Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2303(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0081/2009

Ingivna texter :

A6-0081/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/03/2009 - 4.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0155

Antagna texter
PDF 137kWORD 70k
Tisdagen den 24 mars 2009 - Strasbourg
Arbetet i AVS-EU:s gemensamma parlamentariska församling under 2008
P6_TA(2009)0155A6-0081/2009

Europaparlamentets resolution av den 24 mars 2009 om arbetet i den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen under 2008 (2008/2303(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000(1) (Cotonouavtalet),

–   med beaktande av den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingens arbetsordning av den 3 april 2003(2), senast ändrad i Port Moresby (Papua Nya Guinea) den 28 november 2008(3),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete(4),

–   med beaktande av Kigaliförklaringen (Rwanda), antagen av den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen den 22 november 2007, om utvecklingsvänliga avtal om ekonomiskt partnerskap (EPA)(5),

–   med beaktande av Port Moresbyförklaringen, antagen av den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen den 28 november 2008, om de globala livsmedels- och finanskriserna(6),

–   med beaktande av de resolutioner som den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen antagit under 2008 om

   de sociala och miljömässiga konsekvenserna av strukturanpassningar(7),
   erfarenheter av den europeiska regionala integrationsprocessen av betydelse för AVS-länderna(8),
   frågor i anslutning till en tryggad livsmedelsförsörjning i AVS-länder och AVS-EU-samarbetets roll(9),
   situationen i Kenya(10),
   skydd av civila vid FN:s och regionala organisationers fredsbevarande insatser(11),
   biståndseffektivitet och definition av offentligt utvecklingsbistånd(12),
   de sociala konsekvenserna av barnarbete och strategierna för att bekämpa barnarbete(13),
   situationen i Mauretanien(14),
   situationen i Zimbabwe(15),

–   med beaktande av den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingens kommuniké från Windhoek (Namibia) av den 29 april 2008(16),

–   med beaktande av den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingens kommuniké från Port Vila (Vanuatu) av den 1 december 2008(17),

–   med beaktande av förklaringen från den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingens presidium av den 25 november 2008 om EU:s franska ordförandeskap(18),

–   med beaktande av det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd, undertecknat den 18 december 2007(19),

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling (A6-0081/2009), och av följande skäl:

A.  Under 2008 undertecknades ekonomiska partnerskapsavtal (EPA) med vissa regioner eller länder i AVS-området, och diskussioner fördes inom den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen, i mars 2008 i Ljubljana (Slovenien) och i november 2008 i Port Moresby, om läget i förhandlingarna om de ekonomiska partnerskapsavtalen.

B.  I förordning (EG) nr 1905/2006 anges tematiska program som även gäller AVS-länderna, liksom ett program med kompletterande åtgärder för de AVS-länder som undertecknat sockerprotokollet.

C.  Kommissionsledamoten med ansvar för utveckling och humanitärt bistånd lovade vid den gemensamma parlamentariska församlingens session i Wiesbaden i juni 2007 att lägga fram de nationella och regionala strategiska dokumenten för AVS-länderna (perioden 2008–2013) för demokratisk granskning i parlamenten. Glädjande nog håller detta löfte på att infrias.

D.  Den nya översyn av Cotonouavtalet som planeras till 2010 utgör ett viktigt tillfälle att utveckla den regionala dimensionen i den gemensamma parlamentariska församlingen och förbättra den parlamentariska kontrollen på regional nivå i AVS-området, men även för att stärka den gemensamma parlamentariska församlingen som institution och stödja dess verksamhet.

E.  Den gemensamma parlamentariska församlingens två regionala möten under 2008 i Namibia och Vanuatu innebar en avsevärd framgång och ledde till att de ovannämnda kommunikéerna från Windhoek och Port Vila antogs.

F.  Situationen i Zimbabwe förvärrades ytterligare under 2008, trots att val hölls i juli månad. Det är dock glädjande att den gemensamma parlamentariska församlingen vid sin sextonde session i Port Moresby lyckades enas om och anta en resolution om Zimbabwe.

G.  Konflikten i Demokratiska republiken Kongo fortsätter, med allvarliga och upprepade kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Därför krävs ett effektivt humanitärt bistånd och ett ökat engagemang från världssamfundet.

H.  Panafrikanska parlamentet har arbetat vidare, och förbindelserna mellan Europaparlamentet och Panafrikanska parlamentet har formaliserats. Europaparlamentets talman meddelade under ett anförande vid Panafrikanska parlamentets tionde session den 28 oktober 2008 sin avsikt att inrätta en interparlamentarisk delegation inför nästa valperiod.

I.  Den gemensamma parlamentariska församlingens sextonde session i Port Moresby hölls nästan samtidigt som den internationella konferensen om finansiering av utvecklingsbiståndet i Doha, vilket tvingade många av Europaparlamentets ledamöter till ett svårt val.

J.  EU:s slovenska ordförandeskap (från januari till juni 2008) och Papua Nya Guineas regering har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till den gemensamma parlamentariska församlingens ovannämnda sessioner i Ljubljana respektive Port Moresby.

K.  Under 2008 har den gemensamma parlamentariska församlingens presidium genomfört undersökningsresor

   till Seychellerna, och
   till Surinam, Saint Vincent och Grenadinerna samt Saint Lucia.

1.  Europaparlamentet finner det glädjande att den gemensamma parlamentariska församlingen under 2008 fortsatt gav möjlighet till en öppen, demokratisk och fördjupad dialog om förhandlingarna om de ekonomiska partnerskapsavtalen mellan Europeiska unionen och AVS-länderna.

2.  Den gemensamma parlamentariska församlingen har uttryckt oro över flera inslag i förhandlingarna, såväl när det gäller formen som innehållet. Europaparlamentet framhåller att debatten fortsätter efter att det ekonomiska partnerskapsavtalet med Cariforum ("Carribean Forum of States") och interimsavtalen med vissa länder i andra regioner ingåtts.

3.  Europaparlamentet välkomnar att den nye kommissionsledamoten med ansvar för handelsfrågor, i linje med uttalandena från kommissionens ordförande, gett ett positivt svar på den begäran som kommit från flera länder och regioner i AVS-området om att se över de omstridda frågorna.

4.  Det behövs en noggrann parlamentarisk kontroll under förhandlingarna, liksom när de ekonomiska partnerskapsavtalen genomförs. Det är beklagligt att den gemensamma parlamentariska församlingens verksamhet och funktion hotas av ett eventuellt nytt organ (det parlamentariska utskottet) inom ramen för de ekonomiska partnerskapsavtalen, utan att förhållandet mellan detta organ och den gemensamma parlamentariska församlingen klargjorts. Europaparlamentet kräver att det parlamentariska utskottet blir en del av den gemensamma parlamentariska församlingen, så att man undviker att sammanträdena sprids ut på ett kostsamt och komplicerat sätt. På så sätt skulle man också dra nytta av erfarenheterna från den gemensamma parlamentariska församlingen och uppnå samordningsvinster mellan samtliga regioner inom de ekonomiska partnerskapsavtalen. Det är ytterst önskvärt att utskottet arbetar på ett flexibelt sätt och kan tillgodogöra sig den sakkunskap i såväl handels- som utvecklingsfrågor som besitts av Europaparlamentets ledamöter med ansvar för granskningen av de ekonomiska partnerskapsavtalen i utskotten.

5.  När det gäller uppföljningen och förvaltningen av de ekonomiska partnerskapsavtalen har parlamenten i AVS-länderna, de icke-statliga aktörerna samt de lokala myndigheterna en avgörande roll att spela. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla dessa aktörer görs delaktiga i den pågående förhandlingsprocessen. Detta kräver en tydlig dagordning för de fortsatta förhandlingarna, som godkänns av AVS-länderna och EU och som bygger på ett aktivt deltagande.

6.  Den gemensamma parlamentariska församlingen har uttryckt oro över den aktuella finanskrisens återverkningar. Europaparlamentet välkomnar församlingens förklaring från Port Moresby om den globala finans- och livsmedelskrisen och uppmanar den att regelbundet diskutera ämnet.

7.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionsledamoten med ansvar för utveckling och humanitärt bistånd vid den ovannämnda sessionen i Kigali lovade att lägga fram de nationella och regionala strategiska dokumenten för AVS-länderna (perioden 2008–2013) för demokratisk granskning av dessas parlament. Det arbete som redan genomförts av vissa parlament i AVS-länderna för att analysera dessa dokument välkomnas också.

8.  Europaparlamentet påminner i detta sammanhang om behovet att knyta parlamenten närmare till den demokratiska processen och till de nationella utvecklingsstrategierna. Parlamenten spelar en avgörande roll för att genomföra, följa upp och granska utvecklingspolitiken.

9.  Europaparlamentet uppmuntrar parlamenten i AVS-länderna att kräva av sina regeringar och av kommissionen att få knytas till förberedelserna inför och genomförandet av de nationella och regionala strategiska dokumenten rörande samarbetet mellan EU och respektive land (perioden 2008–2013).

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lämna all tillgänglig information till parlamenten i AVS-länderna och att bistå dem i att utöva denna demokratiska kontroll, bland annat genom att stärka deras kapacitet.

11.  Europaparlamentet ställer sig positivt till att Europeiska utvecklingsfonden (EUF) integreras i EU:s budget, så att enhetligheten, insynen och effektiviteten i politiken för utvecklingssamarbete stärks och den demokratiska kontrollen säkerställs. Integreringen av EUF i EU:s budget är också ett relevant svar på de svårigheter som förekommit med att genomföra och ratificera de olika EUF som följt efter varandra.

12.  Europaparlamentet uppmanar parlamenten att utöva en noggrann parlamentarisk kontroll över EUF. Den gemensamma parlamentariska församlingen har en privilegierad ställning i denna diskussion och uppmanas tillsammans med parlamenten i AVS-länderna att delta aktivt i debatten, särskilt i samband med den översyn av Cotonouavtalet som planeras till 2010. Den gemensamma parlamentariska församlingen måste knytas till hela förhandlingsprocessen vid denna översyn.

13.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att den gemensamma parlamentariska församlingen fått en alltmer parlamentarisk – och därmed politisk – karaktär. Ledamöternas engagemang och kvaliteten på debatten har ökat, vilket på ett avgörande sätt bidrar till partnerskapet AVS-EU.

14.  Europaparlamentet anser att de ovannämnda resolutionerna om situationen i Kenya och i Zimbabwe från den gemensamma parlamentariska församlingen utgör viktiga tecken på att dialogen har stärkts.

15.  Europaparlamentet uppmanar den gemensamma parlamentariska församlingen att ta upp situationen i Sudan, särskilt i Darfur, genom att bedöma EU:s och AVS-ländernas ståndpunkter i fråga om häktningsbesluten från Internationella brottmålsdomstolen.

16.  Europaparlamentet uppmanar den gemensamma parlamentariska församlingen att fortsätta att ta upp situationen i Somalia, som utgör en överhängande fara för det somaliska folket, ett hot mot säkerheten i regionen och en källa till instabilitet i hela världen på grund av den ökande laglösheten, extremismen och piratverksamheten.

17.  Europaparlamentet uppmuntrar den gemensamma parlamentariska församlingen att fortsätta att diskutera den illavarslande situationen i Zimbabwe, där valet i juli 2008 inte ledde till något återupprättande av demokratin och där det ekonomiska läget utgör ett verkligt hot mot miljoner människors liv och hälsa. Situationen i Zimbabwe hotar stabiliteten i hela regionen.

18.  Europaparlamentet uppmanar den gemensamma parlamentariska församlingen att fortsätta att bidra till ansträngningarna för att öka världssamfundets medvetenhet om de konflikter som hemsöker den östra delen av Demokratiska republiken Kongo, att främja en politisk förhandlingslösning på krisen och att stödja alla insatser som kan komma att föreslås inom ramen för en förhandlingslösning.

19.  Europaparlamentet uppmanar den gemensamma parlamentariska församlingen att fortsätta och fördjupa dialogen med Panafrikanska parlamentet och parlament i regionala organisationer, eftersom regional integration har stor betydelse för fred och utveckling i AVS-länderna.

20.  Europaparlamentet beklagar att den gemensamma parlamentariska församlingen inte rådfrågats tillräckligt under förberedelserna för den gemensamma strategin EU/Afrika men hoppas att församlingen blir aktivt involverad i verkställandet av denna strategi.

21.  Det är glädjande att de regionala möten som fastställs i Cotonouavtalet och i den gemensamma parlamentariska församlingens arbetsordning började hållas under 2008. Dessa möten möjliggör en givande diskussion om regionala utmaningar, inklusive frågan om att förebygga och lösa konflikter, och EU:s politik bidrar till en ökad regional sammanhållning. Mötena kommer vid en tidpunkt som är särskilt lämplig för att förhandla fram, ingå och genomföra de ekonomiska partnerskapsavtalen, och de bör prioriteras. Europaparlamentet gratulerar dem som anordnat de två mycket framgångsrika mötena i Namibia och Vanuatu och ger sitt stöd till de kommande mötena i Västindien och Västafrika under 2009.

22.  Europaparlamentet uppmanar den gemensamma parlamentariska församlingen att stärka den roll som dess utskott för politiska frågor spelar, så att det blir ett verkligt forum för att förebygga och lösa konflikter inom ramen för partnerskapet AVS-EU. Församlingen bör för detta ändamål bredda debatten om nödsituationer i ett visst land. Det arbete som utförts på området skydd av civilbefolkningen inom ramen för fredsbevarande insatser, liksom AVS-ländernas föresatser att verka för bättre samhällsstyrning, hälsas med tillfredsställelse av parlamentet.

23.  Europaparlamentet välkomnar vidare betänkandet från den gemensamma församlingens utskott för politiska frågor om de erfarenheter från den europeiska regionala integrationsprocessen som är av betydelse för AVS-länderna, antaget i Ljubljana i mars 2008, där de viktigaste fördelarna med integrationen betonas, till exempel fred och säkerhet, förebyggande av potentiella konflikter så att de inte blir till väpnade konflikter, välstånd, välbefinnande, demokrati samt respekt för mänskliga rättigheter.

24.  Europaparlamentet välkomnar att den gemensamma parlamentariska församlingens utskott för ekonomisk utveckling, finanser och handel uttryckt en avsikt att inleda en analys av de regionala strategiska dokumenten för regionerna i AVS-länderna.

25.  Europaparlamentet understryker den roll som den gemensamma parlamentariska församlingens utskott för sociala frågor och miljö spelar på området barnarbete. Utskottet avser att genomföra en undersökning om ungdomars sociala situation i AVS-länderna.

26.  Europaparlamentet välkomnar vidare betänkandet från utskottet för sociala frågor och miljö om strukturanpassningarnas sociala och miljömässiga konsekvenser, antaget i Ljubljana, där det fastslås att praxisen att sätta upp villkor kopplade till den ekonomiska politiken för lån från Världsbanken och Internationella valutafonden (IMF) fått katastrofala sociala och miljömässiga konsekvenser för AVS-länderna och att denna praxis bör ersättas med en landsspecifik lånepolicy som är inriktad på fattigdomsbekämpning.

27.  Europaparlamentet uppmuntrar den gemensamma parlamentariska församlingen att kräva att få vara nära involverad i det arbete inför översynen av Cotonouavtalet som kommer att inledas under 2009, för att säkra en stärkt roll och verksamhet för församlingen i framtiden.

28.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredställelse att allt fler icke-statliga aktörer deltar i den gemensamma parlamentariska församlingens sessioner. Deras medverkan blev tydlig under diskussionen som ledde till den ovannämnda Port Moresbyförklaringen i november 2008 om den aktuella globala finans- och livsmedelskrisen samt i och med de ekonomiska och sociala parternas rapport om de ekonomiska partnerskapsavtal som presenterades vid församlingens session i Ljubljana i mars 2008.

29.  Utöver den årliga rapporten om verksamheten i den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen efterlyser Europaparlamentet en gemensam reflektion mellan AVS-sekretariatet och Europaparlamentet om villkoren för den gemensamma parlamentariska församlingens funktionssätt, bland annat vad gäller omröstning i två kammare, likvärdig behandling av parlamentariker samt gemensamma uppdrag för undersökning och övervakning av val.

30.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, AVS-rådet, den gemensamma parlamentariska församlingens presidium samt till regeringarna och parlamenten i Slovenien och i Papua Nya Guinea.

(1) EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.
(2) EUT C 231, 26.9.2003, s. 68.
(3) AVS-EU/100.291/08.
(4) EUT L 378, 27.12.2006, s. 41.
(5) EUT C 58, 1.3.2008, s. 44.
(6) EUT C 61, 16.3.2009, s. 42.
(7) EUT C 271, 25.10.2008, s. 20.
(8) EUT C 271, 25.10.2008, s. 27.
(9) EUT C 271, 25.10.2008, s. 32.
(10) EUT C 271, 25.10.2008, s. 37.
(11) EUT C 61, 16.3.2009, s. 19.
(12) EUT C 61, 16.3.2009, s. 26.
(13) EUT C 61, 16.3.2009, s. 31.
(14) EUT C 61, 16.3.2009, s. 37.
(15) EUT C 61, 16.3.2009, s. 40.
(16) APP 100.288.
(17) APP 100.452.
(18) APP 100.448.
(19) Gemensam förklaring från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet och kommissionen med titeln "Europeiskt samförstånd om humanitärt bistånd" (EUT C 25, 30.1.2008, s. 1).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy