Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2303(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0081/2009

Predkladané texty :

A6-0081/2009

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/03/2009 - 4.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0155

Prijaté texty
PDF 247kWORD 74k
Utorok, 24. marca 2009 - Štrasburg
Činnosť Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT-EÚ v roku 2008
P6_TA(2009)0155A6-0081/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. marca 2009 o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ v roku 2008 (2008/2303(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej podpísanú 23. júna 2000(1) v Cotonou (Dohoda z Cotonou),

–   so zreteľom na nariadenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ (SPZ) prijaté 3. apríla 2003(2) a naposledy zmenené a doplnené 28. novembra 2008(3) v Port Moresby (Papua Nová Guinea),

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce(4),

–   so zreteľom na vyhlásenie z Kigali (Rwanda) za dohody o hospodárskom partnerstve (EPA) podporujúce rozvoj(5) prijaté SPZ 22. novembra 2007,

–   so zreteľom na vyhlásenie z Port Moresby o svetovej potravinovej a finančnej kríze(6) prijaté SPZ 28. novembra 2008,

–   so zreteľom na uznesenia prijaté SPZ v roku 2008:

   o sociálnych a environmentálnych dôsledkoch programov štrukturálnych úprav(7),
   o skúsenostiach z európskeho regionálneho integračného procesu uplatniteľných v krajinách AKT(8),
   o otázkach týkajúcich sa potravinovej bezpečnosti v krajinách AKT a o úlohe spolupráce AKT – EÚ(9),
   o situácii v Keni(10),
   o ochrane civilného obyvateľstva počas mierových operácií OSN a regionálnych organizácií(11),
   o účinnosti pomoci a vymedzení verejnej rozvojovej pomoci(12),
   o sociálnych dôsledkoch detskej práce a stratégiách boja proti detskej práci(13),
   o situácii v Mauritánii(14),
   o situácii v Zimbabwe(15),

–   so zreteľom na komuniké SPZ z Windhoeku (Namíbia) z 29. apríla 2008(16),

–   so zreteľom na komuniké SPZ z Port Vily (Vanuatu) z 1. decembra 2008(17),

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva SPZ z 25. novembra 2008 o francúzskom predsedníctve EÚ(18),

–   so zreteľom na európsky konsenzus o humanitárnej pomoci podpísaný 18. decembra 2007(19),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj (A6-0081/2009),

A.   so zreteľom na podpísanie EPA s niektorými regiónmi alebo krajinami AKT v roku 2008 a diskusie o stave rokovaní o EPA, ktoré sa uskutočnili v rámci SPZ v marci 2008 v Ľubľane a v novembri 2008 v Port Moresby,

B.   keďže bolo prijaté vyššie uvedené nariadenie (ES) č. 1905/2006 stanovujúce tematické programy, ktoré sa môžu uplatňovať aj v krajinách AKT, ako aj program sprievodných opatrení pre krajiny AKT, ktoré sú súčasne signatárskymi krajinami protokolu o cukre,

C.   keďže člen Komisie poverený rozvojom a humanitárnou pomocou sa na zasadnutí SPZ vo Wiesbadene v júni 2007 zaviazal predložiť národné a regionálne strategické dokumenty krajín AKT (na obdobie 2008 – 2013) na demokratické parlamentné preskúmanie, a vítajúc splnenie tohto záväzku,

D.   keďže nová revízia Dohody z Cotonou plánovaná na rok 2010 je významnou príležitosťou na rozvoj regionálnej dimenzie SPZ a na zavedenie parlamentnej kontroly na úrovni regiónov AKT, ale aj na posilnenie úlohy a činností SPZ ako inštitúcie,

E.   so zreteľom na značný úspech dvoch regionálnych schôdzi SPZ v roku 2008 v Namíbii a vo Vanuatu, ktoré viedli k prijatiu uvedených komuniké z Windhoeku a Port Vily,

F.   so zreteľom na situáciu v Zimbabwe, ktorá sa v priebehu roka 2008 ešte viac zhoršila napriek voľbám, ktoré sa uskutočnili v júli 2008, avšak vítajúc dohodu o prijatí uznesenia o Zimbabwe na 16. zasadnutí SPZ v Port Moresby,

G.   so zreteľom na pokračovanie konfliktu v Konžskej demokratickej republike a vážne a opakované porušovania ľudských práv, ku ktorým v tejto krajine dochádza, a pripomínajúc, že táto situácia si vyžaduje účinnú humanitárnu pomoc a väčší záväzok zo strany medzinárodného spoločenstva,

H.   so zreteľom na činnosť Panafrického parlamentu a formalizáciu vzťahov medzi Európskym parlamentom a Panafrickým parlamentom a zámer vytvoriť medziparlamentnú delegáciu pre budúce legislatívne obdobie, ktorý vyjadril predseda Európskeho parlamentu počas svojho vystúpenia na 10. zasadnutí Panafrického parlamentu dňa 28. októbra 2008,

I.   so zreteľom na 16. zasadnutie SPZ v Port Moresby a medzinárodnú konferenciu o financovaní rozvojovej pomoci v Dauhe, ktoré sa uskutočnili takmer v rovnakom čase, čo si od viacerých poslancov Európskeho parlamentu vyžiadalo neľahkú voľbu,

J.   keďže je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že slovinské predsedníctvo Európskej únie (január - jún 2008) a vláda Papuy Novej Guiney sa vynikajúcim spôsobom podieľali na uvedených zasadnutiach SPZ v Ľubľane a Port Moresby,

K.   so zreteľom na študijné misie predsedníctva SPZ, ktoré sa uskutočnili v roku 2008:

   na Seychelách a
   v Suriname, na Svätom Vincentovi a Svätej Lucii,

1.   víta skutočnosť, že SPZ v roku 2008 naďalej poskytovalo rámec pre otvorený, demokratický a prehĺbený dialóg o rokovaní o EPA medzi EÚ a krajinami AKT;

2.   zdôrazňuje obavy, ktoré vyjadrilo SPZ v súvislosti s viacerými prvkami rokovaní, tak z hľadiska formy, ako aj obsahu; pripomína, že po prijatí EPA s Cariforum (Fórum štátov Karibiku) a prijatí dočasných dohôd s niektorými krajinami iných regiónov bude diskusia pokračovať;

3.   víta, že nový člen Komisie zodpovedný za oblasť obchodu v súlade s vyhláseniami predsedu Komisie pozitívne odpovedal na požiadavku niektorých krajín a regiónov AKT, aby sa znovu prehodnotili sporné otázky;

4.   zdôrazňuje potrebu prísnej parlamentnej kontroly počas rokovaní o dohodách EPA, ako aj počas uplatňovania týchto dohôd; ľutuje, že činnosť a úloha SPZ je ohrozená perspektívou vytvorenia nového orgánu v rámci EPA, a to parlamentného výboru bez toho, aby sa objasnil vzťah medzi týmto orgánom a SPZ; žiada, aby parlamentný výbor pôsobil v rámci SPZ s cieľom zamedziť finančne nákladnému a zložitému rozširovaniu počtu schôdzí, využiť systém regionálnych schôdzí SPZ a využiť jeho skúsenosti a podporiť synergiu medzi všetkými regiónmi EPA; zdôrazňuje, že je žiaduce, aby tento výbor pracoval pružne a aby bol schopný využívať odborné znalosti v oblasti obchodu a rozvoja, ktoré získali poslanci Európskeho parlamentu zapojení do posudzovania EPA vo výboroch;

5.   zdôrazňuje najmä kľúčovú úlohu parlamentov krajín AKT, neštátnych subjektov a miestnych orgánov pri monitorovaní a riadení EPA a žiada Komisiu, aby zabezpečila ich zapojenie do prebiehajúceho procesu rokovaní, čo si vyžaduje jasný program ďalších rokovaní, ktorý prijmú krajiny AKT a Únia a ktorý bude vychádzať z participatívneho prístupu;

6.   zdôrazňuje obavy SPZ v súvislosti s dôsledkami súčasnej finančnej krízy a víta skutočnosť, že SPZ prijalo vyhlásenie z Port Moresby o celosvetovej finančnej a potravinovej kríze; vyzýva SPZ, aby viedlo pravidelne diskusie o tejto téme;

7.   s uspokojením víta záväzok člena Komisie zodpovedného za rozvoj a humanitárnu pomoc prijatý počas uvedeného zasadnutia SPZ v Kigali, ktorý sa týka predkladania národných a regionálnych strategických dokumentov pre krajiny AKT (obdobie 2008 – 2013) na demokratické preskúmanie parlamentmi, a víta prácu, ktorú už niektoré parlamenty krajín AKT uskutočnili v súvislosti s analýzou týchto dokumentov;

8.   v tejto súvislosti pripomína, že je potrebné úzko zapojiť parlamenty do demokratického procesu a národných stratégií rozvoja; poukazuje na ich dôležitú úlohu pri vypracovaní, sledovaní a kontrole rozvojových politík;

9.   vyzýva parlamenty krajín AKT, aby žiadali svoje vlády a aj Komisiu o to, aby boli zapájané do prípravy a uplatňovania národných a regionálnych strategických dokumentov, ktoré sa týkajú spolupráce medzi Úniou a ich krajinou (obdobie 2008 – 2013);

10.   žiada Komisiu, aby poskytla parlamentom krajín AKT všetky dostupné informácie a aby im pomohla pri uskutočňovaní demokratickej kontroly najmä podporou kapacít;

11.   podporuje začlenenie Európskeho rozvojového fondu (ERF) do rozpočtu Únie s cieľom posilniť súdržnosť, transparentnosť a efektívnosť politiky rozvojovej spolupráce a zabezpečiť jej demokratickú kontrolu; zdôrazňuje, že začlenenie ERF do rozpočtu Únie predstavuje takisto vhodnú reakciu na ťažkosti s uplatňovaním a ratifikáciou po sebe nasledujúcich ERF;

12.   vyzýva parlamenty, aby uskutočňovali dôslednú parlamentnú kontrolu v súvislosti s ERF; zdôrazňuje prednostné postavenie SPZ v tejto diskusii a vyzýva SPZ, ako aj parlamenty krajín AKT, aby sa na nej aktívne podieľali najmä v rámci revízie Dohody z Cotonou, ktorá je plánovaná na rok 2010; trvá na tom, aby bolo SPZ zapojené do celého postupu rokovaní o tejto revízii;

13.   s uspokojením berie na vedomie, že SPZ má čoraz viac parlamentný, a teda aj politický charakter, že jeho členovia vyvíjajú čoraz väčšie úsilie a ich diskusie sú kvalitnejšie, čo predstavuje rozhodujúci prínos pre partnerstvo AKT – EÚ;

14.   domnieva sa, že uvedené uznesenia SPZ o situácii v Keni a Zimbabwe sú dôležitými príkladmi tohto posilneného dialógu;

15.   vyzýva SPZ, aby sa aj naďalej zaoberalo situáciou v Sudáne a najmä v Dárfúre, a to konkrétne posúdením pozície Únie a krajín AKT v súvislosti s obvineniami Medzinárodného trestného súdu;

16.   vyzýva SPZ, aby sa aj naďalej zaoberalo situáciou v Somálsku, ktorá ohrozuje životy Somálčanov, predstavuje hrozbu v tomto regióne a je zdrojom celosvetovej nestability v dôsledku rastúceho počtu prípadov zločinnosti, extrémizmu a pirátstva;

17.   vyzýva SPZ, aby naďalej viedlo diskusie o znepokojujúcej situácii v Zimbabwe, kde voľby, ktoré sa uskutočnili v júli 2008, nepriniesli obnovenie demokracie, a kde hospodárska situácia vážne ohrozuje zdravie a životy miliónov občanov a stabilitu v regióne;

18.   vyzýva SPZ, aby naďalej prispievalo k úsiliu informovať medzinárodné spoločenstvo o konfliktoch, ktorými je postihnutá východná časť Konžskej demokratickej republiky, aby podporovalo politické riešenie krízy dosiahnuté rokovaniami a aby podporovalo každú akciu, ktorá by bola v rámci takéhoto riešenia navrhnutá;

19.   vyzýva SPZ, aby pokračovalo v dialógu s Panafrickým parlamentom a s parlamentmi regionálnych organizácií a aby tento dialóg prehlbovalo, pretože regionálna integrácia je dôležitá pre mier a rozvoj krajín AKT;

20.   vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že sa s SPZ dostatočne nekonzultovalo pri vypracovaní spoločnej stratégii EÚ – Afrika, a dúfa, že SPZ bude aktívne zapojené do uplatňovania tejto stratégie;

21.   víta skutočnosť, že od roku 2008 sa uskutočňujú regionálne schôdze, ustanovené v Dohode z Cotonou a v rokovacom poriadku SPZ; zastáva názor, že tieto schôdze umožňujú skutočnú výmenu názorov o regionálnych problémoch vrátane predchádzania konfliktom a ich riešenia a že európske politiky prispievajú k zintenzívneniu regionálnej súdržnosti; zdôrazňuje, že tieto schôdze sú obzvlášť dobre načasované, pokiaľ ide o rokovania o EPA, ich uzatváranie a uplatňovanie, a že musia byť prioritou; blahoželá organizátorom dvoch veľmi úspešných schôdzí v Namíbii a na Vanuatu a podporuje usporiadanie ďalších schôdzí v oblasti Karibiku a západnej Afriky v roku 2009;

22.   vyzýva SPZ, aby posilnilo úlohu svojho výboru pre politické veci, aby sa z neho v rámci partnerstva AKT – EÚ stalo skutočné fórum na prevenciu a riešenie konfliktov, a aby v tomto smere zovšeobecnilo diskusie o naliehavých situáciách v jednotlivých krajinách; teší sa z vykonanej práce v oblasti ochrany civilného obyvateľstva v rámci mierových operácií a z odhodlania vplývať na správu vecí verejných v krajinách AKT;

23.   ďalej víta správu výboru SPZ pre politické veci o skúsenostiach z európskeho regionálneho integračného procesu uplatniteľných v krajinách AKT, ktorá bola prijatá v Ľubľane v marci 2008 a ktorá zdôrazňuje kľúčové výhody integrácie, ako sú mier a bezpečnosť, zabránenie zmeny možných konfliktov na ozbrojené konflikty, prosperitu, blahobyt, demokraciu a dodržiavanie ľudských práv;

24.   s uspokojením berie na vedomie zámer vyjadrený výborom SPZ pre hospodársky rozvoj, financie a obchod začať s analýzou strategických regionálnych dokumentov pre regióny AKT;

25.   poukazuje na úlohu, ktorú zohráva výbor SPZ pre sociálne veci a životné prostredie v oblasti detskej práce, a na jeho odhodlanie pokračovať v analýze sociálnej situácie mladých v krajinách AKT;

26.   ďalej víta správu výboru SPZ pre sociálne veci a životné prostredie o sociálnych a environmentálnych dôsledkoch programov štrukturálnych úprav, ktorá bola prijatá v Ľubľane a ktorá obhajuje názor, že prax, na základe ktorej pôžičky Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu podliehajú podmienkam hospodárskej politiky, mala katastrofálne sociálne a environmentálne následky pre krajiny AKT a mala by byť nahradená úverovou politikou špecifickou pre danú krajinu, ktorá by sa zameriavala na zníženie chudoby;

27.   vyzýva SPZ, aby nástojilo na svojom úzkom zapojení do procesu revízie Dohody z Cotonou, ktorý sa začne v roku 2009, s cieľom zabezpečiť posilnenie úlohy a činností SPZ v budúcnosti;

28.   s uspokojením berie na vedomie skutočnosť, že na schôdzach SPZ sa čoraz väčšmi zúčastňujú aj neštátne subjekty, čo bolo zdôraznené pri debate, ktorá viedla k uvedenému vyhláseniu o súčasnej celosvetovej hospodárskej a potravinovej kríze z Port Moresby z novembra 2008, ako aj v správe ekonomických a sociálnych partnerov o EPA predložených na zasadnutí SPZ v Ľubľane v marci 2008;

29.   vyjadruje želanie, aby sekretariát krajín AKT a Európsky parlament do svojej výročnej správy o činnosti SPZ zahrnul spoločnú úvahu o podmienkach fungovania SPZ, a to najmä o oddelenom hlasovaní jednotlivých kolégií, rovnakom prístupe k poslancom, ako aj o spoločných vyšetrovacích a volebných pozorovateľských misiách;

30.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, Rade AKT, predsedníctvu AKT, ako aj vládam a parlamentom Slovinska a Papuy Novej Guiney.

(1) Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ C 231, 26.9.2003, s. 68.
(3) AKT-EÚ/100.291/08/v konečnom znení.
(4) Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 41.
(5) Ú. v. EÚ C 58, 1.3.2008, s. 44.
(6) Ú. v. EÚ C 61, 16.3.2009, s. 42.
(7) Ú. v. EÚ C 271, 25.10.2008, s. 20.
(8) Ú. v. EÚ C 271, 25.10.2008, s. 27.
(9) Ú. v. EÚ C 271, 25.10.2008, s. 32.
(10) Ú. v. EÚ C 271, 25.10.2008, s. 37.
(11) Ú. v. EÚ C 61, 16.3.2009, s. 19.
(12) Ú. v. EÚ C 61, 16.3.2009, s. 26.
(13) Ú. v. EÚ C 61, 16.3.2009, s. 31.
(14) Ú. v. EÚ C 61, 16.3.2009, s. 37.
(15) Ú. v. EÚ C 61, 16.3.2009, s. 40.
(16) SPZ 100 288.
(17) SPZ 100 452.
(18) SPZ 100.448.
(19) Spoločné vyhlásenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, Európskeho parlamentu a Európskej komisie: Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci (Ú. v. EÚ C 25, 30.1.2008, s. 1).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia