europos komunikacijos politikos" (COM(2006)0035),

-   atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 13 d. Komisijos komunikatą "Komisijos indėlis svarstymo laikotarpiu ir jam pasibaigus: D planas (demokratija, dialogas ir diskusijos)" (COM(2005)0494),

-   atsižvelgdamas į savo 2006 m. lapkričio 16 d. rezoliuciją dėl Baltosios knygos dėl Europos komunikacijos politikos(3),

-   atsižvelgdamas į savo 2005 m. gegužės 12 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos informacijos ir komunikacijos strategijos įgyvendinimo(4),

-   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

-   atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą ir į Konstitucinių reikalų komiteto, Užsienio reikalų komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Regionų plėtros komiteto, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto ir Peticijų komiteto nuomones (A6–0107/2009),

A.   kadangi demokratinei ir skaidriai Europos Sąjungai bus reikalingas glaudesnis piliečių ir Europos institucijų, įskaitant Europos Parlamentą, bendradarbiavimas bei nuolatinių Europos, nacionalinio ir vietos lygio diskusijos dėl Europos,

B.   kadangi, Prancūzijai ir Nyderlandams atmetus Sutarties dėl Konstitucijos Europai projektą, 53,4 proc. Airijos piliečių referendume balsavo prieš Lisabonos sutarties ratifikavimą ir kadangi žmonės, netinkamai supratę Europos Sąjungos politines priemones arba Sutartis, labiau linkę joms nepritarti,

C.   kadangi iš 69-osios Eurobarometro apklausos rezultatų matyti, kad 52 proc. Sąjungos piliečių tvirtai įsitikinę, kad jų šalies narystė ES yra geras dalykas, ir tik 14 proc. mano priešingai,

D.   kadangi žinios apie Europos Sąjungą, jos politiką, tai, kaip ji veikia, taip pat teises, kurios užtikrinamos sutartimis, bus piliečių pasitikėjimo Europos institucijomis atkūrimo pagrindas,

E.   kadangi 2004 m. pirmą kartą buvo paskirtas Komisijos narys komunikacijos strategijos klausimais, nors tuo metu komunikacijos politika dar nebuvo patvirtinta dėl tinkamo teisino pagrindo Sutartyse stokos,

Viešoji nuomonė

1.   primena, kad iš apklausų matyti, jog mažiau išsilavinę ir mažesnes pajamas gaunantys Sąjungos piliečiai labiau linkę priešintis tolesnei Europos integracijai, o tai rodo, kad Europos idėja, nepaisant visų ankstesnių pastangų, daugiausia pasiekia gerai išsilavinusius ir pasiturinčius Europos visuomenės sluoksnius; mano, kad aktyvus Europos Sąjungos ir jos piliečių dialogas yra labai svarbus siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos projekto principus ir vertybes, bet pripažįsta, kad iki šiol jis nebuvo tikrai sėkmingas;

2.   apgailestauja, kad nepaisant Komisijos pastangų ir gerų idėjų labai mažai pasiekta didinant Sąjungos piliečių žinių lygį ir domėjimąsi Europos klausimais, kaip, deja, parodė Airijos referendumas;

3.   pabrėžia, kad nepaprastai svarbu sukurti ES ir tam tikromis savybėmis pasižyminčių regionų, taip pat ES ir tam tikrų socialinių grupių darnius tikslinio turinio komunikacijos ryšius;

4.   pažymi, kad sprendžiant pagal naujausių apklausų rezultatus, didžioji dauguma europiečių pasisako už vieningai užsienio politikos srityje veikiančią Europos Sąjungą; atkreipia dėmesį į tai, kad Sąjungos piliečių prašymu į 2007 m. gruodžio 9 d. šešių "D plano" piliečių projektų baigiamosios konferencijos dalyvių atvirą laišką ir rekomendacijas buvo įtrauktas atitinkamas pareiškimas; pabrėžia, kad vienoje iš 27 rekomendacijų, išdėstytų atvirame laiške, Europos Sąjungos prašoma didesnio veiksmingumo socialinės politikos ir socialinės sanglaudos politikos srityse, siekiant įveikti darbo užmokesčio skirtumus, remti lyčių lygybę ir apskritai skirti kuo daugiau dėmesio lygybės klausimams, kurių dažnai nepaisoma; teigia, kad taip pat svarbu panagrinėti veiksmus, kurių imamasi, ir palyginti, kuo tai skiriasi nuo žinios, kurią ES siekia perduoti savo piliečiams;

5.   primena, kad per pastaruosius referendumus dėl Europos Sąjungos dauguma moterų balsavo "prieš": 56 proc. Prancūzijoje (Eurobarometro 171 "Flash" apklausa), 63 proc. Nyderlanduose (Eurobarometro 172 "Flash" apklausa) ir 56 proc. Airijoje (Eurobarometro 245 "Flash" apklausa); mano, kad balsuojama "prieš", be kita ko, dėl to, kad ES institucijos per mažai prisideda prie įvairių sričių politikos, tiesiogiai susijusios su moterimis ir skatinančios nuolatinę vyrų ir moterų nelygybę, pvz., politikos profesinio ir šeiminio gyvenimo suderinimo klausimais ar pagalbos priklausomiems asmenims politikos, plėtojimo;

Konstituciniai ir tarpinstituciniai aspektai

6.   pabrėžia, kad reikia baigti Lisabonos sutarties ratifikavimo procesą, nes dėl to padaugėtų skaidrumo ES ir piliečiai būtų labiau įtraukiami į sprendimų priėmimo procesus; primena, kokių naujų dalyvaujamosios demokratijos taikymo galimybių (ypač, pvz., piliečių iniciatyva) būtų suteikta Lisabonos sutartimi;

7.   pabrėžia, kad siekiant Europos klausimais bendrauti su Sąjungos piliečiais reikia koordinuotų visų ES institucijų ir valstybių narių pastangų ir bendrų veiksmų; palankiai vertina ir atsižvelgia į pirmiau minėtą 2008 m. spalio 22 d. bendrą deklaraciją dėl Europos komunikacinės partnerystės, kurioje nustatomi aiškūs ES komunikacijos tobulinimo priemonės ir tikslai, keliami Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms, ir priemonės; mano, kad tai būtų toliau siekiantys tikslai, kadangi Parlamentas prašė sudaryti visų institucijų tarpinstitucinį susitarimą dėl ryšių politikos;

8.   mano, kad ES institucijos turėtų pradėti papildomas diskusijas Europos klausimu ir nedelsdamos įgyvendinti pirmiau minėtoje bendroje deklaracijoje dėl Europos komunikacinės partnerystės, 2006 m. vasario 1 d. Komisijos komunikate ir 2007 m. spalio 3 d. Komisijos darbo dokumente pateiktas koncepcijas;

9.   pritaria Komisijai, kad dalyvaujamoji demokratija gali sėkmingai papildyti atstovaujamąją demokratiją; tačiau pabrėžia, kad dalyvaujamojoje demokratijoje piliečių ne tik klausomasi, bet jiems suteikiamos ir tikros galimybės daryti įtaką Europos politikai; pabrėžia, kad norėdamos pasiekti šiuos tikslus, institucijos privalo būti žymiai atviresnės ir prisiimti poziciją, kuri leistų piliečiams ir pilietinėms organizacijoms veiksmingai dalyvauti visuose diskusijų ES reikalais etapuose; taip pat pažymi, kad viešoji prieiga prie institucijų rengiamų dokumentų turėtų būti teikiama kiek įmanoma didesniam žmonių skaičiui, tai būtina sąlyga norint daryti įtaką;

10.   pabrėžia konsultavimosi kaip veiksmingos priemonės, kuri suteikia teises piliečiams ir leidžia jiems tiesiogiai prisidėti formuojant politiką Europos Sąjungos lygiu, svarbą ir vertę; ragina Komisiją imtis naujų veiksmų siekiant laiku pateikti informaciją apie būsimas Europos Sąjungos konsultacijas pasitelkus žiniasklaidą ir kitas reikiamas priemones nacionaliniu, regionų ar vietos lygmenimis, imtis priemonių, kad per konsultacijas EB teisės klausimu būtų išklausyta kuo daugiau suinteresuotųjų šalių nuomonių ir labiau viešinti konsultacijas ES politikos ir iniciatyvų klausimais siekiant užtikrinti, kad visos suinteresuotosios šalys, ypač mažosios ir vidutinės įmonės bei vietos NVO, būtų įtraukiamos į diskusijas; pabrėžia pilietinės visuomenės atstovų, profesinių tinklų ir visų lygių – nuo tarptautinio iki vietos lygio, vartotojų svarbą, nes jie yra pagrindas, kurio teikiamomis galimybėmis galima keistis kompetentingomis nuomonėmis dėl ES politikos sričių, taigi taip būtų prisidedama prie pastangų gerinti EB teisės aktų kokybę; pripažįsta, kad esama su teisės aktų taikymu ir įgyvendinimu susijusių problemų, taigi ragina vartotojus ir verslininkus naudotis savo teisėmis ir pranešti ES institucijoms apie esamas problemas;

11.   mano, kad ES institucijos ir valstybės narės turėtų koordinuoti savo komunikacines pastangas ir bendradarbiauti su pilietine visuomene, siekdamos pasinaudoti užsimezgusiais ryšiais; pabrėžia, kad būtina koordinuoti institucijas ir naudinga užmegzti Komisijos ir Parlamento televizijos kanalų ryšius; ragina Komisiją pagerinti jos atstovybių valstybėse narėse ir Europos Parlamento informacijos biurų bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą. ragina Komisiją ir Europos Parlamento atstovybes valstybėse narėse gerinti bendradarbiavimą, kai jis susijęs su piliečių konsultacijomis, dalijimusi informacija, žiniomis ir idėjomis su piliečiais apie ES bei galimybių suteikimu balsavimo teisę turintiems asmenims susitikti su įvairiose šalyse išrinktais EP nariais ir ES pareigūnais;

12.   džiaugiasi, kad Komisija remia Parlamento ir Europos politinių partijų vaidmenį, ir pripažįsta, kad reikia panaikinti valstybių narių ir Europos politikos atotrūkį, ypač per Europos rinkimų kampanijas;

13.   ragina tris didžiąsias institucijas numatyti surengti bendrą atvirą, Parlamento diskusijas papildančią diskusiją, kurios metu jos aptartų dėl klausimus, susijusius su vartotojais ir jų kasdieniniu gyvenimu, siekiant, kad jie labiau pasitikėtų vidaus rinka ir jiems užtikrinta apsauga; pabrėžia, kad Europos Parlamento jungtinės grupės visiškai atlieka savo piliečių tarpininko, kuris padeda palaikyti tikrąjį ryšį tarp politinio pasaulio ir pilietinės visuomenės, vaidmenį;

14.   su pasitenkinimu pažymi, kad Komisija atsižvelgė į daugelį anksčiau Parlamento pateiktų idėjų, pvz., dėl Europos ir valstybių narių lygmens piliečių forumų, iškilesnio pilietinės visuomenės organizacijų vaidmens ir naujoviško naujų žiniasklaidos priemonių naudojimo;

Priartėjant prie vietos žmonių

15.   ragina Komisiją plėsti diskusijas visais lygmenimis pritaikant informaciją skirtingoms tikslinėms grupėms pagal jų socialinę kilmę; taigi siūlo suaktyvinti Europos Sąjungos ir jos piliečių dialogą teikiant visiems vienodą, pritaikytą informaciją ir rengiant diskusijas su informuotais piliečiais; mano, kad ES institucijos, rengdamos savo politiką, turėtų atsižvelgti į pagal D planą organizuotų vietos diskusijų išvadas, o priimdamos naujus teisės aktus jos taip pat turėtų atsižvelgti į su ES susijusius piliečių lūkesčius;

16.   ragina valstybes nares pradėti veiksmingas ES komunikacines kompanijas visais lygmenimis – nacionaliniu, regionų ir vietos; Ragina Komisiją skleisti tokių akcijų metu nustatytą geriausią patirtį ir siūlo sukurti nuolatinę ES institucijų ir piliečių abipusės komunikacijos sistemą, pagal kurią ES dažnai organizuotų vietos ir regioninio masto kampanijas ir šiame procese talkintų regioninė žiniasklaida ir aktyviai dalyvautų pilietinė visuomenė, NVO, prekybos rūmai, profsąjungos ir kitos profesinės organizacijos;

17.   pabrėžia, kad ES sanglaudos politika – tai pagrindinis Europos integracijos ir socialinio solidarumo pagrindas; todėl mano, kad piliečiams turėtų būti pranešama apie pastangas ir laimėjimus šioje Bendrijos politikos srityje pažymint, koks yra Bendrijos įnašas ir bendro ES projekto privalumai; pageidauja, kad vietos valdžios institucijos geriau vykdytų savo pareigą informuoti apie Europos Sąjungos gaunamą pagalbą; taip pat pabrėžia, kad labai svarbus išrinktų vietos ir regionų valdžios atstovų savanoriškumas plėtojant informavimą ir mokymą; taigi džiaugiasi tuo, kad parengta vietos ir regionų išrinktiems atstovams skirta programa "Erasmus";

18.   pabrėžia, kad pagal Bendrojo reglamento dėl 2007–2013 m. struktūrinių fondų 11 straipsnį partnerių integracija rengiant ir įgyvendinant veiksmų programas labai padeda skatinti ES sanglaudos politiką ir priartinti ją prie piliečių; pabrėžia, kad šie partneriai geriausiai gali nustatyti tikrąsias problemas, kurios visų pirma kelia rūpesčių piliečiams; taigi ragina Komisiją užtikrinti, kad partnerystės principo būtų tinkamai laikomasi nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis; pabrėžia, kad svarbu, jog nacionalinės ir regionų valdžios institucijos panaudotų esamas finansavimo iš Europos socialinio fondo galimybes, ypač susijusias su mokymu, siekiant pagerinti šių partnerių gebėjimus; pažymi, kad struktūriniams fondams tenka pagrindinis vaidmuo populiarinant pasienio regionų bendradarbiavimą įgyvendinant Bendrijos projektus ir programas, jie taip padeda plėtoti aktyvią pilietybę ir dalyvaujamąją demokratiją; ragina Komisiją ir toliau remti tokius projektus ir programas ir bendradarbiauti juos įgyvendinant;

19.   pabrėžia, kad, atsižvelgiant į artėjančius Europos Parlamento rinkimus, būtina vietos ir regionų lygmenimis informuoti piliečius, ypač jaunus ir tuos, kurie balsuoja pirmą kartą; apskritai pabrėžia, kad svarbu Europos Parlamento narius kartu su išrinktais vietos ir regionų valdžios atstovais įtraukti į konsultacijos su piliečiais regionuose procesą, kadangi jie išreiškia visuomenės nuomonę Europos Sąjungoje; pritaria Regionų komiteto pastangoms intensyvinti konsultacijas regionų lygmeniu ir įtraukti į šį procesą regionų tinklus ir pagrindinius vietos ir regionų veikėjus siekiant skatinti diskusijas vietos lygmeniu kuo arčiau piliečių, kad būtų galima sužinoti jų nuomonę ir rūpesčius;

20.   pabrėžia, kad būtina, kad Europos Parlamento nariai ir šios institucijos struktūros labiau būtų labiau įtraukti į komunikacijos su Europos Sąjungos piliečiais procesą, ir kad būtų keičiamas Europos Parlamento darbo organizavimas, kad, pvz., vietos lygiu galėtų vykti Europos Parlamento narių ir piliečių dialogas; pageidauja, kad vykstant politinių partijų kampanijoms Europos Parlamento nariai būtų glaudžiai įtraukti į Europos rinkimų kampaniją vietoje;

21.   ragina Komisiją pradėti vietos lygio nedidelio masto ES komunikacines kompanijas vietoje ir įtraukti į jas vietos veikėjus, skatinti susitarimus, kuriais piliečiai būtų geriau informuojami apie imigrantų kilmės šalis, o imigrantai būtų informuojami apie savo, kaip Sąjungos piliečių, teises ir pareigas, ir kurie yra veiksmingiausias ir prasmingiausias būdas pasiekti šiuos bendravimo tikslus, bei taip pat toliau tęsti pastangas, dėtas Europos kultūrų dialogo metais (2008 m.);

Švietimas, žiniasklaida, informacijos bei ryšių technologijas ir aktyvus piliečių dalyvavimas

22.   pabrėžia, kad siekiant stiprinti Europos vertybes svarbu kiekvienos valstybės narės mokyklose pradėti mokyti Europos politikos ir istorijos, o universitetuose kurti Europos studijų skyrius; ragina Komisiją teikti finansinę paramą šiems projektams remti; ragina valstybes nares propaguoti Europos integracijos istorijos ir ES veikimo kursą, siekiant padėti bendrų žinių apie Europą pagrindą;

23.   pabrėžia ypatingą pilietinio švietimo kaip esminės aktyvios pilietybės varomosios jėgos vaidmenį; pabrėžia poreikį remti aktyvų pilietinio švietimo modelį, kuris teikia jauniems žmonėms galimybę tiesiogiai dalyvauti visuomeniniame gyvenime ir dirbti su politiniais atstovais vietiniu ir europiniu lygiu, su nevyriausybinių organizacijų atstovais ir pilietinėmis iniciatyvomis; siūlo Komisijai remti bandomuosius projektus, kuriais toks pilietinio švietimo modelis skatinamas valstybėse narėse;

24.   rekomenduoja labiau remti ir geriau organizuoti programas "Erasmus", "Leonardo da Vinci", "Grundtvig" ir "Comenius", kad paskatintų jose dalyvauti kuo didesnį skaičių žmonių, padidinti mažiau pasiturinčių žmonių dalyvavimą ir kad jie galėtų lengviau judėti ES; atkreipia dėmesį į faktą, kad būtent šios programos sulaukia labai teigiamų jaunų žmonių atsiliepimų ir svariai prisideda prie Europos integracijos sėkmės;

25.   palankiai vertina pirmiau minėtą 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos komunikatą, kuriame nustatyti aiškūs tikslai, susiję su Europos tinklavietės pertvarkymu į "web 2.0" tipo tinklavietę, skirtą paslaugoms teikti; ragina Komisiją baigti kurti naują tinklavietę 2009 m., mano, kad naujoje tinklavietė turėtų būti piliečių forumas, kuriame jie galėtų keistis nuomonėmis ir dalyvauti internetinėse apklausose, kuriose NVO, visuomeninės institucijos ir asmenys gali dalintis savo ES ryšių projektų įgyvendinimo patirtimi; ragina Komisiją šioje tinklavietėje kaupti ir skelbti pagal D planą vykdytos veiklos dalyvių patirtį;

26.   palankiai vertina internetinio kanalo "EU Tube", turinčio 1,7 mln. žiūrovų, idėją – tai neprilygstama priemonė, galinti padėti perteikti ES politiką interneto naudotojams; taip pat ragina Komisiją parengti veiksmingų interneto kampanijų gaires ir informuoti apie jas kitas ES institucijas;

27.   ragina Komisiją geriau išnaudoti garso ir vaizdo medžiagą, gaunamą kanalu "Europe by Satellite", ir užmegzti ryšius su vietos televizijos kanalais ir bendruomenių žiniasklaida, suinteresuota transliuoti šią medžiagą, nes taip su ja būtų supažindinama didesnė auditorija;

28.   mano, kad tinklavietė "Europe Direct" yra svarbi priemonė atsakant į piliečių klausimus elektroniniu paštu arba visoje ES veikiančiu nemokamu telefonu, taigi ši priemonė turėtų būti labiau viešinama;

29.   mano, kad vartotojų apsaugos ir vidaus rinkos politikos sritys yra be galo svarbios informuojant vartotojus ir verslininkus apie Europą; ragina valstybes nares dėti daugiau pastangų ir informuoti nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis apie bendros rinkos privalumus; ragina Komisija ir valstybes nares populiarinti ir gerinti interaktyvų vartotojų, verslo ir institucijų bendravimą įvairiomis naujausių technologijų elektroninėmis priemonėmis ir prisidėti prie elektroninės prekybos skatinimo;

30.   prašo Komisijos didinant žmogiškuosius ir finansinius išteklius dėti daugiau pastangų derinant vartotojų švietimo ir informacijos apie jų teises ir pareigas teikimo vartotojams politikos sritis; ragina valstybes nares Europos vartotojų centrų tinklui skirti daugiau finansinių ir žmogiškųjų išteklių siekiant, kad ES vartotojų teisės būtų labiau žinomos bei taikomos ir ragina valstybes nares atsižvelgti į dabartinę pasaulinę finansų krizę ir vis didėjantį vartotojų įsiskolinimo lygį ir imtis priemonių, kad gerėtų vartotojų finansų srities žinios ypač žinios, susijusios su jų teisėmis ir pareigomis bei teisių, susijusių su santaupomis ir paskolomis, gynimo galimybėmis;

31.   ragina valstybes nares didinti žmogiškuosius ir finansinius išteklius, skirtus tinklui "SOLVIT", kuriuo naudojantis galima nemokamai spręsti problemas, susijusias su netinkamu Bendrijos teisės aktų taikymu, arba kai jie netaikomi; prašo Komisijos paspartinti įvairių tarnybų, kurios teikia informaciją apie bendrą rinką ir konsultuoja bendros rinkos klausimais, racionalizavimo procesą; taigi, remia 2007 m. lapkričio 20 d. Komisijos komunikate "Bendroji rinka XXI a. Europai" (COM(2007)0724) išdėstytą mintį, kad teikiant ES bendrosios rinkos pagalbos paslaugas vadovaujamasi integruoto metodo koncepcija ir kuriamas bendros duomenų įvesties tinklalapis; atkreipia dėmesį į Komisijos iniciatyvas mažinti administracinę naštą ir tobulinti reglamentavimą; ragina visų pirma remti mažąsias ir vidutinio dydžio įmones, kurios yra svarbus darbo vietų šaltinis Europoje;

32.   pažymi, kad Europos savanorių metai būtų puiki proga Europos Sąjungos institucijoms pabendrauti su piliečiais; pabrėžia, kad Europos Sąjungoje yra daugiau kaip 100 milijonų savanorių; ragina Komisiją atlikti parengiamuosius darbus, kad 2011-ieji būtų paskelbti Europos savanorių metais, ir kuo greičiau pateikti pasiūlymą dėl šios srities teisės akto;

33.   pabrėžia, kad svarbu atsižvelgti į piliečių nuomonę dėl Europos vaidmens pasaulyje, visų pirmą atsižvelgiant į vis svarbesnį Europos Parlamento vaidmenį šiuo klausimu; todėl skatina Europos Parlamento ir Tarybos narius dalyvauti Komisijos narių "D plano" vizituose, kadangi jie atlieka svarbų vaidmenį vystant ryšius su valstybių narių nacionaliniais parlamentais, pilietine visuomene, verslo ir profesinių sąjungų lyderiais ir vietos valdžios institucijomis;

34.   džiaugiasi, kad išorės pasaulis vis labiau domisi Europos projektu ir kad ES ir jos piliečiai vis labiau suvokia naudą, gaunamą dalijantis savo viršnacionaline patirtimi su kitomis šalimis ir regionais ir, visų pirma, ES kaimynais; todėl ragina Komisiją, pasitelkus savo delegacijas trečiosiose šalyse, sukurti būdus, kaip pasiekti šių šalių piliečius ir informuoti juos apie galimybes Europos Sąjungoje, pvz., apie žiniasklaidą ir kitas kultūros formas, švietimą, kalbų mokymą ir judumą arba tokias mainų programas, kaip "Erasmus Mundus";

35.   pažymi, kad daugėjant trečiųjų šalių piliečių skaičiui ES ir atsirandant daugiakultūrėms visuomenėms, prie kurių jie taip pat prisidėjo, reikia dėti ypatingas pastangas siekiant integruoti imigrantus į ES, suteikiant jiems konkrečią prieigą prie informacijos apie tai, ką reiškia Sąjungos pilietybė, pvz., gerinant įvairių lygių (vietos, regioninio ir nacionalinio) vyriausybių ir nevyriausybinių veikėjų (pvz., darbdaviai, pilietinė visuomenė, migrantų asociacijos, žiniasklaida ir migrantus remiančios nevyriausybinės organizacijos) bendradarbiavimą; mano, kad sėkmingai integruojant imigrantus bus toliau plėtojamas Europos daugiakultūris sąmoningumas, grindžiamas tolerancija, dialogu ir lygybe;

36.   ragina Komisiją populiarinti programas ir kampanijas (tokias kaip "Pasaulis moterų akimis"), kurias vykdant skatinama socialinė, politinė ir kultūrinė moterų veikla, atsižvelgiant į moterų vaidmenį palaikant kartų dialogą, siekiant visuomenės tvarumo ir gerovės; ragina geriau informuoti merginas ir moteris, ypač socialiniu ir geografiniu aspektais izoliuotuose regionuose, apie ES pilietybės koncepciją ir su ja susijusias teises; pabrėžia, kad vykdant šias informavimo kampanijas turėtų būti siekiama aktyvesnio moterų dalyvavimo politiniame gyvenime ir sprendimų priėmimo procese; pabrėžia, kad būtina populiarinti priemones, skirtas skaitmeninei lyčių atskirčiai panaikinti, kad moterims būtų suteiktos galimybės tokiomis pat sąlygomis dalyvauti dialoge apie Europą; džiaugiasi, kad Komisija pasirinko projektus, kuriuos pagal "D planą" iš dalies finansuoja jos atstovybės, kad juose dalyvauja daug moterų organizacijų ir kad daug projektų skirta moterims; pabrėžia, kad būtina skatinti pilietes ir piliečius dalyvauti sprendžiant tokius klausimus kaip smurtas lyties pagrindu ar prekyba žmonėmis, kur būtinas visuomenės dalyvavimas siekiant, kad būtų greičiau sprendžiamos problemos; pripažįsta moterų gebėjimus spręsti problemas ir konfliktus ir reikalauja, kad Komisija įtrauktų daugiau moterų į specialios paskirties ir paprastas darbo grupes, kurios rūpinasi šeiminio gyvenimo, vaikų priežiūros, švietimo ir kitais klausimais;

o
o   o

37.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Tarybai, Komisijai, Tarybai, Europos Bendrijų Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Regionų komitetui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1) OL C 13, 2009 1 20, p. 3.
(2) OL L 378, 2006 12 27, p. 32.
(3) OL C 314 E, 2006 12 21, p. 369.
(4) OL C 92 E, 2006 4 20, p. 403.

Teisinė informacija - Privatumo politika