Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2303(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0081/2009

Esitatud tekstid :

A6-0081/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/03/2009 - 4.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0155

Vastuvõetud tekstid
PDF 233kWORD 60k
Teisipäev, 24. märts 2009 - Strasbourg
AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee töö 2008. aastal
P6_TA(2009)0155A6-0081/2009

Euroopa Parlamendi 24. märtsi 2009. aasta resolutsioon AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee töö kohta 2008. aastal (2008/2303(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse koostöölepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma (AKV) ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel(1), millele on alla kirjutatud Cotonous 23. juunil 2000 (Cotonou leping);

–   võttes arvesse AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee töökorda, mis võeti vastu 3. aprillil 2003(2) ja mida on viimati muudetud Port Moresbys (Paapua Uus-Guinea) 28. novembril 2008(3);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend(4);

–   võttes arvesse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee 22. novembri 2007. aasta Kigali (Rwanda) deklaratsiooni arengusõbralike majanduspartnerluselepingute kohta(5);

–   võttes arvesse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee 28. novembri 2008. aasta Port Moresby deklaratsiooni ülemaailmse toidu- ja finantskriisi kohta(6);

-   võttes arvesse järgmisi AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee poolt 2008. aastal vastu võetud resolutsioone:

   - resolutsioon struktuurilise kohandamise programmide sotsiaalsete ja keskkondlike tagajärgede kohta(7);
   - resolutsioon AKV riikide jaoks oluliste Euroopa piirkondliku integratsiooni protsessi kogemuste kohta(8);
   - resolutsioon AKV riikide toiduainetega kindlustatuse küsimuse kohta AKV riikides ja AKV–ELi koostöö rolli kohta(9);
   - resolutsioon olukorra kohta Kenyas(10);
   - resolutsioon tsiviilisikute kaitsmise kohta ÜRO ja piirkondlike organisatsioonide rahuvalveoperatsioonide ajal(11);
   - resolutsioon abi tõhususe ja ametliku arenguabi määratlemise kohta(12);
   - resolutsioon laste töö sotsiaalsete tagajärgede ja laste töö vastu võitlemise strateegiate kohta(13);
   - resolutsioon olukorra kohta Mauritaanias(14);
   - resolutsioon olukorra kohta Zimbabwes(15);

–   võttes arvesse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee 29. aprilli 2008. aasta Windhoeki (Namiibia) kommünikeed(16);

–   võttes arvesse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee 1. detsembri 2008. aasta Port Vila (Vanuatu) kommünikeed(17);

–   võttes arvesse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee juhatuse 25. novembri 2008. aasta deklaratsiooni Prantsusmaa ELi eesistumisperioodi kohta(18);

–   võttes arvesse 18. detsembril 2007 allkirjastatud Euroopa konsensust humanitaarabi valdkonnas(19);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

–   võttes arvesse arengukomisjoni raportit (A6-0081/2009),

A.   arvestades majanduspartnerluslepingute allkirjastamist teatavate AKV riikide või piirkondadega 2008. aasta jooksul ning 2008. aasta märtsis Ljubljanas (Sloveenia) ja 2008. aasta novembris Port Moresbys AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee raames toimunud arutelusid majanduspartnerluslepingute läbirääkimiste edenemise teemal;

B.   arvestades eespool nimetatud määruse (EÜ) nr 1905/2006 vastuvõtmist, millega nähakse ette ka AKV riikide suhtes kohaldatavad temaatilised programmid ja kaasnevate meetmete programm suhkruprotokolliga ühinenud AKV riikidele;

C.   arvestades 2007. aasta juunis Wiesbadenis toimunud AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee istungil arengu ja humanitaarabi voliniku võetud kohustust edastada AKV riikide riigi ja piirkondliku tasandi strateegiadokumendid (2008–2013) parlamentidele demokraatliku kontrolli teostamiseks ning tervitades asjaolu, et see kohustus on täidetud;

D.   arvestades, et Cotonou lepingu järgmine läbivaatamine, mis on kavandatud aastaks 2010, annab hea võimaluse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee piirkondliku mõõtme laiendamiseks ja parlamentide demokraatliku kontrolli arendamiseks AKV piirkondades, aga ka AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee enda kui institutsiooni rolli ja tegevuse tugevdamiseks;

E.   arvestades 2008. aastal Namiibias ja Vanuatul toimunud AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kahe piirkondliku kohtumise märkimisväärset edu, mille tulemusena võeti vastu eespool nimetatud Windhoeki ja Port Vila kommünikeed;

F.   arvestades olukorda Zimbabwes, mis on 2008. aastal veelgi halvenenud, vaatamata 2008. aasta juulis toimunud valimistele, kuid tundes siiski heameelt saavutatud kokkuleppe üle võtta vastu resolutsioon Zimbabwe kohta AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee 16. istungil Port Moresbys;

G.   arvestades Kongo Demokraatlikus Vabariigis toimuva konflikti jätkumist ning sealseid tõsiseid ja korduvaid inimõiguste rikkumisi ja tuletades meelde tõhusa humanitaarabi ja rahvusvahelise kogukonna suurema pühendumise vajadust;

H.   arvestades Üleaafrikalise Parlamendi tegevust, ametlike suhete kehtestamist Euroopa Parlamendi ja Üleaafrikalise Parlamendi vahel ning Euroopa Parlamendi presidendi poolt 28. oktoobril 2008 Üleaafrikalise Parlamendi kümnendal istungil peetud kõnes väljendatud kavatsust luua järgmiseks ametiajaks parlamentidevaheline delegatsioon;

I.   arvestades, et AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee 16. istung Port Moresbys toimus peaaegu samaaegselt arenguabi rahastamise rahvusvahelise konverentsiga Dohas, mistõttu olid paljud Euroopa Parlamendi liikmed sunnitud tegema raske valiku;

J.   arvestades Sloveenia ELi eesistumisperioodi (jaanuar - juuni 2008) ja Paapua Uus-Guinea valitsuse suurepärast panust AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee eespool nimetatud istungitel Ljubljanas ja Port Moresbys;

K.   arvestades AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee juhatuse uurimislähetusi 2008. aastal:

   - Seišellidele ning
   - Surinamele, Saint Vincenti ja Saint Luciasse,

1.   väljendab heameelt selle üle, et AKV-ELi parlamentaarne ühisassamblee toimis 2008. aastal majanduspartnerluslepingute läbirääkimistel ELi ja AKV riikide vahel jätkuvalt avatud, demokraatliku ja süvendatud dialoogi raamistikuna;

2.   rõhutab, et AKV-ELi parlamentaarne ühisassamblee on väljendanud muret läbirääkimiste mitme vormilise ja sisulise aspekti pärast; tuletab meelde, et arutelu jätkub pärast majanduspartnerluslepingute sõlmimist Cariforumi (Kariibi mere riikide foorum) riikidega ja vahelepingute sõlmimist teatavate teiste piirkondade riikidega;

3.   tunneb heameelt uue kaubandusvoliniku positiivse vastuse üle mitme AKV riigi ja piirkonna taotlusele arutada uuesti vaidlusi tekitanud küsimusi kooskõlas komisjoni presidendi avaldustega;

4.   rõhutab tiheda parlamentaarse kontrolli vajadust nii majanduspartnerluslepingute läbirääkimiste kui ka rakendamise käigus; väljendab kahetsust, et AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee roll võib saada uue organi - parlamendikomisjoni - loomise tõttu majanduspartnerluslepingute raames kahjustatud, ilma et selle organi ja AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee vaheline suhe oleks selge; kutsub parlamendikomisjoni üles tööle AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee raames, et vältida kulude suurenemist ja kohtumiste korraldamisega seotud probleeme, kasutades ära AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee piirkondlike koosolekute süsteemi, ning saada kasu AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kogemustest ja edendada sünergiat kõigi majanduspartnerluslepingutega hõlmatud piirkondade vahel; peab soovitavaks, et kõnealuse komisjoni töö oleks paindlik ning et selle raames kogutaks eriteadmisi nii kaubandus- kui ka arenguküsimuste kohta Euroopa Parlamendi vastavate komisjonide töös osalevatelt liikmetelt, kes tegelevad majanduspartnerluslepingute läbivaatamisega;

5.   rõhutab ennekõike AKV riikide parlamentide, valitsusväliste organisatsioonide ja kohalike omavalitsuste keskset rolli majanduspartnerluslepingute järelevalves ja haldamises ning palub komisjonil tagada nimetatud organite kaasamine käimasolevatesse läbirääkimistesse, mis eeldab selget edasist läbirääkimiskava, mille kinnitavad ühiselt AKV riigid ja Euroopa Liit ning mis rajaneb kaasaval lähenemisviisil;

6.   rõhutab AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee muret praeguse finantskriisi tagajärgede pärast ning tervitab AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee poolt vastu võetud eespool nimetatud Port Moresby deklaratsiooni ülemaailmse finants- ja toidukriisi kohta; kutsub AKV-ELi parlamentaarset ühisassambleed üles korraldama korrapäraselt selleteemalisi arutelusid;

7.   tervitab arengu ja humanitaarabi voliniku poolt AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee eespool nimetatud Kigali istungil võetud kohustust edastada AKV riikide riigi ja piirkondliku tasandi strateegiadokumendid (2008–2013) parlamentidele demokraatliku kontrolli teostamiseks ja tunneb heameelt töö üle, mida teatavate AKV riikide parlamendid on dokumentide analüüsimisel juba teinud;

8.   tuletab seejuures meelde vajadust kaasata parlamendid tihedalt demokraatlikku protsessi ja riikide arengustrateegiatesse; rõhutab parlamentide esmatähtsat rolli arengupoliitika väljatöötamisel, elluviimisel ja järelevalves;

9.   kutsub AKV riikide parlamente üles nõudma oma valitsustelt ja komisjonilt enda kaasamist Euroopa Liidu ja oma riigi vahelist koostööd puudutavate riiklike ja piirkondlike strateegiadokumentide (aastateks 2008–2013) ettevalmistamisse ja rakendamisse;

10.   kutsub komisjoni üles edastama AKV riikide parlamentidele kogu olemasolevat teavet ning aitama neil teostada demokraatlikku kontrolli, eelkõige toetades nende suutlikkust;

11.   pooldab Euroopa Arengufondi (EAF) lülitamist ELi eelarvesse, et suurendada arengukoostöö poliitika ühtsust, läbipaistvust ja tõhusust ning tagada selle demokraatlik järelevalve; rõhutab, et EAFi lülitamine ELi eelarvesse on ka sobiv vastus järjestikuste EAFide täitmis- ja ratifitseerimisprobleemidele;

12.   kutsub parlamente üles teostama tihedat parlamentaarset kontrolli EAFi üle; rõhutab AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee eelisseisundit selles arutelus ning kutsub AKV-ELi parlamentaarset ühisassambleed ja AKV riikide parlamente üles selles aktiivselt osalema, eelkõige seoses 2010. aastaks kavandatud Cotonou lepingu läbivaatamisega; nõuab, et AKV-ELi parlamentaarne ühisassamblee oleks kõnealuse läbivaatamise läbirääkimisprotsessi kaasatud;

13.   tervitab AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee järjest parlamentaarsemat ja seega poliitilisemat iseloomu ning selle liikmete järjest suuremat pühendumust ja arutelude kvaliteeti, mis aitab otsustavalt kaasa AKV–ELi partnerlusele;

14.   on seisukohal, et AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee eespool nimetatud resolutsioonid olukorra kohta Kenyas ja Zimbabwes on kõnealuse tõhustatud dialoogi märkimisväärsed näited;

15.   kutsub AKV-ELi parlamentaarset ühisassambleed üles jätkama Sudaani ja eriti Dārfūri olukorra käsitlemist, täpsemalt andma hinnangut ELi ja AKV riikide seisukohale seoses rahvusvahelise kriminaalkohtu vahistamismäärustega;

16.   kutsub AKV-ELi parlamentaarset ühisassambleed üles jätkama arutelu Somaalia olukorra üle, mis ohustab somaallaste elusid ja piirkonna julgeolekut ning mis tekitab kasvava seadusetuse, äärmusluse ja piraatluse tõttu üldist ebastabiilsust;

17.   kutsub AKV-ELi parlamentaarset ühisassambleed üles jätkama arutelusid murettekitava olukorra üle Zimbabwes, kus 2008. aasta juulis toimunud valimised ei toonud kaasa demokraatia taastamist ja kus majanduslik olukord ohustab tõsiselt miljonite kodanike tervist ja elu ning piirkonna stabiilsust;

18.   kutsub AKV-ELi parlamentaarset ühisassambleed üles aitama jätkuvalt kaasa rahvusvahelise üldsuse teadlikkuse tõstmisele seoses Kongo Demokraatliku Vabariigi idapiirkonnas toimuvate konfliktidega, edendama kriisile läbirääkimiste teel poliitilise lahenduse leidmist ning toetama igasugust tegevust, mida võidakse läbirääkimistel lahendusena välja pakkuda;

19.   kutsub AKV-ELi parlamentaarset ühisassambleed üles jätkama ja süvendama dialoogi Üleaafrikalise Parlamendi ja piirkondlike organisatsioonide parlamentidega, arvestades piirkondliku integratsiooni tähtsust AKV riikides rahu ja arengu saavutamiseks;

20.   avaldab kahetsust, et ELi–Aafrika ühisstrateegia koostamisel ei konsulteeritud piisavalt AKV-ELi parlamentaarse ühisassambleega, ja loodab, et AKV-ELi parlamentaarne ühisassamblee kaasatakse aktiivselt selle strateegia elluviimisse;

21.   tunneb heameelt selle üle, et alates 2008. aastast on toimunud Cotonou lepingus ja AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee töökorras ette nähtud piirkondlikud kohtumised; on seisukohal, et need kohtumised võimaldavad tõelist seisukohtade vahetust piirkondlike küsimuste, sealhulgas konfliktide ennetamise ja lahendamise kohta, ning et Euroopa poliitika aitab kaasa piirkondliku ühtekuuluvuse tugevdamisele; rõhutab, et need kohtumised on eriti ajakohased, pidades silmas majanduspartnerluslepingute läbirääkimisi ning nende sõlmimist ja rakendamist, mis peab olema esmatähtis; õnnitleb Namiibias ja Vanuatul toimunud kahe väga hästi õnnestunud kohtumise korraldajaid ja toetab järgmiste kohtumiste korraldamist Kariibi mere ja Lääne-Aafrika piirkondades 2009. aastal;

22.   julgustab AKV-ELi parlamentaarset ühisassambleed tugevdama oma poliitikakomisjoni rolli, et teha sellest AKV–ELi partnerluse raames tõeline konfliktide ennetamise ja lahendamise foorum, ning muutma seoses sellega arutelusid riikide eriolukordade üle üldisemaks; tunneb heameelt rahuvalveoperatsioonide raames tsiviilisikute kaitse alal tehtud töö üle ja kavatsuse üle tegeleda AKV riikide valitsemistavaga;

23.   tervitab seepärast 2008. aasta märtsis Ljubljanas vastu võetud AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee poliitikakomisjoni raportit AKV riikide jaoks oluliste Euroopa piirkondliku integratsiooni protsessi kogemuste kohta, milles tuuakse välja integratsiooni suurimad kasutegurid, nagu rahu ja julgeolek, konfliktiohu korral relvastatud konflikti puhkemise ärahoidmine, õitseng ja heaolu, demokraatia ja inimõiguste austamine;

24.   tunneb rahulolu AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee majandusarengu-, rahandus- ja kaubanduskomisjoni soovi üle viia läbi AKV piirkondade piirkondlike strateegiadokumentide analüüs;

25.   rõhutab AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee sotsiaal- ja keskkonnakomisjoni rolli laste töö valdkonnas ja kõnealuse komisjoni soovi jätkata AKV riikide noorte sotsiaalse olukorra analüüsimist;

26.   tervitab seepärast Ljubljanas vastu võetud sotsiaal- ja keskkonnakomisjoni raportit struktuurilise kohandamise programmide sotsiaalsete ja keskkondlike tagajärgede kohta, milles kinnitatakse seisukohta, et senisel praktikal kehtestada Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi laenude suhtes majanduspoliitilisi tingimusi on olnud AKV riikidele katastroofilised sotsiaalsed ja keskkonnaalased tagajärjed, ning et see tuleb asendada riigipõhise laenupoliitikaga, milles keskendutakse vaesuse vähendamisele;

27.   palub AKV-ELi parlamentaarsel ühisassambleel nõuda enda tihedat kaasamist 2009. aastal algavasse Cotonou lepingu läbivaatamise protsessi, et tagada edaspidi AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee rolli ja tegevuse tõhustamine;

28.   tunneb heameelt valitsusväliste osalejate suureneva osavõtu üle AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee istungitest, mida näitasid ülemaailmset finants- ja toidukriisi käsitleva eespool nimetatud Port Moresby deklaratsiooni vastuvõtmiseni (2008. aasta novembris) viinud arutelu ning majandus- ja sotsiaalpartnerite raport majanduspartnerluslepingute kohta, mis esitati AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee istungil Ljubljanas 2008. aasta märtsis;

29.   soovib, et lisaks AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee iga-aastasele tegevusaruandele koostaksid AKV riikide sekretariaat ja Euroopa Parlament ühise aruteludokumendi AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee töökorra, sealhulgas eelkõige eraldi hääletamise, parlamendisaadikute võrdse kohtlemise ning ühiste teabekogumis- ja valimisvaatlusmissioonide kohta;

30.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, AKV nõukogule, AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee juhatusele ning Sloveenia ja Paapua Uus-Guinea valitsustele ja parlamentidele.

(1) EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.
(2) ELT C 231, 26.9.2003, lk 68.
(3) AKV-EL/100.291/08/lõplik.
(4) ELT L 378, 27.12.2006, lk 41.
(5) ELT C 58, 1.3.2008, lk 44.
(6) ELT C 61, 16.3.2009, lk 42.
(7) ELT C 271, 25.10.2008, lk 20.
(8) ELT C 271, 25.10.2008, lk 27.
(9) ELT C 271, 25.10.2008, lk 32.
(10) ELT C 271, 25.10.2008, lk 37.
(11) ELT C 61, 16.3.2009, lk 19.
(12) ELT C 61, 16.3.2009, lk 26.
(13) ELT C 61, 16.3.2009, lk 31.
(14) ELT C 61, 16.3.2009, lk 37.
(15) ELT C 61, 16.3.2009, lk 40.
(16) APP 100.288.
(17) APP 100.452.
(18) APP 100.448.
(19) Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni ühisavaldus pealkirjaga "Euroopa konsensus humanitaarabi valdkonnas" (ELT C 25, 30.1.2008, lk 1).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika