Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2303(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0081/2009

Pateikti tekstai :

A6-0081/2009

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/03/2009 - 4.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0155

Priimti tekstai
PDF 235kWORD 71k
Antradienis, 2009 m. kovo 24 d. - Strasbūras
AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbas 2008 m.
P6_TA(2009)0155A6-0081/2009

2009 m. kovo 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbo 2008 m. (2008/2303(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu(1) (Kotonu susitarimas),

–   atsižvelgdamas į AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos (JPA) darbo tvarkos taisykles, priimtas 2003 m. balandžio 3 d.(2), su paskutiniais Port Morsbyje (Papua Naujoji Gvinėja) 2008 m. lapkričio 28 d. padarytais pakeitimais(3),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1905/2006, nustatantį vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę(4),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 22 d. priimtą Jungtinės parlamentinės asamblėjos Kigalio (Ruanda) deklaraciją siekiant vystymuisi palankių ekonominės partnerystės susitarimų (EPS)(5),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 28 d. priimtą Jungtinės parlamentinės asamblėjos Port Morsbio deklaraciją dėl pasaulinių maisto ir finansų ir krizių(6),

-   atsižvelgdamas į 2008 m. JPA priimtas rezoliucijas:

   - dėl struktūrinio prisitaikymo programų socialinių ir aplinkosauginių pasekmių(7),
   - dėl AKR valstybėms aktualios Europos regioninės integracijos proceso patirties(8),
   - dėl maisto pakankamumo užtikrinimo klausimų AKR valstybėse ir AKR ir ES bendradarbiavimo vaidmens(9),
   - dėl padėties Kenijoje(10),
   - dėl civilių gyventojų apsaugos užtikrinimo JT ir regioninių organizacijų taikos palaikymo operacijų metu(11),
   - dėl pagalbos veiksmingumo ir oficialios pagalbos vystymuisi(12),
   - dėl vaikų darbo socialinių padarinių ir strategijų, skirtų kovoti su vaikų darbu (13),
   - dėl padėties Mauritanijoje(14),
   - dėl padėties Zimbabvėje(15),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. balandžio 29 d. JPA Vindhuke (Namibija) priimtą Vindhuko komunikatą(16),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 1 d. JPA Port Viloje (Vanuatu) priimtą Port Vilos komunikatą(17),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 25 d. JPA biuro deklaraciją dėl Prancūzijos pirmininkavimo ES(18),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 18 d. pasirašytą Europos konsensusą dėl humanitarinės pagalbos(19),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto pranešimą (A6–0081/2009),

A.   kadangi 2008 m. su tam tikrais AKR regionais ir šalimis pasirašyti EPS, o JPA 2008 m. kovo mėn. Liublianoje (Slovėnija) ir 2008 m. lapkričio mėn. Port Morsbyje vyko diskusijos derybų dėl EPS pažangos tema,

B.   kadangi pirmiau minėtame Reglamente (EB) Nr. 1905/2006 numatytos teminės programos, kurios taip pat taikomos AKR šalims, taip pat papildomų priemonių programa AKR šalims, kurios yra pasirašiusios Cukraus protokolą,

C.   kadangi už vystymąsi ir humanitarinę pagalbą atsakingas Komisijos narys 2007 m. birželio mėn. Vysbadene vykusios JPA sesijos metu įsipareigojo pateikti AKR šalių nacionalinės ir regioninės strategijos dokumentus (2008–2013 m.) parlamentų demokratinei priežiūrai ir teigiamai vertindamas tai, kad šis įsipareigojimas įvykdytas,

D.   kadangi Kotonu susitarimo peržiūra, numatyta 2010 m., yra gera proga plėtoti regioninį JPA aspektą ir parlamentinę kontrolę AKR regionų lygmeniu bei stiprinti pačios JPA kaip institucijos vaidmenį ir veiklą,

E.   kadangi du regioniniai JPA posėdžiai, įvykę 2008 m. Namibijoje ir Vanuatu, buvo ypatingai sėkmingi – priimti minėtieji Vindhuko ir Port Vilos komunikatai,

F.   kadangi 2008 m. padėtis Zimbabvėje dar labiau pablogėjo nepaisant 2008 m. liepos mėn. įvykusių rinkimų; tačiau kadangi palankiai vertina pasiektą susitarimą, kuris lėmė 16-osios JPA sesijos, įvykusios Port Morsbyje, metu priimti rezoliuciją dėl Zimbabvės,

G.   kadangi Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR) tebevyksta konfliktai ir nuolat šiurkščiai pažeidžiamos žmogaus teisės, todėl būtina teikti veiksmingą humanitarinę pagalbą, o tarptautinė bendruomenė turi daugiau padėti,

H.   kadangi veikia visos Afrikos parlamentas ir oficialiai pripažinti Europos Parlamento ir visos Afrikos parlamento ryšiai, o Europos Parlamento Pirmininkas, kalbėdamas 2008 m. spalio 28 d. įvykusios visos Afrikos parlamento sesijos metu išreiškė ketinimą kitos Parlamento kadencijos metu įsteigti tarpparlamentinę delegaciją,

I.   kadangi 16-oji JPA sesija Port Morsbyje ir Tarptautinė konferencija vystymosi finansavimo tema Dohoje vyko beveik vienu metu ir todėl kai kuriems Europos Parlamento nariams teko padaryti sunkų pasirinkimą,

J.   kadangi ES pirmininkaujanti Slovėnija (2008 m. sausio mėn. – birželio mėn.) ir Papua Naujosios Gvinėjos vyriausybė atliko puikų darbą per pirmiau minėtas JPA sesijas, įvykusias Liublianoje ir Port Morsbyje,

K.   kadangi 2008 m. JPA biuras vyko į tiriamąsias keliones į:

   - Seišelius ir
   - Surinamą, Sent Vinsentą ir Sent Lusiją,

1.   teigiamai vertina tai, kad JPA 2008 m. ir toliau sudarė sąlygas atviram, demokratiniam ir giliam dialogui dėl derybų dėl Europos Sąjungos ir AKR šalių EPS;

2.   pabrėžia, kad JPA išreiškė nerimą dėl keleto derybų aspektų, susijusių tiek su forma, tiek su turiniu; primena, kad priėmus EPS su CARIFORUM (Karibų jūros regiono forumo) ir laikinuosius susitarimus su kai kuriomis kitų regionų šalimis, tebevyksta diskusijos;

3.   teigiamai vertina naujo už prekybos klausimus atsakingo Komisijos nario teigiamą atsakymą (tiesiogiai sekusį po Komisijos pirmininko pareiškimų) į kelių AKR šalių ir regionų prašymą persvarstyti ginčijamus klausimus atsižvelgiant į Komisijos pirmininko pareiškimus;

4.   pabrėžia, kad vykstant deryboms, taip pat įgyvendinant EPS būtina vykdyti griežtą parlamentinę kontrolę; apgailestauja, kad JPA darbui ir vaidmeniui iškilo grėsmė dėl būsimo naujo organo – Parlamento komiteto EPS klausimams, kurio ryšys su JPA nėra aiškus, kūrimo; ragina, kad Parlamento komitetas veiktų kaip JPA dalis siekiant išvengti daug kainuojančio ir sudėtingo posėdžių skaičiaus didėjimo ir pasinaudoti JPA regioninių posėdžių sistemos privalumais ir galiausiai JPA patirtimi bei skatinti visų EPS regionų bendrą sąveiką; atkreipia dėmesį į poreikį, kad šis komitetas būtų lankstus ir galėtų pritaikyti Europos Parlamento narių, dalyvaujančių vertinant EPS komitetuose, patirtį prekybos ir vystymosi klausimais;

5.   ypač pabrėžia labai svarbų AKR nacionalinių parlamentų, nevalstybinių veikėjų ir vietos valdžios institucijų vaidmenį stebint ir valdant EPS ir ragina Komisiją užtikrinti jų dalyvavimą vykstančių derybų procese, todėl turi būti aiški AKR šalių ir Sąjungos patvirtinta derybų eigos darbotvarkė, pagrįsta dalyvavimo principu;

6.   pabrėžia, kad JPA susirūpinusi dėl dabartinės finansų krizės padarinių ir palankiai vertina tai, kad JPA priėmė pirmiau minėtą Port Morsbio deklaraciją dėl pasaulio finansų ir maisto krizės, ragina JPA nuolat šiuo klausimu diskutuoti;

7.   palankiai vertina tai, kad už vystymąsi ir humanitarinę pagalbą atsakingas Komisijos narys minėtosios Kigalyje įvykusios JPA sesijos metu įsipareigojo pateikti AKR šalių nacionalinės ir regioninės strategijos dokumentus (2008–2013 m.) parlamentų demokratinei priežiūrai ir kad kai kurie AKR šalių parlamentai jau atliko nemažą darbą analizuodami šiuos dokumentus;

8.   naudodamasis proga primena, kad būtina glaudžiai įtraukti parlamentus į demokratijos procesą ir nacionalines vystymosi strategijas; pabrėžia, kad jie atlieka pagrindinį vaidmenį įgyvendinant, stebint ir kontroliuojant vystymosi politiką;

9.   ragina AKR šalių parlamentus savo vyriausybės bei Komisijos reikalauti, kad su jais būtų konsultuojamasi nacionalinės ir regioninės strategijos dokumentų, kurie yra susiję su ES ir jų šalių bendradarbiavimu (2008–2013 m.), rengimo ir taikymo;

10.   ragina Komisiją suteikti AKR šalių parlamentams visą informaciją ir pagalbą, susijusią su demokratijos kontrolės darbu, visų pirma padėti tobulinti jų gebėjimus;

11.   palankiai vertina tai, kad Europos vystymosi fondas (EVF) būtų įtrauktas į ES biudžetą, siekiant sustiprinti vystomojo bendradarbiavimo politikos suderinamumą, skaidrumą ir veiksmingumą bei užtikrinti jos demokratinę kontrolę; pabrėžia, kad EVF įtraukimas į ES biudžetą taip pat yra tinkamas atsakas į nuolatines problemas, susijusias su EVF panaudojimu ir ratifikavimu;

12.   ragina parlamentus vykdyti griežtą EVF parlamentinę kontrolę; pabrėžia, kad šiose diskusijose JPA užima išskirtinę padėtį ir ragina JPA bei AKR šalių parlamentus jose aktyviai dalyvauti, ypač 2010 m. persvarstant Kotonu susitarimą; primygtinai ragina, kad JPA dalyvautų visame su šiuo persvarstymu susijusiame derybų procese;

13.   teigiamai vertina tai, kad JPA vis labiau įgauna parlamentinį, taigi ir politinį, pobūdį, kad jos nariai aktyviau dalyvauja diskusijose, kurios tapo kokybiškesnės, ir tai turi lemiamą reikšmę AKR ir ES partnerystei;

14.   mano, kad JPA rezoliucijos dėl padėties Kenijoje ir Zimbabvėje aiškiai parodo, kad šis dialogas sustiprėjo;

15.   ragina JPA toliau spręsti padėties Sudane, ypač Darfūre, problemą, visų pirma, įvertinti Sąjungos ir AKR šalių poziciją Tarptautinio baudžiamojo teismo kaltinimų atžvilgiu;

16.   ragina JPA toliau spręsti padėties Somalyje problemą, kuri kelia grėsmę Somalio gyventojų gyvybei, regiono saugumui ir yra bendro nestabilumo šaltinis, nes jame vis daugėja įstatymų nesilaikymo, ekstremizmo ir piratavimo atvejų;

17.   ragina JPA toliau diskutuoti apie susirūpinimą keliančią padėtį Zimbabvėje, kurioje 2008 m. liepos mėn. rinkimai nepadėjo atkurti demokratijos, o ekonominė padėtis kelia realų pavojų milijonų piliečių sveikatai ir gyvybei bei regiono stabilumui;

18.   ragina JPA ir toliau informuoti tarptautinę bendruomenę apie konfliktus KDR, skatinti derybomis siekti krizės politinio sprendimo ir remti bet kokius siūlomus veiksmus derybomis rasti išeitį;

19.   ragina JPA tęsti ir gilinti dialogą su visos Afrikos parlamentu ir regionų organizacijų parlamentais, nes regionų integracija labai svarbi siekiant taikos AKR šalyse ir jų vystymosi;

20.   apgailestauja, kad rengiant bendrą ES ir Afrikos strategiją nebuvo pakankamai konsultuojamasi su JPA ir tikisi, kad JPA aktyviai dalyvaus šią strategiją įgyvendinant;

21.   teigiamai vertina tai, kad nuo 2008 m. jau pradėti rengti regioniniai posėdžiai, numatyti Kotonu susitarime ir JPA darbo tvarkos taisyklėse; mano, kad šie posėdžiai iš tiesų sudaro galimybes keistis nuomonėmis regioniniais klausimais, įskaitant kelio konfliktams užkirtimą ir jų sprendimą, ir kad Europos politika padeda stiprinti regionų sanglaudą; pabrėžia, kad šie posėdžiai rengiami kaip tik reikiamu metu, kada vyksta derybos dėl EPS, kada jie sudaromi ir įgyvendinami ir kad jiems turi būti teikiamas prioritetas; sveikina dviejų labai sėkmingų posėdžių, įvykusių Namibijoje ir Vanuatu, organizatorius ir pritaria tam, kad kiti posėdžiai 2009 m. būtų surengti Karibų jūros ir Vakarų Afrikos regionuose;

22.   ragina JPA sustiprinti Politinių reikalų komiteto vaidmenį, kad vykdant AKR ir ES partnerystę jis būtų tikru konfliktų prevencijos ir sprendimo forumu, ir šiuo tikslu rengti plačias diskusijas dėl kurioje nors šalyje susiklosčiusios nepaprastosios padėties; teigiamai vertina darbą civilių apsaugos srityje, atliktą per taikos palaikymo operacijas, ir ketinimą vykdyti veiklą AKR šalių valdymo srityje;

23.   taip pat reiškia pritarimą JPA Politinių reikalų komiteto pranešimui dėl AKR šalims aktualios Europos regioninės integracijos proceso patirties, priimtam 2008 m. kovo mėn. Liublianoje, kuriame pabrėžiama pagrindinė integracijos nauda – taika ir saugumas, kelio galimiems konfliktams virsti ginkluotais konfliktais užkirtimas, klestėjimas, gerovė, demokratija ir pagarba žmogaus teisėms;

24.  24 palankiai vertina tai, kad JPA Ekonominio vystymosi, finansų ir prekybos komitetas išreiškė norą pradėti vykdyti AKR regionų regioninės strategijos dokumentų tyrimą;

25.   pabrėžia, kad JPA Socialinių reikalų ir aplinkos komitetas atliko svarbų vaidmenį vaikų darbo srityje ir kad jis ketina toliau vykdyti AKR šalių jaunimo socialinės padėties analizę;

26.   reiškia pritarimą Socialinių reikalų ir aplinkos komiteto pranešimui dėl struktūrinio prisitaikymo programų socialinių ir aplinkosauginių pasekmių, priimtam Liublianoje, kuriame išreikšta nuomonė, kad tai, jog Pasaulio bankas ir Tarptautinis valiutos fondas skolinimui taiko ekonominės politikos sąlygas, lemia pražūtingus socialinius ir ekonominius padarinius AKR šalims, ir ši praktika turėtų būti pakeista konkrečioms šalims pritaikyta skolinimo politika, kurios pagrindinis tikslas – mažinti skurdą;

27.   ragina JPA reikalauti, kad jai būtų sudarytos galimybės aktyviai dalyvauti Kotonu susitarimo peržiūros procese, kuris prasidės 2009 m., siekiant užtikrinti, kad ateityje būtų sustiprintas JPA vaidmuo ir veikla;

28.   palankiai vertina tai, kad vis daugiau nevalstybinių veikėjų dalyvauja JPA sesijose – tai ypač atsispindi diskusijose, kurių rezultatas yra minėtoji 2008 m. lapkričio mėn. Port Morsbio deklaracija dėl pasaulinės finansų ir maisto krizės, taip pat ekonominių ir socialinių partnerių pranešime dėl EPS, pateiktame 2008 m. kovo mėn. Liublianoje vykusios JPA sesijos metu;

29.   pageidauja, kad be metinės AKR ir ES JPA veiklos ataskaitos būtų vykdoma bendra AKR šalių sekretoriato ir Europos Parlamento diskusija JPA veiklos būdų, ypač dėl balsavimo atskiruose parlamento rūmuose, tokių pat sąlygų taikymo parlamento nariams bei bendrų tiriamųjų ir rinkimų stebėjimo misijų, tema;

30.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, AKR Tarybai, JPA biurui bei Slovėnijos ir Papua Naujosios Gvinėjos vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 317, 2000 12 15, p. 3.
(2) OL C 231, 2003 9 26, p. 68.
(3) ACP-EU/100.291/08/fin.
(4) OL L 378, 2006 12 27, p. 41.
(5) OL C 58, 2008 3 1, p. 44.
(6) OL C 61, 2009 3 16, p. 42.
(7) OL C 271, 2008 10 25, p. 20.
(8) OL C 271, 2008 10 25, p. 27.
(9) OL C 271, 2008 10 25, p. 32.
(10) OL C 271, 2008 10 25, p. 37.
(11) OL C 61, 2009 3 16, p. 19.
(12) OL C 61, 2009 3 16, p. 26.
(13) OL C 61, 2009 3 16, p. 31.
(14) OL C 61, 2009 3 16, p. 37.
(15) OL C 61, 2009 3 16, p. 40.
(16) APP 100.288.
(17) APP 100.452.
(18) APP 100.448.
(19) Tarybos, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų, Europos Parlamento ir Europos Komisijos bendras pareiškimas "Europos konsensusas dėl humanitarinės pagalbos" (OL C 25, 2008 1 30, p. 1).

Teisinė informacija - Privatumo politika